Програма переддипломної практики студентів спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування ” (спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент” освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр)

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

студентів спеціальності

“МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ”

(спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”
освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр)

Київ – 2012

Підготовлено доктором біологічних наук, професором кафедри адміністративного та медичного менеджменту О.В. Баєвою

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту (протокол №4 від 21 листопада 2012 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Баєва О.В. Програма переддипломної практики студентів спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування ” (спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент” освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр)― К.: МАУП, 2012. – 24 с.

Методична розробка містить пояснювальну записку, вказівки до організації та проведення практики, програму переддипломної практики з розділом охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, індивідуальні завдання, рекомендації щодо оформлення результатів практики, а також список рекомендованої літератури.

© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП),
2012

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма переддипломної практики містить завдання, що дають можливість ознайомлення з методами проведення науково-дослідних робіт в закладі охорони здоров’я та набути навичок необхідних для підготовки дипломної роботи.
Перед початком практики завідувачі випускних кафедр та керівники практики проводять установчу конференцію студентів, на якій роз’яснюють мету, завдання та вимоги до проходження практики, а також знайомлять студентів з основами техніки безпеки та охорони праці. Студентам-практикантам видаються необхідні документи – щоденник практики, робоча програма практики, план-графік проходження практики. До відома студентів доводиться також система звітності про проходження практики, а саме: щодо заповнення щоденника практики, підготовки письмового звіту та доповіді під час захисту практики.
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми.

МЕТА І ЗМІСТ ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Переддипломна практика є підготовчою стадією до розробки дипломної роботи.
Завдання переддипломної практики полягає в узагальненні матеріалів, накопичених студентом раніше та під час переддипломної практики. Як правило, вихідні дані з теми дипломної роботи студенти починають збирати під час проходження попередньої виробничої практики та практики з фаху та і завершують під переддипломної практики.
Ознайомитись з існуючими підходами до створення ефективних організацій на практиці дозволить запропонована програма практики для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня “магістр”. Вона є логічним продовженням програми виробничої практики, яку виконали студенти-бакалаври з напряму “Менеджмент і адміністрування”.
Майбутні менеджери повинні вивчити та проаналізувати систему менеджменту організації в цілому та розробити рекомендації щодо вдосконалення управління конкретним закладом охорони здоров’я. При цьому організацію потрібно розглядати перш за все як “відкриту” систему, а успіх її пов’язувати з тим, наскільки вдало заклад охорони здоров’я (лікувальний заклад, фармацевтичний, установа з виготовлення товарів медичного призначення тощо) пристосовується до свого зовнішнього оточення і чи зможе він отримати максимальну користь від наданих можливостей.
Головна мета проведення передипломної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” – аналіз діяльності одного з закладів охорони здоров’я усіх організаційно-правових форм.
Під час проходження передипломної практики увагу студентів повинна бути направлена на професійну діяльність економіста-менеджера та менеджера у галузі охорони здоров’я, а саме на:
• реалізацію загальних функцій управління шляхом здійснення переважно творчих та адміністративних і частково операторських процедур праці;
• прийняття практичних і стратегічних рішень в межах компетенції професійного управління;
• тактичне з елементами стратегічного управління первинними підрозділами, а також самостійними організаціями з мінімумом апарату управління;
• керівництво підлеглими, компетенція яких не вище за молодших магістрів та бакалаврів.
Метою складової переддипломної практики з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях є систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, одержаних під час вивчання дисципліни «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист» в Міжрегіональній академії управління персоналом та зібрання необхідних матеріалів для написання розділу дипломної роботи «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» (далі – ОПБНС).
Метою переддипломної практики в контексті охорони праці і безпеки життєдіяльності є своєрідний аудит стану охорони праці та безпеки життя працюючих, цивільного захисту на підприємстві (в організації, установі), де студент проходить практику.
Метою даної практики, як форми навчального процесу, є формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними ГСВО, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників відносно результатів виробничої діяльності.
Практичне ознайомлення студентів з характером, змістом та умовами безпосередньої праці за фахом магістра або спеціаліста з менеджменту сприятиме формуванню професійних навичок з обраної спеціальності.
Завданнями студентів при проходженні передипломної практики є:
• вивчення структури закладу охорони здоров’я, організації і технології виробництва медичних (фармацевтичних) послуг, основних функцій виробничих, економічних і управлінських підрозділів;
• вивчення і аналіз планування надання та реалізації медичних послуг;
• аналіз планування діяльності аптечної (фармацевтичної) установи;
• аналіз факторів, які впливають на доходи аптек від реалізації товарів, послуг та від реалізації інших груп товарно-матеріальних цінностей;
• аналіз планування та фінансування обігових коштів закладів охорони здоров’я;
• аналіз матеріально-технічного і кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я;
• оцінка номенклатури і якості медичних послуг, що надаються закладом;
• аналіз механізму формування затрат, їх ефективності і ціноутворення;
• аналіз фінансових результатів діяльності закладу охорони здоров’я;
• аналіз інформаційного забезпечення управління закладом охорони здоров’я;
• аналіз організації виконання управлінських рішень і контролю за їх виконанням;
• аналіз процесу управління з позицій ефективності виробництва, надання послуг;
• аналіз організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;
• розробка пропозицій з управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
• розробка пропозицій з ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі;
• розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
• розробка наукових висновків і конкретних пропозицій щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом ( закладом охорони здоров`я), в тому числі з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях;
• розробка пропозицій з впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів з цивільного захисту.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Бази практики. Практика студентів навчальних підрозділів МАУП проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів або в навчально-виробничому підрозділі вищого навчального закладу.
Переддипломна практика проходить на базі закладів охорони здоров’я різних організаційно-правових форм, окрім приватних підприємців (фізичних осіб — підприємців).
До таких закладів відносяться:
• багатопрофільні лікарняні заклади (лікарні, госпіталі, дитячі лікарні, лікарні професійних захворювань, лікувально-діагностичні центри, медико-санітарні частини, медичні центри, лікарні швидкої медичної допомоги, пологові будинки, перинатальні центри, студентські лікарні, територіальні медичні об’єднання тощо);
• однопрофільні лікарняні заклади (дерматовенерологічні, інфекційні косметологічні, наркологічні, офтальмологічні, психіатричні, травматологічні, фізіотерапевтичні лікарні; протитуберкульозні, шкірно венерологічні диспансери);
• спеціалізовані лікарняні заклади (гастроентерологічні, ендокринологічні, кардіологічні, онкологічні диспансери, лікарні відновного лікування; центри з профілактики та боротьби зі СНІДом);
• лікарняні заклади особливого типу (хоспіси, патолого-анатомічні бюро, спеціалізовані диспансери радіаційного захисту населення, центр реабілітації репродуктивної функції людини;
• амбулаторно-поліклінічні заклади (поліклініки, амбулаторії, діагностичні центри різного профілю, стоматологічні поліклініки, жіночі консультації, консультації «Шлюб і сім’я»; пункти охорони здоров’я, фельдшерські та фельдшерсько-акушерські пункти (у т. ч. сільських та селищних рад), центр планування сім’ї та репродукції людини;
• заклади переливання крові, швидкої та екстреної медичної допомоги;
• санаторно-курортні заклади (санаторії, грязелікарні, курортні поліклініки, бальнеологічні лікарні, санаторії-профілакторії тощо);
• санітарно-епідеміологічні заклади (дезинфекційна станція (обласна, міська, з профілактичної дезинфекції), протичумна станція, санітарно-епідеміологічна станція (центральна, республіканська, обласна, міська, міжрайонна, районна, на водному, залізничному, повітряному транспорті, на транспорті;
• заклади санітарної просвіти (Центр здоров’я (Український, республіканський, обласний, міський, районний).
• клініки при медико-біологічних науково-дослідних інститутах, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я, Академії медичних наук та НАН України;
• інші заклади охорони здоров’я (Бюро судово-медичної експертизи (Головне, республіканське, обласне, міське); інформаційно-аналітичний центр медичної статистики; центр медичної статистики МОЗ України);
• підприємства медичної, фармацевтичної промисловості (підприємства з виробництва лікарських засобів і імунобіологічних препаратів, медичного обладнання, товарів медичного призначення різних організаційно-правових форм);
• фармацевтичні (аптечні) заклади (аптека, аптечна база (склад), база (склад) медичної техніки, база спеціального медичного постачання (центральна, республіканська, обласна), контрольно-аналітична лабораторія, лабораторія з аналізу якості лікарських засобів, магазин (медичної техніки, медичної оптики);
• представництва закордонних фармацевтичних фірм в Україні;
• представництва закордонних посередницьких фірм з торгівлі медичним обладнанням;
• відділення комерційних банків та страхових компаній, що опікуються питаннями медичного страхування, ассістанс (assistance) – центри.

Переддипломна практика студентів проходить в одному з підрозділів закладу охорони здоров’я, підприємства-виробника товарів медичного призначення, організацій, господарська діяльність яких пов’язана з виробництвом лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі засобами. Маючи робоче місце в одному з таких підрозділів, студенти знайомляться з діяльністю інших підрозділів в міру виконання програми практики.
Визначення баз практики здійснюється керівництвом навчального закладу на основі прямих договорів із закладами охорони здоров’я незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.
Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом вищого навчального закладу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.
На базі практики:

• призначаються наказом кваліфіковані фахівці для безпосереднього керівництва практикою;
• створюються необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускається використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики;
• забезпечують студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці, проводиться обов’язковий інструктаж з охорони праці та техніки безпеки;
• надаються студентам-практикантам і керівникам практики від Академії можливість користуватися бібліотекою, технікою та документацією, необхідною для виконання програми практики.
Студенти вечірньої, заочної, дистанційної форм навчання, які працюють за фахом, можуть проходити практику за місцем роботи. В інших випадках студенти проходять практику на базах практики визначених Академією.
Керівник практики від вищого навчального закладу:
• контролює готовність баз практики та проводить, при необхідності, до прибуття студентів-практикантів підготовчі заходи;
• забезпечує проведення всіх організаційних заходів у навчальному закладі перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, робочої програми практики, щоденник, календарний план-графік, індивідуальне завдання, теми курсових, дипломних та магістерських робіт);
• у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
• контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
• у складі комісії приймає заліки з практики;
• подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.
Керівник практики від бази практики:
• несе особисту відповідальність за проведення практики;
• організовує практику відповідно до програм практики;
• організовує проведення інструктажів з техніки безпеки й охорони праці і відповідає за дотримання студентами безпечних умов праці;
• забезпечує виконання погоджених з навчальним закладом графіків проходження практик по структурних підрозділах закладів охорони здоров’я;
• забезпечує студентам-практикантам можливість користування науково-технічною бібліотекою, лабораторіями, нормативною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
• ознайомлює і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;
• створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, передової технології, сучасних методів організації праці тощо;
• після закінчення практики дає письмовий відгук про виконану студентами практикантами роботу, перевіряє та затверджує звіти студентів.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на вакантні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.
Студенти Академії при проходження практики зобов’язані:
• до початку практики одержати необхідну документацію та консультації щодо її оформлення (додаток В);
• своєчасно прибути на базу практики;
• систематично вести щоденник практики, один раз на тиждень давати його на перевірку керівникам практики;
• у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
• дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
• нести відповідальність за виконану роботу; своєчасно оформити звітну документацію, скласти залік з практики.

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

За допомогою наукового керівника практики та магістерської роботи студент вибирає тематичне завдання для проходження практики:
1. Системний аналіз діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…)
2. Системний аналіз макро- і мікро середовища закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
3. Розробка стратегічних напрямів розвитку закладу охорони здоров’я з метою забезпечення його конкурентоспроможності (за матеріалами…).
4. Планування та прогнозування діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
5. Формування цінової політики закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
6. Аналіз фінансового планування діяльності закладу охорони здоров’я з урахуванням галузевих особливостей і макроекономічних прогнозів (за матеріалами…).
7. Аналітико-методологічні засади планування потреби закладу охорони здоров’я у матеріальних ресурсах (за матеріалами…).
8. Аналітико-методологічні засади планування потреби закладу охорони здоров’я у фінансових ресурсах (за матеріалами…) .
9. Аналітико-методологічні засади планування потреби закладу охорони здоров’я у трудових ресурсах (за матеріалами…).
10. Аналітико-методологічні засади розробки та впровадження нововведень в галузі охорони здоров’я (за матеріалами…).
11. Планування інноваційної діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
12. Вдосконалення моделей управління на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макросередовища (за матеріалами…)
13. Прогнозування динаміки попиту на лікарські засоби (за матеріалами…).
14. Прогнозування динаміки попиту на медичні послуги (за матеріалами…).
15. Аналітико-методологічні принципи формування оптимального асортименту продукції (за матеріалами…).
16. Організація та раціоналізація робочих місць в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…)
17. Організація процесів управління в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
18. Управління підприємницькою діяльністю в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…)
19. Аналітико-методологічні засади організації реалізації управлінських рішень (за матеріалами…)
20. Організація антикризового управління закладом охорони здоров’я на різних стадіях його життєвого циклу (за матеріалами…).
21. Організація ділових контактів закладу охорони здоров’я із зовнішнім середовищем (за матеріалами…)
22. Управління якістю та конку¬рентоспроможністю продукції (за матеріалами…).
23. Управління якістю та конку¬рентоспроможністю медичних послуг (за матеріалами…) .
24. Аналітико-методологічні засади забезпечення захисту прав споживачів (за матеріалами…).
25. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
26. Забезпечення соціального захисту працівників закладу охорони здоров’я (за матеріалами…) .
27. Розроблення раціональних форм організації управління у сфері підприємницької діяльності (за матеріалами…)
28. Формування організаційних та технологічних взаємозв’язків між підрозділами та службами закладу охорони здоров’я та механізмів їх координації (за матеріалами…).
29. Аналітико-методологічні засади здійснення комерційної діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
30. Організація рекламної діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
31. Організація зовнішньоеконо¬мічної діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
32. Раціональ¬на організація управлінської праці в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
33. Аналітико-методологічні засади управління персоналом закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
34. Аналіз ефективності використання кваліфікаційного потенціалу закладу охорони здоров’я (за матеріалами…)..
35. Формува¬ння та керівництво колективом закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
36. Формуван¬ня та розвиток організаційної культури закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
37. Формуван¬ня іміджу закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
38. Організація діловодства закладу охорони здоров’я (за матеріалами…)..
39. Використання ефективних систем мотивації та оплати праці персоналу закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
40. Формування політики оплати праці (за матеріалами…).
41. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі організації (за матеріалами…)
42. Контролю¬вання забезпече¬ності ресурсами в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…)
43. Контроль за додержанням технологій в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…)
44. Контроль виконання управлінських рішень в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…)
45. Організація обліку та звітності в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
46. Регулювання технологічних процесів в закладах охорони здоров’я. (за матеріалами…)
47. Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я. (за матеріалами…)
48. Аналіз фінансового та матеріально-ресурсного забезпечення наукових досліджень в клінічних закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
49. Аналіз кадрового та матеріально-ресурсного забезпечення наукових досліджень в клінічних закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
50. Організація наукових досліджень в клінічних закладах охорони здоров’я ( клініках при медичних НДІ) (за матеріалами…).
51. Реалізація результатів наукових досліджень в лікувально -профілактичну практику (за матеріалами…).
52. Управління інформаційним забезпеченням науково-дослідної роботи в галузі охорони здоров’я (за матеріалами…).
53. Навчання та розвиток персоналу закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
54. Науково-методичне забезпечення навчального процесу в закладах освіти (за матеріалами…).
55. Контролю¬вання процесу і результатів освітньої діяльності (за матеріалами…).
56. Впровадження системного підходу до вироблення та реалізації управлінського рішення в закладах охорони здоров’я ( на прикладі….).
57. Управління фінансовими ресурсами в умовах бюджетного фінансування охорони здоров’я ( за матеріалами діяльності ……).
58. Менеджмент формування, розвитку та використання трудових ресурсів охорони здоров’я ( за матеріалами …….).
59. Управління добровільним медичним страхуванням: міжнародний досвід та його застосування в Україні ( на матеріалах ……..).
60. Аналіз та прогнозування розвитку середовища закладу охорони здоров’я ( на прикладі….).
61. Організаційне забезпечення стратегічного управління закладом охорони здоров’я ( на прикладі…..).
62. Фінансово-економічні засади реалізації стратегічних планів та програм в закладах охорони здоров’я ( на прикладі….).
63. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління закладом охорони здоров’я ( на прикладі…..).
64. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління закладом охорони здоров’я ( на прикладі….).
65. Формування кадрової політики закладу охорони здоров’я (за матеріалами……..).
66. Формування системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівника закладу охорони здоров’я ( на прикладі….).
67. Організаційна структура закладу охорони здоров’я як об’єкт стратегічних змін ( на прикладі….).
68. Організаційна культура закладу охорони здоров’я як об’єкт стратегічних змін ( на прикладі…..).
69. Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності у фармацевтичному бізнесі (за матеріалами…)
70. Формування продуктової стратегії фармацевтичного закладу (на прикладі…..).
71. Формування кадрової стратегії в закладах охорони здоров’я (на прикладі….).
72. Управління комплексом маркетингових комунікацій закладу охорони здоров’я (на прикладі……).
73. Розробка стратегії та програм ціноутворення в закладі охорони здоров’я (за матеріалами діяльності ……).
74. Формування мотиваційної політики у менеджменті закладів охорони здоров’я ( на прикладі…..).
75. Управління якістю медичних послуг в лікувально-профілактичних закладах України ( на прикладі……).
76. Управління діловою кар’єрою медичних (фармацевтичних) кадрів (за матеріалами ……).
77. Управління інноваційною діяльністю закладів охорони здоров’я (на прикладі…..).
78. Управління маркетинговим процесом в закладах охорони здоров’я (на прикладі….).
79. Аналіз ефективності системи управління та управлінської діяльності в системі охорони здоров’я ( на прикладі…).
80. Формування системи комунікацій в закладі охорони здоров’я ( на прикладі….).
81. Розробка системи менеджменту в малому підприємстві ( на прикладі закладу охорони здоров’я……).
82. Формування механізмів управління групами працівників в закладі охорони здоров’я (на прикладі….).
83. Аналіз системи підготовки управлінських кадрів для галузі охорони здоров’я (за матеріалами…….. ).
84. Медична техніка як фактор розвитку охорони здоров’я та ефективності надання медичної допомоги (за матеріалами…….. ).
85. Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги (на прикладі……).
86. Управління якістю на засадах ліцензування діяльності закладів охорони здоров’я (за матеріалами…….. ).
87. Управління проектом в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
88. Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
89. Планування людських ресурсів в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
90. Управління технологічними процесами в закладах охорони здоров’я
( за матеріалами…).
Зміст і послідовність практики з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, яка є складовою переддипломної практики, визначається Індивідуальним завданням по проходженню переддипломної практики.
Завдання з ОПБНС передбачає:
• аналіз нормативно-правової бази служби охорони праці;
• аналіз умов праці, характеристику шкідливих і небезпечних виробничих факторів на робочих місцях підприємства (установи, організації);
• аналіз і оцінку економічних наслідків виробничого травматизму, професійних захворювань, загальної захворюваності та аварій на підприємстві;
• розробку конкретних організаційних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів щодо виробничої санітарії;
• аналіз техніки безпеки та пожежної безпеки (інших можливих загроз) на підприємстві (установі, організації).
Ці завдання щодо дослідження питань з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в подальшому відображаються і в загальній преамбулі Звіту про проходження переддипломної практики.
У процесі виконання завдань з охорони праці і безпеки в надзвичайних ситуаціях студент одержує консультації у наукового керівника дипломної роботи.
Керівництво з ОПБНС від бази практики здійснює керівник підприємства. При аналізі питань з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях та розробки пропозицій студенти безпосередньо співпрацюють з керівником та працівниками служби охорони праці: інженерами відповідної спеціальності; фахівцями з питань гігієни праці; юристами, які спеціалізуються на питаннях законодавства про охорону праці.
Згідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України». п.3 «Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві», студенти під час стажування проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.
Організація — база переддипломної практики має забезпечити умови для ознайомлення студентів з процесом організації охорони праці на об’єкті практики, проведення аналізу її стану та розробки відповідних висновків та пропозицій за результатами практики. Вищезазначені питання висвітлюються в Звіті про проходження переддипломної практики (розділ 3), та в 4 розділі ОПБНС дипломної роботи спеціаліста (магістра).
Студент під час проходження переддипломної практики повинен зібрати статистичний матеріал, зробити необхідні виписки зі службової документації закладу охорони здоров’я, ознайомитися з інформацією по темі дипломного проекту, зібрати і підготувати графічний матеріал.
Другим комплексом завдань науково-дослідної практики є розробка пропозицій щодо вдосконалення управлінської діяльності закладу охорони здоров’я. Рекомендується ознайомитися з літературою, в якій висвітлюється не тільки вітчизняний, але й зарубіжний досвід діяльності фірм, організацій і підприємств.
Необхідно вивчити нормативно-правову базу діяльності закладу охорони здоров’я: Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства охорони здоров’я України, відповідні Положення, інструкції, які чинні на даний час і регламентують роботу закладів охорони здоров’я.
На завершальному етапі переддипломної практики студент повинен узагальнити матеріал, зібраний за період проходження практики, визначити його достовірність і достатність для розробки магістерської роботи, розробити рекомендації щодо удосконалення управління закладом охорони здоров’я, оформити звіт по практиці.
Під час проходження практики студенти дотримуються і виконують всі вимоги, що діють в закладі охорони здоров’я, правила внутрішнього трудового розпорядку. На час практики студент може бути прийнятий на вакантну штатну посаду з виконанням конкретного виробничого завдання і оплатою праці. В цьому разі на нього розповсюджуються всі положення трудового законодавства і положення відповідної посадової інструкції.
Студент, що не виконав програму переддипломної практики і отримав негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється на практику повторно або відраховується з інституту.
При порушенні студентом трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я за поданням керівника підрозділу і керівника практики від закладу він може бути відсторонений від проходження практики, про що повідомляється директору Українсько-російського інституту менеджменту і бізнесу ім. Б. Хмельницького при МАУП та завідувачу випускної кафедри. На їх пропозицію ректор може розглядати питання про відрахування студента з навчального закладу.
ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ
По завершенні переддипломної практики студенти протягом тижня представляють на випускну кафедру керівникам практики від навчального закладу на перевірку:
• заповнений по всіх розділах щоденник практики, підписаний керівниками практики від кафедри і від підприємства, з печатками організацій у зазначених в щоденнику місцях;
• відгук керівника практики від закладу про роботу студента в період практики з оцінкою рівня і оперативності виконання ним завдання з практики, відношення до виконання програми практики, дисципліни тощо;
• звіт по практиці, що містить матеріали, що відображають вирішення передбачених програмою практики завдань;
• матеріали до виконання магістерської роботи;
Щоденник практики є основним звітним документом, що характеризує і підтверджує проходження студентом науково-дослідної та педагогічної практики, в якому відображається його поточна робота в процесі практики:
• видане студенту індивідуальне завдання на переддипломну практику і збір матеріалів для дипломної роботи;
• календарний план виконання студентом програми практики з оцінками про повноту і рівень його виконання (план складається спільно з керівниками практики від кафедри і закладу охорони здоров’я);
• аналіз складу і зміст виконаної студентом практичної роботи із зазначенням структури, обсягів, термінів виконання і її оцінки керівником практики від закладу охорони здоров’я;
• дослідження і проведення анотованого огляду використаної студентом наукової літератури (монографії, наукові збірники і статті, реферативні видання) і нормативно-правових актів, звітних та облікових документів об’єкта дослідження;
• висновки і пропозиції студента по практиці;
• коротка характеристика і оцінка роботи студента в період практики від закладу охорони здоров’я і випускаючої кафедри.
Звіт про практику складається індивідуально кожним студентом і повинен відображати його роботу в період практики і підготовленість до написання магістерської роботи.
Оформлення звіту про проходження практики проводиться за загальними вимогами щодо творчої роботи студентів на аркушах паперу формату А 4, обсягом не менше 60 аркушів, дотримуючись наступної структури:
• титульний аркуш (додаток А);
• вступ;
• аналіз діяльності (залежно від теми практики та магістерської роботи);
• рекомендації щодо удосконалення управлінської діяльності закладу охорони здоров’я;
• система управління охороною праці та безпекою в надзвичайних ситуаціях;
• педагогічна практика;
• висновки та пропозиції;
• додатки.
Звіт повинен бути конкретним та стислим. Обов’язково повинен мати графічний матеріал (схеми, таблиці, рисунки, діаграми, графіки), який наочно розкриває суть виконаної роботи і особливо результати проведеного управлінського та економічного дослідження.
Звіт складається із декількох розділів: вступу, основної частини, практичних рекомендацій і загальних висновків.
У вступі узагальнюються зібрані матеріали і розкриваються основні питання і напрями, якими займався студент на практиці.
У вступі до Звіту з переддипломної практики висвітлюється актуальність питань охорони праці на підприємстві (в організації, установі), а також завдання щодо покращення стану питання на досліджуваному об’єкті зазначаються.
Основна частина містить аналіз організаційно-виробничої, фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров’я, облікових, звітних і планових матеріалів досліджуваної організації; організаційну структуру апарату управління закладом (підрозділом); системи організації і оплати праці, форм і методів організації надання медичної допомоги; структуру і адресність матеріальних та інформаційних потоків в закладі, функціональні взаємодії з іншими організаціями (підрозділами), результати проведених особисто дипломником соціально-психологічних опитувань, анкетувань.
На основі аналізу діяльності закладу охорони здоров’я розробляються пропозиції щодо удосконалення управлінської діяльності закладу, які передбачають усунення недоліків, що існують в організації та враховують сучасні тенденції, в т.ч. і досвід інших країн, та не суперечать нормам чинного законодавства України. Пропозиції повинні мати практичну значимість та обов’язково наукову новизну.
В третьому розділі звіту аналізується система охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному підприємстві (установі, організації); розробляються пропозиції з вдосконалення організації діяльності.
Рекомендації (пропозиції) слід надавати за схемою:
• розробка заходів із визначенням: коли зробити (місяць, рік), хто відповідає за виконання (вказується посадова особа – завідуюючий виробничими майстернями, завідуючий складом ядохімікатів, інженер по охороні праці);
• запропонувати наявність галузевих інструкцій на робочих місцях структурних підрозділів, технологічних регламентів та стандартів; перелік видів інструктажів; проведення навчання працівників; наявність основних облікових документів, що використовуються для ідентифікації шкідливих, небезпечних виробничих факторів;
• обчислити кошти на придбання засобів індивідуального захисту працівників, спецодягу, пристроїв, що нормують параметри мікроклімату, освітленість, шум, тощо;
• розрахувати заходи з поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці;
• зробити калькуляцію витрат на забезпечення заходів з покращення умов праці та охорони праці в цілому;
• розробити план ліквідації аварії на об’єкті в надзвичайних ситуаціях;
• розробити інструкцію з планування дій персоналу підприємства в надзвичайних ситуаціях.
Висновки по розділу 3, які стосуються результатів аудиту стану охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, робляться наприкінці самого розділу, а пропозиції щодо покращення стану питання виносяться в загальний перелік пропозицій.
Загальні висновки мають містити узагальнений аналіз діяльності закладу (підрозділу) охорони здоров’я його підрозділів відповідно до тематичного завдання з удосконалення діяльності закладу, та пропозиції щодо вдосконалення його діяльності.
Додатками до звіту можуть бути копії зібраних первинних документів (організаційних, господарських, ділових та інше), значні за обсягом аналітичні таблиці, складні схеми, зразки інших матеріалів, що характеризують господарську діяльність закладу.
За можливості, спільно з керівником студент може включити до звіту елементи наукових досліджень, а також надати систематизовані і структуровані матеріали за темою магістерської роботи.
За допомогою наукового керівника практики та магістерської роботи студент вибирає тематичне завдання для проходження практики.
Наприклад, якщо студент обрав тему магістерської роботи за № 47, а об’єктом дослідження та відповідно місця проходження науково-дослідної та педагогічної практики Поліклініку № 1 Печерського району м. Києва, то остаточна тема магістерської роботи може бути викладена у наступному вигляді:
Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я (за матеріалами Поліклініку № 1 Печерського району м. Києва)
Орієнтовний зміст звіту з науково-дослідної практики може бути наступний:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ПОЛІКЛІНІЦІ № 1 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
1.1. Загальна характеристика діяльності поліклініки № 1 Печерського району м. Києва
1.2. Аналіз причин виникнення конфліктів та оцінка рівня конфліктності персоналу закладу
1.3. Аналіз процесу управління конфліктами в поліклініці № 1 Печерського району м. Києва
РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ. ШЛЯХИ ВДОСКОНА¬ЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ПОЛІКЛІНІЦІ № 1 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
2.1. Використання прогресивних методів попередження між¬особистісних конфліктів в поліклініці
2.2. Розробка методів нормалізації психологічного клімату в колективі на основі використання психологічних тренінгів
2.3. Посилення вимог щодо дотримання деонтологічних норм в процесі надання медичних послуг
РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКОЮ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА ПОЛІКЛІНІЦІ № 1 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
3.1 Система управління охороною праці в організації
3.2.Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в поліклініці № 1 Печерського району м. Києва
3.3.Управління безпекою в надзвичайних ситуаціях в поліклініці № 1 Печерського району м. Києва
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
ДОДАТКИ

Захист звіту по практиці проводиться перед спеціально створеною комісією, до складу якої включаються: завідувач випускною кафедрою (голова комісії), відповідальний від кафедри за організацію і проведення практики, наукові керівники студентів по практиці і магістерській роботі.
У процесі захисту студент повинен стисло викласти основні результати виконаної роботи, висновки і рекомендації, структуру і аналіз матеріалів, які будуть включені до магістерської роботи, оцінити їх повноту і обсяг роботи, яку необхідно здійснити для її завершення. Під час захисту звіту студент повинен продемонструвати знання і досвід, набуті в закладі охорони здоров’я, зіставити при цьому теорію з практикою. Кожен студент повинен представити остаточно вибрану тему (напрям) магістерської роботи.
За результатами захисту комісія виставляє студенту диференційовану оцінку, заносить її в залікову книжку і дає рекомендації щодо підготовки магістерської роботи.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові акти:
1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 43.
2. Указ Президента України Програма економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 27 квітня 2011 року № 504/2011
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» від 2 лютого 2011 № 389
4. Наказ МОЗ України «Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2010 року» від 31.03.2008 №166
5. Наказ МОЗ України та АМН України «Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина перша)» від 19.02.2009 №102/18
6. Наказ МОЗ України та АМН України «Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина друга)» від 03.11.2009 №798/75
7. Наказ МОЗ України «Про затвердження Методичних рекомендацій «Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги» від 11.03.2011 №141/21
8. Наказ МОЗ України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній допомозі» від 15.07.2011, № 420
9. Наказ МОЗ України «Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року» від 01.08.2011 № 454
10. Наказ МОЗ України «Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення» від 01.11.2011 № 742
11. Наказ МОЗ України «Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров’я» від 30.12.2011 № 1008
12. Наказ МОЗ України «Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» від 23.02.2012 № 132
13. Наказ МОЗ України «Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи» від 23.02.2012 № 131
14. Наказ МОЗ України «Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню» від 23.02.2012 № 130
15. Наказ МОЗ України «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» від 23.02.2012 № 129

Навчально-методичні посібники та підручники
1. Анализ деятельности городской, районной санитарно-эпидемиологической станции: Учеб. пособие / Короп А.Ф., Просоленко Н.В., Федоров С.И. и др. – Харьков. 1994. – 24 с.
2. Анализ деятельности онкологической службы: Методические рекомендации / Сост. В.М. Мерабишвили, Л.С. Серова. – Ленинград, 1981. – 25 с.
3. Анализ деятельности отдельных учреждений здравоохранения: Учебные задания для студентов лечебного, педиатрического и санитарно-гигиенического факультетов Киевского медицинского института им. А.А. Богомольца. – К., 1975. – 40 с.
4. Анализ деятельности участковой больницы (врачебной амбулатории): Методические указания и задания к практическим занятиям для слушателей курсов повышения квалификации организаторов сельского здравоохранения / Сост. И.Я. Шапиро, Я.П. Базилевич. – Львов, 1983. – 25 с.
5. Баєва О. В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.]. — К.: ВД «Персонал», 2009. — 336 с. –
6. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 640с.
7. Богаченко П.В., Иванов В.В. Медицинский менеджмент.-М.: Инфра-М.-2007.-256 с.
8. Вялков А. И. Финансовый словарь главного врача Часть 2 / А. И. Вялков, М. А. Татарников. — М. : б. и., 2011. — 54 с.
9. Габуева Л.А., Щепин О.П. Организация и экономика предпринимательской деяльности в здравоохранении. — М.: Межд. центр финансово-экономического развития, 2006.- 432 с.
10. Галкин В.В. Медицинский бизнес .- М.: КноРус, 2007.-272 с.
11. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 312 с.
12. Гридасов В.І. Фармацевтичне і медичне товарознавство. – Харків: НФаУ «МТК-книга», 2004. – 160 с.
13. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2003. – 240 с.
14. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. менеджмент і маркетинг у фармації. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 750 с.
15. Жаліло Л., Солоненко І., Волос Б. та ін. Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти: Навч. посіб. К.: Вид-во УАДУ, 2001. 142 с.
16. Кузьмін Б.Є., Громовик Б.П. Менеджмент у фармації. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 464 с.
17. Менеджмент в охороні здоров’я: Структура та поведінка організацій охорони здоров’я / За ред. С.Шортела та А.Калюжного. К.: Основи, 1998. 560 с.
18. Менеджмент: теорія і практика: навч. Посібник./А.А.Мазаракі, Г.Є. Мошек,Л.А.Гомба та інші.-К.: Атіка, 2007.- 564 с.
19. Мінак В.О. Основи менеджменту і маркетингу в охороні здоров’я. – Харків, 2000.
20. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент і маркетинг у фармації. Ч.І. Менеджмент у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів / За ред.З.М. Мнушко –Харків: Основа, 1998. – 255 с.
21. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент і маркетинг у фармації. Ч.ІІ. Маркетинг у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів / За ред. З.М. Мнушко –Харків: Основа, 1999. – 288 с.
22. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч.-метод, комплекс. — Т.: Екон. думка, 2007. — 84 с.
23. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров‘я в Україні / [за заг. ред. В.М. Лехан, В.М. Рудого]. – К. : Вид-во Раєвського, 2005. – С.30.
24. Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис, проблеми та шляхи реформування. К.: Вид-во УАДУ, 2001. 360 с.
25. Салман Р.Б., Фигейрас Дж. Реформы системы здравоохранения в Европе. М.: Гэотар Медицина, 2000. 431 с.
26. Скляр Т.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб.пособие.СПю.: Изд.дом СПбГУ, 2004
27. Солоненко Н.Д. Економіка охорони здоров’я: Навч. посібник. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 416с.
28. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / під заг. ред. Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- 680 с.
29. Финансирование здравоохранения в Европейском союзе. Проблемы и стратегические решения / S. Thomson, T. Foubister, E. Mossialos ; Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения. — Копенгаген : ВОЗ, 2010. — 241 с.
30. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: За ред. О.В.Баєвої та І.М.Солоненка.- К.: МАУП, 2007 .-376 с.
31. Шутов М.М. Экономические основы рыночного здравоохранения / НАН Украины. Институт экономико-правовых исследований. – Донецк: ВИК, 2002. – 294 с.
32. Экономика здравоохранения: Учебн. пособие / Под общ. ред. А.В. Решетникова. – М.: ГЭТАР-МЕД, 2003. – 272 с.
33. Экономика здравоохранения. Учебное пособие Под научной редакцией М.Г.Колосницыной, И.М.Шеймана, С.В.Шишкина М., Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009, 479 с.
34. Экономика и управление здравоохранением / Трушкина Л.Ю., Телепцеришев Р.А. Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 384 с.
35. Нealth care systems in transition. Slovakia. Copenhagen: Reg. Off. Eur. 2000. 72 р.
36. Massaro T.A. Health system reform in the Czech Republic // JAMA. 1994. V. 271. № 23. P. 1870 1874.
37. Musgrove P. Public and Private Roles in Health. Washington: World Bank, 1996.
38. Oreskovic S. The miracle of centralization // Eurohealth. 1995. V. 1. № 1. P. 25 26.
39. Skackova D.,Marshall T. Health Care Systems in Transition: Slovakia. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1996.

ДОДАТКИ
Додаток А
Зразок оформлення титульної сторінки звіту

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького
Кафедра Адміністративного та медичного менеджменту

ЗВІТ
про виконання програми переддипломної практики
студента _____________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
групи _______________________________________
Спеціальність: Менеджмент організацій
Спеціалізація: Медичний та фармацевтичний менеджмент
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр База практики ________________________________________________
_____________________________________________________________
(повна назва закладу охорони здоров’я)

Керівник практики від
навчального закладу
_____________________
(посада, прізвище, ініціали)
Керівник практики від
закладу охорони здоров’я
_____________________
(посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищений
“__” ___________ 201 _ р.
______________________
(підпис)
Звіт захищений
“__” ___________ 201 _ р.
______________________
(підпис)

Київ-201_

Додаток Б

Зразок оформлення листа про проходження практики
Директору ________________________
(повна назва інституту)
_________________________________
(прізвище та ініціали)
_________________________________
(прізвище та ініціали студента)
Група ____________________________
Спеціальність _____________________
Форма навчання ___________________
Прошу дозволити проходження _______________________________ в термін
(вказати вид практики)
з “__” _______ по “__” _______ на базі ________________________________
(повна назва закладу)
__________________________________________________________________Керівник практики від _______________________________________________
(повна назва закладу — бази практики)
__________________________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)
Погоджено:
_________________________________ _____________________
(підпис керівника практики (прізвище та ініціали)
від бази практики)
“_____” _____________________
(дата)
_________________________________ _____________________
(підпис керівника практики (прізвище та ініціали)
від навчального закладу)
“_____” _____________________
(дата)
МП
___________________________
(підпис студента)
“_____” __________________
(дата)

Лист надсилається в інститут на ім’я директора за 1,5–2 місяці до початку практики.

Рубрика: Медицинский и фармацевтический менеджмент | Добавить комментарий

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами спеціальності «Адміністративний менеджмент»

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»
спеціалізації “Адміністративний менеджмент”

Київ – 2012

Підготовлена доктором біологічних наук, професором кафедри адміністративного та медичного менеджменту Баєвою Оленою Вікторівною, к.е.н. професором кафедри кафедри адміністративного та медичного менеджменту Новальською Надією Іванівною

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту (протокол №4 від 21 листопада 2012 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Баєва О.В., Новальська Н.І. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами спеціальності «Адміністративний менеджмент». ― К.: МАУП, 2012. – 37 с.

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Адміністративний менеджмент». та призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання. Методичні рекомендації містять пояснювальну записку щодо цілей та завдань дипломної роботи, загальних положень щодо організації та виконання дипломної роботи, змісту та обсягу дипломної роботи, вимог до оформлення, рецензування та захисту дипломної роботи, тематику дипломної робіт.

© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП),
2012

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами спеціальності 8.18010018 “Адміністративний менеджмент” розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму підготовки “Специфічні категорії” та призначені для надання допомоги студентами у виконанні дипломної роботи згідно чинних стандартів України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.
Дипломна робота є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.
Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», п. 4.6 запроваджена вимога включати до дипломних проектів спеціалістів і магістрів окремий розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».
Розділ дипломної роботи «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» є складовою дипломної роботи, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Виконання і захист дипломної роботи поряд із складанням державного іспиту є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників.
Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома магістра.
Метою виконання дипломного дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організацій.
У процесі виконання дипломної роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:
 знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання державного управління;
 вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;
 вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом;
 вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі;
 вміння організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;
 управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
 впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі;
 вміння розробляти методичне забезпечення і проводити навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
 вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях;
 знання новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;
 вміння вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог цивільного захисту та володіти головними професійними компетенціями з проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об`єктах господарювання відповідно до своїх професійних обов’язків;
 вміння обрати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні надзвичайних ситуацій, проведення розрахунків параметрів чинників джерел надзвичайних ситуацій, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
 вміння розробляти та впроваджувати превентивні та оперативні (аварійні) заходи з цивільного захисту.
1.5. Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:
• містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;
• містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;
• містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті;
• мати належне оформлення;
• мати всі потрібні супровідні документи;
• бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.
1.6. Дипломної робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми у реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об’єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об’єкта.
2.2. Основні етапи виконання дипломної роботи:
1) Вибір теми і об’єкта дослідження, затвердження теми.
2) Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання.
3) Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.
4) Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об’єкті дослідження.
5) Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.
6) Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.
7) Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.
8) Подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відзиву.
9) Подання роботи на кафедру. Попереднє заслуховування дипломної роботи на засіданні кафедри.
10) Зовнішнє рецензування роботи.
11) Захист дипломної роботи перед ДЕК.

2.2. До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційні сесії, завершили стажування та переддипломну практику та захистили звіти з них.
2.3. Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломною роботою. Науковий керівник проводить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а також контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.
Науковими керівниками призначаються провідні викладачі і науковці кафедри, що працюють за профілем дипломної роботи і мають відповідний науковий ступінь.
Розподіл тем дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, відбувається за принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.
2.4. Темою дипломної робота (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем адміністративного менеджменту, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра відповідно до спеціальності 8.18010018 “Адміністративний менеджмент”.
Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою адміністративного та медичного менеджменту МАУП і наводиться у додатку А.
Студенту надається право самостійно обрати тему дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, дипломні роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, організації та підприємства, що уклали із вищим навчальним закладом освіти контракти на навчання студентів або мають із ним договори співпраці та співдружності. Студент за погодженням із керівником може запропо¬нувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об’єкті дослідження).
2.5. Разом із вибором теми визначається об’єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинні бути державні установи, або організації та підприємства будь-якої форми власності, які є юридичною особою і мають самостійну звітність. Діяльність цих об’єктів повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.
Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об’єкта, то кафедра призначає для проходження переддипломної практики (об’єкт за матеріалами якого має виконуватись дипломна робота) організацію, з якою МАУП або його філії мають відповідну угоду.
Бажаним є виконання теми на замовлення керівництва об’єкта дослідження. Це замовлення оформлюється листом.
2.6. Кожен студент випускного курсу в заяві на ім’я завідувача кафедри адміністративного та медичного менеджменту, яка є підставою для призначення наукового керівника, зазначає формулювання теми і повну юридичну назву об’єкта дослідження.
Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування обрані теми дипломних робіт із зазначенням об’єктів, на яких вони виконуватимуться, розглядаються і обговорюються на засіданні випускової кафедри. Завідувач кафедри готує проект наказу і подає його ректору.
Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукових керівників кожного фіксуються наказом по МАУП. Усі подальші зміни (формулювання назви, об’єкт дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання).
2.7. Об’єкт дипломного дослідження є базою передипломної практики. Перед початком практики оформлюється спеціальний бланк-завдання, в якому фіксуються тема і план, мета і завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру.
Завдання (Додаток Б), підписане науковим керівником і сту¬дентом, затверджене завідувачем кафедри, при оформленні дипломної роботи слід розмістити після титульної сторінки дипломної роботи.
2.8. Порушення студентом календарного плану виконання фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
3.1. Мінімальний термін написання дипломної роботи — 10 тижнів.
3.2. Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.
3.3. На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломною роботою. Систематичні консультації допомагають дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи, є запорукою успішного захисту.
3.4. У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на рецензування науковому керівникові.
3.5. У разі позитивної рецензії наукового керівника і за наявності відзиву від підприємства об’єкта дослідження про достовірність використаних в аналітичних розрахунках даних дипломну роботу реєструють на кафедрі і передають на розгляд завідувачу кафедри, який має прийняти рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК.
3.6. Після завершення всіх допускових процедур по кафедрі дипломна робота передається декану факультету для оформлення допуску на зовнішню рецензію.
Список зовнішніх рецензентів складається на кафедрі не пізніше як за 4 тижні до початку виконання дипломних робіт і затверджується директором Інституту МАУП.
4. ЗМІСТ ТА ОБСЯГИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
4.1. Дипломна робота магістра повинна мати обсяг 6,0 6,5 умовних друкованих аркушів, або 120 140 сторінок рукописного тексту.
4.2. Зміст дипломної роботи визначається її темою і відбивається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.
4.3. План дипломної роботи має бути складним і містити: анотації (українською, російською та англійською мовами); вступну частину; чотири розділи, кожен з яких має містити не менш як три параграфи; висновки до розділів; висновки та пропозиції; список використаної літератури; додатки.
Орієнтовний варіант плану дипломної роботи:

«Мотивація та стимулювання праці як засіб підвищення ефективності роботи організації (на прикладі ТОВ «РОСТОК»)»

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
1.1. Зміст і еволюція поняття мотивації
1.2. Стимулювання як засіб мотивації трудової діяльності
1.3. Види та методи мотивації
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ «РОСТОК»
2.1. Загальна характеристика діяльності товариства
2.2. Аналіз кадрового забезпечення та системи оплати праці персоналу
2.3. Аналіз стимулів та мотивів до праці співробітників ТОВ «РОСТОК»
2.4. Оцінка рівня задоволеністю роботою та визначення професійної мотивації персоналу
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ «РОСТОК»
3.1. Обґрунтування необхідності активного використання сучасних засобів мотивації та стимулювання праці
3.2. Визначення ефективності від застосування сучасних матеріальних і нематеріальних методів мотивації в роботі з персоналом
3.3. Формування проекту соціального пакету
Висновки до третього розділу
РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКОЮ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В ТОВ «РОСТОК»
4.1 Система управління охороною праці в організації
4.2.Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ТОВ «РОСТОК»
4.3.Управління безпекою в надзвичайних ситуаціях в ТОВ «РОСТОК»
Висновки до четвертого розділу
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

4.4. Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об’єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього.
Не слід формулювати мету як «Дослідження…», «Вивчення…», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.
Далі слід зазначити використовувані методи дослідження, інформаційні джерела дослідження, наукову новизну одержаних результатів, практичне значення одержаних результатів, інформацію щодо апробації результатів дослідження, структуру дипломної роботи.
Обсяг вступу не повинен перевищувати 4 5 сторінок.

4.5. Перший розділ, теоретичний, містить декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності організації (підприємства, установи). У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри¬ваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.
У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів.
Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.
Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо.
Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загального обсягу дипломної роботи.

4.6. Аналітико-дослідницький другий розділ (3-4 параграфи), забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи та певний методичний інструментарій.
Характеристика … (предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження).
Сучасний стан … (предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження).
Аналіз … (предмету) на … (об’єкт дослідження).
Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію
Аналіз обов’язково повинен кореспондуватися з методологічним матеріалом, розкритим у попередньому розділі.
Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.
Аналіз проблеми повинен здійснюватись з урахуванням чинників позитивної та негативної дій.
Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які обов’язково супроводжувати стислим коментарем.
Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики.
Джерелом інформації є планові і фактичні показники госпо¬дарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.
Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.
З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати комп’ютер.
Не можна обмежитися використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об’єкта дослідження або використати тільки програму-редактор для друку і оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібні використання адаптованої автором стандартної програми або розробка власної програми для спрощення трудо¬містких розрахунків у аналітичному чи рекомендаційному розділі.
Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:
• поставлену задачу;
• програму, за якою вона буде вирішуватися;
• базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації баланс, інші форми звітності);
• формули розрахунку;
• блок-схему алгоритму розв’язання задачі;
• результат – у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;
• аналітичний опис результату.
Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві відповідного пункту плану: «….. із застосуванням ЕОМ».
Обсяг другого розділу – у межах 30 35 % загального обсягу дипломної роботи.

4.7. Завданням третього, проектно-рекомендаційного розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації (підприємства, установи) на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому розділі дослідження.
Напрями покращення …. (предмет дослідження) на …. (об’єкт дослідження).
Шляхи вдосконалення …. (предмет дослідження) на …. (об’єкт дослідження).
У цій частині наводяться обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності об’єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об’єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.
Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації (підприємства, установи) мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.
Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.
У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.
Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломної роботи.

4.8. Четвертий розділ дипломної роботи.
Розробка розділу повинна засвідчити досягнення поставленої мети: вміння майбутнього магістра вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіння основними професійними компетенціями з охорони праці та цивільного захисту.
Вимоги до змісту
Основні зусилля при написанні четвертого розділу дипломної роботи повинні бути спрямовані на з’ясування відповідності між дійсним станом охорони праці та організації безпеки в надзвичайних ситуаціях на об’єкті дослідження та нормативними вимогами, критеріями. Підсумком повинні стати пропозиції щодо покращення ситуації або подальших шляхів розвитку охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємстві (в установі, організації).
Запропоновані заходи та висновки повинні мати обґрунтування й бути конкретними та прийнятними до використання на реальному об’єкті. Запропоновані рішення можуть ілюструватися графічним матеріалом, оформлюватися в таблиці.
Для написання даного розділу використовують нормативно-пра¬вову базу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в Україні (закони, державні, галузеві стандарти, санітарні норми тощо), теоре¬тичні першоджерела (підручники, монографії, статті в періодичних виданнях та зі сторінок Інтернету), матеріали і досвід, накопичені при проходженні переддипломної практики.
Рекомендована структура розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях
4.1. Система управління охороною праці в організації.
4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на досліджуваному об`єкті.
4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.
Висновки до розділу.

Система управління охороною праці в організації
1. У цьому підрозділі необхідно проаналізувати організацію роботи служби охороною праці в установі (організації, підприємстві) за такими напрямами:
• штат служби охорони праці;
• організація навчання, інструктажів і перевірки знань;
• проведення паспортизації робочих місць щодо відповідності вимогам охорони праці;
• забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями, спецодягом, санітарним одягом тощо;
• проведення розслідувань нещасних випадків на підприємстві на предмет їх причин і заподіяної шкоди;
• організація контролю проходження медоглядів працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів;
• аналіз пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці;
• зміст куточка з охорони праці.
2. Необхідно провести аудит відповідності наявного переліку нормативно-правових актів існуючим вимогам.
3. Проаналізувати розділ “Охорона праці” колективного договору (угоди, трудового договору), що укладається між роботодавцем і трудовим колективом, оскільки це має істотне значення в системі планування роботи щодо забезпечення безпеки праці на підприємствах.
Для дослідження діяльності служби охороною праці на підприємстві (установі, організації) необхідно визначити її чисельний склад і зіставити з фактичною кількістю. Розрахунки доцільно проводити відповідно до Типового положення про службу охорони праці.
Копії основних документів, що створені та діють в установі (організації, підприємстві), а також “План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій” наводяться в загальному переліку додатків до дипломної роботи.
Отримані результати аналізуються, інтерпретуються, робиться загальний висновок з відповідними пропозиціями щодо усунення недоліків та/або покращення стану питання.
Оцінюючи ступінь ефективності служби охороною праці на підприємстві, слід виходити з того, що витрати, пов’язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні.
Узагальнити інформацію щодо стану охорони праці на досліджуваному об’єкті можна, склавши власний акт перевірки .
Завдання майбутнього керівника або співробітника установи (організації, підприємства) – дослідити сучасний стан питання в конкретній організації, зробити висновки та надати пропозиції стосовно ефективності громадського контролю. Тому у розділі 4.1 слід звернути увагу на державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці на підприємстві.
Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці
в організації
У цьому підрозділі описується стан умов праці на підприємстві, в якому студент проходив переддипломну практику, тобто об`єкті дослідження дипломної роботи.
На основі проведеної оцінки умов праці необхідно розробити відповідні управлінські рішення та організаційні заходи, що дозволять запобігти негативному впливу на працюючих виявлених небезпечних i шкідливих виробничих чинників або ж обмежити їх негативний прояв у межах допустимих норм. Детальна розробка відповідних управлінських рішень та організаційних заходів виконується лише з окремих, найбільш шкідливих і небезпечних чинників. Стосовно інших шкідливих i небезпечних виробничих чинників студент-дипломник пропонує лише можливі санітарно-гiгiєнiчнi i органiзацiйнi рішення та заходи. У разі потреби розглядається необхідність застосування засобів колективного та iндивiдуального захисту.
Особливу увагу в даній частині розділу необхідно приділити управлінським рішенням та організаційним заходам з електробезпеки використання у виробничому процесі допоміжного обладнання (вимірювальної, освітлювальної та іншої допоміжної апаратури, електронно-обчи¬слювальних машин, тощо.
В дипломній роботі також характеризується виробниче приміщення відділу: площа, об’єм, кількість працюючих; система опалення, вентиляції (природна чи штучна), освітлення (природне та штучне).
Вибір рішень та організаційних заходів, що забезпечують необхідний рівень безпеки, нешкiдливi та комфортні умови праці, повинен бути оптимальним з точки зору охорони і безпеки праці, захисту навколишнього середовища, економічних витрат, маси i габаритів апаратури, вигоди її експлуатації, продуктивності праці i працездатності людини, а також повинен бути обґрунтованим діючими нормативними документами, при цьому ефективність запропонованих рішень і заходів бажано підтвердити техніко-економічними розрахунками.
В розділі 4.2 мають бути висвітлені питання, пов’язані з організацією робочого місця: відповідність площі робочих місць санітарним нормам; розміщення меблів відповідно до їх функціонального призначення; відповідність обладнання робочого місця кількості та номенклатури знарядь праці змісту і особливостям виконуваної роботи; кількість і розміщення ПК та іншої офісної техніки.
На підставі атестації робочих місць персоналу підприємства, слід охарактеризувати напруженість праці за такими напрямами:
• відповідність площі та обсягу, що зайняті робочим місцем, діючим нормам;
• відповідність обладнання вимогам нормативно-технічної документації, а також характеру та обсягу виконуваних робіт;
• технологічна оснащеність робочого місця (засоби захисту приладів і їх технічний стан);
• відповідність технологічного процесу, устаткування, інструментів, засобів контролю вимогам стандартів безпеки і нормам охорони праці.
В розділі 4.2 доцільно проаналізувати стан виробничого травматизму та професійних захворювань (аналіз причин нещасних випадків захворювань), який проводиться на основі змісту актів про нещасний випадок (ф. Н-1), професійних захворювань на виробництві, звітності підприємства за ф. 7-Т та лікарняних листів за останні 3 роки.
Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті
Під час написання даного підрозділу необхідно стисло дати оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження на об’єкті дослідження. Для цього студент повинен:
1. Охарактеризувати приміщення з позицій пожежної безпеки. Для цього необхідно навести і обґрунтувати категорію з вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Система стандартов безопасности труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vsegost.com/Catalog/32/3254.shtml.
Для робочих місць користувачів ПК, наприклад, за вимогами ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://normativ.com.ua.
Категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщення, а також клас його вибухопожежонебезпеки повинні бути позначені відповідно табличкою згідно з встановленими нормами на вхідних дверях виробничих і складських приміщень.
2. Описати заходи щодо попередження виникнення пожежі та обмеження поширення вогню. Відповідно до ГОСТу 12.1.004-85 визначити засоби й заходи, що сприяють зниженню пожежної небезпеки (Система запобігання пожежі та система пожежного захисту). Вид, кількість, розміщення й утримання первинних засобів пожежогасіння – за ГОСТом 12.1.033-81. Необхідно також проаналізувати параметри аварійного освітлення, аварійної вентиляції, вибрані засоби автоматичного пожежогасіння, засоби повідомлення і сигналізації про пожежу тощо.
Далі в підрозділі слід охарактеризувати розміщення дільниць і приміщень з урахуванням їх вибухо- і пожежонебезпеки (вибухонебезпечні – на верхніх поверхах і біля зовнішніх стін), розподіл будинку на відсіки і секції, відокремлення складських приміщень стінами з високою вогнестійкістю, ступінь обмеження горючих матеріалів, які використовуються у виробництві, обмеження вентиляційних комунікацій, можливість автоматичного відключення вентиляції на випадок пожежі.
3. Заходи щодо успішної евакуації людей і матеріальних цінностей. Необхідно звернути увагу на розташування і взаємне компонування робочих місць і обладнання з урахуванням швидкої евакуації (зазначити конкретно габаритні відстані, ширину проходів і проїздів), з’ясувати, чи відповідають їх параметри вимогам ГОСТу 12.1.004–91 (обґрунтувати кількість евакуаційних виходів із приміщень і споруди, шляхи евакуації, визначити ширину дверей, коридорів, сходових площадок і маршів, проходів, напрямок відкривання дверей тощо), наявність спеціальних місць для збереження запасного устаткування, сировини, напівфабрикатів і готової продукції на виробничих ділянках, освітлення евакуаційних шляхів.
Слід також вказати вибрані первинні засоби гасіння пожежі (стаціонарні установки (спринклерні, дренчерні, піногенераторні) чи ручні вогнегасники (пінні, вуглекислотні, порошкові), вказати їх кількість, характеристики та строки їх дії. Звернути увагу на наявність медичної аптечки першої допомоги та систему автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками (з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м² площі приміщення), а також на підходи до засобів пожежогасіння та швидкого відключення електросхем устаткування, які повинні бути вільними. Необхідно навести схему евакуації персоналу підприємства.
При написанні даного підрозділу потрібно звернути увагу на потенційні причини виникнення пожеж (виникнення струмів короткого замикання, іскріння, перегрів провідників, резисторів та інших радіодеталей, пересихання електроізоляційних матеріалів, наявність гарячого і вибухонебезпечного середовища, статичної та атмосферної електрики) та надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж, вибухів тощо).
4. Розробити проект Інструкції з планування дій в організації, що є об`єктом дослідження дипломної роботи, на випадок надзвичайних ситуацій.
Висновки до розділу
Підсумком при написанні розділу повинні стати висновки, ключові поняття мають наводитися в загальних висновках до дипломної роботи. У них вказуються основні результати, отримані при виконанні по четвертому розді¬лу, відповідність рівня безпеки основним вимогам СніП, а також пропозиції щодо покращення ситуації або подальших шляхів розвитку охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному підприємстві (в установі, організації).

4.9. Висновки та пропозиції, що наводяться в окремому розділі дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у третьому розділі. У висновках не можуть з’явитися пропозиції, які не було розглянуто у третьому розділі.
Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5 6 сторінок.

4.10. Список використаної літератури слід в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (додаток В).

4.11. До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал, який потрібний для повноти сприяння дипломної роботи:
• копії документи організації (підприємства, установи);
• рекламні матеріали;
• проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
• таблиці допоміжних цифрових даних;
• інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи;
• ілюстрації допоміжного характеру.

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

5.1. Основна частина

5.1.1. Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послідовності:
 титульна сторінка;
 бланк завдання (додаток Б);
 реферат з анотаціями (українською, російською та англійською мовами);
 перелік умовних позначень (у разі потреби);
 зміст;
 вступ;
 основна частина;
 список використаної літератури;
 додатки.
Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує студент на титульній сторінці.

5.1.2 Мова дипломної роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

5.1.3. Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210297 мм). Текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір – 14-й кегль, 1,5 інтервали, шрифт – Times News Roman). Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату А3 (не більше за 40 рядків на сторінку).

5.1.4. Текст дипломної роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – 30 мм, з правого – не менш за 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.
Вписувати у друкований текст дипломної роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.
Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок диплома і розміщуватися, як правило, у додатках.

5.1.5. Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім’я та по-батькові й інші відомості про автора, тему дипломної роботи з посиланням на об’єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (додаток Г).

5.1.6.Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

5.1.7.Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання диплома.
Заголовки структурних частин дипломної роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ”, “ДОДАТКИ” друкуються великими літерами симет¬рично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 1-2 інтервалам основного тексту.
Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

5.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №..
Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.
“ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ”, “ДОДАТКИ” не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, «1.4» (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

5.3. Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем
Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплома, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.
Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі дипломної роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

5.4. Таблиці, формули, посилання

5.4.1. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, “Таблиця 2.3” (третя таблиця другого розділу); нижче розміщується назва таблиці.
У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, “Продовження табл. 2.3”.
Якщо в розділі дипломної роботи одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають із великої літери. Назву не підкреслюють.
Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки — з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих – якщо вони є самостійними.
У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

5.4.2. Формули в дипломній роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: “(3.1)” (перша формула третього розділу).
Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.
Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус ( ), множення () і
ділення (:).

5.4.3. Посилання в тексті дипломної роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: ”… у працях [1 9]….”.
Посилання на ілюстрації до дипломної роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, “рис. 2.3”; на формули – порядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”. Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, “в табл. 1.2”. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово “дивись”: наприклад, “див. табл. 1.2”.

5.4.4. Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:
а) Міжнародні декларації, акти;
б) Закони України (у хронологічній послідовності);
б) Укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);
г) монографії, брошури, підручники, статті з журналів, друковані кирилицею (абетковий порядок);
є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);
ж) іншомовні джерела, друковані латинським шрифтом;
з) електронні джерела.
Відомості про включені до списку літературних джерел слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць (див. додаток В).

5.5. Додатки

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті дипломної роботи.
Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток “ і поряд – велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А.
Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: “А.2” – другий розділ додатка А; “В.3.1” – перший підрозділ третього розділу додатка В.

6. АПРОБАЦІЯ, РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

6.1. Апробація дипломної роботи. За матеріалами дипломної роботи мають бути зроблено доповіді на наукових конференціях. В Українсько-Російському інституті менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького МАУП щорічно проводяться науково-практичні конференції магістрів та молодих вчених «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку». Ксерокопію Програми конференції потрібно додати до супроводжуючих матеріалів дипломної роботи.
Крім доповіді на науковій конференції матеріали дипломної роботи мають бути опубліковані в наукових виданнях. Ксерокопія статті також подається на захист.

6.2. Студент-випускник повинен додати до роботи рецензію керівника організації, яка слугувала об’єктом дослідження, завірений печаткою. Ця рецензія має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних. Бажано, щоб в ній були підтверджені актуальність теми дослідження для підприємства, самостійність автора дослідження, практична значущість аналітичного розділу та можливості і перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.

6.3. На завершену дипломну роботу науковий керівник дає відзив, в якому оцінює як якість виконання самої роботи, так і праці студента над нею, і робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту перед ДЕК.

6.4. Зброшурований у твердій палітурці рукопис завершеної дипломної роботи, яка підписана студентом та його науковим керівником, за наявності позитивної характеристики роботи у письмовому відзиві наукового керівника, подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює його.

6.5. Робота реєструється на випускній кафедрі для прийняття остаточного рішення про її допущення на зовнішню рецензію.
Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні фахівці, які працюють в науково-дослідних установах, викладачі інших вищих навчальних закладів.
Зовнішня рецензія подається у письмовому вигляді в довільній формі і має містити такі складові:
• висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи;
• характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідності змісту роботи до завдання;
• висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;
• оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;
• оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);
• інші питання на розсуд рецензента;
• висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи вимогам до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку роботи за чотирибальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.
Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис. Для підготовки студента до пояснень у зв’язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія додається до конверта з іншими супровідними документами.
6.6. Завершальною процедурою допущення дипломної роботи
до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завіду¬вачем кафедри. Допуск до захисту здійснюється на засіданні кафедри за участю наукового керівника та оформлюється у вигляді протоколу засідання випускної кафедри.
6.7. За умов успішного складання державного екзамену з фаху захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує ректор МАУП.
На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі документи:
• витяг із наказу ректора про затвердження персонального складу цієї комісії;
• список студентів екзаменаційної групи, які допущені до захисту дипломних робіт чи до складання державного іспиту, за підписом директора УРІМБ;
• довідка від деканату про виконання студентом навчального плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, переддипломної практики;
• дипломна робота студента;
• письмовий відзив керівника дипломної роботи;
• дві зовнішні рецензії на дипломну роботу;
• інші матеріали (видані статті студента за темою дипломної роботи; програми конференцій, на яких було оприлюднені основні результати дипломного дослідження; картка індивідуального завдання на дипломну роботу студента; копія протоколу попереднього захисту дипломної роботи).
6.8. Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної роботи і підготовлені наочні матеріали (4-6 сторінок із найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів або у вигляді роздавального матеріалу, а також слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо).
6.9. Обсяг тексту доповіді має відповідати 10 хвилинам виступу. Доповідь повинна відобразити: обґрунтування актуальності теми, мету і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства і творчі розробки автора. Особливе місце має бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці їх ефективності.
Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензії, особливу увагу звернути на висловлені рецензентами зауваження та дати аргументовану відповідь у доповіді.
Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента та забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.
6.10. Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.
Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь посиланням на наочні матеріали.
Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензії на дипломну роботу, і студент має можливість відповісти на всі зауваження рецензента.
Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, магістри можуть задавати студенту запитання щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.
Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.
6.11. За результатами захисту дипломної роботи на закритому засіданні ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відзив керівника, рецензентів, зміст доповіді, відповіді на запитання), про присвоєння магістру відповідної кваліфікації та про видачу йому диплома державного зразка.
6.13. Студент, який отримав на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим із ВНЗ і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до складання державних екзаменів (якщо він одержав незадовільну оцінку на екзамені) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років. Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової кафедри про затвердження теми і об’єкта дослідження, призначення наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи студент може суттєво оновити і доповнити.
Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор ВНЗ може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше як на один рік.
Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт, складання державних іспитів у той же рік категорично забороняється.

Додаток А

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
спеціальність 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»
спеціалізації “Адміністративний менеджмент”
1. Теоретико-методологічні основи державно-адміністративного управління.
2. Специфіка системи державно-адміністративного управління в Україні.
3. Особливості та характерні риси державної установи як об’єкту управління.
4. Формування стратегії розвитку організації (підприємства, установи).
5. Формування програми діяльності організації (підприємства, установи), відповідно до визначеної стратегії її розвитку.
6. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування організації (підприємства, установи).
7. Формування механізму взаємовідносин адміністративної служби з іншими структурними підрозділами організації.
8. Створення раціональної структури та збалансованої діяльності підрозділів організації (підприємства, установи).
9. Політико-правовий статус державного службовця.
10. Формування професійної компетентності і моральних якостей посадової особи адміністративно-державного управління.
11. Лідерство у системі державно-адміністративного управління.
12. Теоретико-методологічні засади мотивації як функції управління.
13. Використання сучасних форм і методів роботи з персоналом.
14. Організація роботи з персоналом в процесі управління організацією.
15. Управління дисципліною та оплатою праці в організації (підприємства, установи).
16. Організація роботи кадрової служби підприємства (установи).
17. Формування та реалізація концепції безперервної освіти в організації (підприємстві, установі).
18. Організація зовнішніх функціональних зв’язків організації.
19. Компетенція адміністративної служби як складова внутрішнього контролю в діяльності організації (підприємства, установи).
20. Розробка правил ділового етикету діяльності адміністративного персоналу.
21. Методи і прийоми Паблік Рілейшнз у діяльності та розвитку організації (підприємства).
22. Використання Паблік Рілейшнз як технології креативного менеджменту.
23. Комунікативна та ділова кваліфікації співробітників як засіб підвищення ефективності діяльності організації (підприємства, установи).
24. Формування сприятливого соціально-психологічний клімату в трудовому колективі організації (підприємства, установи).
25. Підвищення ефективності праці співробітників як складова кадрової політики організації.
26. Введення ефективної комунікаційної взаємодії структурних підрозділів як складова діяльності адміністративної служби організації (підприємства, установи).
27. Здійснення обліково-контрольних робіт раціонального використання ресурсів підприємства як складова діяльності адміністративної служби організації (підприємства, установи).
28. Сучасна модель місцевого самоврядування в Україні та шляхи її вдосконалення з врахуванням досвіду зарубіжних країн.
29. Організація інформаційної підтримки управлінських рішень в органах державної влади регіонального рівня України.
30. Розподіл повноважень між районними та міськими органами влади для забезпечення ефективного управління розвитку міста в умовах ринкових перетворень в Україні.
31. Роль інформаційних комунікацій у розвитку адміністративної системи України.
32. Інформаційна політика України та використання інформаційних технологій у державному управлінні.
33. Організація зв’язків з громадськістю в державних установах та організаціях.
34. Технології розробки і реалізації управлінських рішень в державному управлінні.
35. Формування механізму взаємодії керівника і підлеглого в управлінському спілкуванні.
36. Етико-правові аспекти управління організацією (підприємством, установою).
37. Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту.
38. Корпоративні комунікації як засіб підвищення ефективності менеджменту.
39. Система формування і розвитку особистості керівника та ефективності його управлінської діяльності.
40. Державний службовець у системі адміністративного менеджменту: рольові функції та особистісні характеристики.
41. Розробка соціально-психологічної та професійної моделі керівника.
42. Аналітико-методологічні основи застосування адміністративних та економічних методів в управлінні.
43. Формування механізму оцінки трудової діяльності державних службовців.
44. Мотивація та стимулювання праці як засіб підвищення ефективності роботи підприємства (організації, установи).
45. Кадрове забезпечення державного управління (організаційно-правовий аспект).
46. Організація аудиту управлінської діяльності на підприємстві.
47. Розробка концепції економічності, ефективності та результативності аудиту управлінської діяльності.
48. Аудит управлінської діяльності як засіб здійснення ефективного управління.
49. Основні напрямки еволюції держапарату: досвід розвинутих країн
50. Організації державного управління в країнах світу.
51. Розвиток системи державної служби в закордонній та вітчизняній практиці: порівняльний аналіз.
52. Адміністративний менеджмент в процесі організації функціонування системи безпеки діяльності людини.
53. Визначення напрямів розвитку організації (підприємства, установи).
54. Проектування програми діяльності організації.
55. Утворення та підтримання раціональної структури та збалансованості діяльності підрозділів організації (підприємства, установи).
56. Ефективність діючих економічних і адміністративних методів керівництва.
57. Організація структури адміністративної служби (підприємства, установи).
58. Розробка перспективних планів роботи підприємства (організації) за визначеними видами та напрямами діяльності.
59. Організація роботи з документами, що знаходяться в документообігу підприємства (установи, організації).
60. Організація розробки планів роботи з персоналом.
61. Організація забезпечення умов ефективної та безпечної праці на робочих місцях.
62. Забезпечення діяльності організації (підприємства, установи) інформаційно-комунікаційними зв’язками.
63. Формування корпоративної культури організації (підприємства, установи).
64. Створення сприятливих соціально-психологічних умов діяльності колективу.
65. Формування кадрової політики, спрямованої на забезпечення дієздатності колективу (діяльності організації).
66. Визначення змісту робіт за технологіями організаційного планування.
67. Організація кадрового забезпечення.
68. Організація заходів щодо удосконалення форм і методів роботи з персоналом.
69. Управління діловою кар’єрою кваліфікованих фахівців.
70. Контролювання стану трудової і виконавської дисципліни.
71. Організація управлінських процедур в організації (підприємстві, установі).
72. Організація заходів за участю керівництва.
73. Забезпечення фахової дієздатності персоналу організації (підприємства, установи).
74. Здійснення загального контролю діяльності організації (підприємства, установи) їх структурних підрозділів.
75. Контроль діяльності структурних підрозділів і працівників адміністративної служби.
76. Планування діяльності підрозділів органів державного управління.
77. Здійснення управління діяльністю адміністративної служби організації (підприємства, установи).
78. Координація діяльності підрозділу організації (підприємства, установи).
79. Організація та удосконалення менеджменту установи (підрозділу).
80. Формування ефективної системи трудових відносин.
81. Формування належного морально-психологічного клімату при здійсненні спільної діяльності.
82. Забезпечення захисту персоналу організації (підприємства, установи) й об’єктів господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації.
83. Навчання та розвиток персоналу підприємства (установи) (за матеріалами…).
84. Науково-методичне забезпечення навчального процесу в закладах освіти.
85. Контролю¬вання процесу і результатів освітньої діяльності (за матеріалами…).
86. Системний аналіз діяльності організації (підприємства, установи) (за матеріалами…).
87. Розробка стратегічних напрямів розвитку організації (підприємства, установи), з метою забезпечення його конкурентоспроможності (за матеріалами…).
88. Формуван¬ня іміджу підприємства (установи) (за матеріалами…).
89. Планування та прогнозування діяльності організації (підприємства, установи) (за матеріалами…).
90. Організація та раціоналізація робочих місць на підприємстві (установі) (за матеріалами…)
91. Формування організаційних та технологічних взаємозв’язків між підрозділами та службами підприємства (установи) та механізмів їх координації (за матеріалами…).
92. Організація процесів управління на підприємстві (установі) (за матеріалами…).
93. Раціональ¬на організація управлінської праці підприємства (установи) (за матеріалами…).
94. Аналіз ефективності системи управління та управлінської діяльності на підприємстві (в установі) ( на прикладі…).
95. Аналітико-методологічні засади організації реалізації та контролю виконання управлінських рішень (за матеріалами…)
96. Впровадження системного підходу до вироблення та реалізації управлінського рішення на підприємстві (в установі) ( на прикладі….).
97. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки на підприємстві (установі) (за матеріалами…).
98. Забезпечення соціального захисту працівників на підприємстві (установі)(за матеріалами…) .
99. Аналітико-методологічні засади управління персоналом підприємства (установи) (за матеріалами…).
100. Аналіз ефективності використання кваліфікаційного кадрового потенціалу підприємства (установи) (за матеріалами…).
101. Аналіз системи підготовки управлінських кадрів ( за матеріалами……).
102. Формува¬ння та керівництво колективом організації (за матеріалами…).
103. Формуван¬ня та розвиток організаційної культури підприємства (установи) (за матеріалами…).
104. Управління конфліктами в трудовому колективі (за матеріалами…)
105. Регулювання поведінки персо¬налу в процесі діяльності підприємства (установи) (за матеріалами…).
106. Формування механізмів управління групами працівників на підприємстві (в установі) ( на прикладі….).

Додаток Б
Форма №Н-9.01
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б.Хмельницького
Кафедра ____________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень ___________

Напрям підготовки __________________________________________________
(шифр і назва)
Спеціальність _______________________________________________________
(шифр і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_____________________________
«___» _______________20__ року

ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема дипломної роботи _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

керівник дипломної роботи ______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом вищого навчального закладу від «___» ___________20__ року №___
2. Строк подання студентом дипломної роботи _____________________________________________
3. Вихідні дані до дипломної роботи ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Розділ Прізвище, ініціали та наукове звання наукового керівника Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв

1.
7. Дата видачі завдання «____» ________________ 2012 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітка

Студент ____________
(підпис) _____________________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник дипломної роботи ____________
(підпис) _____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Форму призначено для видачі завдання студенту на виконання дипломно роботи і контролю за ходом роботи з боку кафедри , декана факультету та директора Інституту.
2. Розробляється керівником дипломної роботи.
3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Додаток В

Зразок оформлення списку використаної літератури

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги:

Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).
Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1).
2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше авторів
1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13).
Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).
2. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
3. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ
1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005— .— (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. — 2005. — 277 с.
2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .—
Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПІ», 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів
1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
3. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
4. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.
Препринти 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
Словники 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.
Законодавчі та нормативні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).
Бібліографічні показчики 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.
Авторські свідоцтва 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
4. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

Електронні ресурси 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Додаток Г
Титульна сторінка дипломної роботи

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу
ім. Богдана Хмельницького

Кафедра адміністративного та медичного менеджменту

Спеціальність: 8.18010018 “Адміністративний менеджмент”
Спеціалізація: “Адміністративний менеджмент”
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

“ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВ “ЛАКМА”)”

Студентки групи М-10-12 МАДМ (1,6 з)

___________________ Іванової Анни Ігорівни

Науковий керівник
к.е.н., проф. кафедри
адміністративного
та медичного менеджменту ___________________ Новальська Н.І.

Допущено до захисту в ДЕК «___» ___________20__ р.

Завідувач кафедри
адміністративного та
медичного менеджменту
д. біол. н., професор __________________ Баєва О.В.

Київ – 20__

Додаток Д
Форма №Н-9.03
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Російський інститут менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького

ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент (ка)___________________________________ до захисту дипломної роботи
(прізвище та ініціали)
за напрямом підготовки _________________________________________________________________
спеціальністю __________________________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)
на тему: _______________________________________________________________________________
(назва теми)
Дипломна робота і зовнішня рецензія додаються.
Декан факультету __________________________________________________________________
(підпис)
Довідка про успішність
__________¬¬¬¬¬¬_________________________________за період навчання в УРІМБ ім. Б.Хмельницького
(прізвище та ініціали студента)
з ________ 20__ року до __________20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:
національною шкалою: відмінно ____ %, добре ____ %, задовільно ____ %;
шкалою ECTS: A ____ %; B ____ %; C ____ %; D ____ %; E ____ %.
Секретар ДЕК
__________________
(підпис)
_____________________
(прізвище та ініціали)

Висновок керівника дипломної роботи
Студент(ка) ____________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

Актуальність роботи

Позитивні сторони роботи

Негативні сторони роботи

Оцінка праці студента над дипломною роботою

Висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту перед ДЕК.

Керівник роботи
___________
(підпис)

«___» _________20__ року

Висновок випускної кафедри про дипломну роботу
Дипломна робота розглянута. Студент (ка) ___________________________________ (прізвище та ініціали)
допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.
Протокол засідання кафедри №_____ від «___» ______________20__ р.

Завідувач кафедри
___________________________________________________________
(назва)

___________
(підпис)
___________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

«___» _________20__ року
Примітки:
1. Зазначаються дані щодо навчальних досягнень студента за період навчання у вищому навчальному закладі, висновок керівника дипломної роботи та висновок кафедри про дипломну роботу.
2. Формат бланка А5 (148 х 210 мм), 2 сторінки.

Рубрика: Адміністративний менеджмент.Дипломникам | Добавить комментарий

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізація «Медичний та фармацевтичний менеджмент» (для бакалаврів)

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Напрям підготовки: 6.030601 “Менеджмент”
Спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”
(для бакалаврів)

Київ – 2012
Підготовлена доктором біологічних наук, професором кафедри адміністративного та медичного менеджменту Баєвою Оленою Вікторівною, доцентом кафедри адміністративного та медичного менеджменту Старих Любов Володимирівною.
Затверджена на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту (Протокол №3 від 17 жовтня 2012 року)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Баєва О.В., Старих Л.В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізація «Медичний та фармацевтичний менеджмент» (для бакалаврів).- К.: МАУП, 2012.- 33 с.

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Медичний та фармацевтичний менеджмент» та призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання. Окремим розділом надано методичні рекомендації з охорони праці.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2012

ВСТУП
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент” розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та призначені для надання допомоги студентами у виконання дипломної роботи згідно чинних стандартів України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.
Дипломна робота є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.
Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», п. 4.6 запроваджена вимога включати до дипломних проектів бакалаврів окремий розділ «Охорона праці».
Розділ «Охорона праці» є складовою дипломної роботи, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи з питань охорони праці.

1. Цілі та завдання дипломної роботи
Виконання і захист дипломної роботи поряд із складанням державного іспиту є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників.
Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома бакалавра.
Метою виконання дипломного дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організацій.
У процесі виконання дипломної роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:
• знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання менеджменту;
• вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;
• вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом;
• вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі;
• вміння організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;
• впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі;
• вміння розробляти методичне забезпечення і проведити навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
• вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом з питань охорони праці.

1.1 Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:
• містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;
• містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;
• мати належне оформлення;
• мати всі потрібні супровідні документи;
• бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.
1.2. Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми у реальному підприємстві, а також не має відзиву з об’єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.
2. Загальні положення
2.1. Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об’єкта – закладу охорони здоров`я.
2.2. Основні етапи виконання дипломної роботи:
1. Вибір теми і об’єкта дослідження, затвердження теми.
2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання.
3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.
4. Збирання фактичного матеріалу під час виробничої практики на об’єкті дослідження.
5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.
6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.
7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.
8. Подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відзиву.
9. Подання роботи на кафедру. Попереднє заслуховування дипломної роботи на засіданні кафедри.
10. Зовнішнє рецензування роботи.
11. Захист дипломної роботи у ДЕК.

2.3. До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили стажування та виробничу практику та захистили звіти.
2.4. Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над випускною роботою. Науковий керівник проводить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до виробничої практики, а також контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.
Науковими керівниками призначаються провідні викладачі та науковці кафедри, закладів охорони здоров’я, що працюють за профілем дипломної роботи та мають відповідний науковий ступінь.
Розподіл дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, відбувається за принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.
2.5. Темою дипломної робота (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту в галузі охорони здоров’я, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів відповідно до спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.
Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою адміністративного та медичного менеджменту МАУП і наводиться у Додатку А.
Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, дипломні роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, заклади охорони здоров’я, що уклали із вищим навчальним закладом освіти контракти на навчання студентів або мають із ним договори співпраці та співдружності. Студент за погодженням із керівником може запропо¬нувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об’єкті дослідження).
2.6. Разом із вибором теми визначається об’єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинен бути заклад охорони здоров’я будь-якої форми власності, який є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього закладу повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.
Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об’єкта, то кафедра призначає для проходження виробничої практики (об’єкт за матеріалами якого має виконуватись дипломна робота) заклад охорони здоров’я, з якими МАУП або його філії мають відповідну угоду.
Бажаним є виконання теми на замовлення керівництва об’єкта дослідження. Це замовлення оформлюється листом.
2.7. Кожен студент випускного курсу у заяві на ім’я завідувача дипломної кафедри, яка є підставою для призначення наукового керівника, зазначає формулювання теми і повну юридичну назву об’єкта дослідження.
Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування обрані теми дипломних робіт із зазначенням об’єктів, на яких вони виконуватимуться, розглядаються і обговорюються на засіданні випускної кафедри.
Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукових керівників кожного фіксуються наказом по МАУП. Усі подальші зміни (формулювання назви, об’єкт дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання).
2.8. Об’єкт дипломного дослідження є базою виробничої практики. Перед початком практики оформлюється спеціальний бланк-завдання, в якому фіксуються тема і план, мета і завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру.
Завдання (додаток Г), підписане науковим керівником і сту¬дентом, затверджене завідувачем кафедри, при оформленні дипломної роботи слід розмістити після титульної сторінки дипломної роботи.
2.9. Порушення студентом календарного плану виконання фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри.

3. Організація виконання дипломної роботи
3.1. Мінімальний термін написання дипломної роботи — 2 тижні.
3.2. Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.
3.3. На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента та наукового керівника над випускною роботою. Систематичні консультації допомагають дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту та оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне та уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи, є запорукою успішного захисту.
3.4. У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на рецензування науковому керівникові.
3.5. У разі позитивної рецензії наукового керівника та за наявності відзиву від підприємства — об’єкта дослідження про достовірність використаних в аналітичних розрахунках даних дипломну роботу реєструють на кафедрі та передають на розгляд завідувачу кафедри, який має прийняти рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК.
3.6. Після проведення попереднього захисту (експертизи) дипломної роботи рішенням кафедри дипломна робота допускається до захисту перед ДЕК та подається на зовнішню рецензію.
Список зовнішніх рецензентів складається на кафедрі не пізніше як за 4 тижні до початку виконання дипломних робіт і затверджується директором Інституту МАУП.

4. Зміст та обсяги дипломної роботи
4.1. Дипломна робота магістра повинна мати обсяг 70 90 сторінок рукописного тексту.
4.2. Зміст дипломної роботи визначається її темою та відповідає плану, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) й відповідні нормативні документи та складає проект плану, який обговорює з керівником.
4.3. Зміст дипломної роботи має бути складним і містити: вступну частину; три розділи, кожен з яких має містити не менш як два параграфи; висновки та пропозиції; список використаної літератури та додатки.
Орієнтовний варіант плану дипломної роботи на тему:
«УПРАВ¬ЛІННЯ КОН¬ФЛІКТАМИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВ “МЕДІКОМ”)»
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1. Сутність, види та основні функції конфліктів
1.2. Основні методи управління конфліктами
1.3. Нормативно-правові засади державного регулювання в сфері трудових відносин в організаціях
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ТОВ «МЕДІКОМ»
2.1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства
2.2. Оцінка інтраперсональних конфліктів працівників ТОВ «Медіком»
2.3. Аналіз соціально-психологічного клімату колективу ТОВ «Медіком»
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ТОВ “МЕДІКОМ”
3.1 Система управління охороною праці в закладі охорони здоров’я
3.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ТОВ “Медіком”
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки та вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об’єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього. У вступі також визначаються методи та інформаційна база дослідження та практичне значення.
У загальному вступі до дипломної роботи обґрунтовується зв’язок між питаннями, розглянутими в розділі з охорони праці з темою дипломної роботи. У ньому вказується значення вирішення відповідних проблем, роль працюючих у галузі – керівних кадрів та професіоналів, фахівців – у питаннях покращення умов праці на виробництві та зменшення впливу шкідливих і небезпечних чинників на життя та здоров’я працюючих.
Обсяг вступу не повинен перевищувати 4 5 сторінок.
Перший розділ, теоретичний, містить декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності закладу охорони здоров’я. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри¬ваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому — відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.
У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, наказів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів. Рекомендовані нормативно-правові акти, з якими має ознайомитись студент при написанні дипломної роботи наведені у Додатку Б.
Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.
Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо.
Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загаль¬ного обсягу дипломної роботи.
Аналітичний другий розділ (2-3 параграфи), забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.
Характеристика … (предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження).
Сучасний стан …(предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження).
Дослідження … (предмету) на … (об’єкт дослідження).
Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію
Аналіз обов’язково повинен кореспондуватися з методологічним матеріалом, розкритим у попередньому розділі.
Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.
Аналіз проблеми повинен здійснюватись з урахуванням чинників позитивної та негативної дій.
Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які обов’язково супроводжувати стислим коментарем.
Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час виробничої практики.
Джерелом інформації є планові і фактичні показники госпо¬дарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час виробничої практики.
Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.
З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати комп’ютер.
Не можна обмежитися використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об’єкта дослідження або використати тільки програму-редактор для друку і оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібні використання адаптованої автором стандартної програми або розробка власної програми для спрощення трудо¬містких розрахунків у аналітичному чи рекомендаційному розділі.
Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:
• поставлену задачу;
• програму, за якою вона буде вирішуватися;
• базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є
джерелами первинної інформації — баланс, інші форми
звітності);
• формули розрахунку;
• блок-схему алгоритму розв’язання задачі;
• результат – у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків
тощо;
• аналітичний опис результату.
Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві
відповідного пункту плану: « із застосуванням ЕОМ».
Обсяг другого розділу – у межах 30—35% загального обсягу дипломної роботи.

Розробка розділу 3 Система управління охороною праці та безпекою в надзвичайних ситуаціях в закладах охорони здоров`я повинна засвідчити досягнення поставленої мети, а саме: вміння вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіння основними професійними компетенціями з охорони праці.
4.1. Система управління охороною праці в закладі охорони здоров`я
У цьому підрозділі необхідно проаналізувати організацію роботи служби охороною праці в закладі охорони здоров`я за такими напрямами:
• штат служби охорони праці;
• організація навчання, інструктажів і перевірки знань;
• проведення паспортизації робочих місць щодо відповідності вимогам охорони праці;
• забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями, спецодягом, санітарним одягом тощо;
• проведення розслідувань нещасних випадків на підприємстві на предмет їх причин і заподіяної шкоди;
• організація контролю проходження медоглядів працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів;
• аналіз пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці;
• зміст куточка з охорони праці.
2. Необхідно провести аудит відповідності наявного переліку нормативно-правових актів існуючим вимогам.
3. Проаналізувати розділ “Охорона праці” колективного договору (угоди, трудового договору), що укладається між роботодавцем і трудовим колективом, оскільки це має істотне значення в системі планування роботи щодо забезпечення безпеки праці на підприємствах.
Для дослідження діяльності служби охороною праці в закладі охорони здоров`я необхідно визначити її чисельний склад і зіставити з фактичною кількістю. Розрахунки доцільно проводити відповідно до Типового положення про службу охорони праці.
Копії основних документів, що створені та діють в установі (організації, підприємстві) наводяться в загальному переліку додатків до дипломної роботи.
Отримані результати аналізуються, інтерпретуються, робиться загальний висновок з відповідними пропозиціями щодо усунення недоліків та/або покращення стану питання.
Оцінюючи ступінь ефективності служби охороною праці на підприємстві, слід виходити з того, що витрати, пов’язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні.
Узагальнити інформацію щодо стану охорони праці на досліджуваному об’єкті можна, склавши власний акт перевірки .
Завдання майбутнього керівника або співробітника закладу охорони здоров`я – дослідити сучасний стан питання в конкретній організації, зробити висновки та надати пропозиції стосовно ефективності громадського контролю. Тому у розділі 4.1 слід звернути увагу на державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці в закладах охорони здоров`я.

4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в закладі охорони здоров`я
У цьому підрозділі описується стан умов праці в закладі охорони здоров`я , в якому студент проходив виробничу практику, тобто об`єкті дослідження дипломної роботи.
На основі проведеної оцінки умов праці необхідно розробити відповідні управлінські рішення та організаційні заходи, що дозволять запобігти негативному впливу на працюючих виявлених небезпечних i шкідливих виробничих чинників або ж обмежити їх негативний прояв у межах допустимих норм. Детальна розробка відповідних управлінських рішень та організаційних заходів виконується лише з окремих, найбільш шкідливих і небезпечних чинників. Стосовно інших шкідливих i небезпечних виробничих чинників студент-дипломник пропонує лише можливі санітарно-гiгiєнiчнi i органiзацiйнi рішення та заходи. У разі потреби розглядається необхідність застосування засобів колективного та iндивiдуального захисту.
Особливу увагу в даній частині розділу необхідно приділити управлінським рішенням та організаційним заходам з електробезпеки використання у процесі надання медичної допомоги з медичного та допоміжного обладнання.
В дипломній роботі також характеризується приміщення відділень закладу охорони здоров’я: площа, об’єм, кількість медичного персоналу та пацієнтів у лікувальних відділеннях; система опалення, вентиляції (природна чи штучна), освітлення (природне та штучне).
Вибір рішень та організаційних заходів, що забезпечують необхідний рівень безпеки, нешкiдливi та комфортні умови праці, повинен бути оптимальним з точки зору охорони і безпеки праці, захисту навколишнього середовища, економічних витрат, маси i габаритів апаратури, вигоди її експлуатації, продуктивності праці i працездатності людини, а також повинен бути обґрунтованим діючими нормативними документами, при цьому ефективність запропонованих рішень і заходів бажано підтвердити техніко-економічними розрахунками.
В розділі 4.2 мають бути висвітлені питання, пов’язані з організацією робочого місця: відповідність площі робочих місць санітарним нормам; розміщення меблів відповідно до їх функціонального призначення; відповідність обладнання робочого місця кількості та номенклатури знарядь праці змісту і особливостям виконуваної роботи; кількість і розміщення медичного обладнання, ПК та іншої офісної техніки.
На підставі атестації робочих місць персоналу закладу охорони здоров`я, слід охарактеризувати напруженість праці за такими напрямами:
• відповідність площі та обсягу, що зайняті робочим місцем, діючим нормам;
• відповідність обладнання вимогам нормативно-технічної документації, а також характеру та обсягу виконуваних робіт;
• технологічна оснащеність робочого місця (засоби захисту приладів і їх технічний стан);
• відповідність технологічного процесу, устаткування, інструментів, засобів контролю вимогам стандартів безпеки і нормам охорони праці.
В розділі 4.2 доцільно проаналізувати стан виробничого травматизму та професійних захворювань (аналіз причин нещасних випадків захворювань), який проводиться на основі змісту актів про нещасний випадок (ф. Н-1), професійних захворювань, звітності закладу охорони здоров’я за ф. 7-Т та лікарняних листів за останні 3 роки.
Перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці в закладах охорони здоров`я наводиться в Додатку В.
Висновки до розділу
Підсумком при написанні розділу повинні стати висновки, ключові поняття мають наводитися в загальних висновках до дипломної роботи. У них вказуються основні результати, отримані при виконанні по четвертому розділу, відповідність рівня безпеки основним вимогам СніП, а також пропозиції щодо покращення ситуації або подальших шляхів розвитку охорони праці в досліджуваному закладі охорони здоров`я .

Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі
дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного
дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми,
оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті
дипломної роботи та поставленим у вступі завданням. У висновках не можуть з’явитися пропозиції, які не було розглянуто у третьому
розділі дипломної роботи.
Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5-6 сторінок.

5. Вимоги до оформлення дипломних робіт
5.1. Основна частина
Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послідовності:
 титульна сторінка (Додаток Д);
 бланк завдання (Додаток Г);
 зміст;
 перелік умовних позначень (у разі потреби);
 вступ;
 основна частина;
 список використаної літератури;
 додатки.
Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на титульній сторінці.
5.1.2 Мова дипломної роботи – державна, стиль – науковий,
чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність —
логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних
джерел є неприпустимим.
5.1.3. Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210×297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір – 14-й кегль, 1,5 інтервали, шрифт – Times News Roman). Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату АЗ (не більше за 40 рядків на сторінку).
5.1.4. Текст дипломної роботи розміщується на аркуші з
дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – не менш за
30 мм, з правого – не менш за 10 мм, зверху – не менш за 20 мм,
знизу – не менш за 20 мм.
Вписувати у друкований текст диплома окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.
Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок дипломної роботи і розміщуватися, як правило, у додатках.
Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім’я та по-батькові й інші відомості про автора, тему дипломної роботи з посиланням на об’єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (додаток Б).
5.1.6. Зміст містить найменування та номери початкових сторі¬нок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.
5.1.7. Текст основної частини роботи поділяється на розділи і
параграфи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання
диплома.
Заголовки структурних частин дипломної роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” пишуться або друкуються великими літерами симет¬рично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3—4 інтервалам основного тексту.
Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.
Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.
ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, ”1.3” (третій підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Ілюстрації
Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем
Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступну сторінку. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплома, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.
Ілюстрації позначають словом “Рис.” І нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.
5.4. Таблиці, формули, посилання
5.4.1. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що
розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті
розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера, який
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між
якими ставиться крапка: наприклад, “Таблиця 2.3” (третя таблиця
другого розділу); нижче розміщується назва таблиці.
У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, “Продовження табл. 2.3”.
У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць Починаються з великої літери.
5.4.2. Формули в дипломній роботі нумеруються в межах
розділу. Номер формули складається з номера розділу і
порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять
крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на
рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: “(3.1)”
(перша формула третього розділу).
Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у
вигляді таблиці.
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають із великої літери. Назву не підкреслюють.
Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки — з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих – якщо вони є самостійними.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.
Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.
5.4.3. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними
рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш
як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок,
його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+),
мінус (-), множення (х) і ділення (:).
5.4.4. Посилання в тексті дипломної роботи на джерела інформації слід
зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад:”… у працях [1-9]….”.
Посилання на ілюстрації до дипломної роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, “рис. 2.3”; на формули – порядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”.
Список літератури вимагає розміщення всіх використаних
джерел інформації у такій послідовності:
а) Міжнародні декларації, акти;
б) Закони України (у хронологічній послідовності);
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідов¬ності);
г) монографії, брошури, підручники, статті з журналів, друковані кирилицею (абетковий порядок);
є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використову¬ються закладом охорони здоров`я (абетковий порядок);
ж) іншомовні джерела, друковані латинським шрифтом.
Відомості про включені до списку літератури слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць (див. Додаток Б).
5.5. Додатки
Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння дипломної роботи:
• реальні документи закладу охорони здоров’я;
• рекламні матеріали;
• проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
• таблиці допоміжних цифрових даних;
• інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення
задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної
роботи;
• ілюстрації допоміжного характеру.
Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті дипломної роботи.
Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток “ і поряд – велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. Д. Єдиний додаток позначається як додаток А.
Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: “А.2” – другий розділ додатка А; “В.3.1” – перший підрозділ третього розділу додатка В.
Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: “рис. Д.1.2” – другий рисунок першого розділу додатка Д; “формула (А. 1)” – перша формула додатка А

6. Апробація, рецензування і захист дипломної роботи

Апробація дипломної роботи
Попередній захист дипломної роботи та її експертиза проводиться перед комісією за 1,5 місяця до Державної атестації. За результатами попереднього захисту приймається рішення щодо можливості захисту дипломної роботи перед ДЕК, яке протоколюється відповідним проколом засідання дипломної кафедри.

Рецензування і захист дипломної роботи

6.1 Студент-випускник повинен додати до роботи відзив
керівника організації, яка слугувала об’єктом дослідження, завірений
печаткою. Цей відзив має свідчити про достовірність наведеної в
роботі інформації, правдивість фактичних даних. Бажано, щоб у
ньому були підтверджені актуальність теми для підприємства,
самостійність автора дослідження, практична значущість аналітичного розділу та можливості і перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.
6.2 На завершену дипломну роботу науковий керівник дає
стислу рецензію, в якій оцінює як якість виконання самої роботи, так і праці студента над нею, і робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК.
6.3. Зброшурований у твердій палітурці рукопис завершеної
дипломної роботи, яка підписана студентом та його науковим керівником, за наявності позитивної характеристики роботи у письмовому відзиві наукового керівника, подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює його.
6.4. Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні фахівці,
які працюють в закладах охорони здоров’я, у науково-дослідних установах, викладачі інших вищих навчальних закладів.
Зовнішня рецензія подається у письмовому вигляді в довільній формі і має містити такі складові:
• висновки щодо актуальності обраної теми, практичної
значущості виконаної дипломної роботи;
• характеристику повноти завдання щодо розкриття теми
дипломної роботи, відповідності змісту роботи до завдання;
• висновки щодо використання в роботі сучасних методів
дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;
• оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдоско¬налення управління певними аспектами діяльності, підвищення його
ефективності;
• оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення,
стиль і грамотність викладення тощо);
• інші питання на розсуд рецензента;
• висновок рецензента про відповідність якості виконаної
дипломної роботи вимогам до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження
та думку про оцінку роботи за чотирибальною системою: відмінно,
добре, задовільно, незадовільно.
Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис. Для підготовки студента до пояснень у зв’язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія додається до конверта з іншими супровідними документами.
6.6. Завершальною процедурою допущення дипломної роботи
до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завіду¬вачем кафедри. Допуск до захисту здійснюється на засіданні кафедри за участю наукового керівника та оформлюється у вигляді протоколу засідання випускної кафедри.
6.7. За умов успішного складання державного екзамену з фаху
захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні
державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує
директор УРІМБ.
6.8 На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі
документи:
— витяг із наказу ректора про затвердження персонального
складу цієї комісії;
— список студентів екзаменаційної групи, які допущені до за¬хисту дипломних робіт чи до складання державного іспиту,
за підписом директора УРІМБ;
— довідка від деканату про виконання студентом навчального
плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих практик;
— дипломна робота студента;
— письмовий відзив керівника дипломної роботи;
— зовнішня рецензія на дипломну роботу;
— рецензія з об’єкту дослідження;
— карта обліку індивідуальної роботи студента з підготовки до захисту дипломної роботи.
6.9. Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм
науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної
роботи і підготовлені наочні матеріали (4—6 сторінок із найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів
або у вигляді роздавального матеріалу, а також дискети, слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо).
6.10. Обсяг тексту доповіді має відповідати 10 хвилинам
виступу. Доповідь повинна відобразити: обґрунтування актуальності
теми, мету і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів
діючого підприємства і творчі розробки автора. Особливе місце має
бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці
їх ефективності.
Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.
Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.
6.11. Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.
Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослід¬ження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь посиланням на наочні матеріали.
Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензію на дипломну роботу, і студент має можливість відповісти на всі зауваження рецензента.
Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, магістри можуть задавати студентові запитання щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.
Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.
6.12. За результатами захисту дипломної роботи на закритому
засіданні ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відзив керівника, рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання), про присвоєння магістру відповідної кваліфікації і про видачу йому диплома державного зразка.
6.13. Студент, який отримав на захисті дипломної роботи
незадовільну оцінку, має бути відрахованим із ВНЗ і в цьому випадку
йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним
залишається право бути повторно допущеним до складання
державних екзаменів (якщо він одержав незадовільну оцінку на
екзамені) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох
років. Повторно Дипломна робота виконується за наявності заяви
студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової
кафедри про затвердження теми і об’єкта дослідження, призначення
наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи
може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи студент
може суттєво оновити і доповнити.
Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор ВНЗ може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше як на один рік.
Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт, складання державних іспитів у той же рік категорично забороняється.

Додаток А
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Напрям підготовки: 6.030601 “Менеджмент”
Спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”
1. Планування потреби у фінансових ресурсах лікувально-профілактичного закладу (за матеріалами…).
2. Планування потреби у матеріальних ресурсах лікувально-профілактичного закладу (за матеріалами…).
3. Планування потреби у трудових ресурсах лікувально-профілактичного закладу (на прикладі….).
4. Планування потреби у матеріальних ресурсах аптечного закладу (за матеріалами…).
5. Планування потреби у фінансових ресурсах аптечного закладу (на прикладі….).
6. Планування потреби у трудових ресурсах аптечного закладу (за матеріалами…).
7. Прогнозування динаміки попиту на медичні послуги (за матеріалами…).
8. Прогнозування динаміки попиту на лікарські засоби та товари медичного призначення (на прикладі….).
9. Прогнозування динаміки попиту на медичну техніку (за матеріалами…).
10. Формування оптимального асортименту медичних послуг (на прикладі….).
11. Формування оптимального асортименту лікарських засобів та товарів медичного призначення в аптечних закладах (за матеріалами…).
12. Організація та раціоналізація робочих місць в закладі охорони здоров’я (за матеріалами…).
13. Організація процесів управління в закладах охорони здоров’я (на прикладі….).
14. Прийняття управлінських рішень в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
15. Організація реалізації управлінських рішень в закладах охорони здоров’я (на прикладі….).
16. Організація ділових контактів закладу охорони здоров’я з зовнішнім середовищем (за матеріалами…).
17. Управління якістю конкурентоспроможністю лікарських засобів та товарів медичного призначення (на прикладі….).
18. Управління якістю медичного обслуговування (за матеріалами…).
19. Забезпечення захисних прав споживачів лікарських засобів та товарів медичного призначення (на прикладі….).
20. Забезпечення захисних прав пацієнтів (за матеріалами…).
21. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки в закладах охорони здоров’я (на прикладі….).
22. Забезпечення соціального захисту працівників лікувально-профілактичних закладів (за матеріалами…).
23. Розробка раціональних форм організації управління в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
24. Здійснення комерційної діяльності організацій з оптової торгівлі лікарськими засобами (на прикладі….).
25. Раціональна організація управлінської праці в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
26. Управління персоналом закладу охорони здоров’я (на прикладі….).
27. Формування колективу закладу охорони здоров’я та керівництва в ньому (за матеріалами…).
28. Формування і розвиток організаційної культури закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
29. Формування іміджу закладу охорони здоров’я (на прикладі….).
30. Організація діловодства в закладі охорони здоров’я (за матеріалами…).
31. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
32. Конт¬роль вико¬нання управ¬лінських рішень в закладах охорони здоров’я (на прикладі….).
33. Контро¬лювання охорони праці та техніки безпеки в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
34. Контро¬лювання якості медичного обслугову¬вання (на прикладі….).
35. Управ¬ління кон¬фліктами в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).

Додаток Б
Зразок оформлення списку використаної літератури
Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги:

Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
2. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).
Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1).
2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.
Три автори Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с.— (ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше авторів
1. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія «Формування здорового способу життя молоді»: у 14 кн., кн. 13).
Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).
Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.
Багатотомний документ
Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.
Матеріали конференцій, з’їздів
1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.)/ М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
2. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р./ М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.].— К.:КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001.-452с.
Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
Законодавчі та нормативні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
2. Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
2. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).
Бібліографічні показчики 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Дисертації 1.Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій 1.Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
Авторські свідоцтва 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
Частина книги, періодичного, продовжува-ного видання
1. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
2. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
Електронні ресурси 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Додаток В
Нормативно-правові акти з охорони праці в закладах охорони здоров’я
1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.
2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” від 21.11.2002 р.
3. Закон України “Про колективні договори та угоди” №1874 від 24.12.1995 р.
4. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” №1423 від 13.09.2000 р.
5. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001р. №2272-ІІІ.
6. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я”// Відомості Верховної Ради – 1993. — №4 — ст.145.
7. Закон України «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. // Законодавство України про охорону праці: У 3 т., Т. 3. – К., 1995. – С. 532-566.
8. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» від 14 січня 1998 р. – К., 1998.
9. Закон України «Про охорону праці» від 10.04.1992р. №2694 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. — № 49.
10. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 груд. 1993 р. // Законодавство України про охорону праці: У 3 т., Т. 3. – К., 1995. – С.507-530.
11. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Перелік робіт з підвищено небезпекою” №15 від 26.01.2005 p.
12. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”№4 від 09.01.98 p.
13. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” №15 від 26.01.2005 p.
14. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення про службу охорони праці” №255 від 15.11.2004 p.
15. Hаказ МВС України “Правила пожежної безпеки в Україні” (зі змінами) №217 від 05.03.2002 p.
16. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження форми трудового договору між працівниками і фізичною особою та порядку реєстрації трудового договору між працівниками і фізичною особою” № 260 від 08.06 2001 р.
17. Наказ Міністерства юстиції України “Про порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою” № 554/745 від 27.06.2001 р.
18. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” №1112 від 25.08.2004 р.
19. Постанова Кабінету Міністрів України «Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам» № 559 від 23 травня 2001 р.
20. Кодекс законів про працю України / КЗПП /затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВР, 1971, додаток до №50, ст. 375) станом на 28.03.2003 зі змінами та доповненнями.
21. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».
22. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».
23. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.
24. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.
25. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.
26. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.
Реєстр ДНАОП (Реєстр державних нормативних актів з охорони праці):
27. НАОП 9.1.50-1.01-59 (НПАОП 93.0-1.01-59) “Правила техники безопасности и производственной санитарии для прачечных учреждений и предприятий здравоохранения”.
28. НАОП 9.1.50-1.02-59 “Правила з санітарії при роботі в протитуберкульозних установах системи Міністерства охорони здоров’я СРСР”.
29. НАОП 9.1.50-1.03-96 “Правила охорони праці для кухонь та їдалень установ охорони здоров’я”.
30. НАОП 9.1.50-1.04-64 “Правила обладнання і експлуатації приміщень патологоанатомічних відділень і моргів (патогістологічних і судово-гістологічних лабораторій) лікувально-профілактичних і судово-медичних установ, інститутів та навчальних закладів”.
31. НАОП 9.1.50-1.05-70 (НПАОП 85.11-1.05-70) “Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР”.
32. НАОП 9.1.50-1.06-70 (НПАОП 85.11-1.06-70) “Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)”.
33. НАОП 9.1.50-1.07-76 “Правила обладнання, експлуатації та виробничої санітарії при роботі в аптеках”.
34. НАОП 9.1.50-1.08-79 (НПАОП 85.14-1.08-79) “Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезінфекційних відділів, відділень профілактичної дезінфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок ”.
35. НАОП 9.1.50-1.09-81 (НПАОП 85.14-1.09-81) “Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР”.
36. НАОП 9.1.50-1.10-84 (НПАОП 85.11-1.10-84) “Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги”.
37. НАОП 9.1.50-1.12-83 (СанПиН 2956а-83) (НПАОП 85.13-1.12-83) “Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждении стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала № 2956а 83”.
38. НАОП 9.1.50-1.13-59 (НПАОП 85.11-1.13-59) “Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ”.
39. НАОП 9.1.50-1.15-69 “Санітарні правила проектування, обладнання, експлуатації та утримання виробничих і лабораторних приміщень, які призначені для проведення робіт з ртуттю, її сполуками та приладами”.
40. НАОП 9.1.50-3.01-88 (НПАОП 85.0-3.01-88) “Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття таінших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я”.
41. НАОП 9.1.50-5.01-88 “Типова інструкція з охорони праці при проведенні робіт з лазерними апаратами”.
42. НАОП 9.1.50-5.02-88 “Типова інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків”.
43. НАОП 9.1.50-5.04-85 “Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу радіодіагностичних підрозділів лікувально-профілактичних установ”.
44. НАОП 9.1.50-5.05-84 “Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу рентгено¬діагностичних кабінетів лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР”.
45. НАОП 9.1.50-5.07-85 “Типова інструкція з техніки безпеки при обслуговуванні і ремонті будинків та споруд”.
46. НАОП 9.1.50-5.08-85 “Типова інструкція з техніки безпеки при роботі в стерилізаційних установках”.
47. НАОП 9.1.50-5.10-73 “Інструкція по захисному заземленню електромедичної апаратури в установах системи міністерства охорони здоров’я СРСР”.
48. НАОП 9.1.50-6.04-91 “Методичні рекомендації щодо поліпшення умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою”.
49. НАОП 9.1.50-8.01-88 “Збірник типових інструкцій про охорону праці в санітарно-курортній системі профспілок”. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.
50. НАОП 9.1.50-2.01-70 (ОСТ 42-21-11-81) “Кабінети і відділення променевої терапії. Вимоги безпеки”.
51. НАОП 9.1.50-2.02-83 (ОСТ 42-21-15-83) “Кабінети рентгенодіагностичні. Вимоги безпеки”.
52. НАОП 9.1.50-2.08-86 (ОСТ 42-21-16-86) “Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки”.
53. НАОП 9.1.50-6.03-88 (ГМВ 42-21-26-88) “Галузеві методичні вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту”.

Додаток Д
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу
ім. Богдана Хмельницького

Кафедра адміністративного та медичного менеджменту

Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»
Спеціалізація «Медичний та фармацевтичний менеджмент»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

«УПРАВ¬ЛІННЯ КОН¬ФЛІКТАМИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВ “МЕДІКОМ”)»

Студентки групи М-10-09 БМФМ (3,0 з)
___________________ Іванової Анни Ігорівни

Науковий керівник
к.е.н., проф. кафедри
адміністративного
та медичного менеджменту ___________________ Новальська Н.І.

Допущено до захисту в ДЕК «___» ___________20__ р.

Завідувач кафедри
адміністративного та
медичного менеджменту
д. біол. н., професор __________________ Баєва О.В.

Київ – 20__

Додаток Г
Форма №Н-9.01
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б.Хмельницького
Кафедра ____________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень ___________

Напрям підготовки __________________________________________________
(шифр і назва)
Спеціальність _______________________________________________________
(шифр і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_____________________________
«___» _______________20__ року

ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема дипломної роботи _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

керівник дипломної роботи ______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом вищого навчального закладу від «___» ___________20__ року №___
2. Строк подання студентом дипломної роботи _____________________________________________
3. Вихідні дані до дипломної роботи ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Розділ Прізвище, ініціали та наукове звання наукового керівника Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв

7. Дата видачі завдання «____» ________________ 2012 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітка

Студент ____________
(підпис) _____________________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник дипломної роботи ____________
(підпис) _____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Форму призначено для видачі завдання студенту на виконання дипломно роботи і контролю за ходом роботи з боку кафедри , декана факультету та директора Інституту.
2. Розробляється керівником дипломної роботи.
3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.
Додаток Д
Форма №Н-9.03
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Російський інститут менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького

ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент (ка)____________________________________ до захисту дипломної роботи
(прізвище та ініціали)
за напрямом підготовки _________________________________________________________________
спеціальністю __________________________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)
на тему: _______________________________________________________________________________
(назва теми)
Дипломна робота і зовнішня рецензія додаються.
Декан факультету __________________________________________________________________
(підпис)
Довідка про успішність
__________¬¬¬¬¬¬_________________________________за період навчання в УРІМБ ім. Б.Хмельницького
(прізвище та ініціали студента)
з ________ 20__ року до __________20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:
національною шкалою: відмінно ____ %, добре ____ %, задовільно ____ %;
шкалою ECTS: A ____ %; B ____ %; C ____ %; D ____ %; E ____ %.
Секретар ДЕК __________________
(підпис) _____________________
(прізвище та ініціали)

Висновок керівника дипломної роботи
Студент(ка) ___________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

Актуальність роботи

Позитивні сторони роботи

Негативні сторони роботи

Оцінка праці студента над дипломною роботою

Висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту перед ДЕК.

Керівник роботи ___________
(підпис)
«___» _________20__ року

Висновок випускної кафедри про дипломну роботу
Дипломна робота розглянута. Студент (ка) ___________________________________ (прізвище та ініціали)
допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.
Протокол засідання кафедри №_____ від «___» ______________20__ р.
Завідувач кафедри ___________________________________________________________
(назва)
___________
(підпис) ___________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

«___» _________20__ року
Примітки:
1. Зазначаються дані щодо навчальних досягнень студента за період навчання у вищому навчальному закладі, висновок керівника дипломної роботи та висновок кафедри про дипломну роботу.
2. Формат бланка А5 (148 х 210 мм), 2 сторінки.

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціальність «Менеджмент організацій і адмінстрування», спеціалізація «Медичний та фармацевтичний менеджмент» (для спеціалістів)

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування”, спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”
(для спеціалістів)

Київ – 2012
Підготовлена доктором біологічних наук, професором кафедри адміністративного та медичного менеджменту Баєвою Оленою Вікторівною.
Затверджена на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту (Протокол №4 від 21 листопада 2012 року)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Баєва О.В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціальність «Менеджмент організацій і адмінстрування», спеціалізація «Медичний та фармацевтичний менеджмент» (для спеціалістів).- К.: МАУП, 2012.- 37 с.

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Менеджмент організацій і адмінстрування» спеціалізації «Медичний та фармацевтичний менеджмент» та призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання. Окремим розділом надано методичні рекомендації з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2012

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування”, спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент” розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та призначені для надання допомоги студентами у виконання дипломної роботи згідно чинних стандартів України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.
Дипломна робота є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.
Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», п. 4.6 запроваджена вимога включати до дипломних проектів спеціалістів і магістрів окремий розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».
Розділ дипломної роботи «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» є складовою дипломної роботи, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.
1. Цілі та завдання дипломної роботи
Виконання і захист дипломної роботи поряд із складанням державного іспиту є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників.
Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома спеціаліста.
Метою виконання дипломного дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організацій.
У процесі виконання дипломної роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:
• знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання менеджменту;
• вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;
• вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом;
• вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі;
• вміння організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;
• управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
• впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі;
• вмяння розробляти методичне забезпечення і проведити навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
• вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях;
• знання новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;
• вміння вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог цивільного захисту та володіти головними професійними компетенціями з проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об`єктах господарювання відповідно до своїх професійних обов’язків;
• вміння обрати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні надзвичайних ситуацій, проведення розрахунків параметрів уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
• вміння розробляти та впроваджувати превентивні та оперативні (аварійні) заходи з цивільного захисту.
1.5 Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:
• містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;
• містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;
• містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті – закладі охорони здоров`я;
• мати належне оформлення;
• мати всі потрібні супровідні документи;
• бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.
1.6. Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми у реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об’єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.
2. Загальні положення
2.1. Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об’єкта – закладу охорони здоров`я.
2.2. Основні етапи виконання дипломної роботи:
1. Вибір теми і об’єкта дослідження, затвердження теми.
2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання.
3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.
4. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об’єкті дослідження.
5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.
6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.
7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.
8. Подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відзиву.
9. Подання роботи на кафедру. Попереднє заслуховування дипломної роботи на засіданні кафедри.
10. Зовнішнє рецензування роботи.
11. Захист дипломної роботи у ДЕК.

2.2 До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили стажування та переддипломну практику та захистили звіти з них.
2.3 Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломною роботою. Науковий керівник проводить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а також контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.
Науковими керівниками призначаються провідні викладачі і науковці кафедри, закладів охорони здоров’я, що працюють за профілем дипломної роботи і мають відповідний науковий ступінь.
Розподіл дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, відбувається за принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.
2.4. Темою дипломної робота (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту в галузі охорони здоров’я, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра відповідно до спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.
Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою Адміністративного та медичного менеджменту МАУП і наводиться у Додатку А.
Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, дипломні роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, заклади охорони здоров’я, що уклали із вищим навчальним закладом освіти контракти на навчання студентів або мають із ним договори співпраці та співдружності. Студент за погодженням із керівником може запропо¬нувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об’єкті дослідження).
2.5. Разом із вибором теми визначається об’єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинен бути заклад охорони здоров’я будь-якої форми власності, який є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього закладу повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.
Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об’єкта, то кафедра призначає для проходження переддипломної практики (об’єкт за матеріалами якого має виконуватись дипломна робота) заклад охорони здоров’я, з якими МАУП або його філії мають відповідну угоду.
Бажаним є виконання теми на замовлення керівництва об’єкта дослідження. Це замовлення оформлюється листом.
2.6. Кожен студент випускного курсу у заяві на ім’я завідувача випускної кафедри, яка є підставою для призначення наукового керівника, зазначає формулювання теми і повну юридичну назву об’єкта дослідження.
Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування обрані теми дипломних робіт із зазначенням об’єктів, на яких вони виконуватимуться, розглядаються і обговорюються на засіданні випускової кафедри. Завідувач кафедри готує проект наказу і подає його ректору.
Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукових керівників кожного фіксуються наказом по МАУП. Усі подальші зміни (формулювання назви, об’єкт дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання).
2.7. Об’єкт дипломного дослідження є базою практики з фаху та передипломної практики. Перед початком практики оформлюється спеціальний бланк-завдання, в якому фіксуються тема і план, мета і завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру.
Завдання, підписане науковим керівником і сту¬дентом, затверджене завідувачем кафедри, при оформленні дипломної роботи слід розмістити після титульної сторінки дипломної роботи.
2.8. Порушення студентом календарного плану виконання фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри.
3. Організація виконання дипломної роботи
3.1. Мінімальний термін написання дипломної роботи — 8 тижнів.
3.2. Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.
3.3. На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломною роботою. Систематичні консультації допомагають дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи, є запорукою успішного захисту.
3.4. У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на рецензування науковому керівникові.
3.5. У разі позитивної рецензії наукового керівника і за наявності відзиву від підприємства — об’єкта дослідження про достовірність використаних в аналітичних розрахунках даних дипломну роботу реєструють на кафедрі і передають на розгляд завідувачу кафедри, який має прийняти рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК.
3.6. Після проведення попереднього захисту (експертизи) дипломної роботи рішенням кафедри дипломна робота допускається до захисту перед ДЕК та подається на зовнішню рецензію.
Список зовнішніх рецензентів складається на кафедрі не пізніше як за 4 тижні до початку виконання дипломних робіт і затверджується директором Інституту МАУП.
4. Зміст та обсяги дипломної роботи
4.1. Дипломна робота магістра повинна мати обсяг 6,0-6,5 умовних друкованих аркушів, або 100 120 сторінок рукописного тексту.
4.2. Зміст дипломної роботи визначається її темою і відбивається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.
4.3. План дипломної роботи має бути складним і містити: анотації (російською та англійською мовами); вступну частину; чотири розділи, кожен з яких має містити не менш як два параграфи; висновки та пропозиції; список використаної літератури та додатки.
Орієнтовний варіант плану дипломної роботи:
Управління якістю медичного обслуговування на основі ліцензування приватних лікувальних закладів ( на матеріалах ПП “Дентас”).
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
1.1 Управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності.
1.2 Управління якістю в охороні здоров’я
1.3 Значення ліцензійних вимог до забезпечення та управління якістю медичної допомоги в приватних лікувальних закладах
1.4 Нормативно-правова база ліцензування господарської діяльності з провадження медичної практики в Україні
Висновки до 1 розділу

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ВИМОГ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПП“ДЕНТАС”
2.1 Загальна характеристика організаційно-виробничої діяльності ПП “Дентас”
2.2 Аналіз дотримання кваліфікаційних вимог здійснення медичної практики ПП“Дентас”
2.3 Аналіз дотримання спеціальних вимог до здійснення медичної практики ПП“Дентас”
Висновки до 2 розділу

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ОСНОВІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
3.1 Розробка підходів до оцінки якості лікувально-діагностичного процесу ( з використанням ЕОМ)
3.2 Проектування процесу організації безперервної системи контролю якості надання медичної допомоги
Висновки до 3 розділу

РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКОЮ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В ПП“ДЕНТАС”
4.1 Система управління охороною праці в закладі охорони здоров`я
4.2.Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПП“Дентас”
4.3.Управління безпекою в надзвичайних ситуаціях в ПП“Дентас”
Висновки до 4 розділу.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об’єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього. У вступі також визначаються методи та інформаційна база дослідження та практичне значення. .
У загальному вступі до дипломної роботи обґрунтовується зв’язок між питаннями, розглянутими в розділі з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях з темою дипломної роботи. У ньому вказується значення вирішення відповідних проблем, роль працюючих у галузі – керівних кадрів та професіоналів і фахівців (спеціалістів і магістрів) – у питаннях покращення умов праці на виробництві та зменшення впливу шкідливих і небезпечних чинників на життя та здоров’я працюючих.
Обсяг вступу не повинен перевищувати 4 5 сторінок.
Перший розділ, теоретичний, містить декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності закладу охорони здоров’я. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри¬ваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому — відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.
У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів. Рекомендовані нормативно-правові акти, з якими має ознайомитись студент при написанні магістерської роботи наведені у Додатку Д.
Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.
Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо.
Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загаль¬ного обсягу дипломної роботи.
Аналітичний другий розділ (2-3 параграфи), забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступ¬ного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.
Характеристика … (предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження).
Сучасний стан …(предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження).
Дослідження … (предмету) на … (об’єкт дослідження).
Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію
Аналіз обов’язково повинен кореспондуватися з методологічним матеріалом, розкритим у попередньому розділі.
Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.
Аналіз проблеми повинен здійснюватись з урахуванням чинників позитивної та негативної дій.
Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які обов’язково супроводжувати стислим коментарем.
Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики.
Джерелом інформації є планові і фактичні показники госпо¬дарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.
Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.
З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати комп’ютер.
Не можна обмежитися використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об’єкта дослідження або використати тільки програму-редактор для друку і оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібні використання адаптованої автором стандартної програми або розробка власної програми для спрощення трудо¬містких розрахунків у аналітичному чи рекомендаційному розділі.
Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:
• поставлену задачу;
• програму, за якою вона буде вирішуватися;
• базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є
джерелами первинної інформації — баланс, інші форми
звітності);
• формули розрахунку;
• блок-схему алгоритму розв’язання задачі;
• результат – у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків
тощо;
• аналітичний опис результату.
Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві
відповідного пункту плану: « із застосуванням ЕОМ».
Обсяг другого розділу – у межах 30—35% загального обсягу дипломної роботи.

Завданням третього, рекомендаційного розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації на базі основних теоретичних
положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що
викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому
розділі дослідження.
Удосконалення ….(предмет дослідження) на ….(об’єкт дослідження).
Шляхи вдосконалення ….(предмет дослідження) на ….(об’єкт дослідження).
У цій частині наводяться обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності об’єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об’єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.
Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхи¬лень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.
Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.
У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.
Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломної роботи.
Розділ 4. Система управління охороною праці та безпекою в надзвичайних ситуаціях в закладах охорони здоров`я
4.1. Система управління охороною праці в закладі охорони здоров`я
У цьому підрозділі необхідно проаналізувати організацію роботи служби охороною праці в закладі охорони здоров`я за такими напрямами:
• штат служби охорони праці;
• організація навчання, інструктажів і перевірки знань;
• проведення паспортизації робочих місць щодо відповідності вимогам охорони праці;
• забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями, спецодягом, санітарним одягом тощо;
• проведення розслідувань нещасних випадків на підприємстві на предмет їх причин і заподіяної шкоди;
• організація контролю проходження медоглядів працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів;
• аналіз пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці;
• зміст куточка з охорони праці.
2. Необхідно провести аудит відповідності наявного переліку нормативно-правових актів існуючим вимогам.
3. Проаналізувати розділ “Охорона праці” колективного договору (угоди, трудового договору), що укладається між роботодавцем і трудовим колективом, оскільки це має істотне значення в системі планування роботи щодо забезпечення безпеки праці на підприємствах.
Для дослідження діяльності служби охороною праці вз акладі охорони здоров`я необхідно визначити її чисельний склад і зіставити з фактичною кількістю. Розрахунки доцільно проводити відповідно до Типового положення про службу охорони праці.
Копії основних документів, що створені та діють в установі (організації, підприємстві), а також “План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій” наводяться в загальному переліку додатків до дипломної роботи.
Отримані результати аналізуються, інтерпретуються, робиться загальний висновок з відповідними пропозиціями щодо усунення недоліків та/або покращення стану питання.
Оцінюючи ступінь ефективності служби охороною праці на підприємстві, слід виходити з того, що витрати, пов’язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні.
Узагальнити інформацію щодо стану охорони праці на досліджуваному об’єкті можна, склавши власний акт перевірки .
Завдання майбутнього керівника або співробітника закладу охорони здоров`я – дослідити сучасний стан питання в конкретній організації, зробити висновки та надати пропозиції стосовно ефективності громадського контролю. Тому у розділі 4.1 слід звернути увагу на державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці в закладах охорони здоров`я.

4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в закладі охорони здоров`я
У цьому підрозділі описується стан умов праці в закладі охорони здоров`я , в якому студент проходив переддипломну практику, тобто об`єкті дослідження дипломної роботи.
На основі проведеної оцінки умов праці необхідно розробити відповідні управлінські рішення та організаційні заходи, що дозволять запобігти негативному впливу на працюючих виявлених небезпечних i шкідливих виробничих чинників або ж обмежити їх негативний прояв у межах допустимих норм. Детальна розробка відповідних управлінських рішень та організаційних заходів виконується лише з окремих, найбільш шкідливих і небезпечних чинників. Стосовно інших шкідливих i небезпечних виробничих чинників студент-дипломник пропонує лише можливі санітарно-гiгiєнiчнi i органiзацiйнi рішення та заходи. У разі потреби розглядається необхідність застосування засобів колективного та iндивiдуального захисту.
Особливу увагу в даній частині розділу необхідно приділити управлінським рішенням та організаційним заходам з електробезпеки використання у процесі надання медичної допомоги з медичного та допоміжного обладнання.
В дипломній роботі також характеризується приміщення відділень закладу охорони здоров`я: площа, об’єм, кількість медичного персоналу та пацієнтів у лікувальних відділеннях; система опалення, вентиляції (природна чи штучна), освітлення (природне та штучне).
Вибір рішень та організаційних заходів, що забезпечують необхідний рівень безпеки, нешкiдливi та комфортні умови праці, повинен бути оптимальним з точки зору охорони і безпеки праці, захисту навколишнього середовища, економічних витрат, маси i габаритів апаратури, вигоди її експлуатації, продуктивності праці i працездатності людини, а також повинен бути обґрунтованим діючими нормативними документами, при цьому ефективність запропонованих рішень і заходів бажано підтвердити техніко-економічними розрахунками.
В розділі 4.2 мають бути висвітлені питання, пов’язані з організацією робочого місця: відповідність площі робочих місць санітарним нормам; розміщення меблів відповідно до їх функціонального призначення; відповідність обладнання робочого місця кількості та номенклатури знарядь праці змісту і особливостям виконуваної роботи; кількість і розміщення медичного обладнання, ПК та іншої офісної техніки.
На підставі атестації робочих місць персоналу закладу охорони здоров`я, слід охарактеризувати напруженість праці за такими напрямами:
• відповідність площі та обсягу, що зайняті робочим місцем, діючим нормам;
• відповідність обладнання вимогам нормативно-технічної документації, а також характеру та обсягу виконуваних робіт;
• технологічна оснащеність робочого місця (засоби захисту приладів і їх технічний стан);
• відповідність технологічного процесу, устаткування, інструментів, засобів контролю вимогам стандартів безпеки і нормам охорони праці.
В розділі 4.2 доцільно проаналізувати стан виробничого травматизму та професійних захворювань (аналіз причин нещасних випадків захворювань), який проводиться на основі змісту актів про нещасний випадок (ф. Н-1), професійних захворювань, звітності закладу охорони здоров`я за ф. 7-Т та лікарняних листів за останні 3 роки.
4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях в закладі охорони здоров`я
Під час написання даного підрозділу необхідно стисло дати оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження на об’єкті дослідження. Для цього студент повинен:
1. Охарактеризувати приміщення з позицій пожежної безпеки. Для цього необхідно навести і обґрунтувати категорію з вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Система стандартов безопасности труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/32 /3254.shtml.
Для робочих місць користувачів ПК, наприклад, за вимогамиДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://normativ.com.ua.
Категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщення, а також клас його вибухопожежонебезпеки повинні бути позначені відповідно табличкою згідно з встановленими нормами на вхідних дверях виробничих і складських приміщень.
2. Описати заходи щодо попередження виникнення пожежі та обмеження поширення вогню. Відповідно до ГОСТу 12.1.004-85 визначити засоби й заходи, що сприяють зниженню пожежної небезпеки (Система запобігання пожежі та система пожежного захисту). Вид, кількість, розміщення й утримання первинних засобів пожежогасіння – за ГОСТом 12.1.033-81. Необхідно також проаналізувати параметри аварійного освітлення, аварійної вентиляції, вибрані засоби автоматичного пожежогасіння, засоби повідомлення і сигналізації про пожежу тощо.
Далі в підрозділі слід охарактеризувати розміщення дільниць і приміщень з урахуванням їх вибухо- і пожежонебезпеки (вибухонебезпечні – на верхніх поверхах і біля зовнішніх стін), розподіл будинку на відсіки і секції, відокремлення складських приміщень стінами з високою вогнестійкістю, ступінь обмеження горючих матеріалів, які використовуються у виробництві, обмеження вентиляційних комунікацій, можливість автоматичного відключення вентиляції на випадок пожежі.
Заходи щодо успішної евакуації людей і матеріальних цінностей. Необхідно звернути увагу на розташування і взаємне компонування робочих місць і обладнання з урахуванням швидкої евакуації (зазначити конкретно габаритні відстані, ширину проходів і проїздів), з’ясувати, чи відповідають їх параметри вимогам ГОСТу 12.1.004–91 .
Слід також вказати вибрані первинні засоби гасіння пожежі (стаціонарні установки (спринклерні, дренчерні, піногенераторні) чи ручні вогнегасники (пінні, вуглекислотні, порошкові), вказати їх кількість, характеристики та строки їх дії. Звернути увагу на наявність медичної аптечки першої допомоги та систему автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками (з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м² площі приміщення), а також на підходи до засобів пожежогасіння та швидкого відключення електросхем устаткування, які повинні бути вільними. Необхідно навести схему евакуації персоналу підприємства.
При написанні даного підрозділу потрібно звернути увагу на потенційні причини виникнення пожеж (виникнення струмів короткого замикання, іскріння, перегрів провідників, резисторів та інших радіодеталей, пересихання електроізоляційних матеріалів, наявність гарячого і вибухонебезпечного середовища, статичної та атмосферної електрики) та надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж, вибухів тощо).
Розробити проект Інструкції з планування дій в закладі охорони здоров`я, що є об`єктом дослідження дипломної роботи, на випадок надзвичайних ситуацій.
Перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в закладах охорони здоров`я наводиться в Додатку В.
Висновки до розділу
Підсумком при написанні розділу повинні стати висновки, ключові поняття мають наводитися в загальних висновках до дипломної роботи. У них вказуються основні результати, отримані при виконанні по четвертому розді¬лу, відповідність рівня безпеки основним вимогам СніП, а також пропозиції щодо покращення ситуації або подальших шляхів розвитку охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному закладі охорони здоров`я .

Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі
дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного
дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми,
оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті
дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції
щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації,
які було детально обґрунтовано у третьому та четвертому розділах. У висновках не можуть з’явитися пропозиції, які не було розглянуто у третьому
та четвертому розділах дипломної роботи.
Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5-6 сторінок.

5. Вимоги до оформлення дипломних робіт
5.1. Основна частина
Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послідовності:
-титульна сторінка;
— зміст;
— перелік умовних позначень (у разі потреби);
— вступ;
— основна частина;
— список використаних джерел;
— додатки.
Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на титульній сторінці.
5.1.2 Мова дипломної роботи – державна, стиль – науковий,
чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність —
логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних
джерел є неприпустимим.
5.1.3. Робота має бути написана розбірливим почерком або
надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу
формату А4 (210×297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці
з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір – 14-й
кегль, 1,5 інтервали, шрифт – Times News Roman). Допускається
розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах
формату АЗ (не більше за 40 рядків на сторінку).
5.1.4. Текст дипломної роботи розміщується на аркуші з
дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – не менш за
20 мм, з правого – не менш за 10 мм, зверху – не менш за 20 мм,
знизу – не менш за 20 мм.
Вписувати у друкований текст диплома окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише ^ чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.
Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок диплома і розміщуватися, як правило, у додатках.
Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім’я та по-батькові й інші відомості про автора, тему дипломної роботи з посиланням на об’єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (додаток Б).
5.1.6.Зміст містить найменування та номери початкових сторі¬нок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.
5.1.7.Текст основної частини роботи поділяється на розділи і
параграфи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання
диплома.
Заголовки структурних частин дипломної роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” пишуться або друкуються великими літерами симет¬рично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3—4 інтервалам основного тексту.
Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.
Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.
ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад,” 1.4” (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації
Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем
Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступну сторінку. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплома, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.
Ілюстрації позначають словом “Рис.” І нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.
5.4. Таблиці, формули, посилання
5.4.1. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що
розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті
розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера, який
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між
якими ставиться крапка: наприклад, “Таблиця 2.3” (третя таблиця
другого розділу); нижче розміщується назва таблиці.
У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, “Продовження табл. 2.3”.
У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць Починаються з великої літери.
5.4.2.Формули в дипломній роботі нумеруються в межах
розділу. Номер формули складається з номера розділу і
порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять
крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на
рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: “(3.1)”
(перша формула третього розділу).
Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у
вигляді таблиці.
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають із великої літери. Назву не підкреслюють.
Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки — з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих – якщо вони є самостійними.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.
Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.
5.4.3.Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними
рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш
як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок,
його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+),
мінус (-), множення (х) і ділення (:).
5.4.4. Посилання в тексті дипломної роботи на джерела інформації слід
зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад:”… у працях [1-9]….”.
Посилання на ілюстрації до дипломної роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, “рис. 2.3”; на формули – порядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”.
Список літератури вимагає розміщення всіх використаних
джерел інформації у такій послідовності:
а) Міжнародні декларації, акти;
б) Закони України (у хронологічній послідовності);
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідов¬ності);
г) монографії, брошури, підручники, статті з журналів, друковані кирилицею (абетковий порядок);
є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використову¬ються закладом охорони здоров`я (абетковий порядок);
ж) іншомовні джерела, друковані латинським шрифтом.
Відомості про включені до списку літературних джерел слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць (див. Додаток Б).
5.5. Додатки
Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння дипломної роботи:
• реальні документи закладу охорони здоров’я;
• рекламні матеріали;
• проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
• таблиці допоміжних цифрових даних;
• інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення
задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної
роботи;
• ілюстрації допоміжного характеру.
Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті дипломної роботи.
Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток “ і поряд – велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. Д. Єдиний додаток позначається як додаток А.
Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: “А.2” – другий розділ додатка А; “В.3.1” – перший підрозділ третього розділу додатка В.
Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: “рис. Д.1.2” – другий рисунок першого розділу додатка Д; “формула (А. 1)” – перша формула додатка А

6. Апробація, рецензування і захист дипломної роботи

Апробація дипломної роботи
Попередній захист дипломної роботи та її експертиза проводиться перед комісією за 1,5 місяця до Державної атестації. За результатами попереднього захисту приймається рішення щодо можливості захисту дипломної роботи перед ДЕК, яке протоколюється відповідним Проколом засідання випускної кафедри.

Рецензування і захист дипломної роботи

6.1 Студент-випускник повинен додати до роботи відзив
керівника організації, яка слугувала об’єктом дослідження, завірений
печаткою. Цей відзив має свідчити про достовірність наведеної в
роботі інформації, правдивість фактичних даних. Бажано, щоб у
ньому були підтверджені актуальність теми для підприємства,
самостійність автора дослідження, практична значущість аналітичного розділу та можливості і перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.
6.2 На завершену дипломну роботу науковий керівник дає
стислу рецензію, в якій оцінює як якість виконання самої роботи, так і праці студента над нею, і робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК.
6.3. Зброшурований у твердій палітурці рукопис завершеної
дипломної роботи, яка підписана студентом та його науковим керівником, за наявності позитивної характеристики роботи у письмовому відзиві наукового керівника, подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює його.
6.4. Робота реєструється на випускній для прийняття остаточного рішення про її допущення на зовнішню рецензію.
6.13. Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні фахівці,
які працюють в закладах охорони здоров’я, у науково-дослідних установах, викладачі інших вищих навчальних закладів.
Зовнішня рецензія подається у письмовому вигляді в довільній формі і має містити такі складові:
• висновки щодо актуальності обраної теми, практичної
значущості виконаної дипломної роботи;
• характеристику повноти завдання щодо розкриття теми
дипломної роботи, відповідності змісту роботи до завдання;
• висновки щодо використання в роботі сучасних методів
дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;
• оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдоско¬налення управління певними аспектами діяльності, підвищення його
ефективності;
• оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення,
стиль і грамотність викладення тощо);
• інші питання на розсуд рецензента;
— висновок рецензента про відповідність якості виконаної
дипломної роботи вимогам до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження
та думку про оцінку роботи за чотирибальною системою: відмінно,
добре, задовільно, незадовільно.
Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис. Для підготовки студента до пояснень у зв’язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія додається до конверта з іншими супровідними документами.
6.6. Завершальною процедурою допущення дипломної роботи
до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завіду¬вачем кафедри. Допуск до захисту здійснюється на засіданні кафедри за участю наукового керівника та оформлюється у вигляді протоколу засідання випускної кафедри.
6.7. За умов успішного складання державного екзамену з фаху
захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні
державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує
директор УРІМБ.
6.8. На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі
документи:
— витяг із наказу ректора про затвердження персонального
складу цієї комісії;
— список студентів екзаменаційної групи, які допущені до за¬хисту дипломних робіт чи до складання державного іспиту,
за підписом директора УРІМБ;
— довідка від деканату про виконання студентом навчального
плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих практик ;
— дипломна робота студента;
— письмовий відзив керівника дипломної роботи;
— зовнішня рецензія на дипломну роботу;
інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цін¬ність виконаної дипломної роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у практичну діяльність закладу охорони здоров’я, видані статті студента з теми дипломної роботи і т. Ін.).
6.9. Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм
науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної
роботи і підготовлені наочні матеріали (4—6 сторінок із найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів
або у вигляді роздавального матеріалу, а також дискети, слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо).
6.10. Обсяг тексту доповіді має відповідати 10 хвилинам
виступу. Доповідь повинна відобразити: обґрунтування актуальності
теми, мету і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів
діючого підприємства і творчі розробки автора. Особливе місце має
бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці
їх ефективності.
Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.
Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.
6.11. Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.
Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослід¬ження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь посиланням на наочні матеріали.
Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензію на дипломну роботу, і студент має можливість відповісти на всі зауваження рецензента.
Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, магістри можуть задавати студентові запитання щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.
Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.
6.12. За результатами захисту дипломної роботи на закритому
засіданні ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відзив керівника, рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання), про присвоєння магістру відповідної кваліфікації і про видачу йому диплома державного зразка.
6.13. Студент, який отримав на захисті дипломної роботи
незадовільну оцінку, має бути відрахованим із ВНЗ і в цьому випадку
йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним
залишається право бути повторно допущеним до складання
державних екзаменів (якщо він одержав незадовільну оцінку на
екзамені) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох
років. Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви
студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової
кафедри про затвердження теми і об’єкта дослідження, призначення
наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи
може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи студент
може суттєво оновити і доповнити.
Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор ВНЗ може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше як на один рік.
Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт, складання державних іспитів у той же рік категорично забороняється.

Додаток А
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”
Спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»
1. Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги ( на прикладі……).
2. Управління якістю на засадах ліцензування діяльності закладів охорони здоров’я ( на матеріалах………).
3. Формування системи впровадження міжнародних етико-правових засад в практику надання медичної допомоги Україні ( на прикладі…..)
4. Управління малим підприємством в галузі охорони здоров’я ( на прикладі…..).
5. Управління створенням та функціонуванням закладу охорони здоров’я ( на прикладі….).
6. Оперативне управління закладом охорони здоров’я ( на прикладі діяльності …….).
7. Стратегічне управління закладом охорони здоров’я ( на прикладі….).
8. Стратегія і тактика управління в зарубіжних фармацевтичних представництвах в Україні ( прикладі…..).
9. Формування маркетингової стратегії закладів охорони здоров’я в умовах реорганізації галузі ( на прикладі діяльності……..).
10. Аналіз інвестиційної діяльності за даними фінансової звітності підприємства ……….
11. Формування мотиваційної політики у менеджменті закладів охорони здоров’я ( на прикладі…..).
12. Управління якістю медичних послуг в лікувально-профілактичних закладах України ( на прикладі……).
13. Оптимізація організаційної структури управління закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).
14. Управління кадровою політикою закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).
15. Управління рекламно-інформаційною діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі ……).
16. Управління добровільним медичним страхуванням : міжнародний досвід та його застосування в Україні ( на матеріалах ……..).
17. Інформаційне забезпечення процесу управління закладу охорони здоров’я ( за матеріалами діяльності ….).
18. Система управлінського контролю в закладах охорони здоров’я ( на прикладі ….).
19. Управління діловою кар’єрою медичних ( фармацевтичних) кадрів ( за матеріалами ……).
20. Управління інноваційною діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі…..).
21. Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).
22. Організаційна культура закладу охорони здоров’я як фактор конкурентоспроможності ( на прикладі…..).
23. Управління оптовою торгівлею аптечних закладів ( на прикладі ….).
24. Управління роздрібною торгівлею аптечних закладів ( на прикладі ….).
25. Організаційно-правові засади приватної медичної практики ( на прикладі…..)
26. Організація роботи аптечного закладу ( за матеріалами…..)
27. Організація роботи лікувально-профілактичного закладу ( за матеріалами….)
28. Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…)
29. Впровадження комплексних цільових програм в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…..)
30. Роль комунікативних процесів в менеджменті закладів охорони здоров’я ( за матеріалами…)
31. Психологія та етика управлінської діяльності в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами….)
32. Санітарно-епідеміологічне забезпечення роботи закладу охорони здоров’я (за матеріалами…..).
33. Організації праці керівника закладу охорони здоров’я (за матеріалами…..).
34. Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності у фармацевтичному бізнесі (за матеріалами…)
35. Управління товарною політикою фармацевтичних фірм ( за матеріалами…..)
36. Формування цінової політики закладу охорони здоров’я (за матеріалами……)
37. Логістичне управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення ( за матеріалами….).
38. Логістичне управління постачанням лікарськими засобами закладів охорони здоров’я ( за матеріалами…..).
39. Управління підготовкою медичних сестер в умовах реформування медичної освіти ( за матеріалами…….. медичного коледжу)
40. Організація роботи з медичною технікою в закладі охорони здоров’я (за матеріалами….).
41. Управління функціонуванням операційних систем з виробництва медичних послуг ( за матеріалами….)
42. Управління проектом в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
43. Системний аналіз діяльності закладу охорони здоров’я ( за матеріалами…).
44. Планування системи заходів по забезпеченню необхідної якості медичного обслуговування ( за матеріалами…).
45. Планування систему заходів по забезпеченню необхідної якості обслуговування в аптечних закладах ( за матеріалами…).
46. Планування та прогнозування діяльності установ в галузі охорони здоров’я( за матеріалами…).
47. Планування потреби у матеріальних ресурсах в закладах охорони здоров’я( за матеріалами…).
48. Планування потреби у фінансових ресурсах в закладах охорони здоров’я( за матеріалами…).
49. Планування потреби у трудових ресурсах в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
50. Розробка стратегічних напрямків розвитку установ в галузі охорони здоров’я ( за матеріалами…).
51. Забезпечення конкурентноздатності закладів охорони здоров’я ( за матеріалами…).
52. . Розробка і впровадження нововведень в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
53. Прогнозування динаміки попиту ( за матеріалами…).
54. Формування оптимального асортименту товарів та послуг в галузі охорони здоров’я.( за матеріалами…).
55. Організація та раціоналізація робочих місць ( за матеріалами…).
56. . Організація процесів управління в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
57. Організація реалізації управлінських рішень в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
58. Організація антикризового управління ( за матеріалами…).
59. Організація ділових контактів закладів охорони здоров’я з зовнішнім середовищем( за матеріалами…).
60. Управління якістю та конкурентоспроможністю товарів та обслуговування ( за матеріалами…).
61. Забезпечення прав пацієнтів ( за матеріалами…).
62. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки( за матеріалами…).
63. Забезпечення соціального захисту працівників( за матеріалами…).
64. Розробка раціональних форм організації управління( за матеріалами…).
65. Здійснення комерційної діяльності ( за матеріалами…).
66. Організація зовнішньоекономічної діяльності ( за матеріалами…).
67. Раціональна організація управлінської праці( за матеріалами…).
68. Управління персоналом в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
69. Формування колективу та керівництва в ньому( за матеріалами…).
70. Формування і розвиток організаційної культури в закладах охорони зоров’я ( за матеріалами…).
71. Формування іміджу закладу охорони здоров’я ( за матеріалами…).
72. Організація діловодства в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
73. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці ( за матеріалами…).
74. Соціаль¬но-психоло¬гічний клі¬мат в колек¬тиві ( за матеріалами…).
75. Контро¬лювання за¬безпече¬ності ресур¬сами в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
76. Контро¬лювання додер¬жання техно¬логії обслу¬говування в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
77. Конт¬роль вико¬нання управ¬лінських рішень ( за матеріалами…).
78. Контро¬лювання якості обслугову¬вання в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
79. Організація обліку та звітності установ в галузі охорони здоров’я ( за матеріалами…).
80. Система управління якістю медичних послуг ( за матеріалами…).
81. Менеджмент якості в управлінні закладами охорони здоров’я ( за матеріалами…).
82. Управління медсестринством в лікувально-профілактичних закладах ( за матеріалами…).
83. Управління технологічними процесами в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
84. Організація роботи лікувально-профілактичного закладу ( за матеріалами …… )
85. Управління функціонуванням операційних систем з надання медичної допомоги ( за матеріалами….)
86. Управління оптовою та роздрібною торгівлею аптечних закладів ( на прикладі ….).
87. Управління виробництвом лікарських засобів ( за матеріалами…….)
88. Управління збутом фармацевтичного підприємства ( за матеріалами…)
89. Управління збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств ( за матеріалами…….)
90. Управління якістю на засадах реєстрації лікарських засобів ( за матеріалами…….)

Додаток Б

Зразок оформлення списку використаної літератури
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради — 1996 — №30- ст.141.
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я”// Відомості Верховної Ради — 1993 — №4 — ст.145.
3. Закон України «Про лікарські засоби»// Відомості Верховної Ради.- 1996.- N 22.- ст. 86
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» вiд 05.09.1996 № 1071
5. Постанова Кабінету Міністрів України „Порядок проведення державної акредитації установи охорони здоров’я” вiд 15.07.1997 № 765
6. Наказ МОЗ України „Інструкція по санітарно-протиeпідемічномy режиму аптек ” від 14.06.93р. № 129
7. Наказ МОЗ України ”Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України” вiд 18.12.1997 № 356
8. Алекберов М.Б. Основы менеджмента: Учеб. пособие/ М.Б.Алекберов, З.А.Мартынеко.- К., 2003.- 388 с
9. Белошапка В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм./В.А.Белошапка,Г.В. Загорий, В.А.Усенко – К.: РИА «Триумф», 2001. –361с.
10. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров’я/ розроб. Підаєв А.В. та інші.- К.:МОЗ України, Мін-во праці та соц. політики.-2004.-229 с.
11. Макгиннес Э. Финансовый менеджмент в сфере высшего образования: сравнительное исследование взаимоотношений вузов и штатов в США/ Э.Макгиннес; пер. з англ.. Центр ОЭСР.- М.: ВШЭ, 2005
12. Николаев Б. В. Структура высшей школы и правовое регулирование высшего образования в США / Б.В.Николаев// Режим доступу: http://www.lexed.ru/pravo/journ/0310/nik.doc
13. Пантюк И.В. Подготовка врачебных кадров за рубежом/ И.Пантюк// Вопросы организации и информатизации здравоохранения.-1998.- № 5.- С.64-69
14. Радиш Я.Ф. Медичне страхування як механізм багатоканального фінансування галузі охорони здоров`я / Я.Ф.Радиш // Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров`я:Кол. Моногр. За ред. О.В.Баєвої ,І.М.Солоненка.-К.: МАУП, 2007 — С.95-134
15. Система менеджмента в качестве образования// Режим доступу: http://www.quality.edu.ru/quality/sk/menedjment/665/
16. American Association for Health Education. (2008). Guidelines for AAHE/NCATE folio review of health education basic level programs. Retrieved April 3, 2008, From: http://iweb.aahperd .org/aahe/template.cfm?template =development-ncate.html
17. Brandt A. M. Antagonism and Accommodation: Interpreting the Relationship Between Public Health and Medicine in the United States During the Twentieth Century /A.M. Brandt, M. Gardner// American Journal of Public Health.- 2000.- N. 90.-P.707 – 715.

Додаток В
Нормативно-правові акти з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в закладах охорони здоров`я
1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України.-1996.-№ 30.
2. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р.
3. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 р.
4. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” № 4004-ХІІ від 24.02.1994 р.
5. Закон України “Про колективні договори та угоди” № 1874 від 24.12 1995 р.
6. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” № 1423 від 13.09.2000 р.
7. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” від 21.11.2002 р.
8. Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної Ради України .-1993.-№4
9. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування №16/98–ВР від 04.01.1998р.
10. Кодекс законів України про працю.
11. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” №1112 від 25.08.2004 р.
12. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.
13. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».
14. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».
15. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.
16. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.
17. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.
18. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.
19. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” №15 від 26.01.2005 p.
20. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Перелік робіт з підвищено небезпекою” №15 від 26.01.2005p.
21. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення про службу охорони праці” №255 від 15.11.2004 p.
22. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”№4 від 09.01.98 p.
23. Hаказ МОН України “Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” №563 від 01.08.2001 р.
24. Hаказ МОН України “Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладах освіти” №616 від 31.08.2001 р.
25. Hаказ МВС України “Правила пожежної безпеки в Україні” (зі змінами) №217 від 05.03.2002 p.
26. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження форми трудового договору між працівниками і фізичною особою та порядку реєстрації трудового договору між працівниками і фізичною особою” № 260 від 08.06 2001 р.
27. Наказ Міністерства юстиції України “Про порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою” № 554/745 від 27.06.2001 р.
28. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.
29. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт.1999р.
30. Закон України “Про цивільну оборону України”. – К.Голос України, 06.03.1993.(додаток – 24.03.1999р).
31. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.
32. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 06.04.2000. №1645-III.
33. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – К.13.07.2000.-№1908- III.
34. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. — К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. — №149.
35. Постанова КМ України ” Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” К.03.08.1998.-№1198.
36. Реєстр ДНАОП (Реєстр державних нормативних актів з охорони праці):
36.1. НАОП 9.1.50-1.01-59 (НПАОП 93.0-1.01-59) “Правила техники безопасности и производственной санитарии для прачечных учреждений и предприятий здравоохранения”;
36.2. НАОП 9.1.50-1.02-59 “Правила з санітарії при роботі в протитуберкульозних установах системи Міністерства охорони здоров’я СРСР”;
36.3. НАОП 9.1.50-1.03-96 “Правила охорони праці для кухонь та їдалень установ охорони здоров’я”;
36.4. НАОП 9.1.50-1.04-64 “Правила обладнання і експлуатації приміщень патологоанатомічних відділень і моргів (патогістологічних і судово-гістологічних лабораторій) лікувально-профілактичних і судово-медичних установ, інститутів та навчальних закладів”;
36.5. НАОП 9.1.50-1.05-70 (НПАОП 85.11-1.05-70) “Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР”;
36.6. НАОП 9.1.50-1.06-70 (НПАОП 85.11-1.06-70) “Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)”;
36.7. НАОП 9.1.50-1.07-76 “Правила обладнання, експлуатації та виробничої санітарії при роботі в аптеках”;
36.8. НАОП 9.1.50-1.08-79 (НПАОП 85.14-1.08-79) “Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезінфекційних відділів, відділень профілактичної дезінфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок ”;
36.9. НАОП 9.1.50-1.09-81 (НПАОП 85.14-1.09-81) “Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР”;
36.10. НАОП 9.1.50-1.10-84 (НПАОП 85.11-1.10-84) “Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги”;
36.11. НАОП 9.1.50-1.12-83 (СанПиН 2956а-83) (НПАОП 85.13-1.12-83) “Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждении стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала № 2956а 83”;
36.12. НАОП 9.1.50-1.13-59 (НПАОП 85.11-1.13-59) “Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ”;
36.13. НАОП 9.1.50-1.15-69 “Санітарні правила проектування, обладнання, експлуатації та утримання виробничих і лабораторних приміщень, які призначені для проведення робіт з ртуттю, її сполуками та приладами”;
36.14. НАОП 9.1.50-2.01-70 (ОСТ 42-21-11-81) “Кабінети і відділення променевої терапії. Вимоги безпеки”;
36.15. НАОП 9.1.50-2.02-83 (ОСТ 42-21-15-83) “Кабінети рентгенодіагностичні. Вимоги безпеки”;
36.16. НАОП 9.1.50-2.08-86 (ОСТ 42-21-16-86) “Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки”;
36.17. НАОП 9.1.50-3.01-88 (НПАОП 85.0-3.01-88) “Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття таінших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я”;
36.18. НАОП 9.1.50-5.01-88 “Типова інструкція з охорони праці при проведенні робіт з лазерними апаратами”;
36.19. НАОП 9.1.50-5.02-88 “Типова інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків”;
36.20. НАОП 9.1.50-5.04-85 “Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу радіодіагностичних підрозділів лікувально-профілактичних установ”;
36.21. НАОП 9.1.50-5.05-84 “Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу рентгено¬діагностичних кабінетів лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР”;
36.22. НАОП 9.1.50-5.07-85 “Типова інструкція з техніки безпеки при обслуговуванні і ремонті будинків та споруд”;
36.23. НАОП 9.1.50-5.08-85 “Типова інструкція з техніки безпеки при роботі в стерилізаційних установках”;
36.24. НАОП 9.1.50-5.10-73 “Інструкція по захисному заземленню електромедичної апаратури в установах системи міністерства охорони здоров’я СРСР”;
36.25. НАОП 9.1.50-6.03-88 (ГМВ 42-21-26-88) “Галузеві методичні вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту”;
36.26. НАОП 9.1.50-6.04-91 “Методичні рекомендації щодо поліпшення умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою ”.
36.27. НАОП 9.1.50-8.01-88 “Збірник типових інструкцій про охорону праці в санітарно-курортній системі профспілок”. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

Додаток Г
Форма №Н-9.01
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б.Хмельницького
Кафедра ____________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень ___________

Напрям підготовки __________________________________________________
(шифр і назва)
Спеціальність _______________________________________________________
(шифр і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_____________________________
«___» _______________20__ року

ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема дипломної роботи _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

керівник дипломної роботи ______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом вищого навчального закладу від «___» 20__ року №___
2. Строк подання студентом дипломної роботи _____________________________________________
3. Вихідні дані до дипломної роботи ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Розділ Прізвище, ініціали та наукове звання наукового керівника Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв

7. Дата видачі завдання «____» ________________ 2012 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітка

Студент ____________
(підпис) _____________________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник дипломної роботи ____________
(підпис) _____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Форму призначено для видачі завдання студенту на виконання дипломно роботи і контролю за ходом роботи з боку кафедри , декана факультету та директора Інституту.
2. Розробляється керівником дипломної роботи.
3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.
Додаток Д
Форма №Н-9.03
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Російський інститут менеджменту і бізнесу ім..Б.Хмельницького

ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент(ка)____________________________________ до захисту дипломної роботи
(прізвище та ініціали)
за напрямом підготовки _________________________________________________________________
спеціальністю __________________________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)
на тему: _______________________________________________________________________________
(назва теми)
Дипломна робота і зовнішня рецензія додаються.
Декан факультету __________________________________________________________________
(підпис)
Довідка про успішність
__________¬¬¬¬¬¬_________________________________за період навчання в УРІМБ ім. Б.Хмельницького
(прізвище та ініціали студента)
з ________ 20__ року до __________20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:
національною шкалою: відмінно ____ %, добре ____ %, задовільно ____ %;
шкалою ECTS: A ____ %; B ____ %; C ____ %; D ____ %; E ____ %.
Секретар ДЕК __________________
(підпис) _____________________
(прізвище та ініціали)

Висновок керівника дипломної роботи
Студент(ка) ___________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

Актуальність роботи

Позитивні сторони роботи

Негативні сторони роботи

Оцінка праці студента над дипломною роботою

Висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту перед ДЕК.

Керівник роботи ___________
(підпис)
«___» _________20__ року

Висновок випускної кафедри про дипломну роботу
Дипломна робота розглянута. Студент (ка) ___________________________________ (прізвище та ініціали)
допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.
Протокол засідання кафедри №_____ від «___» ______________20__ р.
Завідувач кафедри ___________________________________________________________
(назва)
___________
(підпис) ___________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

«___» _________20__ року
Примітки:
1. Зазначаються дані щодо навчальних досягнень студента за період навчання у вищому навчальному закладі, висновок керівника дипломної роботи та висновок кафедри про дипломну роботу.
2. Формат бланка А5 (148 х 210 мм), 2 сторінки.

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізація «Медичний та фармацевтичний менеджмент» (для магістрів)

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування”, спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”
(для магістрів)

Київ – 2012
Підготовлена доктором біологічних наук, професором кафедри адміністративного та медичного менеджменту Баєвою Оленою Вікторівною.
Затверджена на засіданні кафедри адміністративного та медичного екологічного менеджменту (Протокол №4 від 21 листопада 2012 р.)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Баєва О.В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізація «Медичний та фармацевтичний менеджмент» (для магістрів).- К.: МАУП, 2012.- 38 с.

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «Медичний та фармацевтичний менеджмент» та призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання. Окремим розділом надано методичні рекомендації з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2012

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування”, спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент” розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” та призначені для надання допомоги студентами у виконання дипломної роботи згідно чинних стандартів України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.
Дипломна робота є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.
Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», п. 4.6 запроваджена вимога включати до дипломних проектів спеціалістів і магістрів окремий розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».
Розділ дипломної роботи «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» є складовою дипломної роботи, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.
1. Цілі та завдання дипломної роботи
Виконання і захист дипломної роботи поряд із складанням державного іспиту є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників.
Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома магістра.
Метою виконання дипломного дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організацій.
У процесі виконання дипломної роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:
• знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання менеджменту;
• вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;
• вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом;
• вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі;
• вміння організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;
• управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
• впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі;
• вмяння розробляти методичне забезпечення і проведити навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
• вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях;
• знання новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;
• вміння вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог цивільного захисту та володіти головними професійними компетенціями з проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об`єктах господарювання відповідно до своїх професійних обов’язків;
• вміння обрати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні надзвичайних ситуацій, проведення розрахунків параметрів уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
• вміння розробляти та впроваджувати превентивні та оперативні (аварійні) заходи з цивільного захисту.
1.5 Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:
• містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;
• містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;
• містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті – закладі охорони здоров`я;
• мати належне оформлення;
• мати всі потрібні супровідні документи;
• бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.
1.6. Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми у реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об’єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.
2. Загальні положення
2.1. Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об’єкта – закладу охорони здоров`я.
2.2. Основні етапи виконання дипломної роботи:
1. Вибір теми і об’єкта дослідження, затвердження теми.
2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання.
3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.
4. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об’єкті дослідження.
5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.
6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.
7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.
8. Подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відзиву.
9. Подання роботи на кафедру. Попереднє заслуховування дипломної роботи на засіданні кафедри.
10. Зовнішнє рецензування роботи.
11. Захист дипломної роботи у ДЕК.

2.2 До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили стажування та переддипломну практику та захистили звіти з них.
2.3 Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломною роботою. Науковий керівник проводить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а також контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.
Науковими керівниками призначаються провідні викладачі і науковці кафедри, закладів охорони здоров’я, що працюють за профілем дипломної роботи і мають відповідний науковий ступінь.
Розподіл дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, відбувається за принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.
2.4. Темою дипломної робота (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту в галузі охорони здоров’я, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра відповідно до спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.
Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою управління персоналом та медичного менеджменту МАУП і наводиться у Додатку А.
Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, дипломні роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, заклади охорони здоров’я, що уклали із вищим навчальним закладом освіти контракти на навчання студентів або мають із ним договори співпраці та співдружності. Студент за погодженням із керівником може запропо¬нувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об’єкті дослідження).
2.5. Разом із вибором теми визначається об’єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинен бути заклад охорони здоров’я будь-якої форми власності, який є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього закладу повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.
Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об’єкта, то кафедра призначає для проходження науково-дослідної та педагогічної практики (об’єкт за матеріалами якого має виконуватись дипломна робота) заклад охорони здоров’я, з якими МАУП або його філії мають відповідну угоду.
Бажаним є виконання теми на замовлення керівництва об’єкта дослідження. Це замовлення оформлюється листом.
2.6. Кожен студент випускного курсу у заяві на ім’я завідувача випускної кафедри, яка є підставою для призначення наукового керівника, зазначає формулювання теми і повну юридичну назву об’єкта дослідження.
Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування обрані теми дипломних робіт із зазначенням об’єктів, на яких вони виконуватимуться, розглядаються і обговорюються на засіданні випускової кафедри. Завідувач кафедри готує проект наказу і подає його ректору.
Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукових керівників кожного фіксуються наказом по МАУП. Усі подальші зміни (формулювання назви, об’єкт дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання).
2.7. Об’єкт дипломного дослідження є базою практики з фаху та передипломної практики. Перед початком практики оформлюється спеціальний бланк-завдання, в якому фіксуються тема і план, мета і завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру.
Завдання (Додаток Г), підписане науковим керівником і сту¬дентом, затверджене завідувачем кафедри, при оформленні дипломної роботи слід розмістити після титульної сторінки дипломної роботи.
2.8. Порушення студентом календарного плану виконання фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри.
3. Організація виконання дипломної роботи
3.1. Мінімальний термін написання дипломної роботи — 8 тижнів.
3.2. Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.
3.3. На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломною роботою. Систематичні консультації допомагають дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи, є запорукою успішного захисту.
3.4. У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на рецензування науковому керівникові.
3.5. У разі позитивної рецензії наукового керівника і за наявності відзиву від підприємства — об’єкта дослідження про достовірність використаних в аналітичних розрахунках даних дипломну роботу реєструють на кафедрі і передають на розгляд завідувачу кафедри, який має прийняти рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК.
3.6. Після проведення попереднього захисту (експертизи) дипломної роботи рішенням кафедри дипломна робота допускається до захисту перед ДЕК та подається на зовнішню рецензію.
Список зовнішніх рецензентів складається на кафедрі не пізніше як за 4 тижні до початку виконання дипломних робіт і затверджується директором Інституту МАУП.
4. Зміст та обсяги дипломної роботи
4.1. Дипломна робота магістра повинна мати обсяг 6,0-6,5 умовних друкованих аркушів, або 120 140 сторінок рукописного тексту.
4.2. Зміст дипломної роботи визначається її темою і відбивається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.
4.3. План дипломної роботи має бути складним і містити: анотації (російською та англійською мовами); вступну частину; чотири розділи, кожен з яких має містити не менш як два параграфи; висновки та пропозиції; список використаної літератури та додатки.
Орієнтовний варіант плану дипломної роботи:
Управління якістю медичного обслуговування на основі ліцензування приватних лікувальних закладів ( на матеріалах ПП “Дентас”).
АНОТАЦІЇ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
1.1 Управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності.
1.2 Управління якістю в охороні здоров’я.
1.3 Значення ліцензійних вимог до забезпечення та управління якістю медичної допомоги в приватних лікувальних закладах.
1.4 Нормативно-правова база ліцензування господарської діяльності з провадження медичної практики в Україні.
Висновки до 1 розділу
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ВИМОГ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПП“ДЕНТАС”
2.1 Загальна характеристика організаційно-виробничої діяльності ПП “Дентас”.
2.2 Аналіз дотримання кваліфікаційних вимог здійснення медичної практики ПП“Дентас”.
2.3 Аналіз дотримання спеціальних вимог до здійснення медичної практики ПП“Дентас”.
Висновки до 2 розділу
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ОСНОВІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
3.1 Розробка підходів до оцінки якості лікувально-діагностичного процесу ( з використанням ЕОМ).
3.2 Проектування процесу організації безперервної системи контролю якості надання медичної допомоги.
Висновки до 3 розділу
РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКОЮ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В ПП“ДЕНТАС”
4.1 Система управління охороною праці в закладі охорони здоров`я
4.2.Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПП“Дентас”.
4.3.Управління безпекою в надзвичайних ситуаціях в ПП“Дентас”.
Висновки до 4 розділу.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об’єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього. У вступі також визначаються методи та інформаційна база дослідження, наукова новизна та практичне значення. Окремим пунктом вступу має бути дана інформація про публікацію матеріалів дипломної роботи.
У загальному вступі до дипломної роботи обґрунтовується зв’язок між питаннями, розглянутими в розділі з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях з темою дипломної роботи. У ньому вказується значення вирішення відповідних проблем, роль працюючих у галузі – керівних кадрів та професіоналів і фахівців (спеціалістів і магістрів) – у питаннях покращення умов праці на виробництві та зменшення впливу шкідливих і небезпечних чинників на життя та здоров’я працюючих.
Обсяг вступу не повинен перевищувати 4 5 сторінок.
Перший розділ, теоретичний, містить декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності закладу охорони здоров’я. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри¬ваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому — відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.
У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів. Рекомендовані нормативно-правові акти, з якими має ознайомитись студент при написанні магістерської роботи наведені у Додатку Д.
Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.
Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо.
Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загаль¬ного обсягу дипломної роботи.
Аналітико-дослідницький другий розділ (2-3 параграфи), забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступ¬ного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.
Характеристика … (предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження).
Сучасний стан …(предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження).
Дослідження … (предмету) на … (об’єкт дослідження).
Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію
Аналіз обов’язково повинен кореспондуватися з методологічним матеріалом, розкритим у попередньому розділі.
Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.
Аналіз проблеми повинен здійснюватись з урахуванням чинників позитивної та негативної дій.
Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які обов’язково супроводжувати стислим коментарем.
Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики.
Джерелом інформації є планові і фактичні показники госпо¬дарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.
Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.
З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати комп’ютер.
Не можна обмежитися використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об’єкта дослідження або використати тільки програму-редактор для друку і оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібні використання адаптованої автором стандартної програми або розробка власної програми для спрощення трудо¬містких розрахунків у аналітичному чи рекомендаційному розділі.
Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:
• поставлену задачу;
• програму, за якою вона буде вирішуватися;
• базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є
джерелами первинної інформації — баланс, інші форми
звітності);
• формули розрахунку;
• блок-схему алгоритму розв’язання задачі;
• результат – у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків
тощо;
• аналітичний опис результату.
Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві
відповідного пункту плану: « із застосуванням ЕОМ».
Обсяг другого розділу – у межах 30—35% загального обсягу дипломної роботи.

Завданням третього, проектно-рекомендаційного розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації на базі основних теоретичних
положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що
викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому
розділі дослідження.
Удосконалення ….(предмет дослідження) на ….(об’єкт дослідження).
Шляхи вдосконалення ….(предмет дослідження) на ….(об’єкт дослідження).
У цій частині наводяться обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності об’єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об’єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.
Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхи¬лень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.
Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.
У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.
Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломної роботи.
Розділ 4. Система управління охороною праці та безпекою в надзвичайних ситуаціях в закладах охорони здоров`я
4.1. Система управління охороною праці в закладі охорони здоров`я
У цьому підрозділі необхідно проаналізувати організацію роботи служби охороною праці в закладі охорони здоров`я за такими напрямами:
• штат служби охорони праці;
• організація навчання, інструктажів і перевірки знань;
• проведення паспортизації робочих місць щодо відповідності вимогам охорони праці;
• забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями, спецодягом, санітарним одягом тощо;
• проведення розслідувань нещасних випадків на підприємстві на предмет їх причин і заподіяної шкоди;
• організація контролю проходження медоглядів працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів;
• аналіз пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці;
• зміст куточка з охорони праці.
2. Необхідно провести аудит відповідності наявного переліку нормативно-правових актів існуючим вимогам.
3. Проаналізувати розділ “Охорона праці” колективного договору (угоди, трудового договору), що укладається між роботодавцем і трудовим колективом, оскільки це має істотне значення в системі планування роботи щодо забезпечення безпеки праці на підприємствах.
Для дослідження діяльності служби охороною праці вз акладі охорони здоров`я необхідно визначити її чисельний склад і зіставити з фактичною кількістю. Розрахунки доцільно проводити відповідно до Типового положення про службу охорони праці.
Копії основних документів, що створені та діють в установі (організації, підприємстві), а також “План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій” наводяться в загальному переліку додатків до дипломної роботи.
Отримані результати аналізуються, інтерпретуються, робиться загальний висновок з відповідними пропозиціями щодо усунення недоліків та/або покращення стану питання.
Оцінюючи ступінь ефективності служби охороною праці на підприємстві, слід виходити з того, що витрати, пов’язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні.
Узагальнити інформацію щодо стану охорони праці на досліджуваному об’єкті можна, склавши власний акт перевірки .
Завдання майбутнього керівника або співробітника закладу охорони здоров`я – дослідити сучасний стан питання в конкретній організації, зробити висновки та надати пропозиції стосовно ефективності громадського контролю. Тому у розділі 4.1 слід звернути увагу на державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці в закладах охорони здоров`я.

4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці
в закладі охорони здоров`я
У цьому підрозділі описується стан умов праці в закладі охорони здоров`я , в якому студент проходив переддипломну практику, тобто об`єкті дослідження дипломної роботи.
На основі проведеної оцінки умов праці необхідно розробити відповідні управлінські рішення та організаційні заходи, що дозволять запобігти негативному впливу на працюючих виявлених небезпечних i шкідливих виробничих чинників або ж обмежити їх негативний прояв у межах допустимих норм. Детальна розробка відповідних управлінських рішень та організаційних заходів виконується лише з окремих, найбільш шкідливих і небезпечних чинників. Стосовно інших шкідливих i небезпечних виробничих чинників студент-дипломник пропонує лише можливі санітарно-гiгiєнiчнi i органiзацiйнi рішення та заходи. У разі потреби розглядається необхідність застосування засобів колективного та iндивiдуального захисту.
Особливу увагу в даній частині розділу необхідно приділити управлінським рішенням та організаційним заходам з електробезпеки використання у процесі надання медичної допомоги з медичного та допоміжного обладнання.
В дипломній роботі також характеризується приміщення відділень закладу охорони здоров`я: площа, об’єм, кількість медичного персоналу та пацієнтів у лікувальних відділеннях; система опалення, вентиляції (природна чи штучна), освітлення (природне та штучне).
Вибір рішень та організаційних заходів, що забезпечують необхідний рівень безпеки, нешкiдливi та комфортні умови праці, повинен бути оптимальним з точки зору охорони і безпеки праці, захисту навколишнього середовища, економічних витрат, маси i габаритів апаратури, вигоди її експлуатації, продуктивності праці i працездатності людини, а також повинен бути обґрунтованим діючими нормативними документами, при цьому ефективність запропонованих рішень і заходів бажано підтвердити техніко-економічними розрахунками.
В розділі 4.2 мають бути висвітлені питання, пов’язані з організацією робочого місця: відповідність площі робочих місць санітарним нормам; розміщення меблів відповідно до їх функціонального призначення; відповідність обладнання робочого місця кількості та номенклатури знарядь праці змісту і особливостям виконуваної роботи; кількість і розміщення медичного обладнання, ПК та іншої офісної техніки.
На підставі атестації робочих місць персоналу закладу охорони здоров`я, слід охарактеризувати напруженість праці за такими напрямами:
• відповідність площі та обсягу, що зайняті робочим місцем, діючим нормам;
• відповідність обладнання вимогам нормативно-технічної документації, а також характеру та обсягу виконуваних робіт;
• технологічна оснащеність робочого місця (засоби захисту приладів і їх технічний стан);
• відповідність технологічного процесу, устаткування, інструментів, засобів контролю вимогам стандартів безпеки і нормам охорони праці.
В розділі 4.2 доцільно проаналізувати стан виробничого травматизму та професійних захворювань (аналіз причин нещасних випадків захворювань), який проводиться на основі змісту актів про нещасний випадок (ф. Н-1), професійних захворювань, звітності закладу охорони здоров`я за ф. 7-Т та лікарняних листів за останні 3 роки.
4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях в закладі охорони здоров`я
Під час написання даного підрозділу необхідно стисло дати оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження на об’єкті дослідження. Для цього студент повинен:
1. Охарактеризувати приміщення з позицій пожежної безпеки. Для цього необхідно навести і обґрунтувати категорію з вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Система стандартов безопасности труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vsegost.com/Catalog/32/3254.shtml.
Для робочих місць користувачів ПК, наприклад, за вимогамиДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://normativ.com.ua.
Категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщення, а також клас його вибухопожежонебезпеки повинні бути позначені відповідно табличкою згідно з встановленими нормами на вхідних дверях виробничих і складських приміщень.
2. Описати заходи щодо попередження виникнення пожежі та обмеження поширення вогню. Відповідно до ГОСТу 12.1.004-85 визначити засоби й заходи, що сприяють зниженню пожежної небезпеки (Система запобігання пожежі та система пожежного захисту). Вид, кількість, розміщення й утримання первинних засобів пожежогасіння – за ГОСТом 12.1.033-81. Необхідно також проаналізувати параметри аварійного освітлення, аварійної вентиляції, вибрані засоби автоматичного пожежогасіння, засоби повідомлення і сигналізації про пожежу тощо.
Далі в підрозділі слід охарактеризувати розміщення дільниць і приміщень з урахуванням їх вибухо- і пожежонебезпеки (вибухонебезпечні – на верхніх поверхах і біля зовнішніх стін), розподіл будинку на відсіки і секції, відокремлення складських приміщень стінами з високою вогнестійкістю, ступінь обмеження горючих матеріалів, які використовуються у виробництві, обмеження вентиляційних комунікацій, можливість автоматичного відключення вентиляції на випадок пожежі.
Заходи щодо успішної евакуації людей і матеріальних цінностей. Необхідно звернути увагу на розташування і взаємне компонування робочих місць і обладнання з урахуванням швидкої евакуації (зазначити конкретно габаритні відстані, ширину проходів і проїздів), з’ясувати, чи відповідають їх параметри вимогам ГОСТу 12.1.004–91 .
Слід також вказати вибрані первинні засоби гасіння пожежі (стаціонарні установки (спринклерні, дренчерні, піногенераторні) чи ручні вогнегасники (пінні, вуглекислотні, порошкові), вказати їх кількість, характеристики та строки їх дії. Звернути увагу на наявність медичної аптечки першої допомоги та систему автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками (з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м² площі приміщення), а також на підходи до засобів пожежогасіння та швидкого відключення електросхем устаткування, які повинні бути вільними. Необхідно навести схему евакуації персоналу підприємства.
При написанні даного підрозділу потрібно звернути увагу на потенційні причини виникнення пожеж (виникнення струмів короткого замикання, іскріння, перегрів провідників, резисторів та інших радіодеталей, пересихання електроізоляційних матеріалів, наявність гарячого і вибухонебезпечного середовища, статичної та атмосферної електрики) та надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж, вибухів тощо).
Розробити проект Інструкції з планування дій в закладі охорони здоров`я, що є об`єктом дослідження дипломної роботи, на випадок надзвичайних ситуацій.
Перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в закладах охорони здоров`я наводиться в Додатку В.
Висновки до розділу
Підсумком при написанні розділу повинні стати висновки, ключові поняття мають наводитися в загальних висновках до дипломної роботи. У них вказуються основні результати, отримані при виконанні по четвертому розді¬лу, відповідність рівня безпеки основним вимогам СніП, а також пропозиції щодо покращення ситуації або подальших шляхів розвитку охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному закладі охорони здоров`я .

Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі
дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного
дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми,
оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті
дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції
щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації,
які було детально обґрунтовано у третьому та четвертому розділах. У висновках не можуть з’явитися пропозиції, які не було розглянуто у третьому
та четвертому розділах дипломної роботи.
Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5-6 сторінок.

5. Вимоги до оформлення дипломних робіт
5.1. Основна частина
Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послідовності:
-титульна сторінка;
 бланк завдання (Додаток Г);
— зміст;
— реферат з анотаціями (російською та англійською мовами);
— перелік умовних позначень (у разі потреби);
— вступ;
— основна частина;
— список використаних джерел;
— додатки.
Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на титульній сторінці.
5.1.2 Мова дипломної роботи – державна, стиль – науковий,
чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність —
логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних
джерел є неприпустимим.
5.1.3. Робота має бути написана розбірливим почерком або
надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу
формату А4 (210×297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці
з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір – 14-й
кегль, 1,5 інтервали, шрифт – Times News Roman). Допускається
розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах
формату АЗ (не більше за 40 рядків на сторінку).
5.1.4. Текст дипломної роботи розміщується на аркуші з
дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – не менш за
20 мм, з правого – не менш за 10 мм, зверху – не менш за 20 мм,
знизу – не менш за 20 мм.
Вписувати у друкований текст диплома окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише ^ чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.
Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок диплома і розміщуватися, як правило, у додатках.
Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім’я та по-батькові й інші відомості про автора, тему дипломної роботи з посиланням на об’єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (додаток Б).
5.1.6.Зміст містить найменування та номери початкових сторі¬нок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.
5.1.7.Текст основної частини роботи поділяється на розділи і
параграфи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання
диплома.
Заголовки структурних частин дипломної роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” пишуться або друкуються великими літерами симет¬рично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3—4 інтервалам основного тексту.
Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.
Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.
ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад,” 1.4” (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Ілюстрації
Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем
Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступну сторінку. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплома, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.
Ілюстрації позначають словом “Рис.” І нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.
5.4. Таблиці, формули, посилання
5.4.1. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що
розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті
розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера, який
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між
якими ставиться крапка: наприклад, “Таблиця 2.3” (третя таблиця
другого розділу); нижче розміщується назва таблиці.
У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, “Продовження табл. 2.3”.
У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць Починаються з великої літери.
5.4.2.Формули в дипломній роботі нумеруються в межах
розділу. Номер формули складається з номера розділу і
порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять
крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на
рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: “(3.1)”
(перша формула третього розділу).
Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у
вигляді таблиці.
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають із великої літери. Назву не підкреслюють.
Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки — з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих – якщо вони є самостійними.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.
Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.
5.4.3.Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними
рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш
як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок,
його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+),
мінус (-), множення (х) і ділення (:).
5.4.4. Посилання в тексті дипломної роботи на джерела інформації слід
зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад:”… у працях [1-9]….”.
Посилання на ілюстрації до дипломної роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, “рис. 2.3”; на формули – порядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”.
Список літератури вимагає розміщення всіх використаних
джерел інформації у такій послідовності:
а) Міжнародні декларації, акти;
б) Закони України (у хронологічній послідовності);
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідов¬ності);
г) монографії, брошури, підручники, статті з журналів, друковані кирилицею (абетковий порядок);
є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використову¬ються закладом охорони здоров`я (абетковий порядок);
ж) іншомовні джерела, друковані латинським шрифтом.
Відомості про включені до списку літературних джерел слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць (див. Додаток Б).
5.5. Додатки
Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння дипломної роботи:
• реальні документи закладу охорони здоров’я;
• рекламні матеріали;
• проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
• таблиці допоміжних цифрових даних;
• інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення
задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної
роботи;
• ілюстрації допоміжного характеру.
Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті дипломної роботи.
Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток “ і поряд – велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. Д. Єдиний додаток позначається як додаток А.
Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: “А.2” – другий розділ додатка А; “В.3.1” – перший підрозділ третього розділу додатка В.
Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: “рис. Д.1.2” – другий рисунок першого розділу додатка Д; “формула (А. 1)” – перша формула додатка А

6. Апробація, рецензування і захист дипломної роботи

Апробація дипломної роботи. За матеріалами дипломної роботи мають бути зроблено доповіді на наукових конференціях. В Українсько-Російському інституті менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького МАУП щорічно проводяться науково-практичні конференції магістрів та молодих вчених «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку». Ксерокопію Програми конференції потрібно додати до супроводжуючих матеріалів дипломної роботи.
Крім доповіді на науковій конференції матеріали дипломної роботи мають бути опубліковані в наукових виданнях. Ксерокопія статті також подається на захист.
Попередній захист дипломної роботи та її експертиза проводиться перед комісією за 1,5 місяця до Державної атестації. За результатами попереднього захисту приймається рішення щодо можливості захисту дипломної роботи перед ДЕК, яке протоколюється відповідним Проколом засідання випускної кафедри.

Рецензування і захист дипломної роботи

6.1 Студент-випускник повинен додати до роботи відзив
керівника організації, яка слугувала об’єктом дослідження, завірений
печаткою. Цей відзив має свідчити про достовірність наведеної в
роботі інформації, правдивість фактичних даних. Бажано, щоб у
ньому були підтверджені актуальність теми для підприємства,
самостійність автора дослідження, практична значущість аналітичного розділу та можливості і перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.
6.2 На завершену дипломну роботу науковий керівник дає
стислу рецензію, в якій оцінює як якість виконання самої роботи, так і праці студента над нею, і робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК.
6.3. Зброшурований у твердій палітурці рукопис завершеної
дипломної роботи, яка підписана студентом та його науковим керівником, за наявності позитивної характеристики роботи у письмовому відзиві наукового керівника, подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює його.
6.4. Робота реєструється на випускній для прийняття остаточного рішення про її допущення на зовнішню рецензію.
6.13. Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні фахівці,
які працюють в закладах охорони здоров’я, у науково-дослідних установах, викладачі інших вищих навчальних закладів.
Зовнішня рецензія подається у письмовому вигляді в довільній формі і має містити такі складові:
• висновки щодо актуальності обраної теми, практичної
значущості виконаної дипломної роботи;
• характеристику повноти завдання щодо розкриття теми
дипломної роботи, відповідності змісту роботи до завдання;
• висновки щодо використання в роботі сучасних методів
дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;
• оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдоско¬налення управління певними аспектами діяльності, підвищення його
ефективності;
• оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення,
стиль і грамотність викладення тощо);
• інші питання на розсуд рецензента;
— висновок рецензента про відповідність якості виконаної
дипломної роботи вимогам до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження
та думку про оцінку роботи за чотирибальною системою: відмінно,
добре, задовільно, незадовільно.
Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис. Для підготовки студента до пояснень у зв’язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія додається до конверта з іншими супровідними документами.
6.6. Завершальною процедурою допущення дипломної роботи
до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завіду¬вачем кафедри. Допуск до захисту здійснюється на засіданні кафедри за участю наукового керівника та оформлюється у вигляді протоколу засідання випускної кафедри.
6.7. За умов успішного складання державного екзамену з фаху
захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні
державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує
директор УРІМБ.
6.13. На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі
документи:
— витяг із наказу ректора про затвердження персонального
складу цієї комісії;
— список студентів екзаменаційної групи, які допущені до за¬хисту дипломних робіт чи до складання державного іспиту,
за підписом директора УРІМБ;
— довідка від деканату про виконання студентом навчального
плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих практик ;
— дипломна робота студента;
— письмовий відзив керівника дипломної роботи;
— зовнішня рецензія на дипломну роботу;
інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цін¬ність виконаної дипломної роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у практичну діяльність закладу охорони здоров’я, видані статті студента з теми дипломної роботи і т. Ін.).
6.13. Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм
науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної
роботи і підготовлені наочні матеріали (4—6 сторінок із найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів
або у вигляді роздавального матеріалу, а також дискети, слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо).
6.10. Обсяг тексту доповіді має відповідати 10 хвилинам
виступу. Доповідь повинна відобразити: обґрунтування актуальності
теми, мету і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів
діючого підприємства і творчі розробки автора. Особливе місце має
бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці
їх ефективності.
Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.
Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.
6.13. Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.
Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослід¬ження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь посиланням на наочні матеріали.
Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензію на дипломну роботу, і студент має можливість відповісти на всі зауваження рецензента.
Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, магістри можуть задавати студентові запитання щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.
Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.
6.13. За результатами захисту дипломної роботи на закритому
засіданні ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відзив керівника, рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання), про присвоєння магістру відповідної кваліфікації і про видачу йому диплома державного зразка.
6.13. Студент, який отримав на захисті дипломної роботи
незадовільну оцінку, має бути відрахованим із ВНЗ і в цьому випадку
йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним
залишається право бути повторно допущеним до складання
державних екзаменів (якщо він одержав незадовільну оцінку на
екзамені) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох
років. Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви
студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової
кафедри про затвердження теми і об’єкта дослідження, призначення
наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи
може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи студент
може суттєво оновити і доповнити.
Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор ВНЗ може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше як на один рік.
Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт, складання державних іспитів у той же рік категорично забороняється.

Додаток А
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Спеціальність 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”
Спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”

1. Системний аналіз діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…)
2. Системний аналіз макро- і мікро середовища закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
3. Розробка стратегічних напрямів розвитку закладу охорони здоров’я, з метою забезпечення його конкурентоспроможності (за матеріалами…).
4. Планування та прогнозування діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
5. Формування цінової політики закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
6. Аналіз фінансового планування діяльності закладу охорони здоров’я, з урахуванням галузевих особливостей і макроекономічних прогнозів (за матеріалами…).
7. Фінансове планування діяльності закладу охорони здоров’я з урахуванням галузевих особливостей, мікро- і макроекономічних прогнозів (за матеріалами…).
8. Аналітико-методологічні засади планування потреби закладу охорони здоров’я у матеріальних ресурсах (за матеріалами…).
9. Аналітико-методологічні засади планування потреби закладу охорони здоров’я у фінансових ресурсах (за матеріалами…) .
10. Аналітико-методологічні засади планування потреби закладу охорони здоров’я у трудових ресурсах (за матеріалами…).
11. Аналітико-методологічні засади розробки та впровадження нововведень (за матеріалами…).
12. Планування інноваційної діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
13. Вдосконалення моделей управління на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макросередовища (за матеріалами…)
14. Прогнозування динаміки попиту на лікарські засоби (за матеріалами…).
15. Прогнозування динаміки попиту на медичні послуги (за матеріалами…).
16. Аналітико-методологічні принципи формування оптимального асортименту продукції (за матеріалами…).
17. Організація та раціоналізація робочих місць в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…)
18. Організація процесів управління в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
19. Управління підприємницькою діяльністю в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…)
20. Аналітико-методологічні засади організація реалізації управлінських рішень (за матеріалами…)
21. Організація антикризового управління закладом охорони здоров’я на різних стадіях його життєвого циклу (за матеріалами…).
22. Організація ділових контактів закладу охорони здоров’я із зовнішнім середовищем (за матеріалами…)
23. Управління якістю та конку¬рентоспроможністю продукції (за матеріалами…).
24. Управління якістю та конку¬рентоспроможністю медичних послуг (за матеріалами…) .
25. Аналітико-методологічні засади забезпечення захисту прав споживачів (за матеріалами…).
26. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
27. Забезпечення соціального захисту працівників закладу охорони здоров’я (за матеріалами…) .
28. Розроблення раціональних форм організації управління у сфері підприємницької діяльності (за матеріалами…)
29. Формування організаційних та технологічних взаємозв’язків між підрозділами та службами закладу охорони здоров’я та механізмів їх координації (за матеріалами…).
30. Аналітико-методологічні засади здійснення комерційної діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
31. Організація рекламної діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
32. Організація зовнішньоеконо¬мічної діяльності закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
33. Раціональ¬на організація управлінської праці в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
34. Аналітико-методологічні засади управління персоналом закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
35. Аналіз ефективності використання кваліфікаційного потенціалу закладу охорони здоров’я (за матеріалами…)..
36. Формува¬ння та керівництво колективом закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
37. Формуван¬ня та розвиток організаційної культури закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
38. Формуван¬ня іміджу закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
39. Організація діловодства закладу охорони здоров’я (за матеріалами…)..
40. Використання ефективних систем мотивації та оплати праці персоналу закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
41. Формування політики оплати праці (за матеріалами…).
42. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі організації (за матеріалами…)
43. Контролю¬вання забезпече¬ності ресурсами в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…)
44. Контроль за додержанням технологій в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…)
45. Контроль виконання управлінських рішень в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…)
46. Організація обліку та звітності в закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
47. Регулювання технологічних процесів в закладах охорони здоров’я. (за матеріалами…)
48. Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я. (за матеріалами…)
49. Регулювання поведінки персо¬налу в процесі діяльності організації. (за матеріалами…)
50. Аналіз фінансового та матеріально-ресурсного забезпечення наукових досліджень в клінічних закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
51. Аналіз кадрового та матеріально-ресурсного забезпечення наукових досліджень в клінічних закладах охорони здоров’я (за матеріалами…).
52. Організація наукових досліджень в клінічних закладах охорони здоров’я ( клініках при медичних НДІ) (за матеріалами…).
53. Реалізація результатів наукових досліджень в лікувально -профілактичну практику (за матеріалами…)
54. Навчання та розвиток персоналу закладу охорони здоров’я (за матеріалами…).
55. Науково-методичне забезпечення навчального процесу в закладах освіти.
56. Контролю¬вання процесу і результатів освітньої діяльності (за матеріалами…).
57. Впровадження системного підходу до вироблення та реалізації управлінського рішення в закладах охорони здоров’я ( на прикладі….).
58. Управління фінансовими ресурсами в умовах бюджетного фінансування охорони здоров’я ( за матеріалами діяльності ……).
59. Менеджмент формування, розвитку та використання трудових ресурсів охорони здоров’я ( за матеріалами …….).
60. Управління добровільним медичним страхуванням : міжнародний досвід та його застосування в Україні ( на матеріалах ……..).
61. Аналіз та прогнозування розвитку середовища закладу охорони здоров’я ( на прикладі….).
62. Організаційне забезпечення стратегічного управління закладом охорони здоров’я ( на прикладі…..).
63. Фінансово-економічні засади реалізації стратегічних планів та програм в закладах охорони здоров’я ( на прикладі….).
64. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління закладом охорони здоров’я ( на прикладі…..).
65. Формування кадрової політики закладу охорони здоров’я ( за матеріалами……..).
66. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління закладом охорони здоров’я ( на прикладі….).
67. Формування системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівника закладу охорони здоров’я ( на прикладі….).
68. Організаційна структура закладу охорони здоров’я як об’єкт стратегічних змін ( на прикладі….).
69. Організаційна культура закладу охорони здоров’я як об’єкт стратегічних змін ( на прикладі…..).
70. Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності у фармацевтичному бізнесі (за матеріалами…)
71. Формування продуктової стратегії фармацевтичного закладу ( на прикладі…..).
72. Формування стратегії використання людського потенціалу в закладах охорони здоров’я ( на прикладі….).
73. Управління комплексом маркетингових комунікацій закладу охорони здоров’я ( на прикладі……).
74. Розробка стратегії та програм ціноутворення в закладі охорони здоров’я ( за матеріалами діяльності ……).
75. Формування мотиваційної політики у менеджменті закладів охорони здоров’я ( на прикладі…..).
76. Управління якістю медичних послуг в лікувально-профілактичних закладах України ( на прикладі……).
77. Управління діловою кар’єрою медичних ( фармацевтичних) кадрів ( за матеріалами ……).
78. Управління інноваційною діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі…..).
79. Управління маркетинговим процесом в закладах охорони здоров’я ( на прикладі….).
80. Аналіз ефективності системи управління та управлінської діяльності в системі охорони здоров’я ( на прикладі…).
81. Формування системи комунікацій в закладі охорони здоров’я ( на прикладі….).
82. Розробка системи менеджменту в малому підприємстві ( на прикладі закладу охорони здоров’я……).
83. Формування механізмів управління групами працівників в закладі охорони здоров’я ( на прикладі….).
84. Формування системи стимуляції праці працівників закладу охорони здоров’я ( на прикладі……..).
85. Аналіз системи підготовки управлінських кадрів для галузі охорони здоров’я ( за матеріалами…….. ).
86. Медична техніка як фактор розвитку охорони здоров’я та ефективності надання медичної допомоги
87. Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги ( на прикладі……).
88. Управління якістю на засадах ліцензування діяльності закладів охорони здоров’я ( на матеріалах………).
89. Управління проектом в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
90. Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
91. Планування людських ресурсів в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
92. Управління технологічними процесами в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).

Додаток Б

Зразок оформлення списку використаної літератури
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради — 1996 — №30- ст.141.
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я”// Відомості Верховної Ради — 1993 — №4 — ст.145.
3. Закон України «Про лікарські засоби»// Відомості Верховної Ради.- 1996.- N 22.- ст. 86
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» вiд 05.09.1996 № 1071
5. Постанова Кабінету Міністрів України „Порядок проведення державної акредитації установи охорони здоров’я” вiд 15.07.1997 № 765
6. Наказ МОЗ України „Інструкція по санітарно-протиeпідемічномy режиму аптек ” від 14.06.93р. № 129
7. Наказ МОЗ України ”Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України” вiд 18.12.1997 № 356
8. Алекберов М.Б. Основы менеджмента: Учеб. пособие/ М.Б.Алекберов, З.А.Мартынеко.- К., 2003.- 388 с
9. Белошапка В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм./В.А.Белошапка,Г.В. Загорий, В.А.Усенко – К.: РИА «Триумф», 2001. –361с.
10. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров’я/ розроб. Підаєв А.В. та інші.- К.:МОЗ України, Мін-во праці та соц. політики.-2004.-229 с.
11. Макгиннес Э. Финансовый менеджмент в сфере высшего образования: сравнительное исследование взаимоотношений вузов и штатов в США/ Э.Макгиннес; пер. з англ.. Центр ОЭСР.- М.: ВШЭ, 2005
12. Николаев Б. В. Структура высшей школы и правовое регулирование высшего образования в США / Б.В.Николаев// Режим доступу: http://www.lexed.ru/pravo/journ/0310/nik.doc
13. Пантюк И.В. Подготовка врачебных кадров за рубежом/ И.Пантюк// Вопросы организации и информатизации здравоохранения.-1998.- № 5.- С.64-69
14. Радиш Я.Ф. Медичне страхування як механізм багатоканального фінансування галузі охорони здоров`я / Я.Ф.Радиш // Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров`я:Кол. Моногр. За ред. О.В.Баєвої ,І.М.Солоненка.-К.: МАУП, 2007 — С.95-134
15. Система менеджмента в качестве образования// Режим доступу: http://www.quality.edu.ru/quality/sk/menedjment/665/
16. American Association for Health Education. (2008). Guidelines for AAHE/NCATE folio review of health education basic level programs. Retrieved April 3, 2008, From: http://iweb.aahperd .org/aahe/template.cfm?template=development-ncate.html
17. Brandt A. M. Antagonism and Accommodation: Interpreting the Relationship Between Public Health and Medicine in the United States During the Twentieth Century /A.M. Brandt, M. Gardner// American Journal of Public Health.- 2000.- N. 90.-P.707 – 715.

Додаток В
Нормативно-правові акти з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в закладах охорони здоров`я
1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України.-1996.-№ 30.
2. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р.
3. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 р.
4. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” № 4004-ХІІ від 24.02.1994 р.
5. Закон України “Про колективні договори та угоди” № 1874 від 24.12 1995 р.
6. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” № 1423 від 13.09.2000 р.
7. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” від 21.11.2002 р.
8. Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної Ради України .-1993.-№4
9. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування №16/98–ВР від 04.01.1998р.
10. Кодекс законів України про працю.
11. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” №1112 від 25.08.2004 р.
12. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.
13. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».
14. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».
15. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.
16. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.
17. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.
18. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.
19. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” №15 від 26.01.2005 p.
20. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Перелік робіт з підвищено небезпекою” №15 від 26.01.2005p.
21. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення про службу охорони праці” №255 від 15.11.2004 p.
22. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”№4 від 09.01.98 p.
23. Hаказ МОН України “Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” №563 від 01.08.2001 р.
24. Hаказ МОН України “Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладах освіти” №616 від 31.08.2001 р.
25. Hаказ МВС України “Правила пожежної безпеки в Україні” (зі змінами) №217 від 05.03.2002 p.
26. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження форми трудового договору між працівниками і фізичною особою та порядку реєстрації трудового договору між працівниками і фізичною особою” № 260 від 08.06 2001 р.
27. Наказ Міністерства юстиції України “Про порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою” № 554/745 від 27.06.2001 р.
28. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.
29. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт.1999р.
30. Закон України “Про цивільну оборону України”. – К.Голос України, 06.03.1993.(додаток – 24.03.1999р).
31. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.
32. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 06.04.2000. №1645-III.
33. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – К.13.07.2000.-№1908- III.
34. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. — К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. — №149.
35. Постанова КМ України ” Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” К.03.08.1998.-№1198.
36. Реєстр ДНАОП (Реєстр державних нормативних актів з охорони праці):
36.1. НАОП 9.1.50-1.01-59 (НПАОП 93.0-1.01-59) “Правила техники безопасности и производственной санитарии для прачечных учреждений и предприятий здравоохранения”;
36.2. НАОП 9.1.50-1.02-59 “Правила з санітарії при роботі в протитуберкульозних установах системи Міністерства охорони здоров’я СРСР”;
36.3. НАОП 9.1.50-1.03-96 “Правила охорони праці для кухонь та їдалень установ охорони здоров’я”;
36.4. НАОП 9.1.50-1.04-64 “Правила обладнання і експлуатації приміщень патологоанатомічних відділень і моргів (патогістологічних і судово-гістологічних лабораторій) лікувально-профілактичних і судово-медичних установ, інститутів та навчальних закладів”;
36.5. НАОП 9.1.50-1.05-70 (НПАОП 85.11-1.05-70) “Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР”;
36.6. НАОП 9.1.50-1.06-70 (НПАОП 85.11-1.06-70) “Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)”;
36.7. НАОП 9.1.50-1.07-76 “Правила обладнання, експлуатації та виробничої санітарії при роботі в аптеках”;
36.8. НАОП 9.1.50-1.08-79 (НПАОП 85.14-1.08-79) “Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезінфекційних відділів, відділень профілактичної дезінфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок ”;
36.9. НАОП 9.1.50-1.09-81 (НПАОП 85.14-1.09-81) “Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР”;
36.10. НАОП 9.1.50-1.10-84 (НПАОП 85.11-1.10-84) “Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги”;
36.11. НАОП 9.1.50-1.12-83 (СанПиН 2956а-83) (НПАОП 85.13-1.12-83) “Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждении стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала № 2956а 83”;
36.12. НАОП 9.1.50-1.13-59 (НПАОП 85.11-1.13-59) “Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ”;
36.13. НАОП 9.1.50-1.15-69 “Санітарні правила проектування, обладнання, експлуатації та утримання виробничих і лабораторних приміщень, які призначені для проведення робіт з ртуттю, її сполуками та приладами”;
36.14. НАОП 9.1.50-2.01-70 (ОСТ 42-21-11-81) “Кабінети і відділення променевої терапії. Вимоги безпеки”;
36.15. НАОП 9.1.50-2.02-83 (ОСТ 42-21-15-83) “Кабінети рентгенодіагностичні. Вимоги безпеки”;
36.16. НАОП 9.1.50-2.08-86 (ОСТ 42-21-16-86) “Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки”;
36.17. НАОП 9.1.50-3.01-88 (НПАОП 85.0-3.01-88) “Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття таінших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я”;
36.18. НАОП 9.1.50-5.01-88 “Типова інструкція з охорони праці при проведенні робіт з лазерними апаратами”;
36.19. НАОП 9.1.50-5.02-88 “Типова інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків”;
36.20. НАОП 9.1.50-5.04-85 “Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу радіодіагностичних підрозділів лікувально-профілактичних установ”;
36.21. НАОП 9.1.50-5.05-84 “Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу рентгено¬діагностичних кабінетів лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР”;
36.22. НАОП 9.1.50-5.07-85 “Типова інструкція з техніки безпеки при обслуговуванні і ремонті будинків та споруд”;
36.23. НАОП 9.1.50-5.08-85 “Типова інструкція з техніки безпеки при роботі в стерилізаційних установках”;
36.24. НАОП 9.1.50-5.10-73 “Інструкція по захисному заземленню електромедичної апаратури в установах системи міністерства охорони здоров’я СРСР”;
36.25. НАОП 9.1.50-6.03-88 (ГМВ 42-21-26-88) “Галузеві методичні вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту”;
36.26. НАОП 9.1.50-6.04-91 “Методичні рекомендації щодо поліпшення умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою ”.
36.27. НАОП 9.1.50-8.01-88 “Збірник типових інструкцій про охорону праці в санітарно-курортній системі профспілок”. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

Додаток Г
Форма №Н-9.01
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б.Хмельницького
Кафедра ____________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень ___________

Напрям підготовки __________________________________________________
(шифр і назва)
Спеціальність _______________________________________________________
(шифр і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_____________________________
«___» _______________20__ року

ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема дипломної роботи _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

керівник дипломної роботи ______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом вищого навчального закладу від «___» __________20__ року №___
2. Строк подання студентом дипломної роботи _____________________________________________
3. Вихідні дані до дипломної роботи ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Розділ Прізвище, ініціали та наукове звання наукового керівника Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв

7. Дата видачі завдання «____» ________________ 2012 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітка

Студент ____________
(підпис) _____________________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник дипломної роботи ____________
(підпис) _____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Примітки:
1. Форму призначено для видачі завдання студенту на виконання дипломно роботи і контролю за ходом роботи з боку кафедри , декана факультету та директора Інституту.
2. Розробляється керівником дипломної роботи.
3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Додаток Д
Форма №Н-9.03
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Російський інститут менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького

ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент (ка)___________________________________ до захисту дипломної роботи
(прізвище та ініціали)
за напрямом підготовки _________________________________________________________________
спеціальністю __________________________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)
на тему: _______________________________________________________________________________
(назва теми)
Дипломна робота і зовнішня рецензія додаються.
Декан факультету __________________________________________________________________
(підпис)
Довідка про успішність
__________¬¬¬¬¬¬_________________________________за період навчання в УРІМБ ім. Б.Хмельницького
(прізвище та ініціали студента)
з ________ 20__ року до __________20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:
національною шкалою: відмінно ____ %, добре ____ %, задовільно ____ %;
шкалою ECTS: A ____ %; B ____ %; C ____ %; D ____ %; E ____ %.
Секретар ДЕК __________________
(підпис) _____________________
(прізвище та ініціали)

Висновок керівника дипломної роботи
Студент(ка) ____________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

Актуальність роботи

Позитивні сторони роботи

Негативні сторони роботи

Оцінка праці студента над дипломною роботою

Висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту перед ДЕК.

Керівник роботи ___________
(підпис)
«___» _________20__ року

Висновок випускної кафедри про дипломну роботу
Дипломна робота розглянута. Студент (ка) ___________________________________ (прізвище та ініціали)
допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.
Протокол засідання кафедри №_____ від «___» ______________20__ р.
Завідувач кафедри ___________________________________________________________
(назва)
___________
(підпис) ___________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

«___» _________20__ року
Примітки:
1. Зазначаються дані щодо навчальних досягнень студента за період навчання у вищому навчальному закладі, висновок керівника дипломної роботи та висновок кафедри про дипломну роботу.
2. Формат бланка А5 (148 х 210 мм), 2 сторінки.

Додаток Ж
Титульна сторінка дипломної роботи

Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Російський інститут менеджменту і бізнесу
ім. Б.Хмельницького

Кафедра адміністративного та медичного менеджменту
________________________________________________
повна назва випускної кафедри

ДИПЛОМНА РОБОТА

__________магістр_____________
(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Виконав: студент ___ курсу, групи _______________________
Спеціальності _8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Спеціалізація Медичний та фармацевтичний менеджмент

(Прізвище, ім’я по батькові)
Науковий керівник ____________________________________________________________
( науковий ступінь та звання, прізвище та ініціали)

Рецензент ___________________________________________________________________
(науковий ступінь та звання, прізвище та ініціали)

201__ р.

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Теми курсових робіт з менеджменту

Тематика курсових робіт

Назва розділу навчальної дисципліни “Основи менеджменту” Тематика курсових робіт

Сутність і роль управління та менеджменту
1. Менеджмент як наука та мистецтво управління.
2. Еволюція розвитку менеджменту.
3. Менеджмент в економічно розвинутих країнах.
4. Закони, закономірності та принципи менеджменту
5. Історичні етапи розвитку менеджменту в Україні
6. Організаційна культура як інструмент менеджменту
Організації як об’єкти управління

7. Сутність і основні риси організацій
8. Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних
9. Зовнішнє середовище організації та оцінка факторів зовнішнього середовища.

Функції та технологія менеджменту
10. Функціональний характер менеджменту
11. Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень
Планування як загальна функція менеджменту
12. Планування як загальна функція менеджменту
13. Стратегічне планування в організації.
14. Економіко- організаційний зміст планування в менеджменті.
Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту

15. Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні мети.
16. Процес делегування повноважень та відповідаль-ності
Мотивування як загальна функція менеджменту
17. Оплата праці, як основний чинник мотивування продуктивності праці
18. Мотивація як загальна функція менеджменту
19. Сучасні системи та форми стимулювання праці
Контролювання як загальна функція менеджменту
20. Контролювання: сутність, значення, процес
21. Контроль та його місце в системі управління
Управлінські рішення
22. Методи і моделі прийняття управлінських рішень
23. Технологія прийняття управлінських рішень
Інформація і комунікації у менеджменті
24. Аналіз комунікаційних процесів в організації
25. Сутність та значення інформації в менеджменті
26. Аналіз сучасних бізнес-комунікацій
Керівництво та лідерство
27. Менеджер, його місце і роль в організації
28. Концептуальні засади керівництва та лідерства.
29. Основи керівництва: вплив; лідерство; влада
Менеджмент груп та команд

30. Групи та команди в організаціях
31. Управління конфліктами в організаціях.
Відповідальність та етика у менеджменті
32 Етика, менеджмент і бізнес.

Організаційний розвиток та організаційні зміни. Ефективність менеджменту
33 Керування змінами в організації
34 Сутність та природа організаційного розвитку
35 Ефективність менеджменту організації, критерії та методи її оцінювання.

Рубрика: Менеджмент: методические разработки | Добавить комментарий

Курсова «Менеджмент»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підготовки та оформлення курсової роботи
з навчальної дисципліни

“МЕНЕДЖМЕНТ ”

( для бакалаврів)

Київ – 2010

Підготовлена зав. кафедри менеджменту О.В.Баєвою.
Затверджена на засіданні кафедри менеджменту (Протокол № від
2006 року)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Баєва О.В. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни “Основи менеджменту” ( для бакалаврів, спеціалістів).- К.: МАУП, 2006.- 28 с.

Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку, методичні рекомендації щодо вибору напряму наукового дослідження, етапів підготовки, пошуку та обробки інформації, оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни “Основи менеджменту”, список рекомендованої літератури та додатки.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Згідно з чинними навчальними планами підготовки фахівців за спеціальністю “Менеджмент організацій”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” студенти мають виконувати курсову роботу з курсу “Основи менеджменту”.
Основна мета курсової роботи – перевірка ступеня засвоєння студентом теоретичних і практичних питань навчального курсу, що визначає вміння узагальнювати і аналізувати економічні та соціальні явища. Курсова робота є важливим підготовчим етапом до виконання дипломної роботи, тому у процесі виконання курсової роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:
— знання відповідних загальнотеоретичних і загальноекономічних дисциплін навчального плану;
— вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;
— вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління;
— вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у галузі охорони здоров’я.
Курсова робота виконується на основі вітчизняної та зарубіжної літератури з загального менеджменту, аналізу практичного досвіду зарубіжних та вітчизняних компаній .

I. Основні етапи виконання курсової роботи.

1. Вибір і затвердження теми курсової роботи.
2. Розробка завдання на курсову роботу, складання календарного плану виконання.
3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.
4. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.
5. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення курсової роботи.
6. Подання роботи на кафедру.
7. Рецензування курсової роботи.
8. Захист курсової роботи перед комісією.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу в самостійній роботі над курсовою роботою. Науковий керівник провадить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план курсової роботи, контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі і науковці кафедри, а також спеціалісти, які працюють на управлінських посадах в організаціях різних галузей народного господарства і мають відповідний науковий ступінь.
Темою курсової робота є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом “Менеджмент”.
Тематика курсових робіт розробляється кафедрою менеджменту МАУП і наводиться у Додатку А.

II. Зміст та обсяги курсової роботи
2.1. Курсова робота повинна мати обсяг 2 3 умовних друкованих аркушів, або 36 45 сторінок рукописного тексту.
2.2. Зміст курсової роботи визначається її темою і відбивається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.).
2.3. План курсової роботи має бути складним і містити: вступну частину; три розділи, кожен з яких має містити не менш як два параграфи; висновки та пропозиції; список використаної літератури та додатки ( за необхідністю ).
Орієнтовні плани курсових робіт.
Тема: Аналіз сучасних бізнес-комунікацій
Вступ
Розділ 1. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ, ЗНАЧЕННЯ.
1.1Типологія бізнес-комунікацій. Поняття комунікативної компетентності.
1.2 Стилі комунікацій як характеристика менеджера.
1.3 Наукові проблеми бізнес-комунікацій.
Розділ 2. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПРОЦЕС.
2.1 Структура комунікаційного процесу та проблеми в передачі інформації.
2.2 Засоби і канали комунікації.
2.3 Електронні засоби комінікацій.
Розділ 3. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
3.1 Комунікативна діяльність при реалізації основних функцій з управління персоналом.
3.2 Соціально-психологічний клімат – показник ефективності комунікативних процесів в колективі.
3.3 Досвід українських компаній в забезпеченні бізнес-комунікацій.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тема: Оплата праці, як основний чинник мотивування продуктивності праці

Вступ.
Розділ 1 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ.
1.1 Еволюція наукових поглядів на мотивацію праці.
1.2 Змістовні теорії мотивації
1.3 Процесуальні теорії мотивації

Розділ 2 МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
2.1Заробітна плата в умовах ринкової економіки: сутність, функції, принципи
2.2 Форми і системи заробітної плати. Організація преміювання персоналу
2.3 Контрактна форма оплати праці та її мотивуюча роль.
Розділ 3 АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

3.1 Зарубіжний досвід проектування ефективних систем винагород
3.2 Досвід провідних українських компаній з матеріального стимулювання праці.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тема: Етика бізнесу
ВСТУП
Розділ 1 ЕТИКА – ПІДГРУНТТЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
1.1 Розвиток та сучасний стан етичних теорій.
1.2 Співвідношення матеріальних і духовних факторів у визначенні мети і засобів управління.
1.3 Корпоративні кодекси ділової поведінки.

Розділ 2 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ БІЗНЕС-ЕТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1 Етичні норми: : правила їх використання в управлінській діяльності.
2.2 Етичні норми ділового спілкування в організаціях
2.3 Етичні норми у взаємовідносинах із діловими партнерами, конкурентами.
2.4 Етикет телефонних розмов, ділових зустрічей та нарад

Розділ 3 ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ЕТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

3.1 Етика та етикет в ділових міжнародних стосунках бізнесменів
3.2 Досвід українських компаній з впровадження ділової етики.

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Головним завданням вступу є висвітлення актуальності теми дослідження.
В трьох розділах курсової роботи проводиться теоретичне обґрунтування, визначається роль і місце досліджуваних явищ та процесів. У першому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри¬ваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому — відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.
Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження. Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо.
Висновки курсової роботи наводяться в окремому розділі
курсової роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного
дослідження.

3. Вимоги до оформлення курсових робіт

Матеріал курсової роботи слід подати у такій послідовності:
-титульна сторінка;
— зміст;
— перелік умовних позначень (у разі потреби);
— вступ;
— основна частина;
— список використаних джерел;
— додатки.
Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на титульній сторінці.
Мова курсової роботи — державна, стиль — науковий,
чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність —
логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних
джерел є неприпустимим.
Робота має бути написана розбірливим почерком або
надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу
формату А4 (210×297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці
з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір — 14-й
кегль, 1,5 інтервали, шрифт – Times News Roman). Допускається
розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах
формату АЗ (не більше за 40 рядків на сторінку).
Текст курсової роботи розміщується на аркуші з
дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку — не менш за
20 мм, з правого — не менш за 10 мм, зверху — не менш за 20 мм,
знизу — не менш за 20 мм.
Вписувати у друкований текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише ^ чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.
Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім’я та по-батькові й інші відомості про автора, тему курсової роботи, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (додаток Б).
Зміст містить найменування та номери початкових сторі¬нок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.
Текст основної частини роботи поділяється на розділи і
параграфи згідно з планом.
Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» пишуться або друкуються великими літерами симет¬рично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3—4 інтервалам основного тексту.
Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової сторінки.
Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.
ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ». Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад,» 1.2 (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Ілюстрації
Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.
Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступну сторінку. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплома, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, «Рис. 1.2″ (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.
Таблиці, формули, посилання
Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що
розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті
розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера, який
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між
якими ставиться крапка: наприклад, «Таблиця 2.3″ (третя таблиця
другого розділу); нижче розміщується назва таблиці.
У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, «Продовження табл. 2.3″.
У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць Починаються з великої літери.
Формули в курсовій роботі нумеруються в межах
розділу. Номер формули складається з номера розділу і
порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять
крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на
рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: «(3.1)»
(перша формула третього розділу).
Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у
вигляді таблиці.Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають із великої літери. Назву не підкреслюють.
Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки — з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих — якщо вони є самостійними.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.
Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації слід
зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадрат¬
ними дужками, наприклад:»… у працях [1-9]….».
Посилання на ілюстрації до курсової роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, «рис. 2.3″; на формули — порядковим номером формули: наприклад, «у формулі (3.1)». Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, «у табл. 1.2″. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово «дивись»: наприклад, «див. табл. 1.2″.
Список використаної літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:
а) закони України (у хронологічній послідовності);
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідов¬ності);
г) монографії, брошури, підручники, статті з журналів, друковані кирилицею (абетковий порядок);
є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використову¬ються підприємством (абетковий порядок);
ж) іншомовні джерела, друковані латинським шрифтом;
з) електронні джерела.
Відомості про включені до списку літературних джерел слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць на мові оригіналу (див. ДодатокВ).
При висвітленні теми курсової роботи доцільно звертатись до монографій та журнальних статей з менеджменту, які існують у фонді Міжнародного бібліотечного центру ім.Ярослава Мудрого МАУП.

Рубрика: Менеджмент: методические разработки | Добавить комментарий

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ спеціальність 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, спеціалізація “Менеджмент митної справи”

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту
(Протокол №8 від 14 березня 2012 р.)
Зав. кафедри докт. біол. наук, проф.
______________________О.В.Баєва

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Спеціальність 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”
Спеціалізація “Менеджмент митної справи”

1. Формування умов та організація транспортування товарів при проходженні митного контрою (на прикладі …).
2. Управління створенням та функціонуванням організації, що здійснює експортно-імпортні операції ( на прикладі….).
3. Оперативне управління організацією, що здійснює експортно-імпортні операції (на прикладі …..).
4. Стратегічне управління організацією, що здійснює експортно-імпортні операції (на прикладі….).
5. Організація діяльності лінійних та функціональних підрозділів митних установ (на прикладі …).
6. Організація логістичної діяльності підприємства (на прикладі …).
7. Управління міжнародними транспортними перевезеннями (на прикладі …).
8. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на прикладі …).
9. Управління збутовою діяльністю підприємства (на прикладі …).
10. Підвищення ефективності експортно-імпортних операцій (на прикладі …).
11. Удосконалення менеджменту митної справи (на прикладі ….).
12. Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі діяльності……..).
13. Аналіз інвестиційної діяльності за даними фінансової звітності підприємства ……….
14. Організація роботи підприємства за логістичними принципами (на прикладі …).
15. Формування умов та організація транспортування сировини при проходженні митного контролю (на прикладі …).
16. Формування мотиваційної політики організації (на прикладі…..).
17. Оптимізація організаційної структури підприємства ( на прикладі….).
18. Управління кадровою політикою організації на прикладі….).
19. Управління рекламно-інформаційною діяльністю організації (на прикладі ……).
20. Інформаційне забезпечення процесу управління організацією за матеріалами діяльності ….).
21. Система управлінського контролю в організації (на прикладі ….).
22. Управління маркетинговою діяльністю підприємства ( на прикладі….).
23. Формування організаційної культури підприємства як фактор конкурентоспроможності (на прикладі…..).
24. Роль комунікативних процесів в менеджменті організації (за матеріалами…)
25. Психологія та етика управлінської діяльності в організації (за матеріалами….)
26. Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності в сучасному бізнесі (за матеріалами…)
27. Управління товарною політикою підприємства (за матеріалами…..)
28. Формування цінової політики підприємства (за матеріалами……)
29. Логістичне управління постачанням готової продукції та сировини (за матеріалами….).
30. Управління підготовкою менеджерів митної справи (за матеріалами……).
31. Управління проектом в організації, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність (за матеріалами…).
32. Системний аналіз діяльності організації, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність (за матеріалами…).
33. Планування та прогнозування діяльності організації (за матеріалами…).
34. Планування потреби у матеріальних ресурсах (за матеріалами…).
35. Планування потреби організації у фінансових ресурсах організації (за матеріалами…).
36. Планування потреби організації у трудових ресурсах організації (за матеріалами…).
37. Розробка стратегічних напрямків розвитку організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).
38. Забезпечення конкурентноздатності організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).
39. Розробка і впровадження нововведень в організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).
40. Прогнозування динаміки попиту (за матеріалами…).
41. Організація та раціоналізація робочих місць (за матеріалами…).
42. Організація процесів управління в організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).
43. Організація антикризового управління (за матеріалами…).
44. Організація ділових контактів підприємства з зовнішнім середовищем (за матеріалами…).
45. Управління якістю та конкурентоспроможністю товарів та обслуговування (за матеріалами…).
46. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки (за матеріалами…).
47. Забезпечення соціального захисту працівників (за матеріалами…).
48. Розробка раціональних форм організації управління ( за матеріалами…).
49. Здійснення комерційної діяльності (за матеріалами…).
50. Організація зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами…).
51. Раціональна організація управлінської праці (за матеріалами…).
52. Управління персоналом в організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).
53. Формування колективу та керівництва в ньому (за матеріалами…).
54. Формування і розвиток організаційної культури в організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).
55. Формування іміджу організації (за матеріалами…).
56. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці (за матеріалами…).
57. Формування соціально-психологічного клі¬мату в колек¬тиві організації (за матеріалами…).
58. Контро¬лювання за¬безпече¬ності ресур¬сами в організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).
59. Конт¬роль вико¬нання управ¬лінських рішень (за матеріалами…).
60. Організація обліку та звітності в організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ спеціальність 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, спеціалізація “Менеджмент туристичної індустрії”

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту
(Протокол №8 від 14 березня 2012 р.)
Зав. кафедри докт. біол. наук, проф.
______________________О.В.Баєва

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Спеціальність 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”
Спеціалізація “Менеджмент туристичної індустрії”

1. Управління якістю та конкурентоспроможністю туристичного продукту.
2. Управління якістю суб’єктів туристичної індустрії.
3. Управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичної індустрії.
4. Менеджмент безпеки та якості туристичних послуг.
5. Організація роботи туроператора з тур агентами.
6. Організація роботи підприємств туристичної індустрії з клієнтами.
7. Організація прийому та обслуговування іноземні туристів.
8. Управління життєвим циклом туристичного продукту.
9. Менеджмент регіонального туризму.
10. Управління життєвим циклом туристичного продукту.
11. Менеджмент регіонального туризму.
12. Управління транспортним забезпеченням туристичної діяльності.
13. Управління страхуванням туристичних подорожей.
14. Аналіз ефективності системи управління та управлінської діяльності організації (на прикладі…..).
15. Аналіз інвестиційної діяльності за даними фінансової звітності підприємства ……….
16. Аналіз фінансового планування діяльності організації з урахуванням галузевих особливостей та макроекономічних прогнозів (за матеріалами…).
17. Аналітико-методологічні засади здійснення комерційної діяльності (за матеріалами…).
18. Аналітико-методологічні засади планування потреби організації в трудових ресурсах (за матеріалами…).
19. Аналітико-методологічні засади планування потреби організації в матеріальних ресурсах (за матеріалами…).
20. Аналітико-методологічні засади планування потреби організації у фінансових ресурсах (за матеріалами…) .
21. Аналітико-методологічні засади розробки та впровадження нововведень (за матеріалами…).
22. Аналітико-методологічні засади управління персоналом організації (за матеріалами…).
23. Забезпечення конкурентноздатності організації туристської галузі (за матеріалами…).
24. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки (за матеріалами…).
25. Забезпечення соціального захисту працівників (за матеріалами…).
26. Інформаційне забезпечення процесу управління організацією за матеріалами діяльності ….).
27. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління організацією ( на прикладі….).
28. Контро¬лювання за¬безпече¬ності ресур¬сами в організації туристської галузі (за матеріалами…).
29. Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності в сучасному бізнесі (за матеріалами…)
30. Науково-методичне забезпечення навчального процесу в закладах освіти.
31. Оперативне управління діяльністю суб’єкта туристичної індустрії (на прикладі …..).
32. Організаційна структура управління як об’єкт стратегічних змін ( на прикладі….).
33. Організація антикризового управління підприємством на різних стадіях його життєвого циклу (за матеріалами…).
34. Організація ділових контактів підприємства з зовнішнім середовищем (за матеріалами…).
35. Організація конт¬ролю вико¬нання управ¬лінських рішень (за матеріалами…).
36. Організація моніторингу виконання угод з постачальниками та споживачами (на прикладі …).
37. Планування та прогнозування діяльності суб’єкта туристичної індустрії (за матеріалами…).
38. Психологія та етика управлінської діяльності в організації (за матеріалами….)
39. Раціональна організація управлінської праці (за матеріалами…).
40. Регулювання поведінки персо¬налу в процесі діяльності організації (за матеріалами…).
41. Розробка стратегічних напрямків розвитку організації, що надає туристичні послуги (за матеріалами…).
42. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці (за матеріалами…).
43. Розробка і впровадження нововведень в організації, що надає туристичні послуги (за матеріалами…).
44. Розробка системи менеджменту в малому бізнесі (на прикладі…..).
45. Розробка стратегії та програм ціноутворення організації (за матеріалами діяльності ……).
46. Розробка стратегічних напрямів розвитку організації та забезпечення її конкурентоспроможності (на прикладі …).
47. Системний аналіз діяльності організації (на прикладі …).
48. Системний аналіз макро- і мікро середовища організації (за матеріалами…).
49. Стратегічне управління організацією, що надає туристичні послуги (на прикладі….).
50. Управління збутовою діяльністю підприємства (на прикладі …).
51. Управління кадровою політикою організації (на прикладі….).
52. Управління комплексом маркетингових комунікацій організації (на прикладі……).
53. Управління маркетинговою діяльністю підприємства ( на прикладі….).
54. Управління міжнародними транспортними перевезеннями (на прикладі …).
55. Управління підготовкою менеджерів туристичної індустрії (за матеріалами……).
56. Управління проектом в організації, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність (за матеріалами…).
57. Організація та управління туристичним бізнесом ( на прикладі….).
58. Управління організацією екскурсійною діяльністю (на прикладі….).
59. Управління організацією пасажирських перевезень (на прикладі….).
60. Управління організацією транспортних послуг (на прикладі….).
61. Управління рекламно-інформаційною діяльністю організації (на прикладі ……).
62. Управління товарною політикою підприємства (за матеріалами…..)
63. Фінансове планування діяльності організації з урахуванням галузевих особливостей, мікро- і макроекономічних прогнозів (за матеріалами…).
64. Фінансово-економічні засади реалізації стратегічних планів та програм організації (за матеріалами…).
65. Формування іміджу організації (за матеріалами…).
66. Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі діяльності……..).
67. Формування механізмів управління групами працівників в організації ( на прикладі….).
68. Формування мотиваційної політики організації (на прикладі…..).
69. Формування організаційної культури підприємства як фактор конкурентоспроможності (на прикладі…..).
70. Формування продуктової стратегії організації ( на прикладі…..).
71. Формування системи стимулювання праці працівників організації ( на прикладі……..).
72. Формування системи управлінського контролю в організації (на прикладі).
73. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі організації (за матеріалами…).
74. Формування стратегії використання людського потенціалу в організації (на прикладі….).
75. Формува¬ння та керівництво колективом організації (за матеріалами…).
76. Формування цінової політики організації (за матеріалами…).

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ спеціальність 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, спеціалізація “Менеджмент митної справи”

1. Аналіз ефективності системи управління та управлінської діяльності організації (на прикладі…..).
2. Аналіз інвестиційної діяльності за даними фінансової звітності підприємства ……….
3. Аналіз фінансового планування діяльності організації з урахуванням галузевих особливостей та макроекономічних прогнозів (за матеріалами…).
4. Аналітико-методологічні засади здійснення комерційної діяльності (за матеріалами…).
5. Аналітико-методологічні засади планування потреби організації в трудових ресурсах (за матеріалами…).
6. Аналітико-методологічні засади планування потреби організації в матеріальних ресурсах (за матеріалами…).
7. Аналітико-методологічні засади планування потреби організації у фінансових ресурсах (за матеріалами…) .
8. Аналітико-методологічні засади розробки та впровадження нововведень (за матеріалами…).
9. Аналітико-методологічні засади управління персоналом організації (за матеріалами…).
10. Аналітико-методологічні принципи формування оптимального асортименту продукції (за матеріалами…).
11. Забезпечення конкурентноздатності організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).
12. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки (за матеріалами…).
13. Забезпечення соціального захисту працівників (за матеріалами…).
14. Інформаційне забезпечення процесу управління організацією за матеріалами діяльності ….).
15. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління організацією ( на прикладі….).
16. Контро¬лювання за¬безпече¬ності ресур¬сами в організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).
17. Логістичне управління постачанням готової продукції та сировини (за матеріалами….).
18. Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності в сучасному бізнесі (за матеріалами…)
19. Науково-методичне забезпечення навчального процесу в закладах освіти.
20. Оперативне управління організацією, що здійснює експортно-імпортні операції (на прикладі …..).
21. Організаційна структура управління як об’єкт стратегічних змін ( на прикладі….).
22. Організація антикризового управління підприємством на різних стадіях його життєвого циклу (за матеріалами…).
23. Організація ділових контактів підприємства з зовнішнім середовищем (за матеріалами…).
24. Організація діяльності лінійних та функціональних підрозділів митних установ (на прикладі …).
25. Організація конт¬ролю вико¬нання управ¬лінських рішень (за матеріалами…).
26. Організація логістичної діяльності підприємства (на прикладі …).
27. Організація моніторингу виконання угод з постачальниками та споживачами (на прикладі …).
28. Організація роботи підприємства за логістичними принципами (на прикладі …).
29. Підвищення ефективності експортно-імпортних операцій (на прикладі …).
30. Планування та прогнозування діяльності організації, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність (за матеріалами…).
31. Психологія та етика управлінської діяльності в організації (за матеріалами….)
32. Раціональна організація управлінської праці (за матеріалами…).
33. Регулювання поведінки персо¬налу в процесі діяльності організації (за матеріалами…).
34. Розробка стратегічних напрямків розвитку організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).
35. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці (за матеріалами…).
36. Розробка і впровадження нововведень в організації, що здійснює експортно-імпортні операції (за матеріалами…).
37. Розробка системи менеджменту в малому бізнесі (на прикладі…..).
38. Розробка стратегії та програм ціноутворення організації (за матеріалами діяльності ……).
39. Розробка стратегічних напрямів розвитку організації та забезпечення її конкурентоспроможності (на прикладі …).
40. Системний аналіз діяльності організації (на прикладі …).
41. Системний аналіз макро- і мікро середовища організації (за матеріалами…).
42. Стратегічне управління організацією, що здійснює експортно-імпортні операції (на прикладі….).
43. Управління збутовою діяльністю підприємства (на прикладі …).
44. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на прикладі).
45. Управління кадровою політикою організації (на прикладі….).
46. Управління комплексом маркетингових комунікацій організації (на прикладі……).
47. Управління маркетинговою діяльністю підприємства ( на прикладі….).
48. Управління міжнародними транспортними перевезеннями (на прикладі …).
49. Управління підготовкою менеджерів митної справи (за матеріалами……).
50. Управління проектом в організації, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність (за матеріалами…).
51. Управління рекламно-інформаційною діяльністю організації (на прикладі ……).
52. Управління створенням та функціонуванням організації, що здійснює експортно-імпортні операції ( на прикладі….).
53. Управління товарною політикою підприємства (за матеріалами…..)
54. Управління якістю та конкурентоспроможністю товарів і обслуговування (за матеріалами…).
55. Фінансове планування діяльності організації з урахуванням галузевих особливостей, мікро- і макроекономічних прогнозів (за матеріалами…).
56. Фінансово-економічні засади реалізації стратегічних планів та програм організації (за матеріалами…).
57. Формування іміджу організації (за матеріалами…).
58. Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі діяльності……..).
59. Формування механізмів управління групами працівників в організації ( на прикладі….).
60. Формування мотиваційної політики організації (на прикладі…..).
61. Формування організаційної культури підприємства як фактор конкурентоспроможності (на прикладі…..).
62. Формування продуктової стратегії організації ( на прикладі…..).
63. Формування системи стимулювання праці працівників організації ( на прикладі……..).
64. Формування системи управлінського контролю в організації (на прикладі).
65. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі організації (за матеріалами…).
66. Формування стратегії використання людського потенціалу в організації (на прикладі….).
67. Формува¬ння та керівництво колективом організації (за матеріалами…).
68. Формування умов та організація транспортування товарів при проходженні митного контрою (на прикладі …).
69. Формування цінової політики організації (за матеріалами…).

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий