Навчальна програма дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ”

Підготовлено: докт.біол.наук, проф. О.В.Баєвою 

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту 

(Протокол № 6  від  17 січня     2011 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 Навчальна програма дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ” ― К.: МАУП, 2011. –  19 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, а також список літератури.

©   Міжрегіональна  Академія

управління персоналом (МАУП),

2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

                      Навчальна програма дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ”розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент і адміністрування”, професійне спрямування Медичний та фармацевтичний менеджмент. Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ” до опанування студентами знань з курсів «Типові патологічні процеси», «Екологія з основами гігієни», вона передує вивченню інших профілюючих навчальних дисциплін, таких як  “Технологія надання медичних послуг”, «Організація терапевтичної допомоги», «Організація акушерсько-гінекологічної допомоги. Організація роботи пологових будинків», «Санітарно-епідеміологічне забезпечення роботи лікувально-профілактичних закладів», “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.  

        Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу,  завдання та рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.

         Мета курсу: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з управління та організації охорони здоров’я в Україні та інших країнах світу.

            Студенти повинні знати:

 1. Сутність категорій “управління”, “менеджмент”, “підприємництво”.
 2. Історію розвитку менеджменту, управління та організації охорони здоров¢я
 3. Загальні принципи організації та управління в галузі охорони здоров¢я
 4. Основні позиції організації —  як об¢єкта управління
 5. Структуру і функції лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні закладів
 6. Обіг та суб¢єкти забезпечення лікарських засобів

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

 

„ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ) ”

 

Назва змістового модулю та теми
Змістовий модуль 1.  Загальні принципи управління та організації охорони здоров¢я
Тема 1 .  Менеджмент : сутність, задачі, рівні управління
Тема 2. Основні засади підготовки фахівців з медичного та фармацевтичного менеджменту
Тема 3 Історія розвитку менеджменту, управління таорганізації охорони здоров¢я
Тема 4 Загальні принципи організації та управління вгалузі охорони здоров¢я
Тема 5 Організації як об¢єкти управління
Змістовий модуль 2 Заклади охорони здоров¢я: структура і функції
Тема 6. Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: структура і функції
Тема 7. Лікарські засоби: обіг та суб¢єкти забезпечення

 

Разом годин:
ЗМІСТ

 дисципліни

„ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ) ”

 

Змістовий модуль 1.  Загальні принципи управління та організації охорони здоров¢я

Тема 1 .  Менеджмент : сутність, задачі, рівні управління

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій “управління” та “менеджмент”. Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. 

Інструменти менеджменту: ієрархія; організаційна культура; ринок. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах: Північноамериканська модель менеджменту; західноєвропейська модель менеджменту; японська модель менеджменту. Концептуальні моделі сучасного менеджменту.

Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні.

Література: [1,3,4,10,11]

Тема 2 Основні засади підготовки фахівців з медичного та фармацевтичного менеджменту

Загальні тенденції підготовки менеджерів в охороні здоров¢я в Україні та різних країнах світу. Структура навчального плану підготовки медичних та фармацевтичних менеджерів.  Професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр та магістр з медичного  та фармацевтичного менеджменту. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки менеджерів охорони здоров¢я: виробничі функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти бакалавр та магістр з медичного та фармацевтичного менеджменту.

Література: [1,2,4,10,11,15]

Тема 3. Історія розвитку менеджменту, управління та організації охорони здоров¢я

Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: Школа наукового управління; класична школа управління; школа людських стосунків; школа виробничої демократії; школа поведінкових наук. Особливості сучасної фази розвитку науки менеджменту.

Концепції сучасної науки менеджменту: процесний підхід;  системний підхід; ситуативний підхід.

Зародження та розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні. Напрями наукового формування вітчизняної моделі менеджменту.

         Управління медичною практикою в Стародавньому світі: Месопотамія; Стародавня Індія; Стародавній Китай; Персія; Стародавня Греція. Принципи медичної практики, запроваджені Гіппократом. Основні положення медичної етики, викладені в “Клятві Гіппократа”. Розвиток управління медичною практикою в післягіпократовський період.

      Вклад український лікарів та політичних діячів у розвиток медичної справи: Ю.Дрогобич (1450-1494 рр.); митрополит Петро Могила (1596-1647).

Система управління охороною здоров’я в Українській народній республіці (1917-1921 рр).

     Історія радянської  системи охорони здоров’я.

     Історія управління охороною здоров’я  України у період переходу до ринкових відносин.

     Історія виникнення фармації. Народна медицина. Розвиток фармації в античному світі. Фармація у середні віки: вплив на розвиток фармації Салернської школи. Вплив на розвиток фармації Парацельса. Розвиток фармації у нові та новітні часи.

      Розвиток фармації в Київській Русі. Аптекарська справа в Україні у ХIY- початок ХХ сторіччя. Розвиток фармації в Україні у період переходу до ринкових відносин.

Література: [1-4,10,12,14,16]

 

Тема 4. Загальні принципи організації та управління в галузі охорони здоров¢я

          Основні поняття та принципи охорони здоров’я. Міжнародні норми , стандарти, правові акти Організації Об`єднаних націй, Ради Європи, Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я, Міжнародної Організації праці, які пов`язані  з розробкою принципів фінансування та організації галузі охорони здоров`я. Ринкова модель охорони здоров`я. Соціальна модель охорони здоров`я: Система Беверіджа, система Бісмарка, система Семашко. Суспільно-приватна модель: організації охорони здоров`я.   Системи фінансування галузі охорони здоров`я: приватне фінансування; фінансування з суспільних фондів; фінансування з суспільних та приватних фондів. Поняття про суспільні та приватні страхові фонди.

            Основи організації охорони здоров¢я в Україні. Система охорони здоров` я України. Обсяги та якість діяльності галузі охорони здоров`я України. Поняття про рівні медико-санітарної допомоги. Гарантований рівень медичної допомоги. Якість та стандарти медичної допомоги.  Основи організації лікувально-профілактичної допомоги населенню. Загальні принципи медичної та фармацевтичної діяльності.

Література: [1,4,11,13,15]

Тема 5. Організації як об¢єкти управління

Поняття організації. Сутність і основні риси формальної організації. Причини виникнення, принципи функціонування організацій. Складові категорії “організація”.

Внутрішнє  середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. Зовнішнє середовище організації. Оцінка факторів зовнішнього середовища.

Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. Класифікація виробничо-господарських організацій. Підприємство – виробничо-правова форма виробничо-господарської організації. Види і статус підприємств в Україні.

         Теорія організації та управління системою охорони здоров’я. Заклад охорони здоров’я, як відкрита система. Основні підсистеми. Елементи зовнішнього середовища установ охорони здоров’я. Фактори прямого та непрямого впливу.

      Елементи внутрішнього середовища: взаємозв’язок між ними.       Особливості організації і функціонування установ охорони здоров’я різних організаційно-правових форм.  Специфіка закладів охорони здоров’я як об’єктів управління

Література: [1,3,4,10,11,14,17]

Змістовий модуль  2 Заклади охорони здоров¢я: структура і функції

Тема 6. Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: структура і функції 

      Лікувально-профілактичні заклади як суб’єкти системи  медичної допомоги.  Обласна лікарня: структура і функції.  Заклади охорони здоров’я з надання первинної  лікувально-профілактичної допомоги . Заклади охорони здоров’я з надання спеціалізованої медичної допомоги .   Заклади охорони здоров’я з надання медичної та соціальної допомоги.   Заклади охорони здоров’я  з надання невідкладної медичної допомоги.   Санаторно-курортні заклади.  Санітарно-профілактичні заклади.

Література: [1,3,4,10,14,16]

Тема 7. Лікарські засоби: обіг та суб¢єкти забезпечення

 Загальні поняття про лікарські засоби.   Загальні поняття про обіг лікарських засобів.  Суб’єкти системи  забезпечення лікарськими засобами.   Підприємства — виробники лікарських засобів.  Фірми з оптової торгівлі лікарськими засобами.  Фірми з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Література: [1,3,4,7, 9,11]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ

            Контрольна робота  виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент і адміністрування” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

       Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань з  навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів.

     З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі Адміністративного та медичного менеджменту  відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-24.

Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. табл.)

Перша літера прізвища студента

№ варіанта контрольної роботи

А,Б,

1
В,Г, 2
Д,Е,Є, 3
Ж,З,І,Ї,Й, 4
К,Л, 5
М,Н, 6
О,П, 7
Р, С, 8
Ф,Х,Ц 9
Ч,Ш,Щ,Ю,Я 10

 

      Оцінювання виконання завдань.  Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями  правового  регулювання  в сфері охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

     Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації ( або реальні документи медичної установи);
 • оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання, тощо).

Правила оформлення звіту про виконання індивідуального семестрового завдання

Звіт про виконання індивідуального семестрового завдання повинен мати вигляд  аналітичного реферату.

Після ознайомлення з темою індивідуального семестрового завдання складається його попередній план. Як правило, робота складається з ІV розділів: вступу; основної частини; висновків та списку літератури.

Кількість розділів в семестровому завданні необмежена і залежить від теми та характеру висвітлення питання.

Індивідуально обрану тему та її план необхідно детально погодити з професором чи доцентом, що викладає дану навчальну дисципліну.

Для складання плану індивідуальної семестрової роботи необхідне систематичне і ретельне вивчення літератури: монографій; журнальних статей; збірників; матеріалів симпозіумів та наукових конференцій.

Всі використані у семестровій роботі літературні джерела систематизуються в список літератури, що складає ІV розділ. Нижче подані зразки посилань на різні літературні джерела.

Посилання на монографію (наукова праця, що присвячена вивченню однієї теми).

А: Монографії, що мають від 1 до 3 авторів:

Войтенко В.П. Смертність і тривалість життя: аналіз та прогноз. – К.: Здоров’я, 1990. – 173 с.

Б: Монографії, що мають 4 і більше авторів:

Структура наследственной патологии //Л.П. Назаренко , О.А. Острецов, Лисицин З.Т., Хакимова О.В. /Под ред. Б.Е. Тимофеева. – М.: Медицина, 1993. – 264 с.

Посилання на збірник наукових праць: (посилання робиться на складову частину збірника: розділ чи главу, що мають окремих авторів).

Шандала М.Г., Звиняцковский Л.И. Комплексное влияние природных и антропогенных факторов окружающей среды на здоровье населения //Медико-географическое районирование и прогнозирование здоровья популяции. – Новосибирск: Наука, 1981. – с. 31-47.

Посилання на журнальні статті:

—         на вітчизняні або російські журнали

Тонкова Р.В., Чернюк Т.Л., Голубева Л.Г. Здоровье и развитие детей /Педиатрия. – 1989. — №9. – с. 30-34.

Посилання на перекладні видання

Фолков Б., Нил Э. Кровообращение: Перевод с англ. – М.: Мир, 1976. – 392 с.

Посилання на багатотомні видання

—         Теоретическая медицина и педиатрическая практика. В 13 т. /АМН СССР. Ин-т педиатрии. – М., 1980. — Т.12. — 312 с.

—         Физиология человека: Пер. с англ.: В 4 т./ Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. — М.: Мир, 1986. — Т.3: Кровь. Кровообращение. Дыхание. — 287 с.

Посилання на довідники та словники:

—         авторське видання:

Биохимический справочник /Сост. Н.Е. Кучеренко, Р.П. Виноградова. – 1-е изд. – К.: Вища школа, 1979. – 304 с.

— Видання групи авторів під редакцією:

Аллергология: Словарь-справочник/ Отв. ред. Н.М.Бережная. — К.: Наукова думка, 1986. — 445 с.

Посилання на енциклопедії:

Конлев Б.В., Салищев В.Э. Кровопускание// БМЭ. – 3-е изд. – М., 1980. – Т.12. – С.86-87.

Список літератури наводиться в алфавітному порядку мовою даного видання.

У вступі, що повинен бути коротким та лаконічним (1-1,5 стор.), як правило, розкривається актуальність даної проблеми для  управління у сфері охорони здоров¢я. Можна наводити окремі історичні відомості, якщо вони підкреслюють багаторічну актуальність теми.

Основна частина роботи повинна включати декілька розділів. В разі необхідності їх можна розбивати на підрозділи, що повинно бути відображено у плані роботи. Викладення матеріалу в основній частині семестрової роботи повинно бути цілісним та послідовним. При розкритті теми не слід обмежуватись простим переліком літературних джерел та вкладених у них даних досліджень. За найбільш принциповими моментами необхідно зробити узагальнення, відобразити своє ставлення до того чи іншого положення.

Якщо в літературі існує кілька протилежних думок із того чи іншого питання, потрібно проаналізувати позитивні та негативні особливості кожного напрямку. Під час написання семестрової роботи потрібно також підкреслювати відсутність достатніх відомостей або розробок з обраної тематики.

При написанні основної частини семестрового завдання необхідно робити посилання на літературні джерела, матеріали, окремі результати, ідеї, висновки яких були використані при висвітленні питання.

Посилання на літературні джерела в тексті семестрової роботи слід зазначати у квадратних дужках із зазначенням номеру за Списком використаної літератури.

Висновок індивідуальної семестрової роботи, як правило, становить 0,5 – 1 сторінки, проте виділяється в окрему главу і має велику вагу при остаточній оцінці роботи.

У висновку робиться короткий аналіз викладеного у попередніх главах матеріалу та обґрунтовується необхідність подальшого вивчення проблеми, вказується на шляхи розвитку питання.

Семестрову індивідуальну роботу друкують машинописним способом, за допомогою комп’ютера або пишуть “від руки” українською мовою.

Текст повинен бути оформлений на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 2 міжрядкових інтервали до 30 рядків на сторінці.

Обсяг семестрової роботи повинен становити 20 — 25 сторінок.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Знаки, що відсутні на машинці, вписуються від руки чорними чорнилами (туш, паста, фломастер, ін.).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

№варіанту Тема дослідження
1
 1. Портрет сучасного українського менеджера в галузі охорони здоров¢я.
 2. Лікувально-профілактичний заклад як об’єкт управління.

 

2
 1. Вплив ринку на діяльність менеджера в галузі охорони здоров¢я.

Санітарно-профілактичний заклад як об’єкт управління.

3 1. Особливості менеджменту при провадженні медичної практики. 2. Аптека як об’єкт управління.
4 1. Видатні організатори охорони здоров¢я України.2. Фармацевтична фабрика як об’єкт управління. 
5 1. Сучасні принципи розвитку  менеджменту в Україні.2. Санітарно-профілактичні заклади.
6 1. Загальні принципи медичної етики та деонтології.2. Санаторно-курортні заклади.
7 1. Загальні принципи фармацевтичної етики.2. Заклади охорони здоров’я  з надання невідкладної медичної допомоги.
8 1. Права лікаря та пацієнта.2. Заклади охорони здоров’я з надання медичної та соціальної допомоги.
9 1. Підготовка лікарів в країнах Європейської співдружності.2. Заклади охорони здоров’я з надання первинної лікувально профілактичної допомоги.
10 1. Міжнародний досвід підготовки фармацевтичних кадрів.2. Заклади охорони здоров’я з надання спеціалізованої медичної допомоги.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій “управління” та “менеджмент”.
 2. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.
 3. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки.
 4. Інструменти менеджменту: ієрархія; організаційна культура; ринок.
 5. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність.
 6. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах.
 7.  Північноамериканська модель менеджменту.
 8. Західноєвропейська модель менеджменту.
 9. Японська модель менеджменту.

10. Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні.

11. Загальні тенденції підготовки менеджерів в охороні здоров¢я в Україні та різних країнах світу.

12.  Структура навчального плану підготовки медичних та фармацевтичних менеджерів. 

13. Професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр та магістр з медичного  та фармацевтичного менеджменту.

14. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки менеджерів охорони здоров¢я.

15. Виробничі функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти бакалавр та магістр з медичного та фармацевтичного менеджменту.

16. Класичні теорії менеджменту:

17.  Концепції сучасної науки менеджменту: процесний підхід;  системний підхід; ситуативний підхід.

18. Зародження та розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні.

19. Напрями наукового формування вітчизняної моделі менеджменту.

20. Управління медичною практикою в Стародавньому світі.

21.  Розвиток управління медичною практикою в післягіпократовський період.

 1. 22.       Вклад український лікарів та політичних діячів у розвиток медичної справи
 2. 23.   Історія радянської  системи охорони здоров’я.
 3. 24.    Історія управління охороною здоров’я  України у період переходу до ринкових відносин.
 4. 25.      Розвиток фармації в античному світі.

26. Фармація у середні віки

27. . Розвиток фармації у нові та новітні часи.

28.  Розвиток фармації в Київській Русі.

29. Аптекарська справа в Україні у ХIY- початок ХХ сторіччя.

30. Розвиток фармації в Україні у період переходу до ринкових відносин.

31. Основні поняття та принципи охорони здоров’я.

32. Міжнародні норми , стандарти, правові акти Організації Об`єднаних націй, Ради Європи, Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я, Міжнародної Організації праці, які пов`язані  з розробкою принципів фінансування та організації галузі охорони здоров`я.

33. Ринкова модель охорони здоров`я.

34. Соціальна модель охорони здоров`я: Система Беверіджа, система Бісмарка, система Семашко.

35. Суспільно-приватна модель: організації охорони здоров`я.  

36. Системи фінансування галузі охорони здоров`я: приватне фінансування; фінансування з суспільних фондів; фінансування з суспільних та приватних фондів.

37. Поняття про суспільні та приватні страхові фонди.

38. Основи організації охорони здоров¢я в Україні.

39. Рівні медико-санітарної допомоги. Гарантований рівень медичної допомоги.

40. Якість та стандарти медичної допомоги. 

41.  Внутрішнє  середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних.

42. Зовнішнє середовище організації. Оцінка факторів зовнішнього середовища.

43. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. Класифікація виробничо-господарських організацій.

44. Підприємство – виробничо-правова форма виробничо-господарської організації. Види і статус підприємств в Україні.

45. Заклад охорони здоров’я, як відкрита система.  Елементи зовнішнього середовища установ охорони здоров’я. Фактори прямого та непрямого впливу.

 1. 46.      Специфіка закладів охорони здоров’я як об’єктів управління

47.  Лікувально-профілактичні заклади як суб’єкти системи  медичної допомоги. 

48. Обласна лікарня: структура і функції. 

49. Заклади охорони здоров’я з надання первинної  лікувально-профілактичної допомоги .

50. Заклади охорони здоров’я з надання спеціалізованої медичної допомоги .  

51. Заклади охорони здоров’я з надання медичної та соціальної допомоги.  

52. Заклади охорони здоров’я  з надання невідкладної медичної допомоги.  

53. Санаторно-курортні заклади. 

54. Санітарно-профілактичні заклади.

55.  Загальні поняття про лікарські засоби. 

56.  Загальні поняття про обіг лікарських засобів. 

57. Суб’єкти системи  забезпечення лікарськими засобами.

 1. 58.   Підприємства — виробники лікарських засобів.

59.  Фірми з оптової торгівлі лікарськими засобами.

60.  Фірми з роздрібної торгівлі лікарськими засобами

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Баєва О.В. Менеджмент організацій: Медичний та фармацевтичний менеджмент/О.В.Баєва.-К.:ДП «Вид.дім «Персонал», 2009.-336 с.
 2. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров¢я: Навч. посібник.-К.:ЦУЛ, 2008.-640 с.
 3. Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти: Навч. Посіб./ Л.Жаліло, І.  Солоненко, Б.Волос та ін.; Кер. Авт.кол. Л.Жаліло.-К.: Вид-во УАДУ, 2001.-144 с.

Додаткова література:

 1. Баєва О.В. Основи менеджменту охорони здоров’я: Навч.-метод.посібник.- К.: МАУП, 2007.-328 с.
 2. Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное изд.- К.:РИА “Тріумф”, 2001.- 368 с.
 3. Богаченко П.В., Иванов В.В. Медицинский менеджмент.-М.: Инфра-М.-2007.-256 с.
 4. Габуева Л.А., Щепин О.П. Организация и экономика предпринимательской деяльности в здравоохранении.- М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2006.- 432 с.
 5. Галкин В.В. Медицинский бизнес .- М.: КноРус, 2007.-272 с.
 6. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.- 312 с.
 7. Двойников С.И. Менеджмент в сестринском деле.-М.:Феникс, 2007.- 512 с.
 8. Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравоохранения. — К., 1994.
 9. Менеджмент в охороні здоров’я : Структура та поведінка організацій охорони здоров’я / За ред. С.Шортела та А.Калюжного.- К.: Основи, 1998.-560 с.
 10. Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні : генезис, проблеми та шляхи реформування.-К.: Вид-во УАДУ, 2001.-360 с.
 11. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / під заг. ред. Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- 680 с.
 12. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: За ред .О.В.Баєвої та І.М.Солоненка.-К.:МАУП, 2007 .-376 с.
 13. Шишкин С.В., Шевський В.И. Реформирование первичной медицинской помощи. Препятствия и перспективы.- М.: Інститут экономики переходного периода, 2006.- 82 с.
 14. Янченко В.М., Касумова М.К., Мчедлидзе Т.Ш. Управление медицинским бізнесом: Система управления стоматологической  организацией.-СПб: ООО  «МЕДИ издательство», 2005.- 272
Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни «Державне та регіональне управління» (для бакалаврів)

 

Підготовлено доцентом кафедри адміністративного та медичного менеджменту  УРІМБ Бойко Світланою Станіславівною

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту (Протокол №6 від 17 січня 2011 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойко С.С. Навчальна програма дисципліни «Державне та регіональне управління» (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2010.- 22 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тема­тичний план, зміст дисципліни «Державне та регіональне управління», питання для самоконтролю, варіанти конт­рольних робіт, а також список літератури.

©       Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП),

2011

                                     ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основна мета нового етапу адміністративної реформи полягає у створенні ефективної системи державного управління, яка б відповідала стандартам демократичної правової держави з соціально орієнтованою ринковою економікою, а також у розмежуванні і збалансуванні повноважень та відповідальності різ­них рівнів влади й регіонального управління у сфері надання дер­жавних і громадських послуг.

Цим визначається актуальність, теоретична і практична значу­щість навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління».

Мета навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» — сформувати у майбутніх менеджерів правове мис­лення, а також знання:

 • сутності і соціальної цінності державної влади як дійового за­собу авторитарної організації спільної діяльності людей та їх колективів в умовах громадянського суспільства;
 • державного управління як процесу реалізації державної влади, її динаміки та змісту;
 • механізму державного управління, його основних елементів (суб’єктів, об’єктів, функцій);
 • проблем централізації та децентралізації державного управ­ління в сучасних умовах;
 • сутності та соціальної цінності регіонального управління як демократичної форми децентралізації державно-владних пов­новажень та однією з основ конституційного ладу України;
 • концептуальних і конституційно-правових основ регіонального управління, його основних інститутів: системи; право­вої, організаційної, матеріально-фінансової, територіальної основ; органів і посадових осіб регіонального управління; га­рантій та відповідальності регіонального управління, його органів і посадових осіб та ін.;
 • сучасних проблем розвитку та взаємодії державного та регіонального управ­ління ;
 • проблем становлення та розвитку регіонального самовряду­вання в Україні.

Результати вивчення дисципліни сприятимуть формуванню сучасного економічного мислення, виробленню навичок у застосуванні форм і методів державного та регіонального управління у майбутній практичній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 дисципліни

«ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

Назва змістового модуля та теми
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вчення про загальні положення державного управління 

 

Тема 1. Концептуальні та конституційні основи державного управління.бюджет
Тема 2. Механізм державного управління.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Вчення про загальні положення регіонального управління
Тема 3. Концептуальні та конституційні положення регіонального самоврядування.
Тема 4. Система регіонального самоврядування, її елементна характеристика.
Тема 5. Правові засади регіонального  самоврядування.
Тема 6. Організаційна основа  регіонального самоврядування.
Тема 7.  Матеріально – фінансова основа регіонального самоврядування.
Тема 8. Територіальна основа регіонального самоврядування.
Тема 9. Гарантії та відповідальність регіонального самоврядування, його органів і посадових осіб.   
Тема 10. Автономна Республіка Крим як форма регіонального самоврядування.
Тема 11. Регіональне самоврядування і «урядова вертикаль». Муніципальний рух в Україні.ссвітовому рівні
Разом годин: 108

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вчення про загальні положення державного управління

Тема 1. Концептуальні та конституційні основи державного управління 

Управління як соціальне явище. Влада і управління. Влада як су­спільна функція, дійовий засіб авторитарної організації спільної ді­яльності людей та їх колективів. Відносини влади (владовідносини). Суб’єкти й об’єкти влади. Основні функції суб’єкта влади. Примус та авторитет — необхідні ознаки будь-якої влади. Управління як процес реалізації влади, її динаміка і зміст. Самоврядування (само­управління) як одна з форм здійснення влади.

Державна влада, її генезис і роль в умовах побудови громадянсь­кого суспільства. Державне управління як процес здійснення дер­жавної влади. Особливості державного управління в умовах розпо­ділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Державне управління як процес реалізації функцій законодавчої, виконавчої та судової влади. Державне управління як процес здійснення виконавчої   влади.   Особливості   конституційної   моделі   державного управління в Україні.

Література [6; 14-22; 28; 31; 34-37; 45; 50; 53]

 

Тема 2. Механізм державного управління 

Поняття механізму державного управління: структурно-організа­ційний і структурно-функціональний підходи. Елементи державного управління: суб’єкти, об’єкти, функції державного управління.

Органи державного управління: поняття, система, класифікація, основні елементи правового статусу. Функції державного управлін­ня: об’єктні, матеріальні та процесуальні.

Проблеми централізації та децентралізації в державному управ­лінні. Основні форми децентралізації: демократична й адміністрати­вна. Місцеве самоврядування як демократична форма децентраліза­ції виконавчої влади на рівень територіальних громад і органів  регіонального самоврядування.

Література [8; 14-22; 28; 31; 34-37; 45; 50; 53]

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Вчення про загальні положення регіонального самоврядування

 

Тема 3. Концептуальні та конституційні основи регіонального самоврядування 

Регіональне самоврядування як основа конституційного ладу, осно­воположний принцип організації публічної влади на місцях у демо­кратичній правовій державі. Регіональне самоврядування як форма са­моорганізації жителів сіл, селищ, міст і територіальних одиниць се­реднього і регіонального рівнів. Регіональне самоврядування як гаран­товане державою право і реальна здатність територіальних громад (територіальних спільнот громадян) самостійно вирішувати питання місцевого значення. Основні принципи регіонального самоврядування. Принципи правової, організаційної та матеріально-фінансової са­мостійності (автономії) регіонального самоврядування. Особливості конституційної мо­делі регіонального самоврядування в Україні.

Наука про регіональне самоврядування. Регіональне самоврядування як форма децентралізації виконавчої влади. Регіональне самоврядування як специфічна форма народовладдя, процес здійснення так званої муніципальної влади. Сучасні концепції регіонального самоврядування, їх вплив на практику державотворення в Україні. Державницька концепція. Громадська концепція. Концепція муніципального дуа­лізму. Інші концепції. Становлення регіонального самоврядування в Україні: пошук варіантів, конституційна модель, її науково-кри­тична оцінка.

Література [1-5; 24; 26; 40-44; 46-49; 51; 54]

 

Тема 4. Система регіонального самоврядування, її елементна характеристика

Поняття системи  регіонального самоврядування, її особливості в Україні.

Територіальна громада — первинний суб’єкт регіонального самовря­дування, основний носій його функцій і повноважень. Види терито­ріальних громад, порядок їх об’єднання та роз’єднання. Проблеми оптимізації територіальних громад.

Органи та посадові особи регіонального самоврядування. Сільські, селищні, міські ради — органи місцевого самоврядування, що пред­ставляють відповідні територіальні громади і здійснюють від їх іме­ні та в їх інтересах функції і повноваження регіонального самоврядуван­ня. Районні, обласні ради — органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Виконавчі комітети. Відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчий апарат районної, обласної ради.

Сільський, селищний, міський голова — головна посадова особа територіальної громади, керівник виконавчого комітету, головую­чий на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради.

Органи самоорганізації населення в системі  регіонального самовря­дування.

Особливості системи регіонального самоврядування у містах з ра­йонним поділом, Києві та Севастополі.

Форми добровільного об’єднання органів регіонального самовряду­вання.

Література [1-5; 24; 26; 40-44; 46-49; 51; 54]

 

Тема 5. Правові засади  регіонального управління

Особливості правового статусу територіальної громади. Прин­цип пріоритету повноважень територіальної громади. Виключні пов­новаження територіальної громади, проблеми їх законодавчого ре­гулювання. Статути територіальних громад, проблеми становлення та розвитку статутного права в Україні.

Повноваження сільської, селищної, міської ради, особливості їх правового регулювання. Внутрішньо-організаційні повноваження та пов­новаження щодо безпосереднього вирішення питань місцевого зна­чення. Особливості правового статусу районних у містах рад, а та­кож Київської та Севастопольської міських рад.

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Власні (самоврядні) та делеговані повноваження. Особливості повноважень органів самоорганізації населення. Інститут делегу­вання повноважень у системі регіонального самоврядування.

Особливості правового статусу районних та обласних рад. Ви­ключні повноваження районних, обласних рад. Повноваження ра­йонних, обласних рад, делеговані ними районним, обласним адміні­страціям.

Сільський, селищний, міський голова, особливості його правово­го статусу.

Стан і проблеми розвитку законодавства про регіональне самовряду­вання.

Література [1-6; 9-13; 16; 26; 43; 46; 48]

 

Тема 6. Організаційна основа регіонального самоврядування

Основні форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади. Місцеві вибори. Місцеві референдуми. Дорадчі опитуван­ня. Місцеві ініціативи. Публічні слухання.

Організація роботи сільських, селищних, міських, районних у мі­стах, районних, обласних рад, шляхи її вдосконалення. Сесія — ос­новна форма роботи представницького органу регіонального самовря­дування, порядок її скликання та проведення. Постійні комісії ради, їх основні функції, повноваження, форми роботи, юридична сила рішень. Організація роботи депутатів ради у виборчих округах і ра­ді. Депутатські фракції та депутатські групи. Гарантії депутатської діяльності. Повноваження сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради з організації робо­ти представницького органу регіонального самоврядування.

Виконавчий комітет, порядок його формування та організації роботи. Президії (колегії) районних, обласних рад, виконавчий апа­рат цих рад, порядок організації їх роботи.

Акти місцевих рад та їх виконавчих комітетів, порядок їх прий­няття та організація виконання.

Література [1-6; 9-13; 16; 26; 43; 46; 48]

 

Тема 7. Матеріально-фінансова основа регіонального самоврядування

Комунальна власність, її суб’єкти, об’єкти, соціально-економічна природа, правовий режим. Повноваження територіальних громад та органів регіонального самоврядування щодо володіння, користування і розпорядження комунальною власністю. Право власності. Право господарського відання. Право оперативного управління об’єктами комунальної власності. Система місцевих фінансів. Місцеві бюджети, особливості їх при­буткової та видаткової частин. Місцеві податки і збори. Позабю­джетні, валютні й інші цільові фонди. Комунальний кредит.

Проблеми зростання матеріально-фінансової автономії регіонального самоврядування.

Література [1-6; 26; 38: 39; 43; 46; 48]

 

 

Тема 8. Територіальна основа регіонального самоврядування

Принцип повсюдності регіонального самоврядування. Місцеве і ре­гіональне самоврядування. Проблеми оптимізації територіальних громад і адміністративно-територіального устрою України. Проб­леми становлення і розвитку регіонального самоврядування в кон­тексті концепцій конституційної та адміністративної реформ, регіо­нальної політики України.

Література [1 -6; 25; 51]

 

 

 

Тема 9. Гарантії та відповідальність регіонального  самоврядування, його органів і посадових осіб

Гарантії регіонального самоврядування. Обов’язковість актів і за­конних вимог органів і посадових осіб регіонального самоврядування. Право регіонального самоврядування, його органів і посадових осіб на звернення до суду для захисту своїх прав та інтересів.

Відповідальність органів і посадових осіб регіонального самовряду­вання перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами. Дострокове припинення повноважень ради. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, місь­кого голови, голови районної у місті, районної та обласної ради. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації насе­лення.

Література [1-6; 26; 43: 46; 48]

 

Тема 10. Автономна Республіка Крим як форма регіонального самоврядування

Федералізація, регіоналізація, автономізація, муніципалізація: за­гальне й особливе. Автономізація регіонів — демократична форма децентралізації державної влади в унітарній демократичній право­вій державі. Основні ознаки Автономної Республіки Крим як тери­торіальної автономії, однієї з форм регіонального самоврядування. Європейська Хартія регіонального самоврядування.

Органи влади Автономної Республіки Крим, особливості їх при­роди як органів регіонального самоврядування. Особливості здійс­нення державного управління та місцевого самоврядування в Авто­номній Республіці Крим.

Література [1; 2; 7; 33]

 

 

Тема 11. Місцеве самоврядування та «урядова вертикаль»

Світові типи організації публічної влади на місцях: англосак­сонський (класичний), континентальний, радянський та ін. Особли­вості правового статусу місцевих державних адміністрацій: район­них і обласних, Київської та Севастопольської міських.

Дуалізм публічної влади на місцях, шляхи його подолання. Про­блеми розмежування функцій і повноважень органів місцевого са­моврядування та місцевих державних адміністрацій у контексті кон­цепцій адміністративної реформи та регіональної політики.

Література [1-5; 8; 14-18; 29; 52; 55]

Тема 12. Муніципальний рух в Україні і на світовому рівні

Система міжнародних муніципальних організацій. Конгрес міс­цевих і регіональних влад Європи, його функції та структура.

Система вітчизняних муніципальних організацій, особливості їх функцій, повноважень і форм діяльності.

Фонд сприяння розвиткові місцевого самоврядування в Україні. Проблеми пошуку оптимальної моделі державного органу, основ­ною функцією якого стало б спрямування діяльності органів місце­вого самоврядування.

Література [40-42; 44; 51; 54]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Державна влада — дійовий засіб авторитарної організації спі­льної діяльності людей та їх колективів в умовах громадянсько­го суспільства.
 2. Державне управління процес реалізації державної влади, її динаміка і зміст.
 3. Механізм державного управління, його основні елементи.
 4. Функції державного управління, їх система та класифікація.
 5. Поняття, основні ознаки та види органів державної влади.
 6. Основні форми децентралізації державно-владних повноважень.
 7. Державні адміністрації як місцеві органи виконавчої влади, їх система й особливості конституційно-правової природи.
 8. Підвищення дієздатності держави та державного управління в контексті Послання Президента України до Верховної Ради України.
 9. Поняття та основні принципи  регіонального управління.
 10. Принцип правової автономії регіонального самоврядування.
 11. Принцип організаційної автономії регіонального самоврядування.
 12. Принцип матеріально-фінансової автономії регіонального самовря­дування.
 13. Місцеве самоврядування у процесі здійснення виконавчої влади.
 14. Місцеве самоврядування у процесі народовладдя.
 15. Основні теоретичні концепції місцевого самоврядування, їх вплив на практику державотворення в Україні.
 16. Державницька концепція місцевого самоврядування.
 17. Громадська концепція місцевого самоврядування.
 18. Концепція муніципального дуалізму.
 19. Система регіонального самоврядування, її загальна елементна хара­ктеристика.
 20. Правова основа регіонального самоврядування, її загальна характе­ристика та проблеми розвитку.
 21. Організаційна основа регіонального самоврядування, її загальна ха­рактеристика та проблеми розвитку.
 22. Матеріально-фінансова основа регіонального самоврядування, її за­гальна характеристика та проблеми розвитку.
 23. Територіальна основа регіонального самоврядування, її загальна характеристика та проблеми розвитку,
 24. Територіальні громади, їх види, основні функції та повноважен­ня.
 25. Основні форми прояву активності, життєдіяльності територіа­льних громад.
 26. Виключні повноваження територіальних громад, проблеми їх правового регулювання та реалізації у сучасних умовах.
 27. Основні принципи та порядок об’єднання (роз’єднання) терито­ріальних громад з метою їх оптимізації.
 28. Особливості правового статусу районних у містах територіаль­них громад, а також територіальних громад сіл, селищ, міст, ад­міністративно приєднаних до міст обласного (республікан­ського) та загальнодержавного значення.

29. Система органів місцевого самоврядування, її загальна елемент­на характеристика.

 1. Сільська, селищна, міська рада, її основні функції і повноваження.
 2. Основні форми роботи сільської, селищної, міської ради, акту­альне питання їх вдосконалення.
 3. Особливості правового статусу районної у місті ради.
 4. Особливості правового статусу районної, обласної ради.
 5. Система, порядок утворення та особливості правового статусу органів самоорганізації населення.
 6. Виключні повноваження сільської, селищної, міської ради, їх види та особливості правової природи.
 7. Виключні повноваження районної, обласної ради, їх види та особливості правової природи.
 8. Повноваження районної, обласної ради, які вона має делегувати районній, обласній державній адміністрації.

38. Повноваження районної, обласної ради з контролю діяльності районної, обласної державної адміністрації.

39. Система виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, її елементна характеристика.

40. Особливості правового статусу виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

 1. Власні (самоврядні) та делеговані повноваження у системі місце­вого самоврядування, особливості їх правової природи та реалі­зації.
 2. Особливості правового статусу сільського, селищного, міського голови.

43. Принципи розподілу та делегування повноважень у системі міс­цевого самоврядування.

44. Місцеві вибори, їх види, основні принципи й організація прове­дення.

45. Особливості виборів депутатів районної, обласної ради.

46. Особливості виборів сільського, селищного, міського голови.

 1. Місцеві референдуми та інші форми волевиявлення територіа­льних громад, проблеми їх правового регулювання.

48. Основи правового статусу депутата місцевої ради.

49. Повноваження та форми роботи депутата як представника те­риторіальної громади, виборців свого виборчого округу.

 1. Повноваження та форми роботи депутата як повноважного члена представницького органу регіонального самоврядування.

51. Гарантії діяльності депутата місцевої ради, актуальні питання їх вдосконалення у сучасних умовах

 1. Основні принципи й особливості служби в органах  регіонального самоврядування.
 2. Автономна Республіка Крим як форма регіонального самоврядування.
 3. Місцеве самоврядування та «урядова вертикаль». Проблеми розмежування функцій і повноважень між органами державної влади та місцевими державними адміністраціями.
 4. Особливості здійснення виконавчої влади та регіонального самовря­дування у містах Києві та Севастополі.
 5. Особливості здійснення регіонального самоврядування в Автоном­ній Республіці Крим.
 6. Правові гарантії регіонального самоврядування.

58. Відповідальність органів і посадових осіб регіонального самовряду­вання.

 1. Муніципальний рух в Україні та на світовому рівні.

60. Сучасні проблеми розвитку державного та регіонального управління  в контексті конституційної та адміністративної реформ.

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

 1. Місцеві державні адміністрації: система, основні функції, повно­важення, форми роботи.
 2. Місцеві ради: система, основні функції, повноваження, форми роботи.
 3. Виконавчі органи місцевих рад: система, основні функції, пов­новаження, форми роботи.              

Варіант 2        

 1. Депутат місцевої ради: особливості його правового статусу.
 2. Сільський, селищний, міський голова: основні функції, повно­важення, форми роботи.
 3. Служба в органах регіонального самоврядування, особливості її правового регулювання.

Варіант 3

 1. Місцеві вибори, порядок їх організації та проведення.
 2. Система регіонального самоврядування, її елементна характеристика та шляхи розвитку.
 3. Територіальна громада, її основні функції, повноваження, фор­ми роботи.

 

Варіант 4

 1. Особливості здійснення державного  управління та  місцевого самоврядування в м. Києві.
 2. Особливості здійснення державного та регіонального управління в Автономній Республіці Крим.
 3. Державне управління як процес здійснення виконавчої влади.   

Варіант 5

 1. Державне управління: поняття, система, класифікація, категорії.
 2. Регіональне самоврядування як основа конституційного ладу.
 3. Європейська Хартія та основні принципи місцевого самоврядування.

Варіант 6

 1. Органи та посадові особи регіонального самоврядування.
 2. Особливості юридичного статусу територіальної громади.
 3. Особливості правового статусу районних та обласних рад.

Варіант 7

 1. Місцеві вибори, референдуми, ініціативи.
 2. Матеріально-фінансова основа регіонального управління.
 3. Принципи місцевого самоврядування.

Варіант 8

 1. Проблеми становлення і розвитку регіонального самоврядування.
 2. Гарантії місцевого самоврядування.
 3. Світові типи організації публічної влади на місцях: англосаксонський (класичний), континентальний, радянський та інш.

Варіант 9

 1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 2. Форми управлінської діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування.
 3. Дострокове припинення повноважень ради.

 

Варіант 10

 1. Фонд сприяння розвиткові  регіонального самоврядування в Україні.
 2. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення.
 3. Система місцевих фінансів в економічній системі держави.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Конституція. України, прийнята 28 червня 1996 р.

 1. Коментар до Конституції України. — 2-ге вид., випр. і доп. — К., 1998.
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»// Відомості Верховної Ради

     України. — 1997. — № 1-2. — Ст. 95.

 1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Наук.-практ. коментар. — К., 1999.
 2. Закон України «Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого само­врядування»// Відомості Верховної Ради України. — — 1997. — № 38. — Ст. 249.
 3. Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ»// Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №11. — Ст. 79.
 4. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» від 23 грудня 1998 р.
 5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верхо­вної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.
 6. Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, сели­щних, міських голів» // Відомості Верховної Ради України.— 1998. — № 3-4. — Ст. 15 (зі змін, і доп.).
 7. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» // Відомо­сті Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — Ст. 443.

11. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад «// Відомості Вер­ховної Ради України.   — 2002. — № 41. (У новій ред.)

12. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

13. Закон України «Про органи самоорганізації населення» // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

 1. Концепція адміністративної реформи в Україні: Затв. Указом Президен­та України від 22 липня 1998 р. № 810/98.

15. Концепція регіональної політики: Затв. Указом Президента України від 25.05.01 №341/2001.

16. Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні: Затв. Указом Президента України від 30 серпня 2001 р. №749/2001.

17. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президен­та України до Верховної Ради України // Уряд, кур’єр. — 2002. — 4 черв.

18. Звернення Президента України Леоніда Кучми до українського народу з нагоди 11-ї річниці незалежності України // Голос України — 2002. — 28 серп.

 1. Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України: Указ Президента України від 13 березня 1999 р. № 250/99.
 2. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572/99.
 3. Авер’янов В. Б, Адміністративна реформа: актуальні завдання науково­го забезпечення // Вчені записки Інституту економіки та права. «КРОК». Вип. 6. Серія «Право». — К, 2002.   

22. Журавський В.С.,  Серьогін В.О., Ярмиш О.М. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Видавничий дім, 2003.

 1. Рубців В.П., Фіалко С.В. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2005.

 

Додаткова

 1. Адміністративна реформа — історія, очікування та перспективи. — К: Факт, 2002.
 2. Актуальні проблеми управління територіями в Україні: Матеріали на­ук.-практ. конф., 26-27 листопада 1992 р. — К., 1993.
 3. Барабашев Г. Местное самоуправление. — М., 1996.
 4. Батанов О. В. Територіальна громада — основа місцевого самовряду­вання в Україні. — К., 2001.
 5. Біленчук П, Д, Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самовряду­вання в Україні: Навч. посіб. — К: Атіка, 2000.
 6. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики. — К.: Центральна виборча комісія, 2001.

30. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. — К: МАУП, 2002.

 1. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. — К., 1996.
 2. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К: Ін Юре, 1997.

33. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні. — К: Факт, 2002.

 1. Корнієнко М. І. Місцеве самоврядування. — К: Демос, 1997.
 2. Корнієнко М. І. Автономна Республіка Крим як форма регіонального самоврядування // Вчені записки Інституту економіки та права. «КРОК». Вип. 6. Серія «Право». — К, 2002.
 3. Кордун О. О., Ващенко К. О., Павленко Р. М. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні. — К: МАУП, 2002.

37. Конституційне право України: Підручник / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. — К: Наук, думка, 1999-2002.

 1. Конституційне право України: Підручник / За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. — К, 1999.
 2. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. — К.: Аті­ка, 2000.

40. Кравченко В. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», 1999.

 1. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики. — К., 1997.
 2. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – К.: «Атіка», 2003.

43. Місцеве самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку. — К, 2000.

44. Місцеве самоврядування: 10 років здобутків. — К.: Україна, 2002.

45. Муніципальний рух України: досвід та перспективи розвитку. — К.: Ло­гос, 2002.

46. Муніципальне право України: Підручник / За ред. проф. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К: Юрінком Інтер, 2001.

47. Муніципальний рух: новий етап розвитку. — К.: Логос, 2002.

45. Нижник Н. Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. — К., 1995.

46. Основи муніципального права України: Навч. посіб. / За ред. проф. М. І. Корнієнка. — К: Знання, 2000.

 1. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. — Мюнхен, 1963.
 2. Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004.

49. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування. — К., 2002.

 1. Пухтинський М. О. Проблеми розвитку місцевого самоврядування // Вчені записки Інституту економіки та права. «КРОК». Вип. 6. Серія «Право». — К, 2002.
 2. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспекти­ви. — К: Оріяни. — 1998.
 3. Сучасні проблеми місцевого самоврядування в контексті адміністрати­вної реформи та регіональної політики. — К, 2001.
 4. Сравнительное конституционное право. — М.: Юрист, 1996. — Гл. XII. Местное управление и самоуправление: конституционные модели.
 5. Тихонова С. А. Теоретичні засади і характерні риси демократичних форм державного управління // Вчені записки Інституту економіки та права. «КРОК». Вип. 6. Серія «Право». — К, 2002.
 6. Український муніципальний рух: 10 років поступу. — К: Логос, 2001.
 7. Харлоф 3. Местные органы власти в Европе. — М.: Финансы и стати­стика, 1992.
Рубрика: Адміністративний менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма з дисципліни “Догляд за хворими в хірургії” (для бакалаврів)

Підготовлено: доцентом кафедри адміністративного та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту (Протокол №6   від 17 січня  2011 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Догляд за хворими в хірургії” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2011. -14 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст  дисципліни, питання для самоконтролю, а також список р літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2011

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поглиблення та систематизація знань і умінь з догляду за хворими в хірургії у відповідності до принципів медичної етики та деонтології, а також набуття та удосконалення професійних навичок бакалавра з медичного та фармацевтичного менеджменту є невід’ємною складовою частиною учбового процесу, завдяки який формуються засади вивчення студентом подальших клінічних дисциплін – внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами “по вертикалі” та формування умінь застосовувати знання з сестринської справи в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Мета вивчення дисципліни: на основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні знання та практичні навички щодо визначення змісту та основних засад професійної діяльності медичної сестри хірургічного відділення, демонструвати володіння навичками організації роботи операційної медичної сестри системи закладів охорони здоров’я.

Завданням навчальної дисципліни є  вивчення:

 • комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов успішного лікування хірургічних хворих, а також полегшення їх стану і задоволення основних фізіологічних потреб організму;
 • принципів моралі, гуманізму в діяльності медичних працівників;
 • оптимальних для лікування умов у хірургічному стаціонарі завдяки дотримання встановлених санітарних норм;
 • особливостей догляду за хворими в структурі хірургічних захворювань.

При вивченні курсу “Догляд за хворими в хірургії”  передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “Догляд за хворими в хірургії” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Загальний догляд за хворими”, “Догляд за хворими в терапії” “Медична біологія”, “ Біоорганічна та біологічна хімія”, “Мікробіологія”, “Педіатрія”, “Хірургія” тощо.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

з  дисципліни

 ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ В ХІРУРГІЇ

 

Назва змістового модуля  і теми
Змістовий модуль 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару
1 Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності
2 Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії
3 Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими
Змістовий модуль 2. Предмет та зміст медичної етики
4 Етичні основи сестринської справи
5 Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством
Змістовий модуль 3. Специфіка організації надання хірургічної допомоги
6 Особливості організації догляду за хворими в умовах хірургічного стаціонару
7 Асептика і антисептика
8 Хірургічні маніпуляції, хірургічна операція, догляд за прооперованими хворими
Змістовий модуль 4. Особливості догляду за хворими в структурі хірургічних захворювань
9 Догляд за онкологічними хворими
10 Догляд за травматологічними хворими
11 Догляд за урологічними хворими

Разом годин:

 

 

Зміст дисципліни

«ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ В ХІРУРГІЇ»

 

Змістовий модуль 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару

Тема 1. Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності

Роль розпитування хворого у діагностичному процесі. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних. Послідовність проведення загального огляду хворого. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання.   Основні правила зупинки кровотечі з артеріальних та венозних судин, накладання кровоспинного джгута. Перша долікарська допомога хворим при зниженні та підвищенні артеріального тиску. Основні правіша визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання. Перша допомога хворим при кашлі, задишці, ядусі.

Література: [4, 5, 6]

Тема 2. Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії

Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого. Форми лікарських засобів. Роль і обов’язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними засобами. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур. Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури. Особливості відпуску фізіотерапевтичних процедур хворим похилого і старечого віку. Догляд за хворими під час прийому фізіотерапевтичних процедур і надання їм необхідної долікарської допомоги у випадках розвитку ускладнень.

Література: [4, 6, 7, 9]

Тема 3. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими

Загальні правила догляду за хворими із постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими. Забезпечення зручного положення у ліжку, профілактика пролежнів, особиста гігієна, переміна натільної і постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо-, кало випускання). Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом. Парентеральний метод штучного введення в організм харчових продуктів. Харчування осіб похилого і старечого віку. Поняття про реанімацію. Методика і техніка найпростіших реанімаційних заходів. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Правила поводження з трупом.

Література: [3, 4, 7, 10]

 

 

Змістовий модуль 2.  Предмет та зміст медичної етики

Тема 4. Етичні основи сестринської справи

Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в стаціонарних відділеннях лікарні. Принципи фахової субординації в системі лікар-медична сестра — молодший медичний персонал. Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.

Література: [1, 2, 8,  9]

 

Тема 5. Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством  

Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні. Гарантії та захист законних прав медичної сестри. Етичний Кодекс медичної сестри України.

Література: [1, 2, 10,  13]

Змістовий модуль 3. Специфіка організації надання хірургічної допомоги

Тема 6. Особливості організації догляду за хворими в умовах хірургічного стаціонару

Структура хірургічного стаціонару. Організація роботи приймального відділення хірургічної клініки. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні. Особливості проведення антропометрії та термометрії хворого з гострою хірургічною патологією. Вимоги до особистого одягу та гігієни медперсоналу хірургічного відділення, одягу та білизни хворого хірургічного профілю. Транспортування хворого з гострою хірургічною патологією до відділення та операційної. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

Література: [3 – 7, 10, 13]

Тема 7. Асептика і антисептика

Поняття про хірургічну інфекцію. Організація роботи чистої та гнійної перев’язувальної. Особливості догляду за хворими з гнійною патологією. Утилізація перев’язувального матеріалу, забрудненого гнійними виділеннями. Алгоритм утилізації перев’язувального матеріалу, виділень, обеззараження хірургічного інструменту після роботи з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД, вірусний гепатит, анаеробну інфекцію. Основні групи антисептиків. Класифікація хімічних та біологічних антисептиків, механізм дії, практичне застосування в хірургічному стаціонарі. Структура та режим роботи операційного блоку. Організація різних видів прибирання операційної. Засоби і методи обробки рук хірурга та операційного поля. Сучасні методи стерилізації ріжучих, оптичних та загально хірургічних інструментів. Основні методи стерилізації шовного матеріалу. Основні методи стерилізації білизни та перев’язувального матеріалу. Будова, принципи роботи автоклаву.

Література: [ 4, 5,  6, 7, 9, 13]

 

 

Тема 8. Хірургічні маніпуляції, хірургічна операція, догляд за прооперованими хворими

Поняття про хірургічну маніпуляцію та хірургічну операцію. Основні види оперативних втручань, етапи їх виконання. Основні етапи проведення плевральної пункції, абдоміноцентезу, діагностичної пункції та обов’язки молодшого медичного персоналу по підготовці хворих до цих маніпуляцій. Види хірургічного інструментарію. Основні види хірургічних швів. Основні задачі передопераційного періоду. Поняття про передопераційну підготовку хворих. Підготовка до планового і ургентного втручання. Сучасні методи підготовки шлунково-кишкового тракту перед операціями на органах черевної порожнини. Різновиди клізм та особливості їх застосування у хірургічних хворих. Психологічна підготовка хворого до операції та роль в ній молодшого медичного персоналу.   Основні принципи догляду за хворими в післяопераційному періоді, профілактика можливих ускладнень.

Література: [3 – 7, 10]

Змістовий модуль 4. Особливості догляду за хворими в структурі хірургічних захворювань

Тема 9. Догляд за онкологічними хворими

Поняття про передракові захворювання. Види доброякісних і злоякісних пухлин, особливості росту, діагностки, клінічних проявів. Злоякісні пухлини органів грудної клітки і молочної залози: клінічні прояви, діагностика, лікування. Злоякісні пухлини органів ШКТ: клінічні прояви, діагностика, лікуваня. Радикальне і паліативне лікування злоякісних пухлин. Тактика медсестри при підозрі на онкопроцес. Особливості догляду і спілкування з онкологічними хворими.

Література: [3, 5, 6 — 8, 12]

 

Тема 10. Догляд за травматологічними хворими

Траматичні пошкодження верхніх кінцівок, особливості лікування і догляду за хворими. Траматичні пошкодження нижніх кінцівок, особливості лікування і догляду за хворими. Траматичні пошкодження хребта та кісток тазу, особливості лікування і догляду за хворими. Медсестринська тактика при наростаючому
набряку кінцівки. Медсестринська тактика при спадаючому набряку кінцівки. Догляд за хворими із скелетним витяжінням.

Література: [ 4, 5,  6, 7, 9, 13]

Тема 11. Догляд за урологічними хворими

Особливості обстеження урологічних хворих (мануальні, інструментальні, спеціальні, лабораторні). Травми нирок і сечового міхура, основні характерні ознаки, особливості надання першої допомоги, методи лікування, догляд за хворими. Сечокам’яна хвороба: основні клініні прояви, особливості діагностики, лікування та догляду. Тактика медсестри при нирковій коліці. Аденома передміхурової залози, перебіг захворювання, ускладнення. Лікування та догляд за хворими. Тактика медсестри при гострій затримці сечі.

Література: [3, 5, 6 — 8, 12]

методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент і адміністрування” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань з навчальної дисципліни “Загальний догляд за хворими в терапії”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі Адміністративного та медичного менеджменту відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-24.

Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. табл.)

Перша літера прізвища студента

№ варіанта контрольної роботи
А,Б, 1
В,Г, 2
Д,Е,Є, 3
Ж,З,І,Ї,Й, 4
К,Л, 5
М,Н, 6
О,П, 7
Р, С, 8
Ф,Х,Ц 9
Ч,Ш,Щ,Ю,Я 10

 

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Загальний догляд за хворими в терапії”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями правового регулювання в сфері охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

 Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації ( або реальні документи медичної установи);
 • оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання, тощо).

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

 1. Роль розпитування хворого у діагностичному процесі.
 2. Гарантії та захист законних прав медичної сестри.
 3. Структура хірургічної клініки.

Варіант 2

 1. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних.
 2. Етичний Кодекс медичної сестри України.
 3. Структура хірургічної клініки.

Варіант 3

 1. Послідовність проведення загального огляду хворого.
 2. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару.
 3. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні.

 

Варіант 4

 1. Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання.

 

Варіант 5

 1. Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі.
 2. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення.
 3. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару.

 

Варіант 6

 1. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця.
 2. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю.
 3. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

 

 

Варіант 7

 1. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в стаціонарних відділеннях лікарні.
 2. Особливості прибирання приміщень хірургічного відділення.
 3. Догляд за хворими з термічними травмами.

 

Варіант 8

 

 1. Принципи фахової субординації в системі лікар-медична сестра-молодший медичний персонал.
 1. Догляд за хворими із захворюваннями судин.
 2. Медсестринська орієнтація поведінки сім’ї з хворим хірургічного профілю.

 

Варіант 9

 1. Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.
 1. Догляд за хворими з пошкодженнями черевної стінки і захворюваннями черевної стінки та кишківника.
 2. Орієнтація створення умов для роботи медсестри з догляду за хворим в домашніх умовах.

Варіант 10

 

 1. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.
 2. Інфекційний контроль як метод дотримання стандартних вимог в протиепідемічних заходах.
 3. Основні хірургічні заклади.
 4. Роль розпитування хворого у діагностичному процесі.
 5. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних.
 6. Послідовність проведення загального огляду хворого.
 7. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання. 
 8. Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання.
 9. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур.
 10. Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури.
 11. Особливості відпуску фізіотерапевтичних процедур хворим похилого і старечого віку.
 12. Загальні правила догляду за хворими із постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими.

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

10. Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом.

11. Харчування осіб похилого і старечого віку.

12. Поняття про реанімацію.

13. Поняття про клінічну і біологічну смерть.

14. Правила поводження з трупом.

15. Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі.

16. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця.

17. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в стаціонарних відділеннях лікарні.

 1. Принципи фахової субординації в системі лікар-медична сестра-молодший медичний персонал.
 2. Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.

20. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

21. Гарантії та захист законних прав медичної сестри.

22. Етичний Кодекс медичної сестри України.

23. Структура хірургічної клініки.

24. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару.

25. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні.

26. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю.

27. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення.

28. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару.

29. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

30. Прийом та реєстрація хірургічних хворих, заповнення медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, статистичної карти).

31. Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого.

32. Основні відділення та допоміжні підрозділи хірургічного стаціонару.

33. Особливості прибирання приміщень хірургічного відділення.

34. Структура і функції хірургічного стаціонару.

35. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в хірургічному відділенні.

36. Госпіталізація, санітарна обробка хірургічних хворих.

37. Догляд за хворими з термічними травмами.

38. Догляд за онкологічними хворими.

39. Догляд за травматологічними хворими.

40. Догляд за хворими з черепно-мозковою травмою.

41. Догляд за хворими з ушкодженнями і патологією грудної клітки.

42. Догляд за хворими з пошкодженнями черевної стінки і захворюваннями черевної стінки та кишківника.

43. Догляд за урологічними хворими.

44. Догляд за хворими із захворюваннями судин.

45. Визначення післяопераційного періоду.

46. Загальні порушення, які відбуваються в перші 3-5 днів післяопераційного
періоду.

47. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту у хворих в перші 3-5 днів після операції.

48. Зміни з боку органів сечовипускання в перші 3-5 днів після операції.

49. Ускладнення з боку операційної рани в ранньому післяопераційному періоді.

50. Медсестринська орієнтація поведінки сім’ї з хворим хірургічного профілю.

51. Орієнтація створення умов для роботи медсестри з догляду за хворим в домашніх умовах.

52. Режим з догляду за хірургічними хворими.

53. Інфекційний контроль як метод дотримання стандартних вимог в протиепідемічних заходах.

54. Робота хірургічних стаціонарів номерних районних і міських лікарень.

55. Спеціалізована хірургічна допомога в обласній лікарні, НДІ.

56. Організація хірургічної допомоги в Україні.

57. Основні хірургічні заклади.

58. Догляд за хворими після операцій на різних органах і системах.

59. Ранні та пізні післяопераційні ускладнення.

60. Дії медичної сестри при ранніх післяопераційних ускладненнях.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 

А. Основна література

 1. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнята 3 Всесвітньою Медичною Асамблеєю. ‑ Лондон, 1949 // СД Бізнес-комплект Юрист-плюс. – К., Центр компьютерных технологий.
 2. Биомедицинская этика/Под ред. В.И. Покровского. — М.: Медицина, 1997.
 3. Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии: учебник.- Самара: “Перспектива”.- 2000. 352 с.
 4. Главная (старшая) медицинская сестра: Сборник нормативных документов. Настольная книга руководителя среднего и младшего медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения / сост. Басанова Ц.В. – М.: АПП “Джангар”, 2000.- 448
 5. Закони України про охорону здоров¢я. /Під ред. Москаленко В., Костицької В.- Тернопіль.: Укрмедкнига. 2000. — 464 с.
 6. Касевич Н.М., Практикум із сестринської справи.- Сімферополь:”Таврида”, 1995-248с.
 7. Комарова Б.Д. Справочник операционной и перевязочной сестры. – М.: Медицина. —  1985. – 480 с.
 8. Напалков П.Н., Смірнов А.В. Шрайбер М.Г. Хирургические болезни. М.: Медицина.- 1978. – 535с.
 9. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С.. Загальний та спеціальний догляд за хворими. К.:  1993. – 304с.

10. Опанасенко, С.А. Богуш, Н.М. Тросцінська, М.Г. Шевчук, І.М. Шевчук. Сестринська справа. – К.: 1994.- 496 с.

11. Сестринська справа (навчальний посібник під ред. проф. М.Г.Шевчука), Київ:  “Здоров’я”, 1994 р. -493с.

12. Справочник медицинской сестри по уходу/ Под. ред. Н.Р. Палеева. М.: Медицина. – 1980. – 336с.

13. Шуліпенко І.М., Загальний та спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології .- К: “Кий”- 1998. —  384 с.

Б. Додаткова література

14. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. — К: Здоров’я, 1994.

15. Гостищев В.К. Руководство к практическим занятиям по общей хирургии. – М.: Медицина. 1987. – 130 с.

16. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Основы общего ухода за больными.-М: “Медицина”, 1991 — 356с.

17. Заликина П.С. Общий уход за больными.- М: “Медицина” — 1988. — 285с.

18. Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными. — М.: Медицина. 1989.- 243 с.

19. Никула Т.Д., Шевчук С.Г., Мазниченко Л.Г., Загальний догляд за хворими: посібник для самостійного освоєння практичних навичок студентами медичних вузів.- К: ЦМК з ВМО МОЗ України —  КМІ —  1992. — 186с.

20. Пасечко Н.В. Основи сестринської справи. Курс лекцій, Тернопіль: “Укрмедкнига”, 1999 р.- 494с.

21. Сестринское дело (учебное пособие под ред. проф. А.Ф.Краснова) Самара: “Перспектива”, 1998 р. — 365с.

22. Стручков В.И, . Стручков Ю.В. Общая хирургия. – М.: Медицина. 1988. – 591.

Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма з дисципліни “Загальний догляд за хворими” (для бакалаврів)

Підготовлено: старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (Протокол №3 від 18 лютого 2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Загальний догляд за хворими” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2009. -15 с.

Навчально-методична містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, а також список рекомендованої літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2009

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поглиблення та систематизація знань і умінь з догляду за хворими у відповідності до принципів медичної етики та деонтології, а також набуття та удосконалення професійних навичок бакалавра з медичного та фармацевтичного менеджменту є невід’ємною складовою частиною учбового процесу, завдяки який формуються засади вивчення студентом подальших клінічних дисциплін – внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами “по вертикалі” та формування умінь застосовувати знання з сестринської справи в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Мета вивчення дисципліни: на основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні знання та практичні навички щодо визначення змісту та основних засад професійної діяльності медичної сестри, демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри приймального та загальнотерапевтичного відділення системи закладів охорони здоров’я.

Завданням навчальної дисципліни є  вивчення:

 • комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов успішного лікування хворих, а також полегшення їх стану і задоволення основних фізіологічних потреб організму;
 • принципів моралі, гуманізму в діяльності медичних працівників;
 •  оптимальних для лікування умов у стаціонарі завдяки дотримання встановлених санітарних норм;
 • основні правил зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію.

При вивченні курсу “Загальний догляд за хворими”  передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “Загальний догляд за хворими” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Медична біологія”, “ Біоорганічна та біологічна хімія”, “Мікробіологія”, “Педіатрія”, “Хірургія” тощо.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

з  дисципліни

 ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ

 

Назва змістового модуля  і теми
Модуль 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару
1 Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності
2 Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії
3 Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими
Модуль 2. Предмет та зміст медичної етики
4 Етичні основи сестринської справи
5 Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством
Модуль 3. Значення, цілі і особливості загального догляду за хворими різного профілю
6 Особливості загального догляду за хірургічними хворими
7 Догляд за хворими у приймальному відділенні
8 Догляд за хворими у терапевтичному відділенні
Модуль 4. Структура та основні завдання догляду
 за хворими дітьми в стаціонарі
9 Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно- гігієнічного та протиепідемічного режиму
10 Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні
11 Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами

 

 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

до вивчення дисципліни

ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ

 

МОДУЛЬ 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару

Тема 1. Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності

Роль розпитування хворого у діагностичному процесі. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних. Послідовність проведення загального огляду хворого. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання.   Основні правила зупинки кровотечі з артеріальних та венозних судин, накладання кровоспинного джгута. Перша долікарська допомога хворим при зниженні та підвищенні артеріального тиску. Основні правіша визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання. Перша допомога хворим при кашлі, задишці, ядусі.

Література: [4, 5, 6]

Тема 2. Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії

Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого. Форми лікарських засобів. Роль і обов’язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними засобами. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур. Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури. Особливості відпуску фізіотерапевтичних процедур хворим похилого і старечого віку. Догляд за хворими під час прийому фізіотерапевтичних процедур і надання їм необхідної долікарської допомоги у випадках розвитку ускладнень.

Література: [4, 6, 7, 9]

Тема 3. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими

Загальні правила догляду за хворими із постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими. Забезпечення зручного положення у ліжку, профілактика пролежнів, особиста гігієна, переміна натільної і постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо-, кало випускання). Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом. Парентеральний метод штучного введення в організм харчових продуктів. Харчування осіб похилого і старечого віку.
Поняття про реанімацію. Методика і техніка найпростіших реанімаційних заходів. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Правила поводження з трупом.

Література: [3, 4, 7, 10]

 

 

МОДУЛЬ 2.  Предмет та зміст медичної етики

 

  Тема 4. Етичні основи сестринської справи

 

Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в стаціонарних відділеннях лікарні. Принципи фахової субординації в системі лікар-медична сестра — молодший медичний персонал. Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.

Література: [1, 2, 8,  9]

 

Тема 5. Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством  

Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні. Гарантії та захист законних прав медичної сестри. Етичний Кодекс медичної сестри України.

Література: [1, 2, 8,  9]

 

МОДУЛЬ 3. Значення, цілі і особливості загального догляду за хворими різного профілю

Тема 6. Особливості загального догляду за хірургічними хворими

Структура хірургічної клініки. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні. Особливості проведення антропометрії та термометрії хворого з гострою хірургічною патологією. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

Література: [3 – 7, 10]

Тема 7. Догляд за хворими у приймальному відділенні

Функції приймального відділення лікарні у прийомі і направленні хворих до профільних відділень. Прийом та реєстрація хворих, заповнення медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, статистичної карти). Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого. Правила проведення антропометричних досліджень. Транспортування хворих у профільні відділення лікарні.

Література: [3 – 7, 10]

 

 

Тема 8. Догляд за хворими у терапевтичному відділенні

Структура і функції терапевтичного стаціонару. Основні відділення та допоміжні підрозділи терапевтичного стаціонару. Поняття про лікувально-охоронний, санітарно-гігієнічний та лікарняний режими, особливості їх підтримання у терапевтичних відділеннях лікарні. Загальна характеристика терапевтичного відділення, його структура і функціональне призначення. Організація відвідування хворих. Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму відділення. Особливості прибирання приміщень терапевтичного відділення.

Література: [3 – 7, 10]

МОДУЛЬ 4. Структура та основні завдання догляду  за хворими дітьми в стаціонарі

Тема 9. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму

Структура і функції педіатричного стаціонару. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі. Функції приймального відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Документація, що заповнюється в приймальному відділенні педіатричної клініки. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення. Особливості розпитування хворої дитини, залежно від віку. Розпитування батьків хворої дитини. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

Література: [2, 4, 5,  6, 7]

 

Тема 10. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні

Організація харчування дітей першого року життя, та дітей раннього віку.
Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Особливості гігієни дівчаток. Профілактика та лікування пролежнів у дітей різного віку. Догляд за дітьми з лихоманкою, переміна натільної та постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень у дітей. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

Література: [2, 4, 5,  6, 7]

Тема 11. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами

Основи медичної деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю. Основні правила спілкування з хворою дитиною та її родичами. Особливості організації догляду за хворою дитиною та забезпечення її фізіологічних потреб в залежності від віку. Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку. Вимоги до молодшого медичного персоналу при роботі з новонародженими.

Література: [1, 2, 4 — 8, 9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Роль розпитування хворого у діагностичному процесі.
 2. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних.
 3. Послідовність проведення загального огляду хворого.
 4. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання. 
 5. Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання.
 6. Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого.
 7. Форми лікарських засобів.
 8. Роль і обов’язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними засобами.
 9. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур.

10. Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури.

11. Особливості відпуску фізіотерапевтичних процедур хворим похилого і старечого віку.

12. Загальні правила догляду за хворими із постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими.

13. Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом.

14. Харчування осіб похилого і старечого віку.

15. Поняття про реанімацію.

16. Поняття про клінічну і біологічну смерть.

17. Правила поводження з трупом.

18. Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі.

19. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця.

20. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в стаціонарних відділеннях лікарні.

 1. Принципи фахової субординації в системі лікар-медична сестра — молодший медичний персонал.
 2. Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.

23. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

24. Гарантії та захист законних прав медичної сестри.

25. Етичний Кодекс медичної сестри України.

26. Структура хірургічної клініки.

27. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару.

28. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні.

29. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю.

30. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення.

31. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару.

32. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

33. Функції приймального відділення лікарні у прийомі і направленні хворих до профільних відділень.

34. Прийом та реєстрація хворих, заповнення медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, статистичної карти).

35. Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого.

36. Правила проведення антропометричних досліджень.

37. Транспортування хворих у профільні відділення лікарні.

 1. Структура і функції терапевтичного стаціонару.
 2. Основні відділення та допоміжні підрозділи терапевтичного стаціонару.
 3.  Загальна характеристика терапевтичного відділення, його структура і функціональне призначення.
 4. Організація відвідування хворих.
 5. Особливості прибирання приміщень терапевтичного відділення.

43. Структура і функції педіатричного стаціонару.

44. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі.

45. Функції приймального відділення дитячої лікарні.

46. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей.

47. Документація, що заповнюється в приймальному відділенні педіатричної клініки.

48. Особливості розпитування хворої дитини, залежно від віку.

49. Розпитування батьків хворої дитини.

50. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

51. Організація харчування дітей першого року життя, та дітей раннього віку.

52. Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні.

53. Особливості гігієни дівчаток.

54. Профілактика та лікування пролежнів у дітей різного віку.

55. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму.

56. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

57. Основи медичної деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі.

58. Основні правила спілкування з хворою дитиною та її родичами.

59. Особливості організації догляду за хворою дитиною та забезпечення її фізіологічних потреб в залежності від віку.

60. Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

А. Основна література

 1. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнята 3 Всесвітньою Медичною Асамблеєю. ‑ Лондон, 1949 // СД Бізнес-комплект Юрист-плюс. – К., Центр компьютерных технологий.
 2. Биомедицинская этика/Под ред. В.И. Покровского. — М.: Медицина, 1997.
 3. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному стаціонарах / За ред. Візіра А.Д. Учбовий посібник для студентів медичних вузів. – Запоріжжя, 1996.
 4. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими, К., 1993.
 5. Пропедевтика внутрішніх хвороб /Децик Ю.І., Нейко Є.М., Пиріг Л.А. та інш. за ред. Ю.І.Децика.- К.: Здоров’я.
 6. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими / За заг. ред. Єпішина А.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.
 7. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Основи сестринської справи. Посібник з мед сестринського процесу.- К.:”Здоров’я”.-2002.
 8. Требования биоэтики: Медицина между надеждой и опасениями / Под ред.  Ф. Бриссе-Виньо. — К.: Сфера, 1999.
 9. Шегедин М.Б., Мудрик Н.О. Історія медицини та медсестринства. ‑ Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

10. Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології, К., 1998.

Б. Додаткова література

 1. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. — К: Здоров’я, 1994.
 2. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными. – М.: Медицина, 1999.
 3. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомазюк Т.А. та ін. Основи обстеження хворого та схема історії хвороби (довідник). –  Дн-ск, Арт-прес, 2002.
  1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными. – М.: Медицина, 1989.
  2. Никула  Т.Д., Шевчук  С.Г., Мойсеєнко В.О.,  Хомазюк В.А. Пропедевтика внутрішніх хвороб.- К.,1996
  3. Общий уход в терапевтической клинике / под ред. Ослопова В.Н. – М.: МЕДпресс-информ, 2002.
   1. Пауткин Ю.В. Элементы общего  ухода за больными. — М.,1988.
   2. Пропедевтика внутренних болезней – под ред. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенева. — М.: Медицина, 1989.
   3. Шкляр Б.С. Диагностика внутренних болезней. К.: Вища школа, 1972.
Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Загальний догляд за хворими в терапії” (для бакалаврів)

Підготовлено: викладачем кафедри адміністративного та медичного менеджменту Старих Любов Володимирівною 

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту (Протокол №6 від 17 січня 2011 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 Навчальна програма дисципліни “Загальний догляд за хворими в терапії” (для бакалаврів)― К.: МАУП, 2011. – 18 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, а також список літератури.

©       Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП),

2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент і адміністрування”, професійне спрямування «Медичний та фармацевтичний менеджмент». Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної дисципліни “Загальний догляд за хворими в терапії”  після опанування студентами знань з курсів “Основи реабілітації, фізіотерапії, масажу”, “Епідеміологія”, «Типові патологічні процеси», «Екологія з основами гігієни» та передує вивченню інших профілюючих навчальних дисциплін, таких як “Технологія надання медичних послуг”, «Організація терапевтичної допомоги», «Медична техніка», «Санітарно-епідеміологічне забезпечення роботи лікувально-профілактичних закладів», “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.

Мета курсу: поглиблення та систематизація знань і умінь з загального догляду за хворими в терапії у відповідності до принципів медичної етики та деонтології, а також набуття та удосконалення професійних навичок, формування сучасного управлінського мислення. 

Студенти повинні знати:

–       особливості та призначення терапевтичної клініки, структуру лікарні та терапевтичного відділення стаціонару;

–       задачі загального медичного догляду за хворими в терапії;

–       найважливіші функціональні обов’язки лікаря, медичної сестри, молодшого медичного персоналу;

–       основ медичної етики та правової відповідальності медичного персоналу перед суспільством;

–        лікувально-охоронний режим.

 

 

Студенти повинні вміти:

–       визначати зміст та основні засади професійної діяльності медичної сестри;

–       демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри приймального та загальнотерапевтичного відділення;

–       проводити комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих умов успішного лікування хворих, а також полегшення їх стану і задоволення основних фізіологічних потреб організму.

–       підтримувати оптимальних для лікування умов у стаціонарі завдяки дотримання встановлених санітарних норм.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

«ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ В ТЕРАПІЇ»

Назва змістового модулю та теми
Змістового модуль  I. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення
Тема 1. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.
Тема 2.  Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару.
Змістового модуль ІІ. Структура та основні завдання догляду за хворими у загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю 
Тема 3. Структура і функції терапевтичного стаціонару та основних його підрозділів.
Тема 4. Організація роботи терапевтичних відділень стаціонару.
Тема 5. Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності. 
Тема 6. Основні заходи догляду за хворими у терапевтичному стаціонарі.
Тема 7. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими в терапії.

 

Разом годин:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст дисципліни

«ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ В ТЕРАПІЇ»

Змістового модуль  I. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення

Тема 1. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

Етичні основи сестринської справи. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях лікарні. Принципи фахової субординації в системі лікар–медична сестра–молодший медичний персонал.

Етичний Кодекс медичної сестри України. Кодекс міжнародної Ради медичних сестер. Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством.  Гарантії та захист законних прав медичної сестри.  Перелік наказів Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують діяльність медичної сестри терапевтичного відділення.

 

Література:[1,3,6,8,10]

Тема 2.  Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

Структура і функції терапевтичного стаціонару. Основні підрозділи терапевтичного стаціонару. Структура та функції  приймального відділення. Структура та функції відділення терапевтичного профілю. Структура та функції діагностичного відділення, клінічної лабораторії.   Основні обов’язки медичної сестри основних підрозділів терапевтичного стаціонару.  Перелік документації, що ведеться медичною сестрою в різних підрозділах терапевтичного стаціонару.  Основні правила зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію. Обов’язки медичної сестри по підтриманню лікувально–охоронного та санітарно-гігієнічного режимів терапевтичного відділення.

Література:[2,5,6,14]

 

Змістового модуль ІІ. Структура та основні завдання догляду за хворими у загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю

Тема 3. Структура і функції терапевтичного стаціонару та основних його підрозділів.

      Основні відділення та допоміжні підрозділи терапевтичного стаціонару. Поняття про лікувально-охоронний, санітарний та лікарняний режими, особливості їх застосування у профільних відділеннях лікарні. Функції приймального відділення лікарні щодо прийому і направлення хворих до профільних відділень. Прийом та реєстрація хворих. Заповнення медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, статистичної карти). Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого. Транспортування хворих у профільні відділення лікарні.

Література:[2,4-6,8,9,14]

      Тема 4. Організація роботи терапевтичних відділень стаціонару.

Загальна характеристика терапевтичного відділення, структура і функціональне призначення. Основні обов’язки молодшої медичної сестри. Пост медичної сестри та організація її роботи, оснащення поста. Принципи зберігання і реалізації медикаментозних засобів. Організація відвідування хворих. Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму відділення. Приготування та застосування  дезінфікуючих розчинів. Особливості прибирання приміщень терапевтичного відділення.

Література:[2,4,5,9,17,20]

 

 

 

Тема 5. Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності. 

Роль розпитування хворого у діагностичному процесі. Анамнез, його основні частини. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних. Послідовність проведення загального огляду хворого. Визначення загального стану хворого. Температура тіла, правила її вимірювання та реєстрації. Догляд за хворими з підвищеною температурою тіла, при гарячці. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання.

Література:[2,4,8-10,15,18]

Тема 6. Основні заходи догляду за хворими у терапевтичному стаціонарі.

Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення  в  організм хворого. Форми лікарських засобів. Роль і обов’язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними засобами. Правила роздавання таблетованих та рідких медикаментозних засобів для перорального прийому.

Поняття про асептику та антисептику. Основні способи парентерального застосування препаратів. Правила поводження з одноразовим інструментарієм після його застосування. Стерилізація медичного інструментарію для багаторазового використання: основні способи, підготовка інструментарію до стерилізації.

Література:[2,4,8,10,14,18,20]

 

Тема 7. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими в терапії.

Загальні правила догляду за хворими з постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими.  Забезпечення зручного положення у ліжку, профілактика пролежнів, особиста гігієна, переміна натільної і постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо-, каловипускання). Користування підкладним судном та сечоприймачем. Застосування газовивідної трубки, клізм. Види клізм, методика і техніка їх застосування, методи дезінфекції і зберігання обладнання для клізми. 

Поняття про реанімацію. Методика і техніка найпростіших  реанімаційних  заходів: штучне дихання методом «із рота у рот» і «із рота у ніс»,  непрямий масаж серця. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Правила поводження з трупом.

Література:[2,4,8,11,14,17]

 

методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент і адміністрування” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань з навчальної дисципліни “Загальний догляд за хворими в терапії”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі Адміністративного та медичного менеджменту відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-24.

Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. табл.)

Перша літера прізвища студента

№ варіанта контрольної роботи
А,Б, 1
В,Г, 2
Д,Е,Є, 3
Ж,З,І,Ї,Й, 4
К,Л, 5
М,Н, 6
О,П, 7
Р, С, 8
Ф,Х,Ц 9
Ч,Ш,Щ,Ю,Я 10

 

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Загальний догляд за хворими в терапії”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями правового регулювання в сфері охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

 Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації ( або реальні документи медичної установи);
 • оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання, тощо).

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

 1. Основні принципи медичної етики та деонтології в терапії.
 2. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних.
 3. Антропометричні дослідження і визначення конституціонального типу хворого.

Варіант 2

 1. Зміст загального догляду за хворими та його роль у структурі загальних терапевтичних заходів.
 2. Послідовність проведення загального огляду хворого.
 3. Перша долікарська допомога хворим при зниженні та підвищенні артеріального тиску.

 

Варіант 3

 1. Основи лікувально–охоронного та санітарно–гігієнічного  режиму основних підрозділів терапевтичного стаціонару.
 2. Методика проведення огляду та антропометричних досліджень хворого в терапевтичному відділенні лікарні.
 3. Основні правила зупинки кровотечі з артеріальних та венозних судин., накладання кровоспинного джгута.

 

 

Варіант 4

 1. Роль і місце загального догляду за хворими у лікувально-діагностичному процесі, поняття про його структуру та умови проведення.
 2. Основні відділення та допоміжні підрозділи терапевтичного стаціонару.
 3. Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення  в  організм хворого.

 

Варіант 5

 1. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в терапевтичному відділенні лікарні.
 2. Прийом та реєстрація хворих. Заповнення медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, статистичної карти).
 3. Організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного профілю.

 

Варіант 6

 1. Порівняти Етичний Кодекс медичної сестри України та Кодекс міжнародної Ради медичних сестер.
 2. Функції приймального відділення лікарні щодо прийому і направлення хворих до профільних відділень.
 3. Особливості  догляду за важкохворими в терапевтичному відділенню лікарні.

 

Варіант 7

 1. Загальна характеристика терапевтичного відділення, структура і функціональне призначення.
 2. Догляд за хворими з підвищеною температурою тіла, при гарячці та остуді.
 3. Основні способи парантерального застосування препаратів.

 

Варіант 8

 

 1. Роль і обов’язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними засобами.
 2. Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого.

Варіант 9

 1. Загальні правила догляду за хворими з постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими. 
 2. Основна документація, що ведеться медичною сестрою в різних підрозділах терапевтичного стаціонару.
 3. Санітарно-гігієнічна обробка хворих в терапевтичному відділенні лікарні. .

 

 

Варіант 10

 

 1. Основні функції та структуру в терапевтичному відділенню лікарні.
 2. Оцінку стану температурного гомеостазу хворого за результатами визначення температури тіла та реєстрації температурних кривих.
 3. Методика і техніка найпростіших  реанімаційних  заходів: штучне дихання методом «із рота у рот» і «із рота у ніс»,  непрямий масаж серця.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. «Загальний догляд» як система заходів, спрямованих на надання допомоги хворому.
 2. Організація роботи основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару.
 3. Основні обов’язки медичної сестри терапевтичного стаціонару.
 4. Законодавчі засади медсестринства в Україні.
 5. Основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю.
 6. Роль медичної сестри у загальному догляді за хворими в терапії.
 7. Основні положення про моральну та судову відповідальність медичного працівника..
 8. Послідовність роботи приймального відділення терапевтичного стаціонару.
 9. Санітарна обробка і транспортування хворого в палату.

10.  Особливості роботи медсестри в приймальному відділенню терапевтичного стаціонару.

11.  Санітарно-гігієнічний режим харчування хворих в терапевтичному стаціонарі.

12. Зміст та основні засади професійної діяльності медичної сестри.

13. Організація роботи медичної сестри загальнотерапевтичного відділення.

14.  Морально-деонтологічні принципи медичного фахівця та принципи фахової субординації у клініці внутрішніх хвороб.

15. Організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного профілю.

16.   Особливості проведення розпитування хворого і правилами визначення  основних показників діяльності серцево–судинної та дихальної систем.

17. Послідовність проведення загального огляду хворого. Визначення загального стану хворого.

18. Механізми впливу медикаментозних та фізіотерапевтичних процедур на організм хворого.

19.  Правила роздавання таблетованих та рідких медикаментозних засобів для перорального прийому.

20. Поняття про асептику та антисептику.

21. Поняття про реанімацію.

22. Методика і техніка найпростіших  реанімаційних  заходів.

23. Етичні основи сестринської справи.

24. Етичний Кодекс медичної сестри України.

25. Кодекс міжнародної Ради медичних сестер.

26. Гарантії та захист законних прав медичної сестри.

27. Структура і функції терапевтичного стаціонару.

28. Основні підрозділи терапевтичного стаціонару.

29. Структура та функції  приймального відділення.

30. Структура та функції відділення терапевтичного профілю.

31. Структура та функції діагностичного відділення, клінічної лабораторії.

32.  Основні обов’язки медичної сестри основних підрозділів терапевтичного стаціонару.

33. Перелік документації, що ведеться медичною сестрою в різних підрозділах терапевтичного стаціонару.

34. Основні правила зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію.

35. Обов’язки медичної сестри по підтриманню лікувально–охоронного та санітарно-гігієнічного режимів терапевтичного відділення.

36. Принципи фахової субординації в системі лікар–медична сестра–молодший медичний персонал.

37. Основні відділення та допоміжні підрозділи терапевтичного стаціонару.

38. Поняття про лікувально-охоронний, санітарний та лікарняний режими, особливості їх застосування у профільних відділеннях лікарні.

39. Функції приймального відділення лікарні щодо прийому і направлення хворих до профільних відділень.

40.  Прийом та реєстрація хворих.

41. Заповнення медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, статистичної карти).

42. Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого.

43. Транспортування хворих у профільні відділення лікарні.

44. Роль температурного гомеостазу в забезпеченні життєдіяльності організму.

45. Методи вимірювання температури тіла.

46. Роль розпитування хворого у діагностичному процесі. Анамнез, його основні частини.

47. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання

48. Методика дослідження пульсу на променевих артеріях.

49. Основні правила зупинки кровотечі з артеріальних та венозних судин., накладання кровоспинного джгута.

50. Артеріальний тиск та правила його вимірювання на плечовій артерії. Нормальні показники артеріального тиску.

51. Перша долікарська допомога хворим при зниженні та підвищенні артеріального тиску.

52. Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання.

53. Перша допомога хворим при кашлі, задишці, ядусі.

54. Правила роздавання таблетованих та рідких медикаментозних засобів для перорального прийому.

55. Моральна та правова відповідальність медичного персоналу перед суспільством. ,

56. Гарантія та захист законних прав медичного персоналу.

57. Особливості та призначення терапевтичної клініки, структури лікарні та терапевтичного відділення стаціонару і задач медичного догляду за хворими.

58. Функціональні обов’язки лікаря, медичної сестри, молодшого медичного персоналу терапевтичного відділення лікарні.

59.  Облік медикаментозних засобів в різних підрозділах терапевтичного відділення.

60. Основні правила зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Биомедицинская этика/Под ред. В.И. Покровского. — М.: Медицина, 1997.
 2. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному стаціонарах / За ред. Візіра А.Д. Учбовий посібник для студентів медичних вузів. – Запоріжжя, 1996.
 3. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнята 3 Всесвітньою Медичною Асамблеєю. ‑ Лондон, 1949 // СД Бізнес-комплект Юрист-плюс. – К., Центр компьютерных технологий.
 4. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С.  Загальний та спеціальний догляд за хворими. — К.:Здоров’я, 1993. – С. 5-24
 5. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими / За заг. ред. Єпішина А.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.
 6. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Основи сестринської справи. Посібник з мед сестринського процесу.- К.:»Здоров’я».-2002.-С. 121-11.
 7. Требования биоэтики: Медицина между надеждой и опасениями / Под ред.  Ф. Бриссе-Виньо. — К.: Сфера, 1999.
 8. Щуліпенко І.М. Загальний і спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології. – К.:”КИЙ”, 1998. – С. 6-22.
 9. Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології, К., 1998. – 384 с.

Додаткова література:

 1. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. — К: Здоров’я, 1994.
 2. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными. – М.: Медицина, 1999.
 3. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомазюк Т.А. та ін. Основи обстеження хворого та схема історії хвороби (довідник). –  Дн-ск, Арт-прес, 2002.
 4. Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными. – М.: Медицина, 1989. – С. 3-17.
 5. Никула  Т.Д., Шевчук  С.Г., Мойсеєнко В.О.,  Хомазюк В.А. Пропедевтика внутрішніх хвороб.- К.,1996
 6. Общий уход в терапевтической клинике / под ред. Ослопова В.Н. – М.: МЕДпресс-информ, 2002.
 7. Пауткин Ю.В. Элементы общего  ухода за больными. — М.,1988. — С. 3-5.
 8. Пропедевтика внутренних болезней – под ред. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенева. — М.: Медицина, 1989. – С. 5-19.
 9. Техніка медичних маніпуляцій / Навчальний посібник для студентів ІІ курсу, каф. фак. педіатрії ДДМА. – Дніпропетровськ, 1994. –25с.
 10. Шкляр Б.С.Диагностика внутренних болезний. К.:Вища школа, 1972. – С. 7-13.
 11. Яворський О.Г., Ющик Л.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб у запитаннях і відповідях. К.: «Здоров’я», 2003.
Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Організаційна поведінка”

Підготовлено доцентом кафедри медичного та екологічного менеджменту, к.е.н. длц.  Лазоренко Л.В..

Затверджено на засіданні кафедри медичного та екологічного менеджменту 

(Протокол №   від          2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 Навчальна програма дисципліни “Організаційна поведінка”. ― К.: МАУП, 2009. –  15 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Організаційна поведінка”, вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.

 

 

 

 

 

 

©    Міжрегіональна  Академія управління персоналом

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Як відомо, ефективне управління в сучасних умовах тісно пов’язане із взаємодією багатьох людей, що зумовлює необхідність планування та координації їхньої спільної діяльності. Таким чином, менеджери стикаються з проблемою впливу індивідів, груп, організаційних систем на ефективність та результати роботи. На перший погляд цей вплив має випадковий характер, і керівники не рідко покладаються на інтуїтивне усвідомлення вчинків своїх підлеглих.

Мета вивчення дисципліни «Організаційна поведінка» полягає у вироблені навичок вивчення індивідуально-психологічних характеристик особистості, її мотивації та ставлення до різних складових трудового процесу, вертикальних і горизонтальних комунікацій та міжособистісних стосунків, тенденцій організаційного розвитку та реакцій на зміни, що відбуваються. Це дає змогу ідентифікувати, зрозуміти й спрогнозувати людську поведінку в конкретних ситуаціях та формувати організаційну культури.

Завданням навчальної дисципліни є оволодіння студентами професійними знаннями і навичками, необхідними для раціональної організації праці, важливими чинниками чого є урахування індивідуальних та групових реакцій на структурні, кадрові і виробничі зміни, вдосконалення оточуючого середовища, розробка ефективної стратегії розвитку підприємства (організації), формування політики оптимальної мобілізації ресурсів.

Вивчення дисципліни «Організаційна поведінка» передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Менеджмент”, “Організаційна культура”, «Психологія» та ін.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з  дисципліни

 ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА

 

Назва змістового модулю і теми
Змістовний модуль 1. Організаційна поведінка особистості
1 Концептуальні основи організаційної поведінки.
2 Мотивація поведінки працівника в організації.
3 Формування груп та команди в організаціях.
Змістовний модуль 2. Управлінський аспект організаційної поведінки
4 Поведінковий аспект прийняття управлінських рішень.
5 Влада і лідерство.
6 Організаційна культура.

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

вивчення дисципліни

«ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА»

Змістовний модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ

Тема 1. Концептуальні основи організаційної поведінки

Організаційної поведінки як галузь соціальних наук. Організаційна поведінка – детермінанти успіху менеджменту. Складові частини прикладної поведінки науки. Внесок соціальних наук в дисципліну «Організаційна поведінка».

Сутність поняття «поведінка» Предмет організаційної поведінки. Об’єкти аналізу «організаційної поведінки».

Модель МакКінсі «7-S». Визначення поведінки за К.Левіном.  Фактори, які впливають на формування загальної поведінки.

Література: [1, 12, 16, 22]

Тема 2. Мотивація поведінки працівника в організації

Мотивація як процес спонукання індивіда чи групи людей. Мотиви та потреби людини. Процес мотивації в системі організаційної поведінки.

Мотиваційне поле. Разові настанови щодо мотивації виконання роботи.

 Змістовні теорії мотивації: теорія потреб А.Маслоу, двочинникова теорія Ф. Герцберга, теорія «Х» та «У» Д.МакГрегора, теорія Д. Мак-Клелланда, теорія К.Алдерфера.

Процесні теорії мотивації. Теорія очікування В.Врума. Теорія справедливості Дж. Адамса, теорія Портера-Лоулера. Теорія результативної валентності Дж. Аткінсона.

Теорія біхевіоризму. Основні категорії біхевіоризму. Теорія «поведінки людини» К. Арджиріса. Теорія «Z» В. Оучі.

Регулятори мотивації та основні мотиватори організаційної поведінки. Мотиваційні засоби менеджера. Види винагород. Методи соціального впливу та морального стимулювання.

Процес навчання в системі організаційної поведінки.

Література: [3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19]

 

Тема 3.  Формування груп та команди в організаціях

Групи і команди в організації. Умови та критерії груп. Причини об’єднання людей у групи та команди. Компоненти ефективної роботи груп.

Типи груп і команд: функціональна група, неформальна група і цільова група. Ознаки колективу. Чинники, що зумовлюють появу неформальних груп. Основні відмінності формальних та неформальних груп.

Чинники, що впливають на ефективність роботи групи. Групові норми. Модель «потенційної віддачі». Організаційний фактор. Статус та ролі членів групи. Види групових ролей: цільові, підтримуючі, негативні ролі.

Література: [11, 13, 14, 17]

 

Змістовний модуль 2. УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

Тема 4. Поведінковий аспект прийняття управлінських рішень

Сутність управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень: ухвалення рішення в умовах визначеності, в умовах ризику, в умовах невизначеності.

Етапи раціонального ухвалення управлінського рішення.

Групове ухвалення рішення в організаціях. Недоліки групових рішень. Адміністративна модель ухвалення рішення.

Роль інформації в прийнятті рішень. Вимоги до інформації. Джерела інформації. Комунікативний процес в управлінні. Методи вдосконалення міжособистісних комунікацій.

Література: [5, 9, 10, 11, 14. 15, 16, 21]

 

Тема 5. Влада і лідерство

Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.

Влада в управлінні. База і баланс влади. Види влади. Джерела влади керівника.

Природа лідерства. Теорії лідерства. Теорія харизматичного підходу. Теорія поведінкового підходу. Теорія ситуаційного підходу.

Література: [1, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 15]

Тема 6. Організаційна культура

Сутність організаційної культури. Види організаційних культур. Елементи та стадії формування організаційної культури.

Організаційна культура в сфері комунікацій. Культура і методика проведення ділових переговорів, виробничих нарад. Ділове листування.

Методика визначення особистісних якостей співробітника: анкетування, тестування тощо. Духовна культура та моральні якості керівника.

Етика і соціальна відповідальність в організації.

Література: [3, 20, 22]

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи – поглибити та розширити спектр знань в галузі організаційної поведінки на основі визначення та аналізу його проблемних аспектів, а також сформувати вміння самостійно працювати з навчальною літературою, законодавчими актами і статистичними матеріалами, та з матеріалами власних досліджень в організаціях.

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища (див. табл.)

Перша літера прізвища студента Номер варіанту контрольної роботи
А, Б, В 1
Г, Д, Е,Є 2
Ж, З, І 3
Й, К, Л 4
М, Н,О 5
П, Р, С 6
Т, У, Ф 7
Х, Ц, Ч 8
Ш, Щ 9
Ю, Я 10

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

         Варіант 1

 1. Індивідуальні цінності, які впливають на поведінку індивіда в організації.
 2. Методи соціального впливу та морального стимулювання.
 3. Які, на Ваш погляд, навички, виходячи з класифікації Г. Мінцберга, більш всього необхідні менеджеру? Відповідь обґрунтуйте.

 

         Варіант 2

 1. Модель МакКінсі «7-S».
 2. Планування особистого розвитку та кар’єри в організації.
 3. Які складові організації роботи найбільше впливають на поведінку виконавців в сучасних ринкових умовах? Проілюструйте свою відповідь прикладами з вашої організації.

 

         Варіант 3

 1. Структура особистості. Темперамент, характер, спрямованість особистості.
 2. Групи і команди в організації.
 3. Чи може поведінка  окремої людини впливати на розвиток організації? Проаналізуйте механізм такого впливу на конкретному прикладі.

 

         Варіант 4

 1. Сучасні теорії розвитку особистості.
 2.  Процес навчання в системі організаційної поведінки.
 3. Якими знаннями і навичками повинен володіти менеджер, щоб запобігти перекрученню інформації в процесі комунікації?

 

Варіант 5

 1. Самоменеджмент та його основні функції.
 2. Основні відмінності формальних та неформальних груп.
 3. Чи мають знати виконавці, які фінансові винагороди отримують їхні колеги за результати роботи? Який вплив ця інформація справляє на поведінку?

 

Варіант 6

 1. Мотиви та потреби людини.
 2. Культура і методика проведення ділових переговорів, виробничих нарад.
 3. Наведіть приклади конкретних ситуацій ефективного використання менеджером таких стилів поведінки в конфлікті, як компроміс, конкуренція, пристосування.

 

         Варіант 7

 1. Змістовні теорії мотивації.
 2. Види групових ролей: цільові, підтримуючі, негативні ролі.
 3. В яких ситуаціях керівник залежить від підлеглих? Наведіть приклади.

 

         Варіант 8

 1. Процесні теорії мотивації.
 2. Стадії становлення та розвитку колективу.
 3. Які фактори і яким чином визначають поведінку людей? Наведіть приклади.

 

Варіант 9

 1. Теорія біхевіоризму. Основні категорії біхевіоризму.
 2. Групове ухвалення рішення в організаціях.
 3. В яких, на ваш погляд, ситуаціях згідно із ситуаційною теорією лідерства Ф. Фідлера повинна бути орієнтація на задачу, а в яких на персонал?

 

Варіант 10

 1. Мотиваційні засоби менеджера.
 2. Дії менеджера щодо попередження та вирішення конфлікту.
 3. Які дії може вжити менеджер, щоб підвищити або послабити групову згуртованість? Наведіть приклади.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

 1. Сутність поняття «поведінка» Предмет організаційної поведінки. Об’єкти аналізу «організаційної поведінки».
 2. Модель МакКінсі «7-S».
 3. Визначення поведінки за К.Левіном.
 4. Темперамент, характер, спрямованість особистості.
 5. Індивідуальні характеристики особистості, що впливають на поведінку людини в організації.
 6. Сучасні теорії розвитку особистості.
 7. Закони поведінки індивіда.
 8. Самоменеджмент та його основні функції.
 9. Складові процесу оцінки виконання роботи.

10. Діюча модель виконання (Дж. Чалікофф).

11. Процес мотивації в системі організаційної поведінки.

12. Мотиваційне поле.

13. Теорія потреб А.Маслоу.

14. Двочинникова теорія Ф. Герцберга.

15. Теорія очікування В.Врума.

16. Теорія справедливості Дж. Адамса.

17. Теорія результативної валентності Дж. Аткінсона.

18. Основні категорії біхевіоризму.

19. Теорія «поведінки людини» К. Арджиріса.

20. Теорія «Z» В. Оучі.

21. Мотиваційні засоби менеджера.

22. Види винагород.

23. Методи соціального впливу та морального стимулювання.

24. Процес навчання в системі організаційної поведінки.

25. Управління за цілями як чинник формування організаційної  поведінки працівника.

26. Планування особистого розвитку та кар’єри в організації.

27. Групи і команди в організації.

28. Причини об’єднання людей у групи та команди.

29. Типи груп і команд: функціональна група, неформальна група і цільова група.

30. Чинники, що зумовлюють появу неформальних груп.

31. Основні відмінності формальних та неформальних груп.

32. Чинники, що впливають на ефективність роботи групи.

33. Види групових ролей: цільові, підтримуючі, негативні ролі.

34. Згуртованість груп. Типи згуртованості.

35. Модель групової поведінки Д.Хоманса.

36. Дії менеджера щодо підвищення або зниження групової згуртованості.

37. Стадії становлення та розвитку колективу: формування притирання, нормалізації, повної інтеграції.

38. Гуртки якості.

39. Умови прийняття управлінських рішень.

40. Етапи раціонального ухвалення управлінського рішення.

41. Групове ухвалення рішення в організаціях.

42. Вимоги до інформації.

43. Комунікативний процес в управлінні.

44. Методи вдосконалення міжособистісних комунікацій.

45. Види конфліктів.

46. Причини конфліктів.

47. Стадії конфліктів.

48. Дії менеджера щодо попередження та вирішення конфлікту.

49. Методи розв’язку конфліктів.

50. Стресові ситуації та їх вплив на організаційну поведінку.

51. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.

52. Джерела влади керівника.

53. Теорії лідерства.

54. Види організаційних культур.

55. Елементи та стадії формування організаційної культури.

56. Культура і методика проведення ділових переговорів, виробничих нарад.

57. Ділове листування.

58. Методика визначення особистісних якостей співробітника: анкетування, тестування тощо.

59. Духовна культура та моральні якості керівника.

60. Етика і соціальна відповідальність в організації.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ОСНОВНА:

 1. Завьялова Е. К., Посохова С. Т. Психология предпринимательства. —  СПб., 1997.
 2. Лэйхифф Дж. М., Пенроуз Дж. М. Бизнес-коммуникации. —  СПб., 2001.
 3. Катков В. Формирование организационной культуры на промышленном предприятии // Управление персоналом. — М., 2000. — № 2. —  С.66-70.
  1. Ложкін Г.В. та ін. Психологія конфлікту. – К: Професіонал, 2007. – 407 с.
  2. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение / пер. с англ. — СПб., 2000. – 448 с.
   1.    Палеха Ю.І. Ділова етика. – К: ЄУ, 2004. – 389 с.
   2. Русинка І. Конфліктологія. –К: Професіонал, 2007. – 334 с.
   3. Савельєва В.С. Управління персоналом. –К: Професіонал, 2005. – 336 с.
   4. Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом. —  СПб., 2000. – 238 с.
   5. Спивак В. А.Корпоративная культура. — СПб., 2001. —  352 с.
    1. 11.   Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. – К: Знання, 2005. – 260 с.
    2. Циба В.Т. Системна соціальна психологія. – К: ЦУЛ, 2006. – 328 с.

 

ДОДАТКОВА:

13. Андреева Г. М. Социальная психология. — М., 1996.

14. Аоки М. Фирма в японской економике. —  СПб., 1995.

15. Грачев М. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. —  М., 1993.

 1. Десслер Гари. Управление персоналом. —  М., 1997.
 2. Дорошева М. В. Подбор руководителя для конкретного коллектива. Подготовка резерва руководителей и выявление сотрудников с лидерским потенциалом // Психология в бизнесе. —  М., 1997.
 3. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. —  М., 1990.
 4. Зайцев Г. Г. Управление персоналом. —  СПб., 1998.
 5. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. —  М., 1995.
 6. Имидж американской фирмы: как он формируется? // Директор. —  М., 1994. —  № 3.
 7. Максвелл Дж. Шеф и его команда. — СПб., 1998.
Рубрика: Менеджмент: методические разработки | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Основи реабілітації, фізіотерапії, масажу” (для бакалаврів)

Підготовлено: викладачем кафедри адміністративного та медичного менеджменту Старих Любов Володимирівною 

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту (Протокол №6 від 17 січня 2011 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 Навчальна програма дисципліни “Основи реабілітації, фізіотерапії, масажу” (для бакалаврів)― К.: МАУП, 2011. – 21 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, а також список літератури.

©       Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП),

2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни “Основи реабілітації, фізіотерапії, масажу” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент і адміністрування”, професійне спрямування «Медичний та фармацевтичний менеджмент». Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної дисципліни «Основи реабілітації, фізіотерапії, масажу» після опанування студентами знань з курсів “Епідеміологія”, «Типові патологічні процеси», «Екологія з основами гігієни» та передує вивченню інших профілюючих навчальних дисциплін, таких як “Технологія надання медичних послуг”, «Організація терапевтичної допомоги», «Організація акушерсько-гінекологічної допомоги. Організація роботи пологових будинків», «Санітарно-епідеміологічне забезпечення роботи лікувально-профілактичних закладів», “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.

Мета курсу: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з основ реабілітації, фізіотерапії, масажу. Формування умінь щодо організації та проведення реабілітації, фізіотерапії, масажу при різноманітних захворюваннях. 

Студенти повинні знати:

1.  Теоретичні і методологічні основи раціонального застосування реабілітації, фізіотерапії, масажу для успішного відновлення здоров’я і працездатності людини після перенесених захворювань.  

2.  Принципову схему сучасної системи медичної реабілітації: лікарня — поліклініка (або реабілітаційний центр, санаторій) — диспансер.

3.  Особливості організації та проведення реабілітації, фізіотерапії, масажу при різних захворюваннях.

4.  Сучасні засоби і методи реабілітації, фізіотерапії, масажу.

Студенти повинні вміти:

1.  Обґрунтовувати головнi завдання реабілітації, фізіотерапії, масажу при окремих  хворобах.

2. Оцінювати фізичний розвиток, стан здоров’я, функціональний стан і фізичну працездатність і на підставі цього рекомендувати раціональні засоби реабілітації, фізіотерапії, масажу.

3. Проводити реабілітаційний прогноз, складати план реабілітаційного втручання, визначення цілей (короткотермінові, довготермінові), підбір засобів реабілітації, проведення реабілітаційного втручання, контроль (оперативний, поточний, етапний).

4. Визначати  основні протипоказання до реабілітації, фізіотерапії, масажу. Проводити  визначення толерантності до фізичного навантаження, оцінювати результати реабілітації.

5. Складання методики реабілітації, фізіотерапії, масажу при рiзноманiтних захворюваннях. Давати рекомендації хворому щодо рухового режиму, використанню засобів фізичної реабілітації на стаціонарному, амбулаторно-поліклінічному й санаторному етапах реабілітації при серцево-судинних, бронхо-легеневих і неврологічних захворюваннях, захворюваннях органів травлення та обміну речовин, при патології опорно-рухливого апарату.

6. Проводити спостереження під час проведення реабілітації, фізіотерапії, масажу з метою оцінки гігієнічних умов місць проведення занять, оцінки адекватності застосованих під час занять фізичних навантажень функціональному стану осіб, що займаються, правильності побудови і розподілу навантаження в занятті, щільності заняття й ін.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

„ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ФІЗІОТЕРАПІЇ, МАСАЖУ”

Назва змістового модулю та теми
Змістового модуль  I. Теоретичні основи реабілітації, фізіотерапії, масажу.
Тема 1. Реабілітація: основні поняття та завдання, мета і принципи.
Тема 2.  Види, етапи і періоди реабілітації
Тема 3. Загальнi засади фізіотерапії.
Тема 4. Сиcтеми, форми i класифiкацiя масажу. Iсторiя розвитку масажу.
Тема 5. Види масажу, апаратнi методи. Oсновнi прийоми масажу.
Змістового модуль ІІ. Медичні аспекти організації та проведення реабілітації, фізіотерапії, масажу
Тема 6. Фізична реабілітація  при захворюваннях органів серцево-судинної системи
Тема 7. Реабілітація, фізіотерапія, масаж при захворюваннях сиcтеми дихання.
Тема 8. Особливості реабілітації, фізіотерапії, масажу при захворюваннях органів травлення та обмiну речовин.
Тема 9. Реабілітація, фізіотерапія, масаж при патології опорно-рухливого апарату.
Тема 10. Особливості реабілітації, фізіотерапії, масажу при захворюваннях i порушеннях нервової снстеми.
Тема 11. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології.

 

Разом годин:

 

 

 

Зміст дисципліни

„ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ФІЗІОТЕРАПІЇ, МАСАЖУ”

Змістовий модуль І. Теоретичні основи реабілітації, фізіотерапії, масажу.

Тема 1. Реабілітація: основні поняття та завдання, мета і принципи.

Реабілітація як суспільно необхідне функціональне і соціально-трудове відновлення хворих та інвалідів, що здійснюється комплексним проведенням медичних, психологічних, педагогічних, професійних, юридичних, державних, суспільних та інших заходів, за допомогою яких можна повернути потерпілих до звичайного життя і праці, відповідно до їх стану. Головні завдання реабілітації. Принципи реабілітації: ранній початок реабілітаційних заходів; безперервність реабілітаційних заходів; комплексність реабілітаційних заходів; індивідуальність реабілітаційних заходів; необхідність реабілітації у колективі. Повернення хворого чи інваліда до активної праці як основна мета реабілітації.

Література:[1, 10, 13, 21,24,25,28]

Тема 2.  Види, етапи і періоди реабілітації

Медична реабілітація є фундаментом реабілітаційного процесу. Соціальна, чи побутова реабілітація — державно-суспільні дії, що спрямовані на повернення людини до активного життя та праці, правовий і матеріальний захист її існування. Професійна, чи виробнича реабілітація, яка забезпечує підготовку пацієнта до праці.

Періоди медичної реабілітації: лікарняний та після лікарняний. Принципова схема сучасної системи медичної реабілітації: лікарня — поліклініка (або реабілітаційний центр, санаторій) — диспансер.

Література:[1, 10,13, 15, 21,24,25]

Тема 3. Загальнi засади фізіотерапії.

Поняття про загальну фізіотерапію (фізичну терапію) як галузь медичної науки і практики. Класичний зміст поняття “фізіотерапія” (від грецьк. фізис — природа), що буквально означає “лікування природою”. Сучасний зміст фізіотерапії. Принципи сучасної фізіотерапії. Класифікація лікувальних фізичних факторів.

Література:[1, 5, 10,13, 21,24,25]

Тема 4. Сиcтеми, форми i класифiкацiя масажу. Iсторiя розвитку масажу.

Загальнi поняття масажу. Вплив масажу на рiзноманiтнi органи i системи (на шкiру, на нервову систему, на кровообiг i лiмфатичну систему, на м’язи, на опорно-рухливий апарат, на обмiн речовин та функцiї видiлення). Показання та протипоказання до масажу. Системи, форми та класифiкацiя масажу. Стисла характеристика фiнської, шведської, захiдної та iн. систем масажу. Характеристика спортивного, гiгiєнiчного, косметичного i лiкувального масажу. Види спортивного масажу.

Література:[1,2,3, 21, 31]

Тема 5. Апаратнi методи та основнi прийоми масажу.

Поняття загального i часткового самомасажу. Особливостi методики. Самомасаж у спiввiдношеннi з iншими засобами вiдновлення. Навички самомасажу. Оволодiння прийомами масажу. Гiгiєнiчнi аспекти масажу. Вимоги до помешкання, до тiєї людини, якiй роблять масаж, вимоги до того, хто проводить масаж. Oсновнi прийоми масажу. Допомiжнi прийоми. Методика проведення лiкувального масажу. Масаж при рiзноманiтних хворобах.

Література:[1,2,3, 21, 31]

 

 

Змістового модуль ІІ. Медичні аспекти організації та проведення реабілітації, фізіотерапії, масажу

Тема 6. Фізична реабілітація  при захворюваннях органів серцево-судинної системи

Основні засоби фізичної реабілітації (ЛФК, масаж, фізіотерапія, працетерапія, механотерапія),підбір засобів реабілітації, проведення реабілітаційного втручання, контроль (оперативний, поточний, етапний), основні протипокази до занять фізичною реабілітацією, визначення толерантності до фізичного навантаження, оцінювання результатів реабілітації, вплив лікарських препаратів на м’язову діяльність в процесі фізичної реабілітації, особливості фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця, інфаркті міокарда, гіпертонічній хворобі, атеросклерозі, варикозному розширені вен, недостатності кровообігу, міокардиті, перикардиті, ендокардиті, вадах серця, ревматизмі, ускладнення в процесі фізичної реабілітації.

Література:[1-3,5,10,13,21,22,25-28]

 

Тема 7. Реабілітація, фізіотерапія, масаж при захворюваннях сиcтеми дихання.

Фізична реабілітація при патологiї легенiв. Головнi i загальнi завдання реабілітації, фізіотерапії, масажу при  патологiї системи дихання. Засоби, форми i методи реабілітації, фізіотерапії, масажу при патологiї системи дихання. Гiпо- i гiпервентиляцiя. Протипоказання для занять з реабілітації, фізіотерапії, масажу  у хворих iз захворюванням системи дихання. Iндивiдуальний пiдхiд при виборi комплексiв i методiв фізичної реабiлiтацiї хворих. Методика фізичної реабiлiтацiї при рiзноманiтних захворюваннях системи дихання.

Література:[1,3,5,6,8-10,12,15,20,21,31]

Тема 8. Особливості реабілітації, фізіотерапії, масажу при захворюваннях органів травлення та обмiну речовин.

Анатомо-фiзiологiчне обґрунтування реабілітації, фізіотерапії, масажу  при захворюваннях органів травлення, ендокринних захворюваннях i порушеннях речовин. Фізична реабілітація — складова частина комплексного лiкування хвороб opгaнiв травлення. Дiя реабілітації, фізіотерапії, масажу при захворюваннях органів травлення. Методика фізичної реабілітації  при рiзноманiтних захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Стимулюючий вплив реабілітації, фізіотерапії, масажу на регуляторнi механiзми травлення. Фізична реабілітація при ендокринних захворюваннях. Механiзми дiї реабілітації, фізіотерапії, масажу  при захворюваннях обмiну речовин. Засоби i форма фізіотерапії, масажу  при реабiлiтацiї хворих з ендокринною патологiєю.

Література:[1-3,9,10,19,21,27]

 

Тема 9. Реабілітація, фізіотерапія, масаж при патології опорно-рухливого апарату.

Анатомо-фiзiологiчне обrpунтування дiй реабілітації, фізіотерапії, масажу  при патології опорно-рухливого апарату. Фізична реабілітація — як метод лiкувального i профiлактичного впливу, який використовується з цiллю вiдбудови порушених функцiй опорно-рухливого апарату. Дiя реабілітації, фізіотерапії, масажу при патологiї ОРА. Форми, засоби та протипоказання до реабілітації, фізіотерапії, масажу при реабiлiтацiї хворих з патологiєю опорно-рухливого апарату. Реабілітації, фізіотерапії, масажу при рiзноманiтних травмах i захворюваннях опорно-рухливого апарату. Реабiлiтацiя спортсменiв з порушенням опорно-рухливого апарату.

Література:[1,2,5,9,11,14,18,28,31]

Тема 10. Особливості реабілітації, фізіотерапії, масажу при захворюваннях i порушеннях нервової снстеми.

Анатомо-фiзiологiчне обrpунтування дiй реабілітації, фізіотерапії, масажу при захворюваннях i порушеннях нервової системи. Кiлькiсна оцiнка стану окремих функцiй руху: тонусу, сили м’язiв, об’єму активних pyxiв. Значення компенсаторно-привлаштованих реакцiй органiзму у реабiлiтацiї. Уявлення про процес вiдновлення нервової системи. Реабілітація, фізіотерапія, масаж  при захворюваннях нервової системи як важливий компонент комплексної системи реабiлiтацiї. Правила проведення фізичної реабілітації при неврологiчнiй патології. Поняття загального укрiплення i спецiальної лiкувальної гiмнастики. Форми i засоби фізичної реабілітації при нервових захворюваннях.

Література:[3,4,10,12,13,21,24]

 

 Тема 11. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації. Показання та протипоказання до застосування засобів фізичної реабілітації при вагітності. Складання схеми процедури і комплексу процедури лікувальної гімнастики залежно від періоду вагітності. Показання та протипоказання до призначення засобів фізичної реабілітації в гінекологічної практиці. Особливості окремих методик фізичної реабілітації при хронічних запальних захворюваннях жіночих статевих органів, аномаліях положень матки. Складання схеми процедури і комплексу процедури лікувальної гімнастики.

Література:[1-3,5,6,13,22,26-28]

 

 

методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент і адміністрування” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань з навчальної дисципліни “Основи реабілітації, фізіотерапії, масажу”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі Адміністративного та медичного менеджменту відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-24.

Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. табл.)

Перша літера прізвища студента

№ варіанта контрольної роботи
А,Б, 1
В,Г, 2
Д,Е,Є, 3
Ж,З,І,Ї,Й, 4
К,Л, 5
М,Н, 6
О,П, 7
Р, С, 8
Ф,Х,Ц 9
Ч,Ш,Щ,Ю,Я 10

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Основи реабілітації, фізіотерапії, масажу”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями правового регулювання в сфері охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

 Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації ( або реальні документи медичної установи);
 • оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання, тощо).

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

 

 1. Поняття «реабілітація, фізіотерапія, масаж».
 2. Показання та протипоказання до застосування реабілітації, фізіотерапії, масажу при травмах опорно-рухового апарату.
 3. Завдання та методика фізичної реабілітації в залежності від періоду (іммобілізаційний, постіммобілізаційний, відновний) та методу лікування. Обґрунтування вибору засобів та форм реабілітації, фізіотерапії, масажу.

 

Варіант 2

 1. Фізична реабілітація — як метод лiкувального i профiлактичного впливу, який використовується з цiллю вiдбудови порушених функцiй опорно-рухливого апарату.
 2. Особливості методики і спеціальні вправи при плоскостопості, порушеннях постави та сколіозі залежно від його ступеня.
 3. Форми i засоби, правила проведення фізичної реабілітації при неврологiчнiй патології.

 

Варіант 3

 1. Обґрунтування методики реабілітації, фізіотерапії, масажу  при захворюваннях органів травлення, ендокринних захворюваннях i порушеннях речовин.
 2. Сучасні технології фізичної реабілітації хворих на дитячій церебральний параліч. 
 3. Характеристика спортивного, гiгiєнiчного, косметичного i лiкувального масажу.  

 

 

Варіант 4

 1. Фізична реабілітація хворих дітей раннього віку.
 2. Задачі та особливості реабілітації, фізіотерапії, масажу при хронічних запальних захворюваннях жіночих статевих органів.
 3. Механізми лікувальної дії масажу на організм. Основні прийоми масажу.

 

 

Варіант 5

 1. Поняття про загальну фізіотерапію як галузь медичної науки і практики.
 2. Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи.
 3. Періоди медичної реабілітації: лікарняний та після лікарняний.

 

Варіант 6

 1. Види, етапи і періоди фізичної реабілітації.
 2.  Головнi i загальнi завдання реабілітації, фізіотерапії, масажу при  патологiї системи дихання.
 3. Характеристика спортивного, гiгiєнiчного, косметичного i лiкувального масажу.

 

Варіант 7

 1. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології.
 2. Загальнi поняття масажу. Вплив масажу на рiзноманiтнi органи i системи.
 3. Принципи сучасної фізіотерапії. Класифікація лікувальних фізичних факторів.

 

 

Варіант 8

 1. Періоди та етапи фізичної реабілітації. 
 2. Показання та протипоказання до призначення засобів фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи.
 3. Стисла характеристика фiнської, шведської, захiдної систем масажу.

 

Варіант 9

 

 1. Реабілітація як суспільно необхідне функціональне і соціально-трудове відновлення хворих та інвалідів.
 2. Механізми лікувальної дії масажу на організм.
 3. Показання та протипоказання до призначення засобів фізичної реабілітації при бронхолегеневій патології.

 

Варіант 10

 

 1. Засоби, форми та методи фізичної реабілітації. 
 2. Основи лікувального масажу. Показання та протипоказання до призначення масажу.
 3. Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії.
  1. Поняття «реабілітація, фізіотерапія, масаж».
  2. Засоби, форми та методи фізичної реабілітації. 
  3. Періоди та етапи фізичної реабілітації. 
  4. Фізичні вправи – основний засіб фізичної реабілітації.
  5. Механізми лікувальної дії фізичних вправ. Класифікація фізичних вправ.
  6. Показання та протипоказання до призначення лікувальної гімнастики.
  7. Режими рухової активності.
  8. Показання до призначення рухових режимів на стаціонарному, санаторному і амбулаторно-поліклінічному етапах реабілітації, їх задачі і зміст.
  9. Основи лікувального масажу.
  10. Обладнання та санітарно-гігієнічні вимоги до масажного кабінету.
  11. Види масажу.
  12. Показання та протипоказання до призначення масажу.
  13. Механізми лікувальної дії масажу на організм.
  14. Основні прийоми масажу.
  15. Показання та протипоказання до призначення засобів фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи.
  16. Завдання та особливості методики фізичної реабілітації при інфаркті міокарда з переліком спеціальних вправ.
  17.  Завдання та особливості методики фізичної реабілітації  при ішемічній хворобі серця з переліком спеціальних вправ.
  18. Завдання та особливості методики реабілітації, фізіотерапії, масажу при гіпертонічній хворобі та гіпотензії з переліком спеціальних вправ.
  19. Показання та протипоказання до призначення засобів фізичної реабілітації при бронхолегеневій патології.
  20. Завдання та особливості методики реабілітації, фізіотерапії, масажу  при гострому бронхіті та пневмонії з переліком спеціальних вправ.
  21. Завдання та особливості методики реабілітації, фізіотерапії, масажу  при хронічному бронхіті, бронхіальній астмі та плевриті з переліком спеціальних вправ.
  22. Показання та протипоказання до призначення засобів реабілітації, фізіотерапії, масажу при захворюваннях органів травлення.
  23. Завдання та особливості методики реабілітації, фізіотерапії, масажу  при хронічному гастриті та виразковій хворобі дванадцятипалої кишки з переліком спеціальних вправ.
  24. Показання та протипоказання до призначення засобів реабілітації, фізіотерапії, масажу при захворюваннях нирок та порушеннях обміну речовин.
  25. Особливості методик реабілітації, фізіотерапії, масажу при ожирінні та цукровому діабеті.
  26. Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії
  27. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах грудної і черевної порожнин.
  28. Показання та протипоказання до призначення фізичної реабілітації в хірургії.
  29. Завдання і особливості методики реабілітації, фізіотерапії, масажу у передопераційний і післяопераційний періоди при оперативних втручаннях на органах черевної порожнини залежно від рухового режиму та перебігу післяопераційного періоду з переліком спеціальних вправ.
  30. Завдання і особливості методики реабілітації, фізіотерапії, масажу у передопераційний і післяопераційний періоди при оперативних втручаннях на органах грудної порожнини залежно від рухового режиму та перебігу післяопераційного періоду з переліком спеціальних вправ.
  31. Фізична реабілітація в травматології та ортопедії.
  32. Показання та протипоказання до застосування реабілітації, фізіотерапії, масажу при травмах опорно-рухового апарату.
  33. Завдання та методика фізичної реабілітації в залежності від періоду (іммобілізаційний, постіммобілізаційний, відновний) та методу лікування.
  34. Обґрунтування вибору засобів та форм реабілітації, фізіотерапії, масажу в залежності від періоду та методу лікування.
  35. Показання та протипоказання до застосування засобів реабілітації, фізіотерапії, масажу при ортопедичних порушеннях у дітей.
  36. Особливості методики і спеціальні вправи при плоскостопості, порушеннях постави та сколіозі залежно від його ступеня.
  37. Особливості методики і спеціальні вправи при уродженій м’язовій кривошиї, уродженому вивиху стегна.
  38. Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової систем
  39. Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах центральної нервової системи.
  40. Показання та протипоказання до застосування засобів фізичної реабілітації при неврологічних захворюваннях.
  41. Завдання та особливості методики фізичної реабілітації при гострому порушенні мозкового кровообігу (інсульті), лікування положенням, спеціальні вправи.
  42. Особливості застосування фізичної реабілітації при закритих та відкритих травмах головного мозку.
  43. Сучасні технології фізичної реабілітації хворих на дитячій церебральний параліч.  
  44. Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах периферичної нервової системи.
  45. Показання та  протипоказання до застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях та травмах периферичної нервової системи.
  46. Особливості відновно-компенсаторної терапії при невриті лицевого нерва, спеціальні фізичні вправи. 
  47. Окремі методики лікувальної гімнастики при невриті ліктьового і променевого нервів, радикуліті.
  48. Фізична реабілітація при травматичних ушкодженнях спинного мозку.
  49. Фізична реабілітація в педіатрії  та акушерсько-гінекологічної практиці.
  50. Особливості фізичного виховання немовлят.
  51. Фізична реабілітація хворих дітей раннього віку.
  52. Особливості фізичного виховання немовлят.
  53. Задачі та особливості методики лікувальної гімнастики у  дітей раннього віку при гострій пневмонії.
  54. Задачі та особливості методики лікувальної гімнастики у  дітей раннього віку при рахіті та гіпотрофії.
  55. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології.
  56. Особливості методики використання фізичних вправ для жінок з нормальним перебігом вагітності залежно від триместру.
  57. Особливості методики застосування фізичних вправ у пологах та післяпологовому періоді.
  58. Показання та  протипоказання до призначення засобів фізичної реабілітації в гінекологічної практиці.
  59. Задачі та особливості реабілітації, фізіотерапії, масажу при хронічних запальних захворюваннях жіночих статевих органів.
  60.  Особливості реабілітації, фізіотерапії, масажу аномаліях положень матки, при розладах менструальної функції.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Myxiн В.М. Фiзична реабiлiтацiя. — Київ, Олiмпiйська лiтература, 2000. – 424с.
 2. Бирюков А.А. Лечебный массаж: Учебное пособие. — К: Олимпийская литература, 1995. -200 с.
 3. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах. Ростов Н/Д: изд-во «Феникс», 1999. — 352 с.
 4. Гурленя А. М., Багель Г. Е. Физиотерапия и курортология нервных болезней — Минск: Вышэйш. шк., 1989. —398 с.
 5.  Дубровский В.И. Лечебная физическая терапия: Учебник для студентов вузов. — М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 1998. — 608 с.: ил.
 6. Иванов С.М. Врачебный контроль и лечебная физкультура: Учебник. — М.: Медицина, 1964. — 430 с.: ил.
 7. Крылов А. А., Марченко В. А. Руководство по физиотерапии. — СПб.: Питер, 2000. — 416 с.
 8. Лечебная физическая культура: Справочник / Епифанов В.А., Мошков В.Н., Антуфьева Р.И. и др.: под ред. Епифонова. — М.: Медицина, 1988. — 528 с.: ил.
 9. Лещинский А. Ф., Улащиков С. С. Комплексное использование лекарственных средств и физических факторов при различной патологии. — К.: Здоровья, 199. — 240 с.

10. Мухін В.М. Фізична реабілітація. — К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.

11. Основи фізичної реабілітації: навч. Посібник. – Кіровоград: РВВКДПІ ім. В. Винниченка, 2004. – 238 с.

12. Панасюк Є. М., Федорів Я. М., Модилевський В. М., Фільчикова З. І. Фізіотерапія. — К.: Здоров’я, 1995. —196 с.

13. Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физической культуры / Под общей ред. проф. С.Н. Попова. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1999. – 608 с.

Додаткова література:

14. Беловой А.Н., Шепетовой О.Н., Руководство по реабилитации больных с двигательными нарушениями. – М.: Антидор, 1998. – 224 с.

15. Боголюбов В. М., Зубкова С. М. Адаптивные изменения в организме при действии физических факторов // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия — 1995. —№ 1. — С. 5–9.

16. Дубровский В. И. Реабилитация в спорте. — М.: Физкультура и спорт, 1991.  204 с.

17. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина: Учебник. — М.: Медицина, 1999 — 304 с.: ил. — ( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

18. Епифанов В.А., Епифанов А.В. Реабилитация в травматологии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 336 с. – (Библиотека врача-специалиста).

19. Клячкин Л.М., Щегольков А.М. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями внутренних органов: Руководство для врачей. – М.: Медицина, 2000. – 328 с.: ил.

20. Кузьмин В.Д. Дыхательная гимнастика. Серия «Панацея». Ростов н/Д: «Феникс», 2000. — 224с.

21. Куничев Л. А. Лечебный массаж (справочник для средних медицинских    работников). — Л.:    Медицина,    1979.—216   с,    ил.

22. Лисенюк В. П., Самосюк І. З., Кожанова А. К. Сучасні стандарти та критерії у реабілітаційній медицині // Вопр. реабилитации, курортологии, физиотерапии. — 2000. —№ 2. — С. 48–51.

23. Лікувальна фізична культура та спортивна медицина / В.В. Клапчук, Г.В. Дзяк, Г.В. Муравов І.В. та ін. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.

24.  Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи: Навчальний посібник. – К.: Олімпійська література, 2006. – 196 с.

25. Медицинская реабилитация. /Под редакцией В.М. Боголюбова. В 3-х книгах. – Издательство 3-е испр. и доп. – М.: Издательство БИНОМ, 2010.

26. Медицинская реабилитация: Руков. для вр. / Под ред. В.А. Епифанова.–М.: Медпрес – информ, 2005. – 328 с.

27. Медицинская реабилитация в терапии: Рук. для студ. и врачей / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная, И. Р. Швиренко и др.; Под ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. — Донецк: ОАО “УкрНТЭК”, 2001. — 1076 с.

28. Мурза В.П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник. – К.: «Олан», 2004. – 559 с.

29. Нил Ф. Гордон. Хроническое утомление и двигательная активность. — Киев.: Олимпийская литература, 1999. — 128 с.

30. Пономаренко Г. Н. Синдромно-патогенетический подход—стратегия развития физиотерапии в ХХI в. // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия. — 2000. — №1. —С. 7–9.

31. Фокин В.Н. Полный курс массажа: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство ФАИР», 2008. – 512 с.: ил. – (Популярная медицина).

Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма з дисципліни “Основи сестринської справи” (для бакалаврів)

Підготовлено: старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (Протокол №2 від 16 вересня   2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Основи сестринської справи” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2009. -15 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2009

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поглиблення та систематизація знань і умінь з основ сестринської справи у відповідності до принципів медичної етики та деонтології, а також набуття та удосконалення професійних навичок бакалавра з медичного та фармацевтичного менеджменту є невід’ємною складовою частиною учбового процесу, завдяки який формуються засади вивчення студентом подальших клінічних дисциплін – внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами “по вертикалі” та формування умінь застосовувати знання з сестринської справи в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Мета вивчення дисципліни: на основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні знання та практичні навички щодо визначення змісту та основних засад медсестринського процесу у професійної діяльності медичної сестри, демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри в системі закладів охорони здоров’я.

Основними завданнями дисципліни є  вивчення:

 • комплексу медсестринських заходів, спрямованих на створення сприятливих умов успішного лікування хворих, а також полегшення їх стану і задоволення основних фізіологічних потреб організму;
 • основ санології;
 • основних принципів практичної діяльності медичної сестри;
 • принципів моралі, гуманізму в діяльності медичних працівників;
 •  оптимальних для лікування умов у стаціонарі завдяки дотримання встановлених санітарних норм;
 • основні правил зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію.

При вивченні курсу “Основи сестринської справи”  передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “Основи сестринської справи” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Загальний догляд за хворими”, “Медична біологія”, “ Біоорганічна та біологічна хімія”, “Мікробіологія”, “Педіатрія”, “Хірургія” тощо.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

з  дисципліни 

 ОСНОВИ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ 

 

Назва змістового модуля  і теми
Змістовий модуль 1. Історія сестринської справи  
1 Значення сестринської справи для охорони здоров’я, її основні функції
2 Стандарти сестринського догляду
3 Мистецтво спілкування в медсестринстві
Змістовий модуль  2. Основи санології
4 Здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань
5 Раціональне харчування
Змістовий модуль  3. Основи практичної діяльності медичної сестри
6 Інфекційна безпека
7 Прийом пацієнта
8 Спостереження за пацієнтами
Змістовий модуль  4. Маніпуляційна техніка
9 Методи найпростішої фізіотерапії
10 Застосування лікарських засобів
11 Лабораторні та інструментальні методи дослідження

Разом годин:

 

 

 

Зміст

 дисципліни

ОСНОВИ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

Змістовий модуль 1. Історія сестринської справи

Тема 1. Значення сестринської справи для охорони здоров’я, її основні функції

Визначення поняття сестринської справи. Значення сестринської справи для охорони здоров’я, її основні функції. Історія розвитку сестринської справи в Україні. Система підготовки медсестер в Україні сьогодні, спеціалізація. Кваліфікаційна характеристика медичної сестри (призначення, вимоги до особистості, професійні вимоги). Роль медичної сестри в лікувальному процесі. Догляд за пацієнтами як лікувальний чинник. Професійні шкідливості в роботі медсестри, їх профілактика. Дотримання правил техніки безпеки. Права і обов’язки медичної сестри. Система підвищення кваліфікації. Атестація професійного рівня, кваліфікаційні категорії.

Література: [1, 2, 9]

Тема 2. Стандарти сестринського догляду

Перспективи розвитку сестринської справи. Поняття про сестринський процес. Сестринський процес: наочний підхід до сестринської справи. Мета сестринського процесу. Необхідність впровадження сестринського процесу в сестринську освіту і сестринську практику. Етапи сестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу. Значення стандартних планів сестринського догляду. Поняття про приблизну учбову сестринську історію хвороби. Моделі сестринської справи (Орем, Рой, Хендерсен і т.д.).

Література: [4, 8, 12, 13]

Тема 3. Мистецтво спілкування в медсестринстві

Навчання в сестринській справі. Сестринська педагогіка. Спілкування як ефективний спосіб допомоги людям в адаптації до змін в житті у зв’язку з захворюванням. Рівні спілкування. Два типи спілкування: словесний і безсловесний. Ясність і стислість мови темп, гучність. Словниковий склад. Розрахунок часу. Майстерність письма як форма словесного спілкування з пацієнтами, що страждають на зниження слуху. Підтримка зв’язків з пацієнтами, нездатними до вербального спілкування. Самоконтроль медичної сестри при безсловесному спілкуванні (обличчя, міміка, жести). Педагогічний такт. Необхідні комунікативні навички.

Література: [5, 6, 11]

 

Змістовий модуль  2.  Основи санології

 

  Тема 4. Здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань

 

Визначення поняття здоров’я, індивідуального і суспільного здоров’я. Показники суспільного здоров’я: народжуваність, смертність, середня тривалість життя, захворюваність. Чинники ризику виникнення захворювань. Характеристика найбільш вагомих чинників: забруднення навколишнього природного середовища, нераціональне харчування, гіподинамія, шкідливі звички (алкоголізм, паління, наркоманія, токсикоманія). Психоемоційна напруженість. Генетична схильність та ін.

Література: [5, 6, 16]

 

Тема 5. Раціональне харчування

Раціональне харчування – чинник профілактики захворювань. Визначення поняття, вплив раціонального харчування на здоров’я. Основні вимоги до раціонального харчування. Енергетична цінність харчового раціону. Основні принципи збалансованого харчування, засвоюваність, органолептичні властивості, різноманітність їжі, санітарно-гігієнічні вимоги до їжі. Режим харчування. Поєднання раціонального харчування з правильною oрганізацією рухового режиму. Харчування в похилому віці. Харчування при розумовій та фізичній праці. Організація харчування залежно від інтенсивності (енерговитрат) праці.

Література: [7, 10, 14]

Змістовий модуль  3. Основи практичної діяльності медичної сестри

 

Тема 6. Інфекційна безпека

Інфекційний контроль. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Проблеми внутрішньолікарняної інфекції. Інфекційний процес: визначення, способи передачі інфекції. Фактори, що впливають на схильність “господаря” до інфекції. Інфекційний контроль в ЛПУ. Характеристика і способи передачі збудників внутрішньолікарняної інфекції. Групи ризику. Заходи профілактики і контролю. Обробка рук до і після виконання маніпуляції. Обробка рук і слизових оболонок при контакті з біологічними рідинами. Значення дезинфекції і стерилізації виробів медичного призначення в профілактиці внутрішньолікарняної інфекції. Види, методи і режими дезинфекції в ЛПУ.

Література: [3 – 5, 10, 11]

Тема 7. Прийом пацієнта

 

Обладнання і функції приймального відділення стаціонару. Зміст роботи сестринського персоналу приймального відділення. Шляхи госпіталізації пацієнтів у стаціонар. Огляд волосяних частин тіла пацієнта для виявлення педикульозу. Дезинсекційні засоби при педикульозі. Види санітарної обробки пацієнтів: повна і часткова. Медична документація приймального відділення стаціонару.

Література: [3 – 6, 10]

 

Тема 8. Спостереження за пацієнтами

Оцінка функціонального стану пацієнта медсестрою. Термометрія. Дихання (частота, глибина, ритм). Визначення частоти дихання. Спірометрія, зокрема визначення життєвої ємності легенів. Основні симптоми при захворюванні органів дихання. Патологічні типи дихання: Куссмауля, Чейна–Стокса, Біота. Пульс. Його характеристика (ритм, частота, наповнення, напруження). Артеріальний тиск (систолічний, діастолічний, пульсовий). Техніка вимірювання артеріального тиску (АТ). Спостереження і догляд за пацієнтами з порушеннями функції системи кровообігу.

Література: [5 – 7, 10, 11]

Змістовий модуль 4. Маніпуляційна техніка

 

Тема 9. Методи найпростішої фізіотерапії

Гірудотерапія. Оксигенотерапія. Поняття про найпростішу фізіотерапію. Види найпростіших фізіотерапевтичних процедур. Право пацієнта на інформацію про процедуру. Необхідність згоди пацієнта на процедуру. Місцеві ванни: з поступовим підвищенням температури, теплі, контрастні, холодні. Місцеві обливання. Обмивання. Розтирання.

Література: [3, 10, 14, 15]

 

 

Тема 10. Застосування лікарських засобів

Вибірка призначень з листка лікарських призначень пацієнта. Виписування вимоги – накладної на лікарські засоби і порядок отримання їх з аптеки. Правила зберігання і розподілення лікарських засобів у відділені. Виписка, облік і зберігання наркотичних, сильнодіючих, гостро-дефіцитних та дорогокоштуючих лікарських засобів. Оформлення журналів обліку лікарських засобів. Шляхи і способи введення лікарських засобів для ентерального застосування. Право пацієнта на інформацію про лікарські засоби. Необхідність отримання згоди пацієнта на введення ліків. Оснащення і документація процедурного кабінету. Посадові інструкції медичної сестри процедурного кабінету.

Література: [4, 5,  6, 14, 15]

 

Тема 11. Лабораторні та інструментальні методи дослідження

Участь медичної сестри. Підготовка пацієнта, оснащення, взяття і направлення матеріалу на лабораторне обстеження. Чинні накази МОЗ України про лабораторне дослідження хворих на ангіну з метою виявлення і профілактики дифтерії. Підготовка пацієнта до рентгенологічного дослідження. Підготовка пацієнта до ультразвукового та ендоскопічного дослідження. Підготовка пацієнта і участь в проведенні пункції. Спостереження і догляд за пацієнтом після пункції.

Література: [3,5,6]

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Визначення поняття сестринської справи.
 2. Значення сестринської справи для охорони здоров’я, її основні функції.
 3. Історія розвитку сестринської справи в Україні.
 4. Система підготовки медсестер в Україні.
 5. Кваліфікаційна характеристика медичної сестри.
 6. Роль медичної сестри в лікувальному процесі.
 7. Догляд за пацієнтами як лікувальний чинник.
 8. Професійні шкідливості в роботі медсестри, їх профілактика.
 9. Права і обов’язки медичної сестри.

10. Система підвищення кваліфікації. Атестація професійного рівня, кваліфікаційні категорії.

11. Поняття про сестринський процес.

12. Сестринський процес: наочний підхід до сестринської справи.

13. Мета сестринського процесу.

14. Етапи сестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу.

15. Значення стандартних планів сестринського догляду.

16. Поняття про приблизну учбову сестринську історію хвороби.

17. Навчання в сестринській справі.

18. Сестринська педагогіка.

19. Спілкування як ефективний спосіб допомоги людям в адаптації до змін в житті у зв’язку з захворюванням.

20. Майстерність письма як форма словесного спілкування з пацієнтами, що страждають на зниження слуху.

21. Підтримка зв’язків з пацієнтами, нездатними до вербального спілкування.

22. Необхідні комунікативні навички.

23. Визначення поняття здоров’я, індивідуального і суспільного здоров’я.

24. Показники суспільного здоров’я: народжуваність, смертність, середня тривалість життя, захворюваність.

25. Чинники ризику виникнення захворювань.

26. Психоемоційна напруженість.

27. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

28. Гарантії та захист законних прав медичної сестри.

29. Етичний Кодекс медичної сестри України.

30. Інфекційний контроль.

31. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів.

32. Проблеми внутрішньолікарняної інфекції.

33. Інфекційний процес: визначення, способи передачі інфекції.

34. Характеристика і способи передачі збудників внутрішньолікарняної інфекції.

35. Обробка рук до і після виконання маніпуляції.

36. Обробка рук і слизових оболонок при контакті з біологічними рідинами.

37. Значення дезинфекції і стерилізації виробів медичного призначення в профілактиці внутрішньолікарняної інфекції.

38. Види, методи і режими дезинфекції в ЛПУ

39. Обладнання і функції приймального відділення стаціонару.

40. Зміст роботи сестринського персоналу приймального відділення.

41. Шляхи госпіталізації пацієнтів у стаціонар.

42. Медична документація приймального відділення стаціонару.

43. Оцінка функціонального стану пацієнта медсестрою.

44. Термометрія.

45. Дихання (частота, глибина, ритм).

46. Патологічні типи дихання: Куссмауля, Чейна–Стокса, Біота.

47. Пульс. Його характеристика (ритм, частота, наповнення, напруження).

48. Артеріальний тиск (систолічний, діастолічний, пульсовий).

49. Оксигенотерапія.

50. Види найпростіших фізіотерапевтичних процедур.

51. Право пацієнта на інформацію про процедуру. Необхідність згоди пацієнта на процедуру.

52. Вибірка призначень з листка лікарських призначень пацієнта.

53. Виписування вимоги – накладної на лікарські засоби і порядок отримання їх з аптеки.

54. Правила зберігання і розподілення лікарських засобів у відділені.

55. Виписка, облік і зберігання наркотичних, сильнодіючих, гостро-дефіцитних та дорогокоштуючих лікарських засобів.

56. Оформлення журналів обліку лікарських засобів.

57. Право пацієнта на інформацію про лікарські засоби. Необхідність отримання згоди пацієнта на введення ліків.

58. Оснащення і документація процедурного кабінету.

59. Посадові інструкції медичної сестри процедурного кабінету.

60. Чинні накази МОЗ України про лабораторне дослідження хворих на ангіну з метою виявлення і профілактики дифтерії.

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

А. Основна література

 

 1. Наказ МОЗ України “Про затвердження “Програми розвитку медсестринства України на 2005 – 2010 рр.” № 585 від 08.11 2005.
 2. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнята 3 Всесвітньою Медичною Асамблеєю. ‑ Лондон, 1949 // СД Бізнес-комплект Юрист-плюс. – К., Центр компьютерных технологий.
 3. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: Здоров’я, 2000. – 248с.
 4. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства. – К.: Здоров’я, 2001. – 208с.Сестринское дело (учебное пособие под ред. проф. А.Ф.Краснова ). — Самара: Перспектива ,1998. — 365с.
 5. Сестринська справа (навчальний посібник під ред. проф. М.Г.Шевчука) — Київ: Здоров’я, 1994. -493с.
 6. Пасечко Н.В. Основи сестринської справи. Курс лекцій. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. — 494с.
 7. Левченко В.А., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. та ін. Внутрішні хвороби. Львів: Світ, 1995. – 437с.

 

Б. Додаткова література

 1. Андріївський І.Ю., Cільчук Т.Т. Медсестринська модель Мойри Аллен – одна з найсучасніших моделей // Медсестринство України. – 2003. – № 2. – С. 24-25.
 2. Губенко І.Я., Бразалій Л.П., Шевченко О.Т. До питання поєднання медсестринської освіти та практики на основі запровадження медсестринського процессу // Медична освіта, № 4, 2007.

10. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Основы общего ухода за больными.-М.: Медицина, 1991 – 356 с.

11. Касевич Н.М., Практикум із сестринської справи.- Сімферополь:Таврида, 1995. -248с.

12. Медсестринська теорія та концептуальна модель // Громадський коледж ім. Грента МакЮена. – Торонто, 1996.

13. Медсестринство: Модуль 3. Медсестринський процес. – Громадський коледж імені Грента МакЮена, 1998. – 84с.

14. Никула Т.Д., Шевчук С.Г., Мазниченко Л.Г., Новікова Т.Г., Загальний догляд за хворими: посібник для самостійного освоєння практичних навичок студентами медичних вузів.-К.: ЦМК з ВМО МОЗ України, КМІ, 1992.-186с.

15. Щулипенко И.М., Общий и специальный уход за больными терапевтического профиля: Учеб.-метод. пособие для самостоятельной подготовки студентов мед. вузов- К.: ЦМК з ВМО МОЗ України, КМІ, 1991-256 с.

16. Шуліпенко І.М. Загальний та спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології.- К.: Кий, 1998.-384с.

Рубрика: Менеджмент: методические разработки | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Управління виробничими групами” (для бакалаврів)

Підготовлено: викладачем кафедри адміністративного та медичного менеджменту викладачем Лопатенко Людмилою Олександрівною 

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту (Протокол №6 від 17 січня 2011 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 Навчальна програма дисципліни “Управління виробничими групами” (для бакалаврів)― К.: МАУП, 2011. – 16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, а також список літератури.

©       Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП),

2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У ринкових умовах господарювання суттєво змінюється роль працівника, який з пасивного виконавця перетворюється на активного учасника виробництва, може й бажає брати участь в управлінні, прийнятті рішень не лише тактичного, а й перспективного значення. Людський чинник стає головним фактором виробництва, а витрати на персонал, на його розвиток вважаються першочерговими інвестиціями підприємців.

Знання основ теорії, володіння практичними навичками в галузі управління виробничими групами є особливо цінними для студентів спеціальності спеціальності: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». Спеціалізація «Економіка та управління персоналом». Як майбутні керівники вони повинні добре володіти мистецтвом управління людьми на виробництві, щоб використовувати людський ресурс як важливий чинник конкурентних переваг на ринку товарів і послуг.

Мета дисципліни – сформувати у студентів систему теоретичних та прикладних знань у галузі ефективного управління виробничими групами підприємств.

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб озброїти студентів сучасними знаннями теорії управління виробничими групами та практичними навиками впливу на  трудову поведінку як колективів працівників, так і окремих виконавців, з метою забезпечення ефективної діяльності організації та задоволення результатами праці кожного працівника.

Предметом навчальної дисципліни є процес управління виробничими групами на підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

—         сутність, значення та зміст управління виробничими групами, методологічні аспекти й завдання дисципліни;

—         зміст, завдання, принципи та напрямки реалізації стратегії і політики управління виробничими групами;

—         ресурсне забезпечення управління виробничими групами: нормативно-правову та інформаційну базу, науково-методичне, кадрове, матеріально-технічне й фінансове забезпечення;

—         психологічну сутність виробничої групи;

—          механізми управління міжособистісними відносинами в групі;

—         методи прийняття рішень у виробничій групі;

—         технологію планування та організації розвитку  виробничої групи;

—         механізми забезпечення ефективної роботи  виробничої групи, контролю й обліку результатів діяльності;

—         сутність, цілі, завдання, принципи та методи оцінювання персоналу виробничих груп;

—         теоретичні засади мотивації трудової діяльності виробничих груп;

—         сутність ефективності управління виробничими групами.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

—         ефективно управляти  змінами у виробничих групах;

—         оцінити фактори, що впливають на ефективність діяльності виробничих груп;

—         оцінювати соціально-психологічний клімат, який панує у колективі, розробляти пропозиції щодо його поліпшення;

—         ефективно використовувати різні методи управління конфліктними ситуаціями у виробничих групах;

—         визначати потребу виробничої групи у персоналі різних кваліфікаційних рівнів;

—         розробляти вимоги до претендентів на вакантні робочі місця та посади, використовувати різні методи професійного підбору кандидатів, оцінювати їхню ефективність;

—         визначати доцільність та ефективність тих чи інших форм і методів професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників;

—         формувати резерв на заміщення вакантних посад керівників;

—         ефективно застосовувати матеріальні та нематеріальні мотиви трудової діяльності виробничими групами;

—         визначати стадії розвитку виробничої групи та управляти груповою динамікою.

Методика викладання цієї дисципліни передбачає застосування сучасних методів активізації навчання (тренінгів, ділових ігор), провідне місце серед яких належить саsе-studу — методу ситуацій. Метод ситуацій сприяти­ме глибшому відпрацюванню ситуацій з різноманітних аспектів управління та формуванню у студентів практичних навичок при­йняття адекватних управлінських рішень.

Семестровий контроль знань проводиться у формі заліку. Залік – це оцінка засвоєння студентом  навчального матеріалу за результатами його роботи на практичних заняттях, і здійснюється під час співбесіди (для студентів денної форми навчання) або контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання) з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій.

Курс «Управління виробничими групамиї» вивчається у  комплексі з вивченням таких дисциплін: менеджмент, управління персоналом, економіка праці, організація та оплата праці тощо.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

„УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ГРУПАМИ”

Назва змістового модулю та теми
Змістового модуль  I. Виробничі групи та міжособистісні відносини в них.
Тема 1. Види виробничих груп, цілі їх діяльності.
Тема 2.  Психологічна сутність соціальної організації.
Тема 3. Міжособистісні відносини у виробничій групі.
Тема 4. Класифікація виробничих груп..
Змістового модуль ІІ. Ефективне управління виробничими групами
Тема 5. Ефективне управління змінами.
Тема 6. Особливості ефективного управління виробничими групами.
Тема 7. Фактори ефективної діяльності виробничої групи.
Тема 8. Характеристика виробничої групи як соціального феномена.
Змістовий модуль ІІІ. Особливості формування виробничих груп.
Тема 9. Групова динаміка на рівні управління виробничими групами.
Тема 10. Стадії розвитку виробничої групи та управління груповою динамікою.
Тема 11. Функції ефективної виробничої групи та соціальні ролі її членів.
Тема 12. Умови ефективності групового вирішення проблем.

 

Разом годин: 144

 

 

 

Зміст дисципліни

„УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ГРУПАМИ”

Змістовий модуль І.Виробничі групи та міжособистісні відносини в них.

Тема 1. Види виробничих груп, цілі їх діяльності.

Роль та місце виробничих груп в організаціях. Цілі діяльності виробничої групи. Фактори групової продуктивності. Соціально-психологічні феномени групової поведінки. Особливості групової роботи. Постійні, тимчасові та випадкові групи. Формальні і неформальні групи. Особисті, міжособисті, міжгрупові, соціальні конфлікти.

Література:[1,4,5,6,9]

Тема 2. Психологічна сутність соціальної організації.

Форми спільної діяльності. Основи формування виробничих груп. Ознаки виробничої групи. Поділ праці та спеціалізація. Формалізація діяльності. Адміністративна структура. Феномен групової життєдіяльності. Розмір виробничої групи. Фізична анонімність і знеособленість. Дії групи, що збуджують та відволікають. ослаблення самоусвідомлення. Феномен групового мислення.

Література:[2,4,6,10,11]

 

Тема 3. Міжособистісні відносини у виробничій групі.

Виробнича група як специфічне соціально-психологічне утворення. Групова активність. Цілі та завдання виробничих груп. Процес вирішення групових задач. Методика оцінювання ціннісно-орієнтованої єдності колективу групи. Активізація спільної діяльності працівників виробничої групи щодо вирішення завдань

Література:[1,2,4,6,11]

 

Тема 4. Класифікація виробничих груп.

Кількісний аспект класифікації виробничих груп. Малі виробничі групи. Середні виробничі групи. Великі виробничі групи. Соціальний статус, офіційна регламентація та спосіб організації взаємодії. Формальні групи. Неформальні групи. Значущість для особистості: референтні групи, групи членства. Тривалість існування: тимчасові та постійні групи. За силою впливу на особистість: первинні, вторинні. За мірою відкритості, доступності: відкриті, закриті. За ставленням до залучення нових членів: активне, пасивне негативне. Рівень розвитку виробничих груп: зародження, зрілість, старіння, занепад. Формальна структура виробничої групи.

Література:[4,5,6,7,9]

 

Змістовий модуль ІІ. Ефективне управління виробничими групами.

Тема 5. Ефективне управління змінами.

Формування й ефективне функціонування виробничих груп в організації. Командний підхід до управління виробничими групами. Типи команд. Характеристика основних моделей команди. Функціональна команда. Самокерована команда.

Література:[1,2,4,5,6,10]

Тема 6. Особливості ефективного управління виробничими групами.

Оцінка ефективності роботи виробничої групи. Особливі риси, що вивчають продуктивність діяльності виробничої групи. Вимірники результативності роботи виробничих груп: показники якості, кількості, ресурсних витрат, інновацій. Визначення оптимальної чисельності виробничої групи. Напрями управління виробничими групами.

Література:[2,3,5,6,11]

 

Тема 7. Фактори ефективної діяльності виробничої групи.

Формування позитивної взаємозалежності членів виробничої групи. Встановлення мети створення позитивної взаємозалежності.  Заохочення розвитку позитивної взаємозалежності. Встановлення  й розподіл у рамках взаємозалежності ролей членів виробничої групи. Формування позитивної взаємозалежності ресурсів. Умови формування й розвитку індивідуальної відповідальності у виробничій групі.

Література:[2,3,4,5,6,8]

Тема 8. Характеристика виробничої групи як соціального феномена.

Основні ознаки виробничих груп. Фактори, що впливають на перелік індивідуальних цілей членів виробничих груп. Основні характеристики малої групи. Частота взаємодії. Розвиток індивідуальної групи. Утвердження групових норм. Взаємообмін і копіювання моделей поведінки. Диференціація ролей членів групи. Взаємозалежність індивідуальних і спільних цілей.

Література:[1,3,5,6,9,10]

 

Змістовий модуль ІІІ. Особливості формування виробничих груп.

Тема 9. Групова динаміка на рівні управління виробничими групами.

Сутність групової динаміки. Проблеми групової динаміки.  Змістовні аспекти роботи групи. Частково очевидні та частково завуальовані проблеми організації групової діяльності. Приховані й основні групові проблеми. Цінності, переконання, усвідомлення прав та обов’язків. Неусвідомлені аспекти групової взаємодії. Перший рівень групової динаміки. Другий рівень групової динаміки. Третій рівень проблем групової динаміки. Четвертий рівень проблем групової динаміки. П’ятий рівень групової динаміки. Роль лідера в управлінні груповою динамікою.

Література:[2,4,5,6,9,10]

 

Тема 10. Стадії розвитку виробничої групи та управління груповою динамікою.

Чотири стадії розвитку групи. Стадія формування. Стадія вибуху невдоволення. Стадія вироблення групових норм. Стадія виконання завдання. Фактори впливу на поведінку членів виробничої групи і розвиток групи. Завдання лідера на всіх стадіях розвитку виробничої групи. Міжособистісні стосунки членів виробничої групи.

Література:[4,5,6,7,8]

 

Тема 11. Функції ефективної виробничої групи та соціальні ролі її членів.

Фактори ефективності роботи виробничої групи.  Функції управління виробничими групами. Гармонізація взаємин. Досягнення компромісів. Заохочення та підтримка. Проблеми при формуванні ефективної виробничої групи.

Література:[1,2,6,8,11,12]

 

Тема 12. Умови ефективності групового вирішення проблем.

Групове рішення. Прояв домінування одних членів виробничої групи над іншими в процесі прийняття рішень. Ефект групового мислення. механізми захисту групового мислення. Синергетичний ефект. Фази групової динаміки. Фактори групової ефективності. Використання закономірностей групової динаміки.

Література:[2,6,8,14,15]

 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища (див. табл.)

Перша літера прізвища студента Номер варіантуконтрольної роботи
А, Б, В 1
Г, Д, Е,Є 2
Ж, З, І 3
Й, К, Л 4
М, Н,О 5
П, Р, С 6
Т, У, Ф 7
Х, Ц, Ч 8
Ш, Щ 9
Ю, Я 10

 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи – поглибити та розширити спектр знань в галузі управління виробничими групами на основі визначення та аналізу його проблемних аспектів, а також сформувати вміння самостійно працювати з навчальною літературою, законодавчими актами і статистичними матеріалами, та з матеріалами власних досліджень в організаціях.

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

 

 1. Роль та місце виробничих груп, цілі їх діяльності.
 2. Значення розміру виробничої групи.
 3. Напрями управління виробничими групами.

Варіант 2

 1. Фактори групової продуктивності.
 2.  Феномен групового мислення.
 3. Формування позитивної взаємозалежності членів виробничої групи.

 

Варіант 3

 1. Особливості групової роботи.
 2. Виробнича група як специфічне соціально-психологічне утворення.
 3. Встановлення  й розподіл у рамках взаємозалежності ролей членів виробничої групи.

 

Варіант 4

 1. Постійні, тимчасові та випадкові групи.
 2. Цілі та завдання виробничих груп.
 3. Формування взаємозалежності завдань.

 

Варіант 5

 1. Формальні і неформальні групи.
 2. Процес вирішення групових задач.
 3. Формування позитивної взаємозалежності ресурсів.

 

Варіант 6

 1. Форми спільної діяльності.
 2. Методика оцінювання ціннісно-орієнтованої єдності колективу групи.
 3. Умови формування й розвитку індивідуальної відповідальності у виробничій групі.

 

Варіант 7

 1. Основи формування виробничих груп.
 2. Кількісний аспект класифікації виробничих груп.
 3. Основні ознаки виробничих груп.

Варіант 8

 1. Ознаки виробничої групи.
 2. Малі виробничі групи.
 3. Характеристика малої групи.

 

Варіант 9

 

 1. Цілеспрямованість і системність діяльності виробничої групи.
 2. Середні виробничі групи.
 3. Розвиток індивідуальної групи.

 

Варіант 10

 

 1. Поділ праці та спеціалізація у виробничих групах.
 2. Великі виробничі групи.
 3. Утвердження групових норм.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Роль та місце виробничих груп, цілі їх діяльності.
 2. Фактори групової продуктивності.
 3. Особливості групової роботи.
 4. Постійні, тимчасові та випадкові групи.
 5. Формальні і неформальні групи.
 6. Форми спільної діяльності.
 7. Основи формування виробничих груп.
 8. Ознаки виробничої групи.
 9. Цілеспрямованість і системність діяльності виробничої групи.

10. Поділ праці та спеціалізація у виробничих групах.

11. Значення розміру виробничої групи.

12. Феномен групового мислення.

13. Виробнича група як специфічне соціально-психологічне утворення.

14. Цілі та завдання виробничих груп.

15. Процес вирішення групових задач.

16. Методика оцінювання ціннісно-орієнтованої єдності колективу групи.

17. Кількісний аспект класифікації виробничих груп.

18. Малі виробничі групи.

19. Середні виробничі групи.

20. Великі виробничі групи.

21. Формальні та неформальні групи.

22. Рівні розвитку виробничих груп.

23. Формування й ефективне функціонування виробничих груп.

24. Характеристика основних моделей команди.

25. Функціональна команда. Самокерована команда.

26. Оцінка ефективності роботи виробничої групи.

27. Вимірники результативності роботи виробничих груп.

28. Визначення оптимальної чисельності виробничої групи.

29. Визначення оптимальної чисельності виробничої групи.

30. Етапи створення виробничої групи.

31. Напрями управління виробничими групами.

32. Формування позитивної взаємозалежності членів виробничої групи.

33. Встановлення  й розподіл у рамках взаємозалежності ролей членів виробничої групи.

34. Формування взаємозалежності завдань.

35. Формування позитивної взаємозалежності ресурсів.

36. Умови формування й розвитку індивідуальної відповідальності у виробничій групі.

37. Основні ознаки виробничих груп.

38. Характеристика малої групи.

39. Розвиток індивідуальної групи.

40. Утвердження групових норм.

41. Диференціація ролей членів групи.

42. Взаємозалежність індивідуальних і спільних цілей.

43. Сутність групової динаміки.

44.  Проблеми групової динаміки. 

45. Змістовні аспекти роботи групи.

46. Приховані й основні групові проблеми.

47. Цінності, переконання, усвідомлення прав та обов’язків.

48. Неусвідомлені аспекти групової взаємодії.

49.  Сутність першого рівня групової динаміки.

50. Другий рівень групової динаміки.

51. Третій рівень проблем групової динаміки.

52. Четвертий рівень проблем групової динаміки.

53. П’ятий рівень групової динаміки.

54. Роль лідера в управлінні груповою динамікою.

55. Стадії розвитку виробничої групи.

56. Завдання лідера на всіх стадіях розвитку виробничої групи.

57. Фактори ефективності роботи виробничої групи. 

58. Функції управління виробничими групами.

59. Проблеми при формуванні ефективної виробничої групи.

60. Використання закономірностей групової динаміки.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды. М.: Финансы и статистика, 2002. – 544 с.
 2. Багрецов С. Диагностика соціально-психологических характеристик малих групп с внешним статусом. 1999 г.- 640 с.
 3. Базаров Т.Ю. и др. Управление командами и их формирование. http://cpt.ru//old//book1/5/
 4. Галкина Т. Социология управления: от группы к команде.М.: 2001 г.-224 с.
 5. Корниенко В.И. Команда: Формирование, управление, эффективность: Учебн. Пособие.-Пермь: Зап.-Урал. Ин-т экономики и права, 1999.-272 с.
 6. Савельева В.С. Психологія управління. К.: 2005.

Додаткова література:

 1. Белецкий Н.П. Менеджмент Основы лидерства: Учебн. Пособие/ Мн.: Новое знание, 2002.-250 с.
 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент»/ под ред. А.И.Наумова.-М.: Гардарики, 1999.-288 с.
 3. Деркач А.А. и др. Стратегия подбора и форматирования команды. Рос. Аккад. Гос. Службы при Президенте РФ.М.: Изд-во Рос. Аккад. Гос. Службы, 1999.-315 с.

10. Добренькова Е.В. Психология формирования команд в бизнесе М.: Международный университет бизнеса и управления., 2001.-215 с.

11. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие.-СПб: Изд-во «Речь», 2000.- 298 с.

12. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу «Менеджмент».-М.: Финансы и статистика, 2000.-192 с.

13. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие.-Мн.: Харвест, 2001.-640 с.

14. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения: Пер. с нем./ К.Фопель.-М.: Генезис, 2002.-395 с.

15. Яхонтова Е.С. Эффективность управленческого лидерства.-М.: ТЕИС, 2002.-501 с.

Рубрика: Менеджмент: методические разработки | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Управління проектами в сфері медицини та фармакології”

Підготовлено: докт.біол.наук, професором кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Баєвою Оленою Вікторівною

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту  (Протокол №7 від 17 квітня 2010 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

Баєва О.В. Навчальна програма дисципліни “Управління проектами в сфері медицини та фармакології” ― К.: МАУП, 2010. – 23 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, а також список літератури.

©   Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП),

2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

          Навчальна програма дисципліни “Управління проектами в сфері медицини та фармакології” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент організацій”, професійне спрямування Медичний та фармацевтичний менеджмент. Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної дисципліни “Управління проектами в сфері медицини та фармакології” після опанування студентами знань з курсів “Основи менеджменту”, “Основи менеджменту в охороні здоров’я”, “Економіка і фінансування охорони здоров’я” та передує вивченню інших профілюючих навчальних дисциплін, таких як “Облік і звітність в охороні здоров’я”, “Медичний та фармацевтичний менеджмент”, “ Маркетинг в медицині та фармації”.

 Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.

         Мета курсу: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з підприємництва в охороні здоров’я. Формування умінь щодо розробки та управління проектами в галузі охорони здоров’я, оволодінням основами методології управління проектами в сфері охорони здоров’я.

 Завдання навчальної дисципліни:

 Завдання курсу “Управління проектами в сфері медицини та фармакології”:

 • засвоїти знання з розробки та структуруванню проектів в сфері охорони здоров¢я, знання по їх організації і техніці здійснення управління проектом.
 • здобути навички: розробки та обґрунтовування концепції проекту; оцінки ефективності та ризиків проекту; планування усіх фаз життєвого циклу проекту;
 • розробки кошторису витрат та бюджету проекту в сфері охорони здоров¢я;
 • підбору виконавців проекту в сфері охорони здоров¢я;
 • організація управління матеріально-технічним забезпеченням проекту в сфері охорони здоров¢я;
 • застосування інструментів системного управління якістю продукту проекту в сфері охорони здоров¢я;
 • визначення напрямів використання продукту проекту в сфері охорони здоров¢я.

За результатами навчання студенти повинні:

 знати:

 • основні поняття та процеси проектного менеджменту;
 • загальні принципи управління змінами;
 • загальні засади розробки проектів в сфері охорони здоров¢я.

 вміти:

• розробляти проекти та здійснювати управління ними;

• здійснювати управління окремими стадіями розробки проекту;

 • розробляти проекти програм та інших програмних документів з реалізації державної політики в сфері охорони громадського здоров¢я;
  • розробляти програми змін в сфері охорони громадського здоров’я.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 дисципліни

 

 « УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СФЕРІ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАКОЛОГІЇ»

 

Назва змістового модулю та теми
Змістовий модуль 1. Система управління проектами в сфері медицини та фармації
Тема 1. Організаційна структура проекту в сфері медицини та фармації
Тема 2. Методичні основи планування і контролю проектів
Тема 3. Контроль виконання проекту в сфері медицини та фармації
Тема 4. Управління організаційними змінами
Тема 5. Управління якістю проектів. Управління ризиками.
Тема 6. Формування і розвиток проектної команди
Тема 7 Програмне забезпечення управління проектом в сфері медицини та фармації
Змістовий модуль 2. Управління проектами та програмами в сфері охорони здоров¢я
Тема 8. Державні проекти в у сфері охорони громадського здоров¢я та їх управлінське забезпечення
Тема 9. Кадрова політика в реалізації проектів у сфері охорони громадського здоров¢я
Тема 10. Роль недержавних, громадських та професійних організацій у впровадженні реформ охорони здоров¢я

 

Разом годин:108
Зміст

 дисципліни

 

 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СФЕРІ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАКОЛОГІЇ»

 

Змістовий модуль 1. Система управління проектами в сфері медицини та фармації

Тема 1. Організаційна структура проекту в сфері медицини та фармації 

Організація системи управління проектом. Проектування організацій­ної структури управління проектами. Управління проектами з використанням зовнішньої організаційної структури проекту, переваги та недоліки організа­ційної структури.

         Поняття структуризації проекту в сфері медицини та фармації. Основні компоненти структуризації проекту. Методичні основи структуризації проекту. Характеристика та зна­чення методології структуризації проекту. Поєднання структур проекту.

Література: [1,4,9,11,13] 

Тема 2. Методичні основи планування і контролю проектів

Складові системи планування проекту в сфері медицини та фармації. Методологічні підходи до пла­нування проектів. Система контролю дотримання параметрів проекту. Вне­сення змін у виконання проекту і їх комплексний аналіз. Методологія струк­туризації проекту: односпрямована, двохспрямована і трьохспрямована стру­ктура проекту. Основи кодування проектів.

Основи поняття планування про­ектів, принципи планування. Інтеграція планування і контролю. Управління змінами.

Методологія планування послідовності робіт. Сіткове планування і сіт­кова модель. Календарне планування і діаграма Ганта. Сіткові графіки і на­прями їх оптимізації.

Поняття ресурсів проекту в сфері медицини та фармації, їх планування. Ресурсні гістограми. Визна­чення джерел фінансування проекту. Методологічні основи складання інвес­тиційного плану. Планування ресурсів. Планування контрактів. Планування витрат проекту в сфері медицини та фармації і основи їх класифікації. Складання кошторисів витрат проек­ту в сфері медицини та фармації. Зведена калькуляція вартості проектних робіт. Поточні витрати проекту.

Оптимізація недостатньої кількості ресурсів, побудова кривих інтегра­льної вартості проекту. Побудова гістограми потреби в ресурсах. Поняття бюджету проекту, схема мого формування. Плановий баланс грошових над­ходжень і витрат. План прибутку.

Література: [1,2,5,11,14]

 

Тема 3. Контроль виконання проекту в сфері медицини та фармації

Поняття і види виконання проектів. Методичні основи складання звіт­ності у системі контролю. Завдання контролю за виконанням проекту і аналіз показників виконання проекту. Основні методи контролю виконання проек­ту в сфері медицини та фармації. Основні завдання бюджетного контролю. Звітність у системі контролю. Методи аналізу виконання проекту: 1) метод порівняння з плановими показниками; 2) метод скоригованого бюджету.

Література []

 

Тема 4. Управління організаційними змінами

Природа організаційних змін. Чинники, що обумовлюють організаційні зміни. Сфери організаційних змін. Планування організаційних змін.

Розробка та реалізація програм і проектів організаційно-управлінських нововведень. Оцінка реалізації організаційних змін: модель К.Левіна; модель дослідження дією; модель «плануємих змін». Діагностика результатів. Критерії та методи оцінки.

         Керування змінами в організації. Моделі процесу змін: модель Луїна; поглиблений підхід до змін. Причини опору змінам. Долання опору змінам.

Література: [1,2,4,10,11,]

 

Тема 5. Управління якістю проектів. Управління ризиками.

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризиків проекту в сфері медицини та фармації. При­чини виникнення і чинники впливу на динаміку ризиків. Основні методи аналізу ризиків. Способи зниження ризиків проекту в сфері медицини та фармації. Поняття і класифікація ризиків. Модель управління ризиками. Причини виникнення ризиків. Основ­ні методи аналізу ризиків: 1)аналіз чутливості реагування; 2)аналіз сценарію; 3)ринковий ризик (бета-ризик); 4) визначення точки беззбитковості; 5)дерево рішень; 6)метод „Монте-Карло”. Методи зниження ризиків проектів в сфері медицини та фармації.

Методологічні основи управління якістю проектів і способи забезпе­чення якості проектів в сфері медицини та фармації. Витрати на забезпечення якості проектів в сфері медицини та фармації. Методи кон­тролю за якістю проекту.

Поняття конкурсних торгів (тендерів) і класифікація та порядок про­ведення. Особливості організації проведення і складання звітності про дво­ступеневі торги. Торги за проектами, їх особливості у сфері охорони здоров’я. Тендерні пропозиції в сфері медицини та фармації.

Література: [1,2,4,7,9]

Тема 6. Формування і розвиток проектної команди

Формування команди проекту в сфері медицини та фармації. Основні стадії життєвого циклу команди проекту. Управління конфліктами в проектах. Класифікація конфліктів. Моделі управління конфліктом. Лідерство і мотивація в команді. Порівняль­на характеристика стилів управління проектом. Методи навчання персоналу в проектах. Особливості формування команди проекту. Схема формування команди з урахуванням цілі проекту. Заходи щодо вибору персоналу. Харак­теристика вимог до менеджерів. Поняття конфлікту і методи управління конфліктом. Лідерство і мотивація в команді.

Література: [1,4,7,10,13]

Тема 7. Програмне забезпечення управління проектом в сфері медицини та фармації

Загальна характеристика систем управління проектом в сфері медицини та фармації. Система автома­тизованого управління проектом Microsoft Project. Управління проектом за допомогою Microsoft Project. Проблеми впровадження систем автоматизації управління проектами. Функціональні можливості систем командно-сіткового планування. Особливості управління проектом в сфері медицини та фармації за допомогою авто­матизованих систем управління.

Література: [1,2,9,10,13]

Змістовий модуль 2. Управління проектами та програмами в сфері охорони громадського здоров¢я

Тема 8. Державні проекти в у сфері охорони громадського здоров¢я та їх управлінське забезпечення

         Державні проекти у сфері охорони громадського здоров¢я в період комплексного реформування охорони здоров¢я України. Державне управління проектами в сфері охорони громадського здоров¢я у різних галузях, особливості його організації. Проекти інформаційного та фінансового спрямування і особливості їх менеджерського забезпечення. Управління проектними структурами із сприяння реформуванню охорони здоров¢я України.

Управління пілотними проектами у сфері охорони громадського здоров¢я.

Література: [1,3,6,9,11,13]

 

Тема 9. Кадрова політика в реалізації проектів у сфері охорони громадського здоров¢я

Вимоги до фахівців з реалізації проектів у сфері охорони громадського здоров¢я. Критерії оцінки фахових і ділових якостей фахівців із проектного аналізу та проектного менеджменту у сфері охорони громадського здоров¢я. Програма й система підготовки фахівців у сфері управління охороною громадського здоров¢я, вимоги до неї. Стан підготовки управлінців для сфери охорони громадського здоров¢я в Україні. Зарубіжний досвід формування кадрової політики в охороні громадського здоров¢я.

         Управління трудовими ресурсами при проведенні змін. Управління конфліктами.

            Література: [1,4,9,10,]

            Тема 10. Роль недержавних, громадських та професійних організацій у впровадженні реформ охорони здоров¢я

         Роль і місце недержавних, громадських та професійних організацій у діяльності системи охорони здоров¢я. Правові основи для створення і організації роботи недержавних, громадських та професійних організацій у сфері охорони громадського здоров’я. Організаційні основи створення і зміст недержавних, громадських та професійних організацій у сфері охорони громадського здоров’я.

            Роль професійних об’єднань в реалізації реформ охорони здоров¢я. Асоціації: спеціалізованих асоціації (психіатрів України;  рентгенологів та радіологів України;  кардіологів України ;  акушерів та гінекологів України) ; Всеукраїнська асоціація урологів; лікарів України ;  стоматологів України ;  медичних сестер України ; Міжнародна Асоціація лікарів інформаційно-хвильової терапії; Всеукраїнська Асоціація фізіотерапевтів та курортологів; Фармацевтична Асоціація України;Українська Асоціація народної медицини; Асоціація інвалідів; Асоціація “УКРМЕДПРИБОР”;Асоціація лікарів Чорнобиля; Асоціація сімейних лікарів м. Києва та Київської обл.; Українське лікарське товариство. Об’єднання пацієнтів та споживачів медичних послуг. Неурядові організації: НУО України з питань охорони здоров’я ; Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ ; Українська асоціація проектів зменшення шкоди в Україні; Українська Мережа «Репродуктивного Здоров’я»; Лікарі без кордонів; Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною недостатністю;
Благодійний фонд «Сенс життя»; Червоний Хрест Україна; Сприяння правам дітей з особливими потребами.

         Роль громади у формуванні здорового способу життя. Види соціальної допомоги, яку надають громадські організації: дитячі організації; організації, що працюють з інвалідами; молодіжні організації; жіночі організації; громадських організацій соціально-медичного профілю; громадські організації культурологічного спрямування; релігійні організації; об’єднання хворих на алкоголізм, наркоманію.

Література: [1,2,4,9,10,13]

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 Контрольна робота виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

 Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань з навчальної дисципліни “Управління проектами у сфері медицини та фармації”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів.

 З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі управління персоналом та медичного менеджменту відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-24.

Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. табл.)

Перша літера прізвища студента

№ варіанта контрольної роботи

А,Б,

1
В,Г, 2
Д,Е,Є, 3
Ж,З,І,Ї,Й, 4
К,Л, 5
М,Н, 6
О,П, 7
Р, С, 8
Ф,Х,Ц 9
Ч,Ш,Щ,Ю,Я 10

 

 Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни«Управління змінами у сфері охорони громадського здоров¢я», його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями правового регулювання в сфері охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

 Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні документи медичної установи);
 • оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання, тощо).

Правила оформлення звіту про виконання індивідуального семестрового завдання

Звіт про виконання індивідуального семестрового завдання повинен мати вигляд аналітичного реферату.

Після ознайомлення з темою індивідуального семестрового завдання складається його попередній план. Як правило, робота складається з ІV розділів: вступу; основної частини; висновків та списку літератури.

Кількість розділів в семестровому завданні необмежена і залежить від теми та характеру висвітлення питання.

Індивідуально обрану тему та її план необхідно детально погодити з професором чи доцентом, що викладає дану навчальну дисципліну.

Для складання плану індивідуальної семестрової роботи необхідне систематичне і ретельне вивчення літератури: монографій; журнальних статей; збірників; матеріалів симпозіумів та наукових конференцій.

Всі використані у семестровій роботі літературні джерела систематизуються в список літератури, що складає ІV розділ. Нижче подані зразки посилань на різні літературні джерела.

Посилання на монографію (наукова праця, що присвячена вивченню однієї теми).

А: Монографії, що мають від 1 до 3 авторів:

Войтенко В.П. Смертність і тривалість життя: аналіз та прогноз. – К.: Здоров’я, 1990. – 173 с.

Б: Монографії, що мають 4 і більше авторів:

Структура наследственной патологии //Л.П. Назаренко , О.А. Острецов, Лисицин З.Т., Хакимова О.В. /Под ред. Б.Е. Тимофеева. – М.: Медицина, 1993. – 264 с.

Посилання на збірник наукових праць: (посилання робиться на складову частину збірника: розділ чи главу, що мають окремих авторів).

Шандала М.Г., Звиняцковский Л.И. Комплексное влияние природных и антропогенных факторов окружающей среды на здоровье населения //Медико-географическое районирование и прогнозирование здоровья популяции. – Новосибирск: Наука, 1981. – с. 31-47.

Посилання на журнальні статті:

—  на вітчизняні або російські журнали

Тонкова Р.В., Чернюк Т.Л., Голубева Л.Г. Здоровье и развитие детей /Педиатрия. – 1989. — №9. – с. 30-34.

Посилання на перекладні видання

Фолков Б., Нил Э. Кровообращение: Перевод с англ. – М.: Мир, 1976. – 392 с.

Посилання на багатотомні видання

—         Теоретическая медицина и педиатрическая практика. В 13 т. /АМН СССР. Ин-т педиатрии. – М., 1980. — Т.12. — 312 с.

—         Физиология человека: Пер. с англ.: В 4 т./ Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. — М.: Мир, 1986. — Т.3: Кровь. Кровообращение. Дыхание. — 287 с.

Посилання на довідники та словники:

—         авторське видання:

Биохимический справочник /Сост. Н.Е. Кучеренко, Р.П. Виноградова. – 1-е изд. – К.: Вища школа, 1979. – 304 с.

— Видання групи авторів під редакцією:

Аллергология: Словарь-справочник/ Отв. ред. Н.М.Бережная. — К.: Наукова думка, 1986. — 445 с.

Посилання на енциклопедії:

Конлев Б.В., Салищев В.Э. Кровопускание// БМЭ. – 3-е изд. – М., 1980. – Т.12. – С.86-87.

Список літератури наводиться в алфавітному порядку мовою даного видання.

У вступі, що повинен бути коротким та лаконічним (1-1,5 стор.), як правило, розкривається актуальність даної проблеми для державного управління у сфері охорони здоров¢я. Можна наводити окремі історичні відомості, якщо вони підкреслюють багаторічну актуальність теми.

Основна частина роботи повинна включати декілька розділів. В разі необхідності їх можна розбивати на підрозділи, що повинно бути відображено у плані роботи. Викладення матеріалу в основній частині семестрової роботи повинно бути цілісним та послідовним. При розкритті теми не слід обмежуватись простим переліком літературних джерел та вкладених у них даних досліджень. За найбільш принциповими моментами необхідно зробити узагальнення, відобразити своє ставлення до того чи іншого положення.

Якщо в літературі існує кілька протилежних думок із того чи іншого питання, потрібно проаналізувати позитивні та негативні особливості кожного напрямку. Під час написання семестрової роботи потрібно також підкреслювати відсутність достатніх відомостей або розробок з обраної тематики.

При написанні основної частини семестрового завдання необхідно робити посилання на літературні джерела, матеріали, окремі результати, ідеї, висновки яких були використані при висвітленні питання.

Посилання на літературні джерела в тексті семестрової роботи слід зазначати у круглих дужках із зазначенням прізвища першого автора та року видання.

Висновок індивідуальної семестрової роботи, як правило, становить 0,5 – 1 сторінки, проте виділяється в окрему главу і має велику вагу при остаточній оцінці роботи.

У висновку робиться короткий аналіз викладеного у попередніх главах матеріалу та обґрунтовується необхідність подальшого вивчення проблеми, вказується на шляхи розвитку питання.

Семестрову індивідуальну роботу друкують машинописним способом, за допомогою комп’ютера або пишуть “від руки” українською мовою.

Текст повинен бути оформлений на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 2 міжрядкових інтервали до 30 рядків на сторінці. Обсяг семестрової роботи повинен становити 20 — 25 сторінок.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Знаки, що відсутні на машинці, вписуються від руки чорними чорнилами (туш, паста, фломастер, ін.).

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1.

1.     Роль професійних об’єднань в реалізації реформ охорони здоров’я

2.     Досвід розвинених країн світу у формуванні єдиних стандартів та нових методичних підходів до реалізації проектів.

3.     Сутність та мета планування проекту.

Варіант 2.

1.     Формування команди проекту в сфері медицини та фармації

2.     Міжнародні асоціації управління проектами.

3.     Суб’єкти та об’єкти процесу планування, визначення необхідних параметрів реалізації проекту, планових показників та норм відхилень.

Варіант 3.

 1. Аналіз ризиків проектів у сфері фармації
 2. 2.     Життєвий цикл проекту.
 3. 3.     Планування складу робіт: визначення показників складу, планування ресурсів, формування переліку робіт, визначення послідовності робіт, оцінка тривалості, складанні кошторису, розробка розкладу проекту, формування бюджету, розробка загального плану проекту.

Варіант 4.

1.     Особливості фармакологічних проектів

2.     Головні учасники проекту, їх функції, повноваження та відповідальність.

3.     Планування якості, комунікацій, ідентифікація ризику (оцінка ризику, розробка методів зниження ризику та реагування та непередбачені події), організаційне планування (підбір кадрів, визначення організаційної структури), планування постачання (планування пропозицій, відносин із субпідрядниками).

Варіант 5.

1.     Державні проекти у сфері охорони громадського здоров¢я в період комплексного реформування охорони здоров¢я України.

2.     Види та характеристика учасників проекту: ініціатор проекту, замовник, інвестор, керуючий проектом, контрактор (субпідрядник).

3.     Розробка Статуту проекту

Варіант 6.

 1. Управління пілотними проектами у сфері охорони громадського здоров’я.
 2. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища проекту.
 3. Розробка плану управління проектом

Варіант 7.

 1. Завдання та методи контролю виконанням проектів у сфері медицини. Аналіз показників виконання проекту.
 2. Вплив визначених факторів на тривалість, вартість та успішність реалізації проектів.
 3. Моніторинг і управління роботами проекту

Варіант 8.

1.     Роль і місце недержавних, громадських та професійних організацій у діяльності системи охорони здоров¢я.

2.     Методи прогнозування і аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища проекту

3.     Управління змістом проекту

Варіант 9.

 1. Ресурси проектів в сфері медицини та фармації, їх планування.
 2. 2.     Групи процесів управління проектом.
 3. 3.     Управління вартістю проекту

Варіант 10.

1.     Організація системи управління проектом в сфері медицини та фармації.

2.     Основні документи проекту.

3.     Управління командою проекту

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Організація системи управління проектом в сфері медицини та фармації.
 2. Проектування організацій­ної структури управління медичними проектами.
 3. Проектування організацій­ної структури управління фармацевтичними проектами.
 4. Проектування організацій­ної структури управління фармакологічними проектами.
 5. Управління проектами з використанням зовнішньої організаційної структури проекту, переваги та недоліки організа­ційної структури.
 6. Структуризація проекту в сфері медицини та фармації.
 7. Основні компоненти структуризації проекту.
 8. Методичні основи структуризації проекту.
 9. Характеристика та зна­чення методології структуризації проекту.

10. Поєднання структур проекту.

11. Складові системи планування проекту в сфері медицини та фармації.

12. Методологічні підходи до пла­нування проектів.

13. Система контролю дотримання параметрів проекту.

14. Вне­сення змін у виконання проекту і їх комплексний аналіз.

15.  Методологія струк­туризації проекту: односпрямована, двохспрямована і трьохспрямована стру­ктура проекту.

16. Основи кодування проектів.

17. Планування фармацевтичних про­ектів, принципи планування.

18. Планування медичних про­ектів, принципи планування

19. Планування фармакологічних про­ектів, принципи планування

20. Інтеграція планування і контролю.

21. Управління змінами.

22. Методологія планування послідовності робіт.

23. Сіткове планування і сіт­кова модель.

24. Календарне планування і діаграма Ганта.

25. Сіткові графіки і на­прями їх оптимізації.

26. Ресурси проектів в сфері медицини та фармації, їх планування.

27. Ресурсні гістограми.

28. Визна­чення джерел фінансування проекту.

29. Методологічні основи складання інвес­тиційного плану.

30.  Планування ресурсів.

31. Планування контрактів.

32. Планування витрат проекту в сфері медицини та фармації і основи їх класифікації.

33. Складання кошторисів витрат проек­ту в сфері медицини та фармації.

34. Зведена калькуляція вартості проектних робіт.

35. Поточні витрати проекту.

36. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів, побудова кривих інтегра­льної вартості проекту.

37. Побудова гістограми потреби в ресурсах.

38. Поняття бюджету проекту, схема мого формування.

39. Плановий баланс грошових над­ходжень і витрат.

40. План прибутку проекту.

41. Поняття і види виконання проектів.

42. Методичні основи складання звіт­ності у системі контролю.

43. Завдання контролю за виконанням проекту і аналіз показників виконання проекту.

44. Основні методи контролю виконання проек­ту в сфері медицини та фармації.

45. Основні завдання бюджетного контролю. Звітність у системі контролю.

46. Методи аналізу виконання проекту: метод порівняння з плановими показниками; метод скоригованого бюджету.

47.  Природа організаційних змін.

48.  

49. Чинники, що обумовлюють організаційні зміни. Сфери організаційних змін.

50. Планування організаційних змін.

51. Розробка та реалізація програм і проектів організаційно-управлінських нововведень.

52. Оцінка реалізації організаційних змін: модель К.Левіна; модель дослідження дією; модель «плануємих змін». Діагностика результатів. Критерії та методи оцінки.

53. Керування змінами в організації.

54. Моделі процесу змін: модель Луїна; поглиблений підхід до змін. Причини опору змінам. Долання опору змінам.

55. Поняття ризику та невизначеності.

56. Класифікація ризиків проекту в сфері медицини та фармації.

57. При­чини виникнення і чинники впливу на динаміку ризиків.

58. Основні методи аналізу ризиків.

59. Способи зниження ризиків проекту в сфері медицини та фармації.

60. Поняття і класифікація ризиків.

61. Модель управління ризиками.

62. Причини виникнення ризиків.

63. Основ­ні методи аналізу ризиків: аналіз чутливості реагування; аналіз сценарію; ринковий ризик (бета-ризик); визначення точки беззбитковості; дерево рішень; метод „Монте-Карло”.

64. Методи зниження ризиків проектів в сфері медицини та фармації.

65. Методологічні основи управління якістю проектів.

66. Способи забезпе­чення якості проектів в сфері медицини та фармації.

67. Витрати на забезпечення якості проектів в сфері медицини та фармації.

68. Методи кон­тролю за якістю проекту.

69. Поняття конкурсних торгів (тендерів) і класифікація та порядок про­ведення.

70. Особливості організації проведення і складання звітності про дво­ступеневі торги.

71. Торги за проектами, їх особливості у сфері охорони здоров¢я. Тендерні пропозиції в сфері медицини та фармації.

72. Формування команди проекту в сфері медицини та фармації.

73. Основні стадії життєвого циклу команди проекту.

74.  Управління конфліктами в проектах. Класифікація конфліктів. Моделі управління конфліктом.

75. Лідерство і мотивація в проектній команді.

76. Порівняль­на характеристика стилів управління проектом.

77. Методи навчання персоналу в проектах.

78. Особливості формування команди проекту.

79. Схема формування команди з урахуванням цілі проекту.

80. Характеристика систем управління проектом в сфері медицини та фармації.

81. Проблеми впровадження систем автоматизації управління проектами.

82. Функціональні можливості систем командно-сіткового планування.

83. Особливості управління проектом в сфері медицини та фармації за допомогою авто­матизованих систем управління.

84. Державні проекти у сфері охорони громадського здоров¢я в період комплексного реформування охорони здоров¢я України.

85. Державне управління проектами в сфері охорони громадського здоров¢я у різних галузях, особливості його організації.

86. Проекти інформаційного та фінансового спрямування і особливості їх менеджерського забезпечення.

87. Управління пілотними проектами у сфері охорони громадського здоров¢я.

88.  Програма й система підготовки фахівців у сфері управління охороною громадського здоров¢я, вимоги до неї.  

89.  Роль і місце недержавних, громадських та професійних організацій у діяльності системи охорони здоров¢я.

90. Роль професійних об’єднань в реалізації реформ охорони здоров¢я.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна:

 1. Кобиляцький Л.С.Управління проектами.-К.: МАУП, 2002
 2. Щёкин Г.В. Управление бизнесом.-К.: МАУП, 2004.
 3. Страховий та інвестиційний менеджмент: Підручник/ Під ред В.Г.Федоренка/.-К.: МАУП. 2002.-344 с.
 4. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в Україні: Монографія / За ред. В.М. Лехан (У складі авт. кол. Л.І. Жаліло, І.М. Солоненко та ін.). ‑ К.: Сфера, 2001. – 176 с.

 

Додаткова:

 1. Андріанова І. І. Ісайко В. А. Фінанси підприємств: Навчально-методичний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – 9.0 о.в.а.
 2. Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: Опорний конспект лекцій з навчально-методичного комплексу / Л. Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – 3,2 о.в.а.
 3. Гаврилов М.С. Стратегії макрорегіональних інтеграційних об’єднань // Міжнародна стратегія економічного розвитку: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ, 2005 – 353с., С. 235-256.
 4. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Моногр./ За ред. В.Д. Бакуменка, В.М. Княщзєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 172с.
 5. Жаліло Л., Солоненко І., Волос Б. та ін. Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти: Навч. посіб. К.: Вид-во УАДУ, 2001. 142 с.

10. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в Україні: Монографія / За ред. В.М. Лехан (У складі авт. кол. Л.І. Жаліло, І.М. Солоненко та ін.). К.: Сфера, 2001. – 176 с.

11. Мельтюхова Н.М. Технологія державного управління: Навч. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 150с.

12. Молодожен Ю.Б. Планування розвитку територій: Конспект лекцій

13. Надолішній П.І. «Теорія та історія державного управління» Програма, тематичні плани і методичні вказівки, 2008

14. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Антикризове управління підприємством: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 196 с

Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий