Навчальна програма дисципліни “Організація роботи аптек” (для бакалаврів, спеціалістів)

Підготовлено к.е.н., проф. Новальською Н.І.

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного  менеджменту  (Протокол № 7 від 17 березня 2010 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Новальська Н.І. Навчальна програма дисципліни “Організація роботи аптек” (для бакалаврів, спеціалістів). ― К.: МАУП, 2010. –  16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Організація роботи аптек” , методичні вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, а також список літератури.

 

 

 

 

©       Міжрегіональна  Академія  управління персоналом (МАУП), 2010

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальна програма з дисципліни “Організація роботи аптек” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент організацій”, професійне спрямування “Медичний та фармацевтичний менеджмент”. 

Мета курсу: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління закладами охорони здоров’я. Формування умінь щодо розроблення та здійснення планування роботи закладів в галузі охорони здоров’я, прийняття адекватних рішень під час створення та використання операційних підсистем в галузі охорони здоров’я. 

Завданнями навчальної дисципліни “Організація роботи аптек” є теоретична підготовка студентів з питань:

 • організаційних засад лікарського забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів; 
 • базових принципів організації роботи аптек ;
 • організації роботи аптеки з товарними запасами;
 • організації безрецептурного та рецептурного відпуску лікарських засобів з аптек;
 • специфіки організації, ліцензування та акредитації фармацевтичних закладів;
 • організації роботи спеціалізованих аптек;
 • організації внутрішньоаптечного контролю якості ліків;

а також набуття практичних навичок та вмінь:

 • складання документів до ліцензування та акредитації фармацевтичних закладів;
 •  відпуску ліків в аптеках;
 •    роботи з рецептами.

Міжпредметні зв’язки: 

Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної дисципліни “Організація роботи аптек” після опанування студентами знань з курсу “Основи менеджменту” та передує вивченню інших профілюючих навчальних дисциплін, таких як “Організаційно-правові засади менеджменту охорони здоров’я”, “Економіка і фінансування охорони здоров’я”, “Страхова медицина”, “Підприємництво в охороні здоров’я”, “Облік і звітність в охороні здоров’я”, “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  дисциплін

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПТЕК»

№з/п  

Назва змістового модуля та теми

Змістовий модуль 1.  Загальні засади роботи аптек
1. Медикаментозне забезпечення населення і медичних закладів
2. Базові принципи організації роботи аптек
3. Організація роботи аптеки з товарними запасами
Змістовий модуль ІІ. Організація відпуску ліків з аптеки
4. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів з аптек
5 Особливості прийому рецептів та відпуску за ними отруйних, сильнодіючих ліків, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
6. Визначення вартості ліків індивідуального виготовлення
7. Організація роботи спеціалізованих аптек

 

Разом годин: 54

Змістовний модуль 1.  ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОБОТИ АПТЕК

 

Тема 1. Організаційні засади лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів

Державна політика і регулювання у сфері лікарського забезпечення. Суб’єкти і принципи державної політики і регулювання лікарського забезпечення. Функції Державного департаменту і контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських за­собів і виробів медичного призначення. Функції Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України. Лабораторний контроль якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації. Мета діяльності Державного фармакологічного центру МОЗ України. Поняття про належну лабораторну і клінічну практику. Завдання Державного науково-експертного фармакопейного центру. Завдання Комітету з контролю за наркотиками МОЗ України. Поняття про наркотичні та психотропні речовини і прекурсори.

Суб’єкти системи лікарського забезпечення. Поняття про виробництво ліків і належну виробничу практику. Характеристика фірм-виробників лікарських засобів. Поняття про оптову реалізацію ліків і належну практику дистрибуції. Характеристика оптових фармацевтичних підприємств.

Умови здійснення оптової реалізації лікарських засобів. Характеристика типової організаційної структури суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію ліків. Завдання та функції аптечних складів (баз). Організаційні вимоги до діяльності аптечних складів (баз). Функції основних відділів (секторів) аптечних складів (баз). Обов’язки уповноваженої особи аптечного складу (бази) з вхідного контролю якості лікарських засобів. Методика вхідного контролю на аптечному складі (базі).

Література: [1, 2, 3, 10, 15, 22]

Тема 2.    Базові принципи організації роботи аптек

Умови здійснення роздрібної реалізації лікарських засобів. Основні функції аптек. Класифікація аптек. Нормативи розвитку аптечної мережі. Організаційні вимоги до діяльності аптек. Приміщення аптеки та їх обладнання. Номенклатура штатних посад аптеки. Відділи аптек та їх функції. Порядок відкриття і діяльності структурних підрозділів аптеки. Формула ширини розвитку аптечної мережі.

Матеріальна відповідальність в аптеці. Мета, підстави та суб’єкти матеріальної відповідальності. Оформлення матеріальної відповідальності і порядок відшкодування збитків.

Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень та особистої гігієни працівників аптеки. Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень аптеки. Вимоги санітарного режиму до особистої гігієни працівників аптеки.

Принципи належної фармацевтичної практики. Основні елементи належної фармацевтичної практики.

Література: [1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 22]

 

Тема 3. Організація роботи аптеки з товарними запасами

Визначення поточної потреби та організація замовлення лікарських засобів. Визначення поточної потреби. Характеристика постачальників лікарських засобів і виробів медичного призначення. Критерії вибору постачальника, можливі форми оплати товару і чинники, від яких залежить розмір торгівельної націнки. Особливості замовлення наркотичних та психотропних речовин і прекурсорів списку №1. Обов’язки уповноваженої особи аптеки стосовно вхідного контролю якості лікарських засобів. Методика вхідного контролю в аптеці. Перелік ліків, які підлягають обов’язковій лабораторній перевірці. Залишковий термін придатності. Особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку №1. Основні претензії до постачальників.

Організація зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення. Основні принципи організації зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення. Особливості зберігання наркотичних і психотропних речовин і прекурсорів. Особливості зберігання отруйних і сильнодіючих лікарських засобів. Організація зберігання лікарських засобів в залежності від фізичних і фізико-хімічних властивостей і впливу різних факторів довкілля. Особливості зберігання лікарської рослинної сировини і медичних п’явок. Особливості зберігання гумових, пластмасових виробів, перев’язувальних засобів та допоміжних матеріалів. Особливості зберігання лікарських засобів і врахуванням характеру лікарських форм. Особливості зберігання лікарських засобів з врахуванням термінів їх придатності. Утилізація і знищення неякісних лікарських засобів.

Відпуск лікарських засобів з аптеки. Визначення роздрібних цін на готові лікарські засоби. Порядок відпуску товару з аптеки.

Література: [1, 2, 4, 5, 23]

 

Змістовий модуль ІІ. Організація відпуску ліків з аптеки

Тема 4. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів з аптек

Принципи самолікування і характеристика безрецептурних препаратів. Суть самолікування. Джерела навичок самолікування. Хвороби, при яких застосовують безрецептурні препарати. Основні правила самолікування. Критерії віднесення медикаментів до безрецептурних ліків. Характеристика вітчизняного Переліку лікарських засобів, які відпускаються без рецептів з аптек. Найпоширеніші безрецептурні лікарські засоби в Україні.

Інформаційно-рекламне забезпечення реалізації безрецептурних препаратів. Основні джерела інформації щодо безрецептурних лікарських засобів. Порядок реклами лікарських засобів для населення в Україні. Європейський підхід до реклами безрецептурних засобів. Сюжетні рішення телерекламних звернень стосовно безрецептурних препаратів. Основні принципи розміщення безрецептурних препаратів в залі обслуговування аптеки.

Роль фармацевтичної опіки у безрецептурному відпуску ліків. Суть фармацевтичної опіки. Принципи фармацевтичної опіки.

Література: [1- 4, 7-9, 11-14, 16- 21, 24- 27]

Тема 5.      Особливості прийому рецептів та відпуску за ними отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, наркотичних речовин і прекурсорів

Загальні вимоги до виписування рецептів. Категорії медичних працівників, які мають право виписувати рецепти. Форми рецептурних бланків. Загальні правила виписування рецептів.

Особливості виписування і відпуску окремих груп лікарських засобів. Особливості виписування і відпуску наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1. Норми відпуску наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1. Особливості виписування і відпуску отруйних лікарських засобів. Особливості виписування і відпуску снодійних лікарських засобів. Особливості виписування і відпуску транквілізаторів. Особливості виписування рецептів на лікарські засоби, що мають анаболічну активність. Особливості виписування і відпуску спирту етилового та спиртовмісних речовин. Особливості виписування нейролептичних і антидепресивних лікарських засобів, стероїдних гормонів.

Організація виписування та відпуску ліків на безоплатних та пільгових засадах, а також хронічним хворим. Порядок виписування і відпуску ліків на безоплатних і пільгових засадах. Особливості виписування і відпуску лікарських засобів хронічним хворим. Виписування і відпуск інших лікарських засобів.

Література: [1, 2, 3, 4]

 

Тема 6. Визначення вартості ліків індивідуального виготовлення

Організація приймання і таксування індивідуальних лікарських засобів. Організація роботи стосовно приймання рецептів. Загальні правили таксування рецептів на індивідуально виписані ліки. Таксування рідин для зовнішнього і внутрішнього застосування, очних крапель, ін’єкційних розчинів. Таксування порошків, свічок, пілюль і мазей. Таксування водних витяжок. Таксування спирту і спиртових розчинів.

Характеристика методів реєстрації протаксованих рецептів. Методика журнального методу реєстрації рецептів. Методика квитанційного методу реєстрації рецептів. Особливості реєстрації безоплатних і пільгових рецептів.

Організація виготовлення ліків в аптечних умовах. Оснащення асистентської кімнати. Загальні правила виготовлення ліків. Особливості роботи з отруйними, наркотичними та психотропними речовинами і прекурсорами списку № 1.

Організація предметно-кількісного обліку ліків, їх оформлення та відпуску з аптеки. Організація предметно-кількісного обліку лікарських засобів в аптеках. Оформлення до відпуску лікарських форм індивідуального виготовлення. Порядок відпуску ліків індивідуального виготовлення з аптек. Доставка ліків додому.

Література: [1, 2, 3, 4]

 

            Тема 7. Організація роботи спеціалізованих аптек

Загальні підходи до організації роботи спеціалізованих аптек. Види спеціалізації аптек. Характеристика аптек, що здійснюють лікарське забезпечення лікувально-профілактичних закладів. Обов’язки фармацевта лікувально-профілактичного закладу і клінічного провізора.

Організація виписування та виготовлення лікарських засобів для лікувально-профілактичних закладів. Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичними закладами. Характеристика виробничого процесу серійного виготовлення розчинів для ін’єкцій. Організація і порядок оформлення лабораторно-фасувальних робіт. Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асептичних умовах.

Дотриманням в аптеках та інших структурних підрозділах лікувально-профілактичних закладів встановлених правил обліку та зберігання лікарських засобів. Правили отримання, зберігання, використання, обліку рецептурних бланків форми № 1 і № 2 та спецбланків форми №3. Нормативи та умови зберігання лікарських засобів в аптеках та інших структурних підрозділах лікувально-профілактичних закладів. Особливості предметно-кількісного обліку ліків в аптеках та інших структурних підрозділах лікувально-профілактичних закладів.

Література: [1, 2, 3, 4]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з дисципліни “Організація роботи аптек” виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Мета контрольної роботи – закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті у процесі вивчення курсу “Організація роботи аптек”, сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях. Це має максимально наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важливим для працюючих студентів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі управління персоналом та медичного менеджменту відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-25 (внут. 11-74).

Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу А-4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати.

Завдання виконується на основі аналізу діяльності аптеки, аптечної бази (складу).

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями конкретної організації, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

Контрольна робота має бути виконана за наступною структурою:

1. Вступна частина. Назва фармацевтичного закладу, його спеціалізація, організаційно-правова форма, вищий орган управління, місце знаходження, час і порядок утворення. 

 1. 2.     Внутрішні змінні аптечного закладу:
 • стислий опис цілей, завдань, структури, технології, кадрів досліджуваного фармацевтичного закладу; схема взаємозв’язку внутрішніх змінних організації; 
 • сформулювати місію закладу;
 • сформулювати основні цілі на майбутній рік;
 • провести аналіз посадової інструкції або положення про структурний підрозділ (на власний вибір). Копію проаналізованого документа доцільно прикласти як додаток.
 1. 3.     Зовнішнє середовище фармацевтичного закладу:
 • описати зовнішнє середовище фармацевтичного закладу, розподілити за видами всі фактори прямої та непрямої дії; 
 • ілюстрація зв’язків закладу з зовнішнім середовищем: на прикладі вхідного або вихідного листа навести зв’язок з зовнішнім середовищем;
 • перелік та характеристика основних конкурентів конкретного фармацевтичного закладу;
 • аналіз державного регулювання діяльності конкретної аптеки: Закони України; накази Міністерства охорони здоров’я України та інших відомств, положення та інструкції; державні установи, які здійснюють регулювання статистичної звітності закладу охорони здоров’я.
 1. 4.     Організаційна структура управління аптекою:
 • визначте та спроектуйте організаційну структуру управління аптекою, в якій Ви працюєте; 
 • проаналізуйте відповідність типу організаційної структури управління цілям і завданням закладу охорони здоров’я;
 • наявність ієрархічних рівнів управління;
 • які існують можливості щодо удосконалення організаційної структури управління аптекою.
 1. 5.     Аналіз управління технологічними операціями в аптеці
 • характеристика технологій, які використовуються в аптеці. 
 • відповідність технологій, які використовує заклад, акредитаційним вимогам;
 • рекомендації щодо удосконалення управління технологічним процесом закладу охорони здоров’я.
 1. 6.     Організація та ведення діловодства в аптеці.
 2. 7.     Аналіз управління персоналом закладу:
 • скласти штатний розпис працівників аптеки; 
 • аналіз плинності кадрів за минулий рік( пояснення див. В рекомендаціях до виконання контрольної роботи);
  • аналіз підвищення кваліфікації управлінських кадрів, провізорів та середнього фармацевтичного персоналу;
  • рекомендації щодо удосконалення кадрової політики аптеки.

 


питання ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Суб’єкти і принципи державної політики і регулювання лікарського забезпечення.
 2. Функції Державного департаменту і контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських за­собів і виробів медичного призначення.
 3. Функції Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України.
 4. Лабораторний контроль якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації.
 5. Поняття про належну лабораторну і клінічну практику.
 6. Завдання Державного науково-експертного фармакопейного центру.
 7. Поняття про виробництво ліків і належну виробничу практику.
 8. Характеристика фірм-виробників лікарських засобів.
 9. Поняття про оптову реалізацію ліків і належну практику дистрибуції.

10. Характеристика оптових фармацевтичних підприємств.

11. Організаційні вимоги до діяльності аптечних складів (баз).

12. Обов’язки уповноваженої особи аптечного складу (бази) з вхідного контролю якості лікарських засобів.

13. Класифікація аптек. Основні функції аптек.

14. Організаційні вимоги до діяльності аптек.

15. Порядок відкриття і діяльності структурних підрозділів аптеки.

16. Мета, підстави та суб’єкти матеріальної відповідальності.

17. Оформлення матеріальної відповідальності і порядок відшкодування збитків.

18. Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень та особистої гігієни працівників аптеки.

19. Принципи належної фармацевтичної практики.

20. Визначення поточної потреби в лікарських засобах.

21. Характеристика постачальників лікарських засобів і виробів медичного призначення.

22. Критерії вибору постачальника, можливі форми оплати товару і чинники, від яких залежить розмір торгівельної націнки.

23. Особливості замовлення наркотичних та психотропних речовин і прекурсорів списку №1.

24. Особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку №1. Основні претензії до постачальників.

25. Основні принципи організації зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення.

26. Особливості зберігання наркотичних і психотропних речовин і прекурсорів.

27. Особливості зберігання отруйних і сильнодіючих лікарських засобів.

28. Організація зберігання лікарських засобів в залежності від фізичних і фізико-хімічних властивостей і впливу різних факторів довкілля.

29. Утилізація і знищення неякісних лікарських засобів.

30. Визначення роздрібних цін на готові лікарські засоби.

31. Порядок відпуску товару з аптеки.

32. Суть самолікування. Джерела навичок самолікування.

33. Критерії віднесення медикаментів до безрецептурних ліків. Характеристика вітчизняного Переліку лікарських засобів, які відпускаються без рецептів з аптек.

34. Основні джерела інформації щодо безрецептурних лікарських засобів.

35. Порядок реклами лікарських засобів для населення в Україні.

36. Основні принципи розміщення безрецептурних препаратів в залі обслуговування аптеки.

37. Роль фармацевтичної опіки у безрецептурному відпуску ліків.

38. Категорії медичних працівників, які мають право виписувати рецепти.

39. Загальні вимоги до виписування рецептів.

40. Особливості виписування і відпуску наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1.

41. Особливості виписування і відпуску отруйних лікарських засобів.

42. Організація виписування та відпуску ліків на безоплатних та пільгових засадах, а також хронічним хворим.

43. Організація роботи стосовно приймання рецептів.

44. Загальні правили таксування рецептів на індивідуально виписані ліки. 

45. Методика журнального методу реєстрації рецептів.

46. Методика квитанційного методу реєстрації рецептів. Особливості реєстрації безоплатних і пільгових рецептів.

47. Організація виготовлення ліків в аптечних умовах.

48. Організація предметно-кількісного обліку лікарських засобів в аптеках.

49. Порядок відпуску ліків індивідуального виготовлення з аптек.

50. Доставка ліків додому.

51. Види спеціалізації аптек.

52. Характеристика аптек, що здійснюють лікарське забезпечення лікувально-профілактичних закладів.

53. Обов’язки фармацевта лікувально-профілактичного закладу і клінічного провізора.

54. Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичними закладами.

55. Характеристика виробничого процесу серійного виготовлення розчинів для ін’єкцій.

56. Організація і порядок оформлення лабораторно-фасувальних робіт.

57. Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асептичних умовах.

58. Правили отримання, зберігання, використання, обліку рецептурних бланків форми № 1 і № 2 та спецбланків форми №3.  

59. Нормативи та умови зберігання лікарських засобів в аптеках та інших структурних підрозділах лікувально-профілактичних закладів.  

60. Особливості предметно-кількісного обліку ліків в аптеках та інших структурних підрозділах лікувально-профілактичних закладів.


СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

А. Нормативно-правові акти

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Ук­раїни 28 червня 1996 p. — К. : Феміна, 1996. — 64 с.
 2. Указ Президента України «Про Положения про Міністерство охо­рони здоров’я України» від 24 липня 2000 p. № 918/2000 // Юридичні ас­пекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 люто­го 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 48-50.
 3. Закон України “Про внесення змін до Закону “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 8 липня 1999 p. №863-ХІУ //Юридичні аспекти фармації: Збірник нор­мативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мега-поліс, 2001. -С. 576-579.
 4. Закон України “Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996 p. № 123/ 96 ВР (зі змінами, внесеними згідно з Законом № 70/97 від 14. 02. 1997) // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001р. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 32-35.
 5. Постанова KM України “Про затвердження Положения про Комі­тет з контролю за наркотиками МОЗ України” від 15 січня 1996 p. № 72 // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів ста­ном на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 582-583.
 6. Постанова KM України “Про затвердження Положення про Дер­жавний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення” від 5 червня 2000 p. № 917 // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 46-48.
 7. Постанова KM України “Про затвердження Положення про Дер­жавну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охо­рони здоров’я України” від 16 лютого 1998 р. № 179 // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. -Харків: Мегаполіс, 2001.-С. 110-111.
 8. Постанова KM України від 5 вересня 1996 p. № 1071 “Про поря­док закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здо­ров’я, що фінансуються з бюджету” // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 440-442.
 9. Постанова KM України від 17 серпня 1998 p. № 1303 «Про впо­рядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп насе­лення та за певними категоріями захворювань» //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001р.-Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 435-436.

10. Наказ МОЗ України “Про затвердження Настанови 42-01-2002 “Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції” від 19 березня 2002 p. № 103 // Юридичні аспекти фармації: Розділ журналу «Провизор». — 2002. -№ 17.-С. 18-21.

11. Наказ МОЗ України “Про питання Державного фармакологічного центру МОЗ України” від 17 травня 2001 p. № 186 // Юридичні аспекти фармації: Розділ журналу “Провизор”. — 2001. — № 13. — С. 9-12.

12. Наказ МОЗ України “Про реорганізацію Державного науково-ек­спертного центру лікарських засобів” від 15 лютого 2000 p. № 23 // Юри­дичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 101-102.

13. Наказ МОЗ України від 14 червня 1993 p. № 139 “Про затверд­ження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек” //Юри­дичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 534-544.

14. Наказ МОЗ України від 18 грудня 1997 p. № 356 “Про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в дер­жавних і комунальних закладах охорони здоров’я України” // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лю­того 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 603-618.

15. Наказ МОЗ України від 28 жовтня 2002 p. № 385 “Про затверд­ження переліку закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у зак­ладах охорони здоров’я” // Юридичні аспекти фармації: розділ журналу “Провизор”, 2002. — № 23. — С. 5-8.

16. Наказ МОЗ України від 30 жовтня 2001 р. № 436 «Про затверд­ження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» // Юридичні аспекти фармації: розділ жур­налу «Провизор», 2002. — № 4. — С. 8-12.

17. Наказ МОЗ України від 31 грудня 1996р. № 395 “Про затверд­ження Методичних рекомендацій по визначенню вартості виготовлення і фасування лікарських засобів і виробів медичного призначення ” //Про­визор, 1999.-№ 12.-С. 13-19.

18. Наказ МОЗ України від 8 грудня 2000 p. № 324 “Про порядок отримання спеціальних рецептурних бланків форми № У II Еженедель­ник “Аптека”, 2001. — № 1. — С. 61.

19. Наказ МОЗ України від ЗО листопада 2001 р. № 479 “Про внесен­ня змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного ви­робництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоро­в’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевого бюджетів” //Юридичні аспекти фармації: Розділ журналу “Провизор”, 2002. — № 2. — С. 2-22.

20. Наказ МОЗ України від ЗО. 06. 1994 p. № 117 “Про порядок випису­вання рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призна­чення з аптек” //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актiв станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 363-365.

21. Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісно­му обліку в аптечних та лікувально-профілактичних закладах, затверд­жений Наказом МОЗ України від 30 червня 1994 р. № 117 // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лю­того 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001. — С. 367.

22. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житло­вої політики України № 2 від 4 січня 2001 p. “Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. ДБН В.2. 2-10-2001” //Юридичні аспекти фармації: Розділ журналу “Провизор”, 2002. -№ 11.-С. 13-17.

23. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної полі­тики та підприємництва і МОЗ України від 12 січня 2001 p. № 3/9 (зі зміна­ми, затвердженими спільним наказом від 30 серпня 2001 р. № 106/345) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяль­ності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» // Еженедельник «Аптека». — 2001. — № 5 (276). -С. 55-58.

24. Інформаційний лист Комітету з контролю за наркотикам МОЗ України від 27 червня 2000 р. № 27/466 //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 p. — Харків: Мегаполіс, 2001.-С. 619.

25. Перелік лікарських засобів, дозволених до застосування в Ук­раїні, які відпускаються за рецептами з аптек, аптечних пунктів та ап­течних кіосків, затверджений Наказом МОЗ України від 21 травня 2002 p. № 181// Спецвипуск журналу «Юридичні аспекти фармації». — Харків: Мегаполіс, 2002. — С. 3-65.

 

Б. Підручники та навчально-методичні посібники

 1. Громовик Б.П.,Терещук С.І.. Практикум з організації та економіки фармації. -Вінниця. Нова книга, 2004. — 447 с.
 2. Громовик Б., Гасюк Г., Мороз Л., Чухрай Н. Фармацевтичний маркетинг: Навч. посібник. — Львів: Наутілус, 2000. — С. 76.
 3. Жарков А.В., Годовальников Г.В. Управление аптечным учреждением. — Минск: Беларусь, 1989. — 59 с.
 4. Матвеева В. Аптечные учреждения: особенности организации и учета. -Харьков: Фактор, 2001. — 248 с.
 5. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг в фармації/ Ч. 12. —Харків: Основа, 1999.

 

Додаткова література:

 1. Громовик Б. П. Логістичні рішення у збутовій діяльності фарма­цевтичних фірм // Фармацевтичний журнал — 2001. — № 5. — С. 12-23.
 2. Громовик Б. П. Мониторинг рекламы лекарственных средств на телевидении // Провизор. — 1998. — № 2. — С. 35.
 3. Громовик Б. П. Реклама лікарських засобів на каналах телеба­чення // Маркетинг и реклама. 1999. — № 5. — С. 39-44.
 4. Громовик Б. П., Кулешко Н. М., Заваринский Я. Л. Отношение потребителя к телерекламе лекарственных средств, отпускаемых из аптек без рецепта врача // Провизор. 1998. — № 21. — С. 16-17.

10. Громовик Б. П., Кухар А. А. Современное состояние системы продвижения лекарственных средств в Украине // Провизор. — 2002. — № 15. — С. 3-12.

11. Громовик Б. П., Мірошнікова І. О., Ярко Н. Б. Маркетингове вив­чення питань самолікування та безрецептурного відпуску ліків // Фармацевтичний журнал. —  2001. — №6. — С. 17-26.

12. Громовик Б. П., Щудло Н. Б., Кулешко Н. М. Маркетинг-анализ лекарственных средств безрецептурного отпуска // Провизор. — 1999. — № 2.- С. 28-29.

13. Зупанец И.А., Бездетко Н.В. Фармацевтическая опека больных с простудными заболеваниями // Провизор. — 2002. — № 8. — С. 13-17.

14. Изучение телерекламы косметических средств / Б.П. Громовик, И.А. Мирошникова, В.С. Марчукова, Н.Б. Костюк // Провизор. 2000. -№ 4. — С. 20-23.

15. Ломоносова Т. Історія аптекарської справи в Україні // Аптека. Щотижневик. — 2002. — № 3. — С. 11-15.

16. Мнушко 3.Н., Грекова И.А. Жадько С.В. Изучение предпочте­ний ОТС-препаратов для лечения простудных заболеваний // Провизор, 1999.-№22.-С. 23-26.

17. Мнушко 3.Н., Грекова И.А. Практические аспекты потреби­тельского выбора лекарственных средств // Провизор. — 2000. — № 11. -С. 28-30.

18. Немченко А.С., Гала Л.О. Дослідження проблем медикамен­тозного самолікування населення України// Фармацевтичний журнал. — 1999. — №3. — С. 3-6.

19. Немченко А.С., Гала Л.О. Розробка критеріїв лікарських препа­ратів до переліку безрецептурних засобів на прикладі ненаркотичних аналгетиків та нестероїдних протизапальних засобів // Вісник фармації. — 1998. — № 2. — С. 84-86.

20. Немченко А.С., Гала Л.О. Стан безрецептурного відпуску лікарських засобів населенню в Україні та за кордоном // Вісник фар­мації. — 1999.- № 1.- С. 104-106.

21. Немченко А., Гала Л. Розробка концепції безрецептурного відпуску лікарських засобів та самолікування в Україні // Ліки України. 2001. -№ 7-8.- С. 18-20.-№ 9.- С. 18-21.

22. Про діяльність науково-експертного фармакопейного центру // Фармацевтичний журнал. — 2002. — № 4. — С. 8-11.

23. Украинский фармацевтический рейтинг // Еженедельник «Апте­ка», 2002. — № 8. — С. 3-6: № 9. — С. 4-5.

24. Фармацевтическая опека — важнейший аспект клинической фармации / И. А. Зупанец, В. П. Черных, С. Б. Попов, Н. В. Бездетко, А. В. Зайченко // Провизор. — 2000. — № 11. — С. 6-7.

25. Фармацевтична опіка — перші кроки / І. А. Зупанець, Н. В. Бездітко, Л. Є. Зарума, О. М. Заліська // Аптека Галицька. — 2002. — № 3. — С. 19.

26. Шуванова Е. Можно ли отпустить препарат без рецепта? // Про­визор. — 2000. — № 22. — С. 10-11.

27. Шуванова Е., Печеный О. Зачем выписывать рецепты? // Прови­зор. — 2000. — № 9. — С. 6-7.

Запись опубликована в рубрике Медицинский менеджмент. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий