Навчальна програма з дисципліни “Основи сестринської справи” (для бакалаврів)

Підготовлено: старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (Протокол №2 від 16 вересня   2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Основи сестринської справи” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2009. -15 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2009

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поглиблення та систематизація знань і умінь з основ сестринської справи у відповідності до принципів медичної етики та деонтології, а також набуття та удосконалення професійних навичок бакалавра з медичного та фармацевтичного менеджменту є невід’ємною складовою частиною учбового процесу, завдяки який формуються засади вивчення студентом подальших клінічних дисциплін – внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами “по вертикалі” та формування умінь застосовувати знання з сестринської справи в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Мета вивчення дисципліни: на основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні знання та практичні навички щодо визначення змісту та основних засад медсестринського процесу у професійної діяльності медичної сестри, демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри в системі закладів охорони здоров’я.

Основними завданнями дисципліни є  вивчення:

 • комплексу медсестринських заходів, спрямованих на створення сприятливих умов успішного лікування хворих, а також полегшення їх стану і задоволення основних фізіологічних потреб організму;
 • основ санології;
 • основних принципів практичної діяльності медичної сестри;
 • принципів моралі, гуманізму в діяльності медичних працівників;
 •  оптимальних для лікування умов у стаціонарі завдяки дотримання встановлених санітарних норм;
 • основні правил зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію.

При вивченні курсу “Основи сестринської справи”  передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “Основи сестринської справи” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Загальний догляд за хворими”, “Медична біологія”, “ Біоорганічна та біологічна хімія”, “Мікробіологія”, “Педіатрія”, “Хірургія” тощо.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

з  дисципліни 

 ОСНОВИ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ 

 

Назва змістового модуля  і теми
Змістовий модуль 1. Історія сестринської справи  
1 Значення сестринської справи для охорони здоров’я, її основні функції
2 Стандарти сестринського догляду
3 Мистецтво спілкування в медсестринстві
Змістовий модуль  2. Основи санології
4 Здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань
5 Раціональне харчування
Змістовий модуль  3. Основи практичної діяльності медичної сестри
6 Інфекційна безпека
7 Прийом пацієнта
8 Спостереження за пацієнтами
Змістовий модуль  4. Маніпуляційна техніка
9 Методи найпростішої фізіотерапії
10 Застосування лікарських засобів
11 Лабораторні та інструментальні методи дослідження

Разом годин:

 

 

 

Зміст

 дисципліни

ОСНОВИ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

Змістовий модуль 1. Історія сестринської справи

Тема 1. Значення сестринської справи для охорони здоров’я, її основні функції

Визначення поняття сестринської справи. Значення сестринської справи для охорони здоров’я, її основні функції. Історія розвитку сестринської справи в Україні. Система підготовки медсестер в Україні сьогодні, спеціалізація. Кваліфікаційна характеристика медичної сестри (призначення, вимоги до особистості, професійні вимоги). Роль медичної сестри в лікувальному процесі. Догляд за пацієнтами як лікувальний чинник. Професійні шкідливості в роботі медсестри, їх профілактика. Дотримання правил техніки безпеки. Права і обов’язки медичної сестри. Система підвищення кваліфікації. Атестація професійного рівня, кваліфікаційні категорії.

Література: [1, 2, 9]

Тема 2. Стандарти сестринського догляду

Перспективи розвитку сестринської справи. Поняття про сестринський процес. Сестринський процес: наочний підхід до сестринської справи. Мета сестринського процесу. Необхідність впровадження сестринського процесу в сестринську освіту і сестринську практику. Етапи сестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу. Значення стандартних планів сестринського догляду. Поняття про приблизну учбову сестринську історію хвороби. Моделі сестринської справи (Орем, Рой, Хендерсен і т.д.).

Література: [4, 8, 12, 13]

Тема 3. Мистецтво спілкування в медсестринстві

Навчання в сестринській справі. Сестринська педагогіка. Спілкування як ефективний спосіб допомоги людям в адаптації до змін в житті у зв’язку з захворюванням. Рівні спілкування. Два типи спілкування: словесний і безсловесний. Ясність і стислість мови темп, гучність. Словниковий склад. Розрахунок часу. Майстерність письма як форма словесного спілкування з пацієнтами, що страждають на зниження слуху. Підтримка зв’язків з пацієнтами, нездатними до вербального спілкування. Самоконтроль медичної сестри при безсловесному спілкуванні (обличчя, міміка, жести). Педагогічний такт. Необхідні комунікативні навички.

Література: [5, 6, 11]

 

Змістовий модуль  2.  Основи санології

 

  Тема 4. Здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань

 

Визначення поняття здоров’я, індивідуального і суспільного здоров’я. Показники суспільного здоров’я: народжуваність, смертність, середня тривалість життя, захворюваність. Чинники ризику виникнення захворювань. Характеристика найбільш вагомих чинників: забруднення навколишнього природного середовища, нераціональне харчування, гіподинамія, шкідливі звички (алкоголізм, паління, наркоманія, токсикоманія). Психоемоційна напруженість. Генетична схильність та ін.

Література: [5, 6, 16]

 

Тема 5. Раціональне харчування

Раціональне харчування – чинник профілактики захворювань. Визначення поняття, вплив раціонального харчування на здоров’я. Основні вимоги до раціонального харчування. Енергетична цінність харчового раціону. Основні принципи збалансованого харчування, засвоюваність, органолептичні властивості, різноманітність їжі, санітарно-гігієнічні вимоги до їжі. Режим харчування. Поєднання раціонального харчування з правильною oрганізацією рухового режиму. Харчування в похилому віці. Харчування при розумовій та фізичній праці. Організація харчування залежно від інтенсивності (енерговитрат) праці.

Література: [7, 10, 14]

Змістовий модуль  3. Основи практичної діяльності медичної сестри

 

Тема 6. Інфекційна безпека

Інфекційний контроль. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Проблеми внутрішньолікарняної інфекції. Інфекційний процес: визначення, способи передачі інфекції. Фактори, що впливають на схильність “господаря” до інфекції. Інфекційний контроль в ЛПУ. Характеристика і способи передачі збудників внутрішньолікарняної інфекції. Групи ризику. Заходи профілактики і контролю. Обробка рук до і після виконання маніпуляції. Обробка рук і слизових оболонок при контакті з біологічними рідинами. Значення дезинфекції і стерилізації виробів медичного призначення в профілактиці внутрішньолікарняної інфекції. Види, методи і режими дезинфекції в ЛПУ.

Література: [3 – 5, 10, 11]

Тема 7. Прийом пацієнта

 

Обладнання і функції приймального відділення стаціонару. Зміст роботи сестринського персоналу приймального відділення. Шляхи госпіталізації пацієнтів у стаціонар. Огляд волосяних частин тіла пацієнта для виявлення педикульозу. Дезинсекційні засоби при педикульозі. Види санітарної обробки пацієнтів: повна і часткова. Медична документація приймального відділення стаціонару.

Література: [3 – 6, 10]

 

Тема 8. Спостереження за пацієнтами

Оцінка функціонального стану пацієнта медсестрою. Термометрія. Дихання (частота, глибина, ритм). Визначення частоти дихання. Спірометрія, зокрема визначення життєвої ємності легенів. Основні симптоми при захворюванні органів дихання. Патологічні типи дихання: Куссмауля, Чейна–Стокса, Біота. Пульс. Його характеристика (ритм, частота, наповнення, напруження). Артеріальний тиск (систолічний, діастолічний, пульсовий). Техніка вимірювання артеріального тиску (АТ). Спостереження і догляд за пацієнтами з порушеннями функції системи кровообігу.

Література: [5 – 7, 10, 11]

Змістовий модуль 4. Маніпуляційна техніка

 

Тема 9. Методи найпростішої фізіотерапії

Гірудотерапія. Оксигенотерапія. Поняття про найпростішу фізіотерапію. Види найпростіших фізіотерапевтичних процедур. Право пацієнта на інформацію про процедуру. Необхідність згоди пацієнта на процедуру. Місцеві ванни: з поступовим підвищенням температури, теплі, контрастні, холодні. Місцеві обливання. Обмивання. Розтирання.

Література: [3, 10, 14, 15]

 

 

Тема 10. Застосування лікарських засобів

Вибірка призначень з листка лікарських призначень пацієнта. Виписування вимоги – накладної на лікарські засоби і порядок отримання їх з аптеки. Правила зберігання і розподілення лікарських засобів у відділені. Виписка, облік і зберігання наркотичних, сильнодіючих, гостро-дефіцитних та дорогокоштуючих лікарських засобів. Оформлення журналів обліку лікарських засобів. Шляхи і способи введення лікарських засобів для ентерального застосування. Право пацієнта на інформацію про лікарські засоби. Необхідність отримання згоди пацієнта на введення ліків. Оснащення і документація процедурного кабінету. Посадові інструкції медичної сестри процедурного кабінету.

Література: [4, 5,  6, 14, 15]

 

Тема 11. Лабораторні та інструментальні методи дослідження

Участь медичної сестри. Підготовка пацієнта, оснащення, взяття і направлення матеріалу на лабораторне обстеження. Чинні накази МОЗ України про лабораторне дослідження хворих на ангіну з метою виявлення і профілактики дифтерії. Підготовка пацієнта до рентгенологічного дослідження. Підготовка пацієнта до ультразвукового та ендоскопічного дослідження. Підготовка пацієнта і участь в проведенні пункції. Спостереження і догляд за пацієнтом після пункції.

Література: [3,5,6]

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Визначення поняття сестринської справи.
 2. Значення сестринської справи для охорони здоров’я, її основні функції.
 3. Історія розвитку сестринської справи в Україні.
 4. Система підготовки медсестер в Україні.
 5. Кваліфікаційна характеристика медичної сестри.
 6. Роль медичної сестри в лікувальному процесі.
 7. Догляд за пацієнтами як лікувальний чинник.
 8. Професійні шкідливості в роботі медсестри, їх профілактика.
 9. Права і обов’язки медичної сестри.

10. Система підвищення кваліфікації. Атестація професійного рівня, кваліфікаційні категорії.

11. Поняття про сестринський процес.

12. Сестринський процес: наочний підхід до сестринської справи.

13. Мета сестринського процесу.

14. Етапи сестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу.

15. Значення стандартних планів сестринського догляду.

16. Поняття про приблизну учбову сестринську історію хвороби.

17. Навчання в сестринській справі.

18. Сестринська педагогіка.

19. Спілкування як ефективний спосіб допомоги людям в адаптації до змін в житті у зв’язку з захворюванням.

20. Майстерність письма як форма словесного спілкування з пацієнтами, що страждають на зниження слуху.

21. Підтримка зв’язків з пацієнтами, нездатними до вербального спілкування.

22. Необхідні комунікативні навички.

23. Визначення поняття здоров’я, індивідуального і суспільного здоров’я.

24. Показники суспільного здоров’я: народжуваність, смертність, середня тривалість життя, захворюваність.

25. Чинники ризику виникнення захворювань.

26. Психоемоційна напруженість.

27. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

28. Гарантії та захист законних прав медичної сестри.

29. Етичний Кодекс медичної сестри України.

30. Інфекційний контроль.

31. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів.

32. Проблеми внутрішньолікарняної інфекції.

33. Інфекційний процес: визначення, способи передачі інфекції.

34. Характеристика і способи передачі збудників внутрішньолікарняної інфекції.

35. Обробка рук до і після виконання маніпуляції.

36. Обробка рук і слизових оболонок при контакті з біологічними рідинами.

37. Значення дезинфекції і стерилізації виробів медичного призначення в профілактиці внутрішньолікарняної інфекції.

38. Види, методи і режими дезинфекції в ЛПУ

39. Обладнання і функції приймального відділення стаціонару.

40. Зміст роботи сестринського персоналу приймального відділення.

41. Шляхи госпіталізації пацієнтів у стаціонар.

42. Медична документація приймального відділення стаціонару.

43. Оцінка функціонального стану пацієнта медсестрою.

44. Термометрія.

45. Дихання (частота, глибина, ритм).

46. Патологічні типи дихання: Куссмауля, Чейна–Стокса, Біота.

47. Пульс. Його характеристика (ритм, частота, наповнення, напруження).

48. Артеріальний тиск (систолічний, діастолічний, пульсовий).

49. Оксигенотерапія.

50. Види найпростіших фізіотерапевтичних процедур.

51. Право пацієнта на інформацію про процедуру. Необхідність згоди пацієнта на процедуру.

52. Вибірка призначень з листка лікарських призначень пацієнта.

53. Виписування вимоги – накладної на лікарські засоби і порядок отримання їх з аптеки.

54. Правила зберігання і розподілення лікарських засобів у відділені.

55. Виписка, облік і зберігання наркотичних, сильнодіючих, гостро-дефіцитних та дорогокоштуючих лікарських засобів.

56. Оформлення журналів обліку лікарських засобів.

57. Право пацієнта на інформацію про лікарські засоби. Необхідність отримання згоди пацієнта на введення ліків.

58. Оснащення і документація процедурного кабінету.

59. Посадові інструкції медичної сестри процедурного кабінету.

60. Чинні накази МОЗ України про лабораторне дослідження хворих на ангіну з метою виявлення і профілактики дифтерії.

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

А. Основна література

 

 1. Наказ МОЗ України “Про затвердження “Програми розвитку медсестринства України на 2005 – 2010 рр.” № 585 від 08.11 2005.
 2. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнята 3 Всесвітньою Медичною Асамблеєю. ‑ Лондон, 1949 // СД Бізнес-комплект Юрист-плюс. – К., Центр компьютерных технологий.
 3. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: Здоров’я, 2000. – 248с.
 4. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства. – К.: Здоров’я, 2001. – 208с.Сестринское дело (учебное пособие под ред. проф. А.Ф.Краснова ). — Самара: Перспектива ,1998. — 365с.
 5. Сестринська справа (навчальний посібник під ред. проф. М.Г.Шевчука) — Київ: Здоров’я, 1994. -493с.
 6. Пасечко Н.В. Основи сестринської справи. Курс лекцій. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. — 494с.
 7. Левченко В.А., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. та ін. Внутрішні хвороби. Львів: Світ, 1995. – 437с.

 

Б. Додаткова література

 1. Андріївський І.Ю., Cільчук Т.Т. Медсестринська модель Мойри Аллен – одна з найсучасніших моделей // Медсестринство України. – 2003. – № 2. – С. 24-25.
 2. Губенко І.Я., Бразалій Л.П., Шевченко О.Т. До питання поєднання медсестринської освіти та практики на основі запровадження медсестринського процессу // Медична освіта, № 4, 2007.

10. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Основы общего ухода за больными.-М.: Медицина, 1991 – 356 с.

11. Касевич Н.М., Практикум із сестринської справи.- Сімферополь:Таврида, 1995. -248с.

12. Медсестринська теорія та концептуальна модель // Громадський коледж ім. Грента МакЮена. – Торонто, 1996.

13. Медсестринство: Модуль 3. Медсестринський процес. – Громадський коледж імені Грента МакЮена, 1998. – 84с.

14. Никула Т.Д., Шевчук С.Г., Мазниченко Л.Г., Новікова Т.Г., Загальний догляд за хворими: посібник для самостійного освоєння практичних навичок студентами медичних вузів.-К.: ЦМК з ВМО МОЗ України, КМІ, 1992.-186с.

15. Щулипенко И.М., Общий и специальный уход за больными терапевтического профиля: Учеб.-метод. пособие для самостоятельной подготовки студентов мед. вузов- К.: ЦМК з ВМО МОЗ України, КМІ, 1991-256 с.

16. Шуліпенко І.М. Загальний та спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології.- К.: Кий, 1998.-384с.

Запись опубликована в рубрике Менеджмент: методические разработки. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий