Навчальна програма з дисципліни “Фармакологія з медичною рецептурою” (для бакалаврів)

Підготовлено: доцентом кафедри адміністративного та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (Протокол №6  від 17 січня       2011 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Фармакологія з медичною рецептурою” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2011. -18 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст  дисципліни, питання для самоконтролю, а також список р літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2011

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фармакологія є фундаментальною медико-біологічною наукою про ліки, що пов’язує фармацевтичні та клінічні дисципліни, необхідні в майбутній професійній діяльності фармацевтичного менеджера.

На сучасному етапі зростає роль менеджера в підвищенні ефективності фармацевтичного бізнесу, фармацевтичної безпеки та фармакотерапії хворих, проведенні інформаційної роботи серед населення та фармацевтичної опіки, умінні контролювати лікарські рецепти та надавати консультації лікарям і пацієнтам з різноманітних питань раціонального застосування готових і екстемпоральних лікарських засобів, які є на фармацевтичному ринку України.. 

Мета вивчення дисципліни: на основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні знання та практичні навички щодо засвоєння основних питань з медичної рецептури, фармакології, фармакологічного маркетингу, та фармакологічної безпеки ліків у світі і в Україні.

 Завданням навчальної дисципліни є  вивчення:

 • задач та змісту лікарської та фармацевтичної рецептури;
 • правил виписування рецептів;
 • системи фармакологічного нагляду в Україні;
 • етичних принципів взаємостосунків суб’єктів фармації;
 • систематизації лікарських засобів за фармакологічними групами та особливостей їх раціонального застосування;
 • рекомендації і обґрунтування найбільш раціональних замінників препаратів у разі їх відсутності в аптеці для подальшого їх використання в практичній діяльності;
 • питань комбінування та взаємодії лікарських засобів з урахуванням фармакологічної сумісності;
 • специфіки роботи з міжнародною та торговельною номенклатурою лікарських засобів.

При вивченні курсу “Фармакологія з медичною рецептурою”  передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Вивчення дисципліни “Фармакологія з медичною рецептурою” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Медична біологія”, “Біоорганічна та біологічна хімія”, “Мікробіологія” тощо; закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосування знань з фармакології в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

з  дисципліни

 ФАРМАКОЛОГІЯ З МЕДИЧНОЮ РЕЦЕПТУРОЮ

 

Назва змістового модуля  і теми
Змістовий модуль 1. Лікарська рецептура та державний контроль фармакологічного нагляду
1 Рецептура як розділ фармакології
2 Правила  виписування  рецептів
3 Система фармакологічного нагляду в Україні
Змістовий модуль  2. Етика й деонтологія в фармації
4 Етика бізнесу в фармації
5 Критерії етики фармацевта
Змістовий модуль 3. Характеристика фармакологічних груп препаратів
6 Засоби, що впливають на периферичну нервову систему
7 Засоби, що впливають на вегетативну нервову систему
8 Засоби, що впливають на функцію центральної нервової системи
9 Анальгетичні засоби
10

Психотропні засоби

11 Побічна дія лікарських засобів

 

Разом годин:

 

 

Зміст дисципліни

 ФАРМАКОЛОГІЯ З МЕДИЧНОЮ РЕЦЕПТУРОЮ

 

Змістовий модуль 1. Лікарська рецептура та державний контроль фармакологічного нагляду

Тема 1. Рецептура як розділ фармакології

Аптека. Дати виникнення перших та найбільш стародавніх аптек у світі, у Росії, в Україні. Медична рецептура. Задачі та зміст лікарської та фармацевтичної рецептури. Поняття про лікарську речовину, лікарський засіб, лікарський препарат. Лікарська сировина. Лікарська форма. Функції складових частин рецепту. Методика аналізу структури та змісту лікарського рецепту. Типові помилки, шо зустрічаються в лікарських рецептах. Корекція рецепту. Накази МОЗ України “Про правила виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення” та “Перелік лікарських засобів, дозволених для застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів”.

Література: [3-6, 11]

Тема 2. Правила виписування рецептів

Правила виписування рецептів (нормативна документація). Виписування та корекція рецептів на тверді лікарські форми. Виписування та корекція рецептів на рідкі лікарські форми для зовнішнього застосування та для ін’єкцій. Виписування та корекція рецептів на рідкі лікарські форми для внутрішнього вживання. Виписування та корекція рецептів на м‘які лікарські форми. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби. Правила виписування рецептів. Зміст наказу МОЗ України №117 від 30.06.94 р. Форми рецептурних бланків та їх призначення. Дози лікарських речовин. Міра ваги та об’єму. Способи розрахунку дитячих  доз. Дозування в геронтології.

Література: [3-6, 11]

 

 

Тема 3. Система фармакологічного нагляду в Україні

Закон України “Про лікарськi засоби”. Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”. Постанови Кабінету Міністрів України “Про  перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню” та “Про затвердження правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах”. Наказ МОЗ України “Про затвердження інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі”. Завдання Управління післяреєстраційного нагляду Державного фармакологічного центру МОЗ України. Участь клінічних провізорів у впровадженні Державного формуляру ЛЗ у лікувально-профілактичних закладах.

Література: [1-6, 19]

 

 

Змістовий модуль 2.  Етика й деонтологія в фармації

         Тема 4. Етика бізнесу в фармації

Історія формування фармацевтичної етики. Етика. Суть моралі. Поняття людської свідомості. Етична поведінка. Професійна моральність. Етичні принципи взаємостосунків суб’єктів фармації. Формування особистості провізора і роль етики при цьому. Взаємостосунки провізор-лікар-хворий. Аптечний колектив і професійні відносини в ньому. Взаємостосунки між провізорами і торговими представниками, суб’єктами фармації і державою. Етика просування лікарських препаратів на ринок. Критерії ВООЗ. Етичні принципи при самостійному лікуванні безрецептурними препаратами. Належна аптечна практика. Захист прав споживача.

Література: [2, 3-9, 13, 14]

 

Тема 5. Критерії етики фармацевта

Хворий-лікар-провізор. Орієнтири спілкування. Слово фармацевта як зцілювальна сила. Принципи колегіальності і збереження тайни лікування. Принцип „не нашкодь”. Етико-філософські основи сучасної фармакотерапії. Етичний феномен фітотерапії й гомеопатії. Морально-правові аспекти клінічного експерименту. Деонтологічні й етичні проблеми в умовах науково-технічної революції.

Література: [3-9, 13, 14]

Змістовий модуль 3. Характеристика фармакологічних груп препаратів

Тема 6. Засоби, що впливають на периферичну нервову систему

Засоби для місцевої анестезії. Класифікація місцевих анестетиків за хімічною будовою та використанням для різних видів анестезії. Вимоги до препаратів з групи місцевих анестетиків. Механізм дії. Фармакомаркетинг та порівняльна характеристика сучасних місцевоанестезуючих засобів. В’яжучі засоби. Органічні та неорганічні в’яжучі засоби. Механізм дії, показання до застосування.         Обволікаючі засоби. Загальна характеристика обволікаючих засобів. Механізм дії, показання до застосування. Адсорбуючі засоби. Класифікація. Механізм дії. Показання до застосування. Подразнювальні засоби. Класифікація. Механізм дії. Вплив на шкіру та слизові оболонки. Показання до застосування.

Література: [10, 12, 15-19]

 

Тема 7. Засоби, що впливають на вегетативну нервову систему

Нервові синапси, медіатори та рецептори. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему. Поняття про холінергічні рецептори. Фармакологічні ефекти, що виникають при збудженні та пригніченні холінорецепторів. Холіноміметичні засоби. М-холіноміметики. Н-холіноміметики. Антихолінестеразні засоби та реактиватори холінестерази. Холіноблокуючі засоби. М- та Н- холіноблокатори. Класифікація міорелаксантів. Засоби, що впливають на адренергічну іннервацію. Класифікація засобів, що впливають на адренорецептори. Адреноміметичні засоби.Адреноблокуючі засоби. Симпатолітики. 

Література: [10, 12, 15-19]

 

 

Тема 8. Засоби, що впливають на функцію центральної нервової системи

Класифікація засобів, що впливають на НС. Засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи. Засоби для наркозу. Загальна характеристика стану наркозу. Класифікація засобів для наркозу. Засоби для інгаляційного наркозу. Засоби для неінгаляційного наркозу. Класифікація за тривалістю дії. Спирт етиловий. Фармакологія і токсикологія спирту етилового, використання в клінічній практиці. Особливості відпуску з аптеки. Снодійні засоби (гіпнотики). Загальна характеристика снодійних засобів. Фармакомаркетинг. Порівняльна характеристика снодійних засобів різних груп. Протисудомні засоби. Використання препаратів різних фармакологічних груп для усунення судом. Протиепілептичні засоби. Протипаркінсонічні засоби

Література: [10, 12, 15-19]  

 

Тема 9. Анальгетичні засоби

Загальна характеристика анальгетиків. Класифікація. Поняття про опіатні рецептори. Наркотичні анальгетики. Класифікація за хімічною будовою та походженням. Показання до застосування анальгетичних  засобів, взаємозамінність. Побічні ефекти. Фармакобезпека. Ненаркотичні анальгетики. Класифікація ненаркотичних анальгетиків. Фармакомаркетинг та фармакологічна характеристика препаратів. Порівняльна характеристика, взаємозамінність, побічна дія та напрямки її зменшення. Фармакобезпека.

Література: [10, 12, 15-19]

 

Тема 10. Психотропні засоби

Класифікація психотропних препаратів. Загальна характеристика. Поняття про психодислептики. Нейролептики. Поняття про нейролептанальгезію. Транквілізатори. Класифікація транквілізаторів. Поняття про атаральгезію. Седативні засоби. Солі літію.Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування. Класифікація засобів, що стимулюють ЦНС. Психомоторні стимулятори. Аналептики. Ноотропні засоби. Адаптогени. Антидепресанти.

Література: [10, 12, 15-19]  

Тема 11. Побічна дія лікарських засобів

            Основні принципи фармакотерапії гострих отруєнь лікарськими засобами. Причини гострих отруєнь. Симптоми гострих отруєнь лікарськими засобами різних фармакологічних груп. Поняття про антидоти. Види антидотної терапії. Побічна дія лікарських засобів. Роль клінічних провізорів у профілактиці побічних реакцій/дій ліків.Побічна дія лікарських засобів. Види побічної дії/побічних реакцій ліків. Передозування абсолютне і відносне (токсичні ефекти). Непереносність. Ідіосинкразія. Алергічні реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність. Заходи щодо виявлення та реєстрації побічної дії ліків (форма № 137/0). Накази МОЗ України “Про організацію подання інформації про побічну дію лікарських засобів” та “Про внесення доповнень у Додаток 3 пункту 5.1 Інструкції про здійснення нагляду за побічними  реакціями/діями лікарських засобів”. Поняття про фармацевтичну опіку.

Література: [10, 12, 15-19]

методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент і адміністрування” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань з навчальної дисципліни “Загальний догляд за хворими в терапії”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі Адміністративного та медичного менеджменту відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-24.

Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. табл.)

Перша літера прізвища студента

№ варіанта контрольної роботи
А,Б, 1
В,Г, 2
Д,Е,Є, 3
Ж,З,І,Ї,Й, 4
К,Л, 5
М,Н, 6
О,П, 7
Р, С, 8
Ф,Х,Ц 9
Ч,Ш,Щ,Ю,Я 10

 

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Загальний догляд за хворими в терапії”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями правового регулювання в сфері охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

 Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації ( або реальні документи медичної установи);
 • оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання, тощо).

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

 1. Медична рецептура. Функції складових частин рецепту.
 2. Поняття про фармацевтичну опіку.
 3. В’яжучі засоби. Обволікаючі засоби.

Варіант 2

 1. Типові помилки, що зустрічаються в лікарських рецептах. Корекція рецепту.
 2. Адсорбуючі засоби. Подразнювальні засоби.
 3. Поняття про гомеопатію.

Варіант 3

 1. Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого.
 2. Види побічної дії/побічних реакцій ліків.
 3. Поняття про лікарську сировину, речовину, засіб, препарат.

Варіант 4

 1. Форми лікарських засобів.
 2. Загальна характеристика анальгетиків.
 3. Роль клінічних провізорів у профілактиці побічних реакцій/дій ліків.

 

Варіант 5

 1. Правила виписування рецептів (нормативна документація).
 2. Основні принципи фармакотерапії гострих отруєнь лікарськими засобами.
 3. Симптоми гострих отруєнь лікарськими засобами різних фармакологічних груп.

Варіант 6

 1. Виписування та корекція рецептів на тверді лікарські форми.
 2. Основні принципи і види взаємодії лікарських засобів.
 3. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему.

Варіант 7

 1. Завдання Державного фармакологічного центру МОЗ України.
 2. Дозування лікарських засобів. Класифікація та визначення доз.
 3. Поняття про антидоти. Види антидотної терапії.

 

Варіант 8

1.     Моральні й деонтологічні принципи при самолікуванні й безрецептурній продажі.

2.     Етичні принципи взаємостосунків суб’єктів фармації.

 1. Сучасні методи досліджень у фармакології.

Варіант 9

1.     Правила ВООЗ для забезпечення якості, ефективності і безпеки вживання лікарських засобів.

2.     Критерії етики фармацевта.

 1. Шляхи пошуку і розробки нових лікарських засобів.

Варіант 10

1.     Призначення кодексу професійної практики „Належна Аптечна Практика”.

2.     Професійна моральність як основа фармацевтичної етики.

 1. Види дії лікарських речовин на організм.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Медична рецептура. Функції складових частин рецепту.
 2. Типові помилки, шо зустрічаються в лікарських рецептах. Корекція рецепту.
 3. Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого.
 4. Форми лікарських засобів.
 5. Правила виписування рецептів (нормативна документація).
 6. Виписування та корекція рецептів на тверді лікарські форми.
 7. Виписування та корекція рецептів на рідкі лікарські форми для зовнішнього та внутрішнього застосування.
 8. Виписування та корекція рецептів на м‘які лікарські форми.
 9. Завдання Державного фармакологічного центру МОЗ України.

10. Критерії безрецептурної реалізації ліків.

11. Моральні й деонтологічні принципи при самолікуванні й безрецептурній продажі.

12. Правила ВООЗ для забезпечення якості, ефективності і безпеки вживання лікарських засобів.

13. Призначення кодексу професійної практики „Належна Аптечна Практика”.

14. Призначення законодавства про захист прав споживачів.

15. Професійна моральність як основа фармацевтичної етики.

16. Критерії етики фармацевта.

17. Етичні принципи взаємостосунків суб’єктів фармації.

18. Взаємостосунки провізор-лікар-хворий.

19. Аптечний колектив і професійні відносини в ньому.

20. Взаємостосунки між провізорами і торговими представниками, суб’єктами фармації і державою.

21. Етика просування лікарських препаратів на ринок.

22. Критерії ВООЗ для лікарських препаратів і торгівлі ними.

23. Етичний феномен фітотерапії й гомеопатії

24. Основні  етапи  розвитку фармакології.

25. Принципи  класифікації лікарських засобів.

26. Поняття про гомеопатію.

27. Джерела і шляхи отримання лікарських засобів.

28. Поняття про лікарську сировину, речовину, засіб, препарат.

29. Сучасні методи досліджень у фармакології.

30. Шляхи пошуку і розробки нових лікарських засобів.

31. Доклінічні та клінічні дослідження.

32. Поняття про рецептори, агоністи, антагоністи, синергізм, потенціювання, антагонізм ліків.

33. Види дії лікарських речовин на організм.

34. Дозування лікарських засобів. Класифікація та визначення доз.

35. Основні принципи і види взаємодії лікарських засобів.

36. Засоби для місцевої анестезії. Вимоги до препаратів з групи місцевих анестетиків.

37. В’яжучі засоби. Обволікаючі засоби.

38. Адсорбуючі засоби. Подразнювальні засоби.

39. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему.

40. Фармакологічні ефекти, що виникають при збудженні та пригніченні холінорецепторів.

41. Класифікація засобів, що впливають на ЦНС.

42. Засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи.

43. Засоби для наркозу.

44. Загальна характеристика анальгетиків.

45. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики.

46. Класифікація психотропних препаратів.

47. Поняття про психодислептики.

48. Нейролептики.

49. Поняття про нейролептанальгезію.

50. Транквілізатори.

51. Поняття про атаральгезію.

52. Седативні засоби.

53. Класифікація засобів, що стимулюють ЦНС.

54. Психомоторні стимулятори.

55. Основні принципи фармакотерапії гострих отруєнь лікарськими засобами.

56. Симптоми гострих отруєнь лікарськими засобами різних фармакологічних груп.

57. Поняття про антидоти. Види антидотної терапії.

58. Роль клінічних провізорів у профілактиці побічних реакцій/дій ліків.

59. Види побічної дії/побічних реакцій ліків.

60. Поняття про фармацевтичну опіку.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 

А. Основна література

 1. Закон України “Про лікарськi засоби” №123/96 ВР від 04.04.1996р.
 2. Закон України “Про захист прав споживачів” // Нове в законодавстві України про підприємництво.- X.: ТОВ “Одіссей”, 1998.-С. 110-133.
 3. Наказ МОЗ України “Про правила виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення”  № 117 від 30.06.94 р.
 4. Наказ МОЗ України “Про організацію подання інформації про побічну дію лікарських засобів” № 51 від 08.02.2001 р.
 5. Наказ МОЗ України “Про внесення доповнень у Додаток 3 пункту 5.1 Інструкції про здійснення нагляду за побічними  реакціями/діями лікарських засобів” № 52 від 08.02.2001 р.
 6. Наказ МОЗ України “Переліку лікарських засобів, дозволених для застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів” № 360  від 20.10.2005 р.
 7. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика.- К: РИА ”Тріумф”.-1994.-255 с.
 8. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія.- 2-е видавництво, перероб. і доп. — К.: Вища шк., 1988. — 192с. .
 9. Громов А. П. Деонтология в медицине. — В 2 т. — М.: Ме дицина, 1988. — Т. 1. — 348 с.; Т, 2. — 324 с.

10. Дроговоз С. М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник-довідник. — Харків: Видавничий центр „ХАІ”, 2006. — 480 с.

11. Косуба Р. Б., Кучер В. І. Основи медичної рецептури. — Чернівці, 2000. — 80 с.

12. Купновицька І.Г. Клінічна фармація: Підручник для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів . – Івано-Франківськ. – 2006. – 259 с.

13. Матвеев В.Р. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии.- М.:- Медицина, 1984. – 176с.

14. Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М., Чернобровая Н.В., Хименко С.В. Фармацевтическая этика и деонтология.- Х.:Видавн. НФАУ “Золоті сторінки”,2002.-87 с.

15. Пішак В. П., Заморський І. І. Антибактеріальні хіміотерапевтичні засоби. – Чернівці: Медик, 2001. – 192 с.

16. Фармакологія: Підручник / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, В. А. Туманов та ін.; За ред. І. С.  Чекмана. — К.: Вища школа, 2001. – 495 с.

17. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 740 с.

18. Дроговоз С. М. Фармакология на ладонях (справ очник). – Харьков, 2006. – 116с.

19. Харкевич Д. А. Фармакология: Учебник для мединститутов. – М.: ГЭОТАР Медицина, 2002. – 661 с.

Б. Додаткова література

20. Бобирєв В. М., Крилов В. В., Чекман І. С. Фармакологія. — К.: Здоров”я, 1996. — 416 с.

21. Державна Фармакопея України /Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. — 1-е вид. — Харків: РІРЕГ, 2001. — 556 с.

22. Посохова К. А., Климнюк С. І. Мікробіологічні та фармакологічні основи раціонального застосування антибіотиків: Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – 191 с.

23. Стефанов О. В., Вікторов О. П., Мальцев В. І. Побічні дії лікарських засобів і система   фармакологічного нагляду //Лікування та діагностика. — 2002. — № 3. — С. 53-60.

24. Машковский М. Д. Лекарственные средства: Пособие для врачей: в 2 т. – 14-е изд., перераб., испр. и доп. — М.: ООО „Издательство Новая Волна”: Издатель С. Б. Дивов, 2002. — 1148 с.

25. Лепахин В. К., Шашкова Г. В. Синонимы лекарственных средств. М.: Медицина, 1995. — 110 с.

26. Брільова Н.1., Глонь З.І., Омельченко О.Г. Професійна етика в аптеках Харкова // Фармац. журн. — 1978.— № 2.

27. Бухтіарова Т.А. Реакція опіоїдної системи при болю і її модуляція амізоном, диклофенаком і мефенамінатом натрію //Фармакол. вісник. – 1998. — № 5. – С. 26-28.

28. Верстакова О.Л., Рудаков А.Г. О безопасности применения препаратов, содержащих парацетамол //Клин. фармакол. и терапия. — 1998. — № 1. — С. 47.

29. Губський І.М. Деонтологія у фармації // Фармац. журнал. — 1978.— №2.- С.11.

30. Дзяк Г.В. Нестероидные противовоспалительные препараты: новые представления о механизме действия и новые возможности //Лікування та діагностика. – 1997.- № 3. – С. 12-16.

31. Дорофеєва Т.А., Смирнова О.Е., Ельяшевич О.Г. Етичний аспект роботи провізорів і фармацевтів // Фармація, — 1991. — № 1. — С. 52 -53.

32. Журавель В., Журавель В. Ділова етика і етикет лікаря-менеджера і підприємця // Ліки України.-1999.-№ 10.-С.21 -23.

33. Кузнєцова Л.В. Досвід застосування антигістамінних препаратів у лікуванні різних видів алергії //Ліки. – 2003. — № 3-4. – С. 125-131.

34. Міжнародні етичні принципи фармацевтів // Еженед. Аптека.- 2001.- С.18-20.

35. Чекман И.С., Горчакова Н.А., Французові С.Б. и др. Кардиопротекторы. – К.: Здоров”я, 2005. – 204 с.

36. Чекман І.С., Шумейко О.В., Тяжка О.В. Клініко-фармакологічні властивості протиалергічних препаратів //Ліки. – 2004. — № 1-2. – С. 24-31.

37. Фокіна К.С. Порівняння антиальтеративної дії сучасних і перспективних препаратів з протизапальною дією //Клінічна фармація. – 2005. – Т. 9, № 4. – С. 48 – 51.

Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Методи і технології прийняття управлінських рішень”

Підготовлено кандидатом економічних  наук, доцентом

Л.В. Лазоренко

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту

(Протокол №    від     березня 2010 р.)

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазоренко Л.В. Навчальна програма дисципліни “Методи і технології прийняття управлінських рішень”. ― К.: МАУП, 2010. –  32 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, варіанти, контрольних робіт та вказівки до їх виконання, контрольні питання, а також список рекомендованої літератури.

©       Міжрегіональна  Академія управління персоналом (МАУП), 2010


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Існування людства нерозривно зв’язано з розробкою, прийняттям і реалізацією управлінських рішень (УР). Рішення є основою управління. Управління – фактор суспільного розвитку. В організації управління найважливіше місце посідають розробка і реалізація різних за характером управлінських рішень (УР). При цьому своєчасність їхнього прийняття й обґрунтування багато в чому залежить від добре освоєних персоналом управління навичок і умінь, розвинених здібностей до управлінської діяльності. Розробка систем прийняття рішень, освоєння управлінських технологій значно ускладнена відсутністю стрункої теорії прийняття управлінських рішень, повноти необхідних знань в галузі теорії діяльності людини і неготовністю практики до їхньої реалізації.

Навчання прийняттю управлінських рішень,  є складною комплексною задачею, рішення якої вимагає інтеграції знань про людину як суб’єкта й об’єкта ухвалення рішення, механізмі дії  законів управління, обліку факторів, що діють у сфері прийняття рішень, використання сучасних освітніх технологій тощо.

Вивчати дисципліну слід після засвоєння студентами комплексу необхідних знань у галузі природничих, суспільних, технічних, гуманітарних дисциплін і умінь їх використання у практичній управлінській діяльності.

Випускник МАУП у результаті навчання повинен бути ознайомлений:

 • з існуючими підходами в удосконалюванні систем і методів прийняття управлінських рішень і ефективному їхньому використанні;
 • з проблемами у галузі навчання сучасним методам прийняття управлінських рішень.

Знати:

 • механізми  дії законів управління людиною,  функціонування об’єктів управління (прийняття рішення);
 • принципи і методи управління і праці, використовувані особами, які приймають рішення;
 • систему і методи розробки і реалізації управлінських і функціональних рішень,
 • зміст і послідовність дій осіб, що приймають рішення у різних умовах;

вміти:

 • творчо застосовувати знання теорії і практики прийняття управлінських рішень у ході виконання  функціональних обов’язків;
 • використовувати методи і засоби розробки, обґрунтування, прийняття і реалізації управлінських рішень;
 • приймати в організації (з урахуванням спеціалізації) управлінські рішення;
 • використовувати методи, які розвивають здібності щодо прийняття рішень.

Для досягнення навчальної мети програма передбачає активізацію мислення студентів, їх розвитку, прийняття самостійних рішень у галузі управління, постійну взаємодію студентів і викладачів за допомогою прямих і зворотних зв’язків, творчого мислення викладача. Головним фактором у підготовці фахівців виступає не знання як самостійна одиниця, а здатність мислити у процесі вирішення проблем і застосування наявних знань.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  дисциплін

 

№ п/п Назва змістовного модуля та теми
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи застосування методології і методів прийняття рішень
1 Методологія прийняття управлінських рішень: основні поняття.
2 Закони, принципи, методи, що впливають на розробку і реалізацію прийнятих  управлінських рішень
3 Структурна і функціональна організація прийняття управлінських рішень (психологічний аспект)
Змістовний модуль 2.  Технологія прийняття управлінських рішень 
4 Прийняття управлінських рішень у системі менеджменту.
5 Основні етапи розробки управлінських рішень
6 Якість та ефективність управлінських рішень
Змістовний модуль 3. Методи прийняття управлінських рішень
7 Методи прийняття управлінських рішень.в умовах визначеності
8 Методи прийняття управлінських рішень.в умовах ризику та невизначеності
9 Комбіновані методи прийняття управлінських рішень

Змістовний модуль 4. Особливості прийняття різних типів управлінських рішень

10 Прийняття і реалізація стратегічних рішень
11 Прийняття і реалізація тактичних рішень
12 Прийняття і реалізація оперативних  рішень
Змістовний модуль 5.  Людина в системі прийняття управлінських рішень
13 Методи управління особами, що приймають рішення.
14 Роль лідерства в процесі прийняття управлінських рішень
15 Психологічні аспекти прийняття рішень

 

Зміст  дисципліни

 

«МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ»

 

 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ І МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

Тема 1. Методологія прийняття управлінських рішень: основні поняття.

Основні категорії теорії прийняття рішень і їхній взаємозв’язок. Поняття управлінське рішення, варіант, альтернатива. Поняття «показник» і «критерій» у теорії прийняття рішень. Одно- і багатоцільові (критеріальні) задачі прийняття рішень. Критерій оптимальності, чи цільова функція. Проблеми в процесі прийняття рішень.

Поняття теорій прийняття й обґрунтування рішень.

Особливості діяльності осіб, що приймають рішення управлінські рішення. Ситуації, що вимагають прийняття рішень. Приведення ситуацій до типового. Ризик і невизначеність, що супроводжують рішення. Теорія оптимальних рішень. Класи моделей у теорії оптимальних рішень.  Психологічні аспекти теорії рішень.

Основні процеси в діяльності по прийняттю рішень. Характеристика основних елементів проблемної ситуації в процесі ухвалення рішення. Стратегічні і тактичні ситуації.

Формалізація постановки задачі ухвалення рішення. Види стратегій ухвалення рішення. Алгоритмічні стратегії. Евристичні стратегії вибору.

Оптимальність рішення і її зв’язок з ефективністю.

Література: [1,2,9,30,50]

Тема 2.     Закони, принципи, методи, що впливають на розробку і реалізацію прийнятих  управлінських рішень

 

Закони, які керують людиною, економічні закони, що визначають особливості прийняття управлінських рішень (ПУР). Механізми впливу законів на процес прийняття рішень, врахування їх вимог у діяльності при ПУР. Закони управління: постановка мети, розмаїтості, руху (зміни), зворотного зв’язку, ентропії, єдності свідомого та несвідомого, інерції, установки, домінанти, традицій і звичаїв, що випереджає відображення дійсності, вплив емоцій, вольової детермінації.

Роль економічних законів у підвищенні ефективності ПУР. Закони залежності між ціною і пропозицією, попитом та пропозицією, зростання додаткових витрат, що знижує прибутковість, економічного взаємозв’язку витрат у сфері виробництва і споживання, ефекту масштабу виробництва, економії часу, конкуренції й антимонопольного законодавства.

Закони праці персоналу управління: розподілу, поділу, зміни і кооперації праці.

Принципи, що впливають на розробку і реалізацію прийнятих  управлінських рішень. Принципи побудови діяльності ПУР: нормативного використання ресурсів (принцип квантифікації управління; дозування ресурсів для розробки рішень визначеного типу); раціональності інформаційного забезпечення управління; економії часу (визначає своєчасність управлінських рішень, оперативність і ритмічність процесу прийняття рішення); інтенсифікації ПУР (повного використання ресурсів, скорочення їх витрат і раціоналізації величини їх запасів); інтеграції ПУР у рамках технології управління і загального функціонування системи управління.

Принципи наукової організації праці осіб, що приймають рішення (ОПР). Загальні принципи: системності, комплексності, економічності, гуманізації праці. Принципи колективної й індивідуальної організації праці осіб, які приймають рішення: поділу і кооперації праці, робочих місць, організації обслуговування робочих місць, установлення раціональних прийомів і методів праці, створення умов, дисципліни, планування (алгоритмізації) праці, розподілу функцій.

Принципи організації праці у процесі прийняття рішень: спеціалізації, пропорційності, паралельності, безперервності, ритмічності, плановості, системній раціоналізації трудових процесів ОПР, системного підходу.

Принципи організації роботи керівника: стандартних управлінських ситуацій і рішень; безперервної оцінки управлінських ситуацій; оптимального розподілу обов’язків і відповідальності між керівником і його апаратом; “пакетування” (об’єднання операцій у відносно одноманітні з “технологічної” точки зору групи); необхідної розмаїтості видів і форм управлінських документів; оптимальної інформованості; прозорості і наочності; автоматизму реалізації рішення.

Методи мислення осіб, що приймають рішення. Діалектичний метод пізнання (опора на об’єктивні факти; реальність умов, їх оцінка з кількісної і якісної сторони; розгляд ситуації; проблеми у взаємозв’язку, безперервному розвитку і зміні; розкриття протиріч у розвитку; основна ланка; виявлення головних факторів).

Загальнотеоретичні методи: аналіз, синтез, абстрагування й узагальнення, індукція і дедукція, аналогія і порівняння. Інтуїтивно-евристичні методи. Включення методів у ПУР.

Метод Гегеля і розвиток стратегічного мислення. Методи і технології розвитку мислення. Освітні і педагогічні технології.

Література [13,3,12,29] 

 

 

 

 

Тема 3.       Структурна і функціональна організація прийняття управлінських рішень

 

ПУР як інтегральна складового процесу регуляції спільної діяльності. Структурно-рівневий принцип організації процесів ПУР.

Закономірні міжрівневі впливи і відносини. Регуляторний і організаційний характер ПУР. Детермінанти міжособистісної взаємодії як умови і процедурних засобів реалізації.

Критерій умов рівневої диференціації. Ієрархічний принцип організації рівнів. Сукупність критеріїв-верифікаторів (феноменологічних, процесуальних, емпіричних) у ПУР.

Функціональна організація процесу ухвалення рішення. Спільність критеріїв структурної і функціональної організації в ПУР. Облік закономірностей організаційної і функціональної організації процесу прийняття рішень.

Вибіркове сприйняття. Когнітивний дисонанс. Пам’ять і ретроспективні суб’єктивні зсуви. Залежність від контрасту. Евристика і суб’єктивні зсуви. Типові психологічні «пастки».

Література [10,13,27,40,22]

Змістовний модуль 2.  ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Тема 4. Прийняття управлінських рішень у системі менеджменту

 

Проблеми удосконалення управління. Роль, місце і значення теорії прийняття рішень у системі управління організацією. Підходи і розвиток теорії прийняття управлінських рішень (математичний вибір рішення, якісно-предметна і комплексна концепції).

Класифікація управлінських рішень і вимоги до них. Фактори, що визначають якість рішень. Загальний підхід до класифікації управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень: за суб’єктивно-об’єктивною ознакою; за формою, змістом і часом дії; за місцем і функціями рішень у процесі управління. Ієрархія рішень. Особливості рішень на макро- і мікрорівнях.

Література [4,13,6,27,12,54]

 

Тема 5.     Основні етапи розробки управлінських рішень

 

Збір і аналіз інформації. Організація збору інформації. Стратегічний і оперативний контроль та інформація. Поняття інформаційної стратегії. Стратегічний аналіз. SWOT-аналіз (сильні і слабкі сторони, можливості і погрози), як універсальний аналітичний інструмент: стратегічного аналізу, загального і цільового тактичного аналізу, функціонального аналізу. PEST-аналіз (політика, економіка, соціум, технологія), як аналіз далекого вищого середовища. SNN – підхід до аналізу внутрішніх ресурсів (сильна, нейтральна, слабка позиції)

Одержання інформації про ситуацію. Визначення мети. Розробка оцінної системи. Аналіз ситуації. Діагностика ситуації. Розробка прогнозу розвитку ситуації. Експертна оцінка основних варіантів управлінських взаємодій.

Генерування альтернативних варіантів рішень. Добір основних варіантів управлінського впливу. Розробка сценаріїв розвитку ситуації. Експертна оцінка результатів прийнятих управлінських рішень. Ухвалення рішення ОПР. Розробка плану (програми) дій. Контроль за реалізацією плану (програми).

Література [13,8,40,39,34]

Тема 6. Якість та ефективність управлінських рішень

 

Управлінське рішення як результат процесу управління, реалізований у продукті праці, отриманому в результаті діяльності організації і вираженому через кінцеві його (управління) результати.

Реалізація управлінського рішення за допомогою взаємозалежних функцій, що формують процес вироблення і реалізації управлінських рішень. Вироблення і реалізація управлінського рішення як набір процедур і стадій процесу. Характеристика процесу прийняття управлінського рішення: безперервність, дискретність, альтернативність, соціальна значимість, оперативність, результативність.

Склад і взаємозв’язок процедур прийняття управлінського рішення, їх взаємозв’язок із ситуацією, що складається, і розглянутими проблемами. Основні функції менеджменту і процедури ПУР. Матриця взаємозв’язку системних функцій менеджменту. Обсяг функцій по змісту, масштабу інформації, повноваженням і відповідальності в ПУР.

ТПУР як характеристика діяльності керівника і апарата управління. Управлінське рішення як варіант, формула впливу керуючої системи на керовану, як фіксований управлінський акт, виражений у письмовій і усній формах і реалізований для рішення проблемної ситуації.

ПУР як фактор ефективності системи менеджменту. Оцінка ефективності ПУР.

Література [4,13,6,27,12,54]

Змістовний модуль 3. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Тема 7. Методи прийняття управлінських рішень в умовах визначеності

 

Прийняття рішень в умовах визначеності. Загальна постановка однокритеріальної задачі ухвалення рішення в умовах визначеності (статистична і детермінована постановка задачі).

Методи рішення задач, їх коротка характеристика. Математичне програмування. Процедура вироблення альтернатив рішення задач: постановка; формалізація; розробка (вибір) математичної моделі; вибір методу рішення; розробка алгоритму рішення; одержання рішень за допомогою інформаційних технологій;  аналіз результатів і прийняття рішень.

Методи прогнозування управлінських рішень. Принципи і методи прогнозування. Методи екстраполяції. Параметричні методи. Експертні методи. Сутність нормативного, експериментального, індексного методів прогнозування. Організація робіт із прогнозування.

Моноваріантні прогнози. Прогнозні сценарії при прийнятті стратегічних рішень. Сценарне планування на глобальному рівні. Стратегічні бесіди як засіб розуміння перспективи розвитку. Методичні рекомендації зі сценарного планування.

Методи аналізу управлінських рішень. Сутність і принципи аналізу, область застосування. Методи: порівняння, індексний, балансовий, ланцюгових підстановок, елімінування, графічний, функціонально-вартісний і факторний аналіз і їх застосування з ЕОМ. Математичний, математичні, економіко-математичні методи аналізу. Використання PEST, SWOT-аналізу, SNN-підходу до економічного обґрунтування прийнятих рішень.

Аналіз фінансового стану фірми з позицій конкурентноздатності.

Література [13,8,40,39,34]

 

Тема 8. Методи прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності

 

Прийняття рішень в умовах ризику. Загальна постановка однокритеріальної задачі ухвалення рішення в умовах ризику (статистична і детермінована постановка задачі).

Прийняття рішень в умовах невизначеності.

Загальна постановка задачі прийняття рішень в умовах невизначеності (стохастична і детермінована постановка) задачі. Прийняття рішень в умовах невизначеності. Методи їхнього рішення. Приклади задач.

Прийняття рішень в умовах повторювання однорівневої конфліктної ситуації (елементи теорії стратегічних ігор). Теорія ігор і її можливості для прийняття рішень.

Прийняття рішень в умовах дії невизначених факторів стохастичної природи (елементи теорії стохастичних рішень).

Прийняття рішень в умовах стохастичної невизначеності.

Аналіз результатів розвитку ситуації після управлінських впливів.

Література [13,8,40,39,34]

Тема 9. Комбіновані методи прийняття управлінських рішень

 

Методи економічного і соціально-психологічного обґрунтування управлінських рішень. Принципи економічного обґрунтування. Економічні методи обґрунтування необхідності підвищення якості функціонування системи прийняття і реалізації управлінських рішень і менеджменту. Методи і методика оцінювання ефективності інвестиційних проектів.

Соціально-психологічні методи в сфері обґрунтування прийнятих рішень.

Методи самоуправління при прийнятті управлінських рішень. Методи управління в ТПУР: стабілізуючий, організаційно-стабілізуючі, психологічний, організаційно-психологічні, розпорядницький, організаційно-розпорядницькі, психологічний, соціально-психологічні, психологічні. Методи самоврядування (самоменеджменту) ОПР.

Методи управлінської праці в ТПУР: рішення функціональних задач (при реалізації функції ухвалення рішення і організації управління); творчої праці (мозкова атака, дискусій, сценаріїв, вибору стратегій, ліквідації тупикових ситуацій, аналоговий, експертні, екстраполяцій); творчої праці з виконавськими функціями (матричні, використання діаграм, теорії ігор, дерева рішень тощо).

Література [13,21,12,2,14,11,44,52,35]

Змістовний модуль 4. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІЗНИХ ТИПІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Тема 10. Прийняття і реалізація стратегічних рішень 

 

Поняття стратегія, стратегічне рішення. Особливості прийняття стратегічних. Вимоги до ОПР на стратегічному. Специфіка стратегічного мислення. Особливості підготовки стратега до прийняття рішень на відповідному рівні управлінської ієрархії.

Технологія прийняття тактичних рішень. Характеристика елементів технологій прийняття рішень на стратегічному, функціональному рівні. Механізми управління організаціями при реалізації рішень.

Методика прийняття рішень на стратегічному. Особливості методик прийняття рішень. Системи прийняття і реалізації рішень. Фактори, що впливають на прийняття і реалізацію рішень. Фактори: людський, інформаційний, засобів праці. Наукова організація діяльності персоналу при прийнятті і реалізації рішень. Облік факторів у практичній діяльності.

Література [12,13,15,47,28,29,39]

Тема 11. Прийняття і реалізація тактичних рішень 

 

Поняття тактичного рішення. Особливості прийняття тактичних рішень. Вимоги до ОПР на тактичному рівні. Специфіка тактичного мислення. Особливості підготовки тактика до прийняття рішень на відповідному рівні управлінської ієрархії.

Технологія прийняття тактичних рішень. Характеристика елементів технологій прийняття рішень на  тактичному  рівні. Механізми управління організаціями при реалізації рішень.

Методика прийняття рішень тактичному рівні.

Література [12,13,15,47,28,29,39]

 

Тема 12. Прийняття і реалізація оперативних рішень

 

Поняття оперативного рішення. Особливості прийняття оперативного рішення. Специфіка оперативного  мислення.

Технологія прийняття оперативних рішень. Характеристика елементів технологій прийняття рішень на оперативному рівні. Механізми управління організаціями при реалізації рішень.

Методика прийняття рішень на оперативному  рівні. Особливості методик прийняття рішень. Фактори, що впливають на прийняття і реалізацію рішень. Фактори: людський, інформаційний, засобів праці. Відповідність керуючої системи, система прийняття і реалізації рішень.

Література [12,13,15,47,28,29,39]

Змістовний модуль 5.  ЛЮДИНА В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Тема 13. Методи управління особами, що приймають рішення

 

Методи організаційно-стабілізуючого впливу. Задачі, що розв’язуються за допомогою цих методів. Регламентування, організаційне нормування, організаційного проектування, їх суть, можливості і сфера застосування.

Методи організаційно-технологічного впливу. Задачі, що розв’язуються за допомогою цих методів, їх суть, можливості і сфера застосування. Планові методи, програмні методи, мережні методи, програмно-цільові методи, алгоритмічні методи, їх суть, можливості і сфера застосування.

Методи організаційно-розпорядницького впливу. Задачі, що розв’язуються за допомогою цих методів, їх суть, можливості і сфера застосування.

Соціально-психологічні методи управління. Задачі, що розв’язуються за допомогою цих методів, їх суть, можливості і сфера застосування.

Психологічні методи управління. Задачі, що розв’язуються цією групою методів, їх суть, можливості і сфера застосування.

Методи самоменеджменту. Задачі, що розв’язуються за допомогою цих  методів, їх суть, можливості і сфера застосування.

 

Література [12,13,15,47,28,29,39]

Тема 14.    Роль лідерства в процесі прийняття управлінських рішень

Типи керівників. Основи керівництва: вплив; лідерство; влада.

         Влада в менеджменті. Види та баланс влади. Форми влади керівника.

         Природа лідерства та його складові. Типологія лідерів. Теорії лідерства. Теорія підходу з позиції особистих якостей. Теорія поведінського підходу. Теорія ситуаційного підходу.

         Особливості національних систем керівництва.

Література [3,13,18,10,29]

 

 

Тема 15.    Психологічні аспекти прийняття рішень

 

Людина як суб’єкт прийняття рішення. Модель мислення. Структура моделі. Емпіричне, аксіоматичне, діалектичне мислення. Логічні форми і чисте мислення. Поняття розумової діяльності.

Рефлексія як феномен. Рефлексія як функція мислення, як інтегральний механізм, що реалізує функції пізнання і дії людського розуму. Рефлексія у процесі прийняття рішень. Рефлексія як механізм мислення і процедура. Розвиток і використання рефлексивних здібностей.

Мислення людини як відображення безперервно мінливих умов життя. Основний парадокс мислення. Прогнозування у процесі рішення задачі. Види проблемності у мисленні. Безперервність мислення як процесу. Поняття «чистого» мислення.

Способи мислення. Математизація мислення. Психофізіологія мислення. Процес і діяльність людини при прийнятті рішень. Мислення і прогнозування. Мислення і зворотний зв’язок.

Мислення, спільне із самосвідомістю, свідомістю і волею як механізм рефлексивної функції. Зв’язок ПУР з рефлексією.

Інтелект як форма організації ментального досвіду. Специфіка цілісності психічних явищ. Підходи до розуміння психічних механізмів відображення й осмислення. Особливості підходів до розуміння теорії інтелекту: соціокультурного, генетичного, процесуально-діючого, освітнього, інформаційного, феноменологічного, функціонально-рівневого і регулятивного. Феноменологія інтелекту: ментальні структури, простір і репрезентації.

Склад і побудова ментального досвіду людини. Психологічна модель устрою ментального досвіду. Особливості організації когнітивного, метакогнітивного та інтенціонального досвіду. Інтелектуальні здібності.

Потреби, емоції, воля, мислення як фактори психофізіологічної діяльності ЛПР. Психолінгвістичні аспекти прийняття рішень: процес сприйняття, розуміння і вербалізації (формування розпоряджень), процес мовної інтеракції. Суб’єктивізм сприйняття. Модель світу і її вплив на ПУР.

Нейрофізіологічні, психологічні аспекти ПУР і характеристики ОПР. Принципи вибору критеріїв, аналіз альтернатив, оцінка ситуацій і вибір рішень. Форми мислення: попереднє орієнтування (аналіз умов задачі), вироблення загальної стратегії мислення (альтернативного шляху рішення і загальної схеми рішення задачі), підбір відповідних засобів і звертання до операцій, рішення задачі, порівняння отриманих результатів з вихідними умовами задачі.

Вплив стресового стану на ПУР. Психофізіологічні резерви організму і підходи до їх використання.

Література [3,13,18,10,29]

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи – закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті у процесі вивчення курсу “Методи прийняття управлінських рішень”, сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях.

Зміст роботи має відповідати плану і розкривати тему.

Варіант контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літерапрізвища студента Номер варіанта контрольної роботи
А, Б, В 1
Г, Д, Є 2
Ж, З, І 3
Й, К, Л, 4
М, Н, О 5
П, Р, С, 6
Т, У, Ф 7
Х, Ц, Ч, 8
Ш, Щ 9
Ю, Я 10

 

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант 1

 1. Класифікація методів діяльності персоналу управління.
 2. Охарактеризуйте особливості прийняття рішень у сфері виробництва.
 3. Завдання. Визначте темп приросту обсягу продаж фірми в 2000 р. і напрямку розширення ринку за такими даними:
 • обсяг продажів товару А на ринку 1 у 2000 р. складав 500 тис. у.о.;
 • на ринку 2—200 тис. у. о.;
 • обсяг продажів товару Б на ринку 1 у 2000 р. складав 1300 тис. у.о.;
 • на ринку 3—3200 тис. у. о.
 • на основі сегментації ринку встановлено, що темп приросту обсягу продажів товару А на ринку 1 на 2000 р. складе 6,0%;
 • на ринку 2—14,0%;
 • темп приросту обсягу  продажів товару Б на ринку 1 на 2000 р. складе 3%;
 • на ринку 3—5%.

Проаналізуйте ситуацію і розробіть пропозиції в сфері маркетингу.

Варіант 2

 1. Сутність і характеристика методів праці.
 2. Особливості прийняття рішень у сфері маркетингу.
 3. Завдання. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, визначити кількісні і якісні показники впливу трудових факторів на обсяг продаж. Вихідні дані приведені в таблиці.

 


п/п
Фактори і функція За планом Фактично
1 Обсяг продажів, тис. у.о. 2980 3300
2 Середня чисельність робітників 800 900
3 Середня кількість годин, відпрацьованих робітниками за рік 295 290
4 Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником за день 7,1 7,0
5 Середнє вироблення продукції
на відпрацьовану людино-годину
1,6 1,7

 

Варіант 3

 1. Структура методів діяльності, їх зміст, спрямованість і організаційні форми.
 2. Особливості прийняття рішень у сфері фінансів.
 3. Завдання. Використовуючи індексний метод прогнозування розрахувати витрати матеріальних ресурсів на виробництво одиниці конкретного товару в 2000 р. за такими даними:
 • витрата матеріальних ресурсів на виробництво одиниці товару в 2000 р. — 165 у. о.;
 • індекс росту цін — 1,25 (за рік);
 • питома витрата матеріальних ресурсів на виробництво одиниці товару в 2000 р. — 300 кг;
 • норми витрати матеріальних ресурсів на виробництво одиниці товару на 2001 р. — 250 кг.

 

Варіант 4

 1. Характеристика методів аналізу управлінських рішень.
 2. Особливості прийняття рішень у сфері управління персоналом.
 3. Завдання. Виконати факторний аналіз фондовіддачі. Вихідні дані наведено в таблиці:
Показник Рік
  базисний звітний
Обсяг виробництва продукції, млн. грн. 15400 16500
Фондовіддача, грн. 300 340
Питома вага кооперованих постачань
у собівартості продукції, %
65,2 65,1
Питома вага активної частини ОВФ у їх вартості, % 71,2 71,5
Коефіцієнт змінності роботи устаткування 1,45 1,50

Варіант 5

 1. Особливості прийняття стратегічних управлінських рішень.
 2. Використання платіжної матриці у ході прийняття рішень.
 3. Завдання. Вкладення засобів у магазин для торгівлі дамськими капелюхами з імовірністю 0,5 забезпечує річний прибуток 6000 дол.; з імовірністю 0,2 – 12000 дол.; з імовірністю 0,3 – 8000 дол.

Обґрунтуйте пропозиції щодо прийняття рішень. Відсутні дані визначити додатково.

Варіант 6

 1. Особливості прийняття рішень на тактичному рівні.
 2. Метод ланцюгових підстановок, його сутність, сфера застосування.
 3. Завдання. Використовуючи метод «дерево рішень», визначити краще рішення по виробництву електричних і ручних косарок за умов: якщо вироблялися електричні косарки, то з імовірністю 0,7 очікується виграш 10 тис. дол., а з імовірністю 0,3 – 5 тис. дол. Якщо робити ручні косарки, то з імовірністю 0,7 можна одержати 7 тис. дол., а з імовірністю 0,3 – 2 тис. дол.

За необхідності введіть додаткові дані.

 
Варіант 7
 1. Принципи управління і наукової організації праці.
 2. Особливості методів прийняття рішень в умовах визначеності, ризику і невизначеності.
 3. Завдання. Прийміть рішення щодо придбання нерухомості. Умови: нерухомість набувається з гарантією продажу через рік за 200 тис. дол.

Альтернативна вартість капіталу – 0,07.

За необхідності введіть додаткові дані.

 

Варіант 8
 1. Теоретико-методологічні особливості методів прийняття і реалізації рішень.
 2. Циклічність процесу управління і прийняття управлінських рішень.
 3. Завдання. Розрахунок точки беззбитковості у бізнесі. Видавнича компанія одержує 80% від роздрібної ціни книги. Постійні витрати складають 200 тис. гривень. Продажна ціна книги – 10 гривень. Перемінні витрати – 6 гривень. Обчисливши точку беззбитковості і виконавши аналіз, визначити обсяг виробництва, що забезпечує беззбитковість.

За необхідності введіть додаткові дані.

 

Варіант 9

 1. Програмно-цільові методи прийняття управлінських рішень.
 2. Факторний аналіз із застосуванням ЕОМ. Сутність методу, його можливості, сфера застосування, послідовність виконання.

         3. Завдання. Проаналізуйте ефективність прийняття рішення менеджером середньої ланки управління невиробничого підприємства. Для цього потрібно:

 • вивчити і оцінити існуючу систему планування, обліку та стимулювання праці;
 • вивчити послідовність складання особистих планів;
 • з’ясувати, як здійснюється контроль виконання робіт;
 • вивчити основні причини, що заважають менеджеру працювати з повною віддачею.

 

Варіант 10

 1. Класифікація методів діяльності персоналу управління.
 2. Характеристика методів прогнозування управлінських рішень.
 3. Завдання. Використання теорії масового обслуговування. Одноканальна СМО надає одну телефонну лінію. Заявка – виклик, що прийшов у момент зайнятої лінії, одержує відмовлення. Потік викликів надходить з інтенсивністю ? = 0,8 (викликів у хвилину). Середня тривалість розмови t про=1,5 хв. Усі потоки подій найпростіші. Потрібно визначити граничні значення:

1)     відносної пропускної здатності q;

2)     абсолютної пропускної здатності А;

3)     ймовірності відмовлення Рвід.

 

 

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ

 

 1. Природа методу. Визначення методів діяльності.
 2. Категорії теорії управління. Взаємозв’язок методів діяльності з основними категоріями теорії діяльності, теорії управління.
 3. Поняття принципу, мети, функції, структури управління.
 4. Роль і місце методів прийняття управлінських рішень у загальній системі категорій теорії управління.
 5. Механізм дії законів управління (укладання мети, розмаїтості, руху (зміни), зворотного зв’язку, ентропії) і облік його дії при розробці і впровадженні УР.
 6. Механізм дії економічних законів (залежності між ціною і пропозицією, попитом та пропозицією, зростання додаткових витрат) і врахування його дії при  розробці і дослідженні УР.
 7. Механізм дії економічних законів (прибутковості, економічного взаємозв’язку витрат у сфері виробництва і споживання, ефекту масштабу виробництва, економії часу, конкуренції й оптимального законодавства) і облік його дії при розробці і використанні УР.
 8. Механізм дії законів праці (розподілу, поділу, зміни, кооперації) і облік його дії при  розробці і дослідженні УР.
 9. Структура методів діяльності. Їхній зміст, спрямованість і організаційні форми.

10.Класифікація методів діяльності персоналу управління.

11.Сутність і характеристика методів управління і методів праці, їхній взаємозв’язок і вплив на процес прийняття управлінських рішень.

12.Закони управління людьми, що приймають рішення.

13.Закони праці, що діють в органах управління.

14.Механізм дії законів управління і праці в органах управління.

15.Принципи управління і наукової організації праці.

16.Цілі управління організацією і їх вплив на методи управління, праці й обґрунтування рішення.

17.Класифікація методів праці, управління й обґрунтування рішення. Їх загальна характеристика.

18.Принципи колективної й індивідуальної організації праці осіб, що приймають рішення: поділу і кооперації праці, організації робочих місць і їх організації обслуговування, установлення раціональних прийомів і методів праці, створення умов, дисципліни, планування праці, розподілу функцій.

19.Циклічність процесу управління і прийняття управлінських рішень.

20.Загальна характеристика методів організаційно-стабілізуючого впливу.

21.Загальна характеристика методів організаційно-психологічного впливу.

22.Планові і програмні методи організаційно-технологічного впливу на процес прийняття управлінських рішень.

23.Мережні методи, їх можливості. Використання в процесі прийняття рішень.

24.Людина як суб’єкт, що приймає рішення. Структура моделі мислення. Емпіричне, аксіоматичне, діалектичне мислення в процесі прийняття рішень.

25.Рефлексія як феномен, функція мислення, інтегральний механізм. Зв’язок ПУР з рефлексією.

26.Програмно-цільові методи, їх можливості. Використання в процесі прийняття рішень.

27.Алгоритмічний метод, його можливості. Використання в процесі прийняття рішень.

28.Метод реактивного реагування в сфері організаційно-розпорядницького впливу.

29.Підвищення соціально-виробничої активності (почин, новаторство, обмін досвідом, змагання тощо) і соціально-історичної наступності як соціально-психологічні методи, їх використання в сфері прийняття рішень.

30.Управління рольовою поведінкою, удосконалення комунікацій і соціальне регулювання як соціально-психологічні методи. Їхнє використання в сфері прийняття рішень.

31.Соціальне регулювання, особистий приклад і умови, що орієнтують, як соціально-психологічні методи, їх використання в сфері прийняття рішень.

32.Пропаганда й агітація як соціально-психологічні методи. Їх використання у сфері прийняття рішень.

33.“Зараження” як психологічний метод. Його використання в сфері прийняття рішень.

34.“Уселяння” як психологічний метод. Його використання в сфері прийняття рішень.

35.“Переконання” як психологічний метод. Його використання в сфері прийняття рішень.

36.“Гіпноз” як трансовий стан свідомості людини. Використання «гіпнозу» у сфері прийняття рішень.

37.“Мовні трюки” як методи психологічного впливу. Їх використання в сфері прийняття рішень.

38.Методи прийняття стратегічних рішень у сфері самоменеджменту людини.

39.Методи прийняття повсякденних рішень у сфері самоменеджменту людини.

40.Сутність методу “мозкова атака”, його можливості і область застосування.

41.Сутність методів дискусій і ліквідації тупикових ситуацій, їхньої можливості і область застосування.

42.Сутність аналогового методу, його можливості і область застосування.

43.Сутність методів сценаріїв і вибору стратегій, їх можливості, область застосування.

44.Сутність експертних методів, їх можливості і область застосування.

45.Сутність методів екстраполяції, їх можливості і область застосування.

46.Сутність матричних методів, їх можливості і область застосування.

47.Сутність методу ухвалення рішення з використанням діаграм. Його області застосування.

48.Сутність методу теорії ігор, його можливості і область застосування.

49.Сутність методу “дерева рішень”, його можливості і область застосування.

50.Факторний аналіз і його застосування при аналізі управлінського рішення.

51.Факторний аналіз із застосуванням ЕОТ і його використання при аналізі управлінського рішення.

52.Економіко-математичні методи аналізу і їхнє використання при аналізі управлінського рішення.

53.Сутність SWOT-аналізу і його використання при аналізі управлінського рішення.

54.Системний аналіз, його сутність, можливості і область застосування.

55.Процесний аналіз, його сутність, можливості і область застосування.

56.Методи дослідження операцій, їх сутність, можливості і область застосування.

57.Лінійне програмування, його сутність, можливості і область застосування.

58.Нелінійне програмування, його сутність, можливості і область застосування.

59.Динамічне програмування, його сутність, можливості і область застосування.

60.Методи теорії масового обслуговування, їх сутність, можливості й область застосування.

61.Методи теорії розкладів, їх сутність, можливості і область застосування.

62.Методи управління виробничими запасами, їх сутність, можливості і область застосування.

63.Сіткове планування і управління, їх сутність, можливості і область застосування.

64.Методи, використовувані для вирішення задач організації управління.

65.Кореляційний аналіз, його сутність, можливості і область застосування.

66.Регресійний аналіз, його сутність, можливості і область застосування.

67.Кластерний аналіз, його сутність, можливості і область застосування.

68.Метод експертних оцінок “Дельфі” і його використання в області прогнозування.

69.Метод програмного прогнозування і його використання в області прийняття рішень.

70.Евристичні методи, їхнє використання в області прогнозування і прийняття рішень.

71.Метод побудови сценаріїв, його сутність, можливості і область застосування.

72.Методи теорії графів, їх сутність, можливості і область застосування.

73.Нейрофізіологічні, психологічні аспекти ПУР і характеристики ЛПР. Принципи знаходження критеріїв, аналіз альтернатив, оцінка ситуації і вибір рішення.

74.Можливості застосування в практичній діяльності методів прийняття рішень.

75.Методи (праці), використовувані при проектуванні системи прийняття рішень: аналогії, експертний, структуризації цілей, організаційного моделювання, угруповань. Сутність методів їхньої можливості і сфера застосування.

76.Метод нормативної чисельності персоналу управління. Його сутність, можливості і сфера застосування.

77.Моделювання як засіб оптимізації рішень. Вибір і обґрунтування критеріїв оптимального управлінського рішення.

78.Основні категорії теорії прийняття рішень і їхній взаємозв’язок.

79.Поняття «показник» і «критерій» у кількісній теорії прийняття рішень. Одно- і багатоцільові (критеріальні) задачі прийняття рішень.

80.Зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на ефективність застосування методів вирішення управлінських задач.

81.Людський фактор, що впливає на ефективність використання методів прийняття рішень; структура фактора.

82.Інформаційний фактор, що впливає на ефективність використання методів прийняття рішень.

83.Фактор засобів праці, що впливає на ефективність використання методів прийняття рішень.

84.Фактор відповідності систем, що впливає на ефективність використання методів прийняття рішень.

85.Наукова організація праці як фактор, що впливає на ефективність використання методів прийняття рішень.

86.Форми навчальних занять, що дозволяють розвивати навички прийняття рішень.

87.Прийняття рішень в умовах повторюваної однорівневої конфліктної ситуації (елементи теорії ігор).

88.Поняття «теорії ігор», її характеристика і можливості для прийняття рішень.

89.Прийняття рішень в умовах дії невизначених факторів стохастичної природи (елементи теорії стохастичних рішень).

90.Прийняття рішень в умовах стохастичної  невизначеності.


СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна:

 1. Анисимов О.С. Методология: Функция, сущность, становление. — М.: РАГС, 1996.
 2. Аунау Ф. Ф. Научные методы принятия решений. — М., 1974.
 3. Афонин А. С. Основи мотивації праці. — К.: МАУП, 1994.
 4. Борман Д., Вороніна Л., Федерман Р. Менеджмент. — Гамбург; Лейпциг; К., 1992
 5. Блюмборг В. А., Глущенко В. Ф. Какие решения лучше? Метод расстановки приоритетов. — Л., 1982.
 6. Брук В. М., Николаев В. И. Методы принятия решений в сложных системах. — Л., 1977.
 7. Голубков Е. П. Програмно-целевой метод управления. — М., 1980.
 8. Дружинін В. В., Конторов Д. С. Ідея, алгоритм, рішення. — М.: Воениздат, 1972.
 9. Дюран В., Сделп П. Кластерный анализ. — М., 1977.

10. Карпов А. В. Психологія прийняття управлінських рішень. — М.: Юрист, 1998.

11. Кокорева Г. А. Системный анаси процедур принятия управленческих решений. — М., 1991.

12. Колпаков В. М. Методы управления. — К., 1997.

13. Колпаков В. М. Теорія і практика прийняття управлінських рішень.К..МАУП, 2000

14. Методы обоснования, принятия и реализации управленческих решений. — М., 1979.

15. Модели и алгоритмы принятия управленческих решений / Под ред. Борсуцкого и др. — Донецк, 1998.

16. Норкотт Д. Прийняття інвестиційних рішень. М.,1997.

17. Панасюк А. Ю. А що в нього в підсвідомості. — М.: Справа, 1996.

18. Плаус С.  Психологія оцінки і ПР. М.,1998.

19. Рейльян Я. Р. Аналітична основа прийняття управлінських рішень. — М.: Фінанси і статистика, 1989.

20. Смирнов Э.А. Розробка УР. М.,2000.

21. Теплова Т.В. Фінансові рішення: стратегія і тактика. М.,1998.

22. Фатхутдинов Р. А. Розробка управлінського рішення. — М.: ЗАТ “Бізнес-школа”, 1998.

23. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. — М., 1997

 

Додаткова:

24. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991.

25. Акофф Р. Искусство решения проблем. М., 1987

26. Анисимов О.С. Новое управленческое мышление: сущность и пути формирования. М., 1991

27. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. — М., Воронеж, 1996.

28. Введение в системный анализ / В. А. Губанов и др. — Л.: ЛГУ, 1988.

29. Введение в системный анализ. / В.А.Губанов и др. – Л., 1988;

30. Венцель Е. С. Исследование операций. Задачи, принципы, методоло
гия. — М., 1980.

31. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу “Менеджмент”. — М.: Гардарика, 1998.

32.  Герчинова И. Н. Менеджмент. — М., 1995.

33. Глущенко В.В., Глущенко Н.И. Разработка управленческого решения. М., 1997.

34.  Гончаров Г. А. Суггестия: теория и практика. — М., 1995.

35. Горский Ю. М. Системноинформационный анализ процессов управления. — Новосибирск: Наука, 1988.

36. Графы, сети и алгоритмы / М. Свами и др. — М., 1984.

37. Дейнеко О.А. Современный организатор производства. М., 1984

38. Деркач А.А., Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Психолого-акмеологические основы изучения и рефлексивной культуры госслужащих. М., 1998.

39. Диев В.С. Управленческие решения: неопределенность, модели, интуиция. Новосибирск. 2001.

40. Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. — М.,1984.

41. Екатеринославский Ю. Ю. Управленческие ситуации, анализ и решения. — М., 1988.

42. Зазыкин В.Г. Чернышев А.П. Менеджер: психологические секреты профессии. М., 1992

43. Искусство управленческой деятельности / С. В. Платонов
и др. — К., 1996.

44. Калина А. В., Конєва М. И., Ященко В. О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування. — К.: МАУП, 1997.

45. Калина А. В., Осокина В. В. Економічна теорія і практика господарювання. — К.: МАУП, 1997.

46. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения. М., 1999.

47. КарповТ.П. Управленческий учёт. — М.: Юнити, 1998.

48. Корнилов Ю.К. Мышление в производственной деятельности. Ярославль, 1984

49. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией. – М., 1984

50. Ладенко И. С. Тульчинский Г. Л. Логика целевого управления. — Новосибирск, 1988.

51. Литвак Б. Г. Управлінське рішення. — М.: Тандем, 1998.

52. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. М., 2000.

53. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений / Ф.М. Русинов и др. — М.: Инфра-М, 1996.

54. Мескон М., Альберт А., Хедоури А. М. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1995.

55. Методы анализа и обоснования решений в управлении экономикой. — М., 1989.

56. Планкетт Л., Хейл Г. Выработка и применение управленческих решений. — М., 1984.

57. Ременников В.В. Разработка управленческого решения. М., 2000.

58. Робер М. А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. — М.: Прогресс, 1988.

59. Стивенсон В.Дж. Управление производством. — М.: Бином, 1998.

60. Стратегия и тактика антикризисного управления / Под ред. А. П. Градова, Б.И. Кудина — СПб.: Специальная  литература, 1996.

61. Стратегія і тактика антикризового управління / Під ред.
А. П. Градова, Б. И. Кудина — Спб.: Спеціальна  література, 1996.

62. Трухаев Р. И., Горшков. Факторный анализ в организационных системах. — М., 1985.

63. Человеко-машинные системы принятия решений с элементами искусственного интелекта/ Б. М. Герасимов и др. — К.: Наук. думка, 1992.

64.  Щедровицкий Г. П. Философия, наука, методология. — М., 1997.

65. Щёкин Г. В. Теория и практика управления персоналом. —К.: МАУП,  1996.

Рубрика: Менеджмент: методические разработки | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Організація роботи аптек” (для бакалаврів, спеціалістів)

Підготовлено к.е.н., проф. Новальською Н.І.

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного  менеджменту  (Протокол № 7 від 17 березня 2010 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Новальська Н.І. Навчальна програма дисципліни “Організація роботи аптек” (для бакалаврів, спеціалістів). ― К.: МАУП, 2010. –  16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Організація роботи аптек” , методичні вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, а також список літератури.

 

 

 

 

©       Міжрегіональна  Академія  управління персоналом (МАУП), 2010

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальна програма з дисципліни “Організація роботи аптек” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент організацій”, професійне спрямування “Медичний та фармацевтичний менеджмент”. 

Мета курсу: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління закладами охорони здоров’я. Формування умінь щодо розроблення та здійснення планування роботи закладів в галузі охорони здоров’я, прийняття адекватних рішень під час створення та використання операційних підсистем в галузі охорони здоров’я. 

Завданнями навчальної дисципліни “Організація роботи аптек” є теоретична підготовка студентів з питань:

 • організаційних засад лікарського забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів; 
 • базових принципів організації роботи аптек ;
 • організації роботи аптеки з товарними запасами;
 • організації безрецептурного та рецептурного відпуску лікарських засобів з аптек;
 • специфіки організації, ліцензування та акредитації фармацевтичних закладів;
 • організації роботи спеціалізованих аптек;
 • організації внутрішньоаптечного контролю якості ліків;

а також набуття практичних навичок та вмінь:

 • складання документів до ліцензування та акредитації фармацевтичних закладів;
 •  відпуску ліків в аптеках;
 •    роботи з рецептами.

Міжпредметні зв’язки: 

Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної дисципліни “Організація роботи аптек” після опанування студентами знань з курсу “Основи менеджменту” та передує вивченню інших профілюючих навчальних дисциплін, таких як “Організаційно-правові засади менеджменту охорони здоров’я”, “Економіка і фінансування охорони здоров’я”, “Страхова медицина”, “Підприємництво в охороні здоров’я”, “Облік і звітність в охороні здоров’я”, “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  дисциплін

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПТЕК»

№з/п  

Назва змістового модуля та теми

Змістовий модуль 1.  Загальні засади роботи аптек
1. Медикаментозне забезпечення населення і медичних закладів
2. Базові принципи організації роботи аптек
3. Організація роботи аптеки з товарними запасами
Змістовий модуль ІІ. Організація відпуску ліків з аптеки
4. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів з аптек
5 Особливості прийому рецептів та відпуску за ними отруйних, сильнодіючих ліків, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
6. Визначення вартості ліків індивідуального виготовлення
7. Організація роботи спеціалізованих аптек

 

Разом годин: 54

Змістовний модуль 1.  ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОБОТИ АПТЕК

 

Тема 1. Організаційні засади лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів

Державна політика і регулювання у сфері лікарського забезпечення. Суб’єкти і принципи державної політики і регулювання лікарського забезпечення. Функції Державного департаменту і контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських за­собів і виробів медичного призначення. Функції Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України. Лабораторний контроль якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації. Мета діяльності Державного фармакологічного центру МОЗ України. Поняття про належну лабораторну і клінічну практику. Завдання Державного науково-експертного фармакопейного центру. Завдання Комітету з контролю за наркотиками МОЗ України. Поняття про наркотичні та психотропні речовини і прекурсори.

Суб’єкти системи лікарського забезпечення. Поняття про виробництво ліків і належну виробничу практику. Характеристика фірм-виробників лікарських засобів. Поняття про оптову реалізацію ліків і належну практику дистрибуції. Характеристика оптових фармацевтичних підприємств.

Умови здійснення оптової реалізації лікарських засобів. Характеристика типової організаційної структури суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію ліків. Завдання та функції аптечних складів (баз). Організаційні вимоги до діяльності аптечних складів (баз). Функції основних відділів (секторів) аптечних складів (баз). Обов’язки уповноваженої особи аптечного складу (бази) з вхідного контролю якості лікарських засобів. Методика вхідного контролю на аптечному складі (базі).

Література: [1, 2, 3, 10, 15, 22]

Тема 2.    Базові принципи організації роботи аптек

Умови здійснення роздрібної реалізації лікарських засобів. Основні функції аптек. Класифікація аптек. Нормативи розвитку аптечної мережі. Організаційні вимоги до діяльності аптек. Приміщення аптеки та їх обладнання. Номенклатура штатних посад аптеки. Відділи аптек та їх функції. Порядок відкриття і діяльності структурних підрозділів аптеки. Формула ширини розвитку аптечної мережі.

Матеріальна відповідальність в аптеці. Мета, підстави та суб’єкти матеріальної відповідальності. Оформлення матеріальної відповідальності і порядок відшкодування збитків.

Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень та особистої гігієни працівників аптеки. Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень аптеки. Вимоги санітарного режиму до особистої гігієни працівників аптеки.

Принципи належної фармацевтичної практики. Основні елементи належної фармацевтичної практики.

Література: [1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 22]

 

Тема 3. Організація роботи аптеки з товарними запасами

Визначення поточної потреби та організація замовлення лікарських засобів. Визначення поточної потреби. Характеристика постачальників лікарських засобів і виробів медичного призначення. Критерії вибору постачальника, можливі форми оплати товару і чинники, від яких залежить розмір торгівельної націнки. Особливості замовлення наркотичних та психотропних речовин і прекурсорів списку №1. Обов’язки уповноваженої особи аптеки стосовно вхідного контролю якості лікарських засобів. Методика вхідного контролю в аптеці. Перелік ліків, які підлягають обов’язковій лабораторній перевірці. Залишковий термін придатності. Особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку №1. Основні претензії до постачальників.

Організація зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення. Основні принципи організації зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення. Особливості зберігання наркотичних і психотропних речовин і прекурсорів. Особливості зберігання отруйних і сильнодіючих лікарських засобів. Організація зберігання лікарських засобів в залежності від фізичних і фізико-хімічних властивостей і впливу різних факторів довкілля. Особливості зберігання лікарської рослинної сировини і медичних п’явок. Особливості зберігання гумових, пластмасових виробів, перев’язувальних засобів та допоміжних матеріалів. Особливості зберігання лікарських засобів і врахуванням характеру лікарських форм. Особливості зберігання лікарських засобів з врахуванням термінів їх придатності. Утилізація і знищення неякісних лікарських засобів.

Відпуск лікарських засобів з аптеки. Визначення роздрібних цін на готові лікарські засоби. Порядок відпуску товару з аптеки.

Література: [1, 2, 4, 5, 23]

 

Змістовий модуль ІІ. Організація відпуску ліків з аптеки

Тема 4. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів з аптек

Принципи самолікування і характеристика безрецептурних препаратів. Суть самолікування. Джерела навичок самолікування. Хвороби, при яких застосовують безрецептурні препарати. Основні правила самолікування. Критерії віднесення медикаментів до безрецептурних ліків. Характеристика вітчизняного Переліку лікарських засобів, які відпускаються без рецептів з аптек. Найпоширеніші безрецептурні лікарські засоби в Україні.

Інформаційно-рекламне забезпечення реалізації безрецептурних препаратів. Основні джерела інформації щодо безрецептурних лікарських засобів. Порядок реклами лікарських засобів для населення в Україні. Європейський підхід до реклами безрецептурних засобів. Сюжетні рішення телерекламних звернень стосовно безрецептурних препаратів. Основні принципи розміщення безрецептурних препаратів в залі обслуговування аптеки.

Роль фармацевтичної опіки у безрецептурному відпуску ліків. Суть фармацевтичної опіки. Принципи фармацевтичної опіки.

Література: [1- 4, 7-9, 11-14, 16- 21, 24- 27]

Тема 5.      Особливості прийому рецептів та відпуску за ними отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, наркотичних речовин і прекурсорів

Загальні вимоги до виписування рецептів. Категорії медичних працівників, які мають право виписувати рецепти. Форми рецептурних бланків. Загальні правила виписування рецептів.

Особливості виписування і відпуску окремих груп лікарських засобів. Особливості виписування і відпуску наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1. Норми відпуску наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1. Особливості виписування і відпуску отруйних лікарських засобів. Особливості виписування і відпуску снодійних лікарських засобів. Особливості виписування і відпуску транквілізаторів. Особливості виписування рецептів на лікарські засоби, що мають анаболічну активність. Особливості виписування і відпуску спирту етилового та спиртовмісних речовин. Особливості виписування нейролептичних і антидепресивних лікарських засобів, стероїдних гормонів.

Організація виписування та відпуску ліків на безоплатних та пільгових засадах, а також хронічним хворим. Порядок виписування і відпуску ліків на безоплатних і пільгових засадах. Особливості виписування і відпуску лікарських засобів хронічним хворим. Виписування і відпуск інших лікарських засобів.

Література: [1, 2, 3, 4]

 

Тема 6. Визначення вартості ліків індивідуального виготовлення

Організація приймання і таксування індивідуальних лікарських засобів. Організація роботи стосовно приймання рецептів. Загальні правили таксування рецептів на індивідуально виписані ліки. Таксування рідин для зовнішнього і внутрішнього застосування, очних крапель, ін’єкційних розчинів. Таксування порошків, свічок, пілюль і мазей. Таксування водних витяжок. Таксування спирту і спиртових розчинів.

Характеристика методів реєстрації протаксованих рецептів. Методика журнального методу реєстрації рецептів. Методика квитанційного методу реєстрації рецептів. Особливості реєстрації безоплатних і пільгових рецептів.

Організація виготовлення ліків в аптечних умовах. Оснащення асистентської кімнати. Загальні правила виготовлення ліків. Особливості роботи з отруйними, наркотичними та психотропними речовинами і прекурсорами списку № 1.

Організація предметно-кількісного обліку ліків, їх оформлення та відпуску з аптеки. Організація предметно-кількісного обліку лікарських засобів в аптеках. Оформлення до відпуску лікарських форм індивідуального виготовлення. Порядок відпуску ліків індивідуального виготовлення з аптек. Доставка ліків додому.

Література: [1, 2, 3, 4]

 

            Тема 7. Організація роботи спеціалізованих аптек

Загальні підходи до організації роботи спеціалізованих аптек. Види спеціалізації аптек. Характеристика аптек, що здійснюють лікарське забезпечення лікувально-профілактичних закладів. Обов’язки фармацевта лікувально-профілактичного закладу і клінічного провізора.

Організація виписування та виготовлення лікарських засобів для лікувально-профілактичних закладів. Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичними закладами. Характеристика виробничого процесу серійного виготовлення розчинів для ін’єкцій. Організація і порядок оформлення лабораторно-фасувальних робіт. Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асептичних умовах.

Дотриманням в аптеках та інших структурних підрозділах лікувально-профілактичних закладів встановлених правил обліку та зберігання лікарських засобів. Правили отримання, зберігання, використання, обліку рецептурних бланків форми № 1 і № 2 та спецбланків форми №3. Нормативи та умови зберігання лікарських засобів в аптеках та інших структурних підрозділах лікувально-профілактичних закладів. Особливості предметно-кількісного обліку ліків в аптеках та інших структурних підрозділах лікувально-профілактичних закладів.

Література: [1, 2, 3, 4]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з дисципліни “Організація роботи аптек” виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Мета контрольної роботи – закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті у процесі вивчення курсу “Організація роботи аптек”, сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях. Це має максимально наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важливим для працюючих студентів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі управління персоналом та медичного менеджменту відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-25 (внут. 11-74).

Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу А-4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати.

Завдання виконується на основі аналізу діяльності аптеки, аптечної бази (складу).

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями конкретної організації, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

Контрольна робота має бути виконана за наступною структурою:

1. Вступна частина. Назва фармацевтичного закладу, його спеціалізація, організаційно-правова форма, вищий орган управління, місце знаходження, час і порядок утворення. 

 1. 2.     Внутрішні змінні аптечного закладу:
 • стислий опис цілей, завдань, структури, технології, кадрів досліджуваного фармацевтичного закладу; схема взаємозв’язку внутрішніх змінних організації; 
 • сформулювати місію закладу;
 • сформулювати основні цілі на майбутній рік;
 • провести аналіз посадової інструкції або положення про структурний підрозділ (на власний вибір). Копію проаналізованого документа доцільно прикласти як додаток.
 1. 3.     Зовнішнє середовище фармацевтичного закладу:
 • описати зовнішнє середовище фармацевтичного закладу, розподілити за видами всі фактори прямої та непрямої дії; 
 • ілюстрація зв’язків закладу з зовнішнім середовищем: на прикладі вхідного або вихідного листа навести зв’язок з зовнішнім середовищем;
 • перелік та характеристика основних конкурентів конкретного фармацевтичного закладу;
 • аналіз державного регулювання діяльності конкретної аптеки: Закони України; накази Міністерства охорони здоров’я України та інших відомств, положення та інструкції; державні установи, які здійснюють регулювання статистичної звітності закладу охорони здоров’я.
 1. 4.     Організаційна структура управління аптекою:
 • визначте та спроектуйте організаційну структуру управління аптекою, в якій Ви працюєте; 
 • проаналізуйте відповідність типу організаційної структури управління цілям і завданням закладу охорони здоров’я;
 • наявність ієрархічних рівнів управління;
 • які існують можливості щодо удосконалення організаційної структури управління аптекою.
 1. 5.     Аналіз управління технологічними операціями в аптеці
 • характеристика технологій, які використовуються в аптеці. 
 • відповідність технологій, які використовує заклад, акредитаційним вимогам;
 • рекомендації щодо удосконалення управління технологічним процесом закладу охорони здоров’я.
 1. 6.     Організація та ведення діловодства в аптеці.
 2. 7.     Аналіз управління персоналом закладу:
 • скласти штатний розпис працівників аптеки; 
 • аналіз плинності кадрів за минулий рік( пояснення див. В рекомендаціях до виконання контрольної роботи);
  • аналіз підвищення кваліфікації управлінських кадрів, провізорів та середнього фармацевтичного персоналу;
  • рекомендації щодо удосконалення кадрової політики аптеки.

 


питання ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Суб’єкти і принципи державної політики і регулювання лікарського забезпечення.
 2. Функції Державного департаменту і контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських за­собів і виробів медичного призначення.
 3. Функції Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України.
 4. Лабораторний контроль якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації.
 5. Поняття про належну лабораторну і клінічну практику.
 6. Завдання Державного науково-експертного фармакопейного центру.
 7. Поняття про виробництво ліків і належну виробничу практику.
 8. Характеристика фірм-виробників лікарських засобів.
 9. Поняття про оптову реалізацію ліків і належну практику дистрибуції.

10. Характеристика оптових фармацевтичних підприємств.

11. Організаційні вимоги до діяльності аптечних складів (баз).

12. Обов’язки уповноваженої особи аптечного складу (бази) з вхідного контролю якості лікарських засобів.

13. Класифікація аптек. Основні функції аптек.

14. Організаційні вимоги до діяльності аптек.

15. Порядок відкриття і діяльності структурних підрозділів аптеки.

16. Мета, підстави та суб’єкти матеріальної відповідальності.

17. Оформлення матеріальної відповідальності і порядок відшкодування збитків.

18. Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень та особистої гігієни працівників аптеки.

19. Принципи належної фармацевтичної практики.

20. Визначення поточної потреби в лікарських засобах.

21. Характеристика постачальників лікарських засобів і виробів медичного призначення.

22. Критерії вибору постачальника, можливі форми оплати товару і чинники, від яких залежить розмір торгівельної націнки.

23. Особливості замовлення наркотичних та психотропних речовин і прекурсорів списку №1.

24. Особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку №1. Основні претензії до постачальників.

25. Основні принципи організації зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення.

26. Особливості зберігання наркотичних і психотропних речовин і прекурсорів.

27. Особливості зберігання отруйних і сильнодіючих лікарських засобів.

28. Організація зберігання лікарських засобів в залежності від фізичних і фізико-хімічних властивостей і впливу різних факторів довкілля.

29. Утилізація і знищення неякісних лікарських засобів.

30. Визначення роздрібних цін на готові лікарські засоби.

31. Порядок відпуску товару з аптеки.

32. Суть самолікування. Джерела навичок самолікування.

33. Критерії віднесення медикаментів до безрецептурних ліків. Характеристика вітчизняного Переліку лікарських засобів, які відпускаються без рецептів з аптек.

34. Основні джерела інформації щодо безрецептурних лікарських засобів.

35. Порядок реклами лікарських засобів для населення в Україні.

36. Основні принципи розміщення безрецептурних препаратів в залі обслуговування аптеки.

37. Роль фармацевтичної опіки у безрецептурному відпуску ліків.

38. Категорії медичних працівників, які мають право виписувати рецепти.

39. Загальні вимоги до виписування рецептів.

40. Особливості виписування і відпуску наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1.

41. Особливості виписування і відпуску отруйних лікарських засобів.

42. Організація виписування та відпуску ліків на безоплатних та пільгових засадах, а також хронічним хворим.

43. Організація роботи стосовно приймання рецептів.

44. Загальні правили таксування рецептів на індивідуально виписані ліки. 

45. Методика журнального методу реєстрації рецептів.

46. Методика квитанційного методу реєстрації рецептів. Особливості реєстрації безоплатних і пільгових рецептів.

47. Організація виготовлення ліків в аптечних умовах.

48. Організація предметно-кількісного обліку лікарських засобів в аптеках.

49. Порядок відпуску ліків індивідуального виготовлення з аптек.

50. Доставка ліків додому.

51. Види спеціалізації аптек.

52. Характеристика аптек, що здійснюють лікарське забезпечення лікувально-профілактичних закладів.

53. Обов’язки фармацевта лікувально-профілактичного закладу і клінічного провізора.

54. Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичними закладами.

55. Характеристика виробничого процесу серійного виготовлення розчинів для ін’єкцій.

56. Організація і порядок оформлення лабораторно-фасувальних робіт.

57. Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асептичних умовах.

58. Правили отримання, зберігання, використання, обліку рецептурних бланків форми № 1 і № 2 та спецбланків форми №3.  

59. Нормативи та умови зберігання лікарських засобів в аптеках та інших структурних підрозділах лікувально-профілактичних закладів.  

60. Особливості предметно-кількісного обліку ліків в аптеках та інших структурних підрозділах лікувально-профілактичних закладів.


СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

А. Нормативно-правові акти

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Ук­раїни 28 червня 1996 p. — К. : Феміна, 1996. — 64 с.
 2. Указ Президента України «Про Положения про Міністерство охо­рони здоров’я України» від 24 липня 2000 p. № 918/2000 // Юридичні ас­пекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 люто­го 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 48-50.
 3. Закон України “Про внесення змін до Закону “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 8 липня 1999 p. №863-ХІУ //Юридичні аспекти фармації: Збірник нор­мативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мега-поліс, 2001. -С. 576-579.
 4. Закон України “Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996 p. № 123/ 96 ВР (зі змінами, внесеними згідно з Законом № 70/97 від 14. 02. 1997) // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001р. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 32-35.
 5. Постанова KM України “Про затвердження Положения про Комі­тет з контролю за наркотиками МОЗ України” від 15 січня 1996 p. № 72 // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів ста­ном на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 582-583.
 6. Постанова KM України “Про затвердження Положення про Дер­жавний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення” від 5 червня 2000 p. № 917 // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 46-48.
 7. Постанова KM України “Про затвердження Положення про Дер­жавну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охо­рони здоров’я України” від 16 лютого 1998 р. № 179 // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. -Харків: Мегаполіс, 2001.-С. 110-111.
 8. Постанова KM України від 5 вересня 1996 p. № 1071 “Про поря­док закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здо­ров’я, що фінансуються з бюджету” // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 440-442.
 9. Постанова KM України від 17 серпня 1998 p. № 1303 «Про впо­рядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп насе­лення та за певними категоріями захворювань» //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001р.-Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 435-436.

10. Наказ МОЗ України “Про затвердження Настанови 42-01-2002 “Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції” від 19 березня 2002 p. № 103 // Юридичні аспекти фармації: Розділ журналу «Провизор». — 2002. -№ 17.-С. 18-21.

11. Наказ МОЗ України “Про питання Державного фармакологічного центру МОЗ України” від 17 травня 2001 p. № 186 // Юридичні аспекти фармації: Розділ журналу “Провизор”. — 2001. — № 13. — С. 9-12.

12. Наказ МОЗ України “Про реорганізацію Державного науково-ек­спертного центру лікарських засобів” від 15 лютого 2000 p. № 23 // Юри­дичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 101-102.

13. Наказ МОЗ України від 14 червня 1993 p. № 139 “Про затверд­ження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек” //Юри­дичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 534-544.

14. Наказ МОЗ України від 18 грудня 1997 p. № 356 “Про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в дер­жавних і комунальних закладах охорони здоров’я України” // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лю­того 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 603-618.

15. Наказ МОЗ України від 28 жовтня 2002 p. № 385 “Про затверд­ження переліку закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у зак­ладах охорони здоров’я” // Юридичні аспекти фармації: розділ журналу “Провизор”, 2002. — № 23. — С. 5-8.

16. Наказ МОЗ України від 30 жовтня 2001 р. № 436 «Про затверд­ження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» // Юридичні аспекти фармації: розділ жур­налу «Провизор», 2002. — № 4. — С. 8-12.

17. Наказ МОЗ України від 31 грудня 1996р. № 395 “Про затверд­ження Методичних рекомендацій по визначенню вартості виготовлення і фасування лікарських засобів і виробів медичного призначення ” //Про­визор, 1999.-№ 12.-С. 13-19.

18. Наказ МОЗ України від 8 грудня 2000 p. № 324 “Про порядок отримання спеціальних рецептурних бланків форми № У II Еженедель­ник “Аптека”, 2001. — № 1. — С. 61.

19. Наказ МОЗ України від ЗО листопада 2001 р. № 479 “Про внесен­ня змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного ви­робництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоро­в’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевого бюджетів” //Юридичні аспекти фармації: Розділ журналу “Провизор”, 2002. — № 2. — С. 2-22.

20. Наказ МОЗ України від ЗО. 06. 1994 p. № 117 “Про порядок випису­вання рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призна­чення з аптек” //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актiв станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 363-365.

21. Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісно­му обліку в аптечних та лікувально-профілактичних закладах, затверд­жений Наказом МОЗ України від 30 червня 1994 р. № 117 // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лю­того 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 367.

22. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житло­вої політики України № 2 від 4 січня 2001 p. “Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. ДБН В.2. 2-10-2001” //Юридичні аспекти фармації: Розділ журналу “Провизор”, 2002. -№ 11.-С. 13-17.

23. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної полі­тики та підприємництва і МОЗ України від 12 січня 2001 p. № 3/9 (зі зміна­ми, затвердженими спільним наказом від 30 серпня 2001 р. № 106/345) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяль­ності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» // Еженедельник «Аптека». — 2001. — № 5 (276). -С. 55-58.

24. Інформаційний лист Комітету з контролю за наркотикам МОЗ України від 27 червня 2000 р. № 27/466 //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001.-С. 619.

25. Перелік лікарських засобів, дозволених до застосування в Ук­раїні, які відпускаються за рецептами з аптек, аптечних пунктів та ап­течних кіосків, затверджений Наказом МОЗ України від 21 травня 2002 p. № 181// Спецвипуск журналу «Юридичні аспекти фармації». — Харків: Мегаполіс, 2002. — С. 3-65.

 

Б. Підручники та навчально-методичні посібники

 1. Громовик Б.П.,Терещук С.І.. Практикум з організації та економіки фармації. -Вінниця. Нова книга, 2004. — 447 с.
 2. Громовик Б., Гасюк Г., Мороз Л., Чухрай Н. Фармацевтичний маркетинг: Навч. посібник. — Львів: Наутілус, 2000. — С. 76.
 3. Жарков А.В., Годовальников Г.В. Управление аптечным учреждением. — Минск: Беларусь, 1989. — 59 с.
 4. Матвеева В. Аптечные учреждения: особенности организации и учета. -Харьков: Фактор, 2001. — 248 с.
 5. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг в фармації/ Ч. 12. —Харків: Основа, 1999.

 

Додаткова література:

 1. Громовик Б. П. Логістичні рішення у збутовій діяльності фарма­цевтичних фірм // Фармацевтичний журнал — 2001. — № 5. — С. 12-23.
 2. Громовик Б. П. Мониторинг рекламы лекарственных средств на телевидении // Провизор. — 1998. — № 2. — С. 35.
 3. Громовик Б. П. Реклама лікарських засобів на каналах телеба­чення // Маркетинг и реклама. 1999. — № 5. — С. 39-44.
 4. Громовик Б. П., Кулешко Н. М., Заваринский Я. Л. Отношение потребителя к телерекламе лекарственных средств, отпускаемых из аптек без рецепта врача // Провизор. 1998. — № 21. — С. 16-17.

10. Громовик Б. П., Кухар А. А. Современное состояние системы продвижения лекарственных средств в Украине // Провизор. — 2002. — № 15. — С. 3-12.

11. Громовик Б. П., Мірошнікова І. О., Ярко Н. Б. Маркетингове вив­чення питань самолікування та безрецептурного відпуску ліків // Фармацевтичний журнал. —  2001. — №6. — С. 17-26.

12. Громовик Б. П., Щудло Н. Б., Кулешко Н. М. Маркетинг-анализ лекарственных средств безрецептурного отпуска // Провизор. — 1999. — № 2.- С. 28-29.

13. Зупанец И.А., Бездетко Н.В. Фармацевтическая опека больных с простудными заболеваниями // Провизор. — 2002. — № 8. — С. 13-17.

14. Изучение телерекламы косметических средств / Б.П. Громовик, И.А. Мирошникова, В.С. Марчукова, Н.Б. Костюк // Провизор. 2000. -№ 4. — С. 20-23.

15. Ломоносова Т. Історія аптекарської справи в Україні // Аптека. Щотижневик. — 2002. — № 3. — С. 11-15.

16. Мнушко 3.Н., Грекова И.А. Жадько С.В. Изучение предпочте­ний ОТС-препаратов для лечения простудных заболеваний // Провизор, 1999.-№22.-С. 23-26.

17. Мнушко 3.Н., Грекова И.А. Практические аспекты потреби­тельского выбора лекарственных средств // Провизор. — 2000. — № 11. -С. 28-30.

18. Немченко А.С., Гала Л.О. Дослідження проблем медикамен­тозного самолікування населення України// Фармацевтичний журнал. — 1999. — №3. — С. 3-6.

19. Немченко А.С., Гала Л.О. Розробка критеріїв лікарських препа­ратів до переліку безрецептурних засобів на прикладі ненаркотичних аналгетиків та нестероїдних протизапальних засобів // Вісник фармації. — 1998. — № 2. — С. 84-86.

20. Немченко А.С., Гала Л.О. Стан безрецептурного відпуску лікарських засобів населенню в Україні та за кордоном // Вісник фар­мації. — 1999.- № 1.- С. 104-106.

21. Немченко А., Гала Л. Розробка концепції безрецептурного відпуску лікарських засобів та самолікування в Україні // Ліки України. 2001. -№ 7-8.- С. 18-20.-№ 9.- С. 18-21.

22. Про діяльність науково-експертного фармакопейного центру // Фармацевтичний журнал. — 2002. — № 4. — С. 8-11.

23. Украинский фармацевтический рейтинг // Еженедельник «Апте­ка», 2002. — № 8. — С. 3-6: № 9. — С. 4-5.

24. Фармацевтическая опека — важнейший аспект клинической фармации / И. А. Зупанец, В. П. Черных, С. Б. Попов, Н. В. Бездетко, А. В. Зайченко // Провизор. — 2000. — № 11. — С. 6-7.

25. Фармацевтична опіка — перші кроки / І. А. Зупанець, Н. В. Бездітко, Л. Є. Зарума, О. М. Заліська // Аптека Галицька. — 2002. — № 3. — С. 19.

26. Шуванова Е. Можно ли отпустить препарат без рецепта? // Про­визор. — 2000. — № 22. — С. 10-11.

27. Шуванова Е., Печеный О. Зачем выписывать рецепты? // Прови­зор. — 2000. — № 9. — С. 6-7.

Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма з дисципліни “Основи фармакології” (для бакалаврів)

Підготовлено: старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (Протокол №3 від 18 лютого 2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Основи фармакології” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2009. -16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, питання для самоконтролю, а також список літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2009

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фармакологія є фундаментальною медико-біологічною наукою про ліки, що пов’язує фармацевтичні та клінічні дисципліни, необхідні в майбутній професійній діяльності фармацевтичного менеджера.

На сучасному етапі зростає роль менеджера в підвищенні ефективності фармацевтичного бізнесу, фармацевтичної безпеки та фармакотерапії хворих, проведенні інформаційної роботи серед населення та фармацевтичної опіки, умінні контролювати лікарські рецепти та надавати консультації лікарям і пацієнтам з різноманітних питань раціонального застосування готових і екстемпоральних лікарських засобів, які є на фармацевтичному ринку України.. 

Мета вивчення дисципліни: на основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні знання та практичні навички щодо засвоєння основних питань з фармакології, фармакомаркетингу, фармакодинаміки, фармакокінетики та фармакобезпеки ліків.

 Завданням навчальної дисципліни є  вивчення:

 • систематизації лікарських засобів за фармакологічними групами та особливостей їх раціонального застосування;
 • рекомендації і обґрунтування найбільш раціональних замінників препаратів у разі їх відсутності в аптеці для подальшого їх використання в практичній діяльності;
 • питань комбінування та взаємодії лікарських засобів з урахуванням фармакологічної сумісності;
 • специфіки роботи з міжнародною та торговельною номенклатурою лікарських засобів.

При вивченні курсу “Основи фармакології”  передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Вивчення дисципліни “Основи фармакології” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Медична біологія”, “Біоорганічна та біологічна хімія”, “Мікробіологія” тощо; закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосування знань з фармакології в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

з  дисципліни

 ОСНОВИ ФАРМАКОЛОГІЇ

 

Назва змістового модуля  і теми
Змістовий модуль 1. Лікарська рецептура та державний контроль фармакологічного нагляду
1 Правила виписування рецептів
2 Правила  виписування  лікарських  форм
3 Система фармакологічного нагляду в Україні
Змістовий модуль 2. Загальна фармакологія
4 Зміст та завдання фармакології
5 Фармакодинаміка лікарських засобів
6 Загальні поняття про фармакокінетику
Змістовий модуль 3. Характеристика фармакологічних груп препаратів
7 Засоби, що впливають на периферичну нервову систему
8 Засоби, що впливають на вегетативну нервову систему
9 Засоби, що впливають на функцію центральної нервової системи
10 Анальгетичні засоби
11

Психотропні засоби

12 Побічна дія лікарських засобів

 

Разом годин:

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст дисципліни

ОСНОВИ ФАРМАКОЛОГІЇ

 

Змістовий модуль 1. Лікарська рецептура та державний контроль фармакологічного нагляду

Тема 1. Правила виписування рецептів

Медична рецептура. Функції складових частин рецепту. Методика аналізу структури та змісту лікарського рецепту. Типові помилки, шо зустрічаються в лікарських рецептах. Корекція рецепту. Накази МОЗ України “Про правила виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення” та “Перелік лікарських засобів, дозволених для застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів”.

Література: [2, 5, 7, 12]

Тема 2. Правила  виписування  лікарських  форм

Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого. Форми лікарських засобів.Правила виписування рецептів (нормативна документація). Виписування та корекція рецептів на тверді лікарські форми. Виписування та корекція рецептів на рідкі лікарські форми для зовнішнього застосування та для ін’єкцій. Виписування та корекція рецептів на рідкі лікарські форми для внутрішнього вживання. Виписування та корекція рецептів на м‘які лікарські форми.

Література: [2, 5, 6, 7]

Тема 3. Система фармакологічного нагляду в Україні

Закон України “Про лікарськi засоби”. Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”. Постанови Кабінету Міністрів України “Про  перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню” та “Про затвердження правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах”. Наказ МОЗ України “Про затвердження інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі”. Завдання Управління післяреєстраційного нагляду Державного фармакологічного центру МОЗ України. Участь клінічних провізорів у впровадженні Державного формуляру ЛЗ у лікувально-профілактичних закладах.

Література: [1, 2, 10]

 

 

Змістовий модуль  2.  Загальна фармакологія

 

  Тема 4. Зміст та завдання фармакології

 

Зміст фармакології, її завдання та місце серед інших фармацевтичних дисциплін. Основні  етапи  розвитку фармакології.  Принципи  класифікації лікарських засобів. Етапи створення нових лікарських засобів. Нові напрямки розвитку фармакології: педіатрична, геріатрична, радіаційна, імунофармакологія, психофармакологія, фармакогенетика, хронофармакологія. Види лікарської терапії. Поняття про гомеопатію. Джерела і шляхи отримання лікарських засобів. Поняття про лікарську сировину, речовину, засіб, препарат. Сучасні методи досліджень у фармакології. Шляхи пошуку і розробки нових лікарських засобів. Доклінічні та клінічні дослідження.

Література: [6, 9, 10, 11, 12]

 

Тема 5. Фармакодинаміка лікарських засобів

Поняття про рецептори, агоністи, антагоністи, синергізм, потенціювання, антагонізм ліків. Види дії лікарських речовин на організм. Характер та суть взаємодії лікарських речовин з  компонентами клітинних мембран. Види негативного впливу лікарських речовин на організм. Специфічна небажана (органотропна) дія лікарських засобів. Дозування лікарських засобів. Класифікація та визначення доз. Фармакодинаміка. Фактори, що впливають на дію ліків. Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських засобів.

Література: [6, 9, 10, 11, 12]

 

Тема 6. Загальні поняття про фармакокінетику

Види всмоктування, основні механізми. Біодоступність та біоеквівалентність. Зв’язування лікарських засобів з білками плазми крові та іншими біолігандами. Розподіл препаратів в організмі. Проникнення через гістогематичні бар’єри. Депонування ліків. Біотрансформація ліків, її види. Шляхи екскреції ліків з організму. Фактори, що впливають на фармакокінетику ліків. Явища, що виникають при повторному застосуванні ліків. Основні принципи і види взаємодії лікарських засобів. Характеристика фізико-хімічної (фармацевтичної), фармакокінетичної і фармакодинамічної взаємодії ліків. Поняття про фармакогенетику. Фармакогенетичні підходи до прогнозування терапевтичної ефективності та токсичності лікарських препаратів.

Література: [6, 9, 10, 11, 12]]

Змістовий модуль  3. Характеристика фармакологічних груп препаратів

Тема 7. Засоби, що впливають на периферичну нервову систему

Засоби для місцевої анестезії. Класифікація місцевих анестетиків за хімічною будовою та використанням для різних видів анестезії. Вимоги до препаратів з групи місцевих анестетиків. Механізм дії. Фармакомаркетинг та порівняльна характеристика сучасних місцевоанестезуючих засобів. В’яжучі засоби. Органічні та неорганічні в’яжучі засоби. Механізм дії, показання до застосування.         Обволікаючі засоби. Загальна характеристика обволікаючих засобів. Механізм дії, показання до застосування. Адсорбуючі засоби. Класифікація. Механізм дії. Показання до застосування. Подразнювальні засоби. Класифікація. Механізм дії. Вплив на шкіру та слизові оболонки. Показання до застосування.

Література: [6, 9, 10, 11, 12]

 

 

 

 

Тема 8. Засоби, що впливають на вегетативну нервову систему

Нервові синапси, медіатори та рецептори. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему. Поняття про холінергічні рецептори. Фармакологічні ефекти, що виникають при збудженні та пригніченні холінорецепторів. Холіноміметичні засоби. М-холіноміметики. Н-холіноміметики. Антихолінестеразні засоби та реактиватори холінестерази. Холіноблокуючі засоби. М- та Н- холіноблокатори. Класифікація міорелаксантів. Засоби, що впливають на адренергічну іннервацію. Класифікація засобів, що впливають на адренорецептори. Адреноміметичні засоби.Адреноблокуючі засоби. Симпатолітики. 

Література: [6, 9, 10, 11, 12]

Тема 9. Засоби, що впливають на функцію центральної нервової системи

Класифікація засобів, що впливають на НС. Засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи. Засоби для наркозу. Загальна характеристика стану наркозу. Класифікація засобів для наркозу. Засоби для інгаляційного наркозу. Засоби для неінгаляційного наркозу. Класифікація за тривалістю дії. Спирт етиловий. Фармакологія і токсикологія спирту етилового, використання в клінічній практиці. Особливості відпуску з аптеки. Снодійні засоби (гіпнотики). Загальна характеристика снодійних засобів. Фармакомаркетинг. Порівняльна характеристика снодійних засобів різних груп. Протисудомні засоби. Використання препаратів різних фармакологічних груп для усунення судом. Протиепілептичні засоби. Протипаркінсонічні засоби

Література: [6, 9, 10, 11, 12]

 

Тема 10. Анальгетичні засоби

Загальна характеристика анальгетиків. Класифікація. Поняття про опіатні рецептори. Наркотичні анальгетики. Класифікація за хімічною будовою та походженням. Показання до застосування анальгетичних  засобів, взаємозамінність. Побічні ефекти. Фармакобезпека. Ненаркотичні анальгетики. Класифікація ненаркотичних анальгетиків. Фармакомаркетинг та фармакологічна характеристика препаратів. Порівняльна характеристика, взаємозамінність, побічна дія та напрямки її зменшення. Фармакобезпека.

Література: [6, 9, 10, 11, 12]]

 

Тема 11. Психотропні засоби

Класифікація психотропних препаратів. Загальна характеристика. Поняття про психодислептики. Нейролептики. Поняття про нейролептанальгезію. Транквілізатори. Класифікація транквілізаторів. Поняття про атаральгезію. Седативні засоби. Солі літію.Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування. Класифікація засобів, що стимулюють ЦНС. Психомоторні стимулятори. Аналептики. Ноотропні засоби. Адаптогени. Антидепресанти.

Література: [6, 9, 10, 11, 12]

Тема 12. Побічна дія лікарських засобів

            Основні принципи фармакотерапії гострих отруєнь лікарськими засобами. Причини гострих отруєнь. Симптоми гострих отруєнь лікарськими засобами різних фармакологічних груп. Поняття про антидоти. Види антидотної терапії. Побічна дія лікарських засобів. Роль клінічних провізорів у профілактиці побічних реакцій/дій ліків.Побічна дія лікарських засобів. Види побічної дії/побічних реакцій ліків. Передозування абсолютне і відносне (токсичні ефекти). Непереносність. Ідіосинкразія. Алергічні реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність. Заходи щодо виявлення та реєстрації побічної дії ліків (форма № 137/0). Накази МОЗ України “Про організацію подання інформації про побічну дію лікарських засобів” та “Про внесення доповнень у Додаток 3 пункту 5.1 Інструкції про здійснення нагляду за побічними  реакціями/діями лікарських засобів”. Поняття про фармацевтичну опіку.

Література: [3, 4, 6, 13]

ПИТАННЯ для самоконтролю

 1. Медична рецептура. Функції складових частин рецепту.
 2. Типові помилки, що зустрічаються в лікарських рецептах. Корекція рецепту.
 3. Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого.
 4. Форми лікарських засобів.
 5. Правила виписування рецептів (нормативна документація).
 6. Виписування та корекція рецептів на тверді лікарські форми.
 7. Виписування та корекція рецептів на рідкі лікарські форми для зовнішнього та внутрішнього застосування.
 8. Виписування та корекція рецептів на м‘які лікарські форми.
 9. Завдання Державного фармакологічного центру МОЗ України.

10. Основні  етапи  розвитку фармакології.

11. Принципи  класифікації лікарських засобів.

12. Поняття про гомеопатію.

13. Джерела і шляхи отримання лікарських засобів.

14. Поняття про лікарську сировину, речовину, засіб, препарат.

15. Сучасні методи досліджень у фармакології.

16. Шляхи пошуку і розробки нових лікарських засобів.

17. Доклінічні та клінічні дослідження.

18. Поняття про рецептори, агоністи, антагоністи, синергізм, потенціювання, антагонізм ліків.

19. Види дії лікарських речовин на організм.

20. Дозування лікарських засобів. Класифікація та визначення доз.

21. Фармакодинаміка.

22. Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських засобів.

23. Депонування ліків.

24. Шляхи екскреції ліків з організму.

25. Фактори, що впливають на фармакокінетику ліків.

26. Основні принципи і види взаємодії лікарських засобів.

27. Поняття про фармакогенетику.

28. Засоби для місцевої анестезії. Вимоги до препаратів з групи місцевих анестетиків.

29. В’яжучі засоби. Обволікаючі засоби.

30. Адсорбуючі засоби. Подразнювальні засоби.

31. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему.

32. Фармакологічні ефекти, що виникають при збудженні та пригніченні холінорецепторів.

33. Класифікація міорелаксантів.

34. Засоби, що впливають на адренергічну іннервацію.

35. Класифікація засобів, що впливають на ЦНС.

36. Засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи.

37. Засоби для наркозу.

38. Засоби для інгаляційного та  неінгаляційного наркозу.

39. Спирт етиловий.

40. Снодійні засоби (гіпнотики).

41. Протисудомні засоби.

42. Протиепілептичні засоби.

43. Протипаркінсонічні засоби

44. Загальна характеристика анальгетиків.

45. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики.

46. Класифікація психотропних препаратів.

47. Поняття про психодислептики.

48. Нейролептики.

49. Поняття про нейролептанальгезію.

50. Транквілізатори.

51. Поняття про атаральгезію.

52. Седативні засоби.

53. Класифікація засобів, що стимулюють ЦНС.

54. Психомоторні стимулятори.

55. Основні принципи фармакотерапії гострих отруєнь лікарськими засобами.

56. Симптоми гострих отруєнь лікарськими засобами різних фармакологічних груп.

57. Поняття про антидоти. Види антидотної терапії.

58. Роль клінічних провізорів у профілактиці побічних реакцій/дій ліків.

59. Види побічної дії/побічних реакцій ліків.

60. Поняття про фармацевтичну опіку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

А. Основна література

 1. Закон України “Про лікарськi засоби” №123/96 ВР від 04.04.1996р.
 2. Наказ МОЗ України “Про правила виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення”  № 117 від 30.06.94 р.
 3. Наказ МОЗ України “Про організацію подання інформації про побічну дію лікарських засобів” № 51 від 08.02.2001 р.
 4. Наказ МОЗ України “Про внесення доповнень у Додаток 3 пункту 5.1 Інструкції про здійснення нагляду за побічними  реакціями/діями лікарських засобів” № 52 від 08.02.2001 р.
 5. Наказ МОЗ України “Переліку лікарських засобів, дозволених для застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів” № 360  від 20.10.2005 р.
 6. Дроговоз С. М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник-довідник. — Харків: Видавничий центр „ХАІ”, 2006. — 480 с.
 7. Косуба Р. Б., Кучер В. І. Основи медичної рецептури. — Чернівці, 2000. — 80 с.
 8. Пішак В. П., Заморський І. І. Антибактеріальні хіміотерапевтичні засоби. – Чернівці: Медик, 2001. – 192 с.
 9. Фармакологія: Підручник / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, В. А. Туманов та ін.; За ред. І. С.  Чекмана. — К.: Вища школа, 2001. – 495 с.

10. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 740 с.

11. Дроговоз С. М. Фармакология на ладонях (справ очник). – Харьков, 2006. – 116с.

12. Харкевич Д. А. Фармакология: Учебник для мединститутов. – М.: ГЭОТАР Медицина, 2002. – 661 с.

 

Б. Додаткова

13. Бобирєв В. М., Крилов В. В., Чекман І. С. Фармакологія. — К.: Здоров”я, 1996. — 416 с.

14. Державна Фармакопея України /Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. — 1-е вид. — Харків: РІРЕГ, 2001. — 556 с.

15. Посохова К. А., Климнюк С. І. Мікробіологічні та фармакологічні основи раціонального застосування антибіотиків: Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – 191 с.

16. Стефанов О. В., Вікторов О. П., Мальцев В. І. Побічні дії лікарських засобів і система   фармакологічного нагляду //Лікування та діагностика. — 2002. — № 3. — С. 53-60.

17. Машковский М. Д. Лекарственные средства: Пособие для врачей: в 2 т. – 14-е изд., перераб., испр. и доп. — М.: ООО „Издательство Новая Волна”: Издатель С. Б. Дивов, 2002. — 1148 с.

18. Лепахин В. К., Шашкова Г. В. Синонимы лекарственных средств. М.: Медицина, 1995. — 110 с.

19. Купновицька І.Г. Клінічна фармація: Підручник для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів . – Івано-Франківськ. – 2006. – 259 с.

20. Бухтіарова Т.А. Реакція опіоїдної системи при болю і її модуляція амізоном, диклофенаком і мефенамінатом натрію //Фармакол. вісник. – 1998. — № 5. – С. 26-28.

21. Верстакова О.Л., Рудаков А.Г. О безопасности применения препаратов, содержащих парацетамол //Клин. фармакол. и терапия. — 1998. — № 1. — С. 47.

22. Дзяк Г.В. Нестероидные противовоспалительные препараты: новые представления о механизме действия и новые возможности //Лікування та діагностика. – 1997.- № 3. – С. 12-16.

23. Кузнєцова Л.В. Досвід застосування антигістамінних препаратів у лікуванні різних видів алергії //Ліки. – 2003. — № 3-4. – С. 125-131.

24. Чекман И.С., Горчакова Н.А., Французові С.Б. и др. Кардиопротекторы. – К.: Здоров”я, 2005. – 204 с.

25. Чекман І.С., Шумейко О.В., Тяжка О.В. Клініко-фармакологічні властивості протиалергічних препаратів //Ліки. – 2004. — № 1-2. – С. 24-31.

26. Фокіна К.С. Порівняння антиальтеративної дії сучасних і перспективних препаратів з протизапальною дією //Клінічна фармація. – 2005. – Т. 9, № 4. – С. 48 – 51.

Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Системи технологій”

Підготовлено  доцентом  Лопатенко Людмилою Олександрівною

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту

(Протокол № 7 від  17.03.10.р.)

 

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатенко Л.О. Навчальна програма дисципліни “Системи технологій”. ― К.: МАУП, 2010. – 14 с.

Методична розробка містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Системи технологій”, вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Міжрегіональна  Академія управління персоналом (МАУП), 2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Фахівці з управління поряд з обізнаністю з методами розв’язання управлінських задач повинні знати, яким чином впливають технології виробництва будь-якого продукту на економію енергії та сировини, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Від рівня технології у значній мірі залежить економічний стан підприємства, галузі, держави та життєвий рівень населення.

Тому студенти повинні мати певні знання про наявність і різноманітність технологій і технічних рішень, про сучасний технологічний розвиток у різних галузях економіки.

Мета вивчення дисципліни “Системи технологій” – вироблення у студентів навичок системного підходу до оцінки технології виготовлення продукту на основі вхідних даних: наявної сировини, устаткування, стану технології, вартості устаткування та сировини, попиту ринку та опанувати  основних принципів аналізу технологічних систем з позицій економіки.

Предметом вивчення дисципліни “Системи технологій” є принципи та методи побудови технологічних процесів, які передбачають повне або найбільш можливе використання сировини, найменші витрати енергії на виготовлення продукту, найкраще використання устаткування, зменшення забруднення навколишнього середовища, забезпечення належних умов для працюючих, можливість контролю та керування окремими технологічними операціями та процесами в цілому.

У результаті вивчення студенти повинні:

-       мати професійні знання з вибору основних засобів виготовлення певного продукту та принципів визначення його довершеності;

-       знати принципи вибору основних характеристик технологічних процесів;

-       вміти визначати економічну доцільність виробництва певного продукту;

-       опанувати методи управління технологічними процесами.

Методика викладання дисципліни охоплює так і новітні методи навчання.

Дисципліна “Системи технологій” після вивчення дисциплін “Основи економічної теорії”,  “Статистика”, “Макроекономіка”, “Дослідження операцій” передує вивченню дисциплін  “Економіка підприємства”, “Основи менеджменту”.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 дисципліни

“СИСТЕМИ  ТЕХНОЛОГІЙ”

№з/п

Назва змістового модуля та теми

 

Змістовий модуль 1 Теоретичні аспекти дисципліни «Системи технологій»

 

1. Технологічні процеси і технологічні системи та їх характеристика.
2. Технологічний розвиток і його закономірності.
3. Приоритетні напрямки технологічного розвитку та прогресивні види технологій.
Змістовий модуль 2 Прикладні аспекти сучасного технологічного розвитку в Україні
4. Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства
5. Економічна оцінка технологій
6. Оцінка та вибір технологічних рішень на підприємствах
7. Системи технологій харчової промисловості

 

Зміст  дисципліни

“Системи технологій”.

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні   аспекти   дисципліни   Системи  технологій.

Тема 1. Технологічні   процеси  і   технологічні  системи  та  їх   характеристика.

 

      Зміст   понять   техніки  і  технології. Роль  технології  в   соціально-економічному   розвитку   суспільства. Технологія  як  наука   та  як  об’єкт економічних   досліджень.

       Поняття   технологічного  процесу, принципи  організації. Технологічний    процес   і  його   відмінності   від   виробничого. Класифікація   технологічних  процесів. Техніко-економічні  показники   технологічних  процесів.

       Поняття   технологічної   системи. Структура  систем, їх  класифікація, властивості  та  техніко-економічний  рівень. Закономірності  розвитку  технологічних   систем. Систем  технологій   підприємств, галузей  та  міжгалузевих  комплексів.

Література: [3, 4, 5, 6, 7]

Тема 2. Технологічний   розвиток  і   його  закономірності.

 

    Взаємозв’язок   розвитку  науки, техніки  і   технологій. Розвиток  поколінь  техніки  і  технологій  у  світовій   економічній  системі. Типи  науково-технічного  і  технологічного   розвитку. Технологічний  розвиток  еволюційного  та  революційного  типу. Технічні  цикли. Зміст  і  структура  науково-технічних  циклів. Модель  циклічного  розвитку  поколінь   технологій.

   Технологія  як   фактор   економічного  зростання. Виробничо-технологічна  структура  та  її  місце  в  економічній  системі. Поняття  технологічних  зрушень   в  економічному   розвитку  та  проблема   зміни  технологій. Особливості   структурних  зрушень  в  індустріальній   та   інформаційній  економіках. Прогнозування  нової  технології.

Література: [3, 4, 6, 7]

 

Тема 3. Пріорітетні  напрямки  технологічного  розвитку  та  прогресивні  види   технологій.

 

     Вибір  пріоритетних   напрямів  технологічного  розвитку. Науково-технічні, технологічні, соціально-економічні  та  екологічні  фактори. Світові   тенденції  розвитку  прогресивних   технологій. Критерії   прогресивності   технологій, їх  роль  у  ресурсозбереженні, енергозбереженні, створенні  нової  техніки  і  нових  видів  продукції.

   Сучасні  види  та  характеристика   прогресивних  технологій   виробництва: біотехнології, генна  інженерія, оптоелектроніка, космічна, лазерна  тощо. Нові  технології  в  автоматизації  і  роботизації   виробництва. Автоматизація   матеріального   виробництва  як  основа   розвитку  соціальної  сфери. Перспективи  їх  розвитку  в  Україні   та  провідних   індустріальних   країнах.

   Пріоритетні  напрямки  розвитку  науки  і  техніки  в  Україні. Соціально-економічні   особливості  реалізації  державних  науково-технічних   програм.

Література: [4, 6, 7]

Змістовий модуль 2. Прикладні  аспекти  сучасного   технологічного  розвитку  в  Україні.

 

Тема 4. Сучасний технологічний  розвиток  на  рівні  підприємства.

 

   Автоматизація   виробництва  як  вищий  етап  технологічного  розвитку  підприємства. Напрями  технологічного  оновлення  виробництва.

   Поняття  гнучких  виробничих  систем, їх  структура  та  властивості. Ефективність  створення  і   використання  гнучких   виробничих  систем.

Поняття  науково-технічної   підготовки  сучасного   виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна  підготовка). Автоматизовані  системи  науково-технічної  підготовки  виробництва.

Література: [4, 6, 7, 8]

Тема 5. Економічна   оцінка  технологій.

 

    Система  показників ефективності  технологій  та  їх вплив   на  загальні  економічні   показники   виробництва. Вартісна  оцінка  нової  технології  з  використанням  економетричних  моделей. Основні  методи економічної  оцінки  технологій. Метод «витрати – ефективність»

   Рівень  технології  як  показник  якості   технологічного  процесу. Вплив  технології  на  якість  продукції. Методи  контролю  якості  продукції. Комплексне   управління  якістю  продукції  за  міжнародними   стандартами.

Показники   техніко-організаційного   та  технологічного  рівня  виробництва. Рівень  технологічного  впливу, технологічної   інтенсивності, керованості, адаптації, безпеки  та  їх  оцінка.

Література: [4, 6, 7, 8]

 

Тема 6. Оцінка  та  вибір   технологічних  рішень  на  підприємстві.

 

    Формування  системи  показників   технологічних  рішень. Вибір  економічних, технологічних, технічних  критеріїв. Визначення   оптимальних  параметрів  технологічного  процесу.

   Основні  поняття  стандартизації   та  метрології. Міжнародна  стандартизація. Принципи  побудови  засобів  контролю.

   Формування  системи  техніко-економічних  показників, які  визначають  якість  технологічних  рішень. Техніко-економічний  аналіз   технологічних  рішень  на  альтернативній  основі. Вибір  оптимального   варіанта   технологічного  рішення.

Література: [4, 6, 7, 8]

 

Тема 7. Галузеві  особливості  технологічного   розвитку  України.

   Сучасний  стан, особливості   і  тенденції   розвитку  базових  технологій  основних  галузей   промислового  виробництва: паливно-енергетичного   комплексу, машинобудування, металургії, хімічної  промисловості  тощо. Галузеві   особливості  систем   технологій  матеріальної  та  не  матеріальної   сфери  виробництва. Шляхи  вдосконалення  та  модернізації  систем   технологій   найважливіших  галузей   матеріальної  та  не  матеріальної   сфери  виробництва.

Література: [4, 6, 7, 8]

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів,

Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати отримані в процесі вивчення дисципліни теоретичні знання, сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях і застосовувати отримані знання та навички на практиці.

Зміст роботи має відповідати плану і розкривати тему.

Варіант контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літерапрізвища студента Номер варіанта контрольної роботи
А, Б, В 1
Г, Д, Є 2
Ж, З, І 3
Й, К, Л 4
М, Н, О 5
П, Р, С 6
Т, У, Ф 7
Х, Ц, Ч 8
Ш, Щ 9
Ю, Я 10

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 

Варіант 1

 1. Сучасні технології та технолого-екологічні проблеми промисловості України.
 2. Зміст оптимального варіанту розміщення технологічного устаткування.
 3. Розрахуйте економічну ефективність від впровадження нової технології. Які показники якості продукції найбільш впливають на підвищення її конкурентоспроможності?

 

Варіант 2

 1. Системи промислових технологій.
 2. Визначення продуктивності технологічної лінії.
 3. Розкрийте особливості технології транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 

Варіант 3

 1. Технологія як самостійна галузь знання.
 2. Математичні методи оптимізації технологічних процесів.
 3. Проаналізуйте існуючий етап систем технологій з виробництва будівельних конструкцій та запропонуйте заходи щодо їх удосконалення.

 

Варіант 4

 1. Основні завдання технології. Етапи розвитку технологій.
 2. Характерні особливості технологічних систем.
 3. На прикладі підприємства харчової промисловості запропонуйте напрями вдосконалення технології виробництва продукції.

 

Варіант 5

 1. Кількісна оцінка технологічного процесу. Класифікація технологічних процесів.
 2. Характерні особливості технологічних систем.
 3. Розкрийте сутність вибору оптимального варіанту розміщення технологічного устаткування.

 

Варіант 6

 1. Принципи ресурсо- та енергозбереження в технологіях.
 2. Мета функціонування технологічної системи та її структура.
 3. Підприємство машинобудівної галузі переходить на випуск нової продукції. Наведіть етапи розробки нової технології.

 

 

Варіант 7

 1. Поняття інтенсифікації технологічних процесів, її напрямки.
 2. Структура технологічної системи.
 3. Розкрийте особливості технології перевезень вантажів залізничним та автомобільним транспортом, запропонуйте шляхи їх удосконалення.

 

Варіант 8

 1. Класифікація методів інтенсифікації технологічних процесів.
 2. Показники якості технологічних процесів.
 3. Проаналізуйте особливості розробки технологічних процесів у будівельній галузі.

 

Варіант 9

 1. Вплив відповідності устаткування на собівартість та якість продукції підприємства.
 2. Системи технологій машинобудівної промисловості.
 3. На прикладі конкретного підприємства проаналізуйте вплив відповідності устаткування на собівартість та якість продукції.

 

Варіант 10

 1. Системи технологій харчової промисловості.
 2. Методи визначення показників якості продукції.
 3. Проаналізуйте вплив технології перевезень на ціну товару при здійсненні міжнародних перевезень.

 

 

питання ДО САМОКОНТРОЛЮ

 

 1. Мета та завдання вивчення дисципліни “Системи технологій”.
 2. Розкрийте зміст та значення принципу інтенсифікації технологічних процесів.
 3. Розкрийте зміст понять “техніка” та “технологія”.
 4. Дайте коротку характеристику трьох типів виробництва.
 5. Розкрийте сутність виробничого і технологічного процесів.
 6. Наведіть класифікацію технологічних процесів за характером якісних змін сировини і матеріалів.
 7. Етапи розвитку технологій.
 8. Назвіть основні показники якості технологічних процесів.
 9. Наведіть класифікацію технологічних процесів за способом організації.
 10.  Розкрийте сутність принципу найкращого використання устаткування.
 11. Наведіть класифікацію технологічних процесів за видами.
 12. Виробничо-технологічна структура та її місце в економічній системі.
 13. Розкрийте зміст поняття «технологічна система», її складові.
 14. Методи визначення показників якості технічної продукції.
 15. Наведіть класифікацію технологічних систем.
 16. Назвіть особливості структурних зрушень в індустріальній та інформаційній економіках.
 17. Використання законів фундаментальних наук у технології.
 18. Сучасний етап і особливості розвитку промислового комплексу України.
 19. Технологія як об’єкт управління.
 20. Номенклатура показників якості технологічних процесів.
 21. Розкрийте сутність принципу ресурсозбереження в технології та визначте його значення для підприємства.
 22. Назвіть пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні.
 23. Розкрийте сутність принципу оптимального варіанту в технології та його вплив на економічні показники підприємства.
 24. Назвіть методи визначення показників якості продукції.
 25. Розкрийте сутність принципу енергозбереження в технології та визначте його значення для підприємства.
 26. Характеристика структури промислового комплексу України.
 27. Вплив принципу енергозбереження на собівартість продукції підприємства.
 28. Назвіть галузеві особливості систем технологій матеріальної сфери виробництва.
 29. Назвіть галузеві особливості систем технологій нематеріальної сфери виробництва.
 30. Охарактеризуйте процес науково-технічної підготовки сучасного виробництва.
 31. Дайте характеристику масового типу виробництва продукції.
 32. Назвіть світові тенденції розвитку прогресивних технологій.
 33. Дайте характеристику серійного типу виробництва продукції.
 34. Назвіть пріоритетні напрямки розвитку технологій в Україні.
 35. Дайте характеристику одиничного (проектного) типу виробництва продукції.
 36. Ефективність створення та використання гнучких технологічних систем.
 37. Вплив принципу ресурсозбереження в технології на економічні показники підприємства.
 38. Назвіть напрямки технологічного оновлення в Україні.
 39. Наведіть основні етапи автоматизації виробництва.
 40. Класифікація технологічних процесів.
 41. Визначте вплив принципу енергозбереження в технології на собівартість продукції.
 42. Дайте визначення поняття гнучких виробничих систем.
 43. Вплив якості сировини на продуктивність технологічної лінії.
 44. Назвіть основні властивості гнучких виробничих систем.
 45. Розкрийте зв’язок між якістю продукції та рівнем механізації і автоматизації технологічних процесів.
 46. Система показників ефективності технологій.
 47. Назвіть шляхи економії енергії в технологіях.
 48. Показники техніко-економічного та технологічного рівня виробництва.
 49. Принцип інтенсифікації технологічних процесів: сутність, основні напрямки реалізації.
 50. Назвіть особливості формування системи показників технологічних рішень, параметри технологічних процесів.
 51. Принцип найкращого використання устаткування: сутність, способи реалізації.
 52. Розкрийте сутність поняття «сертифікація» продукції.
 53. Принцип оптимального варіанту, його застосування при проектуванні технологічних процесів.
 54. Сутність та зміст міжнародних стандартів якості.
 55. Розкрийте сутність поняття оптимального варіанту розміщення устаткування.
 56. Сутність та зміст поняття «сертифікація продукції».
 57. Назвіть основні вимоги до машин та апаратів, які випливають з принципу найкращого використання устаткування.
 58. Система техніко-економічних показників, які визначають якість технологічних рішень.
 59. Назвіть основні напрямки інтенсифікації технологічних процесів.
 60. Наведіть фактори, що впливають на собівартість випуску продукції.
 61. Розкрийте роль технології в соціально-економічному розвитку суспільства.
 62. Назвіть техніко-економічні показники технологічних процесів.
 63. Закономірність розвитку технологічних систем.
 64. Розкрийте сутність технології як фактору економічного зростання.
 65. Назвіть типи науково-технічного і технологічного розвитку.
 66. Назвіть критерії прогресивності технологій.
 67. Назвіть технології в автоматизації та роботизації виробництва.
 68. Назвіть напрямки технологічного оновлення виробництва.
 69. Назвіть етапи науково-технічної підготовки сучасного виробництва.
 70. Основні методи економічної оцінки технологій.
 71. Вплив те6хнологій на якість продукції.
 72. Визначення оптимальних параметрів технологічного процесу.
 73. Вибір оптимального варіанту технологічного рішення.
 74. Сучасний стан і тенденції розвитку технологій паливно-енергетичного комплексу.
 75. Особливості розвитку технологій в машинобудівній галузі.
 76.  Тенденції розвитку технологій у транспортній галузі.
 77. Нові технології сільськогосподарського комплексу.
 78. Тенденції розвитку технологій харчової промисловості.
 79. Нові напрямки розвитку технологій туристичного бізнесу.
 80. Особливості розвитку фармацевтичних технологій.
 81. Напрямки розвитку технологій готельного комплексу.
 82. Нові технології у торгівлі.
 83. Використання сучасних технологій в медицині.
 84. Сучасні технології в переробній галузі.
 85. Використання енових технологій в освіті.
 86. Нові інформаційні технології.
 87. Використання сучасних технологій у зв’язку.
 88. Сучасний стан розвитку біотехнологій.
 89. Використання сучасних технологій у будівельній галузі.
 90.  Перспективи розвитку технологій хімічної галузі.

 

СПИСОК    ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна  література:

 

 1. Баб’як О.Г. Системи технологій галузей народного господарства. — К.: НМК ВО, 1992. — 273 с.

2. Богомолов А.В. Переработка продукции растительного и животного происхождения. СПб.: ЗАО ГИРД, 2001. — 336 с.

3. Васильева И.Н. Экономические  основы  технологического   развития: Учеб. пособие  для   вузов.- М.,1995.

4. Дубровська Г.М., Ткаченко А.П.  Системи   сучасних  технологій.- К.: Центр  навчальної   літератури, 2004.

5. Желібо Є.П., Анопко Д.В., Буслик  В.М., Овраменко М.А., Петрик Л.С., Пирч В.П. Основи  Технологій   виробництва  в  галузях   народного  господарства: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 716с.

6. Збожна О.М. Основи технології: Навч. посібник. — Вид. 2-е, змін. і доп. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 486 с.

7. Остапчук М.В., Рибак А.І. Системи технологій (за видами діяльності): Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2003. – 888 с.

 

Додаткова  література:

                                                    

8. Гіжевський В.К., Мілашевич А.В. Правове регулювання транспортною системою України: Науково-практичне видання. — К., 2000. — 141 с.

9. Гудков В.А., Миротин Л.Б. Технология, организация и управление пассажирскими автомобильными перевозами: Учеб. для вузов / Под. ред. Л.Б. Миротина. — М.: Транспорт, 1997. — 254 с.

10. Домарецький В.А., Злат’єв Т.П. Екологія харчових продуктів. — К.: Техніка, 1992. — 171 с.

11. Колотило Д.М. Системи технологій і екологія промисловості. — .: НМК ВО, 1992. — 307 с.

12. Левковець П.Р., Маруни В.С., Ігнатенко О.С, Канарчук О.В., Ткаченко А.М. . Міжнародні перевезення і транспортне право: Навч. посібник . — К.: УТУ, 2001. — 283 с.

13. Математическое моделирование процессов пищевых производств: Сборник задач / Н.В. Остапчук, В.Д. Каминский, Г.Н. Станкевич. — К.: Вища школа, 1992. — 198 с.

14. Мерко В.Т., Моргун В.А. Наукові основи і технологія переробки зерна. підручник для студентів вищих навчальних закладів. — Одеса, Друк, 2001. — 340 с.

15. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортное обеспечение внешнеэконо-мической деятельности. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.— 512 с.

16. Обработка рыбы и рыбопродуктов / Голубев В.И. и др. — М.: ИРПО, Изд. Центр “Академия”, 2001. — 192 с.

17. Остапчук М.В., Домарецький В.А., Українець А.І. Загальна технологія харчових продуктів. —К., 2002. — 400 с.

18.Рвацов В.В. Технологічне обладнання харчових виробництв. — Одеса: Асторприк, 2001. – 317 с.

19. Хей Д., Моррис Д. Теория  организации  промышленности: Пер. с  англ./ Под  ред. А.Г. Слуцкого. – СПб.,- 1999.

20. Чухно  А.А. Перебудова  виробничо-технологічної  структури  економіки. – К., 1994.

21.Економические  проблемы   использования  новых   технологий. – К., 1997.

Рубрика: Менеджмент: методические разработки | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Теорія і практика державного управління охороною здоров’я”

Підготовлено к.е.н., доц. кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Фетісовою Н.І.

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного  менеджменту (протокол № 6 від 17 лютого 2010 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Фетісова Н.І. Навчальна програма дисципліни “Теорія і практика державного управління охороною здоров’я”. – К.: МАУП, 2010. – 16 с.

Методична розробка містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, а також список рекомендованої літератури.

©   Міжрегіональна  Академія

управління персоналом (МАУП),

2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальна програма розроблена для студентів денної та заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу,  завдання та рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.  

Мета вивчення дисципліни “Теорія і практика державного управління охороною здоров’я”: ознайомлення з основними поняттями механізму державного управління охороною здоров’я, з концептуальним засадами розвитку охорони здоров’я в Україні.

Основним завданням курсу є формування у студентів знань з таких основних питань:

 • теоретичні основи процесу державного управління охороною здоров’я;
 • структура системи охорони здоров’я  та управління нею;
 • управління матеріально-технічними та інформаційними ресурсами в системі охорони здоров’я;
 • напрями реформування у сфері управління охороною здоров’я.

Міжпредметні зв’язки: 

Вивчення дисципліни “Теорія і практика державного управління охороною здоров’я” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Державна політика у сфері охорони здоров’я”, “Законодавство у сфері охорони здоров’я”, “Державне управління охороною громадського здоров’я”, “Управління змінами у сфері охорони здоров’я” та ін.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

вивчення  дисципліни

“Теорія і практика державного управління
 охороною здоров’я
№з/п Назва модуля  і теми
  Змістовий модуль І. Теоретичні та практичні засади державного управління охороною здоров’я
1. Теоретичні засади державного управління охороною здоров’я
2. Організаційна структура системи охорони здоров’я та управління нею
3. Особливості управління охороною здоров’я  на регіональному та муніципальному рівні
4. Забезпечення ефективності державної управлінської діяльності. Поняття керованості системи охороною здоров’я
5. Основні методи і інструменти удосконалення системи управління охороною здоров’я
6. Управління матеріально-технічними ресурсами в системі охорони здоров’я
7. Інформаційне забезпечення сектору  охорони здоров’я
  Змістовий модуль ІІ. Реформування у сфері управління охороною здоров’я
8. Розробка нової моделі системи охорони здоров’я: основні принципи. Напрями розвитку системи управління охороною здоров’я  в Україні. Координація міжгалузевої взаємодії. Нові моделі управління.
9. Підходи до узгодження можливостей різних рівнів управління у сфері охорони здоров’я. Принципи демократизації та гуманізації у сфері управління охороною здоров’я в Україні
10 Визначення переваг децентралізації в управлінні охороною здоров’я
11 Реформи управління охороною здоров’я. Змісти і напрями змін. Управління змінами
12 Вимоги до формування нової кадрової генерації здатної до управління змінами в сфері охорони здоров’я

 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

до вивчення дисципліни

“Теорія і практика державного управління
 охороною здоров’я

 

Змістовий Модуль І. Теоретичні та практичні засади державного управління охороною здоров’я

 

Тема 1. Теоретичні засади державного управління охороною здоров’я

         Поняття і зміст державного управління. Управління – необхідна функція суспільного життя. Соціальне управління. Державне управління – один із видів діяльності щодо здійснення державної влади. Головні риси державного управління. Система управління — ключова категорія, яка об’єднує всі елементи процесу управління. Механізм державного управління: суть та складові. 

Поняття “система охорони здоров’я”. Особливості системи охорони здоров’я. Функції системи охорони здоров’я. Підсистеми системи охорони здоров’я. Адміністративно-територіальний і галузевий рівень системи охорони здоров’я.

                Модель організації охорони здоров’я. Принципи організації системи охорони здоров’я населення. Основні засади системи організації охорони здоров’я.  Сучасний стан системи охорони здоров’я.

Особливості державного управління у сфері охорони здоров’я. Об’єкт та суб’єкт державного управління охороною здоров’я.

Література основна [10-14]

Література додаткова [19, 22, 28, 30, 31, 34]

 

Тема 2. Організаційна структура системи охорони здоров’я  та управління нею

Структура системи охорони здоров’я України. Правові основи організації системи охорони здоров’я. Заклад охорони здоров’я – найважливіша ланка системи охорони здоров’я. Трьохланкова система управління охороною здоров’я: державний, регіональний і місцевий рівень.

Рівні державного управління медичною допомогою в Україні. Функції центрального органу управління медичною допомогою. Функції регіонального органу управління медичною допомогою. Функції базового органу управління медичною допомогою.

Повноваження Президента України у сфері охорони здоров’я.

Система органів виконавчої влади загальної компетенції та їх повноваження у сфері охорони здоров’я. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері охорони здоров’я. Обласні державні адміністрації. Міські державні адміністрації в містах Києві і Севастополі. Районні державні адміністрації.

Система органів виконавчої влади спеціальної компетенції у сфері охорони здоров’я та їх повноваження. Міністерство охорони здоров’я України. Поняття Міністерства. Законодавство, що регулює діяльність Міністерства. Компетенція (повноваження) Міністерства. Функціональні обов’язки міністра охорони здоров`я України, Першого заступника та заступників Міністра (Наказ МОЗ України від 19.10.2009 N 347-к). Колегія міністерства охорони здоров’я України. Апарат Міністерства охорони здоров’я.

Підпорядковані МОЗ України підприємства, установи та організації: Вищі медичні навчальні закладиНауково-дослідні установиЛікарні та спеціалізовані лікувальні закладиПоліклінічні закладиСанаторно-курортні закладиІнші заклади охорони здоров’яІнститути Академії медичних наук УкраїниОрганізації Товариства Червоного Хреста УкраїниСанітарно-епідеміологічні установи.

Література основна [10-14]

Література додаткова [19, 22, 24. 28]

Тема 3. Особливості управління охороною здоров’я  на регіональному та муніципальному рівні

      Взаємодія державної та комунальної систем охорони здоров’я. Муніципальне управління у сфері охорони здоров’я. Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я. Діяльність сільського, селищного, міського голови по керівництву охороною здоров’я населення.

Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я. Повноваження виконкому сільської, селищної, міської ради в сфері охорони здоров’я. Повноваження управління охорони здоров’я міської ради. Управління охорони здоров’я міської ради. Положення про управління охорони здоров’я. Адміністрація закладу охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я АР Крим.

Управління охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.

Особливістю організації державного управління в галузі охорони здоров’я на районному рівні. Головний лікар району. Центральна районна лікарня.

                Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації. Основні завдання, обов’язки та права ГУОЗ та МЗ КМДА. Управління організаційної роботи, контролю та діловодства: основні напрямки роботи, завдання та повноваження. Управління тендерних процедур та медичного забезпечення: основні напрямки роботи, завдання та повноваження. Управління організації лікувально-профілактичної допомоги дорослому  населенню. Управління організації лікувально-профілактичної допомоги матерям та дітям. Управління економіки. Управління бухгалтерського обліку та звітності. Управління контролю за використанням  матеріальних ресурсів. Управління будівництва, інвестицій та матеріальних ресурсів. Відділ кадрів та навчальних закладів. Військово-мобілізаційний відділ (відділ організації медичної допомоги при екстремальних ситуаціях). Сектор юридичного забезпечення. Сектор організації швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. Сектор ветеринарної медицини.

Література основна [11-13, 15]

Література додаткова [19, 22, 24. 28]

Тема 4. Забезпечення ефективності державної управлінської діяльності. Поняття керованості системи охороною здоров’я

Зміст і механізм здійснення державного регулювання. 4 рівні регулювання: міждержавний, державний, регіональний, місцевий.

Основні форми державного регулювання сфери охорони здоров’я: планування та фінансово-бюджетне регулювання. 

Література основна [11-13, 15]

Література додаткова [19, 22, 28, 30, 31, 34]

Тема 5. Основні методи і інструменти удосконалення системи управління охороною здоров’я

Література основна [11-13, 15]

Література додаткова [19, 22, 28, 30, 31]

Тема 6. Управління матеріально-технічними ресурсами в системі охорони здоров’я

Матеріальні ресурси закладів охорони здоров’я. Основні фонди. Амортизаційні відрахування. Оборотні засоби.

Фінансування системи охорони здоров’я. Фінансово-кредитний механізм ринкової економіки та його використання в охороні здоров’я. Структура видатків та стан фінансування охорони здоров’я. Фінансування охорони здоров’я України з Державного та місцевих бюджетів. Залучення додаткових позабюджетних коштів. Фінансування за рахунок міжнародних програм.

Література основна [11-13, 15]

Література додаткова [19, 22, 24, 28, 31]

Тема 7. Інформаційне забезпечення сектору  охорони здоров’я

Інформаційні технології: мета, сутність і завдання. Зовнішня і внутрішня інформація.

Державна політика інформатизації охорони здоров’я в Україні. Зміст та завдання державної політика інформатизації охорони здоров’я. Державна політика в галузі інфраструктури інформатизації охорони здоров’я. Загальна науково-технічна політика інформатизації охорони здоров’я України. правова політика інформатизації в галузі охорони здоров’я. Політика міжнародного співробітництва в галузі інформатизації охорони здоров’я. Фінансово-економічна політика. Підготовка суспільства до інформатизації охорони здоров’я.

Інформаційні системи, пов’язані з використанням глобальної інформаційної системи мережі Інтернет. Суть та класифікація

Телемедичні технології. Класифікація телемедичних технологій: лікувально-діагностичні консультації, управлінські технології, наукові та освітні технології, просвітницькі технології.

Інформаційне забезпечення діяльності лікувально-профілактичного закладу.

Медико-статистична інформація. Види облікової медичної документації. Форми облікової статистичної документації.

Інформаційно-документаційне забезпечення діяльності в галузі охорони здоров’я. Складання та оформлення службових документів.

Література основна [10]

Література додаткова [16-18, 20-21, 23, 26-27, 29, 31, 33, 35 ]

Змістовий модуль ІІ. Реформування у сфері управління охороною здоров’я

 

Тема 8. Розробка нової моделі системи охорони здоров’я: основні принципи Напрями розвитку системи управління охороною здоров’я  в Україні. Координація міжгалузевої взаємодії. Нові моделі управління.

Роль в управлінні охороною здоров’я самоврядних громадських організацій та товариств медиків і фармацевтів. Міжнародна співпраця із зарубіжними країнами та громадськими медичними організаціями за кордоном.

Перебудова управління системою охорони здоров’я — один із основних аспектів реформування галузі.

Література основна [11-13, 15]

Література додаткова [19, 22, 24, 28, 31, 34]

Тема 9. Підходи до узгодження можливостей різних рівнів управління у сфері охорони здоров’я. Принципи демократизації та гуманізації у сфері управління охороною здоров’я в Україні

Впровадження демократичних принципів в сучасне суспільне життя. Перехід від “жорсткої” адміністративної до “м’якої” ліберальної форми управління. Сутність “м’якого” регулювання суспільних відносин.

Розробка Проектів програм соціально-економічного розвитку регіону.

Література основна [7, 11]

Література додаткова [26, 31]

Тема 10. Визначення переваг децентралізації в управління охороною здоров’я

Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин. Обмеження сфери використання методів безпосереднього директивного управління.

Суть поняття “децентралізація”. Децентралізація у сфері охорони здоров’я: перевага та головна мета. Територіальна децентралізація.

Система місцевого самоврядування. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Указ Президента України  “Про Концепцію державної регіональної політики”.

Література основна [11-13, 15]

Література додаткова [19, 22, 24, 28, 31, 34]

Тема 11. Реформи управління охороною здоров’я. Змісти і напрями змін. Управління змінами

Еволюція суспільних потреб та перебудова галузі охорони здоров’я в сучасних умовах. Підходи до аналізу систем охорони здоров’я та їх реформування. Державна політика перебудови галузі охорони здоров’я. Механізми державного управління перебудовою галузі охорони здоров’я.

Література основна [11-13, 15]

Література додаткова [19, 22, 24, 28, 31, 34]

 

Тема 12. Вимоги до формування нової кадрової генерації здатної до управління змінами в сфері охорони здоров’я

Стратегічні концепції підготовки та управління персоналом в галузі охорони здоров¢я за кордоном. Підготовка медичних працівників в Україні. Підготовка керівників закладів охорони здоров’я. Основні напрями перебудови роботи кадрових служб в умовах переходу до ринку.   

Література основна [10-13, 15]

Література додаткова [19, 22, 24, 28, 31, 34]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми на­вчання є складовою навчального процесу й активною формою са­мостійної роботи студентів,

Мета контрольної роботи — поглибити та систематизувати здо­буті в процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, за­конодавчими актами та статистичними матеріалами і застосовувати теоретичні знання та набуті навички на практиці для дослідження й аналізу соціально-економічних процесів, що є основою державного управління в охороні здоров’я.

Контрольну роботу студент виконує у формі реферату. Алгоритм виконання контрольної роботи:

 • уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи над ним;
 • виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх теоретичне обґрунтування та оцінювання;
 • виконання конкретного завдання (власний варіант);
 • формулювання висновків з викладенням прогнозу розвитку процесу (явища) в перспективі.

         Тему контрольної роботи студент обирає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.

Обсяг контрольної роботи у формі реферату має становити від 10 до 15 стр. (комп’ютерний набір — 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням сторінок, вступ та висновки, які повинні відображати власне ставлення студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповіді на питання без розриву сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а також список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

 1. Напрями розвитку системи управління охороною здоров’я  в Україні. 
 2. Правові основи організації системи охорони здоров’я в Україні.
 3. Заклад охорони здоров’я – найважливіша ланка системи охорони здоров’я.
 4. Принципи демократизації та гуманізації у сфері управління охороною здоров’я в Україні.
 5. Трьохланкова система управління охороною здоров’я: державний, регіональний і місцевий рівень.
 6. Особливості управління охороною здоров’я  на регіональному рівні.
 7. Особливості управління охороною здоров’я  на муніципальному рівні.
 8. Основні методи і інструменти удосконалення системи управління охороною здоров’я.
 9. Державна політика інформатизації охорони здоров’я в Україні.

10. Вимоги до формування нової кадрової генерації здатної до управління змінами в сфері охорони здоров’я.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

 1. Поняття і зміст державного управління.
 2. Головні риси державного управління.
 3. Механізм державного управління: суть та складові.
 4. Поняття “система охорони здоров’я”. Особливості та функції системи охорони здоров’я.
 5. Адміністративно-територіальний і галузевий рівень системи охорони здоров’я.
 6. Принципи та основні засади організації системи охорони здоров’я населення.
 7. Особливості державного управління у сфері охорони здоров’я.
 8. Правові основи організації системи охорони здоров’я.
 9. Трьохланкова система управління охороною здоров’я: державний, регіональний і місцевий рівень.

10. Функції центрального органу управління медичною допомогою.

11. Функції регіонального органу управління медичною допомогою.

12. Функції базового органу управління медичною допомогою.

 1. Повноваження Президента України у сфері охорони здоров’я.
 2. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері охорони здоров’я.
 3. Обласні державні адміністрації та їх повноваження у сфері охорони здоров’я.
 4. Міські державні адміністрації в містах Києві і Севастополі та їх повноваження у сфері охорони здоров’я.
 5. Районні державні адміністрації та їх повноваження у сфері охорони здоров’я.
 6. Система органів виконавчої влади спеціальної компетенції у сфері охорони здоров’я та їх повноваження. Міністерство охорони здоров’я України.
 7. Поняття Міністерства. Законодавство, що регулює діяльність Міністерства охорони здоров’я.
 8. Компетенція (повноваження) Міністерства охорони здоров’я.
 9. Функціональні обов’язки міністра охорони здоров`я України, Першого заступника та заступників Міністра (Наказ МОЗ України від 19.10.2009 N 347-к).
 10. Колегія Міністерства охорони здоров’я України.
 11. Апарат Міністерства охорони здоров’я.

24. Підпорядковані МОЗ України підприємства, установи та організації.

25. Муніципальне управління у сфері охорони здоров’я.

26. Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.

27. Діяльність сільського, селищного, міського голови по керівництву охороною здоров’я населення.

28. Повноваження виконкому сільської, селищної, міської ради в сфері охорони здоров’я.

29. Повноваження управління охорони здоров’я міської ради. Управління охорони здоров’я міської ради.

30. Адміністрація закладу охорони здоров’я.

31. Міністерство охорони здоров’я АР Крим.

32. Основні завдання, обов’язки та права Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

33. Зміст і механізм здійснення державного регулювання.

34. Основні форми державного регулювання сфери охорони здоров’я: планування та фінансово-бюджетне регулювання.

35. Матеріальні ресурси закладів охорони здоров’я.

36. Структура видатків та стан фінансування охорони здоров’я.

37. Фінансування охорони здоров’я України з Державного та місцевих бюджетів. 

38. Інформаційні технології: мета, сутність і завдання.

39. Державна політика інформатизації охорони здоров’я в Україні.

40. Інформаційні системи, пов’язані з використанням глобальної інформаційної системи мережі Інтернет.

41. Телемедичні технології.

42. Інформаційне забезпечення діяльності лікувально-профілактичного закладу.

43. Медико-статистична інформація.

44. Інформаційно-документаційне забезпечення діяльності в галузі охорони здоров’я.

45. Роль в управлінні охороною здоров’я самоврядних громадських організацій та товариств медиків і фармацевтів.

46. Міжнародна співпраця із зарубіжними країнами та громадськими медичними організаціями за кордоном.

47. Перехід від “жорсткої” адміністративної до “м’якої” ліберальної форми управління охороною здоров’я в Україні.

48. Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин.

49. Децентралізація у сфері охорони здоров’я: перевага та головна мета.

50. Суть поняття “децентралізація”. Територіальна децентралізація.

51. Система місцевого самоврядування. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

52. Указ Президента України  “Про Концепцію державної регіональної політики”.

53. Еволюція суспільних потреб та перебудова галузі охорони здоров’я в сучасних умовах.

54. Підходи до аналізу систем охорони здоров’я та їх реформування.

55. Державна політика перебудови галузі охорони здоров’я.

56. Механізми державного управління перебудовою галузі охорони здоров’я.

57. Стратегічні концепції підготовки та управління персоналом в галузі охорони здоров¢я за кордоном.

58. Підготовка медичних працівників в Україні.

59. Підготовка керівників закладів охорони здоров’я.

60. Основні напрями перебудови роботи кадрових служб в умовах переходу до ринку.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Нормативно-правові акти

 1. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я” від 06.12.2005 р. №1694/2005.
 2. Указ Президента України “Про концепцію розвитку охорони здоров’я” від 07.12.2000 р.
 3. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1993. ‑ № 4. ‑ С. 19.
 4. Закон України “Про концепцію Національної програми інформатизації” від 4.02.1998 р.// СД Інформаційно-правова бібліотека “Експерт-юрист”, версія Серпень 2004.-Кіровоград, “Експерт Софт”.
 5. Указ Президента України  “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” № 928 від 31.07.2000// СД Інформаційно-правова бібліотека “Експерт-юрист”, версія Серпень 2004.- Кіровоград, “Експерт Софт”
 6. Наказ Міністерства охорони здоров’я України за № 127 від 21.05.1998 р. “Концептуальні основи створення єдиного інформаційного поля системи охорони здоров’я України”// СД Інформаційно-правова бібліотека “Експерт-юрист”, версія Серпень 2004.-Кіровоград, “Експерт Софт”.
 7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України  16.07.2002  № 265 “Положення про веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України”// СД Інформаційно-правова бібліотека “Експерт-юрист”, версія Серпень 2004.- Кіровоград, “Експерт Софт”.
 8. Конвенція про захист прав та гідності людини у зв’язку з використанням досягнень  біології та медицини. ЕТS-164,  Ов’єдо, 04.04.1997 р.// СД Інформаційно-правова бібліотека “Експерт-юрист”, версія Серпень 2004.-Кіровоград, “Експерт Софт”.
 9. Міністерство охорони здоров’я України, Академія Медичних наук України “Концепція державної політики інформатизації охорони здоров’я України” // www.uacm.kharkov.ua

 

Основна література

10. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник.: Центр учбової літератури, 2008. – 640 с.

11. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 312 с.

12. Гладун З. Поняття і зміст державного управління: адміністративно – правовий аналіз. Львів: Л.Ф. Академії державного управління при Президентові України. – 1996.

13. Державна політика з охорони громадського здоров ‘я в Україні: Навч. посіб. / За ред. І.М. Солоненка, Л.І. Жаліло. -К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 116 с.

14. Жаліло Л., Солоненко І., Волос Б., Кунгурцев О., Мартинюк О., Солоненко Н. Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти. – Київ: Видавництво УАДУ. – 2001. – 144 с.

15. Оболенський О. Ю., Солоненко І.М., Жаліло Л.І., Солоненко Н.Д., Рожкова І.В. Управління охороною здоров`я на місцевому рівні: національний та зарубіжний досвід. — К. : Асоціація міст України та громад, 2007. — 191c.

 

Додаткова література

16. Венедиктов Д.Д., Тимин Е.Н. Корпоративная телемедицинская сеть // medi.ru/doc/ecmz0233.htm

17. Гриценко В.И., Вовк М.И., Котова А.Б. Єдиний медико-інформаційний простір: яким йому бути? // Вісник НАН України.-2000.-№ 8.- С.18-25.

18. Дейкун М.П. Науково-практичні аспекти інформаційного забезпечення процесу управління у медичній установі //Лік. справа.-2003.-№ 1.- С.109-112.

19. Економічний розвиток і державна політика: Вип. 11. Державна політика та економіка охорони здоров’я в Україні / Під ред. І. Розпутенка та І. Солоненка / Практикум. ‑ К.: Вид-во «К.І.С.», 2002. – 214 с.

20. Козак Л.М., Пезенцали А.А., Елизаров В.А. Реализация подходов к разработке информационной системы «Медицинские Интернет- консультации» //В кн.: Демографічна та медична статистика України у  XXI столітті. Медичні інформаційні системи у статистиці.-К., 2004 .- С.168.

21. Кратенок В.Е., Макеева Т.Н., Нозик В.М. Медицинские ресурсы Интернет: Справочное пособие.- Минск: БЦНМИ, 1999.- 158 с.

22. Куценко В.І., Трілленберг Г.І. Сфера охорони здоров’я: соціально-економічні та регіональні аспекти / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України.  – К., 2005. – 367 с.

23. Мартынихин А.В., Большаков Н.Б. Организация хранения информации истории болезни с учетом задач последующего автоматизированного извлечения данных // Главврач. — 2004.- № 10. – С.47-50.

24. Москаленко В.Ф., Бобильова О.О., Коротко О.Ш., Картиш А.П., Поляченко Ю.В.. Адміністративні та функціональні реформи в системі охорони здоров’я (аналітичний огляд) / В.Ф. Москаленко (ред.). — Т. : Укрмедкнига, 2000. – 54 с.

25. Панорама охорони здоров’я населення України / А. В. Підаєв, О. Ф. Возіанов, В. Ф. Москаленко, В. М. Пономаренко та ін. – К.: Здоров’я, 2003.

26. Пономаренко В.М., Ластовченко М.М., Кальниш В.В., Бобир Ю.Г., Волошин Р.О. Концептуальні положення застосування інформаційних технологій телемедицини в системі аналізу стану захворюваності населення України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2002. — № 2.- С. 53-60.

27. Пономаренко В.М., Майоров О.Ю. Концепція державної політики інформатизації охорони здоров’я в Україні // Укр.радіол.ж. — 1996. — № 4 (2), С.115-118.

28. Радиш Ярослав Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис, проблеми та шляхи реформування / Українська академія держ. управління при Президентові України. — К., 2001. — 360 с.

29. Синявский В.М., Журавлев В.А. Медицинские информационные технологии – не роскошь, а средство продвижения здравоохранения по пути реформ// Проблемы управления здравоохранением. -2004. — № (18). — С. 41-49.

30.  Стан охорони здоров’я та виконання програми Кабінету Міністрів України “Назустріч людям” / Доповідь Міністра охорони здоров’я М.Поліщука на підсуковій колегії МОЗ України // Главный врач. — 2005.- № 8.- С.3 – 46.

 1. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в Україні: Монографія / За ред. В.М. Лехан (У складі авт. кол. Л.І. Жаліло, І.М. Солоненко та ін.). ‑ К.: Сфера, 2001. – 176 с.

32. Финченко Е.А., Степанов В.В. Информационное обеспечение центральной районной больницы и сельского здравоохранения // Проблемы управления здравоохранением.-   2004 .- № 1 (14).- С. 21- 30.

33. Ціхонь О.В., Семенів І.П. Досвід роботи та розробка багатофункціональної мережевої інформаційної системи Івано-Франківської обласної клінічної лікарні // В кн.: Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині.-К.-2003.-С.87-89.

34. Шортел С., Калюжний А. Менеджмент в охороні здоров’я: Пер. з англ. / За ред. І.М. Солоненка. ‑ К.: Основи, 1998. ‑ 500 с.

35. Jenkins A.,  Witzel M.  Информационные технологии в бизнесе. Бизнес-класс // www.management.com\ua\ims041.html

Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма «Типові патологічні процеси» для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Підготовлено доктором біологічних наук, професором Баєвою Оленою Вікторівною 

 

Затверджено на засіданні кафедри  управління персоналом та медичного  менеджменту  (Протокол №3  від 18 лютого 2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

Баєва О.В. Навчальна програма «Типові патологічні процеси» для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. ― К.: МАУП, 2009. – 26 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Типові патологічні процеси”, вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

©        Міжрегіональна  Академія

управління персоналом (МАУП),

2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни «Типові патологічні процеси» встановлює мінімальні вимоги до знань і умінь студента і визначає зміст|вміст,утримання| і види учбових занять і звітності.

 Цільовою установкою курсу «Типові патологічні процеси»  є|з’являється,являється| формування у студентів наукових знань про загальні|спільні| закономірності і конкретні механізми виникнення, розвитку та наслідків|виходів| патологічних процесів, окремих хвороб і та патологічних|болючих| станів|достатків|, принципи їх виявлення, терапії і профілактики; за допомогою цих знань навчити|виучувати| умінню проводити  аналіз професійних завдань|задач| медичного персоналу лікувально-профілактичного закладу|лікарки|, а також  сформувати методологічну і методичну основи клінічного мислення і раціональної дії менеджера закладу охорони здоров’я|лікарки|.

       Основні завдання дисципліни: в результаті|унаслідок,внаслідок| вивчення дисципліни студент повинен:

         ЗНАТИ:

 • Основні поняття загальної|спільної| нозології.
 • Роль причин, умов і реактивності організму у виникненні, розвитку та наслідків |виході| хвороб.
 • Причини і механізми типових патологічних процесів і реакцій, їх прояви|вияв| і значення для організму при розвитку різних захворювань.
 • Причини, механізми і основні прояви|вияви| типових порушень функцій органів і фізіологічних систем організму.
 • Етіологію, патогенез, прояви|вияви| та прогноз найбільш частих захворювань органів і фізіологічних систем, принципи їх етіологічної|етіологія| і патогенетичної терапії.

         ВМІТИ:

 • Проводити патофізіологічний аналіз | клініко-лабораторних та інших даних, формулювати на їх основі висновки|укладення,ув’язнення| про можливі причини і механізми розвитку патологічних процесів (хвороб).
 • Застосовувати отримані|одержувати| знання при вивченні навчальних  дисциплін з медичного та фармацевтичного менеджменту.
 • Аналізувати проблеми загальної|спільної| патології і критично оцінювати сучасні теоретичні концепції, тенденції і напрями|направлення| в розвитку медицини та фармації.
 • Інтерпретувати результати найбільш поширених методів діагностики.
 • Обґрунтовувати та аналізувати доцільність використання в клінічній практиці принципи патогенетичної терапії найбільш поширених захворювань.

Дисципліна “Типові патологічні процеси” тісно пов’язана з іншими дисциплінами курсу і спрямована на формування фахівця-управлінця в галузі охорони здоров’я, який має сучасні фундаментальні знання про загальні|спільні| закономірності і конкретні механізми виникнення, розвитку та наслідків|виходів| патологічних процесів та застосовувати їх при управлінні та аналізі діяльності закладу охорони здоров’я.


 тематичний план

дисципліни

„ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ”

№з/п  

Назва змістового модуля та теми 

 

Змістовий модуль 1.  ЗАГАЛЬНА НОЗОЛОГІЯ

1. Тема 1. Вчення про хворобу.
2. Тема 2. Загальна етіологія.

 

3. Тема 3. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища.

 

4.

Тема 4. Загальний патогенез.

 

5.

Тема 5. Значення реактивності організму в патології

 

6

Тема 6. Роль спадковості і конституції в патології

 

7.

Тема 7. Роль вікових факторів в патології.

 

Змістовий модуль 2.  ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

8.

Тема  8. Вчення про хворобу.

 

9.

Тема 9. Типові порушення обміну речовин.

 

Змістовий модуль 3.  ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ.
10.

Тема 10. Патофізіологія системи крові та серцево-судинної системи .

 

11.

Тема 11. Патофізіологія внутрішніх систем організму

 

12.

Тема 12.Патофізіологія нервової системи.

 

 

Разом годин:
Зміст  дисципліни

дисципліни

„ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ”

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА НОЗОЛОГІЯ

Тема 1. Вчення про хворобу. 

Поняття здоров’я, хвороба, патологічний процес, патологічний стан, патологічна реакція. Єдність руйнівного і захисного у хворобі. Принципи класифікації хвороб. Періоди хвороби, їх характеристика. Ремісія, рецидив, ускладнення. Поняття про термінальні стани: преагонія, агонія, клінічна і біологічна смерть. Патофізіологічні основи реанімації.

Література: [1, 2, 3]

Тема 2. Загальна етіологія. 

Визначення поняття. Роль причин і умов у виникненні хвороби. Класифікація етіологічних чинників. Поняття про “фактори ризику”. “Хвороби цивілізації” та “ятрогенні хвороби”. Етіотропний принцип профілактики і лікування.

Література: [1, 2, 3]

Тема 3. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища.

 Хімічні фактори. Поняття про хімічні патогенні чинники, їх токсичність, канцерогенність, тератогенність, алергенність. Патогенетичні аспекти алкоголізму, наркоманії, токсикоманії. Роль вільних радикалів у розвитку патологічних процесів. Поняття про систему антиоксидантного захисту.

Фізичні фактори. Патогенна дія променистої енергії. Види іонізуючого випромінювання. Радіочутливість тканин. Механізми прямого і непрямого пошкодження тканин. Патогенез променевої хвороби і основних її синдромів. Віддалені наслідки малих доз опромінення. Природні механізми протирадіаційного захисту. Патофізіологічні основи радіопротекції. Патогенна дія інфрачервоних та ультрафіолетових променів. Фотосенсибілізація. Патогенна дія пониженого і підвищеного атмосферного тиску. Гірська, висотна та декомпресійна хвороби, їх етіологія і патогенез. Патогенна дія термічних факторів. Гіпертермія: захисні, компенсаторні реакції та патологічні зміни. Тепловий та сонячний удар, опіки, опікова хвороба. Гіпотермія: захисні, компенсаторні реакції та патологічні зміни. Переохолодження та відмороження. Штучна гіпотермія, її використання в медицині.

Біологічні фактори. Інфекційний процес: етіологія, стадії розвитку. Шляхи поширення інфекційних захворювань. Прояви інфекційного процесу. Роль властивостей збудника і реактивності організму в розвитку інфекційних захворювань.

Література: [1, 2, 3]

Тема 4. Загальний патогенез.

 Визначення поняття. Руйнівні та пристосувальні явища в патогенезі. Адаптація, компенсація. Основні положення патогенезу. Причино-наслідкові зв’язки в патогенезі. Головна ланка патогенезу. Єдність функціональних і структурних, специфічних і неспецифічних, місцевих і загальних порушень у розвитку хвороби. Локалізація і генералізація пошкодження. Шляхи генералізації (поширення) патологічного процесу: гуморальний, тканинний, нейрогенний. Патогенетичні принципи лікування хвороб.

Література: [1, 2, 3]

Тема 5. Значення реактивності організму в патології.

Поняття про реактивність організму, її види.  Залежність реактивності від статі, віку, спадковості, стану імунної, нервової та ендокринної систем. Вплив факторів зовнішнього середовища на реактивність організму. Значення реактивності організму у виникненні, розвитку, протіканні та закінченні хвороби. Патологічна реактивність: її форми та причини виникнення, можливість формування патологічної реактивності внаслідок дії лікарських засобів. Резистентність, визначення, види, зв’язок з реактивністю. Механізми неспецифічної резистентності. Поняття про стрес. Характеристика стадій стресової реакції. Стрес і загальний адаптаційний синдром. Поняття про стресорні ушкодження та “хвороби адаптації”.

Література: [1, 2, 3]

Тема 6. Роль спадковості і конституції в патології.

Поняття про мутації. Спадковість як причина і умова розвитку хвороб. Спадкові і вроджені хвороби. Етіологія і патогенез спадкових хвороб. Методи профілактики і лікування спадкових хвороб Шляхи корекції генетичних дефектів. Перспективи генної інженерії. Конституція, її роль в патології. Класифікація конституціональних типів: Гіпократа, Кречмера, Сіго, Чорноруцького, Павлова. Поняття про діатези.

Література: [1, 2, 3]

Тема 7. Роль вікових факторів в патології.

         Патофізіологія внутріутробного розвитку. Поняття про антенатальну патологію. Тератогенні фактори. Старіння. Загальні риси і закономірності старіння. Теорії старіння.

Література: [1, 2, 3]

 

Змістовий модуль 2.  ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

Тема  8. Вчення про хворобу. 

Пошкодження клітини.  Поняття про пошкодження клітин. Екзо- і ендогенні причини пошкодження клітин. Пряма і опосередкована дія пошкоджуючого агента на клітину. Основні механізми пошкодження клітини: ліпідні, кальцієві, електролітно-осмотичні, ацидотичні, протеїнові, нуклеїнові. Прояви пошкодження клітини. Порушення структури і функції окремих клітинних органел. Поняття “некроз” і “апоптоз”. Принципи профілактики та патогенетичної терапії пошкодження клітин.

Місцеві порушення кровообігу. Основні форми порушень периферійного кровообігу. Поняття про артеріальну і венозну гіперемію, ішемію, стаз, їх різновиди, причини і механізм розвитку, ознаки, наслідки. Тромбоз, причини і механізми тромбоутворення, різновиди тромбів. Емболія, причини і механізми утворення емболів, різновиди емболій. Принципи профілактики і фармакотерапії тромбозу і тромбоемболічних станів.

Запалення. Визначення. Етіологія, патогенез, класифікація запалення. Стадії запалення, їх характеристика. Первинна і вторинна альтерація. Біохімічні та фізико-хімічні порушення у вогнищі запалення. Медіатори запалення, їх класифікація. Роль медіаторів у розвитку запального процесу. Зміни кровообігу у вогнищі запалення. Ексудація і еміграція лейкоцитів, їх механізми. Види ексудатів. Проліферація. Механізми проліферації. Класифікація запалення. Кардинальні ознаки запального процесу. Зв’язок місцевих і загальних порушень при запаленні. Принципи протизапальної терапії.

Імунопатологія. Алергія. Поняття про імунологічну реактивність. Імунологічна недостатність, визначення поняття, класифікація. Імунодефіцитні стани. Синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Алергія: визначення поняття, етіологія. Класифікація алергенів. Принципи класифікації алергічних реакцій. Алергічні реакції негайного і сповільненого типів: механізми розвитку. Сенсибілізація (активна, пасивна). Медіатори алергічних реакцій негайного і сповільненого типів. Поняття про медикаментозну алергію, аутоімунні і псевдоалергічні реакції. Профілактика і лікування алергічних реакцій. Десенсибілізація (гіпосенсибілізація), види.

Гарячка. Визначення поняття. Етіологія гарячки. Пірогени. Класифікація пірогенів. Стадії гарячки їх характеристика. Класичні типи гарячкових реакцій. Захисне значення і негативні риси гарячки. Вплив гарячки на організм. Принципи призначення жарознижуючої терапії. Відмінності між гарячкою і перегріванням (гіпертермією). Поняття про піротерапію.

Патологія тканинного росту. Пухлини. Загальна характеристика основних видів порушень тканинного росту. Поняття про гіпо- та гіпербіотичні процеси: атрофію, гіпертрофію, гіперплазію, регенерацію, пухлини. Визначення понять “пухлина” та “пухлинний процес” Особливості пухлинного росту. Поняття про доброякісні та злоякісні пухлини. Сучасні погляди на етіологію злоякісних пухлин. Хімічний канцерогенез. Хімічні канцерогени екзо- і ендогенного походження, прямої та непрямої дії. Фізичний канцерогенез. Роль іонізуючої радіації, ультрафіолетових променів та механічних факторів у канцерогенезі. Вірусний канцерогенез. Методи експериментального відтворення пухлин. Патофізіологічні основи профілактики і лікування пухлин.

Гіпоксія. Визначення поняття. Класифікація гіпоксичних станів [гіпоксична, дихальна, циркуляторна, гемічна, тканинна (гістотоксична), змішана форма гіпоксії, гіпоксія навантаження]. Етіологія і патогенез основних видів гіпоксій. Стійкість окремих органів і тканин до гіпоксії. Наслідки гіпоксії. Киснева терапія і токсична дія кисню. Компенсаторні реакції організму при гіпоксії.

Голодування. Зовнішні та внутрішні причини голодування. Фізіологічне та патологічне голодування. Повне, неповне та якісне голодування, абсолютне голодування. Періоди повного голодування. Наслідки голодування. Поняття про лікувальне голодування.

Література: [1, 2, 3]

Тема 9. Типові порушення обміну речовин.

Порушення енергетичного обміну. Поняття про основний та енергетичний обмін. Порушення енергозабезпечення клітини. Порушення транспорту поживних речовин до клітини. Порушення клітинного дихання. Причини цих порушень.

Порушення вуглеводного обміну. Основні причини розладів вуглеводного обміну. Гіпоглікемія. Гіпоглікемічна кома. Гіперглікемія. Поняття про цукровий діабет. Причини і механізм його розвитку. Фактори ризику діабету. Основні клінічні ознаки цукрового діабету. Ускладнення цукрового діабету. Діабетична кома. Експериментальні моделі цукрового діабету. Патогенетичні принципи лікування цукрового діабету.

Порушення жирового обміну. Етіологія порушень жирового обміну. Набуті і спадкові порушення жирового обміну. Поняття про первинне і вторинне ожиріння. Принципи корекції.

Порушення білкового обміну. Порушення засвоєння харчових білків. Спадкові розлади обміну амінокислот. Порушення транспорту білків плазмою крові. Подагра – хвороба порушення обміну білків. Принципи корекції.

Порушення обміну вітамінів. Гіпер-, гіпо- та авітамінози. Причини і механізми розвитку. Порушення обміну речовин і фізіологічних функцій при основних формах порушень обміну вітамінів.

Порушення водно-сольового обміну. Поняття про негативний і позитивний водний баланс. Зневоднення, причини, наслідки. Надмірне накопичення води в організмі. Гіпергідремія, причини, наслідки. Набряки. Гідростатичні та онкотичні механізми набряків. Роль порушень проникності судинної стінки в розвитку набряків. Набряки, зумовлені затримкою солей натрію в організмі. Порушення обміну мікроелементів: причини та механізми розвитку. Гіпер- та гіпонатріємія. Гіпер- та гіпокаліємія. Принципи корекції порушень водно-сольового обміну.

Порушення фосфорно-кальцієвого обміну. Гіпер- та гіпокальціємія. Гіпер- та гіпофосфатемія. Причини, механізм розвитку, основні прояви.

Порушення кислотно-основної рівноваги. Поняття про ацидоз і алкалоз. Види ацидозу і алкалозу: газовий, негазовий, компенсований і некомпенсований. Принципи корекції ацидозів і алкалозів.

Література: [1, 2, 3]

 

Змістовий модуль 3.  ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ.

Тема 10. Патофізіологія системи крові та серцево-судинної системи .

Зміни загального об’єму крові: гіпо- і гіперволемія, причини, види. Крововтрата. Причини. Механізми компенсації (захисні реакції організму) при гострій крововтраті. Геморагічний шок. Принципи корекції крововтрат. Порушення системи еритроцитів. Поняття про еритремії і еритроцитози (абсолютні і відносні). Анемії: визначення, класифікації, якісні зміни еритроцитів при анеміях. Гостра і хронічна постгеморагічна анемії, гемолітичні анемії (набуті, вроджені, спадкові), В12-фолієводефіцитна анемія, залізодефіцитна анемія, гіпо- та апластичні анемії. Загальні принципи фармакокорекції анемій.

Порушення системи лейкоцитів. Лейкоцитози і лейкопенії, їх класифікація і патогенез. Агранулоцитоз: етіологія, патогенез. Лейкози: етіологія, патогенез, класифікація. Особливості гострих і хронічних лейкозів. Зміна картини крові при лейкозах. Загальні принципи фармакокорекції лейкозів. Зміни фізико-хімічних властивостей крові: осмотичного і онкотичного тиску, в’язкості крові, ШОЕ.

Порушення системи гемостазу. Поняття про вазопатії, тромбоцитопенії, тромбоцитопатії, коагулопатії: причини і механізми їх розвитку. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ-синдром), етіологія, патогенез. Загальні принципи терапії порушень гемостазу. Зміни фізико-хімічних властивостей крові: в’язкості, ШОЕ, осмотичного і онкотичного тиску, осмотичної резистентності еритроцитів.

Патофізіологія серцево-судинної системи. Фактори ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи. Поняття про недостатність кровообігу. Серцева недостатність, її основні форми і прояви. Некоронарогенні і коронарогенні ураження міокарду. Поняття про ішемічну хворобу серця: стенокардія, інфаркт міокарду, етіологія, патогенез, клінічні прояви. Загальні принципи профілактики і лікування ішемічних уражень серця. Порушення ритму серця: аритмії, визначення. Аритмії, пов’язані із порушенням автоматизму, збудливості і провідності, їх причини та механізми розвитку. Шляхи фармакокорекції порушень ритму серця. Поняття про судинну недостатність. Гострі і хронічні артеріальні гіпотензії, причини та механізми розвитку. Гостра судинна недостатність (непритомність, судинний колапс, шок). Принципи фармакокорекції. Артеріальна гіпертензія, визначення. Первинна і вторинна артеріальна гіпертензії, їх етіологія та патогенез. Поняття про гіпертонічну хворобу, прояви, ускладнення, загальні принципи лікування. Атеросклероз, етіологія, механізми розвитку. Ознаки недостатності кровообігу. Механізми компенсації при недостатності кровообігу.

Література: [1, 2, 3]

Тема 11. Патофізіологія внутрішніх систем організму

Патофізіологія системи зовнішнього дихання. Поняття про зовнішнє і внутрішнє дихання. Недостатність зовнішнього дихання, її основні форми, причини та механізми розвитку. Дихальна недостатність (гостра, хронічна, обструктивна, рестриктивна, змішана), етіологія і патогенез. Асфіксія. Періодичне і термінальне дихання. Причини та механізми порушень дифузії газів в легенях і легеневої перфузії. Задишка, її види та механізми розвитку. Принципи фармакокорекції недостатності дихання. Порушення метаболічних функцій легень.

Патофізіологія системи травлення. Поняття про недостатність травлення. Етіологія порушень травлення. Розлади апетиту. Порушення травлення в ротовій порожнині. Гіпер- і гіпосалівація: причини, наслідки. Причини порушень резервуарної, моторної і секреторної функцій шлунку. Диспептичний, больовий, гіпо- і гіперацидний, астеновегетативний синдроми. Причини і механізм відрижки, печії, нудоти, блювоти. Типи порушень шлункової секреції. Етіологія та патогенез виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, гастритів, основні прояви та ускладнення. Загальні принципи лікування виразкової хвороби. Причини та механізми розвитку порушень секреторної функції підшлункової залози. Поняття про панкреатити, їх етіологія, патогенез, прояви. Патологія кишок: кишкові дискінезії, кишкова аутоінтоксикація. Синдром мальадсорбції. Дисбактеріоз. Поняття про динамічну та механічну непрохідність кишок. Поняття “метеоризм”, “закреп”, “діарея”.

Патофізіологія печінки. Поняття про недостатність печінки, причини, класифікація за патогенезом. Порушення обміну речовин при печінковій недостатності. Порушення антитоксичної функції печінки. Патогенез печінкової коми. Порушення екскреторної функції печінки. Жовтяниці, їх види, причини та механізми розвитку. Холемія та ахолія. Порушення гемодинамічної функції печінки. Синдром портальної гіпертензії. Асцитичний синдром: етіологія, патогенез. Поняття про гепатит, цироз печінки, жовчокам’яну хворобу. Принципи фармакокорекції захворювань печінки.

Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність, класифікація, етіологія. Поняття про ренальні та екстраренальні фактори порушення ниркових функцій. Причини та механізми розвитку порушень основних функцій нирок. Кількісні і якісні зміни сечі. Ниркова недостатність (гостра, хронічна), причини. Уремічна кома, її ознаки, наслідки. Поняття про основні захворювання нирок і сечових шляхів: гломерулонефрит, пієлонефрит, нирковокам’яна хвороба. Патогенез вторинної артеріальної гіпертонії, анемії, порушень гемостазу і набряків при захворюваннях нирок. Загальні принципи фармакокорекції ниркової недостатності.

Патофізіологія ендокринної системи. Етіологія ендокринних порушень. Механізми розвитку ендокринопатій. Поняття про основні патологічні синдроми ендокринної системи (гіпоталамічні синдроми, розлади функцій аденогіпофіза, нейрогіпофіза, щитоподібної залози, прищитоподібних залоз, наднирників, статевих залоз, острівців підшлункової залози). Принципи фармакокорекції ендокринопатій.

Література: [1, 2, 3]

Тема 12. Патофізіологія нервової системи. 

Поняття порушень чутливої, рухової та трофічної функцій нервової системи. Біль як вид порушення чутливої функції. Етіологія болю: роль механічних, хімічних, термічних больових стимулів. Механізми болю. Принципи протибольової терапії. Міастенія як порушення рухової функції нервової системи. Поняття про парези і паралічі. Нейродистрофія як порушення трофічної функції нервової системи. Розлади мозкового кровообігу. Струс, забій та набряк мозку. Інсульт, причини і механізм розвитку. Поняття про “неврози” і “психози”.

Екстремальні стани. Поняття про екстремальні стани організму: шок, кома, їх види, патогенез, загальні принципи фармакокорекції.

Література: [1, 2, 3]

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу з дисципліна “Типові патологічні процеси”. Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів, воно сприятиме поглибленому вивченню основних тем курсу, формуванню практичних навичок аналізу стану здоров’я.

Мета контрольної роботи – поглибити і розширити спектр  сучасних фундаментальних знань про загальні|спільні| закономірності і конкретні механізми виникнення, розвитку та наслідків|виходів| патологічних процесів та  вмінь застосовувати їх при управлінні та аналізі діяльності закладу охорони здоров’я; сформувати у студентів вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою.

Номер варіанта контрольної роботи студента вибирається за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища студента

Номер варіанта контрольної роботи

А, Б, В 1
Г, Д, Е 2
Є, Ж, З 3
І, Й, К 4
Л, М, Н 5
О, П, Р 6
С, Т, У 7
Ф, Х, Ц 8
Ч, Ш, Щ 9
Ю, Я 10

 

Послідовність виконання контрольної роботи:

 1. Вивчення та аналіз літератури з основних питань контрольної роботи.
 2. Скласти список використаної літератури.

Контрольна робота повинна бути здана у строк, встановлений навчальним планом. Студенти, що не здали контрольної роботи, до заліку (іспиту) не допускаються. Контрольну роботу потрібно підписати і зазначити дату її виконання. При задовільному її виконанні контрольну роботу буде зараховано. За наявності зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням зауважень і здає її до деканату.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

         Завдання: Висвітлити загальні|спільні| закономірності та конкретні механізми виникнення, розвитку та наслідків|виходів| патологічних процесів, окремих хвороб і та патологічних|болючих| станів|достатків|, принципи їх виявлення, терапії і профілактики за варіантом контрольної роботи.

Варіант 1 

 1. Стрес і загальний адаптаційний синдром.
 2. Етіологія та види ожиріння.
 3. Профілактика алергічних реакцій.

 

Варіант 2 

 1. Шляхи генералізації патологічного процесу в організмі.
 2. Подагра.
 3. Алергія. Алергени, визначення, класифікація, і шляхи проникнення в організм

 

Варіант 3

1.Інфекційний процес: етіологія, стадії розвитку.

2. Патологічні порушення в організмі при гіпоксії.

3.  Імунодефіцитні захворювання.

 

Варіант 4 

 1. Етіологія, визначення. Роль причин і умов у виникненні хвороби.
 2. Характеристика канцерогенних факторів.
 3. Поняття імунологічної реактивності.

 

Варіант 5 

 1. Періоди хвороби, їх характеристика.
 2. Доброякісні та злоякісні пухлини.
 3. Неврози і емоційні стреси, роль нервової системи в патогенезі соматичних захворювань.

 

 

Варіант 6 

.

 1. Патологічний процес, патологічний стан, патологічна реакція.
 2. Патогенез пухлинного росту.
 3. Етіологія захворювань нервової системи.

 

Варіант 7 

 1. Типові патологічні процеси, їх перелік
 2. Запалення: етіологія, зовнішні ознаки запалення і їх пояснення.
 3. Серцева недостатність: визначення, типи, механізми розвитку

 

Варіант 8 

 1. Класифікація етіологічних чинників.
 2. Тромбоз, визначення. Причини і умови тромбоутворення. патогенез. Наслідки тромбозу.
 3. Генні та хромосомні хвороби.

 

Варіант 9

 1. Ацидоз та алкалоз. Класифікація порушень кислотно-основної рівноваги за патогенезом та ступенем компенсації.
 2. Ішемія: причини і механізми виникнення. Основні клінічні ознаки. Наслідки ішемії.
 3. Інфекційний процес: етіологія, стадії розвитку.

 

Варіант 10 

 

 1. Патогенез цукрового діабету.
 2. Артеріальна гіперемія: причини, механізм розвитку, основні клінічні і патофізіологічні ознаки.
 3. Патогенез променевої хвороби і основних її синдромів.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

 1. Класифікація хвороб. Періоди хвороби, їх характеристика.
 2. Патологічний процес, патологічний стан, патологічна реакція. Типові патологічні процеси, їх перелік.
 3. Класифікація етіологічних чинників.
 4. Етіологія, визначення. Роль причин і умов у виникненні хвороби.
 5. Класифікація причин та умов виникнення захворювань. Фактори «ризику».
 6. Патогенна дія променистої енергії. Види іонізуючого випромінювання.   Радіочутливість тканин. Механізми прямого і непрямого пошкодження тканин.
 7. Патогенез променевої хвороби і основних її синдромів.
 8. Природні механізми протирадіаційного захисту. Патофізіологічні основи радіопротекції. Патогенна дія інфрачервоних та ультрафіолетових променів. Фотосенсибілізація.
 9. Патогенна дія пониженого і підвищеного атмосферного тиску. Гірська, висотна та декомпресійна хвороби, їх етіологія і патогенез.

10. Патогенна дія термічних факторів. Гіпертермія: захисні, компенсаторні реакції та патологічні зміни. Тепловий та сонячний удар, опіки, опікова хвороба.

11. Гіпотермія: захисні, компенсаторні реакції та патологічні зміни. Переохолодження та відмороження. Штучна гіпотермія, її використання в медицині.

12. Інфекційний процес: етіологія, стадії розвитку.

13. Поняття патогенезу. Основні положення патогенезу. Шляхи генералізації патологічного процесу в організмі.

14. Роль спадковості і конституції у розвитку хвороб Поняття про спадкові і вродженні хвороби.

15. Мутагенні фактори і їх класифікація. Види мутацій. Генні та хромосомні хвороби.

16. Принципи профілактики і лікування спадкових хвороб. Конституція, її роль в патології. Класифікація конституціональних типів.

17. Поняття про реактивність та резистентність організму. Види реактивності та резистентності.

18. Біологічні бар’єри, їх значення для організму. Фагоцитоз, види, стадії, механізми порушень фагоцитозу.

19. Поняття про стрес. Характеристика стадій стресової реакції. Стрес і загальний адаптаційний синдром.

20. Поняття імунологічної реактивності. Загальні закономірності порушень імунної системи.

21.  Імунодефіцитні захворювання. Імунодепресивні стани.

22. Алергія. Алергени, визначення, класифікація, і шляхи проникнення в організм.

23. Сенсибілізація. Види і механізми сенсибілізації.

24. Типи алергічних реакцій. Стадії алергічних реакцій негайного типу.

25. Анафілаксія. Феномен Сахарова.

26. Поняття про гіпосенсибілізацію. Специфічна і неспецифічна гіпосенсибілізація.

27. Алергічні феномени: Овері, Шварцмана, Артюса.

28. Принципи специфічної терапії алергії негайного типу.

29. Профілактика алергічних реакцій.

30. Структура клітини. Механізми пошкодження клітини.

31. Перекисне окислення ліпідів в пошкодженні мембран та система антиоксидантного захисту.

32. Артеріальна гіперемія: причини, механізм розвитку, основні клінічні і патофізіологічні ознаки.

33. Венозна гіперемія: причини, механізм розвитку, основні клінічні і патофізіологічні ознаки.

34. Ішемія: причини і механізми виникнення. Основні клінічні ознаки. Наслідки ішемії.

35. Стаз: види, ознаки, механізми виникнення і розвитку.

36. Тромбоз, визначення. Причини і умови тромбоутворення. Патогенез. Наслідки тромбозу.

37. Емболія: причини, види. Наслідки емболії.

38. Визначення запалення, етіологія. Зовнішні ознаки запалення і їх пояснення. Значення лізосомальних ферментів та медіаторів у розвитку запалення.

39. Зміни метаболічних процесів у вогнищі запалення. Причини розвитку ацидозу у вогнищі запалення.

40. Причини зміни осмотичного і онкотичного тиску у вогнищі запалення.

41. Стадії судинної реакції при запаленні, механізми їх розвитку. Суть судинної теорії запалення Конгейма.

42. Проліферація, механізми.

43. Визначення гарячки. Пірогени: класифікація, механізм дії.

44. Патогенез гарячки. Типи температурних кривих.

45. Зміни функцій органів і систем при гарячці. Гарячка і гіпертермія. Поняття про піротерапію.

46. Визначення пухлинного процесу, етіологія. Патогенез пухлинного росту.

47. Доброякісні та злоякісні пухлини.

48. Характеристика канцерогенних факторів. Хімічний канцерогенез.

 1. 49.     Голодування, етіологія. Фізіологічне і патологічне голодування.     Види голодування та їх характеристика.  Поняття про лікувальне голодування.

50. Визначення гіпоксій. Причини і види гіпоксій. Захисно-пристосувальні реакції організму при гіпоксії.

51. Патологічні порушення в організмі при гіпоксії. Киснева терапія. Токсична дія кисню.

52. Подагра.

53. Набуті і спадкові порушення жирового обміну. Етіологія та види ожиріння.

54. Види гіпоглікемій і їх патогенез, гіпоглікемічна кома.

55. Причини, механізм гіперглікемій. Значення спадкового фактору у виникненні цукрового діабету.

56. Патогенез цукрового діабету. Укладнення цукрового діабету.

57. Види порушень водно-електролітного обміну. Поняття про негативний і    позитивний водний баланс.

58. Гіпергідрія, причини, наслідки.

59. Набряки. Класифікація набряків за етіологією і патогенезом. Механізми розвитку набряку. Зневоднення організму, причини, наслідки.

60. Поняття про ацидоз та алкалоз. Класифікація порушень кислотно-основної рівноваги за патогенезом та ступенем компенсації.

61. Етіологія і патогенез різних порушень кислотно-основної рівноваги.

62. Принципи корекції порушень кислотно-основної рівноваги.

63.  Гіпо- і гіперволемія, визначення, різновиди, їх характеристика. Крововтрата: етіологія, механізми компенсації гострої крововтрати.

64. Якісні та кількісні зміни еритроцитів. Анемія: визначення, класифікація.

65. Постгеморагічні анемії: види, етіологія, патогенез, картина крові, принципи лікування.

66. Лейкоцитоз, різновиди, характеристика. Етіологія і патогенез лейкопеній. Агранулоцитози.

67.  Гострий і хронічний лейкоз: етіологія, патогенез, картина крові, принципи лікування.

68. Порушення згортання крові: поняття про коагулопатії, тромбоцитопатії, вазопатії. ДВЗ-синдром: етіологія, механізм розвитку.

69. Порушення фізико-хімічних властивостей крові: осмотичного і онкотичного тиску, в’язкості крові та швидкості осідання еритроцитів.

70. Недостатність системного кровообігу: визначення, форми і стадії розвитку. Серцева недостатність: визначення, типи, механізми розвитку.

71. Механізми компенсації при серцевій недостатності.

72.  Інфаркт міокарда: визначення, етіологія, патогенез, ознаки, принципи лікування. Порушення ритму серця: автоматизму, збудливості, провідності, причини їх розвитку, характеристика.

73. Артеріальна гіпертензія, визначення, етіопатогенез первинних і вторинних артеріальних гіпертензій. Гіпертонічна хвороба: етіологія, стадії розвитку, принципи лікування.

74. Атеросклероз, визначення, етіологія, патогенез.

75. Недостатність зовнішнього дихання, визначення поняття, форми, їх характеристика.

76. Загальна характеристика недостатності травлення, види недостатності.

77. Порушення травлення у порожнині рота: гіпо- і гіперсалівація,  етіологія, наслідки.

78. Порушення моторики шлунка: гіпо- і гіперкінез,  пілороспазм і пілоростеноз, визначення. Порушення секреторної функції шлунка, різновиди і причини розвитку. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, етіологія, патогенез, ускладнення, принципи фармакокорекції.

79. Гострий панкреатит, етіопатогенез, ознаки.

80. Жовтяниця, визначення, різновиди, причини і механізми їх розвитку.

81. Поняття про холемічний і ахолічний синдроми.

82.  Ниркова недостатність, визначення, різновиди, причини розвитку, ознаки. Уремія, поняття, ознаки.

83. Поняття про гломерулонефрит і пієлонефрит.

84. Характеристика гіпо- і гіперфункції залоз внутрішньої секреції.

85. Ендемічний зоб, етіологія, патогенез, ознаки, заходи щодо профілактики.

86. Етіологія захворювань нервової системи.

87. Поняття про неврози і емоційні стреси, роль нервової системи в патогенезі соматичних захворювань.

88. Біль, етіологія, форми патологічного болю, загальні реакції організму на біль.

89. Порушення моторної функції нервової системи.

90. Визначення понять: шок, кома. Їх класифікація.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Патологическая физиология / Под ред. А.И.Березняковой. – Прапор. – 2000. – 480 с.
 2. Патофізіологія підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко та ін.; за ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Медицина, 2008. — 704 с.: іл
 3. Патологическая физиология / Под ред. А.В.Атамана. – К.: Вища школа. – 2000. – 608 с.

 

Додаткова:

 1. Андрейчин М.А., Чоп’як В.В., Господарський І.Я. Клінічна імунологія та алергологія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 372с.
 2. Гольдберг Е. Д. Довідник по гематології. Томск. – 1989. – 468с.
 3. Гриппи М.А Патофизиология легких:. Пер. с англ. – М. – СПб: БИНОМ “Невский диалект”. – 2000, 2-е изд. – 237с.
 4. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. – М.: ООО ”Мед.информ. агенство”, 2003. – 604с.
 5. Загальна алергологія. Довідник. // Регеда М.С., Щепанський Ф.Й., Поліянц І.В., Ковалишин О.А. / Львів, “Сполом”. – 2006. – 70с.
 6. Зупанец И.А., Черных В.Ф., Черных В.П., Коваленко С.Н. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Харьков. – 1995. – 194с.
 7. Климов А.Н.,Никуличева Н.Г. Липиды, липопротеиды и атеросклероз.- СПб.: Питер Пресс.- 1995. – 304с.
 8. Клиническая аллергология: Руководство для практических врачей / Под ред.акад. РАМН, проф. Р.М.Хаитова. – М.: Медпрес-информ. – 2002. – 624с.
 9. Патофизиология // Под ред. Ю.В.Шанина. – Сиб.: Элби-Сиб. – 2005. – 639с.
 10. Патологическая физиология. Учебник / Под ред. А. Д. Адо, В.А. Адо, В.И.Пыцкого, Г.В.Порядина, Ю.А.Владимирова. – М.: Триада-Х. – 2001. – 574с.
 11. Патофизиология. Курс лекций / Под ред. П. Ф. Литвицкого. – М.: Медицина. – 1995. – 750с.
 12. Регеда М.С. Запалення – типовий патологічний процес. – Львів, “Сполом”. – 2005. – 53с.
 13. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. М. – 2000. – 582с.
 14. Хендерсон Дж.М. Патофизиология органов пищеварения. Пер. с англ.-М. – СПб: БИНОМ “Невский диалект”. – 1999, 2-е изд. – 292с.
 15. Шейман Дж.А. Патофизиология почки. Пер. с англ. – М. – СПб: БИНОМ “Невский диалект”. – 1999. – 2-е изд. – 206с.
 16. Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови. Пер. с англ. – М. – СПб: БИНОМ “Невский диалект”. –2000.- 2-е изд. – 283с.
 17. Шулутко Б.И., Шастин Н.Н., Броун Л.М. Заболевания печени. – Л.- 1996 . – 348с.
Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Техніка управлінської діяльності”

Підготовлено кандидатом наук з державного управління, доцентом кафедри адміністративного та медичного менеджменту С.Радзімовською

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту

(Протокол № 6   від 17 січня    2011 р.)

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

Радзімовська С.Ф. Навчальна програма дисципліни “Техніка управлінської  діяльності”. ― К.: МАУП, 2011. –  21 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Техніка управлінської діяльності”, питання для самоконтролю, список літератури.

©       Міжрегіональна  Академія управління персоналом (МАУП), 2011


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Зміст курсу „Техніка управлінської діяльності”, передбачає надання студентам знань про закономірності побудови, функціонування й розвитку трудових та суспільних організацій, а також про поведінку членів організацій. На сучасному етапі створюється нове бачення ролі управлінця в організації, усвідомлюється необхідність оновлення завдань, що стоять перед керівниками організацій згідно до вимог, яким повинно відповідати демократичне суспільство з ринковою економікою. Однієї з головних задач діяльності управлінського апарата, як організацій, так і державних установ, є організація ефективної діяльності структурних підрозділів, з метою реалізації діючих задач даної організації. Досягти цього можна за рахунок удосконалення процесу управління. Сучасний менеджер повинен досконально знати структуру управлінського апарату, чітко уявляти собі процес управління, знати його психологічні особливості.

Для досягнення навчальної мети програма передбачає активізацію мислення студентів, їх розвитку, прийняття самостійних рішень у галузі управлінської діяльності, постійну взаємодію студентів і викладачів за допомогою прямих і зворотних зв’язків, творчого мислення викладача. Головним фактором у підготовці фахівців виступає не знання як самостійна одиниця, а здатність мислити у процесі вирішення проблем і застосування наявних знань.

Мета викладання – ознайомлення студентів з різноманітними формами і методами управлінської діяльності.

 

Мета: формування системи теоретичних і прикладних знань у галузі управлінської діяльності, розвиток здібностей, які дають змогу займатись

адміністративною та  управлінською діяльністю.

 

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ:

–       об`єкт та предмет курсу „Техніка управлінської діяльності”, володіти понятійно-категоріальним апаратом курсу;

–       сутність та психологічний зміст процесу управління, його принципи, елементи та взаємодію основних складових;

–       механізми управління організаціями різних рівнів та форм власності;

–       фактори, що впливають на організаційну культуру та корпоративну політику;

–       основні види комунікативних технологій, що забезпечують ефективну співпрацю із зовнішнім середовищем;

–       основні види, шляхи комунікацій та документообіг в організації.

ВМІТИ:

–       впроваджувати механізми ефективної реалізації корпоративної політики організації;

–       вирішувати основні психологічні проблеми процесу управління, налагоджувати взаємодію складових цього процесу;

–       розпізнавати різні види та причини конфліктів у колективах, знаходити шляхи їхнього розв’язання;

–       давати раціонально-критичну оцінку етичних відносин у трудових колективах;

–       налагоджувати ефективну роботу організації із зовнішнім середовищем;

–       упроваджувати сучасні комунікативні технології, у тому числі методи і види роботи, що забезпечують зв’язки з громадськістю;

–       забезпечувати ефективний документообігу в організації.

Тематичний план

дисципліни

„Техніка управлінської діяльності”

  Назва змістового модулю
Змістовий модуль І. Організаційна культура
 1. Класифікації функцій управління
 2. Сутність, роль і місце організації в управлінні
 3. Організаційна культура
 4. Корпоративна політика
 5. Етичні засади управлінської діяльності
 
Змістовий модуль ІІ. Комунікативні технології в управлінський  діяльності
6.  Зв’язки з громадськістю7.  Призначення,функції і види переговорів

8. Прес-конференції, презентації

9.  Сучасне діловодство та документообіг в організації

10. Організація комплексної роботи з документами

11. Інформаційні системи і технології в управлінській діяльності

Змістовний модуль III.   Психологія управління 12. Психологічна структура управлінської діяльності

13. Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень

14. Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності

15.  Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні

Разом годин:  108

 

 

 

 

 

 

Зміст  дисципліни

«Техніка управлінської діяльності»

Змістовий модуль І. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА

Тема 1. Класифікація функцій управління

         Класифікація американських учених Д. Креча, Р. Кратчфілда та Е. Белаші в діяльності керівника. Керівник як виконавець. Керівник як плануючий орган групи.  Керівник як генератор політики групи. У діяльності керівника ця функція найвідповідальніша.  Керівник як експерт.   5. Керівник як зовнішній представник групи.  Керівник як особистість. Керівник як особистість, яка має право нагороджувати і карати. Керівник як арбітр та посередник. Керівник як зразок поведінки. Керівник як символ групи. Керівник як особистість, яка позбавляє підлеглих індивідуальної відповідальності. Керівник як ідеолог групи. Керівник як протекційно-захисна особа.  Керівник як винуватець усіх бід.         

Класифікація функцій управління за В. Рубахіним й А. Філіповим (радянські вчені), поділ функцій управління на основні та спеціальні. До основних функцій управління вони зараховують:

— визначення цілей та головних напрямів діяльності, перспектив розвитку колективу та виробництва загалом;

— створення згуртованого, дисциплінованого колективу та налагодження виробництва;

— формування раціональної організаторської структури, розподіл функціональних обов’язків, сил і коштів у колективі тощо.

   Спеціальні функції представлені планово-економічною, кадровою і технолого-управлінською.

         Критерії класифікації функцій управління за  Є. Кузьміним, І. Волковим та Ю. Ємельяновим: адміністративна (накази, розпорядження щодо діяльності, координація індивідуальних дій та нагляд за виконанням), стратегічна (визначення цілей та вибір методів їх досягнення, планування та прогнозування), експертно-консультативна, комунікативно-регулятивна, функцію представництва у зовнішньому середовищі, дисциплінарна, виховна та психотерапевтична.

Література: [ 28,29,31,36,43,48]

Тема 2 . Сутність, роль і місце організації в управлінні

Поняття “організація”. Класичні організаційні теорії, обґрунтовані Ф. Тейлором і А. Файолем. Неокласичні теорії організації Ч. Бернард, представник “адміністративної школи”. Е. Голднер. актуальні питання теорії й практики побудови та аналізу організаційних структур. Гіпотеза Гарольда Лівітта, згідно з якою будь-яка організація містить чотири елементи: завдання (місія), технологія, структура, індивіди (так званий “алмаз” Г. Лівітта). Організаційна структура управління. Функціональний підхід побудови організаційних структур управління. Системно-цільовий підхід побудови організаційної структури управління. Висока (вертикальна) структура організації. Плоска (горизонтальна) структура організації. Типи організацій: патерналістський, бюрократичний, автократичний, авторитарний, демократичний,  новаторський. 

Література: [58,59,60,69,74]

 

Тема 3.     Організаційна культура

Правила і норми діяльності, як технологічний аспект культури організації. Зовнішні складові корпоративної культури: форма одягу, критерії оцінки якості, правила поведінки і взаємодії, оптимальні для технології, що реалізовується в організації.

Критерії створення правил і норм. Стандарти і загальні вимоги до діяльності організацій. Нормативні акти, що визначають правила і норми діяльності організації. Чинники, що впливають на створення корпоративних правил і норм.

Види нормування діяльності організації (писані та неписані правила організацій). Суб’єктивні джерела неписаних правил. Кодекси поведінки співробітників.

Література [52,57,61,72]

Тема 4.     Корпоративна політика

Найважливіші функції корпоративної політики організації:

 1. Інтеграція організації. Створює єдине бачення майбутнього: інтегрує всіх спів­робітників навколо досягнення цілей організації завдяки досягненню особистих цілей співробітників.
 2. Адаптація організації до зовнішнього середовища. Сильна культура створює нове ставлення до якості послуг і клієнтів організації, тим самим підвищуючи ефективність діяльності установи.
 3. Інформаційний обмін: створює просту й ефективну систему обміну діловою інформацією усередині організації.
 4. Підтримка мотивації і лояльності. Створює сприятливий соціально- психологічний клімат в організації. Утримує співробітників в організації навіть у несприятливі часи. Створює умови для розкриття потенціалу всіх співробітників: спонукає до продуктивної і якісної роботи за допомогою справедливої системи мотивації.

Література [24,40,49,54,56,61,71] 

 

Тема 5.       Етичні засади управлінської діяльності

Ключові поняття етики ділового спілкування. Загальні етичні принципи і характер ділового спілкування. Етика ділового спілкування «згори – униз». Етика ділового спілкування «знизу – нагору». Етика ділового спілкування «по горизонталі».

Професійна етика. Основні елементи етики управлінської діяльності. Етичні нормативи і стандарти управлінської діяльності. Навчання етичній поведінці. Залізний закон відповідальності. «Низка команд» – ієрархія рівнів делегування повноважень для вертикального розподілу координаційних зусиль («скалярна підпорядкованість»). Фактори, що визначають етичні вимоги ефективного керування людьми. Діловий етикет, як складова професійної етики.Моніторинг стану етичних відносин в трудових колективах

«Організаційна культура або моральне обличчя організації» (М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі). Організаційна культура органів та установ (Г.Райт). Етичні зміни: політична воля керівництва до покращення морально-психологічного компонента організаційної культури. Етичні кодекси організацій. Дотримання етичних стандартів поведінки: вищим керівництвом організації, вищим ешелоном управлінців, керівниками підрозділів, які впливають на формування субкультур своїх відділів, управлінь; працівниками (Дж.В.Ньюстром, К.Девіс).

Література [58,59,60,69,74]

 

Змістовий модуль ІІ.  КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 6. З’язки з громадськістю

Ділова нарада як вид організації виробничого спілкування. Підготовка та проведення.

Доповідь та виступ як жанри ділового спілкування. Публічний виступ. Вимоги до виступу перед аудиторією. Етапи підготовки та проведення публічного виступу.

Організація бізнес-контактів. Правила і норми проведення ділових зустрічей. Особливості домовленості про ділову зустріч. Правила ведення телефонних розмов. Підготовка і проведення ділової зустрічі.

Організація ділових прийомів. Проведення “круглих столів”, форма зв’язків з громадськістю. Інтерв’ю – складова частина розгорнутої програми зв’язків із громадськістю. Брифінг, як захід, спрямований на негайне повідомлення ЗМІ важливу інформацію.

Література [15,73,26]

 

Тема 7.  Призначення,  функції і види переговорів

Види переговорів відповідно до цілей та завдань кожної сторони.

Підготовчий етап як важлива складова переговорного процесу. Психологічні та організаційні аспекти побудови переговорів. Планування організаційних моментів..

Порядок ведення переговорів. Узагальнені схеми переговорного процесу. Розмежування між сутністю проблеми і відношеннями сторін. Визначення інтересів сторін. Розгляд взаємовигідних варіантів і компромісів – запорука успіху протоколу.

Залежність успіху переговорів від принципової поведінки учасників переговорів. Моделі швидкого встановлення психологічного контакту на переговорах. Психологічна цілеспрямованість ведення переговорів.

Методи ведення переговорів: варіаційний, компромісний, інтеграції та метод принципіальних переговорів.

Складові тактики ведення переговорів: визначення рубіжного терміну, підтримка незацікавленої сили, залучення посередника.

Поняття об’єктивної і суб’єктивної реальності. Вербальні та невербальні техніки спілкування.

Вміння слухати співрозмовника як складова успіху переговорів. Необхідні особистісні якості для ведення переговорів: вміння стримувати себе, керувати власними діями та емоціями. «Золоте» правило переговорів: переконливість та неупередженість.

Обговорення підсумків переговорного процесу, його успішність або без результативність. Критерії оцінки успішності переговорного процесу.

Важливість   дотримання етики та етикету при веденні переговорів. Особливості проведення переговорів із зарубіжними партнерами.

Література [10,39,55]

 

Тема 8. Прес-конференції, презентації

Прес-реліз — один із способів поширення новин про компанію в засобах масової інформації. Основні вимого до створення прес-релізу, який змусив би журналістів зацікавитися наданою інформацією. Індивідуальність та непередбачуваність помітних прес-релізів.

Поняття презентації та її призначення. Організація та проведення ефективної презентації.  Прес-конференція як засіб привернення уваги громадськості до діяльності установи, організації. Попередня підготовка проведення заходу. Особливості підготовчого етапу. Правила проведення прес-конференції. Організаційний аспект заходу. 

Література [73,74]

Тема 9. Сучасне діловодство та документообіг в організації

Діловодство як діяльність управлінських працівників. Організаційні форми діловодства.

Основні функції документів: інформаційна, соціальна, комунікаційна, культурна, облікова, правова, джерелознавча тощо.

Сутність поняття «документ». Документ як інформація, що використовується в управлінні.

Документи. Класифікація документів та їх призначення.  Основні групи документів: організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні. Класифікація документів: за напрямами діяльності, походженням, призначенням, місцем складання, ступенем оригінальності, термінами зберігання, розголошенням тощо.

Функції документу: головна, загальні (інформаційна, комунікативна, кумулятивна), спеціальні (регулятивна, правова, облікова, культурна, меморіальна, тощо). Внутрішня і зовнішня структура документу. Реквізити документу.

Література [33,35,37,62,64]

Тема 10.  Організація комплексної роботи з документами

Порядок підготовки та оформлення документів. Підготовка документів до роботи. Модель побудови документа. Складання та оформлення службових документів. Форми тексту документа 

Стандарти організації (підприємства, установи). Стандарти як загальні норми та критерії якості, ефективності діяльності організації.  Стандарти і загальні вимоги до діяльності організацій.

Безперечна необхідності стандартів. Формальний характер стандартів. Відмінність світових та вітчизняних стандартів.

Законодавчі вимоги відносно дотримання стандартів. Відповідальність виробника і повноваження відповідних органів щодо рівня дотримання стандартів.

Стандартизації діяльності як необхідність для здійснення прямого контролю. Стандартизації робочих процесів, виходу (кінцевих результатів роботи), знань, робочих процесів. Здійснення стандартизація через застосування правил, стандартних операційних процедур, опрацювання графіків роботи. Стандарти як показники оцінки роботи.

Стандартизація операційних процедур як необхідність формалізованих регуляторів. Масштаб допустимих відхилень і принцип виключення.

Принцип стандартизації в управлінні. Розробка стандартів стану й функціонування системи управління як впровадження основних критеріїв адміністративного контролю.

Література [11,12,14,18,23,25]

 

         Тема 11. Інформаційні системи і технології в управлінській діяльності

 

Електронний документообіг — високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи.

 Основні поняття про систему електронного документообігу (СЕД).  Призначення СЕД. Особливості збереження документів. Особливості маршрутизації документів. Розмежування доступу. Відстеження версій і підверсій документів. Анотування документів. Переваги використання СЕД. Реєстрація вхідних та внутрішніх документів Розроблення та надсилання вихідної кореспонденції. Організація контролю за виконанням документів.        

Література [1,2,5,7,8,9]

 

Змістовий модуль ІІIПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 

Тема 12. Психологічна структура управлінської діяльності

Закономірності в управлінській діяльності:

— організаційно-технічні. Відображають відносини людини та природи, людини й техніки;

— соціально-економічні. Відтворюють широкий спектр відносин між класами, соціальними прошарками та групами і виникають у процесі суспільного виробництва в різних сферах суспільної свідомості й суспільної психології;

— соціально-психологічні. Походять із суспільної та біологічної зумовленості людської поведінки, міжособистісних, міжгрупових, внутріособистісних людських відносин, які характеризують ставлення людей до праці, нагромадження й використання ними свого потенціалу.

Керівник у структурі управлінської діяльності

Діяльність адміністративно-управлінського персоналу Принцип розподілу повноважень та відповідальності Чітке окреслення меж відповідальності

Література [76,78]

 

Тема 13. Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень

Сутність і особливості планування. Стратегія (грец. strategia від stratos — військо і ago — веду) — довгостроковий курс розвитку організації. Етапи розроблення і реалізації стратегії організації.

Аналіз ефективності структури персоналу; вивчення необхідних для роботи якостей і навичок співробітників; аналіз фінансової структури; аналіз ефективності фінансової системи контролю.

Типи управлінських завдань:

   1. Концептуальні завдання (пов’язані з довгостроковим плануванням, прогнозуванням).

   2. Технологічні завдання (пов’язані з технологічними аспектами функціонування виробництва).

   3. Завдання, пов’язані з дією людського чинника (кадрові питання, соціально-психологічний клімат тощо).

Тактика керівника:

   1. Тактика ризику з підвищеною відповідальністю.

   2. Тактика тривалого розв’язання завдання з метою зняття з себе відповідальності.

   3. Тактика самостійного вирішення проблеми з обачним ризиком.

Література [76,78]

 

 

 

Тема 14.  Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності

Наявність елементів культури в управлінні — показник своєрідності організації, її “індивідуального обличчя”. Основні елементи культури управління .Традиції (лат. traditio — передача). Ритуали (лат. ritualis — обрядовий) як форма передавання соціального досвіду

Американська модель управління. Засади японської моделі управління:

         Етноцентризм (грец. ethnos — плем’я, народ і centrum — осердя) — психологічна схильність сприймати життєві події з позицій своєї етнічної групи, організації, маючи їх за еталон.

Етнопсихологічний контекст діяльності учасників управлінського процесу потребує врахування національно-психологічних особливостей поведінки людей у сфері ділових відносин

 

Література [76,78]

 

 

Тема 15. Основні джерела і причини виникнння конфліктів в управлінській діяльності

Поняття і сутність конфлікту. Конфлікт в організації як прояв дисфункції у її розвитку. Організаційний конфлікт як різновид соціального конфлікту. Види конфліктів: за природою виникнення; за спрямуванням дії; за кількістю учасників; за ступенем виявлення; за способом розв’язання; за функціями. Типи конфліктів. Конфлікт цілей. Конфлікт поглядів. Конфлікт почуттів. Рівні конфліктів в організації: внутрішньоособистісні, міжособистісні, внутрішньогрупові, міжгрупові, внутрішньоорганізаційні, міжорганізаційні.

Методи аналізу конфліктних ситуацій. Соціологічна модель організаційного та міжорганізаційного конфлікту. Прояви конфліктності в організаціях. Організаційний конфлікт і організаційний клімат.

Джерела конфліктів. Об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення конфліктів в організаціях. Динаміка організаційних конфліктів: періоди та етапи.

Стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. Культура організаційного та мiжорганiзацiйного конфлікту. Оцінка дій учасників організаційного конфлікту. Стратегії розв’язання конфліктних ситуацій.

Трудові конфлікти та напрямки роботи щодо їх попередження.  Загальна характеристика трудових конфліктів.  Напрямки роботи щодо попередження трудових конфліктів.  Причини виникнення та методи вирішення трудових конфліктів. Український та зарубіжний досвід розвязання трудових конфліктів.  Застосування вирішення конфліктів в Україні. Досвід вирішення конфліктів за кордоном.

Література [ 21,36,44,58,59]

Питання для самоконтролю

 1. Зв’язок місії організації із зовнішнім середовищем.
 2. Місія та ціль як елемент стратегії, структури та поведінки організацій.
 3. Технологія утворення загальних організаційних цілей.
 4. Організаційна культура та корпоративна політика.
 5. Організаційна культура: поняття, функції, логіка формування, елементи.
 6. Символи, герої, ритуали, цінності як складові організаційної культури.
 7. Особливості, переваги й хиби ринкової, бюрократичної, кланової культури організацій.
 8. Рівні організаційної культури і взаємозв’язок між ними.
 9. Правила і норми діяльності, як технологічний аспект культури організації.

10. Критерії створення правил і норм.

11. Види нормування діяльності організації (писані та неписані правила організацій).

12. Сутність поняття «імідж».

13. Основні частини майстер-плану іміджу організації: створення фундаменту, зовнішнього іміджу, внутрішнього іміджу, невловимого іміджу.

14. Закріплення правил і норм діяльності в організації. Статутні документи організації.

15. Необхідні умови успішної реалізації впровадження елементів корпоративної культури.

16. Нововведення як спосіб змін культури в організаціях.

17. Загальні етичні принципи і характер ділового спілкування.

18. Моделі групової поведінки.

19. Психологічні прийоми впливу на партнера.

20. Етичні нормативи і стандарти у бізнесі.

21. Ієрархія рівнів делегування повноважень для вертикального розподілу координаційних зусиль («скалярна підпорядкованість»).

22. Фактори, що визначають етичні вимоги ефективного керування людьми.

23. Діловий етикет, як складова професійної етики

24. Теорія Томкіпса та Чені відносно досягнення ідентифікації з організацією.

25. Залежність ідентифікації працівника від комунікаційного клімату підприємства.

26. Типи взаємовідносин в середині колективів.

27. Види відносин у системі «керівник — підлеглий».

28. Сутнісні характеристики процесу комунікації.

29. Види комунікації.

30. Управління комунікаційними процесами в організації.

31. Умови та фактори, що сприяють ефективній комунікації.

32. Створення прес-релізу, його призначення.

33. Поняття презентації та вимоги до проведення.

34. Призначення та особливості підготовки прес-конференцій.

35. Сутність та значення діяльності організації по зв’язках з громадськістю.

36. Методи зв’язків з громадськістю

37. Основні інструменти в діяльності по зв’язках з громадськістю.

38. Нарада (збори) як вид організації ділового спілкування.  

39. Етапи підготовки та проведення публічного виступу.

40. Проведення “круглих столів” — форма зв’язків з громадськістю.

41. Призначення та особливості підготовки брифінгу та інтерв’ю.

42. Цілі і види переговорів.

43. Підготовка і порядок ведення переговорів.

44. Методи ведення переговорів.

45. Тактика переговорного процесу.

46. Психологія управління: її об’єкт і предмет.

47. Складові предмету психології управління.

48. Психологічні методи управління.

49. Психологічні прийоми впливу на особистість.

50. Роль малої групи в процесі побудови колективу.

51. Процес формування та розвитку трудового колективу.

52. Соціально-психологічний клімат первинного трудового колективу.

53. Роль керівника у створенні сприятливого соціально-психологічного клімату.

54. Поняття і сутність конфлікту.

55. Типологія конфліктів в управлінській діяльності, їх причини.

56. Методи аналізу конфліктних ситуацій.

57. Стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях.

58. Управління конфліктом.

59. Рекомендації по розв’язанню конфліктної ситуації.

60. Організаційні форми діловодства.

61. Класифікація документів та їх призначення.

62. Функції та структура документу.

63. Складання та затвердження інструкцій з діловодства в організації.

64. Види інструкцій з діловодства.

65. Формування номенклатури справ організації.

66. Порядок підготовки та оформлення документів.

67. Стандарти і загальні вимоги до діяльності організацій.

68. Законодавчі вимоги відносно дотримання стандартів.

69. Принцип стандартизації в управлінні.

70. Стандартизація текстів та оформлення документів.

71. Основні елементи діловодства: документування та документообіг.

72. Принципи організації діловодства: загальні та спеціальні.

73. Принцип відповідальності.

74. Принцип збереження інформації.

75. Вимоги оформлення загальних документів.

76. Організаційні форми діловодства на підприємстві.

77. Застосування режиму «фільтрації» документів.

78. Методичне керівництво і контроль за оформленням документації.

79. Контроль та облік документообігу в організації.

80. Суть процесу виконання документів.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 36. – Ст.275.
 2. Закон України «Про інформацію» // ВВР. – 1992. – № 48. – Ст.650.
 3. Законодавство України про працю: Станом на 10 травня 2006 р. – К.: Істина, 2006. – 328 с.
 4. ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. – К.: Держстандарт України, 2002.
 5. ДСТУ 3843-99. Державна уніфікована система документації. Основні положення. – К.: Держстандарт України, 2000. – 8 с.
 6. ДСТУ 3844-99. Державна уніфікована система документації. Формуляр зразок. Вимоги до побудови. – К.: Держстандарт України, 2000. – 9 с.
 7. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К., 2003.
 8. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» / Розробники: С.Г.Кулешов, Л.В.Кузнєцова, О.М.Загорецька, С.Ф.Лозова, Т.О.Ситник. – К.: Держкомархів України УНДІАСД, 2004. – 62 с.
 9. Проект Національного стандарту України «Інформація та документація. Управління документацією» (ISO 15489-1 «Information and documentation – Records management»). – К.: Держстандарт України, 2005.
 10. Ведение переговоров и разрешение конфликтов = On negotiation and conflict resolution / Ред. Харитонова Е., Пискотина Р.; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 226 с.
 11. Власова Е.Е. Современный деловой документ. – Харьков: Центр Консулат, 2003. – 212 с.
 12. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник – К.: А.С.К., 2001. – 400 с.
 13. Грэттон Линда. Живая стратегия: Как поместить людей в центр решения корпоративных задач / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 288 с.
 14. Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Ділові папери в менеджменті: Навч. посібник. – К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. – 272 с.
 15. Гундарин М. Книга руководителя отдела PR. — СПб.: Питер, 2006. – 368 с.
 16. Деловое администрирование: практические ситуации, деловые игры, упражнения / Под ред. О.А. Страховой. – С.Пб.: Питер, 2001. – 175 с.
 17. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Бланки, статути, положення, інструкції, службові листи, протоколи, довідки, акти, договори, накази, контракти, заяви, анкети. – К.: Либідь, 2001. – 383 с.
 18. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.
 19. Дональдсон М. К., Дональдсон М. Умение вести переговоры. — М.: Диалектика, 2000. — 224 с.
 20. Друкер, Питер Ф. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. – М.: Издательский  дом «Вильямс», 2004. – 432с.
 21. Дуткевич Т.В.  Конфліктологія з основами психології управління: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2005.- 456 с.
 22. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 150 с.
 23. Жуковська В.М. Діловодство. Практикум: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2004. – 152 с.
 24. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навч. посіб. / – Х.: Еспада, 2003. – 688 с.
 25. Зиновьева Н.Б. Документознавство: Учебно-методическая помощь. — М., 2003. — 208 с.
 26. Игнатьев Д., Бекетов А. Настольная энциклопедия Public Relations.-2-е изд.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 496 с.
 27. Іванова І.В. Менеджмент підприємства: Практикум. – К.: КНТЕУ, 2001. – 247 с.
 28. Кабаченко Т.С.  Психология управления. — Учебное пособие. — М.: Педагогическое общество России, 2000.- 384 с.
 29. Карамушка Л.М.  Психологія управління: Навч. посіб. — К.: Міленіум, 2003.- 344 с.
 30. 30.        Кірочок О.Г., Корбутяк В.І. Документування у менеджменті: Підручник. – К.: Центр навч.л-ри, 2003. – 216 с.
 31. Коваленко М.А., Грузнов І.І., Сухомлин Л.Є. Менеджмент трудової активності працівників підприємства. – Херсон: Олді-плюс, 2006. – 288 с.
 32. Козоріз В.П., Лаписька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 168с.
 33. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник. — К.: ДАКККіМ, 2003. — 57 с.
 34. Культура ділового спілкування / Уклад. Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. – Навч. посібник. – К.: ЕксОб, 2000. – 200 с.
 35. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов. — 5-е изд., стереотип. — К.: Знання, 2004. — 459 с.
 36. Литвак М.Е.  Командовать или подчиняться?  Психология управления.- 7-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 304 с.
 37. Ломачинська І.М.,  Лоскутова С.А. Спеціальне діловодство: Навч. посіб. для дист. навч. Ч. 2/ За наук. ред. Горбаченко Т.Г. В 2-х ч. — К.: Ун-т «Україна», 2006. — 445 с.
 38. Малышев К.Б.  Психология управления: Науч.-метод. пособие для вузов. — М.: ПЕР СЭ, 2000. — 144 с.
 39. Мамонтов С. Тактика ведения переговоров. – СПб: Питер,., 2002. – 160 с.
 40. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.
 41. Машков В.Н.  Психология управления. — Учебное пособие.- М.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. — 208 с.
 42. Менеджмент XXI века / Под ред. С. Чоудхари: Пер. с англ. -  М.: ИНФРА-М, 2002. – XIV, 448 с.
 43. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 2002. — 704 с.
 44. Никуленко Т. Г. Организационное поведение: учеб. пособие. — Ростов н /Д : Феникс, 2006. — 407 с.  
 45. Новиков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2004. – 560 с.
 46. Орбан-Лембрик Л.Е.  Психологія управління: Посіб. — К.: Академвидав, 2003. — 568 с.
 47. Психология и этика делового общения: Учебн. / Под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 328 с.
 48. Родлер К.  Психология труда и организационная психология = Fuehrung in Organisationen. Т. 2. Управление в организациях/ К.Родлер, Э.Кирхлер.- Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2003.- 128 с.
 49. Романова Л.В. Управління підприємницькою діяльністю: Навч. посіб. – Д.: ЦНЛ, 2006. – 240 с.
 50. Савельєва В.С.  Психологія управління: Навч. посіб. — К.: Професіонал, 2005.- 320 с.
 51. Свердан М.Р. Основи діловодства. – Чернівці: Рута, 2004. – 184 с.
 52. Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту: Навч. посіб. – К.: Професіонал, 2004. – 432 с.
 53. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2007. – 416 с.
 54. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Підручн. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Академвидав, 2007. – 472 с.
 55. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражений. – Ужгород: Світ, 2001. — 150 с.
 56. Фомичев А. Н. Административный менеджмент: Учебное пособие. – М.: Издательски-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003. – 227 с.
 57. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2004. – 280 с.
 58. Василевська Т.Е. Етичні аспекти взаємовідносин між колегами у професійних колективах державних службовців // Зб. наук. пр. НАДУ / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М.Князєва. — К.: Вид-во НАДУ, 2004. — Вип. 2. — С. 150-158.
 59. Василевська Т.Е. Професійна етика як складова професіоналізму державного службовця // Зб. наук. пр. НАДУ. — К.: Вид-во НАДУ, 2005. — Вип. 2. — С. 111-120.
 60. Василевська Т.Е. Професійно-етичні кодекси в системі державної служби // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. — О.: ОРІДУ НАДУ, 2005. — Вип. 3 (23).- С. 211-221.
 61. Власова Н. Создание корпоративной культури // Лучшие ИК-решения: Сб. ст. — М.: Вершина, 2006. — С. 144-156.

Додаткова

 1. Авер’янова Є., Аханов С., Баліян С. та ін. Кадрове діловодство: Консультації, відповіді, первинні документи, нормативна база. – Д.: Баланс-Клуб, 2005. – 160 с.
 2. Интеллект и креативность в ситуациях межличностного взаимодействия: Сб. науч. тр. / РАН. Ин-т психологии; Ред.-сост. А.Н. Воронин. — М., 2001. — 275 с.
 3. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 167 с.
 4. Костриця Н.М., Свистун. В.І., Ягупов В.В. Методика навчання студентів спілкування в управлінський діяльності: Навч. посіб. – К,: ЦНЛ, 2006. – 272 с.
 5. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Менеджмент інформаційних офісних систем. – К., 2001. – 154 с.
 6. Морозов А.В.  Деловая психология. — Курс лекций. — СПб: Союз, 2000. — 576 с. 
 7. Пиз А. Язык телодвижений. – СПб: «Питер», 2006. — 120 с.
 8. Поваляева М.А., Рутер О.А. Невербальные средства общения. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352 с.
 9. Політико-правове регулювання підприємства в Україні: теорія і практика: Монографія / Варналій З.С., Кампо В.М., Мазур І.І. та ін. – К.: Знання, 2005. – 380 с.
 10. Полонский В.Г., Білоусова С.В., Білоусов А.М. Корпоративное управление в непроизводственной сфере: Учеб. пособие. – Херсон: Олди=плюс, 2003. – 460 с.
 11. Щекин Г. Организация и психология управления персоналом: Учеб.-метод. пособие. – К.: МАУП, 2002. – 832 с.
  1. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. – Челябинск: Урал LTD, 1998. –  520 с.
  2. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.
  3. Файоль Анри. Общее и промышленное управление/ Пер. С франц. – Научн. ред. и предисловие проф. Е. А. Кочерина. – М.: Журнал «Контролинг», 1992.
  4.  Кант Д. Управление людьми в компаниях: руководство для менеджмента. – М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 1995. – 360с.
  5. Тевене М. Культура предприятия / Пер. с франц. Под ред. В. А. Спивака. 3-е изд. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003. – 128 с.
  6. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. Навчальний посібник / К. : Академвидав , 2003.- 567 c.

 

Рубрика: Адміністративний менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни „Управління бізнесом у фармакології” (для бакалаврів)

Підготовлено кандидатом економічних наук, доцентом кафедри управління персоналом та медичного менеджменту  Згалат-Лозинською Л.О.

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (Протокол №3 від “18” лютого 2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

Згалат-Лозинською Л.О. Навчальна програма дисципліни „Управління бізнесом у фармакології” (для бакалаврів). ― К.: МАУП, 2009. –  21 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

©   Міжрегіональна  Академія

управління персоналом (МАУП),

2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни “Управління бізнесом у фармакології” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент організацій”, професійне спрямування Медичний та фармацевтичний менеджмент. Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної дисципліни “Управління бізнесом у фармакології” після опанування студентами знань з курсів “Основи менеджменту”, “Основи менеджменту в охороні здоров’я”, “Економіка і фінансування охорони здоров’я” та передує вивченню інших профілюючих навчальних дисциплін, таких як “Облік і звітність в охороні здоров’я”, “Медичний та фармацевтичний менеджмент”, “Маркетинг в медицині та фармації”.  

Мета вивчення дисципліни: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з технології та управління  фармацевтичним бізнесом, умінь щодо технології менеджменту аптечних установ, загальних принципів управління фармацевтичним підприємством, планування діяльності фармацевтичних закладів.

Завданнями навчальної дисципліни “Управління бізнесом у фармакології” є теоретична  та практична підготовка студентів з питань:

 • загальних принципів управління фармацевтичним закладом;
 • організаційно-правового забезпечення здійснення діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
 • організація роботи маркетингової служби фармацевтичного закладу;
 • планування діяльності фармацевтичного закладу;
 • впровадження функції контролю в економічному механізмі менеджменту фармацевтичних закладів;
 • бухгалтерської звітності – як основного джерела інформаційного забезпечення господарської діяльності фармацевтичних закладів;
 • економічних методів управління в фармацевтичній практиці;
 • товарної політики фармацевтичних фірм;
 • організації зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності у  фармацевтичному бізнесі.

Вивчення дисципліни “Управління бізнесом у фармакології” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Економіка підприємства”, „Бухгалтерський облік та аудит”, „Мікроекономіка”, „Макроекономіка”, “Основи менеджменту”, „Маркетинг у медицині та фармації (фармакології)”, “Облік і звітність в охороні здоров’я”, „Організаційно-правові засади охорони здоров’я”, „Підприємництво в охороні здоров’я” тощо.

Семестровий контроль знань проводиться у формі екзамену. Екзамен з дисципліни  має за мету перевірку знань студентів з теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навичок самостійної роботи з навчальною і науковою літературою. Екзаменаційний  білет складається з трьох теоретичних питань.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ У ФАРМАКОЛОГІЇ

 

 

№ з/п Назва змістового модуля і теми
  Змістовий модуль 1.  Організаційно-правове забезпечення здійснення діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими  засобами
1. Державне регулювання виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами
2. Стратегічний аналіз у фармацевтичному бізнесі
3. Конкурентні переваги в фармацевтичному бізнесі
4. Організаційно-правові засади виробництва лікарських засобів
5. Організаційно-правові засади  оптової торгівлі лікарськими засобами
6. Організаційно-правові засади роздрібної торгівлі лікарськими засобами
  Змістовий модуль 2.  Менеджмент   аптечних  закладів
7. Менеджмент фармацевтичних фірм
8. Основи економіки аптечного закладу
9. Організація бухгалтерського та податкового обліку лікарських засобів
10. Товарна політика фармацевтичних фірм
11. Просування  та збут лікарських засобів на  фармацевтичному ринку
12.  Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності у  фармацевтичному бізнесі

Разом годин – 108 год. 

 

 

ЗМІСТ

 дисципліни

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ У ФАРМАКОЛОГІЇ

 

Змістовий модуль 1. Організаційно-правове забезпечення здійснення діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими  засобами

Тема 1. Державне регулювання виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

 

Загально організаційні вимоги до здійснення діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі.

Структура та напрями державного регулювання фармацевтичного ринку. Започаткування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Ліцензування діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Розробка законів, які регулюють порядок обігу лікарських засобів. Державний контроль діяльності з порядку реалізації лікарських засобів. Загальних вимоги до реалізації лікарських засобів. Загальні принципи реалізації (відпуску) лікарських засобів громадянам. Державний контроль щодо забезпечення населення лікарськими засобами на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань. Нормативно-правова база утилізації та знищення лікарських засобів.

Державне регулювання допуску до фармацевтичної діяльності.

Регулювання експорту та імпорту фармацевтичної продукції, засноване на законодавчих та нормативних актах.

Правила реєстрації лікарських засобів. Система державного контролю якості лікарських засобів Сертифікація лікарських засобів.

Література: [2, 6, 8, 12, 16-23, 29, 31, 32, 34, 44, 45, 46, 49, 53, 54]

Тема 2.  Стратегічний аналіз у фармацевтичному бізнесі

 

Аналіз макросередовища фармацевтичного бізнесу. Специфічні фактори аналізу макросередовища фармацевтичного бізнесу.

Аналіз мікросередовища фармацевтичного бізнесу. Аналіз галузі. Аналіз конкурентів. Аналіз споживачів фармацевтичної продукції.

Аналіз стейкхолдерів. Ключові фактори успіху на фармацевтичних ринках.

Внутрішньо організаційний аналіз фармацевтичної фірми. Оцінка матеріальних ресурсів фармацевтичної фірми. Оцінка нематеріальних ресурсів фармацевтичної фірми. Оцінка людських ресурсів. Функціональна оцінка організаційного потенціалу.

Бенчмаркінг.

SWOT-аналіз фармацевтичної фірми.

Література: [1, 3, 5, 53, 55] 

Тема 3.  Конкурентні переваги в фармацевтичному бізнесі

 

Дослідження кон’юнктури фармацевтичного ринку. Сегментація фармацевтичного ринку і позиціонування лікарських засобів. Аналіз і оцінка ринкових можливостей фармацевтичних підприємств. Природа конкурентних переваг. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств. Конкурентні переваги та стратегія низьких видатків. Умови реалізації стратегії низьких видатків. Переваги низьких видатків та конкурентні сили у фармацевтичному бізнесі. Ризики стратегії низьких видатків у фармацевтичному бізнесі. Бенчмаркінг у діяльності фармацевтичних фірм.

Конкурентні переваги та стратегія диференціації в фармацевтичному бізнесі. Конкурентна стратегія концентрації у фармацевтичному бізнесі. Роль науково-дослідних розробок в конкурентній стратегії фармацевтичної фірми, що виготовляє спеціалізовані лікарські засоби.

Особливості конкурентних стратегій фармацевтичних фірм, що виготовляють генеричні лікарські засоби. Міжнародні ринки препаратів-генериків. Планування асортименту фармацевтичних фірм. Ключові фактори успіху на ринку генериків.

Література: [1, 5, 40] 

Тема 4. Організаційно-правові засади виробництва лікарських засобів

 

Нормативно-технічні документи, які встановлюють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання, методів контролю якості лікарського засобу. Технічний та технологічний регламент виробництва лікарських засобів.

Організація діяльності фармацевтичних оптових закладів. Загальні вимоги до приміщень для виробництва лікарських засобів. Вимоги до виробничих зон. Вимоги до складських зон. Вимоги до зон контролю якості. Загальні вимоги до допоміжних зон: адміністративні та побутові приміщення аптечних складів. Спеціальні вимоги до стерильного виробництва.

Обладнання аптечного складу. Поняття про консигнаційний склад.

Управління персоналом аптечного складу.

Організація руху товарів на аптечному складі. Основні фармацевтичні вимоги до організації  робіт з фасування на аптечному складі.

Література: [2, 3, 8, 17, 31, 34, 35, 45, 46, 49, 53]

Тема 5.  Організаційно-правові засади  оптової торгівлі лікарськими засобами

 

Поняття аптеки, аптечного складу (бази), аптечного кіску та аптечного пункту. Порядок заняття торговою діяльністю. Правила роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України. Вимоги до аптечних закладів, які займаються роздрібною реалізацією лікарських засобів та імунобіологічних препаратів.

Організаційно-правові засади оптової торгівлі лікарськими засобами. Вимоги до приміщень аптечних баз: виробничі приміщення; службово-побутові приміщення. Забезпечення умов зберігання лікарських засобів у складських приміщеннях. Устаткування та обладнання складських приміщень. Забезпечення санітарного стану приміщень та устаткування аптечної бази ( складу). Вимоги до документації аптечної бази : нормативна –правова документація; нормативно-технічна документація.

Література: [2, 17, 31, 34, 37, 42]

 

Тема 6.  Організаційно-правові засади  роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Організаційно-правові засади роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами через аптеки, аптекарські кіоски. Аптекарські пункти, фельдшерсько-акушерські пункти, що організовані в сільських населених пунктах. Вимоги до приміщень аптеки.  Умови до зберігання та реалізації лікарських засобів в аптеках. Вимоги до складу виробничих та допоміжних приміщень, обладнання аптек. Паспорт структурного підрозділу аптеки.

Вимоги до персоналу аптеки.

Використання електронно-касових апаратів в аптеках Реєстрація продажу з використанням режиму програмування аптечного товару за групами.

Порядок документального оформлення операцій з лікарськими засобами. Порядок операцій, пов’язаних з придбанням, зберіганням, виготовленням та реалізацією наркотичних, психотропних лікарських засобів. Порядок отримання, проведення контролю за цільовим використанням етилового спирту.

Виготовлення лікарських препаратів в аптеках. Організація виготовлення лікарських препаратів за рецептами лікаря. Форми рецептурних бланків. Контроль робітниками аптечного закладу правильність оформлення рецептів. Виготовлення лікарських засобів за замовленням лікувально-профілактичних закладів. Облік робіт по виготовленню, фасуванню лікарських засобів. Облік лабораторних робіт.

Зберігання лікарських засобів та товарів медичного призначення. Зберігання лікарських засобів, які вимагають захисту від світла, захисту від вологи, захисту від випаровування, захисту від дії високих  та низьких температур, впливу від газів оточуючого середовища. Зберігання пахучих та барвних лікарських засобів. Зберігання виробів медичного призначення. Зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних препаратів.. Зберігання наркотичних та психотропних лікарських засобів.

Організація реалізації лікарських засобів.

Утилізація та знищення недоброякісних, прострочених лікарських засобів.

Література: [2, 4, 17, 22, 25, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 48, 49]

 

Змістовий модуль 2.  Менеджмент   аптечних  закладів

Тема 7.  Менеджмент фармацевтичних фірм

Проектування організаційної структури фармацевтичної фірми. Функціональна структура. Регіональна структура. Структура стратегічних господарчих підрозділів.

Фінансовий менеджмент фармацевтичної фірми. Фінансування та бюджетування. Сітьовий аналіз.

Корпоративна культура фармацевтичної фірми. Управління корпоративною культурою. Оцінка сумісності корпоративної культури та стратегії фармацевтичної фірми.

Системи адміністративної підтримки. Плани та системи інформаційної підтримки в фармацевтичному бізнесі. Системи мотивації та контролю.

Література: [1, 3, 5, 6, 35, 41, 46, 47, 49, 53]

Тема 8.  Основи економіки аптечного закладу

Дія основних економічних законів на фармацевтичному ринку.  Фармакоекономічний аналіз. Фактори, які впливають на попит на лікарські засоби. Стратегії ціноутворення. Фактори, що впливають на цінову політику. Основи стратегії ціноутворення на лікарські засоби. Моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби. Вибір та реалізація цінової стратегії. Аналіз цінової кон’юнктури фармацевтичного ринку. Внутрішньо фірмове ціноутворення на лікарські засоби. Аналіз перехресної еластичності попиту на лікарські засоби. Аналіз та коректування цін на лікарські засоби. Державна реєстрація цін на основні лікарські засоби.

Прогнозування основних економічних показників діяльності аптечного закладу. Прогноз об’єму реалізації аптек.  Вплив цінової еластичності попиту на об’єми реалізації лікарських засобів.

Прогноз витрат аптечних закладів. Прогнозування чистого прибутку.

Література: [1, 3, 5, 33, 40, 47, 50, 53, 55]

Тема 9.  Організація бухгалтерського та податкового обліку лікарських засобів

Обік та документальне оформлення надходження лікарських засобів.  Порядок реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення. Дозвільні документи на право роздрібної реалізації лікарських засобів. Реєстрація амбулаторних і стаціонарних рецептів в аптеці. Облік безкоштовного та пільгового відпуску. Облік кількості амбулаторної та стаціонарної рецептури.

Визначення собівартості реалізованих лікарських засобів та виробів медичного призначення. Розрахунок середнього відсотку торгової націнки. Облік лікарських форм, виготовлених в аптеках. Інвентаризація лікарських засобів.

Література: [7, 10, 49-52]

 

Тема 10. Товарна політика фармацевтичних фірм

 

Асортиментна політика фармацевтичного підприємства. Рівні товару. Поняття торгової марки. Поняття сходів торгової марки. Розробка нових лікарських засобів. Життєвий цикл лікарського засобу. Конкурентоспроможність лікарського засобу. Товарні знаки, бренди й упаковка лікарських засобів.

Номенклатура продукції та розширення асортименту фармацевтичної фірми. Практика переводу лікарських засобів з категорії рецептурних в категорію безрецептурних. Прийняття рішень щодо упаковки та етикетки.

Література: [1, 5, 17, 25, 40]

Тема 11.  Просування  та збут лікарських засобів на  фармацевтичному ринку

 

Раціональна система збуту лікарських засобів. Стратегії розподілу лікарських засобів.

Застосування логістичних підходів в галузі обігу лікарських засобів. Поняття про фармацевтичну логістику. Канали руху лікарських засобів. Національні та регіональні дистриб’ютори. Класифікація дистриб’юторів фармацевтичного ринку.

Система маркетингових комунікацій фармацевтичної фірми. Реклама лікарських засобів. “Паблік рілейшнз” фармацевтичного підприємства, персональний продаж і стимулювання збуту лікарських засобів. Мерчандайзинг в аптеках і спеціалізовані медичні виставки.

Література: [1, 5, 24, 39, 48]

Тема 12.  Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності у  фармацевтичному бізнесі

 

Характеристика світового фармацевтичного ринку. Особливості розвитку сучасного фармацевтичного ринку. Значення українського ринку для фармацевтичних фірм-виробників з інших країн світу.

Проактивні та реактивні мотиви початку діяльності фармацевтичної компанії  на зовнішніх ринках. Етапи виходу фармацевтичної фірми на міжнародний ринок. Інформаційні потреби фармацевтичної фірми у зв’язку з інтерналізацією. Торгові обмеження при виході на зовнішній фармацевтичний ринок. Система сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі (ВООЗ, 1992 р.).

Методи і форми виходу на зовнішній фармацевтичний ринок. Напрями організації спільних фармацевтичних підприємств. Характеристика стилів поведінки фармацевтичних фірм на міжнародному ринку.

Міжнародні стандарти, які регулюють лікарські засоби. Фальсифікація лікарських засобів. Класифікаційні ознаки фальсифікації лікарських засобів.

Ціноутворення в системі міжнародного фармацевтичного маркетингу. Роль торгових термінів “Інкотермс” у визначенні митної вартості лікарських засобів. Роль державного управління у регулюванні цін на зовнішніх ринках.

Організація збутової логістики міжнародними фармацевтичними фірмами. Транспортування лікарських засобів за кордоном. Просування лікарських засобів за кордоном.

Особливості діяльності представництва фармацевтичних фірм. Структура представництва фармацевтичної фірми. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм. Методи роботи представництв фармацевтичних фірм в Україні. Кадрові забезпечення представництв фармацевтичних фірм. Напрямки адаптації представництва до умов внутрішнього фармацевтичного ринку. Основні принципи презентації лікарських засобів.

Організація роботи представників фармацевтичних фірм. Оцінка ефективності роботи медичних працівників.

Література: [1, 38, 48]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи ‑ закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті студентом у процесі вивчення курсу «Управління бізнесом у фармакології», сформувати уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях.

Варіант контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища студента

Номер варіанта контрольної роботи

А, Б, В 1
Г, Д, Е, Є 2
Ж, З, И, І 3
Й, К, Л 4
М, Н, О 5
П, Р, С 6
Т, У, Ф 7
Х, Ц, Ч 8
Щ, Ш 9
Ю, Я 10

Обсяг контрольної роботи повинен становити 20‑25 сторінок тексту (комп’ютерний набір ‑ 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням сторінок, вступ та висновки обсягом до 1 стор., які повинні відображати власне ставлення студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповіді на питання без розриву сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а також список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. При написанні контрольної роботи необхідно робити посилання на літературні джерела, матеріали, окремі результати, ідеї, висновки яких були використані при висвітленні питання. У висновку робиться короткий аналіз викладеного матеріалу та обґрунтовується необхідність подальшого вивчення проблеми, вказується на шляхи розвитку питання.

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Управління бізнесом у фармакології”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями конкретного фармацевтичного закладу, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності фармацевтичного закладу. Якщо в літературі існує кілька протилежних думок із того чи іншого питання, потрібно проаналізувати позитивні та негативні особливості кожного напрямку.;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації, нормативно-правові акти з питань регламентування діяльності у галузі фармацевтичного бізнесу;
 • оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання, тощо).

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант 1.

1. Аналіз мікро середовища фармацевтичного бізнесу.

2. Визначення поточної потреби та організація замовлення лікарських засобів в аптеках

3. Розробіть установчі документи для відкриття діяльності малого підприємства з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Варіант 2

1. Підприємство та підприємництво у фармації.

2. Організація внутрішньо аптечного контролю якості ліків.

3. На регіональному фармацевтичному ринку були присутні 5 препаратів-аналогів для лікування виразки шлунку. Обсяг їх реалізації становив:

а) вітчизняні лікарські засоби:

препарат А ‑ 130 тис. уп.;

препарат Б – 66 тис. уп.;

б) імпортні лікарські засоби:

препарат В –113 тис. уп.;

препарат Г – 105 тис. уп.

препарат Д – 94 тис. уп.

Розрахуйте показники конкурентоспроможності вказаних препаратів, а також вітчизняних та імпортних препаратів зокрема. Відповідь обґрунтуйе.

Варіант 3

1. Конкурентні преваги та стратегії їх розвитку в фармацевтичному бізнесі.

2. Державна політика та управління у сфері лікарського  забезпечення населення.

3. Підприємства «Медтехніка» та «Гіппократ» виготовляють та поставляють та ринок товари медичного призначення.

Проведіть оцінку ефективності управління підприємствами за попередній рік за даними наведеними в таблиці. Зробіть управлінські  висновки.

Кількість персоналу та показники діяльності «Медтехніка» «Гіппократ»
Загальна чисельність працівників 54 49
З них: управлінського персоналу 17 19
Загальні витрати на управління 94450 102300
Основні активи за балансом підприємства за рік ( у грн.) 128 000 130 000
Обігових активів 1 100 200 985 000
Дохід від реалізації товарів медичного призначення 1 105 720 1 120 400

 

Варіант 4

1. Організація зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення.

2. Конкурентні переваги та стратегія низьких витрат.

3.Визначте основні принципи організації роботи торгового персоналу для особового продажу лікарських засобів фармацевтичної фірми.

Варіант 5.

1. Внутрішньо організаційний аналіз фармацевтичної фірми.

2. Державне регулювання реклами лікарських засобів та товарів медичного призначення.

3. Визначить результативність роботи медичних представників зарубіжної фармацевтичної компанії за наступних умов:

Перший медичний працівник торік контактував із 24 лікарями, у поточному році – з 30, серед них – з 14 вперше;

Другий медичний представник  торік контактував із 18 лікарями, у поточному році – з 25, серед них – з 10 вперше.

Варіант 6

1. Порядок реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності фармацевтичних підприємств

2. Управління ціноутворенням на лікарські засобі та вироби медичного призначення.

3. Розробити проект документу «Філософія організації» для фармацевтичної фірми «Дарниця»

Варіант 7

1. Умови здійснення оптової реалізації лікарських засобів.

2. Управління товарним асортиментом фармацевтичного закладу.

3. Оптова фармацевтична фірма закуповує лікарський засіб за ціною 1-95 грн. за упаковку і реалізує в кількості 1700 упаковок цього препарату щотижнево за ціною 2-35 грн. за упаковку. Маркетинговий відділ за результатами дослідження ринку рекомендує знизити на один тиждень ціну на 5%.

Розрахувати, скільки упаковок препарату потрібно реалізувати фірмі, щоб зберегти свій дохід на попередньому рівні.

 

 

Варіант 8

1. Умови здійснення роздрібної  реалізації лікарських засобів.

2. Портфельний аналіз в розробці корпоративної стратегії.

3. Встановити, до яких функціональних характеристик фармацевт­тичного ринку належать:

 • зацікавлення усіх учасників конкурентного процесу у задоволенні потреб споживачів;
 •  зацікавлення реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення;
 • ринок індивідуальних споживачів ліків;
 • ринок, на якому вдосталь ліків;
 • фармацевтичні ринки Волині та Хмельниччини.

 

Варіант 9

1. Політика фармацевтичних фірм щодо розподілу продукції.

2. Злиття та поглинання у міжнародному фармацевтичному бізнесі.

3. Визначте відмінності посадових обов’язків, кваліфікаційних вимог  працівників, що обіймають посади провізора-аналітика та провізора клінічного.

 

Варіант 10

1. Принципи належної фармацевтичної практики.

2. Ліцензування господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

3. Вкажіть переваги та недоліки приватного підприємства, товариства, корпорації. Відповідь представте у вигляді таблиці.

Види фармацевтичних підприємств Переваги Недоліки
Приватне підприємство    
Товариство    
Корпорація    

 

 

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТОЛЮ

 

 1. Загальноорганізаційні вимоги до здійснення діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі.
 2. Структура та напрями державного регулювання фармацевтичного ринку.
 3. Започаткування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
 4. Ліцензування діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
 5. Державний контроль діяльності з порядку реалізації лікарських засобів.
 6. Загальних вимоги до реалізації лікарських засобів.
 7. Загальні принципи реалізації (відпуску) лікарських засобів громадянам.
 8. Нормативно-правова база утилізації та знищення лікарських засобів.
 9. Державне регулювання допуску до фармацевтичної діяльності.

10. Правила реєстрації лікарських засобів.

11.  Система державного контролю якості лікарських засобів Сертифікація лікарських засобів.

12.  Специфічні фактори аналізу макросередовища фармацевтичного бізнесу.

13. Аналіз мікросередовища фармацевтичного бізнесу.

14.  Аналіз споживачів фармацевтичної продукції.

15. Внутрішньо організаційний аналіз фармацевтичної фірми.

16. Оцінка матеріальних та нематеріальних та людських  ресурсів фармацевтичної фірми.

17. Функціональна оцінка організаційного потенціалу.

18. SWOT-аналіз фармацевтичної фірми.

19. Природа конкурентних переваг. Конкурентні переваги та стратегія низьких видатків.

20.  Умови реалізації стратегії низьких видатків.

21. Переваги та ризики стратегії низьких видатків та конкурентні сили у фармацевтичному бізнесі.

22. Конкурентні переваги та стратегія диференціації в фармацевтичному бізнесі.

23. Особливості конкурентних стратегій фармацевтичних фірм, що виготовляють генеричні лікарські засоби.

24. Нормативно-технічні документи, які встановлюють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання, методів контролю якості лікарського засобу.

25. Технічний та технологічний регламент виробництва лікарських засобів.

26. Організація діяльності фармацевтичних оптових закладів.

27. Загальні вимоги до приміщень для виробництва лікарських засобів.

28.  Загальні вимоги до складських зон. Вимоги до зон контролю якості. Загальні вимоги до допоміжних зон:  адміністративні та побутові приміщення аптечних складів.

29.  Обладнання аптечного складу. Поняття про консигнаційний склад.

30. Управління персоналом аптечного складу.

31. Організація руху товарів на аптечному складі.

32. Основні фармацевтичні вимоги до організації  робіт з фасування на аптечному складі.

33. Поняття аптеки, аптечного складу (бази), аптечного кіску та аптечного пункту.

34.  Порядок заняття торговою діяльністю.

35. Правила роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України.

36.  Вимоги до аптечних закладів, які займаються роздрібною реалізацією лікарських засобів та імунобіологічних препаратів.

37. Вимоги до приміщень аптечних баз: виробничі приміщення; службово-побутові приміщення.

38. Забезпечення умов зберігання лікарських засобів у складських приміщеннях.

39. Устаткування та обладнання складських приміщень  аптечної бази.

40.  Вимоги до документації аптечної бази : нормативна –правова документація; нормативно-технічна документація.

41. Організаційно-правові засади роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

42. Здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами через аптеки, аптечні кіоски.

43. Вимоги до приміщень аптеки.

44.  Умови до зберігання та реалізації лікарських засобів в аптеках.

45. Вимоги до складу виробничих та допоміжних приміщень, обладнання аптек.

46. Вимоги до персоналу аптеки.

47. Виготовлення лікарських препаратів в аптеках. Організація виготовлення лікарських препаратів за рецептами лікаря.

48. Зберігання лікарських засобів та товарів медичного призначення.

49.  Організація реалізації лікарських засобів.

50. Утилізація та знищення недоброякісних, прострочених лікарських засобів.

51. Проектування організаційної структури фармацевтичної фірми.

52. Фінансовий менеджмент фармацевтичної фірми. Фінансування та бюджетування. Сітьовий аналіз.

53. Корпоративна культура фармацевтичної фірми.

54. Плани та системи інформаційної підтримки в фармацевтичному бізнесі.

55. Системи мотивації та контролю в фармацевтичному бізнесі.

56. Дія основних економічних законів на фармацевтичному ринку. 

57. Фармакоекономічний аналіз.

58. Основи ціноутворення на лікарські засоби.

59. Внутрішньо фірмове ціноутворення на лікарські засоби.

60. Аналіз перехресної еластичності попиту на лікарські засоби.

61. Аналіз та коригування цін на лікарські засоби.

62. Прогнозування основних економічних показників діяльності аптечного закладу.

63. Прогноз об’єму реалізації аптек.  Вплив цінової еластичності попиту на об’єми реалізації лікарських засобів.

64.  Прогноз витрат аптечних закладів. Прогнозування чистого прибутку.

65.  Організація бухгалтерського та податкового обліку лікарських засобів.

66. Порядок реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення.

67.  Визначення собівартості реалізованих лікарських засобів та товарів медичного призначення.

68. Облік лікарських форм, виготовлених в аптеках. Інвентаризація лікарських засобів.

69. Життєвий цикл лікарського засобу.

70. Номенклатура продукції та розширення асортименту фармацевтичної фірми.

71. Раціональна система збуту лікарських засобів.

72. Застосування логістичних підходів в галузі обігу лікарських засобів.

73. Національні та регіональні дистриб’ютори. Класифікація дистриб’юторів фармацевтичного ринку.

74. Система маркетингових комунікацій фармацевтичної фірми.

75.  Реклама лікарських засобів.

76. “Паблік рілейшнз” фармацевтичного підприємства, персональний продаж і стимулювання збуту лікарських засобів.

77.  Мерчандайзинг в аптеках і спеціалізовані медичні виставки.

78. Характеристика світового фармацевтичного ринку.

79. Особливості розвитку сучасного фармацевтичного ринку. Значення українського ринку для фармацевтичних фірм-виробників з інших країн світу.

80. Проактивні та реактивні мотиви початку діяльності фармацевтичної компанії  на зовнішніх ринках.

81.  Етапи виходу фармацевтичної фірми на міжнародний ринок.

82. Торгові обмеження при виході на зовнішній фармацевтичний ринок. Система сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі (ВООЗ, 1992 р.).

83. Методи і форми виходу на зовнішній фармацевтичний ринок. Напрями організації спільних фармацевтичних підприємств.

84. Характеристика стилів поведінки фармацевтичних фірм на міжнародному ринку.

85. Міжнародні стандарти, які регулюють лікарські засоби. Фальсифікація лікарських засобів. Класифікаційні ознаки фальсифікації лікарських засобів.

86. Ціноутворення в системі міжнародного фармацевтичного маркетингу.

87. Державне регулювання реклами лікарських засобів та товарів медичного призначення.

88. Особливості діяльності представництва фармацевтичних фірм.

89. Структура  та принципи роботи представництв фармацевтичних фірм.

90. Методи роботи представництв фармацевтичних фірм в Україні.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна

 1. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 464 с.
 2. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2003. – 240 с.
 3. Гацан В.В. Менеджмент фармацевтического предприятия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 346 с.
 4. Гридасов В.І. Фармацевтичне і медичне товарознавство. – Харків: НФаУ «МТК-книга», 2004. – 160 с.
 5. Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное издание. – К.: РИА «Триумф», 2001. – 368 с.
 6. Кузьмін Б.Є., Громовик Б.П. Менеджмент  у  фармації. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 464 с.
 7. Терещук С.І., Новикевич А.М., Чухрай  І.Л. Система  бухгалтерського  обліку   в  аптеках: Навч.  посіб. — Вінниця: Нова Книга, 2003. – 280 с.
 8. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: Колективна монографія / Заг. ред. О.В.Баєвої, І.М.Солоненка. – К.: МАУП, 2006.

Додаткова

А. Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України, прийнята Верховною радою України 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №3.
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року  // Відомості Верховної Ради (ВВР).– 2003.– № 40-44, ст.356

 

Закони України:

 1. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 р. № 4004-XII .
 2. Закон України „Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНіД) та соціальний захист населення” від 12.12. 1991р. № 1972-XII.
 3. Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб” від 6.04.2000 р. № 1645-III.
 4. Закон України „Про захист прав споживачів” 12.05. 1991 р. №1023-XII .
 5. Закон України „Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” від 15.02.1995 р. № 62/95-ВР  // Відомості Верховної Ради (ВВР).– 1995. – №10, ст.62 .
 6. Закон України „Про лікарські засоби” від 4.04. 1996р. № 123/96-ВР.
 7. Закон України „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від  15.02.1995 р.  № 60/95-ВР.
 8. Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я” 19.11.1992 р. № 2801-XII
 9. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 19 квітня 2007 року № 961-V
 10. Закон України „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року № 1576-XII
 11. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1.06.2000 р. № 1775-III .
 12. Закон України „Про підприємництво” від 7.02.1991р. №698-XII.
 13. Закон України „Про рекламу” / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003, № 39

 

Постанови  Кабінету Міністрів України:

 1. „Про затвердження Національного переліку  основних лікарських засобів і виробів медичного призначення” від 29.03.2006 р. № 400
 2. „Про затвердження переліку органів ліцензування” від 14.11.2000 р. за №1698;
 3. „Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів” від 15.01.1996р. №73.
 4. „Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” від 3.01.1996 р. № 6.
 5. „Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)” від 26.05.2005 р. №376
 6. „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення” від 15.06 2006р. № 833
 7. „Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах” від 17.11. 2004 р. № 1570.
 8. „Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності” від 25.05.1998 р. №740
 9. „Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” від 17.10.2008 р. № 955

 

 1. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі засобами” від 12.01.01р. № 3/8.

 

Накази Міністерства охорони здоров’я України:

 1. „Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів” від 12.12.2006р. № 818.
 2. „Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я” від 18.12.97 р. № 356.
 3. „Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів” 15.05.2006р. № 275
 4. „Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору  галузі охорони здоров’я України” від18.12.2007р.  № 838
 5. „Про затвердження нормативних актів з питань реклами лікарських засобів” від 10.06.97 р. № 177.
 6. „Про затвердження обов’язкового мінімального асортименту лікарських засобів для аптек” від 25.11.2004р. № 569
 7. „Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я” від 12.11.2002 р.  № 385
 8. „Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів» від 03.11.2008 р., № 633.
 9. „Про затвердження Порядку проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів” від 23.08.2005р. №421
 10. „Про затвердження Правил виписування рецептів   та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних  бланків та вимог-замовлень” від  19.07.2005р.  №360
 11. „Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів» від 08.07.2004 р. № 349.

 

Б. Підручники та навчально-методичні посібники

 1. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 640с.
 2. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М.  Менеджмент і маркетинг у фармації. Ч.І. Менеджмент  у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів / За ред.З.М. Мнушко –Харків: Основа, 1998. – 255 с.
 3. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М.  Менеджмент і маркетинг у фармації. Ч.ІІ. Маркетинг у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів / За ред. З.М. Мнушко –Харків: Основа, 1999. – 288 с.
 4. Матвеева В. Аптечные учреждения: особенности организации и учета. – Х.: Фактор, 2001. – 248 с.
 5. Немченко  А.С.  Фармацевтическое  ценообразование. — Харьков: «Радар», 1999.- 290с.
 6. Немченко А.С. Учет  товарных  запасов   аптеки   и  фармацевтической  фирмы   в  соответствии с  национальными  стандартами //Провизор.- 2000.-№18.-с.12-15.
 7. Немченко А.С., Шульженко  Л.Е,  Основы   управлеческого   учета   в  аптеках  и  фирмах // Юридичні  аспекти  фармації: Розділ  журналу «Провізор». – 2002.- №7.-с.33-36.
 8. Управление и экономика фармации: В 4 т. Т. 1: Фармацевтическая деятельность. Организация и регулирование / И.В. Косова, Е.Е. Лоскутова, Т.П. Лагуткина и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с.
 9. Усенко В., Спасокукоцкий А. Лицензирование в Европейском союзе: фармацевтический сектор. – К.: Морион, 1998.
 10. Громовик Б.П., Терещук С.І.. Практикум з організації та економіки фармації. – Вінниця: Нова книга,2004. – 447 с.
Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Управління виробничими конфліктами”

Підготовлено кандидатом економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Лазоренко Ларисою Віталіївною.

 

         Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (Протокол №4 від 24 листопада 2010 р.)

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

Лазоренко Л.В. Навчальна програма дисципліни “Управління виробничими конфліктами”. ― К.: МАУП, 2011. – 15 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, завдання для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список ї літератури

©       Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП),

2010

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

І. Мета, завдання і змістові модулі дисципліни.

 

Метою вивчення курсу “Управління виробничими конфліктами” є засвоєння студентами МАУП основ видів виробничих конфліктів, а також з’ясування місця цієї дисципліни як складової сучасної теорії управління бізнесом. Водночас актуальним є і вироблення у студентів вміння адаптуватися у трудових відносинах, що забезпечують діяльність організації, ознайомлення з методологією комплексного управління виробничими конфліктами, що передбачає полідисциплінарний синтетичний підхід до даної проблематики, а також збагачення загальної культури та навичок мислення студентів.

Завдання: виявлення закономірностей, причинно-наслідкових зв’язків та альтернативності запобігання та управління виробничими конфліктами. Сучасна цивілізація ввела до наукового обігу багато нових понять, методологічних принципів, нетрадиційних підходів та ідей. Їх пізнання, вивчення явищ, факторів; економічних, соціологічних, статистичних даних залучає студента до способу мислення і культури постіндустріальних країн, полегшує процес орієнтації у складних економічних процесах сучасного світу. До завдань курсу входить також оволодіння студентами вміння практично застосовувати набуті теоретичні знання в системі управління виробничми конфліктами.

Змістовні модулі:

Змістовий модуль 1. Суть та види виробничих конфліктів 

 • Історична природа конфлікту
 • Класифікація та структура конфліктів
 • Роль внутрішньоособистісного конфлікту в управлінні виробничими конфліктами
 • Міжособистісні виробничі конфлікти

Змістовий модуль 2. Методологічні аспекти управління виробничими конфліктами

 • Роль керівника в управлінні виробничими конфліктами
 • Культура організації праці та виробництва
 • Правове регулювання виробничих конфліктів
 • Прогнозування і профілактика виробничих конфліктів
 • Методи управління виробничими конфліктами

Міжпредметні зв’язки:

 Дисципліна “Управління виробничими конфліктами” вивчається на основі базової загальноекономічної та правової підготовки студентів, вивчення курсу “Основи менеджменту”, «Організаційна поведінка», «Менеджмент організацій», «Управління персоналом» тощо.


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

“УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧМИ КОНФЛІКТАМИ”

п/п Назва змістового модулю та теми
Змістовий модуль 1. Суть та види виробничих конфліктів 
1. Історична природа конфлікту
2 Класифікація та структура конфліктів
3 Роль внутрішньоособистісного конфлікту в управлінні виробничими конфліктами
4 Міжособистісні виробничі конфлікти
Змістовий модуль 2. Методологічні аспекти управління виробничими конфліктами
5 Роль керівника в управлінні виробничими конфліктами
6 Культура організації праці та виробництва
7 Правове регулювання виробничих конфліктів
8 Прогнозування і профілактика виробничих конфліктів
9 Методи управління виробничими конфліктами

 

Разом годин:


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Суть та види виробничих конфліктів

Тема 1. Історична природа конфлікту 

Сутність конфлікту. Соціальна природа конфлікту та основні етапи її розвитку. Психологічна природа конфлікту та основні етапи її становлення. Теорії Л. Козера, Р. Дарендорфа, Г. Зіммела. Теорії Е.Едісона, теорія З. Фрейда, М.

Особливості виробничого конфлікту, причини його виникнення Роль виробничих конфліктів в трудових стосунках.

Література [6, 7, 8, 9, 16]

Тема 2. Класифікація та структура конфліктів 

Класифікація конфліктів за причинами виникнення. Класифікація конфліктів за предметом. Класифікація конфліктів за змістом. Класифікація виробничих конфліктів.

Основні етапи розвитку конфлікту. Складові структури конфлікту. Особливості перебігу виробничих конфліктів, конфліктів в організаціях, групових та між групових конфліктів. Після конфліктний синдром.

Література [6, 7, 8, 9, 16]

 

Тема 3. Роль внутрішньоособистісного конфлікту в управлінні виробничими конфліктами

         Суть та види внутрішньоособистісних конфліктів. Способи запобігання та подолання внутрішньоособистісних конфліктів. Методи самоаналізу.

         Умови виникнення внутрішньоособистісних конфліктів. Причини внутрішньоособистісних конфліктів. Вплив внутрішньоособистісних конфліктів на продуктивність праці та ефективність діяльності підприємства Позитивні та негативні наслідки внутрішньоособистісного конфлікту.

Література [6, 7, 8, 9, 16]

Тема 4. Міжособистісні виробничі конфлікти

 Суть та види міжособистісних конфліктів. Причини виникнення міжособистісних конфліктів. Особливості виробничих міжособистісних конфліктів. Причинних факторів міжособистісних конфліктів.

Поведінка людини в конфліктних ситуаціях: уникнення, діалог, боротьба.

Психологічний вплив у міжособистісних стосунках. Способи протистояння психологічному впливу. Методи подолання та запобігання міжособистісним конфліктам

Література [3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18]

Змістовий модуль 2. Методологічні аспекти управління виробничими конфліктами

Тема 5. Роль керівника в управлінні виробничими конфліктами

Особливості управлінського спілкування: типи особистостей в управлінському спілкуванні, закономірності між особових стосунків, принципи управлінського спілкування, моральні аспекти управлінських рішень. Методики визначення особистісних якостей співробітника: анкетування, соціометрія, тестування та ін. Культурно-виробничий потенціал працівника. Психологізація управління. Компоненти управлінських дій. Духовна культура та моральні якості керівника. Прояви культури керівника в моделях його поведінки у виробничому процесі.

Література [6, 7, 8, 15, 1, 176]

Тема 6. Культура організації праці та виробництва

Наукова організація праці. Системне використання особистісних та групових якостей персоналу. Горизонтальні та вертикальні системи організації праці та виробництва. Контекстуальні навички персоналу як елемент організаційної культури. Культура умов праці та її безпека. Соціально-економічні, організаційно-технічні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні умови праці.

Література [1, 2, 3, 5, 7, 14, 18]

Тема 7. Правове регулювання виробничих конфліктів

         Основи трудового законодавства. Кодекс Законів про працю. Закон України «Про оплату працю». Закон України «Про відпустки». Особливості галузевого законодавства.

         Права та обов’язки працівників Трудова дисципліна. Правове врегулювання конфліктних ситуацій на підприємствах. Наслідки правопорушень. Захист прав працівників.

         Профспілки та їх роль у вирішенні виробничих конфліктів.

Література [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14]

 

Тема 8. Прогнозування і профілактика виробничих конфліктів

         Суть та складові прогнозування виробничих конфліктів. Технологія запобігання конфліктів. Поради щодо безконфліктного спілкування. Конфліктогени та їх роль у провокуванні конфліктних ситуацій.

         Типи конфліктних особистостей. Способи і прийоми впливу на поведінку опонента у конфліктних ситуаціях. Стресостійкість як засіб запобігання конфліктів: суть та фази стресу.

Література [6, 7, 8, 9, 16]

Тема 9. Методи управління виробничими конфліктами

Стилі поведінки у конфліктних ситуаціях: стиль конкуренції, стиль уникнення, стиль пристосування, стиль співробітництва, стиль компромісу.

Способи розв’язання виробничих конфліктів. Умови вирішення виробничих конфліктів. Технології компромісу і співробітництва: техніка ПРІНС, техніка «Торг», техніка принципових переговорів, техніка відкритої розмови, техніка „Участь третьої сторони”.

Література [6, 7, 8, 9, 16]

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Варіант 1.

 1. Методи прогнозування конфліктів.
 2. Суть та види внутрішньоособистісного конфлікту.
 3. Техніка «Торг».

 

Варіант 2.

 1. Суть та види міжособистісного конфлікту.
 2. Методи психологічного впливу
 3. Техніка ПРІНС

 

Варіант 3.

 1. Причини внутрішньо особистісного конфлікту.
 2. Способи запобігання психологічному впливу.
 3. Техніка відкритої розмови.

 

Варіант 4.

 1. Суть та природа конфлікту.
 2. Роль керівника у подоланні конфлікту.
 3. Техніки компромісу.

 

Варіант 5.

 1. Методи подолання та запобігання внутрішньо особистісного конфлікту.
 2. Команда та її роль у вирішенні виробничого конфлікту.
 3. Техніка принципових переговорів.

 

 

Варіант 6.

 1. Причини міжособистісних конфліктів.
 2. Структура конфлікту.
 3. Техніка «третьої сторони».

 

Варіант 7.

 1. Класифікація конфліктів.
 2. Умови перебігу внутрішньо особистісного конфлікту.
 3. Профілактика конфліктів

 

Варіант 8.

 1. Роль організаційної культури в управлінні виробничими конфліктами
 2. Особливості міжособистісних конфліктів
 3. Типи керівників

 

Варіант 9.

 1. Діагностика конфліктів
 2. Стилі розв’язання міжособистісних конфліктів
 3. Характеристики конфліктуючих сторін

 

Варіант 10

 1. Правила поведінки в конфліктній ситуації
 2. Організації по вирішенню конфліктів
 3. Методи посередника

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Суть та природа конфлікту.

 1. Методи дослідження конфліктів.
 2. Особливості виробничих конфліктів.
 3. Причини конфліктів. Сигнали конфліктів.
 4. Класифікація конфліктів.
 5. Діагностика конфліктів.
 6. Динаміка конфлікту.
 7. Внутрішньоособистісний конфлікт та його структура.

9. Класифікація внутрішньоособистісних конфліктів.

 1. Методи управління внутрішньоособистісними конфліктами.
 2. Діагностика внутрішньоособистісного конфлікту.
 3. Шляхи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів.
 4. Причини конфліктів у трудових колективах.
 5. Міжособистісні конфлікти та їх типологія.
 6. Конструктивні та неконструктивні конфлікти.
 7. Стилі розв’язання міжособистісних конфліктів.
 8. Профілактика та прогнозування конфліктів на підприємстві.
 9. Посередництво у конфлікті.
 10. Методи посередника.
 11. Групові конфлікти.
 12. Причини міжгрупових конфліктів.
 13. Лідер і група. Стилі лідерства.
 14. Картографія міжгрупового конфлікту.
 15. Співробітництво як шляхи розв’язання міжгрупових конфліктів.
 16. Картографія виробничого конфлікту.
 17. Методи прогнозування конфліктних ситуацій.
 18. Стратегії, принципи та моделі попередження конфліктів: пом’якшення, трансформація, усунення та ін.
 19. Правила поведінки в конфліктній ситуації.
 20. Організації по вирішенню конфліктів.
 21. Правила подолання психологічних бар’єрів у процесі суперечок.
 22. Перетворення конфліктних ситуацій у творчі можливості.
 23. Формування творчого середовища особистістю та використання існуючого для самореалізації.
 24. Динаміка внутрішньоособистісного конфлікту.
 25. Правила спілкування з конфліктогенною особистістю.
 26. Способи управління конфліктною ситуацією.
 27. Наслідки стихійного розвитку конфлікту.
 28. Конструктивна та деструктивна мета ведення дискусії.
 29. Особливості ведення переговорів.
 30. Стилі розв’язання конфліктних ситуацій.
 31. Ескалація конфлікту.
 32. Умови вирішення конфлікту між керівником і підлеглим.
 33. Вимоги до поведінки в конфлікті.
 34. Джерела конфліктів.
 35. Прийоми приглушення конфлікту.
 36. Дискусія в процесі вирішення конфлікту.
 37. Групи і команди та їх роль у вирішенні конфліктів.
 38. Причини об’єднання людей у групи та команди.
 39. Типи груп і команд: функціональна група, неформальна група і цільова група.
 40. Чинники, що зумовлюють виникнення конфліктів у виробничих підрозділах.
 41. Основні відмінності групових та між групових конфліктів.
 42. Чинники, що впливають на ефективність роботи групи.
 43. Види групових ролей: цільові, підтримуючі, негативні ролі.
 44. Згуртованість груп. Типи згуртованості.
 45. Модель групової поведінки Д.Хоманса.
 46. Дії менеджера щодо підвищення або зниження рівня конфліктності в організації.
 47. Стадії становлення та розвитку колективу: формування притирання, нормалізації, повної інтеграції.
 48. Гуртки якості.
 49. Техніка ПРІНС
 50. Технології компромісу
 51. Технології співробітництва в конфліктних ситуаціях.
 52. Вимоги до поведінки в конфлікті.
 53. Джерела конфліктів.
 54. Прийоми приглушення конфлікту.
 55. Дискусія в процесі вирішення конфлікту.
  1. Групи і команди та їх роль у вирішенні конфліктів.
  2. Причини об’єднання людей у групи та команди.
  3. Типи груп і команд: функціональна група, неформальна група і цільова група.
  4. Чинники, що зумовлюють виникнення конфліктів  у виробничих підрозділах.
  5. Основні відмінності групових та між групових конфліктів.
  6. Чинники, що впливають на ефективність роботи групи.
  7. Види групових ролей: цільові, підтримуючі, негативні ролі.
  8. Згуртованість груп. Типи згуртованості.
  9. Модель групової поведінки Д.Хоманса.
  10. Дії менеджера щодо підвищення або зниження рівня конфліктності в організації.
  11. Історія розвитку та становлення культури організації праці
   1. Керівна праця і організаційна культура виробництва
   2. Стадії становлення та розвитку колективу: формування притирання, нормалізації, повної інтеграції.
   3. Профспілки та їх роль у вирішенні виробничих конфліктів
   4. Закон України «Про оплату праці»
   5. Кодекс законів про працю
   6. Закон України «Про відпустки»
   7. Гуртки якості.
   8. Типові конфліктогени
   9. Техніка ПРІНС
   10. Технології компромісу
   11. Технології співробітництва в конфліктних ситуаціях.
   12. Техніка “Торг»
   13. Техніка принципових переговорів
   14. Техніка «третьої сторони»
   15. Техніка відкритої розмови

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

ОСНОВНА:

 1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV
 3. Кодекс Законів про працю від 10.12.2001
 4. Закон України „Про оплату праці” від 24 березня 2002 р., № 217.
 5. Закон України „Про захист прав споживачів” від 01.12.2005 N 3161-IV (3161-15 ).
 6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. – К: Екс об, 2006. – 312 с.
 7. Ложкін Г.В. та ін. Психологія конфлікту. – К: Професіонал, 2007. – 407 с.
 8. Русинка І. Конфліктологія. –К: Професіонал, 2007. – 334 с.
 9. Циба В.Т. Системна соціальна психологія. – К: ЦУЛ, 2006. – 328 с.

 

 

ДОДАТКОВА:

 1. Закон України «Про загально­обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похо­ванням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ.
 2. Закон України «Про загально­обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ.
 3. Закон України «Про загально­обов’язкове державне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. №1058-ІV.
 4. Закон України «Про загально­обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професій­ного захворювання, які спричинили втрату праце­здатності» від 23.09.99 р. № 1105-ХІV.
 5. Закон України „Про туризм” від 18.11.2003 № 1282-IV
 6. Палеха Ю.І. Ділова етика. – К: ЄУ, 2004. – 389 с.
 7. Савельєва В.С. Управління персоналом. –К: Професіонал, 2005. – 336 с.
 8. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. – К: Знання, 2005. – 260 с.
 9. Спивак В. А.Корпоративная культура. — СПб., 2001. — 352 с.
Рубрика: Менеджмент: методические разработки | Добавить комментарий