Теми курсових «Основи управління бізнесом»

Перелік тем курсових робіт з дисципліни
«Основи управління бізнесом» для студентів ОКР «бакалавр»
напряму підготовки «Менеджмент»

1. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства.
2. Формування іміджу (привабливості) підприємства.
3. Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємства.
4. Конкурентні стратегії (управлінський аспект).
5. Управлінські рішення та їх оптимізація.
6. Лізингові відносини та управління ними.
7. Управління інноваційними процесами.
8. Цінова політика підприємства та її управління.
9. Діагностика діяльності підприємства.
10. Управління безпекою організації.
11. .Оцінка ефективності праці керівника.
12. Роль менеджменту для успішного бізнесу.
13. Модель успішного менеджменту.
14. Модель сучасного менеджера.
15. Сутність і роль місії для успішного бізнесу.
16. Методи формування стратегічних цілей компанії. ‘
17. Роль менеджера по забезпеченню стабільності та мобільності оргструктури компанії
18. Формулювання основних ринкових цілей.
19. Стратегічна сегментація ринку.
20. Мистецтво проведення ділових переговорів.
21. Стратегія по відношенню до конкурентів.
22. Розробка основних цілей виробництва.
23. Визначення основних цілей кадрової політики.
24. Стимулювання зацікавленості в організаційних змінах в компанії.
25. Роль і місце фінансового менеджменту в системі управління бізнесом.
26. Формування ефективного бізнес-плану.
27. Найважливіші індикатори фінансового стану компанії.
28. Місце і значення інформаційного менеджменту в системі управляння бізнесом.
29. Місце і значення інноваційного менеджменту.
30. Економічна сутність інвестицій та поняття інвестиційної діяльності.
31. Роль бізнес-проектування для розвитку компанії.
32. Формування управлінської команди..
33. Теоретичні засади антикризового управління.
34. Методи діагностування кризового стану компанії.
35. Основні шляхи подолання кризи.
36. Сутність, зміст і види консалтингу.
37. Сучасне трактування безпеки бізнесу.

Рубрика: Кафедра Менеджменту організацій | Добавить комментарий

Теми дипломів для спеціалістів

Список тем дипломних робіт для студентів ОКР «спеціаліст» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

1. Антикризове управління підприємством
2. Валютні операції організацій та управління ними
3. Механізм державного регулювання діяльності підприємств.
4. Управління ризиковими операціями.
5. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства.
6. Управління грошовими потоками на підприємстві.
7. Захист бізнесу та управління ним
8. Управління рекламною діяльністю.
9. Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств.
10. Удосконалення форм і методів економічного управління підприємством.
11. Бізнес – планування на підприємстві.
12. Проектування організаційних форм управління.
13. Санація підприємств.
14.Вдосконалення управління організацією
15.Реорганізація підприємств.
16. Управління підприємницькою діяльністю.
17.Оцінка економічної ефективності діяльності підприємств.
18.Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств.
19.Стратегії розвитку організації
20.Удосконалення управління готельним господарством
21.Управлінські рішення та їх оптимізація.
22.Управління фінансовими ресурсами.
23.Удосконалення управління туристичною організацією.
24.Прогнозування та планування діяльності підприємства.
25. Методи та проблеми прогнозування окремих сфер діяльності організації.
26. Лізингові відносини та управління ними.
27.Стратегії управління організаціями.
28.Планування та управління витратами виробництва.
29.Удосконалення показників діяльності підприємств.
30.Управління кредитними ресурсами.
31.Управління портфелем цінних паперів підприємства.
32.Шляхи підвищення технічної озброєності підприємства.
33. Економічні важелі підвищення конкурентоспроможності підприємства. 34.Управління соціально-економічним розвитком підприємства.
З5.Організаційно-економічний механізм управління матеріально-технічним постачанням .
З6.Управління інноваційними процесами.
З7.Управління матеріальними потоками
З8. Економіка та управління бізнесом.
39.Управління екологічними процесами (на макрорівні).
40.Логістичні процеси та управління ними.
41.Управління фінансовими ризиками.
42.Управління холдинговими компаніями.
43.Управління корпоративними системами.
44.Економічна стабільність підприємства(управлінський аспект).
45.Оцінка ефективності управління інституціональними трансформаціями. 46.Управління бізнесом умовах кризових ситуацій.
47.Фінансово-промислові групи та управління ними.
48.Виробнича потужність підприємства(оцінка та управління).
49.Фондові підприемства та удосконалення управління ними.
50.Стратегії підприємницької діяльності господарюючих суб’єктів.
51. Управління матеріальними та фінансовими потоками на підприємстві. 52.Формування стратегії запобігання банкрутства організації.
53.Бізнес-планування на підприємстві.
54.Управління економічними реформами
55.Управління процесом формування собівартості продукції.
56.Цінова політика підприємства та управління нею.
57.Менеджмент технологічних процесів.
58.Трансакційні витрати підприємства та управління ними.
59.Управління рекламною діяльністю підприємства.
60.Ріелторські операції та управління ними.
61. Управління та моделювання системи компенсації екологічних збитків (на
макрорівні).
62. Форми і види підприємницької діяльності.
63. Управління допоміжними службами підприемства.
64.Управління стійкістю підприємства.
65.Інформаційні системи в менеджменті організації.
66.Управління фінансовими ресурсами підприємства.
67.Економічне зростання підприємства (управлінський аспект).
68.Мотиваційний менеджмент.
69. Менеджмент транспортних систем.
70. Оперативне управління підприємством.
71. Управління персоналом підприемства.
72.Контролінг у системі управління виробництвом.
73.Теорія та методологія прийняття управлінських рішень.
74.Управління якістю продукції та витратами на її забезпечення.
75.Управління народним господарством (теорія і методологія).
76.Торговельний менеджмент..
77.Менеджмент організацій місцевим самоврядуванням.
78.Операційний менеджмент.
79. Діагностика діяльності організації.
80 .Економічні засади управління бізнесом.
81. Управління іпотечним кредитуванням
82.Система управління страховими операціями та шляхи її удосконалення.
83.Управління акціонерним капіталом фірми.
84.Стратегічне управління підприємством.
85.Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства.
86.Управління діяльністю інноваційних та інвестиційних фондів.
87.. Управлінський облік та його удосконалення.
88.Управління системами оплати праці на підприємстві. 89.Шляхи удосконалення управління місцевим самоврядуванням.
90. Управління земельними відносинами.
91.Управління валютними ресурсами підприємства.
92.Управління складським господарством.
93.Оцінка ефективності праці керівників.
94.Управління організаційними змінами.
95.Капітал підприємства та управління ним.
96.Організація управління територіальними одиницями. 97.Управлінський облік в організації.
98. Промисловий менеджмент.
99. Управління ресурсами підприємства.
100. Управління матеріальними потоками організацій.
101. Менеджмент готельного бізнесу та туризму.
102. Вплив податкової політики на управління бізнесом.

Рубрика: Кафедра Менеджменту організацій | Добавить комментарий

Теми дипломів для магістрів

Список тем дипломних робіт для студентів ОКР «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

1. Управління інноваційними процесами.
2. Логістичні процеси та управління ними.
3. Механізм державного регулювання діяльності підприємств.
4. Управління ризиковими операціями.
5. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства.
6. Управління грошовими потоками на підприємстві.
7. Управління матеріальними потоками.
8. Формування іміджу організації.
9. Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств.
10. Управління соціальними та трудовими відносинами.
11. Реінжиніринг підприємств.
12. Проектування організаційних форм управління.
13. Санація підприємств.
14.Організація антикризового управління на підприємстві
15.Реорганізація підприємств.
16. Управління підприємницькою діяльністю.
17.Оцінка економічної ефективності діяльності підприємств.
18.Конкурентні стратегії (управлінський аспект).
19.Кон’юнктурні стратегії підприемства.
20.Формування стратегії організації.
21.Управлінські рішення та їх оптимізація.
22.Управління фінансовими ресурсами.
23.Реструктуризація підприємств та організацій.
24.Прогнозування та планування діяльності підприємства.
25. Методи та проблеми прогнозування окремих сфер діяльності організації.
26. Лізингові відносини та управління ними.
27.Стратегії управління маркетинговими операціями.
28.Планування та управління витратами виробництва.
29.Удосконалення показників діяльності підприємств.
30.Управління кредитними ресурсами.
31.Управління портфелем цінних паперів підприємства.
32.Шляхи підвищення технічної озброєності підприємства.
33. Економічні важелі підвищення конкурентоспроможності підприємства.
34.Управління соціально-економічним розвитком підприємства.
З5.Організаційно-економічний механізм управління лізингом.
З6.Управління в умовах кризових ситуацій.
З7.Захист бізнесу та управління ним.
З8.Організація та управління біржовою діяльністю.
39.Управління екологічними процесами (на макрорівні).
40.Валютні операції та управління ними.
41.Управління фінансовими ризиками.
42.Управління холдинговими компаніями.
43.Управління корпоративними системами.
44.Економічна стабільність підприємства(управлінський аспект).
45.Оцінка ефективності управління інституціональними трансформаціями.
46.Управління рекламною діяльністю підприємства.
47.Фінансово-промислові групи та управління ними.
48.Виробнича потужність підприємства(оцінка та управління).
49.Фондові підприємства та удосконалення управління ними.
50.Стратегії підприємницької діяльності господарюючих суб’єктів.
51. Управління матеріальними та фінансовими потоками на підприємстві.
52.Формування стратегії запобігання банкрутства організації.
53.Бізнес-планування на підприємстві.
54.Управлінський облік та його удосконалення.
55.Управління процесом формування собівартості продукції.
56.Цінова політика підприємства та управління нею.
57.Менеджмент технологічних процесів.
58.Трансакційні витрати підприємства та управління ними.
59.Антикризове управління бізнесом.
60.Ріелторські операції та управління ними.
61. Управління та моделювання системи компенсації екологічних збитків (на макрорівні).
62. Форми і види підприємницької діяльності.
63. Управління допоміжними службами підприємства.
64.Управління стійкістю підприємства.
65.Інформаційні системи в менеджменті.
66.Управління фінансовими ресурсами підприємства.
67.Економічне зростання підприємства (управлінський аспект).
68.Мотиваційний менеджмент.
69. Менеджмент транспортних систем.
70. Оперативне управління підприємством.
71. Управління персоналом підприємства.
72.Контролінг у системі управління виробництвом.
73.Теорія та методологія прийняття управлінських рішень.
74.Сінергетичні проблеми управління.
75.Управління народним господарством (теорія і методологія).
76.Торговельний менеджмент..
77. Державне управління економікою, (теоретико-методологічні аспекти).
78.Операційний менеджмент.
79. Діагностика діяльності організації.
80 .Економічні засади управління бізнесом.
81. Управління іпотечним кредитуванням
82.Система управління страховими операціями та шляхи її удосконалення.
83.Управління акціонерним капіталом фірми.
84.Монополізм в економіці (управлінські проблеми).
85.Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства.
86.Управління діяльністю інноваційних та інвестиційних фондів.
87.Управління економічними реформами.
88.Управління системами оплати праці на підприємстві.
89.Управління безпекою організації.
90. Управління земельними відносинами.
91.Управління валютними ресурсами підприємства.
92.Управління складським господарством.
93.Оцінка ефективності праці керівників.
94.Кадровий менеджмент.
95.Капітал підприємства та управління ним.
96.Організація управління територіальними одиницями.
97.Управлінський облік в організації.
98. Промисловий менеджмент.
99. Управління ресурсами підприємства.
100. Управління матеріальними потоками організацій.
101. Менеджмент готельного бізнесу та туризму.
102. Вплив податкової політики на управління бізнесом.
103. Бізнес – планування на підприємстві.
104.Економіка та управління бізнесом.
105.Управління організаційними змінами.
106. Стратегічне управління підприємством.
107. Стратегії розвитку підприемства.
108. Управління якістю продукції та витратами на її забезпечення.
109. Управління звітністю підприємства.
110. Удосконалення форм і методів економічного управління підприємством.
111. Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств.

Рубрика: Кафедра Менеджменту організацій | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Теоретико-методологічні засади мотивації персоналу” (для магістрів).

Рубрика: Менеджмент: методические разработки | Добавить комментарий

ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ за спеціальністю 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ» професійне спрямування «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» варіативна компонента «Медичний та фармацевтичний менеджмент»

ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

за спеціальністю 6.030601   «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

професійне спрямування  «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

варіативна компонента «Медичний та фармацевтичний менеджмент»

 

1.    Планування потреби у  фінансових ресурсах лікувально-профілактичного закладу.

2.    Планування потреби у  матеріальних ресурсах лікувально-профілактичного закладу

3.    Планування потреби у  трудових ресурсах лікувально-профілактичного закладу.

4.     Планування потреби у  матеріальних ресурсах аптечного закладу .

 1. Планування потреби у  фінансових ресурсах аптечного закладу.
 2. Планування потреби у  трудових ресурсах  аптечного закладу.
 3. Прогнозування динаміки попиту на медичні послуги.
 4. Прогнозування динаміки попиту на лікарські засоби та товари медичного призначення.
 5. Прогнозування динаміки попиту на медичну техніку.

10. Формування оптимального асортименту медичних послуг

11. Формування оптимального асортименту лікарських засобів та товарів медичного призначення в аптечних закладах.

12. Організація та раціоналізація робочих місць в закладі охорони здоров’я.

13. Організація процесів управління в закладах охорони здоров’я.

14. Прийняття управлінських рішень в закладах охорони здоров’я

15. Організація реалізації управлінських рішень в закладах охорони здоров’я

16. Організація ділових контактів закладу охорони здоров’я з зовнішнім середовищем

17. Управління якістю конкурентоспроможністі лікарських засобів та товарів медичного призначення

18. Управління якістю  медичного обслуговування

19. Забезпечення захисних прав споживачів лікарських засобів та товарів медичного призначення

20. Забезпечення захисних прав пацієнтів

21. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки в закладах охорони здоров’я

22. Забезпечення соціального захисту працівників лікувально-профілактичних закладів

23. Розробка раціональних форм організації управління в закладах охорони здоров’я

24. Здійснення комерційної діяльності організацій з оптової торгівлі лікарськими засобами

25. Раціональна організація управлінської праці  в закладах охорони здоров’я

26. Управління персоналом закладу охорони здоров’я

27. Формування колективу  закладу охорони здоров’я та керівництва в ньому

28. Формування і розвиток організаційної культури закладу охорони здоров’я

29. Формування іміджу закладу охорони здоров’я

30. Організація діловодства в закладі охорони здоров’я

31. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці в закладах охорони здоров’я

32. Конт­роль вико­нання управ­лінських рішень в закладах охорони здоров’я

33.  Контро­лювання охорони праці та техніки безпеки в закладах охорони здоров’я

34.  Контро­лювання якості  медичного обслугову­вання

35. Управ­ління кон­фліктами в закладах охорони здоров’я

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Маркетинг в медицині та фармації”( для бакалаврів, магістрів)

Підготовлено кандидатом економічних наук, доцентом кафедри управління персоналом та медичного менеджменту  Згалат-Лозинською Л.О., кандидатом медичних наук.

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (Протокол №3 від “18” лютого 2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

Згалат-Лозинська Л.О. Навчальна програма дисципліни “Маркетинг в медицині та фармації”( для  бакалаврів, магістрів). ― К.: МАУП, 2009. –  18 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Маркетинг в медицині та фармації”, вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, питання для  самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.

 

 

 

 

 

 

©   Міжрегіональна  Академія

управління персоналом (МАУП),

2009


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальна дисципліна “Маркетинг в медицині та фармації” передбачена навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Менеджмент організацій”, спеціалізація ”Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Навчальна дисципліна „ Маркетинг в медицині та фармації” за структурно-логічною схемою підготовки фахівців спеціальності „Менеджмент організацій” передбачає розширення об’єму знань, отриманих при вивченні таких профілюючих дисциплін як „Основи маркетингу”, “Основи менеджменту”, ”Операційний менеджмент”, ”Стратегічний менеджмент”, ”Облік і звітність в охороні здоров’я”, “Страхова медицина”, “Підприємництво в охороні здоров’я”, “Облік і звітність в охороні здоров’я”.

Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу,  завдання та рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.

Мета курсу: допомогти студентові у формуванні теоретичної основи сучасного маркетингу з раціональним використанням спеціальних знань у галузі управління закладами охорони здоров’я. Дати практичні навички та вміння з планування, впровадження, аналізу та контролю за маркетинговою діяльністю в медичних та фармацевтичних структурах.

Завдання навчальної дисципліни спрямовані на вивчення загальних закономірностей, принципів формування, функціонування та розвитку системи управління  маркетинговою діяльністю організацій в галузі медицини та фармації.

Програмою курсу „Маркетинг в медицині та фармації ” передбачено опанування студентами ряду ключових питань :

-суть маркетингу як філософії бізнесу;

-виробниче та ринкове мислення ;

-методи маркетингу;

-маркетинг і сфера медичних послуг ;

-реклама препаратів та виробів медичного призначення;

-фактори зовнішнього середовища та оцінка їх впливу на маркетингову діяльність медичного ( фармацевтичного ) закладу;

— принципи та функції маркетингу ;

-маркетинговий інструментарій в сфері медичних послуг ;

-управлінська функція маркетингу в сфері медичних послуг;

-збутова функція маркетингу в сфері медичних (фармацевтичних ) послуг;

-дослідницька функція маркетингу в сфері медичних послуг;

-ціноутворення на медичні послуги, фармацевтичні препарати та засоби медичного призначення;

-стратегічна функція маркетингу у наданні медичних послуг та при реалізації фармпрепаратів та засобів медичного призначення;

-конкуренція та конкурентоспроможність в медицині та фармації;

а також набуття практичних навичок та вмінь:

з опанування методики проведення маркетингових досліджень в умовах конкурентного середовища; формування навичок маркетингових досліджень та впровадження їх результатів; складання бізнес-проектів для створення і регулювання попиту та пропозиції в сфері надання медичних послуг  та реалізації фармацевтичних засобів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

„МАРКЕТИНГ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ” 

№ з/п Назва змістового модуля і теми  

I

Змістовий модуль 1. Маркетинг – як філософія бізнесу. Сутність, принципи та методи маркетингу

1 Сучасні підходи до організації маркетингу в галузі охорони здоров’я. Основні види маркетингу  
2 Складові комплексу маркетингу  
3 Фактори зовнішнього середовища маркетингу в медицині і фармації  
4 Принципи, функції та методи маркетингу в медицині і фармації  
5 Медичне обслуговування в світлі концепції маркетингу послуг  
II Змістовий модуль 2. Маркетинговий інструментарій в сфері медичних послуг та фармацевтичного забезпечення
6 Специфіка маркетингу платних медичних послуг  
7 Особливості реалізації концепції фармацевтичного маркетингу  
8 Маркетингова політика розподілу на фармацевтичному ринку  
9 Формування комплексу міжнародного фармацевтичного маркетингу  
10 Маркетингова політика при впровадженні сучасних технологій в медицину та фармацію  
Разом  годин — 108  

 

 

 

 

ЗМІСТ  ДИСЦИПЛІНИ

“МАРКЕТИНГ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ”

Змістовий модуль 1. Маркетинг – як філософія бізнесу. Сутність, принципи та методи маркетингу 

 

Тема 1. Сучасні підходи до організації маркетингу в галузі охорони здоровя. Основні види маркетингу

 

Поняття маркетингу. Загальна характеристика маркетингу. Маркетинговий підхід до вдосконалення управління організацій  охорони здоров’я в умовах ринку. Мета і задачі маркетингової діяльності в умовах ринку. Виробниче та ринкове мислення. Формування ринку медичних послуг. Потреби та попит на медичні послуги. Товари, ідеї, послуги, продукти в сфері охорони здоров’я. Відносини між партнерами та система взаємодії. Особливості сучасного ринку медичних послуг в Україні. Роль та мета впровадження маркетингових підходів у медичних закладах. Активні суб’єкти ринку та можливі потенційні споживачі на ринку медичних послуг. Територіальні аспекти розвитку ринку медичних послуг. Методи вивчення ринку медичних послуг. Сучасні підходи до організації маркетингу. Основні види маркетингу, їх загальна характеристика. Конверсійний, стимулюючий, синхромаркетинг, підтримуючий, розвиваючий, ремаркетинг, демаркетинг, протидіючий маркетинг.

Характеристика фармацевтичного ринку. Сутність та розвиток маркетингової концепції. Складові маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств. Функціональне забезпечення маркетингової діяльності фармацевтичних фірм. Тактика і стратегія фармацевтичного маркетингу. Служба маркетингу фармацевтичного підприємства.

Література:[2, 4, 27- 29]

Тема 2. Складові комплексу маркетингу

 

Система засобів маркетингу та їх структура (концепція «4Р»). Поняття «маркетингова суміш» (marketing-mix). Загальна характеристика елементів маркетингу в охороні здоров’я (продукт, ціна, доставка продукту споживачам, просування на ринку).

Продукт в охороні здоров’я: медичні послуги, лікарські засоби, медична техніка, обладнання. Поняття про медичну послугу та лікарські засоби. Види медичних послуг. Асортимент, обсяги та якість медичних послуг. Загальна характеристика медичної техніки та обладнання. Переваги та недоліки широти асортименту медичних послуг, медичної техніки та лікарських засобів.

Ціна. Особливості формування цін в сфері надання медичних послуг: собівартість послуг, знижки, відповідність цін нормативним актам, строки платежів, їх відстрочки. Реклама медичних послуг. Роль і значення дизайну в рекламі медичних послуг та лікарських засобів. Реклама на території медичного закладу. Нормативно-правове регулювання  реклами  в медицині та фармації. Поняття якості при наданні медичних послуг та реалізації лікарських засобів. Основні елементи сервісу в галузі охорони здоров’я: деонтологічні принципи долікарського спілкування з пацієнтом та на прийомі у лікаря. Інформаційний зв’язок з пацієнтом та всіма учасниками медичного процесу, оперативне реагування на зміну ситуації. Матеріально-технічне забезпечення лікувально-діагностичного процесу.

Вибір оптимальної схеми руху медичної послуги від виробника до пацієнта. Створення позитивного іміджу лікувально-профілактичному закладу чи окремим лікарям. Реклама лікувально-профілактичних закладів через засоби масової інформації. Ефективність роботи служби зв’язків з громадськістю.

Лікарські засоби та вироби медичного призначення як товар. Асортиментна політика фармацевтичного підприємства. Розроблення нових лікарських засобів. Життєвий цикл лікарських засобів, їх позиціювання на ринку. Критерії оцінки лікарського засобу.

Конкурентоздатність лікарського засобу. Товарні знаки, бренди й упаковка лікарських засобів. Сертифікація продукції. Цінова та  перехресна еластичність попиту на лікарські засоби.

Фактори, що впливають на цінову політику фармацевтичних фірм. Державне регулювання цін на лікарські засоби. Основні стратегії ціноутворення на лікарські засоби. Моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби. Аналіз цінової кон’юнктури фармацевтичного ринку.

Література:[1-4, 6, 7, 9-12, 14, 16, 19, 22-24, 27- 30]

Тема 3. Фактори зовнішнього середовища  маркетингу в медицині і фармації

 

Специфічні фактори, які враховуються в маркетинговій діяльності медичних закладів. Фактори, що впливають на збут медичних послуг. Фактори, що впливають на попит на медичні послуги. Контрольовані і неконтрольовані фактори. Методи впливу на попит.

Державне регулювання маркетингової діяльності організацій в галузі медицини та фармації. Вплив політичної стабільності на маркетинг в  галузі охорони здоров’я. Особливості оподаткування та встановлення митних зборів. Вплив громадських організацій на сферу охорони здоров’я.

Міжнародні фактори. Зміни валютного курсу. Зарубіжні інвестиції.

Характеристика світового фармацевтичного ринку. Базові засади міжнародного фармацевтичного маркетингу. Характеристика середовища міжнародного маркетингу.

Соціально-культурне середовище ( відношення населення до підприємництва, оплати медичних послуг, здорового способу життя ).

Економічні фактори. Соціально-культурні фактори: національні особливості та принципи самолікування.

                                                                              Література: [1, 2, 3, 4, 29]

 

Тема 4.Принципи, функції  та методи маркетингу в медицині і фармації

 

Загальна  характеристика основних принципів маркетингу в галузі охорони здоров’я. Вплив економічного стану суспільства та екології довкілля на здоров’я населення.

Сучасні підходи до організації маркетингу в Україні. Особливості медичного маркетингу. Орієнтація на конкретні контингенти хворих та осіб з факторами ризику. Гнучке реагування виробництва певних видів медичних послуг та постачання відповідних лікарських засобів. Адекватне реагування збуту на зміни попиту. Сегментування ринку медичних послуг. Виявлення оптимально однорідних груп споживачів медичних послуг, орієнтація діяльності лікувально-профілактичних закладів на задоволення їх потреб. Глибоке дослідження ринку: визначення ємності ринку медичних послуг, якості та об’єму їх надання. Націленість на довгостроковий результат. Вплив науково-технічного прогресу на поведінку споживачів медичних послуг та лікарських засобів.

Концепція традиційного маркетингу. Концепція соціально-орієнтованого маркетингу. Концепція інтенсифікації комерційної діяльності. Сегментація ринку  медичних послуг. Методи вивчення ринку медичних послуг.

Планування маркетингу в сфері медичних послуг. Циклічність процесу планування в сфері медичних послуг. Стратегія охоплення цільових ринків.

Принципи маркетингового контролю. 

Принципи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів. 

 Література:[1, 2, 3, 4, 27, 28, 29]

 

Тема 5. Медичне обслуговування в світлі концепції маркетингу послуг

 

Загальна характеристика сучасного медичного маркетингу. Екстенсивний і інтенсивний розвиток охорони здоров’я. Концепція удосконалення діяльності підприємства в напрямку оптимізації надання медичних послуг.  Активні суб’єкти ринку та можливі покупці на ринку медичних послуг. Територіальні особливості розвитку ринку медичних послуг. Шляхи адаптації бюджетної медицини до умов ринку.

Технологія та організація процесу маркетингового дослідження. Конкретні прийоми маркетингових досліджень в сфері медичних послуг. Маркетингові інформаційні системи. Система маркетингового спостереження. Система забезпечення маркетингових рішень в сфері медичних послуг. Методи прогнозування і вимірювання попиту. Дослідження стану галузі, попиту, конкуренції, умов збуту медичних послуг. Оцінка поточного попиту на медичні послуги. Анкетування як метод маркетингового дослідження в медицині та фармації.

                                       Література:[4, 6, 10, 13, 28]

 

Змістовний модуль 2. Маркетинговий інструментарій в сфері медичних послуг та фармацевтичного забезпечення

 

Тема 6. Специфіка маркетингу платних медичних послуг

 

Особливості ціноутворення в охороні здоров’я в перехідний період. Структура маркетингових служб. Функціональна орієнтація відділів маркетингу. Функції відділу маркетингу у медичному (фармацевтичному ) закладі. Функції маркетинг-директора та його персоналу. Система управління маркетингом. Маркетинговий контроль у галузі охорони здоров’я. Управління інвестиціями в медичному закладі. Асортиментна політика в сфері медичних послуг.  Ревізія маркетингу. Стратегічне планування маркетингу медичних послуг . Формування і поведінка  послуги на ринку. Життєвий цикл послуги. Стратегія маркетингу на різних етапах життєвого циклу медичної послуги. Еволюція  медичного та фармацевтичного ринків. Стратегія лідерів ринку медичних послуг. Стратегія претендентів на лідерство. Стратегії для послідовників. Принцип синергізму. Принцип стратегічної гнучкості. Стратегія  диференціювання. Стратегія низьких цін на медичні послуги. Стратегія удосконалення товару. Стратегія диверсифікації. Стратегія вузької спеціалізації. Стратегія вертикальної інтеграції. Технологія розробки нової медичної послуги.

                                                                          Література:[4, 6, 10, 13, 28] 

 

Тема 7. Особливості реалізації концепції фармацевтичного маркетингу

 

Характеристика фармацевтичного ринку. Маркетингове середовище фармацевтичного підприємства. Складові маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств. Опрацювання стратегії і тактики фармацевтичного маркетингу. Створення служби маркетингу фармацевтичного підприємства

Принципи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів. Дослідження поведінки покупців на споживчому сегменті фармацевтичного ринку. Моделювання купівельної поведінки оптової фірми та організації-споживача на фармацевтичному ринку.

Моделювання закономірностей фармацевтичного ринку і дослідження маркетингових можливостей фармацевтичних підприємств. Дослідження кон’юнктури фармацевтичного ринку. Сегментація фармацевтичного ринку і позиціонування лікарських засобів. Аналіз і оцінка ринкових можливостей фармацевтичних підприємств. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств. Бенчмаркінг у діяльності фармацевтичних фірм.

Література: [1, 2, 3, 4, 29]

Тема 8. Маркетингова політика розподілу на фармацевтичному ринку

Збутова політика фармацевтичних фірм. Мета збутової політики і засоби її реалізації. Раціональна система збуту лікарських засобів.  Стратегії розподілу лікарських засобів. Фармацевтична логістика у збутовій політиці фармацевтичних фірм.

Система маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства. Реклама лікарських засобів. „Паблік рілейшнз» фармацевтичного підприємства, персональний продаж і стимулювання збуту лікарських засобів. Мерчандайзинг в аптеках і спеціалізовані медичні виставки.

Основні методи збуту медичних послуг, медпрепаратів та засобів медичного призначення. Канали товароруху фармпрепаратів. Переважні типи споживачів і фінансові цілі на етапах життєвого циклу препарату.

Адекватна взаємодія з елементами зовнішнього середовища. Мінімізація витрат. Створення й підвищення попиту.

Зміст маркетингового плану виводу на ринок нового препарату: ситуаційний аналіз (огляд та динаміка сегменту ринку, основні препарати конкуренти, динаміка їх продажів, середні ціни), характеристика продукту (класифікація, форма випуску, дата виводу на ринок, swot — аналіз препарату), прогноз продажів (обґрунтування прогнозу, складання поквартального плану продажів лікарського засобу), стратегія маркетингу (сегментування — цільові групи пацієнтів та лікарів), критичні фактори успіху (головні чинники, які потрібні для досягнення мети), ключові дії (перелік основних заходів, виконання яких необхідно для досягнення мети), бюджет(схвалений кошторис витрат), Action Plan (головні статті витрат).

Головні статті витрат поквартального Action Plan: промоційна активність медичних представників, інформаційні матеріали, сувенірна продукція, публікації, цільове розсилання інформаційних матеріалів, наукові конференції, клінічні дослідження, понсирування, маркетингові дослідження ринку, Інтернет-проект.

Література: [1, 2, 3, 4, 29].

Тема 9. Формування комплексу міжнародного фармацевтичного маркетингу

Характеристика світового фармацевтичного ринку. Сутність міжнародного фармацевтичного маркетингу. Характеристика середовища міжнародного маркетингу. Торгові обмеження при просу­ванні лікарських засобів на інші національні ринки: митний тариф,  нетарифні торгові бар’єри, експортна та  імпортна квоти, ембарго. Методи і форми виходу на зовнішній фармацевтичний ринок. Управління міжнародним фармацевтичним маркетингом. Ціноутворення у системі міжнародного фармацевтичного маркетингу. Розповсюдження лікарських засобів на міжнародному ринку. Просування лікарських засобів на міжнародному ринку. Етапи виходу фармацевтичної фірми на міжнародний ринок. Особливості діяльності представництв фармацевтичних фірм. Принципи персонального продажу лікарських засобів. Організація роботи представників фармацевтичних фірм.

Література: [2, 29].

 

 Тема 10. Маркетингова політика при впровадженні сучасних технологій в медицину та фармацію

Інноваційна політика в сфері медичних технологій. Інноваційна політика фармацевтичних підприємств. Значення упаковки лікарського засобу в системі маркетингу, зміст маркування. Штрихове кодування. Пошук ідеї нової медичної послуги(товару). Процес прийняття нової послуги споживачем. Етапи процесу прийняття новинки. Розробка нової медичної техніки, лікарських препаратів та засобів медичного призначення. Розробка нових медичних програм. Роль патентування та ліцензування у відкритті нових ринкових „ніш”. Значення патентування та ліцензування винаходів в галузі охорони здоров’я. Українське патентне законодавство. Медичний лізинг. Комп’ютерні системи і мережі Інтернет в маркетинговій діяльності медичного (фармацевтичного) закладу. Механізми управління процесом впровадження в охорону здоров’я інтенсивних технологій і їх ефективність.

Розроблення нового товару. Інноваційна політика фармацевтичних фірм.  Норми державного регулювання й управління процесом розробки і виробництва лікарських препаратів.

Використання Інтернет — технологій у медичному та фармацевтичному маркетингу. Побудова Web-сторінки: визначення цілей створення Web-сторінки, визначення цільового сегмента споживачів, розробка змісту та дизайну Web-сторінки, розробка стратегії маркетингової підтримки та оцінка ефективності Web-сторінки.

 Література: [6, 13, 28]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота з “Маркетингу в медицині та фармації” виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань з “Маркетингу в медицині та фармації”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів та аналізу діяльності конкретного закладу охорони здоров’я. Це має максимально наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важливим для працюючих студентів.

Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу А-4 державною мовою. Обсяг контрольної роботи повинен становити 20‑25 сторінок тексту (комп’ютерний набір ‑ 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням сторінок, вступ та висновки обсягом до 1 стор., які повинні відображати власне ставлення студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповіді на питання без розриву сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а також список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. При написанні контрольної роботи необхідно робити посилання на літературні джерела, матеріали, окремі результати, ідеї, висновки яких були використані при висвітленні питання. У висновку робиться короткий аналіз викладеного матеріалу та обґрунтовується необхідність подальшого вивчення проблеми, вказується на шляхи розвитку питання.

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Маркетинг в медицині та фармації”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями конкретного закладу охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні документи медичної (фармацевтичної) установи);
 • оформлення роботи (структура, заголовки, посилання, тощо).

 

 ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1.

1.Реклама медичних послуг. Нормативно-правове регулювання  реклами  в медицині та фармації.

2. Характеристика фармацевтичного ринку: стан та стратегія розвитку. Напрямки державного регулювання маркетингової діяльності на фармацевтичному ринку.

3.  Задача. Дати рекомендації стосовно ширини каналу розподілу для таких ліків і виробу медичного призначення:

 1. Валідол табл.0.06 №10.
 2. Димексид рідина 20 кг бутель
 3. Нітразепам табл. 5 мг № 20
 4. Пузирі для льоду  № 1, № 2 і № 3

 

Варіант 2.

1. Сегментування ринку медичних послуг. Територіальні особливості розвитку ринку медичних послуг. Методи прогнозування і вимірювання попиту на медичні послуги.

2. Функціональне забезпечення маркетингової діяльності фармацевтичних фірм

3. Задача. Визначити квартальну потребу в етиловому спирті за умови, що аптека обслуговує такі відділення: терапевтичне – на 150 ліжок, загально хірургічне – 125 ліжок, гінекологічне – 80 ліжок.

Варіант 3.

1. Особливості здійснення маркетингової діяльності на ринку медичних послуг.

2. Принципи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів

3. Задача. Виробнича фірма з метою проведення рекламної кампанії, спрямованої на аптечних фахівців, вирішила вивчити інформаційну цінність періодичних фахових джерел. Розробити анкету, яке можна було б запропонувати фірмам для опитування працівників аптечних закладів.

Варіант 4.

1.Ціноутворення на медичні послуги, фармацевтичні препарати  та засоби медичного призначення.

2. Моделювання закономірностей фармацевтичного ринку і дослідження маркетингових можливостей фармацевтичних підприємств

3. Задача. На регіональному фармацевтичному ринку були присутні 5 препаратів-аналогів для лікування виразки шлунку. Обсяг їх реалізації становив:

а) вітчизняні лікарські засоби:

препарат А ‑ 130 тис. уп.;

препарат Б – 66 тис. уп.;

б) імпортні лікарські засоби:

препарат В –113 тис. уп.;

препарат Г – 105 тис. уп.

препарат Д – 94 тис. уп.

Розрахувати показники конкурентоспроможності вказаних препаратів, а також вітчизняних та імпортних препаратів зокрема. Відповідь обґрунтувати.

Варіант 5.

1.Маркетинговий інструментарій в сфері медичних послуг.

2. Асортиментна політика фармацевтичного підприємства.

3. Оптова фармацевтична фірма закуповує лікарський засіб за ціною 1-95 грн. за упаковку і реалізує в кількості 1700 упаковок цього препарату щотижнево за ціною 2-35 грн. за упаковку. Маркетинговий відділ за результатами дослідження ринку рекомендує знизити на один тиждень ціну на 5%.

Розрахувати, скільки упаковок препарату потрібно реалізувати фірмі, щоб зберегти свій дохід на попередньому рівні.

Варіант 6.

1. Особливості та тенденції розвитку сучасного ринку  медичних послуг.

2. Цінова політика фармацевтичних підприємств

3. Обґрунтувати концепції фармацевтичного маркетингу, застосовані підприємствами-виробниками в наведених нижче ситуаціях:

— фармацевтична фірма FTUYR на 10% зменшила собівартість виробництва широко розповсюджених галунових препаратів, що уможливило зниження відпускних цін на них;

— фармацевтична фірма Latru, що реалізовувала лікарські засоби за річними угодами через 10 місцевих і регіональних оптових фармацевтичних підприємств, утворила з національним оптовим посередником, збутові структурні підрозділи якого охоплюють усі регіони країни, договірне об’єднання з метою постійної координації господарської діяльності

Варіант  7.

1. Фактори зовнішнього середовища  маркетингу в медицині

2. Збутова політика фармацевтичних фірм

3. Задача. Впродовж 5 днів заплановано комплексне обстеження 1000 працівників підприємства.45 хвилин – час, необхідний на обстеження 1 пацієнта. 6,5 годин – тривалість робочого дня лікаря. Скільки лікарів необхідно задіяти для обстеження.

Варіант 8.

1. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності в охороні здоров’я.

2. Просування лікарських засобів на  ринку

3. Задача. На основі АВС-аналізу встановити найперспективніші для реалізації лікарські засоби. Для цього використати дані структури місячного обсягу реалізації фірми-виробника «Фарматека».

Лікарські засоби Реалізовано Лікарські засоби Реалізовано
ціна, грн. обсяг, од. ціна, грн. обсяг, од.
І 8,2 430 VI 1,7 144
ІІ 1,9 156 VII 5,6 17
ІІІ 5,1 80 VIII 1,8 72
ІV 7,8 205 ХІ 2,2 60
V 2,0 104 Х 4,36 15

Результати оформіть у табличній формі:

Варіант 9.

1. Загальна характеристика комплексу маркетингу в охороні здоров’я (marketing-mix).

2. Особливості діяльності представництв фармацевтичних фірм.

3. Задача. В місті, де проживає понад 500 тис. населення і функціонує державно-адміністративна система організації охорони здоров’я необхідно створити приватний діагностичний центр. З яких дій необхідно розпочати діяльність?

Варіант 10.

1. Конкурентоспроможність та конкуренція в сфері надання медичних послуг. Стратегія диференціації ринку послуг.

2. Формування комплексу міжнародного фармацевтичного маркетингу.

3. Задача. В одному з обласних центрів України протягом десяти років на фармацевтичному ринку функціонує гуртова фармацевтична фірма — СП «Фармгурт». Фірма має широкий, глибокий і диверсифікований асортимент вітчизняних і зарубіжних лікарських засобів та виробів медичного призначення, а також реалізує ексклюзивні препарати. Нею укладено довгострокові контракти з виробниками, зокрема іноземними. Фірма працює з великою кількістю постійних клієнтів, характеризується широким радіусом обслуговування. Вона має електронну пошту, здійснює зв’язок через Web-вузли.

Разом з тим, останнім часом відбувається зниження частки фірми на фармацев­тичному ринку. Також на фірмі спостерігаються недостатній рівень кваліфікації пер­соналу, низький рівень розвитку механізації, автоматизації та техніко-технологічної бази складського господарства, високі витрати на транспортування та низький рівень системи керування товарними запасами, робота з клієнтами не завжди достатньо ефективна. На фірмі також відсутня чітка система оплати праці.

Макросередовище фірми «Фармгурт» характеризується низькою концентрацією оптових фірм, збільшенням кількості аптек, аптечних пунктів і кіосків, створенням аптечних мереж. Лікувально-профілактичні заклади періодично проводять конкурси (тендери) на закупівлю ліків за рахунок бюджетних коштів, проте у них не завжди достатньо обігових коштів. Спостерігається зниження вартості комп’ютерної техніки, швидкий розвиток інформаційних технологій, зокрема систем автоматизованого обліку ліків. Разом з тим, деякі аптеки мають протерміновані заборгованості перед фірмою і в найближчий час їх погашення не передбачається. На фармацевтичному ринку спостерігається збільшення кількості суб’єктів оптового ринку. Ускладнює ситуацію низька купівельна спроможність населення, жорстке державне регулювання цін стосовно великого переліку препаратів, недосконалість податкового законодавства. Ключовим моментом функціонування аптек стає мінімізація товарних запасів.

Здійснити SWОТ-аналіз діяльності названої гуртової фармацевтичної фірми. Результати оформити у табличній формі

 ПИТАННЯ   ДЛЯ   САМОКОНТРОЛЮ

1. Сутність маркетингу. Маркетинговий інструментарій.

2. Маркетинговий підхід до вдосконалення управління організацій  охорони здоров’я в умовах ринку.

3. Принципи та функції маркетингу.

4. Маркетинг і сфера медичних послуг.

5. Ринок медичних послуг і рівень доходів населення.

6. Суб’єкти маркетингової діяльності в охороні здоров’я.

7. Медична послуга. Відмінність медичної послуги від інших видів послуг.

8. Принципи організації маркетингових досліджень в галузі охорони здоров’я.

9. Особливості формування цін в сфері надання медичних послуг.

10. Анкетування як метод маркетингового дослідження в медицині та фармації.

11. Фактори, що впливають на збут послуги.

12. Фактори, що впливають на збут фармацевтичного препарату.

13. Фактори, що впливають на збут медичної техніки.

14. Реклама медичних послуг. Нормативно-правове регулювання  реклами  в медицині та фармації.

15. Стратегія диференціації ринку послуг.

16. Бюджетно-страхова система фінансування медицини. Поняття якості при наданні медичних послуг.

17. Асортиментна політика фармацевтичного підприємства.

18. Дослідницька функція маркетингу в галузі охорони здоров’я.

19. Розроблення нових лікарських засобів. Критерії оцінки лікарського засобу.

20.З бутова функція маркетингу в медицині та фармації.

21. Життєвий цикл лікарських засобів, їх позиціювання на ринку.

22. Комунікативна політика в медицині та фармації.

23. Основні стратегії ціноутворення на лікарські засоби.

24. Цінова політика в фармації.

25. Конкурентоспроможність та конкуренція в сфері надання медичних послуг.

26. конкурентоспроможність та конкуренція на фармацевтичному ринку.

27.Особливості маркетингової діяльності у зв’язку з впровадженням в медицину та фармацію новітніх  технологій.

28. Фактори зовнішнього середовища  маркетингу в медицині і фармації

29. Вплив науково-технічного прогресу на поведінку споживачів медичних послуг та лікарських засобів.

30.Собівартість медичної послуги.

31. Вплив економічного стану суспільства та екології довкілля на здоров’я населення.

32. Особливості медичного маркетингу.  

33.Основні складові платної медичної послуги.

34.Фактори, які впливають на ціноутворення медичних послуг.

35. Розробка цінової стратегії на медичному та фармацевтичному ринках.

36. Види реклами медичних закладів. Особливості сприйняття реклами медичних послуг.

37. Види реклами фармпрепаратів. Особливості сприйняття реклами фармпрепаратів.

38. Лізинг в медицині.

39. Функції відділу маркетингу у медичному (фармацевтичному ) закладі.

40. Функції маркетинг-директора  у медичному (фармацевтичному ) закладі.

41. Асортиментна політика в сфері медичних послуг.

42. Сегментація ринку медичних послуг. Демографічна сегментація ринку медичних послуг.

43. Сегментація ринку фармпрепаратів.

44. Стратегічне планування маркетингу. Стратегії медичного маркетингу.

45.Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності в охороні здоров’я.

46.Макро- і мікрорівень   маркетингових досліджень.

47.Канали руху медичних послуг від медичного закладу до споживача.

48. Види медичних послуг.

49. Стадії життєвого циклу медичної послуги.

50. Стратегія маркетингу на різних етапах життєвого циклу медичної послуги.

51. Прейскурант цін на платні медичні послуги.

52. Стандарти обслуговування пацієнтів.

53. Етапи підготовки до участі у виставці в галузі медицини і фармації.

54. Обов’язкові вимоги до фаховій кваліфікації та професіоналізму персоналу виставки у галузі охорони здоров’я.

55. Моделювання купівельної поведінки оптової фірми та організації-споживача на фармацевтичному ринку.

56. Формування маркетингового  бюджету.

57. Фінансування діяльності відділу маркетингу. Головні статті витрат згідно поквартального Action Plan.

58. Рекламна діяльність. Зв’язки з громадськістю.

59.Розробка програми рекламної кампанії.

60.Розробка програми підвищення обсягу збуту медичних послуг.

61. Розробка програми підвищення обсягу збуту фармпрепаратів.

62. Контроль за реалізацією та аналіз можливостей збуту фармпрепаратів.

63. Критерії вибору рекламного носія. Оптимальна комбінація всіх видів реклами.

64. Аналіз перспективи розвитку медичного закладу.

65. Динаміка захворюваності, динаміка чисельності населення, вікові категорії.

66. Популяризація окремих провідних лікарів. Ділові зв’язки.

67. Психологічний стан лікарів, що надають платні медичні послуги.

68. Визначення потенційних споживачів медичних послуг та фармацевтичної продукції.

69. Програма формування іміджу медустванови.

70. Аналіз діючих і потенційних конкурентів.

71. Конкуренція серед існуючих фармацевтичних фірм.

72. Структура маркетингових служб.

73.Фактори поведінки споживачів медичних послуг.

74.Фактори поведінки споживачів фармацевтичних товарів.

75. Кабінетні та польові дослідження на медичному та фармацевтичному ринках.

76. Вивчення тенденцій розвитку ринку медичних послуг.

77. Вивчення тенденцій розвитку фармацевтичного ринку.

78. Аналіз і оцінка ринкових можливостей фармацевтичних підприємств.

79. Бенчмаркінг у діяльності фармацевтичних фірм.

80. Фармацевтична логістика у збутовій політиці фармацевтичних фірм.

81. Система маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства. 82.

83. „Паблік рілейшнз» фармацевтичного підприємства.

84. Персональний продаж і стимулювання збуту лікарських засобів.

85. Мерчандайзинг в аптеках і спеціалізовані медичні виставки.

86. Зміст маркетингового плану виводу на ринок нового препарату.

87. Прогнозування розвитку ринку медичних послуг.

88. Сутність міжнародного фармацевтичного маркетингу. Торгові обмеження при просу­ванні лікарських засобів на інші національні ринки.

89. Просування лікарських засобів на міжнародному ринку.

90. Етапи виходу фармацевтичної фірми на міжнародний ринок.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное издание. – К.: РИА «Триумф», 2001. – 368 с.
 2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 464 с.
 3. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. -Вінниця: Нова книга,2003.-240с.
 4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент — СПб: Питер Ком,1998.-896с.

 

Додаткова

А. Нормативно-правові акти:

 1. Закон України „Про захист прав споживачів” 12.05. 1991 р. №1023-XII .
 2. Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я” 19.11.1992 р. № 2801-XII
 3. Закон України „Про лікарські засоби” від 4.04. 1996р. № 123/96-ВР.
 4. Закон України „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від  15.02.1995 р.  № 60/95-ВР.
 5. Закон України „Про ціни та ціноутворення”  від 05.03.98 р.
 6. Закон України „Про застосування платних послуг в охороні здоров’я” від 03.05.99 р.
 7. Закон України „Про рекламу” / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003, № 39
 8. Закон України „Про знаки для товарів та послуг”
 9. Указ Президента України „Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України” № 1313/2000 від 7 грудня 2000 р.

Постанови  Кабінету Міністрів України:

 1. „Про затвердження Національного переліку  основних лікарських засобів і виробів медичного призначення” від 29.03.2006 р. № 400
 2. „Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” від 3.01.1996 р. № 6.
 3. „Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)” від 26.05.2005 р. №376
 4. „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення” від 15.06 2006р. № 833
 5. „Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах” від 17.11. 2004 р. № 1570.
 6. „Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” від 17.10.2008 р. № 955

Накази Міністерства охорони здоров’я України:

 1. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я” від 18.12.97 р. № 356.
 2. „Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору  галузі охорони здоров’я України” від18.12.2007р.  № 838
 3. „Про затвердження нормативних актів з питань реклами лікарських засобів” від 10.06.97 р. № 177.
 4. „Про затвердження обов’язкового мінімального асортименту лікарських засобів для аптек” від 25.11.2004р. № 569
 5. „Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів» від 03.11.2008 р., № 633.
 6. „Про затвердження Порядку проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів” від 23.08.2005р. №421
 7. „Про затвердження Правил виписування рецептів   та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних  бланків та вимог-замовлень” від  19.07.2005р.  №360

 

Б. Підручники та навчально-методичні посібники

 1. Васнецова О.А. Введение в медицинский и фармацевтический маркетинг\\ Экономика здравоохранения.-2003.-№ 3.—23-26.
 2. Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент /  Чухно А.А., Дембский Л.К. и др. – Сімферополь:Таврида,2001.-339с.
 3. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М.  Менеджмент і маркетинг у фармації. Ч.ІІ. Маркетинг у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів / За ред. З.М. Мнушко –Харків: Основа, 1999. – 288 с.
 4. Немченко А.С.  Фармацевтическое  ценообразование. — Харьков: «Радар», 1999.- 290с.
Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма «Медична техніка» (для бакалаврів)

Підготовлено доктором біологічних наук, професором кафедри управління персоналом та медичного менеджменту  О.В.Баєвою

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (Протокол №3 від “18” лютого 2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Баєва О.В. Навчальна програма «Медична техніка» (для бакалаврів).- К.: МАУП, 2009.-  21с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

©       Міжрегіональна  Академія управління персоналом (МАУП), 2009 


    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальна програма дисципліни “Медична техніка” для студентів, які навчаються за напрямом “Менеджмент і адміністрування,” професійне спрямування Медичний та фармацевтичний менеджмент. Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної дисципліни “Медична техніка” після опанування студентами знань з курсу “Основи менеджменту”, “Основи менеджменту охорони здоров’я” та передує вивченню навчальних курсів “Аналіз діяльності медичних закладів”, “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання  та поєднує у собі робочу програму курсу, завдання та рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.

Мета курсу: формування уявлення про сучасну медичну техніку, напрямки її розвитку технічне обслуговування та перевірки. Створення уявлення про види медичного обладнання, загальні принципи функціонування за призначенням та обслуговування.

Завдання навчальної дисципліни:

Завданням курсу “Медична техніка” є теоретична підготовка студентів з питань:

—         розвитку медичної техніки;

—         особливостей вітчизняного ринку медичної техніки;

—         організації роботи з медичною технікою в лікувально-профілактичних закладах;

—         реклами  медичної техніки та виробів медичного призначення;

—         нормативних документів, що регламентують роботу з медичною технікою та товарами медичного призначення ;

—         логістичного управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення;

—         норм безпеки при роботі з медичною технікою;

—         технічного обслуговування та метрологічної атестації обладнання;

а також набути практичних навичок та вмінь:

—         визначення потреби у придбанні медичної техніки;

—         вміння вести облікову документацію;

—         оформлення тендерної документації на придбання медичної техніки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 дисципліни

«МЕДИЧНА ТЕХНІКА»

№№

Назва змістового модуля та теми

Змістовний модуль 1. Організація роботи з медичною технікою в лікувально-профілактичних закладах

1. Медична техніка як фактор розвитку охорони здоров’я та ефективності надання медичної допомоги.
2. Класифікація медичної техніки.
3. Організація роботи з медичною технікою в лікувально-прпрофілактичних закладах.
4. Організація проведення конкурсів на закупівлю медичної техніки закладами охорони здоров’я за рахунок державних коштів.
5. Основи логістичного управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення.
Змістовний модуль 2. Ринок медичної техніки.
6. Споживчі ринки медичної техніки та товарів медичного призначення.
7. Особливості міжнародного ринку медичної техніки та товарів медичного призначення.
 

Змістовний модуль 3.  Галузі використання медичної техніки

8.

 Медична техніка для функціональної діагностики.

9.

 Медична моніторна техніка. Моніторно-комп’ютерні системи.

10.

 Рентгенодіагностичне обладнання.

11.

 Ендоскопічне обладнання.

12.  Медична апаратура для стимуляції нервової та м’язевої систем.
13.  Технічне обладнання стоматологічної лікарні.
14.  Медичне обладнання для лабораторій.
15.  Медичне обладнання загального призначення

 

Разом годин:

 

 

Зміст дисципліни

«МЕДИЧНА ТЕХНІКА»

Змістовний модуль 1. Організація роботи з медичною технікою в лікувально-профілактичних закладах

Тема 1. Медична техніка як фактор розвитку охорони здоров’я та ефективності надання медичної допомоги.
Історія розвитку медичної техніки. Державна політика щодо забезпечення та підвищення якості медичного обслуговування населення: забезпечення доступності та гарантованого забезпечення населення якісними виробами медичного призначення; сприяння науковому розвитку виробництва медичної техніки та збереженню науково-технічного потенціалу; підтримка вітчизняних виробників виробів медичного призначення.

         Концептуальні засади розвитку медичної промисловості в Україні. Шляхи переоснащення закладів охорони здоров’я новітньою медичною технікою.

Література [1,5,12,13, 18 ]

Тема 2 . Класифікація та основні характеристики медичних приладів

Компоненти медичної апаратури. Основні характеристики медичного приладу: діапазон вимірювання фізіологічних показників, чутливість, точність, зручність калі бровки, стабільність, частотний діапазон, відсутність сторонніх небажаних сигналів ( артефактів), простота використання, зручність для пацієнта, гарантія безпеки.
Загальна класифікація медичної техніки: медичні інструменти; шприци та голки всіх призначень; механічні апарати для діагностики та терапії; ендоскопічні  прибори та апарати; стерилізаційне, дезінфекційне та дистиляційне обладнання; апарати для наркозу, штучного дихання та кисневої терапії; обладнання для лікарських кабінетів та операційних залів; обладнання для стоматологічних кабінетів; електро медичні прибори та апарати; рентгенівські прилади та приналежності; офтальмологічні апарати, прибори та окулярна оптика; прибори та інструментарій для обладнання медичних лабораторій; радіологічна діагностична  і терапевтична техніка; ортопедичні вироби; рентгенологічні трубки; пересувні медичні амбулаторії та лабораторії.

            Література:[9,12,15-37 ]

 

Тема 3. Організація роботи з медичною технікою в лікувально-профілактичних закладах

Загальні принципи організації роботи  з медичною технікою: загальні вимоги до приміщень, персоналу, медичної техніки.

Організація технічного забезпечення діяльності лікувально-профілактичного закладу.  Організація та проведення робіт з технічного обслуговування медичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування медичної техніки, ремонт.

Метрологічний контроль медичної техніки. Організація навчання фахівців – інженерів медичної техніки, співробітників метрологічних служб. Метрологічний контроль медичної техніки.

Загальні принципи фінансування робіт з технічного обслуговування медичної техніки. Ефективність та якість забезпечення медичною технікою ЛПЗ.

Література:[6,9,11,12,25,26,27,30,37 ]

Тема 4. Організація проведення конкурсів на закупівлю медичної      техніки закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів

 

Нормативно-правова база про порядок   організації та проведення конкурсів (тендерів) на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів. Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України. Головні функції, права та обов’язки Постійного тендерного комітету МОЗ України.

Загальні поняття про замовника, тендер, запрошення на тендер, тендерну документацію, попередню кваліфікацію претендентів, претендентів, конкурсний комітет, тендерну пропозицію, акцепт тендерної пропозиції, експертну раду, експертну організацію.

Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів. Організаційна робота замовника. Оголошення про проведення конкурсу. Проведення попередньої кваліфікації претендентів. Тендерна документація. Подання тендерних пропозицій учасниками конкурсу. Оцінка і порівняння пропозицій претендентів. Визначення переможця конкурсу. Фінансування проведення конкурсів. Умови укладання договорів та перерахування коштів на їх оплату.

Конфіденційність інформації та комерційна таємниця.

Література [2-5]

Тема 5. Основи логістичного управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення

 Основи логістичного управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення: інформаційна система забезпечення та обслуговування медичної техніки; циклічність постачання; страхові запаси; якість послуг; утилізація відходів.

Формування логістичного підходу. Загальні принципи формування логістичного підходу: мінімізація витрат на зберігання чи/і придбання товарів медичного призначення; організація циклу замовлень; транспортні витрати. Поняття про концентрацію вартості медичної техніки; концентрації ваги, здатність до пошкодження.

Основні групи логістичного обслуговування: передпродажні; робота з надання логістичних послуг під час продажу медичної техніки; після продажне логістичне обслуговування ( гарантійне обслуговування)

Література:[9,17,21,20 ]

Змістовий модуль 2. Ринок медичної техніки

Тема 6. Споживчі ринки медичної техніки та товарів медичного призначення.

  Поняття про ринок медичної техніки та товарів медичного призначення.  Характеристика процесу прийняття управлінського рішення щодо покупки медичної техніки. Етапи прийняття рішення: визначення потреби; оцінка характеристик медичної техніки; пошук постачальників; запит пропозицій; оцінка варіантів; вибір постачальника; оформлення замовлення; оцінка ефективності роботи постачальника.

Основні фактори, які впливають на здійснення закупок медичної техніки та товарів медичного призначення державними закладами охорони здоров’я.

Аналіз ринку медичної техніки та товарів медичного призначення, Вимір поточної ринкової пропозиції медичної техніки та товарів медичного призначення: оцінка загального ринкового попиту; оцінка регіонального та ринкового попиту; оцінка фактичного збуту та частки ринку.

Прогноз попиту на медичну техніку та товари медичного призначення: дослідження намірів покупців; узагальнення оцінок торгових представників; експертні оцінки; пробний маркетинг; аналіз часових рядів; випереджувальні індикатори; статистичний аналіз попиту; аналіз інформації.

Сегментування ринків медичної техніки. Рівні сегментування: сегментування споживчого ринку; сегментування ринків організованих споживачів; сегментування міжнародних ринків; багатофакторне сегментування. Загальні етапи сегментування ринку медичної техніки. Ефективність сегментування.

Оцінка та вибір цільових ринків. Оцінка сегментів ринку. Маркетингові стратегії для сегментів ринку.

Аналіз ринку медичної техніки на основі патентної статистики.

Література:[ 7,8,13,14,20,23,31,32,36 ]

Тема  7.  Особливості міжнародного ринку медичної техніки та товарів медичного призначення

Міжнародний ринок медичної техніки: тенденції розвитку. Аналіз можливостей міжнародного ринку медичної техніки.  Основні компанії, які розробляють та виготовляють медичну техніку: “Бекон” (США); “Хьюллет-Пакард” (США); “Сіменс” (Німеччина); “Хелліге” (Німеччина); “Вікерс” (Англія); “Портекс” (Англія); “Томпсон” (Франція); “Компані де радіоложі” (Франція); “Тошіба” (Японія); “Н.Хондон” (Японія);”Штілле” (Швеція); “Елемма” (Швеція) та інші.

Представництва  зарубіжних фірм  – як суб’єкт міжнародного ринку медичної техніки. Особливості діяльності представництв фірм, виробників медичної техніки. Організація роботи представників фірм, виробників медичної техніки та товарів медичного призначення.

Представництва фірм виробників медичної техніки та товарів медичного призначення в Україні: АГФА (Бельгія); ГАМБРАМЕД МСП (Швеція); Жуан-Києв (Франція); Сіменс Україна ДП (Німе чинна); Солко Базель (Швейцарія); Філліпс/Тангенс Медицин технік; Еко-Мед-Пол (Австрія) та інші.             

Література:[7,10,12,14,15,23,31,33,36 ]

 

Змістовий модуль 3. Галузі використання медичної техніки.

Тема 8 . Медична техніка для функціональної діагностики

Загальна характеристика та клінічне значення основних методів функціональної діагностики.

Ультразвукові сканери. Значення в діагностиці захворювань. Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні виробники.

Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики та можливості сучасних електрокардіографів:   

Література: [10,16,17, 19,26,37 ]

Тема 9. Медична моніторна техніка. Моніторно-комп’ютерні системи.

Моніторинг –як засіб спостереження за станом пацієнта та параметрами апаратури. Класифікація моніторів за галуззю використання: анестезіологічні монітори; вентиляційні монітори; приліжкові монітори. Класифікація моніторів за кілкістю каналів: одноканальні монітори; 2-3 канальні монітори; багатофункціональні монітори. Поняття про комплексний (багатоканальний) моніторинг.

Комп’ютерні системи обробки даних щодо стану пацієнта. Комплекси вимірювальної та обчислювальної техніки.  Використання мережевої технології з організації комп’ютерного забезпечення в анестезіології та реанімації. Напрямки розвитку систем комп’ютерного моніторингу.

Провідні виробники медичної моніторної техніки: Life Scope BEDSIDE MONITORS DSM-2301, “Nihon Kohden” (Японія); S-5 “Datex” (Фінляндія), “ARDUS PB-1000”(Швейцарія), „GE” США,   „Philips” (Нідерланди).

Обладнання системи обробки даних в мережі інтраопераційних APM.

Література:[10,12,26, 35 ]

Тема 10.  Рентгенодіагностичне обладнання.

         Еволюція приймачів рентгеновських зображень. Приймачі для рентгеноскопії. Приймачі для рентгенографії. Універсальні цифрові приймачі.

         Стан парку рентгенодіагностичного обладнання в лікувально-профілактичних закладах України. Групи рентгенодіагностичних апаратів (РДА) : стаціонарні діагностичні апарати;  флюорографічні апарати; дентальні рентгенодіагностичні апарати; ортопантомографи; маммографічні РДА; пересувні (палатні) РДА. Загальні параметри ренгеновських плівкових флюорографів. Контроль РДА.

         Рентгенографічні матеріали: світовий та вітчизняний ринок.

         Маммографи. Фізичні аспекти маммографії. Ринок маммографів. Системи маммографічного стереотаксісу та біопсії.

         Апаратура для цифрової рентгенографії. Апаратура для цифрової флюорографії. Апаратура для цифрової маммографії. Автоматичні проявочні машина.

         Рентгенівська комп’ютерна томографія. Історія розробки томографічних методів дослідження. Відмітні особливості томографічного дослідження від традиційних методів рентгенівської діагностики. Класифікація томографічних методів дослідження. Ринок томографів.

Література:[ 11,14,15,24,32,33,36 ]

Тема 11 . Ендоскопічне обладнання

Ендоскопічна революція в медицині. Ендоскопи.

Жорсткі ендоскопи: загальні характеристики; використання при хірургічному лікуванні в нейрохірургії, судинній, торакальній, абдомінальній хірургії.  Використання жорстких ендоскопів з метою діагностики в отоларингології, урології, ортопедії.

Гнучкі ендоскопи. Використання гнучких ендоскопів з метою діагностики захворювань. Сучасні тенденції удосконалення  гнучких ендоскопів: зменшення розмірів зовнішнього діаметру; пристрої “ ендоскоп в ендоскопі”; наявність ультразвукових датчиків в ендоскопі.

Ендоскопічні системи відео спостережень.

Особливості ендоскопічного ринку в України; відсутність вітчизняних виробників; лідерство німецьких компаній (“Карл Шторц”) на ринку жорстких ендоскопів; причини лідерства японських компаній “Олімпус” та “Фуджінон” на ринку гнучких ендоскопів та ендоскопічних відео систем; положення російських компаній на ендоскопічному ринку України.

Характеристика покупців на ендоскопічному ринку України.

Схеми стимулювання продажів на ендоскопічному ринку України. Реклама ендоскопічного обладнання.

Прогноз на ендоскопічному ринку України.

Література:[7,12,22,23 ]

Тема 12.  Медична апаратура для стимуляції нервової та м’язевої систем

Електрокардіостимулятори: зовнішні стимулятори, які використовуються для стаціонарів, швидкої допомоги; для електрофізіологічних досліджень; стимулятори, які імплантуються (однокамерні, двокамерні, з телеметричними функціями та хвильовою адаптацією, автоматичним вибором порога стимуляції, з антитахікардіатичними функціями; кардіовертери-дефібрілятори; стимулятори для динамічної кардіоміопластики.

Електроміонейростимулятори : апарати для стимуляції сечового пухиря; апарати для стимуляції анального сфінктеру, м’язеві, протибольові, нейром’язеві стимулятори; стимулятори для комбінованих операцій при пошкодженні стовбура спинного мозку та  після трансплантації нейроцитів. 

Література:[12,16,18 ]

Тема 13. Технічне обладнання стоматологічної лікарні.

Склад комплекту обладнання робочого місця стоматолога.

Стоматологічні установки: використання; складові. Класифікація стоматологічних установок: за способом розташування в кабінеті (стаціонарні, портативні): за кількістю обслуговуючого персоналу (лікарська,  для роботи лікаря та асистента); за способом кріплення шлангів для наконечників ( з верхньою та нижньою подачею); за типом приводу (повітряні, з вбудованими повітряними мікромоторами, спеціального призначення: лазерні, для проведення ендодонтичних робіт, для пар одонтологічних маніпуляцій, для професійної гігієни, для зняття штучних коронок та мостоподібних протезів); електричні ( для встановлення на них електричних мікро моторів та п’єзоелектричних скелерів.

Технічні характеристики бормашин. Стаціонарні стоматологічні установки,  з жорсткою фіксацією до підлоги кабінету. Ринок стаціонарних стоматологічних установок: “Гнатус (Бразилія), “Хіран”, “Хірадент” (Словакія), ”Практик” (Словакія), Доктор”(Бразилія), “Rerfomer” (США) “Лазер-TL”,”Планмека”(Фінляндія”). Портативні стоматологічні установки. Ринок портативних стоматологічних установок: (фірми “Медика”(Літва), “KaVo” (Німечинна) ).

Стоматологічні крісла. Види стоматологічних крісел. Вимоги. Характеристики. Типи моторів для стоматологічних крісел.

Механізовані інструменти та деталі стоматологічних установок. Типи наконечників: турбінні; кутові; прямі; спеціальні. Робочі характеристики наконечників.

Допоміжне обладнання, прибори та апарати: стілець для стоматолога; стоматологічний компресор; гнатодінамометр; міотонометр; апарат визначення центрального співвідношення щелеп; апарат для визначення життєздатності пульпи та періодонту; радіовізіограф; апарати апелслокатор, формотрон; апарат для фотополімеризації.

Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, що використовують на клінічному прийомі.

Література:[8,27,30,34 ]

 

Тема 14.  Медичне обладнання для лабораторій

Лабораторна техніка : визначення, призначення. Загальні тенденції розвитку лабораторної техніки. Класифікація лабораторної техніки. Загальна лабораторна техніка. Спеціальна лабораторна техніка: апаратура для мікробіологічних досліджень; апаратура для гістологічних досліджень; апаратура для імунологічних досліджень; апаратура для радіоізотопного та імуноферментного досліджень. Специфічна апаратура для біохімічних досліджень.

Лабораторний посуд: посуд з хіміко-лабораторногоскла; фарфоровий посуд;  посуд з платмас.

Догляд за лабораторною технікою та посудом.

Література:[ 9,12 ]

Тема  15. Медичне обладнання загального призначення

Медичне обладнання загального призначення: функціональні ліжка, каталки, коляски, медичні меблі. Медичні меблі та обладнання для палат загального та спеціального призначення, обладнання для оснащення робочого місця медичного персоналу, обладнання та меблі для лабораторій та аптек.

Провідні фірми-виробники загального медичного обладнання: Conti(Італія), Hill Rom (США).

Обладнання  для   спеціального догляду за новонародженими: інкубатори для новонароджених (стаціонарні, транспортні, відкриті реанімаційні системи), неонатальні термоліжка, ліжка для новонароджених з неврологічною патологією, дитячі ліжка для опікових та спинальних хворих.

Провідні виробники обладнання для спеціального догляду за новонародженими: Drager Medical AGP.Co (Німеччина),  HILL ROM AiR. Shields (США).

Стерилізаційне обладнання: шафи сушильно-стерилізаційні; стерилізатори повітряні; стерилізатори парові (автоклави); коробки стерилізаційні (бікси); випромінювачі бактерицидні, інше обладнання. Призначення. Технічні характеристики. Провідні виробники.

Література[12,26 ]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з дисципліни „Медична техніка” виконується у відповідності з навчальним планом за спеціальністю „Менеджмент організацій” спеціалізації „Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль знань з дисципліни „Медична техніка”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів та аналізу діяльності конкретного закладу охорони здоров’я. Це має максимально наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важливим для працюючих студентів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати на кафедрі менеджменту відповідно до графіка консультації та за телефоном 490-95-25.

Загальні вимоги. Контрольна роботу слід виконувати на аркушах паперу А-4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати. Завдання виконується на основі аналізу діяльності закладу охорони здоров’я, де працює студент.

Оцінювання виконання завдання. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу приділяє тому, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни, його вміння пов’язати теоретичні знання з конкретним закладом охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал і чітко викласти власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливими є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

Особливо увага звертається на:

—         Грунтовність відповіді на поставлене запитання.

—         Розуміння навчальної дисципліни.

—         Вміння коментувати наведені приклади.

—         Оформлення роботи.

Варіант контрольної роботи студент вибирає самостійно. Бажаним є наближення до місця роботи.

ВАРІАНТИ контрольнИХ робІТ

 

Варіант 1. Організація роботи з медичною технікою в лікувально-профілактичних закладах України

 1. Загальні принципи організації роботи  з медичною технікою.
 2. Організація технічного забезпечення діяльності лікувально-профілактичного закладу. 
 3. Організація та проведення робіт з технічного обслуговування медичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування медичної техніки, ремонт.

 

Варіант 2. Метрологічний контроль медичної техніки

 1. 1.     Загальні принципи метрологічний контроль медичної техніки.
 2. 2.      Організація навчання фахівців – інженерів медичної техніки, співробітників метрологічних служб.
 3. 3.     Метрологічний контроль медичної техніки в лікувально-профілактичному закладі ( за матеріалами …….).

 

Варіант 3. Управління тендерною процедурою на закупівлю медичної техніки.

1.Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів.

2.Організаційна робота замовника.

3. Тендерна пропозиція ( за матеріалами…..).

Варіант 4. Логістичне управління постачанням медичної техніки та товарів медичного призначення

1.Основи логістичного управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення

2. Принципи формування логістичного підходу. Концентрація вартості медичної техніки; концентрації ваги, здатність до пошкодження.

3.Основні групи логістичного обслуговування під час продажу медичної техніки

4. Після продажне логістичне обслуговування (гарантійне обслуговування)

Варіант 5. Характеристика споживчого ринки медичної техніки та товарів медичного призначення.

 1. Ринок медичної техніки та товарів медичного призначення. 
 2. Характеристика процесу прийняття управлінського рішення щодо покупки медичної техніки.
 3. Основні фактори, які впливають на здійснення закупок медичної техніки та товарів медичного призначення державними закладами охорони здоров’я.

 

Варіант 6 . Медична техніка для функціональної діагностики

1.Загальна характеристика та клінічне значення основних методів функціональної діагностики.

2.Ультразвукові сканери. Значення в діагностиці захворювань. Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні виробники.

3. Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики та можливості сучасних електрокардіографів:   

Варіант 7.  Медична моніторна техніка. Моніторно-комп’ютерні системи.

 1. Комплекси вимірювальної та обчислювальної техніки.
 2.  Використання мережевої технології з організації комп’ютерного забезпечення в анестезіології та реанімації.
 3. Напрямки розвитку систем комп’ютерного моніторингу.

 

Варіант 8.   Рентгенодіагностичне обладнання.

 1. Групи рентгенодіагностичного обладнання.
 2. Рентгенографічні матеріали: світовий та вітчизняний ринок.
 3. Організація роботи рентгенологічного відділення лікувально-профілактичного закладу.

        

Варіант 9.  Ендоскопічне обладнання.

 1. 1.     Використання едоскопічної техніки при діагностиці та лікуванні.
 2. 2.     Особливості ендоскопічного ринку в України.
 3. 3.     Характеристика роботи ендоскопічного кабінету.

 

Варіант 10.  Технічне обладнання стоматологічної лікарні.

1. Характеристика  комплекту обладнання робочого місця стоматолога.

2. Механізовані інструменти та деталі стоматологічних установок.

3. Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, що використовують на клінічному прийомі.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Історія розвитку медичної техніки.
 2.  Державна політика щодо забезпечення доступності та гарантованого забезпечення населення якісними виробами медичного призначення.
 3. Державна політика щодо сприяння науковому розвитку виробництва медичної техніки .
 4. Розвиток медичної промисловості в Україні.
 5. Шляхи переоснащення закладів охорони здоров’я новітньою медичною технікою. 
 6. Компоненти медичної апаратури.
 7. Основні характеристики медичного приладу.
 8. Класифікація медичної техніки.
 9. Класифікація товарів медичного призначення.
 10. Загальна класифікація та характеристика медичних інструментів.
 11. Загальна класифікація та характеристика  механічних апаратів для діагностики та терапії.
 12. Загальні принципи організації роботи  з медичною технікою: загальні вимоги до приміщень, персоналу, медичної техніки.
 13. Організація технічного забезпечення діяльності лікувально-профілактичного закладу.
 14. Організація та проведення робіт з технічного обслуговування медичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування медичної техніки, ремонт.
 15.  Метрологічний контроль медичної техніки.
 16.  Організація навчання фахівців – інженерів медичної техніки, співробітників метрологічних служб.
 17. Метрологічний контроль медичної техніки.
 18. Загальні принципи фінансування робіт з технічного обслуговування медичної техніки.
 19. Нормативно-правова база про порядок   організації та проведення тендерів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів.
 20. Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України.
 21. Головні функції, права та обов’язки Постійного тендерного комітету МОЗ України.
 22.  Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів.
 23. Організаційна робота замовника.
 24. Оголошення про проведення конкурсу.
 25. Проведення попередньої кваліфікації претендентів.
 26. Тендерна документація.
 27. Подання тендерних пропозицій учасниками конкурсу.
 28. Оцінка і порівняння пропозицій претендентів. Визначення переможця конкурсу.
 29. Фінансування проведення конкурсів.
 30. Конфіденційність інформації та комерційна таємниця при проведенні тендерів.
 31. Логістичне управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення.
 32. Загальні принципи формування логістичного підходу: мінімізація витрат на зберігання чи/і придбання товарів медичного призначення; організація циклу замовлень; транспортні витрати.
 33. Поняття про концентрацію вартості медичної техніки; концентрації ваги, здатність до пошкодження.
 34. Основні групи логістичного обслуговування: передпродажні; робота з надання логістичних послуг під час продажу медичної техніки.
 35. Післяпродажне логістичне обслуговування (гарантійне обслуговування) медичної техніки.
 36. Поняття про ринок медичної техніки та товарів медичного призначення.
 37.  Характеристика процесу прийняття управлінського рішення щодо покупки медичної техніки.
 38. Етапи прийняття рішення: визначення потреби; оцінка характеристик медичної техніки; пошук постачальників; запит пропозицій; оцінка варіантів; вибір постачальника; оформлення замовлення; оцінка ефективності роботи постачальника.
 39. Основні фактори, які впливають на здійснення закупок медичної техніки та товарів медичного призначення державними закладами охорони здоров’я.
 40. Аналіз ринку медичної техніки та товарів медичного призначення
 41. Прогноз попиту на медичну техніку та товари медичного призначення.
 42. Сегментування ринків медичної техніки.
 43. Оцінка та вибір цільових ринків медичної техніки.
 44. Міжнародний ринок медичної техніки: тенденції розвитку.
 45. Аналіз можливостей міжнародного ринку медичної техніки. 
 46. Основні компанії, які розробляють та виготовляють медичну техніку.
 47.  Представництва  зарубіжних фірм  – як суб’єкт міжнародного ринку медичної техніки.
 48. Особливості діяльності представництв фірм, виробників медичної техніки.
 49. Організація роботи представників фірм, виробників медичної техніки та товарів медичного призначення.
 50. Представництва фірм виробників медичної техніки та товарів медичного призначення в Україні.         
 51. Ультразвукові сканери. Значення в діагностиці захворювань.
 52. Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні виробники.
 53. Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики та можливості сучасних електрокардіографів
 54. Моніторинг – як засіб спостереження за станом пацієнта та параметрами апаратури.
 55. Класифікація моніторів за галуззю використання: анестезіологічні монітори; вентиляційні монітори; приліжкові монітори.
 56. Класифікація моніторів за кількістю каналів: одноканальні монітори; 2-3 канальні монітори; багатофункціональні монітори.
 57. Поняття про комплексний (багатоканальний) моніторинг.
 58. Комп’ютерні системи обробки даних щодо стану пацієнта.
 59. Використання мережевої технології з організації комп’ютерного забезпечення в анестезіології та реанімації.
 60. Провідні виробники медичної моніторної техніки.    
 61. Еволюція приймачів рентгеновських зображень. Приймачі для рентгеноскопії. Приймачі для рентгенографії. Універсальні цифрові приймачі.
 62. Стан парку рентгенодіагностичного обладнання в лікувально-профілактичних закладах України.
 63. Групи рентгенодіагностичних апаратів
 64.  Загальні параметри ренгеновських плівкових флюорографів. Контроль РДА.
 65. Рентгенографічні матеріали: світовий та вітчизняний ринок.
 66. Маммографи. Ринок маммографів.
 67. Апаратура для цифрової рентгенографії. Апаратура для цифрової флюорографії. Апаратура для цифрової маммографії. Автоматичні проявочні машина.
 68. Рентгенівська комп’ютерна томографія.  Ринок томографів.
 69. Жорсткі ендоскопи
 70. Гнучкі ендоскопи.
 71. Ендоскопічні системи відео спостережень.
 72. Особливості ендоскопічного ринку в України.
 73. Характеристика покупців на ендоскопічному ринку України.
 74. Схеми стимулювання продажів на ендоскопічному ринку України. Реклама ендоскопічного обладнання.
 75. Комплект обладнання робочого місця стоматолога.
 76. Стоматологічні установки
 77. Технічні характеристики бормашин. Стаціонарні стоматологічні установки
 78.  Ринок стаціонарних стоматологічних установок. Ринок портативних стоматологічних установок.
 79. Стоматологічні крісла.  Характеристики.
 80. Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, що використовують на клінічному прийомі.
 81. Загальні тенденції розвитку лабораторної техніки.
 82. Класифікація лабораторної техніки.
 83. Загальна лабораторна техніка.
 84. Спеціальна лабораторна техніка: апаратура для мікробіологічних досліджень; апаратура для гістологічних досліджень; апаратура для імунологічних досліджень; апаратура для радіоізотопного та імуноферментного досліджень. Специфічна апаратура для біохімічних досліджень.
 85. Лабораторний посуд. Догляд за лабораторною технікою та посудом.
 86. Медичне обладнання загального призначення.
 87. Медичні меблі та обладнання для палат загального та спеціального призначення, обладнання для оснащення робочого місця медичного персоналу, обладнання та меблі для лабораторій та аптек.
 88. Провідні фірми-виробники загального медичного обладнання:
 89. Обладнання  для   спеціального догляду за новонародженими.
 90. Стерилізаційне обладнання.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно правові акти:

 1. Закон України “Основи законодавства України про охорону  здоров’я”// Відомості Верховної Ради України. — 1993.-№4
 2. Наказ МОЗ України, Мінекономіки України, МЗЕЗторгу України від 04.08.1998 за № 235/106/474 “Положення про порядок організації та проведення конкурсів (тендерів) на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів”.
 3. Наказ МОЗ України від 26.09.2000 за № 229 „Порядок державної реєстрації виробів медичного призначення в Україні”
 4. Наказ МОЗ України від 03.10.2003 за № 467 “Про затвердження складу Постійного тендерного комітету МОЗ України та Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України”.
 5. Концепція Державної цільової науково-технічної програми розвитку медичної промисловості України на 2006-2010рр. \\Медичний ринок, Осінь, 2005.- С.2-4

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 640 с.
 2. Автоматизация в клинической лабораторной диагностике: возможности и проблемы, под ред. В.В.Меньшикова,М., 1997
 3. 8.     Блинов Н.Н. Основы рентгенодиагностической техники,-М.-Медицина, 2002.- 392 с.
 4. Гималайский М. Рынок эндоскопического оборудования //Новые медицинские технологии.-2001.-№ 2.-С.30-33

10. Волкова А.С., Анашкин В.В., Камчатный Г.И. Организационно-правовые основы частной стоматологической деятельности .-Х.: Курсор, 2003.- 400 с.

11. Илясов Л.В.  Биомедицинская измерительная техника.-М.:Высшая школа, 2007, 342

12. Ливенсон А.Р. Электромедицинская  апаратура.-М.: Медицина”,1981.-342с.

13. Основы рентгенодиагностической техники/ под ред..Н.Н.Блинова.-М.-2002

14. Червяк П.І. Медична енциклопедія.-К.:Просвіта, 2001.-1024 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

15. Александров Е.Г Анализ рынка медицинского приборостроения на основе патентной статистики //Мед.техника.- 2002.-№ 1.-С. 28-31

16. Болгов М.Ю. Автоматизация медицинских учреждений ( Руководствао пользователя TherDep5). К.:Изд-во «Куприянтово», 2006.-464 с.

17.  Бердяков Г.И., Ларчиков Ю.В., Анализ состояния парка рентгенодиагностической аппаратуры в ЛПУ Москвы //Мед.техника.- 20024.-№ 6.-С. 4-7

18. Бреслав Ю.А., Ларионов В.Н. Рентгенографические материалы на российском рынке //Мед.техника.- 2002.-№ 5.-С. 40-45

19. Викторов В.А., Романский В.Л. Аппаратура для электростимуляции нервной и мышечной систем: исследование, создание и применение //Мед.техника.- 2004.-№ 5.-С.

20. Гималайский М. Как организовать кабинет ультразвукового исследования// Новые медицинские технологии.- 2001.-№ 2.-С. 6-8.

21. Колпаков Е.В. История развития производства имплантирумых электрокардиостимуляторов- планы и реальность //Мед.техника.- 2002.-№ 6.-С.8-11

22. Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы: Справочник/ Под ред. Т.С.Виноградовой.-М.: Медицина, 2986, 416 с.

23. Кац А.М., Канторович А.С. Руководство по приборам и оборудованию для медико-биологических исследований, Л.1976

24. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник — Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, ”Інтелект -Захід”, 2004.- 416 с.

25. Кузьмин-Крутецкий М.И., Мазуров а.и.,Элипсон М.Б. Видиосистемы для эндоскопии//Мед.техника.- 2003.-№ 4.-С.27-30

26. Ливанов В.М., Переведенцев О.В., Орлов О.И. Основы аппаратно-программного обеспечения телемедицинских услуг М.:Фирма «Слово», 2006.-208 с.

27. Лобинская И.А. Обзор рынка эндоскопической видеотехники // Мед.бизнес. Медтехника.-2002.-№ 9-10.-С.20-21

28. Мазуров А.И. Эволюция приемников рентгеновских изображений//Мед.техника.- 2004.-№ 5.-С. 34-37

29. Осипов Л.В. Качество поставок, техническое обслуживание и метрологическое обеспечение медицинской техники// Мед.бизнес. Медтехника.-2002.-№ 5.-С.8-15

30.  Расулов М.М,. Ибрагимов Т.И. Зубопротезная техника.-М.:МИА, 2005.-448 с.

31. Руководство по технике врачебных манипуляций/ Г.Чен и др.: Пер. с англ.-Витебстк:Будмедкнига, 1996.-384 с.

32. Серов Д.В., Кузьминова А.Л.,Чикалов А.М. Управление снабжением: практический інструмент//Экономика и Менеджмент в Стоматологи.-2004.-№ 1(12).- С. 38-40

33. Симонов Е.Н. Классификация топографических методов исследования //Мед.техника.- 2003.-№ 1.-С.33-38

34. Стерлин Ю.Г. Мониторинг безопасности в анестезиологии и реаниматологии //Мед.техника.- 2004.-№ 5.-С. 36-41

35. Стоматологический кабинет: оборудование, материалы, инструменты: Учебное пособие для медицинских вузов/ под ред. Проф. В.Н.Трезубова. СПб.: СпецЛит, 2002.-142 с.

36. Тихомиров А.В. Организационные начала публичного регулирования рынка медицинских услуг.-М.: Статут, 2003.-257 с.

37. Уваров В.В. Обзор рынка отечественной рентгенотехники // Мед.бизнес. Медтехника.-2001.-№ 3.-С. 21-22

38. Уваров В.В. Мамографы// Мед.бизнес. Медтехника.-2002.-№ 3.-С.32-33

39. Ульяновский В.Ю. Автоматизация работы стоматологических клиник на примере компьютерной системы «Dental 4 Windows»// Стоматология для всех.-2001.-№2.-С. 48-54.

40. Флеров Е.В., Сабли И.Н., Бройтман О.Г. Мониторно-компьютерные системы. Работа в компьютерных сетях.Применение Интернет-технологий//Мед. Техника.-2005.-№ 4.-С.13-18.

41. Чикирдин Э.Г., Кочетова Г.П. Цифровая рентгенотехника на выставке «Здравоохранение-2003»//Мед.техника.- 2004.-№ 5.-С. 30-33.

42. Эстеров И.Д. Еще раз о значимости метрологического контроля медтехники // Мед.бизнес. Медтехника.-2001.-№ 12.-С.8-12

Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма «Медичний та фармацевтичний менеджмент» (для спеціалістів, магістрів)

Підготовлено доктором біологічних наук, професором кафедри управління персоналом та медичного менеджменту  О.В.Баєвою

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (Протокол №3 від “18” лютого 2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Баєва О.В. Навчальна програма «Медичний та фармацевтичний менеджмент» (для спеціалістів, магістрів).- К.: МАУП, 2009.-  23 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

         ©       Міжрегіональна  Академія управління персоналом (МАУП), 2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Медичний та фармацевтичний менеджмент” передбачена навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Менеджмент організацій”, спеціалізація ”Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Навчальна дисципліна „ Медичний та фармацевтичний менеджмент” за структурно-логічною схемою підготовки фахівців напряму „Менеджмент” вивчається після опанування студентами знань з таких навчальних  дисциплін як “Основи  менеджменту”, ”Операційний менеджмент”, «Основи менеджменту в охороні здоров’я», ”Облік і звітність в охороні здоров’я”, “Страхова медицина”, “Підприємництво в охороні здоров’я”, “Облік і звітність в охороні здоров’я”.

Мета курсу: формування теоретичних засад сучасного управлінського мислення з раціональним використанням спеціальних знань у галузі управління закладами охорони здоров’я. Набуття практичних навичок та вмінь з технології управління медичними та фармацевтичними структурами.

Завдання навчальної дисципліни:

опанування студентами ряду ключових питань :

— теорія систем,система та підсистеми,типи їх взаємодії;

— системний підхід до організації галузі охорони здоров’я;

-функції управління в системі охорони здоров’я ;

-керовані системи в сфері медицини ;

-наукові основи менеджменту в охороні здоров’я;

-моделі управління і роль керівника  в управлінні закладами охорони здоров’я  на засадах сімейної медицини;

-основні напрямки реформування в галузі охорони здоров’я України ;

-концепція первинної медико-санітарної допомоги;

-сучасні уявлення про загальну медицину;

-характеристика професіональної діяльності лікаря загальної практики (сімейного лікаря ), організація його роботи;

-ринкові підходи  до оплати праці медичного персоналу,який працює на засадах сімейної медицини;

-стандарти в системі охорони здоров’я;

-міжнародні правила GMP       та стандарти ISO      і їх місце в логістичній системі управління в фармації;

-менеджмент у системі охорони здоров’я міського населення;

-організація медико-санітарної допомоги сільському населенню;

-оцінка якості послуг в галузі охорони здоров’я;

а також набуття практичних навичок та вмінь:

-технології управління та організації діяльності конкретного медичного закладу по наданню медико-санітарної допомоги міському або сільському населенню;

-складання планів діяльності закладу охорони здоров’я з використанням системної методології та сучасних комплексних стандартів; 

-аналізу роботи та ефективності управління медичними, фармацевтичними виробничими підрозділами та закладами за відповідними методиками;

-оцінки якості медичної допомоги за відповідними методиками та стандартами. 

 

 

 

 


ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН

дисципліни

„МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

№ з/п Назва змістового модуля та теми

Змістовний модуль 1. Сучасні тенденції управління та організації охорони здоров’я

1. Моделі організації та фінансування охорони здоров’я
2. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в країнах з розвинутою системою медичної допомоги
3. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в країнах з  системою медичної допомоги, що розвивається
4. Світові тенденції організації фармацевтичної діяльності
Змістовний модуль 2.Організація охорони здоровя населення України
5. Міжнародні принципи організації охорони здоров’я населення
6. Система охорони здоров’я в Україні
7. Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні
Змістовний модуль 3. Менеджмент закладу охорони здоров’я
8. Заклади охорони здоров’я як об’єкт управління
9. Управління тенхологічними процесами
10. Управління персоналом закладу охорони здоров’я
Всього годин: 108

 

 

Зміст    дисципліни

“МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Змістовний модуль 1. Сучасні тенденції управління та організації охорони здоров’я                                                                                  

Тема 1 . Моделі організації та фінансування охорони здоров’я

Загальні принципи формування моделі охорони здоров’я. Норми і стандартами, викладеними у правових актах Організації Об`єднаних Націй (ООН), Ради Європи (РЄ), Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ), Міжнародної Організації Праці (МОП) щодо формування моделі охорони здоров’я.

Ринкова модель організації охорони здоров’я. Соціальна модель охорони здоров’я.  Суспільно-приватна модель охорони здоров’я. Медичне страхування як система організаційних та фінансових заходів. Досвід країн Східної та Центральної Європи із запровад-ження системи медичного страхування.

Література: [1, 7,13,15,17  ]

Тема 2. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в країнах з розвинутою системою медичної допомоги

         Система охорони здоров’я у Франції. Система охорони здоров’я у  Великобританії: складові системи NPSM. Система охорони здоров’я у Канаді. Система охорони здоров’я у Швеції.Система охорони здоров’я у США: програма Медікер, програма Медікейд; види медичного страхування. Система охорони здоров’я у Німеччині: поняття про принцип солідарності, принцип субсидіарності, система охорони здоров’я. Система охорони здоров’я у Італії та Швейцарії. Система охорони здоров’я у Японії: національна система страхування здоров’я; система страхування осіб найманої праці. Система охорони здоров’я у Фінліндії, Бельгії, Австрії.

Література: [ 1,7,13,15,17  ]

 

 

Тема 3. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в країнах з  систмою медичної допомоги, що розвивається

Система охорони здоров’я у Польщі: види медичних закладів, оплата послуг медичних установ. Система охорони здоров’я уЕстонії: право на одержання медичних послуг, проблеми у секторі охорони здоров’я.Система охорони здоров’я уРосійській Федерації: система обов’язкового медичного страхування, недоліки системи. Система охорони здоров’я у Болгарії: законодавча база, структура НФОМС, стан реформування галузі. Система охорони здоров’я у Угорщині: постачальники медичних послуг, фінансування галузі. Система охорони здоров’я у Чеській республіці:система надання медичної допомоги.

Література:[1,7,13,15,17]

 Тема 4. Світові тенденції організації фармацевтичної діяльності

Організація фармацевтичноїх діяльності у Данії: організація роботи аптек, підготовка фармацевтичних кадрів. Організація фармацевтичноїх діяльності у Японії: функції аптек і фармацевтів. Організація фармацевтичноїх діяльності у Великобританії.Організація фармацевтичноїх діяльності у Угорщині. Організація фармацевтичноїх діяльності у Естонії: реформування галузі. Регулювання фармацевтичної діяльності в країнах ЄС: законодавча база; регулювання фармацевтичного ринку, співробітництво з ВООЗ. Поняття про Європейську фармакопею. Нормативний контроль фармацевтичної промисловості. Поняття про фармаконагляд.

Література: [1,2,4,5,7,13,15,17]

 

   Змістовний модуль 2.Організація охорони здоровя населення  

Тема 5. Міжнародні принципи організації охорони здоров’я населення

         Міжнародні принципи формування державної політики в галузі охорони здоров’я. Загальні засади, проголошені Оттавською хартією. Загальні міжнародні принципи надання медичної допомоги: принцип доступності медичної допомоги% міжнародний кодекс медичної етики; принципи національних систем охорони здоров’я. Декларація про права пацієнта. Міжнародні принципи надання медичної допомоги сільському населенню.

Література: [1,7,13,15,17]

 Тема 6.Система охорони здоров’я в Україні

         Конституційні норми щодо забезпечеенння державаю охорони здоров’я населення. Закон України «основи законодавства України про охорону здоров’я». Реалізація державної політики з охорони здоров’я населення через органи державної влади України. Завдання та обов’язки, покладені на міністерство охорони здоров’я України. Функції МОЗ України. Державне регулювання забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя населення України.

         Система охорони здоров’я України: національний рівень; регуональний рівень; субрегіональний рівень. Система управління охороною здоров’я України: первинна лікувально-профілактична допомога; спеціалізованна (вторинна) лікувально-профілактина допомога; високоспеціалізована (третинна) лікувально-профілактична допомога.

Література:[ 1,7,13,15,17]

 Тема 7. Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні

          Органи державного управління у сфері створення, виробництва та контролю якості та реалізації лікарських засобів. Функції та завдання Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення.Функції та завдання  Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України. Функції та завдання  територіальних державних інспекцій. Державна реєстрація лікарських засобів. Державне регулювання виробництва лікарських засобів. Державне регулювання реаулизації лікарських засобів.

Література:  [1,2,4,5,7,13,15,17]

Змістовний модуль 3. Менеджмент закладу охорони здоров’я

Тема 8. Заклади охорони здоров’я як об’єкт управління

                 Первинна медико-санітарна допомогаРоль амбулаторно-поліклінічних закладів в системі охорони здоров’я.  Структура і управління амбулаторно-поліклінічною службою міста. Медамбулаторія (структура, штати, управління, функції, завдання). Поліклініка (структура, штати, управління, функції, завдання).Основні структурні підрозділи поліклініки та координація їх роботи. Реєстратура. Дільничний принцип роботи. Відділення дільничних лікарів-терапевтів (штати, управління, організація роботи, основні задачі, функціональні обов’язки  працівників).Відділення вузьких спеціалістів (штати, управління, основні задачі, функціональні обов’язки працівників).Діагностичне відділення (штати, управління, основні задачі, функціональні обов’язки працівників). Відділення профілактики. Відділення реабілітації. Стоматологічне відділення (структура, штати, задачі).Денний стаціонар поліклініки (організація роботи, задачі).  Допоміжні служби ( бухгалтерія, господарський підрозділ ).

Дитяча поліклініка (структура, штати, управління).Організація роботи дитячої поліклініки (дільничний принцип, профілактична робота в дитячих колективах, диспансеризація дітей).

Жіноча консультація (структура, завдання).Організація первинної акушерсько-гінекологічної допомоги працюючим та непрацюючим жінкам. Показники діяльності жіночих консультацій.

Амбулаторно-поліклінічні заклади відомств, підприємств, установ, навчальних закладів. Структура, штати, управління, особливості фінансування. Функції та задачі. Цехова дільничність. Організація роботи цехових лікарів.

Організація роботи станції швидкої допомоги та відділень невідкладної допомоги. Структура, управління, функції. Організація роботи бригад швидкої допомоги.

Особливості надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Показники організаційної діяльності лікувально-профілактичних закладів. Методики розрахунку та аналізу показників первинної медико-санітарної допомоги

       Вторинна та третинна медична допомога. Роль міських лікарень, консультативних поліклінік, диспансерів, кафедральних клінік, НДІ та вузькоспеціалізованих медичних центрів в наданні вторинної та третинної медико-санітарної допомоги. Організація вторинної медичної допомоги  в міській лікарні: терапевтичне, хірургічне, неврологічне, травматологічне, дитяче, пологове, гінекологічне відділення (штати, управління, функції, задачі, показники діяльності).Організація вторинної та третинної медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях та лікарнях (офтальмологічні, кардіологічні, туберкульозні, інфекційні т.інші ); диспансерах, типи диспансерів, організація роботи, управління, задачі.

       Організація третинної медичної допомоги в клініках НДІ, кафедральних клініках та вузькоспеціалізованих медичних центрах. Організація роботи. Основні види третинної медичної допомоги. Зв’язок закладів, які надають третинну медичну допомогу з первинною ланкою системи охорони здоров’я.

                                                                                      Література:[1,6,17,25 ]

 Тема 9. Управління тенхологічними процесами при наданні медичної допомоги. Старндартизація.

Технологій, які використовуються при наданні медичної допомоги: загальні технології лікування та діагностики; біотехнології, нанотехнології, технології генної інженерії діагностки та лікування; інформаційні технології; технології інформаційно-організаційнного забезпечення; технології інформаційно-технічного забезпечення; управлінські технології; хіміко-фармацевтичні технології.

Стандартизація медичної допомоги. Поняття про стандартизацію. Порядок розробки стандартів надання медичної допомоги.  Стандарти за обов’язковістю виконання: державні соціальні стандарти; стандарти-рекомендації. Стандарти за ієрархією застосування: міжнародні; національні; регіональні; локальні. Види стандартів: стандарти на ресурси охорони здоров’я; стандарти організації медичних служб та закладів охорони здоров’я; тенхнологічні стандарти; стандарти програм медичної допомоги; комплексні стандарти. Моніторинг за дотриманням державних соціальних нормативів у закладах охорони здоров’я.

Клінічний протокол: завдання;сутність. Поняття про клінічну рекомендацію та формуляр. Регіональні клініко-економічні стандарти медичної допомоги.

Література:[1,7,13,15,17]

Тема 10. Управління персоналом закладу охорони здоров’я

Основні елементи управління персоналом в галузі охорони здоров’я. Підготовка управлінських кадрів для галузі охорони здоров’я.  Атестація медичних кадрів в Україні.Система підгтовки медичних кадрів в Україні. Додипломна та післядипломна освіта молодших спеціалістів з медичною освітою. Додипломна і післядипломна підгтотовка лікарів. Атестація лікарів на присвоєння кваліфікаційних категорій. Система кваліфікаційних вимог до управлінського та медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів.

Організація та оплата праці працівників закладів охорони здоров’я. Особливості організації праці працівників охорони здоров’я. оплата праці працівників закладів охорони здоров’я. Визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я.  Оплата праці керівників закладів охорони здоров’я, їх заступників та керівників структурних підрозділів. Оплата праці лікарів. Оплата праці за тарифними ставками та окладами працівників аптечних закладів. Підвищення посадових окладів: за наявністю кваліфікаційних категорій; за оперативне втручання; за диплом з відзнакою; за керування санітарним транспортом; у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці; за підвищену складність та нпаружесність робіт. Доплати: види доплат працівників закладів охорони здоров’я. Надбавки: види надбавок працівників закладів охорони здоров’я. Оплата праці за чергування вдома та в стаціонарі. Відрядка оплата праці.

Підготовка провізорів та фармацевтів. Тенеденції фармацевтичної освіти в різних країнах світу. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні. Система кваліфікаційних вимог до фармацевтичних кадрів.  

Література: [1,7,13,15,17]

                                                                                                                    

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з “Медичного та фармацевтичного менеджменту” виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань з “Медичного та фармацевтичного менеджменту”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів та аналізу діяльності конкретного закладу охорони здоров’я. Це має максимально наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важливим для працюючих студентів.

Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу А-4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати. Обсяг контрольної роботи повинен бути 15-20 сторінок формату А4 рукописного тексту або 12-15 сторінок надрукованих на машинці чи набраних на комп’ютері через 1,5 інтервали. Сторінка аркуша обмежується полями:зліва-25мм,справа,зверху і знизу-20мм.

Рекомендована така структура контрольної роботи:

1.Титульний лист, виконаний за загальноприйнятим зразком.

2.План роботи.

3.Теоретична частина:  Організація управління закладом охорони здоров’я

4. Аналіз діяльності закладу охорони здоров’я (за місцем основної роботи студента).

5.Список використаної літератури

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Медичний та фармацевтичний менеджмент”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями конкретного закладу охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається при власному викладенні матеріалу, а не в результаті механічного переписування літературних джерел, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні документи медичної установи);
 • оформлення роботи (структура, заголовки, посилання, тощо).

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

         При аналізі організації діяльності закладу охорони здоров’я за основним місцем роботи доцільно висвітлити такі позиції:

1.    Загальна характеристика .

1.1.  Особливості району обслуговування: радіус, наявність промислових підприємств, транспортний зв’язок та ін.

1.2.  Чисельність і склад населення, що обслуговується: за віком, статтю.

1.3.  Число територіальних ділянок, середня чисельність населення на ділянці (терапевтичній, педіатричній).

1.4.  Потужність і структура медичного закладу.

1.5.  Види спеціалізованої медичної допомоги.

1.6.  Діагностичні можливості закладу.

1.7.  Укомплектованість штатів і забезпеченість населення лікарями, середніми медичними працівниками.

1.8.  Питома вага лікарів, що пройшли атестацію і мають різні кваліфікаційні категорії.

1.9.  Інші питання, що мають значення для загальної характеристики медичного закладу.

2.    Інформаційне забезпечення управлінської діяльності.

2.1. Джерела інформації. Приклади зовнішніх і внутрішніх джерел.

Механізм одержання інформації (засоби масової інформації, телефон, пошта, електронна пошта, через секретаря  і т.п.).

2.2. Інформаційні ресурси – документи і недокументирована інформація.

Види документів. Приклади недокументированої інформації (стаття, повідомлення в ЗМІ, обмін досвідом і т.п.).

Відсоток співвідношення документів і недокументированої інформації.

2.3. Процеси перетворення інформації – збір, передача, накопичення, обробка, збереження, представлення, використання.

Ким виконуються ці процеси (секретар, інформаційна служба чи ще щось).

Технічні засоби для перетворення інформації.

Дискретність (частота) одержання інформації (приклади).

2.4. Обсяг і значення НИТ у діяльності керівника.

2.5. У чому, на ваш погляд, складається відповідальність керівника в частині інформаційного забезпечення вашого закладу (підрозділу) – (контроль за джерелом інформації, створення інформаційної служби і т.д.)

3.    Стан здоров’я населення, що проживає на території обслуговування лікарні.

3.1. Динаміка демографічних показників за останні 3 роки: народжуваність, смертність, природний приріст, малюкова смертність.

3.2. Структура причин смертності.

3.3. Динаміка показників загальної захворюваності: поширеності і первинної захворюваності усіма хворобами і за окремими класами захворювань.

3.4. Структура захворюваності.

3.5. Динаміка показників інфекційної захворюваності.

3.6. Динаміка показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності: частота випадків тимчасової непрацездатності на 100 працюючих, частота днів непрацездатності на 100 працюючих, середня тривалість 1 випадку непрацездатності за усіма хворобами і за основними нозологіями.

3.7. Динаміка показників інвалідності: рівень і структура інвалідності по окремими причинами, за групами інвалідності.

4.    Аналіз діяльності медичної установи.

4.1. Показники, що характеризують діяльність поліклініки.

4.1.1. Функція лікарської посади (за основними спеціальностями).

4.1.2. Число відвідувань у поліклініку на 1 мешкання за рік.

4.1.3. Повнота охоплення медичними оглядами основних категорій населення.

4.1.4. Виявляємість захворювань на медичному огляді (на 100 оглянутих).

4.1.5. Рівень диспансеризації населення.

4.1.6. Структура диспансерних хворих за групами здоров’я.

4.1.7. Повнота охоплення диспансерним спостереженням відносно підлеглих  спостереженню (за основними нозологіями).

4.1.8.        Показники ефективності диспансеризації (питома вага видужалих, питома вага осіб, що не мали загострення захворювань,  питома вага диспансерних хворих, переведених з однієї групи диспансерного спостереження в іншу і т.д.).

4.1.9.        Показники роботи денного стаціонару (кількість ліжок; забезпеченість ліжками денного стаціонару на 1000 населення; питома вага вилікуваних хворих стосовно потребуючих  лікування; склад хворих, що лікувалися в денному стаціонарі;  середня тривалість лікування хворих; результати лікування хворих.

4.1.10.      Показники роботи стаціонарів удома (кількість стаціонарів удома; склад хворих, що лікувалися в стаціонарах удома; середня тривалість лікування хворих у стаціонарі вдома; результати лікування).

4.1.11.      Інші показники роботи поліклініки (на погляд курсанту).

4.2. Показники діяльності стаціонару.

4.2.1. Середньорічна зайнятість ліжка.

4.2.2. Оборот ліжка.

4.2.3. Середня тривалість лікування хворих у стаціонарі за основними захворюваннями.

4.2.4. Склад хворих у стаціонарі.

4.2.5. Летальність у стаціонарі за причинами.

4.2.6. Післяопераційна летальність за окремими захворюваннями.

4.2.7. Питома вага післяопераційних ускладнень.

4.2.8. Показники хірургічної активності.

4.2.9. Інші показники діяльності стаціонару (на погляд курсанту).

5.    Результати експертних оцінок діяльності медичного закладу або його підрозділів.

6.    Виконання Національної програми по сімейній медицині.

7.    Висновки.

8.    Обґрунтовані рекомендації.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Загальні принципи формування моделі охорони здоров’я.
 2. Норми і стандарти, викладеними у правових актах Організації Об`єднаних Націй (ООН), Ради Європи (РЄ), Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ), Міжнародної Організації Праці (МОП) щодо формування моделі охорони здоров’я.
 3. Ринкова модель організації охорони здоров’я.
 4. Соціальна модель охорони здоров’я. 
 5. Суспільно-приватна модель охорони здоров’я.
 6. Медичне страхування як система організаційних та фінансових заходів.
 7. Досвід країн Східної та Центральної Європи із запровад-ження системи медичного страхування.
 8. Система охорони здоров’я у Франції.
 9. Система охорони здоров’я у  Великобританії: складові системи NPSM.
 10. Система охорони здоров’я у Канаді.
 11. Система охорони здоров’я у Швеції.Система охорони здоров’я у США: програма Медікер, програма Медікейд; види медичного страхування.
 12. Система охорони здоров’я у Німеччині: поняття про принцип солідарності, принцип субсидіарності, система охорони здоров’я.
 13. Система охорони здоров’я у Італії та Швейцарії.
 14. Система охорони здоров’я у Японії: національна система страхування здоров’я; система страхування осіб найманої праці.
 15. Система охорони здоров’я у Фінліндії, Бельгії, Австрії.
 16. Система охорони здоров’я у Польщі: види медичних закладів, оплата послуг медичних установ.
 17. Система охорони здоров’я у Естонії: право на одержання медичних послуг, проблеми у секторі охорони здоров’я.
 18. Система охорони здоров’я у Російській Федерації: система обов’язкового медичного страхування, недоліки системи.
 19. Система охорони здоров’я у Болгарії.
 20.  Система охорони здоров’я у Угорщині: постачальники медичних послуг, фінансування галузі.
 21. Система охорони здоров’я у Чеській республіці:система надання медичної допомоги.
 22. Організація фармацевтичноїх діяльності у Данії: організація роботи аптек, підготовка фармацевтичних кадрів.
 23. Організація фармацевтичноїх діяльності у Японії: функції аптек і фармацевтів.
 24. Організація фармацевтичноїх діяльності у Великобританії.
 25. Організація фармацевтичноїх діяльності у Угорщині.
 26. Організація фармацевтичноїх діяльності у Естонії: реформування галузі.
 27. Регулювання фармацевтичної діяльності в країнах ЄС: законодавча база; регулювання фармацевтичного ринку, співробітництво з ВООЗ.
 28. Європейська фармакопея. Нормативний контроль фармацевтичної промисловості.
 29. Міжнародні принципи формування державної політики в галузі охорони здоров’я. Загальні засади, проголошені Оттавською хартією.
 30. Загальні міжнародні принципи надання медичної допомоги: принцип доступності медичної допомоги: міжнародний кодекс медичної етики; принципи національних систем охорони здоров’я.
 31. Декларація про права пацієнта.
 32. Міжнародні принципи надання медичної допомоги сільському населенню.
 33. Конституційні норми щодо забезпечеенння державаю охорони здоров’я населення.
 34. Закон України «основи законодавства України про охорону здоров’я».
 35. Реалізація державної політики з охорони здоров’я населення через органи державної влади України. З
 36. авдання та обов’язки, покладені на міністерство охорони здоров’я України.
 37. Функції МОЗ України.
 38. Державне регулювання забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя населення України.
 39. Система охорони здоров’я України: національний рівень; регуональний рівень; субрегіональний рівень.
 40. Система управління охороною здоров’я України: первинна лікувально-профілактична допомога; спеціалізованна (вторинна) лікувально-профілактина допомога; високоспеціалізована (третинна) лікувально-профілактична допомога.
 41. Органи державного управління у сфері створення, виробництва та контролю якості та реалізації лікарських засобів. ункції та завдання Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення.
 42. Функції та завдання  Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України.
 43. Функції та завдання  територіальних державних інспекцій.
 44. Державна реєстрація лікарських засобів.
 45. Державне регулювання виробництва лікарських засобів. Д
 46. Державне регулювання реаулизації лікарських засобів.
 47. Роль амбулаторно-поліклінічних закладів в системі охорони здоров’я.  Структура і управління амбулаторно-поліклінічною службою міста.
 48. Медамбулаторія (структура, штати, управління, функції, завдання). Поліклініка (структура, штати, управління, функції, завдання).
 49. Дитяча поліклініка (структура, штати, управління).
 50. Жіноча консультація (структура, завдання).
 51. Амбулаторно-поліклінічні заклади відомств, підприємств, установ, навчальних закладів.
 52. Організація роботи станції швидкої допомоги та відділень невідкладної допомоги.
 53. Особливості надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
 54. . Організація вторинної медичної допомоги  в міській лікарні
 55.   Організація третинної медичної допомоги в клініках НДІ, кафедральних клініках та вузькоспеціалізованих медичних центрах.
 56. Технологій, які використовуються при наданні медичної допомоги
 57. Стандартизація медичної допомоги.
 58. . Порядок розробки стандартів надання медичної допомоги.
 59. Види стандартів медичної допомоги.
 60. Моніторинг за дотриманням державних соціальних нормативів у закладах охорони здоров’я.
 61. Клінічний протокол. Регіональні клініко-економічні стандарти медичної допомоги.
 62. Основні елементи управління персоналом в галузі охорони здоров’я.
 63. Підготовка управлінських кадрів для галузі охорони здоров’я. 
 64. Атестація медичних кадрів в Україні.
 65. Система підгтовки медичних кадрів в Україні.
 66. Додипломна освіта молодших спеціалістів з медичною освітою.
 67. Післядипломна освіта молодших спеціалістів з медичною освітою.
 68. Додипломна підгтотовка лікарів.
 69. Післядипломна підгтотовка лікарів.
 70. Атестація лікарів на присвоєння кваліфікаційних категорій.
 71. Система кваліфікаційних вимог до управлінського  персоналу лікувально-профілактичних закладів.
 72. Система кваліфікаційних вимог до молодших спеціалістів з медичною освітою
 73. Система кваліфікаційних вимог  до лікарів.
 74.  Особливості організації праці працівників охорони здоров’я. оплата праці працівників закладів охорони здоров’я. В
 75. Визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я. 
 76. Оплата праці керівників закладів охорони здоров’я, їх заступників
 77. Оплата праці керівників структурних підрозділів закладів охорони здоров’я.
 78. Оплата праці лікарів.
 79. Оплата праці за тарифними ставками та окладами працівників аптечних закладів.
 80. Підвищення посадових окладів: за наявністю кваліфікаційних категорій;  за керування санітарним транспортомПідвищення посадових окладів за оперативне втручання; за диплом з відзнакою;
 81. Підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці;
 82. Підвищення посадових окладів ;  за підвищену складність та напружесність робіт.
 83. Доплати: види доплат працівників закладів охорони здоров’я.
 84.  Надбавки: види надбавок працівників закладів охорони здоров’я.
 85.  Оплата праці за чергування вдома та в стаціонарі.
 86. Відрядка оплата праці.
 87. Підготовка провізорів та фармацевтів.
 88. Тенеденції фармацевтичної освіти в різних країнах світу.
 89. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні.
 90. Система кваліфікаційних вимог до фармацевтичних кадрів.

 

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА:

 1. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 640 с.
 2. Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное изд.- К.:РИА “Тріумф”, 2001.- 368 с.
 3. Богаченко П.В., Иванов В.В. Медицинский менеджмент.-М.: Инфра-М.-2007.-256 с.
 4. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Менеджмент і маркетинг у фармації. – К. : Медицина, 2008. – 750с.
 5. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р., Мельник О.Г. Менеджмент у фармації. – Вінниця : НОВА КНИГА,2005. – 559с

ДОДАТКОВА:

 1. Акопян А.С., Шиленко Ю.В., Юрьева Т.В. Индустрия здоровья: экономика и управление.-М.: Дрофа, 2003.- 440 с.
 2. Баєва О.В. Основи менеджменту охорони здоров’я: Навч.-метод.посібник.- К.: МАУП, 2007.-328 с.
 3. Болгов М.Ю. Автоматизация медицинских учреждений ( Руководствао пользователя TherDep5). К.:Изд-во «Куприянтово», 2006.-464 с.
 4. Габуева Л.А., Щепин О.П. Организация и экономика предпринимательской деяльности в здравоохранении.- М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2006.- 432 с.

10. Галкин Р.А., Тоон П., Иванова А.В., Мовшович Б.Л. Организация общей врачебной практики.-Самара: Самарский дом печати.-1997.- 281 с.

11. Галкин В.В. Медицинский бизнес .- М.: КноРус, 2007.-272 с.

12. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.- 312 с

13. Грибунов Ю.П., Перов Ю.Л., Ходасевич Л.С., Орлов О.И. Морфологические и организационные аспекты использования телепатологии. М.:Фирма «Слово», 2006.- 86 с.

14. Двойников С.И. Менеджмент в сестринском деле.-М.:Феникс, 2007.- 512 с.

15. Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравоохранения. — К., 1994.

16. Климовицкий В.Г., Владзимирский А.В. Телемедицина в травматологии и ортопедии.-Донецк: ООО «Норд», 2006.- 139 с.

17. Крыштопа Б.П., Андреева И.М. Менеджер в здравоохранении.- К:, «Добродий МК», 1995 .- 180 с.

18. Лехан В.М., Іпатов А.В., Борвінко Е.В., Крічкова Л.В., Заков О.Л. Організація роботи лікаря загальної практики ( сімейного лікаря).- Д.: АРТ_ПРЕС, 2002.- 370 с.

19. Ливанов В.М., Переведенцев О.В., Орлов О.И. Основы аппаратно-программного обеспечения телемедицинских услуг М.:Фирма «Слово», 2006.-208 с.

20. Менеджмент в охороні здоров’я : Структура та поведінка організацій охорони здоров’я / За ред. С.Шортела та А.Калюжного.- К.: Основи, 1998.-560 с.

21. Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти: Навч. Посіб./ Л.Жаліло, І.  Солоненко, Б.Волос та ін.; Кер. Авт.кол. Л.Жаліло.-К.: Вид-во УАДУ, 2001.-144 с.

22. Назаренко Г.И., Полубенцева Е.И. Управление качеством медицинской помощи. — М.: Медицина. — 2000. — 368 с.

23. Приходський О. О., Морарь Л. М., Голяченко А. О. Управління охороною здоров’я (вступ до теорій, концептів, технологій). — Т. : Лілея, 2001. — 65с.

24. Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні : генезис, проблеми та шляхи реформування.-К.: Вид-во УАДУ, 2001.-360 с.

25. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / під заг. ред. Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- 680 с.

26. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: За ред .О.В.Баєвої та І.М.Солоненка.-К.:МАУП, 2007 .-376 с.

27.  Шишкин С.В., Шевський В.И. Реформирование первичной медицинской помощи. Препятствия и перспективы.- М.: Інститут экономики переходного периода, 2006.- 82 с.

28. Янченко В.М., Касумова М.К., Мчедлидзе Т.Ш. Управление медицинским бізнесом: Система управления стоматологической  организацией.-СПб: ООО  «МЕДИ издательство», 2005.- 272 с.

Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма з дисципліни “Педіатрія. Організація догляду за хворими в дитячих лікарнях” (для бакалаврів)

Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (Протокол №2   від 15 вересня 2010 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Педіатрія. Організація догляду за хворими в дитячих лікарнях” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2010. -16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, варіанти для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список  літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Державна політика України по охороні здоров’я матері та дитини виходить за межі самої галузі охорони здоров’я і набуває пріоритетного значення серед завдань національної політики.

Діти — це майбутнє держави. Стан здоров’я дітей від періоду внутрішньоутробного розвитку до підліткового віку є показником соціально-економічного розвитку країни. Показники дитячої смертності на Україні значно перевищують такі розвинених країн, що багато в чому обумовлено соціальними причинами. Зниження показників дитячої смертності  є першорядним завданням охорони  здоров’я і значною мірою зумовлено широким впровадженням нових організаційних і медичних технологій.

У загальній системі медико-соціальних заходів, направлених на охорону здоров’я дітей, провідна роль належить амбулаторно-поліклінічній допомозі. Ефективна робота первинних ланок охорони здоров’я сприяє попередженню і ранньому виявленню патології, а, отже, зниженню захворюваності і смертності.  Головними ланками в роботі дитячої поліклініки є лікарська педіатрична ділянка, школа і дитячі дошкільні установи. Знання організації і основних форм роботи амбулаторно-поліклінічної ланки представляється вельми актуальним.

Охорона здоров’я дитячого населення – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей та покращення демографічної ситуації, на забезпечення здорового всебічного розвитку молоді та дітей. Будь яке суспільство має бути зацікавленим у відтворені та збереженні повноцінного людського потенціалу .

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з основними теоретичними питаннями педіатрії; організацією медичного забезпечення дитячого населення України в умовах реформування медичної галузі, а також сформувати практичні навички організації діяльності дитячих закладів охорони здоров’я.

Основними завданнями дисципліни є  вивчення:

 • принципів і основ організації охорони здоров’я дитячого населення;
 • періодів дитячого віку з їхньою характеристикою;
 • основ фізіології та патологічних станів у дітей раннього віку;
 • методологічних аспектів діагнозу в педіатрії;
 • показників діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів;

·        організації та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні;

·        організації роботи міської та обласної дитячих лікарень.

При вивченні курсу “Педіатрія. Організація догляду за хворими в дитячих лікарнях”  передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “Педіатрія. Організація догляду за хворими в дитячих лікарнях” передбачає тісні зв’язки з іншими дисциплінами курсу і спрямована на формування фахівця-управлінця в галузі охорони здоров’я, який має сучасні знання з реформування і функціонування галузі охорони здоров’я в ринкових умовах.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

з  дисципліни 

„ПЕДІАТРІЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ В ДИТЯЧИХ ЛІКАРНЯХ”

 

Назва змістового модуля  і теми
Змістовний модуль 1. Основи педіатрії 
1 Історичні етапи розвитку педіатрії
2 Організація та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні
3 Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям різних вікових груп
Змістовний модуль 2. Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі
4 Організація роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів
5 Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно- гігієнічного та протиепідемічного режиму
6 Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні
7 Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами

 

Разом годин:

 

 

 

 

Зміст дисципліни

«ПЕДІАТРІЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ В ДИТЯЧИХ ЛІКАРНЯХ»

Змістовний модуль 1. Основи педіатрії

Тема 1.  Історичні етапи розвитку педіатрії

Визначення педіатрії як науки. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні. Основні напрями роботи професора І.В. Троїцького. Основні напрями роботи професора В.Є. Чернова. Внесок у розвиток педіатрії та акушерства Н.М. Максимовича-Амбодика. Вклад у розвиток педіатрії професора С.Х. Хотовицького. Внесок професорів О.М. Хохол, В.Д. Чеботарьової та інших в розвиток вітчизняної клінічної педіатрії.

                                                                                           Література: [2- 5, 7, 9-12 ]

Тема 2. Організація та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні

Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим. Антенатальна профілактика. Новонароджена дитина. Фізіологічні і перехідні стани в періоді новонародженості. Поняття про здоров’я дітей, критерії його оцінки і групи здоров’я. Тактика диспансерного спостереження за новонародженими. Виділення “груп ризику”, складання  плану диспансерного спостереження, обстеження. Ведення медичної документації при диспансерному спостереженні за здоровими новонародженими дітьми і дітьми з “груп ризику”.

Література: [1-6, 9-12]

Тема 3. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям різних вікових груп

Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям першого року життя. Організація кабінету здорової дитини в дитячій поліклініці. Тактика диспансерного спостереження за здоровими дітьми першого року життя. Виділення “груп ризику”, складання плану диспансерного спостереження, обстеження. Ведення медичної документації при диспансерному спостереженні за здоровими дітьми.

Література: [2- 5, 7, 9-12 ]

 

 

Змістовний модуль 2. Структура та основні завдання догляду  за хворими дітьми в стаціонарі

Тема 4. Організація роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів

Структура лікувально-профілактичних закладів України. Організація роботи дитячого соматичного стаціонарного відділення. Організація роботи дитячої поліклініки. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям в дошкільно-шкільних закладах і інтернатах. Основні статистичні показники діяльності лікувально-профілактичних закладів. Організація санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів. Структура і особливості організації роботи дитячої поліклініки. Об’єм і форми роботи дільничного лікаря-педіатра. Санітарно-освітня робота в педіатричній практиці.

  Література: [2- 5, 7, 9-12 ]

 

Тема 5. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму

Структура і функції педіатричного стаціонару. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі. Функції приймального відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Документація, що заповнюється в приймальному відділенні педіатричної клініки. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення. Особливості розпитування хворої дитини, залежно від віку. Розпитування батьків хворої дитини. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

Література: [2- 5, 7, 9-12 ]

 

Тема 6. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні

Організація харчування дітей першого року життя, та дітей раннього віку.
Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Особливості гігієни дівчаток. Профілактика та лікування пролежнів у дітей різного віку. Догляд за дітьми з лихоманкою, переміна натільної та постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень у дітей. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

Література: [14-18, 20]

 

Тема 7. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами

Основи медичної деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю. Основні правила спілкування з хворою дитиною та її родичами. Особливості організації догляду за хворою дитиною та забезпечення її фізіологічних потреб в залежності від віку. Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку. Вимоги до молодшого медичного персоналу при роботі з новонародженими.

Література: [2- 5, 7, 9-12 ]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу з дисципліни “Педіатрія. Організація догляду за хворими в дитячих лікарнях”. Виконання контрольної роботи сприятиме поглибленому вивченню основних тем курсу, формуванню практичних навичок з організації різних форм надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги. Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвищастудента

 

Номер варіантаконтрольної роботи

 

А, Б, В 1
Г, Д, Е 2
Є, Ж, З 3
І, Ї, Й, К 4
Л, М, Н 5
О, П, Р 6
С, Т, У 7
Ф, Х, Ц 8
Ч, Ш, Щ 9
Ю, Я 10

 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — поглибити і розширити спектр знань у галузі педіатрії та організації медичної допомоги дитячому населенню на основі визначення основних форм надання лікувально-профілактичної допомоги, а також сформувати у студентів вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою, законодавчими актами, обліковими документами та матеріалами власних досліджень у закладах охорони здоров’я.

Послідовність виконання контрольної роботи:

1. Індивідуальне завдання слід доповнити описово (словами) або схемами та цифрами.

2. Скласти список використаної літератури.

3. Посилання на облікові документи або звіти закладів охорони здоров’я потребують ксерокопій документів в додатках.

4. Додатки.

Контрольна робота повинна бути здана у строк, встановлений навчальним планом. Студенти, що не здали контрольної роботи, до заліку не допускаються.

Контрольну роботу потрібно підписати і зазначити дату її виконання. При задовільному її виконанні контрольну роботу буде зараховано. За наявності зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням зауважень і здає її до деканату.

 

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант 1

 1. Фізичний та психомоторний розвиток дітей різного віку.
 2. Клінічне обстеження різних органів та систем у здорових і хворих дітей.
 3. Скласти добовий раціон для дітей раннього віку.

Варіант 2

 1. Особливості інструментального дослідження органів та систем у здорових і хворих дітей.
 2. Вікові особливості функцій дитячого організму.
 3. Скласти добовий раціон харчування дітей старше одного року.

Варіант 3

 1. Принципи диспансерного обслуговування  дитячого населення.
 2. Функціональні обов’язки дільничного педіатра.
 3. Скласти організаційну структуру дитячої поліклініки.

Варіант 4

 1. Принципи планування роботи дільничного педіатра.
 2. Організаційна структура  дитячої поліклініки.
 3. Оснащення педіатричного кабінету і кабінету здорової дитини.

 

Варіант 5

 1. Розподіл профілактичної роботи на ділянці між педіатром і медичною сестрою.
 2. Організація зв’язку  між педіатричною ділянкою і стаціонаром.
 3. Організація зв’язку між жіночою консультацією, пологовим домом і педіатричною ділянкою.

Варіант 6

 1. Організація і проведення протиепідемічної роботи на педіатричній ділянці: профілактичні щеплення, робота прищепного кабінету, екстрене сповіщення на інфекційного хворого, контроль за поточною  і завершальною дезинфекцією, карантин  і спостереження в осередку інфекції.
 2. Основні форми обліку і звітності дільничного педіатра. 
 3. Поняття про здоров’я дітей, критерій його оцінки і групи здоров’я.

Варіант 7

 1. Новонароджена дитина. Пограничні стани новонароджених.
 2. Спостереження новонародженого на ділянці медичною сестрою.
 3. Алгоритм медичного спостереження за новонародженою дитиною залежно від його стану.

Варіант 8

 1. Медичне спостереження за здоровою новонародженою дитиною.
 2. Огляд дитини у віці 1-го місяця в поліклініці.
 3. Принципи організації медичної допомоги  дітям в Україні.

Варіант 9

 1. Профілактичний  напрям педіатрії і форми медичного обслуговування дитячого населення. Роль сімейного лікаря.
 2. Безперервне спостереження за дітьми в поліклініці  в системі патронажу, його завдання і мети. Терміни обов’язкових оглядів здорових дітей фахівцями.
 3. Форми санітарно-освітньої роботи в поліклініці. Кабінет здорової дитини.

Варіант 10

 1. Система диспансерного спостереження за здоровими і хворими дітьми першого року життя. Контингенти хворих дітей першого року життя, порядок їх узяття на облік, оформлення документації.
 2. Збір та оцінка особливостей анамнезу життя новонародженої дитини і дитини молодшого віку.
 3. Характеристика основних типів росту дитячого організму.

 

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Історія вітчизняної педіатрії.
 2. Організація охорони материнства і дитинства в Україні.
 3. Педіатрія як наука про здорову та хвору дитину.
 4. Основні етапи розвитку та становлення педіатрії.
 5. Профілактичний напрямок педіатрії та форми медичного обслуговування дитячого населення.
 6. Структура дитячої поліклініки.
 7.  Штати, відділення, режим роботи дитячої поліклініки.
 8. Вимоги, що пред’являються до приміщень дитячої поліклініки.
 9. Організація прийому дітей у поліклініці.

10. Надання спеціалізованої допомоги дітям у поліклініці.

11. Робота лікаря-педіатра у школі.

12. Основні задачі та напрямки роботи лікаря-педіатра.

13. Періоди дитячого віку, їх характеристика.

14.  Анатомо-фізіологічні особливості дітей раннього віку.

15. Основні принципи організації охорони здоров’я дітей в Україні.

16. Методологічні аспекти діагнозу в педіатрії.

17.  Показники діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів: дитяча захворюваність та смертність немовлят, летальність.

18. Питання лікарської етики та деонтології в педіатрії.

19.  Лікарські помилки в педіатрії.

20. Лікувально-профілактична допомога дітям в організованих колективах.

21. Дитячі дошкільні установи.

22. Школи, школи-інтернати, табори відпочинку.

23. Нові організаційні форми лікувально-профілактичної допомоги жінкам і дітям.

24. Лікувальна робота дільничного педіатра.

25. Протиепідемічна робота лікаря-педіатра.

26. Навчальна та виховна робота лікаря-педіатра.

27. Організація роботи міської дитячої лікарні.

28. Організація роботи відділень міської дитячої лікарні.

29. Діяльність дитячої поліклініки.

30. Організація та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні.

31. Завдання та обов’язки лiкаря-педiатра.

32. Організація роботи обласної дитячої лікарні.

33. Вигодовування дітей раннього віку.

34. Принципи природного вигодовування дітей раннього віку.

35. Терміни і методи введення харчових добавок (соки, прикорм).

36. Змішане і штучне вигодовування дітей раннього віку.

37. Живільні суміші, що застосовуються при змішаному і штучному вигодовуванні.

38. Рекомендації при гіпогалактії й інших утрудненнях вигодовування дитини грудьми матері.

39. Принципи організації харчування дітям більше 1 року.

40. Малеча смертність та шляхи її зниження.

41. Фізіологічні і перехідні стани в періоді новонародженості.

42. Принципи і методи оцінки фізичного розвитку дітей.

43. Оцінка психомоторного розвитку дітей різного віку

44. Збір та оцінка особливостей анамнезу життя новонародженої дитини.

45. Збір та оцінка особливостей анамнезу життя дитини молодшого віку.

46. Структура лікувально-профілактичних закладів України.

47. Організація роботи дитячого соматичного стаціонарного відділення.

48. Організація роботи дитячої поліклініки.

49. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям в дошкільно-шкільних закладах і інтернатах.

50. Основні статистичні показники діяльності лікувально-профілактичних закладів

51. Характеристика періодів дитячого віку.

52. Характеристика основних типів росту дитячого організму.

53. Особливості періоду новонародженості.

54. Ознаки доношеності та недоношеності.

55. Фізіологічні стани новонароджених.

56. Межові стани новонароджених.

57. Визначення понять “фізичний розвиток дитини”, “акселерація розвитку дітей”, “гармонійність фізичного розвитку”.

58. Основні антропометричні показники, необхідні для оцінки стану фізичного розвитку дитини.

59. Оцінка загального стану хворої дитини

60. Обстеження новонародженої дитини.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 

А .Нормативно-правові акти

 1. Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров‘я” №2801/XII від 19.11.1992 року
 2. Указ Президента України ”Про Національну програму „Діти України”” № 63/96  від 18.01.1996 р.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації” на 2002-2011 роки” № 14 від 10.01.2002 р.
 4. Наказ МОЗ України “Про організацію та забезпечення медичної допомоги  новонародженим в Україні” № 4 від 05.01.96 р.
 5. Наказ МОЗ України “Про організацію та забезпечення медичної допомоги  новонародженим в Україні” № 4 від 05.01.96 р. Із змінами, внесеними згідно Наказу МОЗ України №59 від 10.02.2003 р.
 6. Наказ МОЗ України “Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років” №149 від 20.03.2008.

Б. Основна література

 1. Биомедицинская этика/Под ред. В.И. Покровского. — М.: Медицина, 1997.
 2. Гудзенко П.Н. Детские болезни. — К.; Вища школа, 1984.-С. 566-578.
 3. Детские болезни / Под ред. А.Ф.Тура, 2-е изд., перераб. й доп., М.; Медицина, 1985. — С. 189 — 220, 286 — 328, 354 — 385, 472 — 484.

10. Детские болезни / Под ред. Л.А.Исаевой. — М.; Медицина, 1986. — С. 175 — 188, 208 — 236, 259 — 289,330-332,369-405.

11. Дитячі хвороби /За ред. В.М.Сідельнікова. — К.: Здоров’я, 1999. — С. 154-155, 173-177, 182-197, 203-207,215-225,231-244,249-274,350-355, 357-363, 483-509,523-535, 539-561.

12. Игнатова М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология, Л.; Медицина, 1983.-С. 205-257, 263-293.

13. Исаева Л.А. Детские болсзни. — М.; Медицина, 1987. — С. 430 — 432.

14. Коровина Н.А., Гаврюшова Л.П. Гломерулонефрит у детей. -М.; Медицина, 1990. — 249 с.

15. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – СПб.: Фолиант, 2000. — С.32-59.

16. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней.М.; Медицина, 1986. — С. 221 -231.

17. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії. — К., 1998. – 213 с.

18. Медицина дитинства / Під ред. П.С.Мощича — К.; Здоров`я, 1994. — Т.2. — С. 280 — 287.

19. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнята 3 Всесвітньою Медичною Асамблеєю. ‑ Лондон, 1949 // СД Бізнес-комплект Юрист-плюс. – К., Центр компьютерных технологий.

В. Додаткова література

20. Мощич П.С. Медицина дитинства. — К.: Здоров’я, 1994. — т.1. — С.187-201.

21. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими, К., 1993.

22. Нечитайло Ю.М., Безрук В.В. Довідник студента з вивчення дисципліни “Пропедевтична педіатрія” — Чернівці, 2008. – 24с.

23. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г.Майданника, К.Д.Дуки. – К.: Знання України, 2002. – С.3-20.

24. Пропедевтика внутрішніх хвороб /Децик Ю.І., Нейко Є.М., Пиріг Л.А. та інш. за ред. Ю.І.Децика.- К.: Здоров’я.

25. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими / За заг. ред. Єпішина А.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

26. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Основи сестринської справи. Посібник з мед сестринського процесу.- К.:”Здоров’я”.-2002.

27. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. — К., 1999. — С.40-50.

Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий

Навчальна програма з дисципліни “Технологія лікарських засобів” (для бакалаврів)

Підготовлено: старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (Протокол №2 від 15 вересня 2010 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Технологія лікарських засобів” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2010. — 20 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, варіанти для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Бажання України увійти до Європейського Союзу (ЄС) супроводжується необхідністю виконання певних зобов’язань перед вказаним Союзом. Стосовно фармацевтичної промисловості — це перехід на систему належної виробничої практики (GMP), належної лабораторної практики (GLP) та iнш. Задекларувавши про намiри йти в ЄС, ми повинні прогнозувати свої дiї, беручи до уваги нормативнi акти щодо фармацевтичної діяльності, якi дiють в межах ЄС, а також тi, що прийнятi ВООЗ.

Сьогодні хiмiко-фармацевтична (медична i мiкробiологiчна) промисловiсть — це та сфера дiяльностi, яка не тiльки вiдповiдальна за здоров’я народу, але i може внести суттєвий вклад в економiчний розвиток будь-якої країни та зайнятiсть її населення.

Директива Ради ЄС 65/65/ЕЕС від 26 січня 1965 р. “Про зближення законодавчих положень, правил і адміністративних мір у стосовно лікарських препаратів” (із внесеними виправленнями відповідно до Директив 83/570/ЕЕС, 87/21/ЕЕС, 89/341/ЕЕС і 93/39/ЕЕС) є одним з базових документів в належній фармацевтичній практиці. В директиві відзначається необхідність усунення розходжень у законодавчих положеннях держав ЄС стосовно лікарських препаратів, оскiльки це ускладнює створення і функціонування загального ринку.

 Директива 75/318/ЕЕС відноситься до базового і визначає основні вимоги, якi пред’являються до лікарського препарату, зокрема вимоги до якості, безпеки й ефективності. Вона продовжує і розвиває положення Директиви 65/65/ЕЕС по зближенню законодавчих і адміністративних положень країн ЄС, що контролюють лікарські препарати.

Таким чином, перші директиви Ради ЄС (Директиви 65/65/ЕЕС, 75/318/ЄЕС i 75/319/ЕЕС) заклали загальні законодавчі основи з контролю за лікарськими препаратами на внутрішньому ринку Європейського Союзу. Значення цих директив полягає в тому, що вони виявилися першим цінним досвідом узгодження законодавчих положень окремих держав ЄС, які істотно відрізнялися, що перешкоджало як ефективному контролю за лікарськими препаратами, так і вільній торгівлі фармацевтичною продукцією.

Якiсть — це сукупнiсть характеристикiв об’єкта, якi вiдносяться до його здатностi задовiльняти встановленi i запропонованi потреби (ISO 8402:1994). Критерiї якостi лiкарських засобiв встановлюються ВООЗ.

Нинi в переважнiй бiльшостi країн свiту, якi здiйснюють виробництво готових лiкарських засобiв, офiцiйно визнанi вимоги, що регламентують питання органiзацiї i ведення процесу виробництва та контролю якостi лiкарських засобiв. Близько 140 держав приєдналося до системи ВООЗ сертифiкацiї якостi медикаментiв у мiжнароднiй торгiвлi, що грунтується на стандартах GMP.

 Уряд України законодавчо утвердив стратегiю iнтеграцiї України в Європейський Союз — ЕС — Указ Президента України вiд 11 червня 1998 р. 615/98 „Про затвердження стратегiї iнтеграцiї України в Європейський Союз”, Постанова КМ вiд 12 липня 1998 р 852 „Про впровадженння механiзму адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу”, Постанова КМ 19 березня 1997 р. 244 „Про мiри поетапного впровадження в Українi вимог директив Європейського Союзу, санiтарних, екологiчних, ветеринарних норм, а також мiжнародних та європейських стандартiв”.

 Впровадження GMP в Українi при переходi до ринкових вiдносин є не самоцiллю, а засобом, без якого стає неможливим реалiзацiя продукцiї українських пiдприємств на ринках ЄС i країн, якi вступили в систему сертифiкацiї якостi лiкарських засобiв для мiжнародної торгiвлi.

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з теоретичним основами та навичками, що стосуються правил і вимог створення, виготовлення, стандартиза­ції, біофармацевтичної оцінки, удосконалення їх технології, визначення впливу умов зберігання лікарських засобів згідно вимог належної фармацевтичної практики, прийнятими в Європейському Союзі. Оволодіння даними знаннями дозволить студентам, як майбутнім спеціалістам швидко адаптуватися в умовах світового ринку.

 Основними завданнями дисципліни є вивчення: 
 • теоретичних основ та виробничих процесів переробки лікарських засобів у лікарські препарати;
 • фармацевтичних факторів (лікарська форма, фізико-хімічний стан лікарської речовини, технологічний процес);
 • стандартизації лікарських препаратів;
 • зберігання та відпуску лікарських засобів;
 • біофармацевтичної основи сучасної технології лікарських форм;
 • виду упаковки на стабільність лікарських форм;
 • загальних вимог до лікарських форм і методик їх забезпечення.

При вивченні курсу “Технологія лікарських засобів” передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “ Технологія лікарських засобів” передбачає тісні зв’язки з іншими дисциплінами курсу і спрямована на формування фахівця-управлінця в галузі охорони здоров’я, який має сучасні знання з реформування і функціонування галузі охорони здоров’я в ринкових умовах.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 дисципліни 

„ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ”

 

Назва змістового модуля і теми
Змістовний модуль 1. Основи фармацевтичної технології
1 Історія фармацевтичної технології
2 Біофармація
3 Державне нормування виробництва лікарських препаратів
4 Дозування в технології лікарських форм
Змістовний модуль 2. Класифікація лікарських форм
5 Тверді лікарські форми. Порошки
6 Рідкі лікарські форми
7 Розчини
8 М’які лікарські форми. Мазі. Лініменти
9 Супозиторії
10 Пілюлі
11 Лікарські форми для ін’єкцій

 

Разом годин:

 

 

 

 

Зміст дисципліни

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Змістовний модуль 1. Основи фармацевтичної технології

Тема 1. Історія фармацевтичної технології

Основні етапи розвитку фармацевтичної технології. Роль вітчизняних вчених у становленні і розвитку технології лікарських форм: значення праць І.О. Обергарда, С.Ф. Шубіна, Г.Я. Когана, О.С. Прозоровського та інших. Два напрямки розвитку технології лікарських форм: аптечне та промислове виробництво, взаємозв’язок між ними. Основні поняття і терміни: технологія, фармакологічні лікарські засоби, лікарська речовина та лікарська рослинна сировина, лікарська форма, лікарський препарат. Взаємозв’язок між лікарською речовиною, лікарською формою та лікарським препаратом. Значення лікарських препаратів у сучасній медицині.

Література: [5, 14, 18-21]

Тема 2. Біофармація

Передумови виникнення біофармацевтичного напрямку у фармації. Біофармацевтичні основи сучасної технології лікарських форм. Фармацевтичні фактори: лікарська форма, фізико-хімічний стан лікарської речовини, технологічний процес. Розкриття значення лікарської форми з позиції біофармації. Лікарська форма як матеріальна форма виявлення діалектичної єдності діючих, допоміжних речовин та інших фармацевтичних факторів.

Література: [5, 7, 14, 18-21 ]

 

Тема 3. Державне нормування виробництва лікарських препаратів

Законодавчі особливості і напрямки нормування виробництва лікарських препаратів. Нормування складу лікарських препаратів. Рецепт, його значення як медичного, технологічного, економічного та юридичного документа. Структура рецепта і єдині правила його оформлення. Наказ МОЗ України “Про порядок виписування рецептів та відпуск лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек”. Державна фармакопея та її історія. Нормування фармакопеєю виробництва і якості лікарських речовин та лікарських форм. Міжнародна фармакопея. Нормування умов виробництва лікарських препаратів. Накази МОЗ України, інструкції щодо приготування та контролю якості лікарських форм, інформаційні бюлетені. Виробництво лікарських препаратів в аптеках. Приготування лікарських препаратів за рецептами. Санітарний і фармацевтичний режим та забезпечення асептичних умов при виготовленні лікарських форм в аптеках.

Література: [1, 2, 3, 5, 7 – 11]

Тема 4. Дозування в технології лікарських форм

Дозування за масою. Ваги, що застосовуються в аптечній практиці. Метрологічні характеристики ваг: стійкість, точність або правильність, чутливість та сталість показань. Фактори, що впливають на точність дозування за масою. Державна перевірка ваг, важків та догляд за ними. Правила дозування сипких речовин, рідин з різною густиною та лікарських препаратів. Дозування за об’ємом. Фізичні фактори, які впливають на точність дозування при виготовленні і фасуванні рідких компонентів. Прилади і апарати, що використовуються для дозування за об’ємом. Дозування краплями. Фактори, що визначають точність дозування краплями.

Література: [5, 14, 18-21]

Змістовний модуль 2. Класифікація лікарських форм

Тема 5. Тверді лікарські форми. Порошки

Порошки як лікарська форма, визначення, характеристика. Вимоги до порошків та їх обгрунтування. Класифікація порошків за складом (прості та складні).Стадії технології порошків.Приготування порошкових сумішей, їх однорідність. Основні правила змішування інгредієнтів порошків та їх обгрунтування. Оцінка якості порошків: розмір частинок, однорідність змішування, точність дозування та ін. Умови зберігання. Напрямки удосконалення технології порошків: використання напівфабрикатів, малої механізації та ін.

Література: [2- 7, 9-18, 20]

Тема 6. Рідкі лікарські форми

Визначення та характеристика рідких лікарських форм; вимоги до них, обгрунтування. Класифікація рідких лікарських форм за способом застосування. Очищення води перед дистиляцією. Умови дистиляції, збору та зберігання води. Подача води на робочі місця. Трубопровід та його очищення. Контроль якості води очищеної.

Література: [1, 2- 5, 7 -14, 19-21]

Тема 7. Розчини

Визначення розчинів, їхня характеристика, вимоги. Способи прописування і позначення концентрації розчинів у рецептах. Стадії приготування розчинів. Окремі випадки технології розчинів важкорозчинюваних, легкоокислюваних та інших речовин. Використання технологічних прийомів: подрібнення, нагрівання, перемішування, комплексоутворення та ін. у технології розчинів. Фільтрування та проціджування розчинів. Фільтруючі матеріали (вата, марля, папір), вимоги до них. Фільтри скляні.

Література: [1, 2- 5, 7 -14, 19-21]

Тема 8. М’які лікарські форми. Мазі. Лініменти

Лініменти, їх визначення та характеристика. Класифікація лініментів залежно від медичного призначення, середовища та як дисперсної системи. Вимоги до лініментів. Технологія гомогенних, суспензійних, емульсійних та комбінованих лініментів (лінімент аміачний, мазь Вишневського та ін.). Оцінка якості лініментів: однорідність, відсутність механічних домішок, відхилення в загальній масі та ін. Упаковка та зберігання. Мазі як лікарська форма, їх визначення та характеристика. Класифікація мазей (місцевої та загальної дії) залежно від призначення (лікувальні, захисні, косметичні та ін.), місця застосування (дерматологічні, які наносяться на слизову оболонку) та як дисперсних систем. Вимоги до мазей, їх обгрунтування.

Література: [1, 2- 5, 7 -14, 19-21]

Тема 9. Супозиторії

Супозиторії як лікарська форма. Визначення, характеристика, вимоги до них, обгрунтування. Класифікація та прописування супозиторіїв залежно від призначення. Основи для супозиторіїв, вимоги до них. Правила введення лікарських речовин до супозиторних основ. Методи приготування супозиторіїв: ручне формування, виливання, пресування. Апаратури для виливання супозиторіїв. Оцінка якості супозиторіїв: розмір, форма, відсутність домішок, відхилення від середньої маси, час повної деформації та ін.Удосконалення технології супозиторіїв: розширення асортименту основ, створення нових ректальних форм та нових видів упаковки.

Література: [1, 2- 5, 7 -14, 19-21]

 

Тема 10. Пілюлі

Пілюлі як лікарська форма. Визначення, характеристика та вимоги до них. Допоміжні речовини, що використовуються в технології пілюль. Характеристика рідких та твердих допоміжних речовин. Стадії приготування пілюль. Оцінка якості пілюль: однорідність, розпадання, відхилення від середньої маси та ін. Упаковка, зберігання. Удосконалення технології пілюль: розширення асортименту допоміжних речовин, впровадження об’єктивних методів оцінки якості та ін.

Література: [2- 5, 7, 8, 9-21]

 

Тема 11. Лікарські форми для ін’єкцій

Види ін’єкцій. Визначення. Характеристика. Вимоги: стерильність, апірогенність, стабільність, ізотонічність, і т.д. Накази та інструкції МОЗ, що регламентують приготування та контроль якості розчинів для ін’єкцій, виготовлюваних в аптеках. Технологічна схема їх приготування та постадійний контроль. Вимоги до флаконів для ін’єкційних розчинів. Стадії приготування розчинів. Стерилізація ін’єкційних розчинів. Контроль якості готової продукції. Оформлення до відпуску, умови і строки зберігання.

Література: [1 — 5, 7, 9-21 ]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу з дисципліни “Технологія лікарських засобів”. Виконання контрольної роботи сприятиме поглибленому вивченню основних тем курсу, формуванню практичних навичок з організації різних форм надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги. Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

 

Перша літера прізвищастудента

 

Номер варіантаконтрольної роботи

 

А, Б, В 1
Г, Д, Е 2
Є, Ж, З 3
І, Ї, Й, К 4
Л, М, Н 5
О, П, Р 6
С, Т, У 7
Ф, Х, Ц 8
Ч, Ш, Щ 9
Ю, Я 10

 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — поглибити і розширити спектр знань у галузі технології лікарських засобів на основі визначення загальних понять фармацевтичної технології, біофармації, класифікації лікарських форм, а також сформувати у студентів вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою, законодавчими актами, обліковими документами та матеріалами власних досліджень у фармацевтичних закладах.

Послідовність виконання контрольної роботи:

1. Індивідуальне завдання слід доповнити описово (словами) або схемами та цифрами.

2. Скласти список використаної літератури.

3. Посилання на облікові документи або звіти фармацевтичних закладів потребують ксерокопій документів в додатках.

4. Додатки.

Контрольна робота повинна бути здана у строк, встановлений навчальним планом. Студенти, що не здали контрольної роботи, до заліку не допускаються. Контрольну роботу потрібно підписати і зазначити дату її виконання. При задовільному її виконанні контрольну роботу буде зараховано. За наявності зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням зауважень і здає її до деканату.

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант 1

 1. Історія фармацевтичної технології. Основні етапи розвитку.
 2. Основні законодавчі акти та нормативно-технічна документація (НТД), які регламентують виробництво лікарських засобів.
 3. Отруйні, сильнодіючі, наркотичні речовини. Визначення їх згідно Закону України “Про лікарські засоби” (1996).

 

Варіант 2

 1. Роль вітчизняних учених у становленні та розвитку технології лікарських форм.
 2. Державне нормування виробництва лікарських препаратів.
 3. Пролонгування дії лікарських засобів. Основні принципи пролонгування дії лікарських речовин у лікарських формах.

 

Варіант 3

 1. Державна Фармакопея України. Міжнародна Фармакопея.
 2. Лікарські речовини, їх класифікація.
 3. Які із задач, що вирішуються технологією лікарських форм як наукою, в наш час найбільш актуальні?

 

Варіант 4

 1. Загальні і гігієнічні вимоги GMP до персоналу. Обов’язки керівного персоналу. Організацію навчання персоналу.
 2. Особливості структури Державних Фармакопей X та XI видання.
 3. Рецепт, його значення. Структура рецепта.

 

Варіант 5

 1. Поняття про дози і їх класифікація.
 2. Класифікація лікарських форм. Вимоги до лікарських форм.
 3. Два аспекти розвитку фармацевтичної технології: аптечне і заводське виробництво лікарських засобів, їх особливості.

 

Варіант 6

 1. Виробництво лікарських засобів в аптеках. Нормативна документація, яка регламентує санітарний і фармацевтичний режим в аптеці.
 2. Iсторiя створення європейських законодавчих актiв стосовно лiкарських засобiв.
 3. Нормування складу прописів лікарських препаратів. Офіцинальні, магістральні і мануальні прописи, їх особливості.

 

 

Варіант 7

 1. Наркотичні і прирівняні до них речовини. Норми відпуску наркотичних речовин. Нормативна документація.
 2. Процедура лiцензування лiкарського препарату в ЄС.
 3. Визначення технології лікарських форм як наукової дисципліни, її завдання на сучасному етапі і напрями розвитку.

 

Варіант 8

 1. Аптека, її завдання та функції. Виробництво лікарських форм в аптеках.
 2. Які тенденції розвитку сучасної фармацевтичної технології’?
 3. Принципи і загальні вимоги належної виробничої практики до приміщення і обладнання. Вимоги GMP до виробничих зон, складських зон, зон контролю якості і допоміжних зон.

Варіант 9

 1. Основнi iнститути ЄС стосовно оцiнки лiкарських препаратiв.
 2. Основнi положення фармацевтичного законодавства ЄС.
 3. Перелiк iнформацiї, що мiститься в матерiалах на лiцензування лiкарських препаратiв.

 

Варіант 10

 1. Перелiк iнформацiї про лiкарський препарат та його фармацевтичнi особливостi.
 2. Принципи і вимоги належної виробничої практики до забезпечення якості.
 3. Принципи і загальні вимоги належної виробничої практики до технологічного процесу. Вимоги до вихідної сировини, пакувальних матеріалів, готової продукції.

 

 

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Технологія лікарських форм як наукова дисципліна, її завдання та напрямки розвитку.
 2. Визначення технологічних термінів: лікарський засіб, лікарська речовина, лікарська форма, лікарський препарат.
 3. Класифікація лікарських форм, залежно від способу вживання та шляхів уведення.
 4. Основні напрямки державного нормування виробництва лікарських препаратів.
 5. Науково-технічна документація, яка нормує якість, умови зберігання та відпуску лікарських засобів.
 6. Рецепт, його структура та правила виписування згідно з наказом МОЗ України №360 від 19.07.05 р.
 7. Види ваг, що використовуються в аптечній практиці, клас їх точності.
 8. Метрологічні характеристики ваг: точність (правильність), чутливість, стійкість, сталість показань.
 9. Правила зважування на аптечних ручних і технічних терезах сипких, в’язких та рідких речовин.

10. Визначення порошків як лікарської форми; їх класифікація та вимоги до них.

11. Технологічні стадії приготування складних порошків та їх характеристика.

12. Способи прописування порошків.

13. Правила виписування рецептів на лікарські препарати, що містять отруйні, наркотичні, одур­манюючі речовини.

14. Види пакувального матеріалу, який використовується в технології порошків для речовин з різними фізико-хімічними властивостями.

15. Оцінка якості порошків.

16. Характеристика рідких лікарських форм, їх класифікація.

17. Номенклатура стандартних фармакопейних рідин, способи прописування їх в рецептах та умови зберігання.

18. Асортимент та характеристика неводних розчинників.

19. Правила оформлення рецептів, в яких прописаний етиловий спирт.

20. Характеристика мазей як лікарської форми та дисперсних систем.

21. Класифікація мазей за медичним призначенням, місцем застосування, консистенцією.

22. Характеристика супозиторіїв як лікарської форми та дисперсних систем; їх класифікація залежно від призначення.

23. Характеристика пілюль як лікарської форми та дисперсної системи; вимоги ДФ до пілюль.

24. Технологічні стадії приготування пілюль.

25. Оцінка якості пілюль відповідно до ви­мог ДФ та наказу МОЗ №96 від 3.04.91р.

26. Упакування, зберігання та оформлення пілюль до відпуску.

27. Визначення лікарських форм для ін’єкція та вимоги ДФ XI видання до них.

28. Шляхи введення ін’єкційних розчинів.

29. Перерахуйте стадії технологічного процесу приготування розчинів для ін’єкцій та дайте їх стислу характеристику.

30. Асептика, її значення для забезпечення стерильності та апірогенності розчинів для ін’єкцій.

31. Створення асептичних умов у аптеці згідно з наказом МОЗ України №275 від 05.05.06 р.

32. Класифікація та характеристика способів стерилізації розчинів для ін’єкцій та допоміжних матеріалів.

33.  Фізичні методи стерилізації, застосовувана апаратура.

34. Оцінка якості розчинів для ін’єкцій.

35. Поняття про інфузійні (фізіологічні розчини); їх класифікація, призначення.

36. Визначення фармацевтичних несумісностей та їх класифікація.

37.  Права та обов’язки провізора-технолога по відношенню до рецептів фармацевтичних несумісностей згідно з наказом МОЗ України №360 від 19.07.05 р.

38. Поняття про фармакологічні несумісності.

39. Оцінка якості приготовленого препарату.

40. Дотримання умов зберігання та виду упаковки з метою забезпечення стабільності лікарських форм.

41. Внутрішньоаптечна заготівля лікарських препаратів і напівфабрикатів.

42. Комплекс заходів, що забезпечують дотримання санітарного режиму в аптечних установах.

43. Здійснення контролю за асептичним приготуванням лікарських форм.

44. Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки при приготуванні лікарських форм.

45. Проведення стандартизації готової продукції.

46. Шляхи введення ін’єкційних лікарських форм. Види ін’єкцій.

47. Виявлення терапевти­чного ефекту залежно від способу введення ін’єкційних розчинів.

48. Методи стерилізації, які використовуються в технології лікарських форм (текучою парою, парою під тиском, сухим жаром).

49. Історія фармацевтичної технології.

50. Основні етапи розвитку фармацевтичної технології.

51. Роль вітчизняних учених у становленні і розвитку технології лікарських форм.

52. Рецепт, його значення.

53. Структура рецепту.

54. Державна фармакопея. Історія вітчизняних фармакопей.

55. Міжнародна фармакопея.

56. Виробництво лікарських форм в аптеках.

57. Санітарний і фармацевтичний режими.

58. Основні фармацевтичні поняття: лікознавство, фармація, біофармація, фармацевт, провізор і т.д.

59. Визначення технології лікарських форм як наукової дисципліни, її завдання на сучасному етапі і напрями розвитку.

60. Два аспекти розвитку фармацевтичної технології: аптечне та промислове виробництво лікарських засобів, їх особливості.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

А .Нормативно-правові акти

 1. Приказ МЗ СССР “Об усилений контроля качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеках”№ 96 от 03.04.91. – М.: 1991. – 70 с.
 2. Приказ МЗ СССР “О нормах отклонений, допустимых при изготовлении лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в аптеках” № 276 от 27.09.91. – М.: 1991.— 15 с.
 3. Наказ МОЗ України “Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення” № 44 від 16.03.93. — Київ, 1993. – 48 с.
 4. Наказ МОЗ України “Інструкція по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем” № 197 від 07.09.93. — Київ, 1993.—36с.
 5. Наказ МОЗ України “Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки” № 626 від 15.12.04 р. // Еженедельник “Аптека”. – № 3 (474). – С. 74-83.
 6. Наказ МОЗ України “Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень” № 360 від 19.07.05 р. — Київ.—16 с.
 7. Наказ МОЗ України “Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів” № 275 від 15.05.06 р. // Нормативно-правові акти: розділ журналу “Провізор”. – № 13. – С. 3-7.
 8. Государственнная фармакопея СССР. – 10-е изд. – М.: Медицина, 1968. – 1079 с.
 9. Государственная фармакопея СССР. – 11-е изд. – М.: Медицина, 1987. – Т.1. – 336 с. – Т.2. – 40с.

10. Державна фармакопея України /Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

11. Державна фармакопея України /Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. Доповнення 1 – Харків: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

Б. Основна література

12. Волох Д.С., Котенко А.М. Рационализация в аптечной службе Украины. – Киев: Здоров’я, 1985. – 112 с.

13. Гидрофильно-липофильный баланс: Методические рекомендации / Г.С.Башура, Н.А.Ляпунов, Р.Д. Дильбарханов, Г.И.Кабачный, Д.П.Сало – Алма-Ата, 1977. – 48 с.

14. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко // Фармаком. – 1995. – № 1-2. – С. 9-21.

15. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко // Фармаком. – 1995. – № 5-6. – С. 15-20.

16. Кондратьева Т.С. Технология лекарственных форм. – Т.1. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

17. Котенко А.М., Корьггнюк Р.С. Технология й контроль качества растворов для иньекций в аптеках. – Киев: Здоров’я, 1990. – 136 с.

18. Лакин К.М., Крылов Ю.Ф. Биотрансформация лекарственных веществ. – М.: Медицина, 1981. –341 с.

19. Максимович Я.Б., Гайденко А.И. Прописывание, несовместимость й побочное действие лекарственных средств. – Киев: Здоров’я, 1987. – 144 с.

20. Муравьев И.А. Технология лекарств. В 2-х т. – 3-е изд. – М.: Медицина, 1980. – Т. 1. –704 с.

21. Муравьев И.А., Козьмин В.Д., Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ. – М.: Медицина, 1978. – 240 с.

22. Печерский П.П. Исследования по оптимизации технологии лекарств аптечного производства и совершенствование механизации трудоемких процессов работы. – Дисс…докт.фарм.наук. – Харьков, 1992. – 54 с.

23. Печерский П.П., Нежувака В.В. Автоматизированные устройства для получения водных извлечений (настоев, отваров, чаев) в условиях аптеки // Информационное письмо МЗ УССР. – Киев, РЦНМИ, 1991.

24. Печерский П.П., Нежувака В.В., Козловская З.Т. К вопросу приготовления водных извлечений в условиях аптечного производства (обзор) // Передовой производственный опыт, рекомендуемый для внедрения. – М., 1991. – Вып. 11-12. – С. 35-43.

25. Промышленная технология лекарств. В 2-х т. / Под ред. В.И.Чуешова – Х.: МТК-Книга, 2002. – Т.1.- 560 с.

26. Промышленная технология лекарств. В 2-х т. / Под ред. В.И.Чуешова – Х.: МТК-Книга, 2002. – Т.2.- 716 с.

В. Додаткова література

27. Современные аспекты технологии и контроля качества стерильных растворов в аптеках / Под ред. М.Т.Алюшина – М., 1991. – Вып. 1. – 127 с.

28. Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии / Под ред. И.С.Чекмана, А.П.Полищука, О.А.Пятака. – Киев: Здоров’я, 1986. – 736 с.

29. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой – 2-е изд. – М.: Медицина, 1981.—184 с.

30. Справочное пособие по аптечной технологии лекарств / А.И.Тихонов, Н.В.Чернобровая, В.А.Соболева й др. // Харьков: ХГФИ. – 1988. – 231 с.

31. Технологія ліків промислового виробництва: Підручник / В.І Чуєшов, Л.М.Хохлова, О.О.Ляпунова та ін.; За ред. В.І.Чуєшова. – Х.: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”. – 720 с.

32. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підручник /Під ред. О.І.Тихонова. – Вінниця.: “НОВА КНИГА”, 2004 – 640 с.

Рубрика: Медицинский менеджмент | Добавить комментарий