Навчальна програма «Медична техніка» (для бакалаврів)

Підготовлено доктором біологічних наук, професором кафедри управління персоналом та медичного менеджменту  О.В.Баєвою

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (Протокол №3 від “18” лютого 2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Баєва О.В. Навчальна програма «Медична техніка» (для бакалаврів).- К.: МАУП, 2009.-  21с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

©       Міжрегіональна  Академія управління персоналом (МАУП), 2009 


    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальна програма дисципліни “Медична техніка” для студентів, які навчаються за напрямом “Менеджмент і адміністрування,” професійне спрямування Медичний та фармацевтичний менеджмент. Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної дисципліни “Медична техніка” після опанування студентами знань з курсу “Основи менеджменту”, “Основи менеджменту охорони здоров’я” та передує вивченню навчальних курсів “Аналіз діяльності медичних закладів”, “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання  та поєднує у собі робочу програму курсу, завдання та рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.

Мета курсу: формування уявлення про сучасну медичну техніку, напрямки її розвитку технічне обслуговування та перевірки. Створення уявлення про види медичного обладнання, загальні принципи функціонування за призначенням та обслуговування.

Завдання навчальної дисципліни:

Завданням курсу “Медична техніка” є теоретична підготовка студентів з питань:

—         розвитку медичної техніки;

—         особливостей вітчизняного ринку медичної техніки;

—         організації роботи з медичною технікою в лікувально-профілактичних закладах;

—         реклами  медичної техніки та виробів медичного призначення;

—         нормативних документів, що регламентують роботу з медичною технікою та товарами медичного призначення ;

—         логістичного управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення;

—         норм безпеки при роботі з медичною технікою;

—         технічного обслуговування та метрологічної атестації обладнання;

а також набути практичних навичок та вмінь:

—         визначення потреби у придбанні медичної техніки;

—         вміння вести облікову документацію;

—         оформлення тендерної документації на придбання медичної техніки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 дисципліни

«МЕДИЧНА ТЕХНІКА»

№№

Назва змістового модуля та теми

Змістовний модуль 1. Організація роботи з медичною технікою в лікувально-профілактичних закладах

1. Медична техніка як фактор розвитку охорони здоров’я та ефективності надання медичної допомоги.
2. Класифікація медичної техніки.
3. Організація роботи з медичною технікою в лікувально-прпрофілактичних закладах.
4. Організація проведення конкурсів на закупівлю медичної техніки закладами охорони здоров’я за рахунок державних коштів.
5. Основи логістичного управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення.
Змістовний модуль 2. Ринок медичної техніки.
6. Споживчі ринки медичної техніки та товарів медичного призначення.
7. Особливості міжнародного ринку медичної техніки та товарів медичного призначення.
 

Змістовний модуль 3.  Галузі використання медичної техніки

8.

 Медична техніка для функціональної діагностики.

9.

 Медична моніторна техніка. Моніторно-комп’ютерні системи.

10.

 Рентгенодіагностичне обладнання.

11.

 Ендоскопічне обладнання.

12.  Медична апаратура для стимуляції нервової та м’язевої систем.
13.  Технічне обладнання стоматологічної лікарні.
14.  Медичне обладнання для лабораторій.
15.  Медичне обладнання загального призначення

 

Разом годин:

 

 

Зміст дисципліни

«МЕДИЧНА ТЕХНІКА»

Змістовний модуль 1. Організація роботи з медичною технікою в лікувально-профілактичних закладах

Тема 1. Медична техніка як фактор розвитку охорони здоров’я та ефективності надання медичної допомоги.
Історія розвитку медичної техніки. Державна політика щодо забезпечення та підвищення якості медичного обслуговування населення: забезпечення доступності та гарантованого забезпечення населення якісними виробами медичного призначення; сприяння науковому розвитку виробництва медичної техніки та збереженню науково-технічного потенціалу; підтримка вітчизняних виробників виробів медичного призначення.

         Концептуальні засади розвитку медичної промисловості в Україні. Шляхи переоснащення закладів охорони здоров’я новітньою медичною технікою.

Література [1,5,12,13, 18 ]

Тема 2 . Класифікація та основні характеристики медичних приладів

Компоненти медичної апаратури. Основні характеристики медичного приладу: діапазон вимірювання фізіологічних показників, чутливість, точність, зручність калі бровки, стабільність, частотний діапазон, відсутність сторонніх небажаних сигналів ( артефактів), простота використання, зручність для пацієнта, гарантія безпеки.
Загальна класифікація медичної техніки: медичні інструменти; шприци та голки всіх призначень; механічні апарати для діагностики та терапії; ендоскопічні  прибори та апарати; стерилізаційне, дезінфекційне та дистиляційне обладнання; апарати для наркозу, штучного дихання та кисневої терапії; обладнання для лікарських кабінетів та операційних залів; обладнання для стоматологічних кабінетів; електро медичні прибори та апарати; рентгенівські прилади та приналежності; офтальмологічні апарати, прибори та окулярна оптика; прибори та інструментарій для обладнання медичних лабораторій; радіологічна діагностична  і терапевтична техніка; ортопедичні вироби; рентгенологічні трубки; пересувні медичні амбулаторії та лабораторії.

            Література:[9,12,15-37 ]

 

Тема 3. Організація роботи з медичною технікою в лікувально-профілактичних закладах

Загальні принципи організації роботи  з медичною технікою: загальні вимоги до приміщень, персоналу, медичної техніки.

Організація технічного забезпечення діяльності лікувально-профілактичного закладу.  Організація та проведення робіт з технічного обслуговування медичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування медичної техніки, ремонт.

Метрологічний контроль медичної техніки. Організація навчання фахівців – інженерів медичної техніки, співробітників метрологічних служб. Метрологічний контроль медичної техніки.

Загальні принципи фінансування робіт з технічного обслуговування медичної техніки. Ефективність та якість забезпечення медичною технікою ЛПЗ.

Література:[6,9,11,12,25,26,27,30,37 ]

Тема 4. Організація проведення конкурсів на закупівлю медичної      техніки закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів

 

Нормативно-правова база про порядок   організації та проведення конкурсів (тендерів) на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів. Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України. Головні функції, права та обов’язки Постійного тендерного комітету МОЗ України.

Загальні поняття про замовника, тендер, запрошення на тендер, тендерну документацію, попередню кваліфікацію претендентів, претендентів, конкурсний комітет, тендерну пропозицію, акцепт тендерної пропозиції, експертну раду, експертну організацію.

Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів. Організаційна робота замовника. Оголошення про проведення конкурсу. Проведення попередньої кваліфікації претендентів. Тендерна документація. Подання тендерних пропозицій учасниками конкурсу. Оцінка і порівняння пропозицій претендентів. Визначення переможця конкурсу. Фінансування проведення конкурсів. Умови укладання договорів та перерахування коштів на їх оплату.

Конфіденційність інформації та комерційна таємниця.

Література [2-5]

Тема 5. Основи логістичного управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення

 Основи логістичного управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення: інформаційна система забезпечення та обслуговування медичної техніки; циклічність постачання; страхові запаси; якість послуг; утилізація відходів.

Формування логістичного підходу. Загальні принципи формування логістичного підходу: мінімізація витрат на зберігання чи/і придбання товарів медичного призначення; організація циклу замовлень; транспортні витрати. Поняття про концентрацію вартості медичної техніки; концентрації ваги, здатність до пошкодження.

Основні групи логістичного обслуговування: передпродажні; робота з надання логістичних послуг під час продажу медичної техніки; після продажне логістичне обслуговування ( гарантійне обслуговування)

Література:[9,17,21,20 ]

Змістовий модуль 2. Ринок медичної техніки

Тема 6. Споживчі ринки медичної техніки та товарів медичного призначення.

  Поняття про ринок медичної техніки та товарів медичного призначення.  Характеристика процесу прийняття управлінського рішення щодо покупки медичної техніки. Етапи прийняття рішення: визначення потреби; оцінка характеристик медичної техніки; пошук постачальників; запит пропозицій; оцінка варіантів; вибір постачальника; оформлення замовлення; оцінка ефективності роботи постачальника.

Основні фактори, які впливають на здійснення закупок медичної техніки та товарів медичного призначення державними закладами охорони здоров’я.

Аналіз ринку медичної техніки та товарів медичного призначення, Вимір поточної ринкової пропозиції медичної техніки та товарів медичного призначення: оцінка загального ринкового попиту; оцінка регіонального та ринкового попиту; оцінка фактичного збуту та частки ринку.

Прогноз попиту на медичну техніку та товари медичного призначення: дослідження намірів покупців; узагальнення оцінок торгових представників; експертні оцінки; пробний маркетинг; аналіз часових рядів; випереджувальні індикатори; статистичний аналіз попиту; аналіз інформації.

Сегментування ринків медичної техніки. Рівні сегментування: сегментування споживчого ринку; сегментування ринків організованих споживачів; сегментування міжнародних ринків; багатофакторне сегментування. Загальні етапи сегментування ринку медичної техніки. Ефективність сегментування.

Оцінка та вибір цільових ринків. Оцінка сегментів ринку. Маркетингові стратегії для сегментів ринку.

Аналіз ринку медичної техніки на основі патентної статистики.

Література:[ 7,8,13,14,20,23,31,32,36 ]

Тема  7.  Особливості міжнародного ринку медичної техніки та товарів медичного призначення

Міжнародний ринок медичної техніки: тенденції розвитку. Аналіз можливостей міжнародного ринку медичної техніки.  Основні компанії, які розробляють та виготовляють медичну техніку: “Бекон” (США); “Хьюллет-Пакард” (США); “Сіменс” (Німеччина); “Хелліге” (Німеччина); “Вікерс” (Англія); “Портекс” (Англія); “Томпсон” (Франція); “Компані де радіоложі” (Франція); “Тошіба” (Японія); “Н.Хондон” (Японія);”Штілле” (Швеція); “Елемма” (Швеція) та інші.

Представництва  зарубіжних фірм  – як суб’єкт міжнародного ринку медичної техніки. Особливості діяльності представництв фірм, виробників медичної техніки. Організація роботи представників фірм, виробників медичної техніки та товарів медичного призначення.

Представництва фірм виробників медичної техніки та товарів медичного призначення в Україні: АГФА (Бельгія); ГАМБРАМЕД МСП (Швеція); Жуан-Києв (Франція); Сіменс Україна ДП (Німе чинна); Солко Базель (Швейцарія); Філліпс/Тангенс Медицин технік; Еко-Мед-Пол (Австрія) та інші.             

Література:[7,10,12,14,15,23,31,33,36 ]

 

Змістовий модуль 3. Галузі використання медичної техніки.

Тема 8 . Медична техніка для функціональної діагностики

Загальна характеристика та клінічне значення основних методів функціональної діагностики.

Ультразвукові сканери. Значення в діагностиці захворювань. Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні виробники.

Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики та можливості сучасних електрокардіографів:   

Література: [10,16,17, 19,26,37 ]

Тема 9. Медична моніторна техніка. Моніторно-комп’ютерні системи.

Моніторинг –як засіб спостереження за станом пацієнта та параметрами апаратури. Класифікація моніторів за галуззю використання: анестезіологічні монітори; вентиляційні монітори; приліжкові монітори. Класифікація моніторів за кілкістю каналів: одноканальні монітори; 2-3 канальні монітори; багатофункціональні монітори. Поняття про комплексний (багатоканальний) моніторинг.

Комп’ютерні системи обробки даних щодо стану пацієнта. Комплекси вимірювальної та обчислювальної техніки.  Використання мережевої технології з організації комп’ютерного забезпечення в анестезіології та реанімації. Напрямки розвитку систем комп’ютерного моніторингу.

Провідні виробники медичної моніторної техніки: Life Scope BEDSIDE MONITORS DSM-2301, “Nihon Kohden” (Японія); S-5 “Datex” (Фінляндія), “ARDUS PB-1000”(Швейцарія), „GE” США,   „Philips” (Нідерланди).

Обладнання системи обробки даних в мережі інтраопераційних APM.

Література:[10,12,26, 35 ]

Тема 10.  Рентгенодіагностичне обладнання.

         Еволюція приймачів рентгеновських зображень. Приймачі для рентгеноскопії. Приймачі для рентгенографії. Універсальні цифрові приймачі.

         Стан парку рентгенодіагностичного обладнання в лікувально-профілактичних закладах України. Групи рентгенодіагностичних апаратів (РДА) : стаціонарні діагностичні апарати;  флюорографічні апарати; дентальні рентгенодіагностичні апарати; ортопантомографи; маммографічні РДА; пересувні (палатні) РДА. Загальні параметри ренгеновських плівкових флюорографів. Контроль РДА.

         Рентгенографічні матеріали: світовий та вітчизняний ринок.

         Маммографи. Фізичні аспекти маммографії. Ринок маммографів. Системи маммографічного стереотаксісу та біопсії.

         Апаратура для цифрової рентгенографії. Апаратура для цифрової флюорографії. Апаратура для цифрової маммографії. Автоматичні проявочні машина.

         Рентгенівська комп’ютерна томографія. Історія розробки томографічних методів дослідження. Відмітні особливості томографічного дослідження від традиційних методів рентгенівської діагностики. Класифікація томографічних методів дослідження. Ринок томографів.

Література:[ 11,14,15,24,32,33,36 ]

Тема 11 . Ендоскопічне обладнання

Ендоскопічна революція в медицині. Ендоскопи.

Жорсткі ендоскопи: загальні характеристики; використання при хірургічному лікуванні в нейрохірургії, судинній, торакальній, абдомінальній хірургії.  Використання жорстких ендоскопів з метою діагностики в отоларингології, урології, ортопедії.

Гнучкі ендоскопи. Використання гнучких ендоскопів з метою діагностики захворювань. Сучасні тенденції удосконалення  гнучких ендоскопів: зменшення розмірів зовнішнього діаметру; пристрої “ ендоскоп в ендоскопі”; наявність ультразвукових датчиків в ендоскопі.

Ендоскопічні системи відео спостережень.

Особливості ендоскопічного ринку в України; відсутність вітчизняних виробників; лідерство німецьких компаній (“Карл Шторц”) на ринку жорстких ендоскопів; причини лідерства японських компаній “Олімпус” та “Фуджінон” на ринку гнучких ендоскопів та ендоскопічних відео систем; положення російських компаній на ендоскопічному ринку України.

Характеристика покупців на ендоскопічному ринку України.

Схеми стимулювання продажів на ендоскопічному ринку України. Реклама ендоскопічного обладнання.

Прогноз на ендоскопічному ринку України.

Література:[7,12,22,23 ]

Тема 12.  Медична апаратура для стимуляції нервової та м’язевої систем

Електрокардіостимулятори: зовнішні стимулятори, які використовуються для стаціонарів, швидкої допомоги; для електрофізіологічних досліджень; стимулятори, які імплантуються (однокамерні, двокамерні, з телеметричними функціями та хвильовою адаптацією, автоматичним вибором порога стимуляції, з антитахікардіатичними функціями; кардіовертери-дефібрілятори; стимулятори для динамічної кардіоміопластики.

Електроміонейростимулятори : апарати для стимуляції сечового пухиря; апарати для стимуляції анального сфінктеру, м’язеві, протибольові, нейром’язеві стимулятори; стимулятори для комбінованих операцій при пошкодженні стовбура спинного мозку та  після трансплантації нейроцитів. 

Література:[12,16,18 ]

Тема 13. Технічне обладнання стоматологічної лікарні.

Склад комплекту обладнання робочого місця стоматолога.

Стоматологічні установки: використання; складові. Класифікація стоматологічних установок: за способом розташування в кабінеті (стаціонарні, портативні): за кількістю обслуговуючого персоналу (лікарська,  для роботи лікаря та асистента); за способом кріплення шлангів для наконечників ( з верхньою та нижньою подачею); за типом приводу (повітряні, з вбудованими повітряними мікромоторами, спеціального призначення: лазерні, для проведення ендодонтичних робіт, для пар одонтологічних маніпуляцій, для професійної гігієни, для зняття штучних коронок та мостоподібних протезів); електричні ( для встановлення на них електричних мікро моторів та п’єзоелектричних скелерів.

Технічні характеристики бормашин. Стаціонарні стоматологічні установки,  з жорсткою фіксацією до підлоги кабінету. Ринок стаціонарних стоматологічних установок: “Гнатус (Бразилія), “Хіран”, “Хірадент” (Словакія), ”Практик” (Словакія), Доктор”(Бразилія), “Rerfomer” (США) “Лазер-TL”,”Планмека”(Фінляндія”). Портативні стоматологічні установки. Ринок портативних стоматологічних установок: (фірми “Медика”(Літва), “KaVo” (Німечинна) ).

Стоматологічні крісла. Види стоматологічних крісел. Вимоги. Характеристики. Типи моторів для стоматологічних крісел.

Механізовані інструменти та деталі стоматологічних установок. Типи наконечників: турбінні; кутові; прямі; спеціальні. Робочі характеристики наконечників.

Допоміжне обладнання, прибори та апарати: стілець для стоматолога; стоматологічний компресор; гнатодінамометр; міотонометр; апарат визначення центрального співвідношення щелеп; апарат для визначення життєздатності пульпи та періодонту; радіовізіограф; апарати апелслокатор, формотрон; апарат для фотополімеризації.

Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, що використовують на клінічному прийомі.

Література:[8,27,30,34 ]

 

Тема 14.  Медичне обладнання для лабораторій

Лабораторна техніка : визначення, призначення. Загальні тенденції розвитку лабораторної техніки. Класифікація лабораторної техніки. Загальна лабораторна техніка. Спеціальна лабораторна техніка: апаратура для мікробіологічних досліджень; апаратура для гістологічних досліджень; апаратура для імунологічних досліджень; апаратура для радіоізотопного та імуноферментного досліджень. Специфічна апаратура для біохімічних досліджень.

Лабораторний посуд: посуд з хіміко-лабораторногоскла; фарфоровий посуд;  посуд з платмас.

Догляд за лабораторною технікою та посудом.

Література:[ 9,12 ]

Тема  15. Медичне обладнання загального призначення

Медичне обладнання загального призначення: функціональні ліжка, каталки, коляски, медичні меблі. Медичні меблі та обладнання для палат загального та спеціального призначення, обладнання для оснащення робочого місця медичного персоналу, обладнання та меблі для лабораторій та аптек.

Провідні фірми-виробники загального медичного обладнання: Conti(Італія), Hill Rom (США).

Обладнання  для   спеціального догляду за новонародженими: інкубатори для новонароджених (стаціонарні, транспортні, відкриті реанімаційні системи), неонатальні термоліжка, ліжка для новонароджених з неврологічною патологією, дитячі ліжка для опікових та спинальних хворих.

Провідні виробники обладнання для спеціального догляду за новонародженими: Drager Medical AGP.Co (Німеччина),  HILL ROM AiR. Shields (США).

Стерилізаційне обладнання: шафи сушильно-стерилізаційні; стерилізатори повітряні; стерилізатори парові (автоклави); коробки стерилізаційні (бікси); випромінювачі бактерицидні, інше обладнання. Призначення. Технічні характеристики. Провідні виробники.

Література[12,26 ]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з дисципліни „Медична техніка” виконується у відповідності з навчальним планом за спеціальністю „Менеджмент організацій” спеціалізації „Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль знань з дисципліни „Медична техніка”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів та аналізу діяльності конкретного закладу охорони здоров’я. Це має максимально наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важливим для працюючих студентів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати на кафедрі менеджменту відповідно до графіка консультації та за телефоном 490-95-25.

Загальні вимоги. Контрольна роботу слід виконувати на аркушах паперу А-4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати. Завдання виконується на основі аналізу діяльності закладу охорони здоров’я, де працює студент.

Оцінювання виконання завдання. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу приділяє тому, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни, його вміння пов’язати теоретичні знання з конкретним закладом охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал і чітко викласти власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливими є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

Особливо увага звертається на:

—         Грунтовність відповіді на поставлене запитання.

—         Розуміння навчальної дисципліни.

—         Вміння коментувати наведені приклади.

—         Оформлення роботи.

Варіант контрольної роботи студент вибирає самостійно. Бажаним є наближення до місця роботи.

ВАРІАНТИ контрольнИХ робІТ

 

Варіант 1. Організація роботи з медичною технікою в лікувально-профілактичних закладах України

 1. Загальні принципи організації роботи  з медичною технікою.
 2. Організація технічного забезпечення діяльності лікувально-профілактичного закладу. 
 3. Організація та проведення робіт з технічного обслуговування медичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування медичної техніки, ремонт.

 

Варіант 2. Метрологічний контроль медичної техніки

 1. 1.     Загальні принципи метрологічний контроль медичної техніки.
 2. 2.      Організація навчання фахівців – інженерів медичної техніки, співробітників метрологічних служб.
 3. 3.     Метрологічний контроль медичної техніки в лікувально-профілактичному закладі ( за матеріалами …….).

 

Варіант 3. Управління тендерною процедурою на закупівлю медичної техніки.

1.Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів.

2.Організаційна робота замовника.

3. Тендерна пропозиція ( за матеріалами…..).

Варіант 4. Логістичне управління постачанням медичної техніки та товарів медичного призначення

1.Основи логістичного управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення

2. Принципи формування логістичного підходу. Концентрація вартості медичної техніки; концентрації ваги, здатність до пошкодження.

3.Основні групи логістичного обслуговування під час продажу медичної техніки

4. Після продажне логістичне обслуговування (гарантійне обслуговування)

Варіант 5. Характеристика споживчого ринки медичної техніки та товарів медичного призначення.

 1. Ринок медичної техніки та товарів медичного призначення. 
 2. Характеристика процесу прийняття управлінського рішення щодо покупки медичної техніки.
 3. Основні фактори, які впливають на здійснення закупок медичної техніки та товарів медичного призначення державними закладами охорони здоров’я.

 

Варіант 6 . Медична техніка для функціональної діагностики

1.Загальна характеристика та клінічне значення основних методів функціональної діагностики.

2.Ультразвукові сканери. Значення в діагностиці захворювань. Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні виробники.

3. Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики та можливості сучасних електрокардіографів:   

Варіант 7.  Медична моніторна техніка. Моніторно-комп’ютерні системи.

 1. Комплекси вимірювальної та обчислювальної техніки.
 2.  Використання мережевої технології з організації комп’ютерного забезпечення в анестезіології та реанімації.
 3. Напрямки розвитку систем комп’ютерного моніторингу.

 

Варіант 8.   Рентгенодіагностичне обладнання.

 1. Групи рентгенодіагностичного обладнання.
 2. Рентгенографічні матеріали: світовий та вітчизняний ринок.
 3. Організація роботи рентгенологічного відділення лікувально-профілактичного закладу.

        

Варіант 9.  Ендоскопічне обладнання.

 1. 1.     Використання едоскопічної техніки при діагностиці та лікуванні.
 2. 2.     Особливості ендоскопічного ринку в України.
 3. 3.     Характеристика роботи ендоскопічного кабінету.

 

Варіант 10.  Технічне обладнання стоматологічної лікарні.

1. Характеристика  комплекту обладнання робочого місця стоматолога.

2. Механізовані інструменти та деталі стоматологічних установок.

3. Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, що використовують на клінічному прийомі.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Історія розвитку медичної техніки.
 2.  Державна політика щодо забезпечення доступності та гарантованого забезпечення населення якісними виробами медичного призначення.
 3. Державна політика щодо сприяння науковому розвитку виробництва медичної техніки .
 4. Розвиток медичної промисловості в Україні.
 5. Шляхи переоснащення закладів охорони здоров’я новітньою медичною технікою. 
 6. Компоненти медичної апаратури.
 7. Основні характеристики медичного приладу.
 8. Класифікація медичної техніки.
 9. Класифікація товарів медичного призначення.
 10. Загальна класифікація та характеристика медичних інструментів.
 11. Загальна класифікація та характеристика  механічних апаратів для діагностики та терапії.
 12. Загальні принципи організації роботи  з медичною технікою: загальні вимоги до приміщень, персоналу, медичної техніки.
 13. Організація технічного забезпечення діяльності лікувально-профілактичного закладу.
 14. Організація та проведення робіт з технічного обслуговування медичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування медичної техніки, ремонт.
 15.  Метрологічний контроль медичної техніки.
 16.  Організація навчання фахівців – інженерів медичної техніки, співробітників метрологічних служб.
 17. Метрологічний контроль медичної техніки.
 18. Загальні принципи фінансування робіт з технічного обслуговування медичної техніки.
 19. Нормативно-правова база про порядок   організації та проведення тендерів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів.
 20. Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України.
 21. Головні функції, права та обов’язки Постійного тендерного комітету МОЗ України.
 22.  Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів.
 23. Організаційна робота замовника.
 24. Оголошення про проведення конкурсу.
 25. Проведення попередньої кваліфікації претендентів.
 26. Тендерна документація.
 27. Подання тендерних пропозицій учасниками конкурсу.
 28. Оцінка і порівняння пропозицій претендентів. Визначення переможця конкурсу.
 29. Фінансування проведення конкурсів.
 30. Конфіденційність інформації та комерційна таємниця при проведенні тендерів.
 31. Логістичне управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення.
 32. Загальні принципи формування логістичного підходу: мінімізація витрат на зберігання чи/і придбання товарів медичного призначення; організація циклу замовлень; транспортні витрати.
 33. Поняття про концентрацію вартості медичної техніки; концентрації ваги, здатність до пошкодження.
 34. Основні групи логістичного обслуговування: передпродажні; робота з надання логістичних послуг під час продажу медичної техніки.
 35. Післяпродажне логістичне обслуговування (гарантійне обслуговування) медичної техніки.
 36. Поняття про ринок медичної техніки та товарів медичного призначення.
 37.  Характеристика процесу прийняття управлінського рішення щодо покупки медичної техніки.
 38. Етапи прийняття рішення: визначення потреби; оцінка характеристик медичної техніки; пошук постачальників; запит пропозицій; оцінка варіантів; вибір постачальника; оформлення замовлення; оцінка ефективності роботи постачальника.
 39. Основні фактори, які впливають на здійснення закупок медичної техніки та товарів медичного призначення державними закладами охорони здоров’я.
 40. Аналіз ринку медичної техніки та товарів медичного призначення
 41. Прогноз попиту на медичну техніку та товари медичного призначення.
 42. Сегментування ринків медичної техніки.
 43. Оцінка та вибір цільових ринків медичної техніки.
 44. Міжнародний ринок медичної техніки: тенденції розвитку.
 45. Аналіз можливостей міжнародного ринку медичної техніки. 
 46. Основні компанії, які розробляють та виготовляють медичну техніку.
 47.  Представництва  зарубіжних фірм  – як суб’єкт міжнародного ринку медичної техніки.
 48. Особливості діяльності представництв фірм, виробників медичної техніки.
 49. Організація роботи представників фірм, виробників медичної техніки та товарів медичного призначення.
 50. Представництва фірм виробників медичної техніки та товарів медичного призначення в Україні.         
 51. Ультразвукові сканери. Значення в діагностиці захворювань.
 52. Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні виробники.
 53. Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики та можливості сучасних електрокардіографів
 54. Моніторинг – як засіб спостереження за станом пацієнта та параметрами апаратури.
 55. Класифікація моніторів за галуззю використання: анестезіологічні монітори; вентиляційні монітори; приліжкові монітори.
 56. Класифікація моніторів за кількістю каналів: одноканальні монітори; 2-3 канальні монітори; багатофункціональні монітори.
 57. Поняття про комплексний (багатоканальний) моніторинг.
 58. Комп’ютерні системи обробки даних щодо стану пацієнта.
 59. Використання мережевої технології з організації комп’ютерного забезпечення в анестезіології та реанімації.
 60. Провідні виробники медичної моніторної техніки.    
 61. Еволюція приймачів рентгеновських зображень. Приймачі для рентгеноскопії. Приймачі для рентгенографії. Універсальні цифрові приймачі.
 62. Стан парку рентгенодіагностичного обладнання в лікувально-профілактичних закладах України.
 63. Групи рентгенодіагностичних апаратів
 64.  Загальні параметри ренгеновських плівкових флюорографів. Контроль РДА.
 65. Рентгенографічні матеріали: світовий та вітчизняний ринок.
 66. Маммографи. Ринок маммографів.
 67. Апаратура для цифрової рентгенографії. Апаратура для цифрової флюорографії. Апаратура для цифрової маммографії. Автоматичні проявочні машина.
 68. Рентгенівська комп’ютерна томографія.  Ринок томографів.
 69. Жорсткі ендоскопи
 70. Гнучкі ендоскопи.
 71. Ендоскопічні системи відео спостережень.
 72. Особливості ендоскопічного ринку в України.
 73. Характеристика покупців на ендоскопічному ринку України.
 74. Схеми стимулювання продажів на ендоскопічному ринку України. Реклама ендоскопічного обладнання.
 75. Комплект обладнання робочого місця стоматолога.
 76. Стоматологічні установки
 77. Технічні характеристики бормашин. Стаціонарні стоматологічні установки
 78.  Ринок стаціонарних стоматологічних установок. Ринок портативних стоматологічних установок.
 79. Стоматологічні крісла.  Характеристики.
 80. Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, що використовують на клінічному прийомі.
 81. Загальні тенденції розвитку лабораторної техніки.
 82. Класифікація лабораторної техніки.
 83. Загальна лабораторна техніка.
 84. Спеціальна лабораторна техніка: апаратура для мікробіологічних досліджень; апаратура для гістологічних досліджень; апаратура для імунологічних досліджень; апаратура для радіоізотопного та імуноферментного досліджень. Специфічна апаратура для біохімічних досліджень.
 85. Лабораторний посуд. Догляд за лабораторною технікою та посудом.
 86. Медичне обладнання загального призначення.
 87. Медичні меблі та обладнання для палат загального та спеціального призначення, обладнання для оснащення робочого місця медичного персоналу, обладнання та меблі для лабораторій та аптек.
 88. Провідні фірми-виробники загального медичного обладнання:
 89. Обладнання  для   спеціального догляду за новонародженими.
 90. Стерилізаційне обладнання.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно правові акти:

 1. Закон України “Основи законодавства України про охорону  здоров’я”// Відомості Верховної Ради України. — 1993.-№4
 2. Наказ МОЗ України, Мінекономіки України, МЗЕЗторгу України від 04.08.1998 за № 235/106/474 “Положення про порядок організації та проведення конкурсів (тендерів) на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів”.
 3. Наказ МОЗ України від 26.09.2000 за № 229 „Порядок державної реєстрації виробів медичного призначення в Україні”
 4. Наказ МОЗ України від 03.10.2003 за № 467 “Про затвердження складу Постійного тендерного комітету МОЗ України та Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України”.
 5. Концепція Державної цільової науково-технічної програми розвитку медичної промисловості України на 2006-2010рр. \\Медичний ринок, Осінь, 2005.- С.2-4

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 640 с.
 2. Автоматизация в клинической лабораторной диагностике: возможности и проблемы, под ред. В.В.Меньшикова,М., 1997
 3. 8.     Блинов Н.Н. Основы рентгенодиагностической техники,-М.-Медицина, 2002.- 392 с.
 4. Гималайский М. Рынок эндоскопического оборудования //Новые медицинские технологии.-2001.-№ 2.-С.30-33

10. Волкова А.С., Анашкин В.В., Камчатный Г.И. Организационно-правовые основы частной стоматологической деятельности .-Х.: Курсор, 2003.- 400 с.

11. Илясов Л.В.  Биомедицинская измерительная техника.-М.:Высшая школа, 2007, 342

12. Ливенсон А.Р. Электромедицинская  апаратура.-М.: Медицина”,1981.-342с.

13. Основы рентгенодиагностической техники/ под ред..Н.Н.Блинова.-М.-2002

14. Червяк П.І. Медична енциклопедія.-К.:Просвіта, 2001.-1024 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

15. Александров Е.Г Анализ рынка медицинского приборостроения на основе патентной статистики //Мед.техника.- 2002.-№ 1.-С. 28-31

16. Болгов М.Ю. Автоматизация медицинских учреждений ( Руководствао пользователя TherDep5). К.:Изд-во «Куприянтово», 2006.-464 с.

17.  Бердяков Г.И., Ларчиков Ю.В., Анализ состояния парка рентгенодиагностической аппаратуры в ЛПУ Москвы //Мед.техника.- 20024.-№ 6.-С. 4-7

18. Бреслав Ю.А., Ларионов В.Н. Рентгенографические материалы на российском рынке //Мед.техника.- 2002.-№ 5.-С. 40-45

19. Викторов В.А., Романский В.Л. Аппаратура для электростимуляции нервной и мышечной систем: исследование, создание и применение //Мед.техника.- 2004.-№ 5.-С.

20. Гималайский М. Как организовать кабинет ультразвукового исследования// Новые медицинские технологии.- 2001.-№ 2.-С. 6-8.

21. Колпаков Е.В. История развития производства имплантирумых электрокардиостимуляторов- планы и реальность //Мед.техника.- 2002.-№ 6.-С.8-11

22. Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы: Справочник/ Под ред. Т.С.Виноградовой.-М.: Медицина, 2986, 416 с.

23. Кац А.М., Канторович А.С. Руководство по приборам и оборудованию для медико-биологических исследований, Л.1976

24. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник — Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, ”Інтелект -Захід”, 2004.- 416 с.

25. Кузьмин-Крутецкий М.И., Мазуров а.и.,Элипсон М.Б. Видиосистемы для эндоскопии//Мед.техника.- 2003.-№ 4.-С.27-30

26. Ливанов В.М., Переведенцев О.В., Орлов О.И. Основы аппаратно-программного обеспечения телемедицинских услуг М.:Фирма «Слово», 2006.-208 с.

27. Лобинская И.А. Обзор рынка эндоскопической видеотехники // Мед.бизнес. Медтехника.-2002.-№ 9-10.-С.20-21

28. Мазуров А.И. Эволюция приемников рентгеновских изображений//Мед.техника.- 2004.-№ 5.-С. 34-37

29. Осипов Л.В. Качество поставок, техническое обслуживание и метрологическое обеспечение медицинской техники// Мед.бизнес. Медтехника.-2002.-№ 5.-С.8-15

30.  Расулов М.М,. Ибрагимов Т.И. Зубопротезная техника.-М.:МИА, 2005.-448 с.

31. Руководство по технике врачебных манипуляций/ Г.Чен и др.: Пер. с англ.-Витебстк:Будмедкнига, 1996.-384 с.

32. Серов Д.В., Кузьминова А.Л.,Чикалов А.М. Управление снабжением: практический інструмент//Экономика и Менеджмент в Стоматологи.-2004.-№ 1(12).- С. 38-40

33. Симонов Е.Н. Классификация топографических методов исследования //Мед.техника.- 2003.-№ 1.-С.33-38

34. Стерлин Ю.Г. Мониторинг безопасности в анестезиологии и реаниматологии //Мед.техника.- 2004.-№ 5.-С. 36-41

35. Стоматологический кабинет: оборудование, материалы, инструменты: Учебное пособие для медицинских вузов/ под ред. Проф. В.Н.Трезубова. СПб.: СпецЛит, 2002.-142 с.

36. Тихомиров А.В. Организационные начала публичного регулирования рынка медицинских услуг.-М.: Статут, 2003.-257 с.

37. Уваров В.В. Обзор рынка отечественной рентгенотехники // Мед.бизнес. Медтехника.-2001.-№ 3.-С. 21-22

38. Уваров В.В. Мамографы// Мед.бизнес. Медтехника.-2002.-№ 3.-С.32-33

39. Ульяновский В.Ю. Автоматизация работы стоматологических клиник на примере компьютерной системы «Dental 4 Windows»// Стоматология для всех.-2001.-№2.-С. 48-54.

40. Флеров Е.В., Сабли И.Н., Бройтман О.Г. Мониторно-компьютерные системы. Работа в компьютерных сетях.Применение Интернет-технологий//Мед. Техника.-2005.-№ 4.-С.13-18.

41. Чикирдин Э.Г., Кочетова Г.П. Цифровая рентгенотехника на выставке «Здравоохранение-2003»//Мед.техника.- 2004.-№ 5.-С. 30-33.

42. Эстеров И.Д. Еще раз о значимости метрологического контроля медтехники // Мед.бизнес. Медтехника.-2001.-№ 12.-С.8-12

Рубрика: Медицинский менеджмент | Оставить комментарий

Навчальна програма «Медичний та фармацевтичний менеджмент» (для спеціалістів, магістрів)

Підготовлено доктором біологічних наук, професором кафедри управління персоналом та медичного менеджменту  О.В.Баєвою

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (Протокол №3 від “18” лютого 2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Баєва О.В. Навчальна програма «Медичний та фармацевтичний менеджмент» (для спеціалістів, магістрів).- К.: МАУП, 2009.-  23 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

         ©       Міжрегіональна  Академія управління персоналом (МАУП), 2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Медичний та фармацевтичний менеджмент” передбачена навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Менеджмент організацій”, спеціалізація ”Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Навчальна дисципліна „ Медичний та фармацевтичний менеджмент” за структурно-логічною схемою підготовки фахівців напряму „Менеджмент” вивчається після опанування студентами знань з таких навчальних  дисциплін як “Основи  менеджменту”, ”Операційний менеджмент”, «Основи менеджменту в охороні здоров’я», ”Облік і звітність в охороні здоров’я”, “Страхова медицина”, “Підприємництво в охороні здоров’я”, “Облік і звітність в охороні здоров’я”.

Мета курсу: формування теоретичних засад сучасного управлінського мислення з раціональним використанням спеціальних знань у галузі управління закладами охорони здоров’я. Набуття практичних навичок та вмінь з технології управління медичними та фармацевтичними структурами.

Завдання навчальної дисципліни:

опанування студентами ряду ключових питань :

— теорія систем,система та підсистеми,типи їх взаємодії;

— системний підхід до організації галузі охорони здоров’я;

-функції управління в системі охорони здоров’я ;

-керовані системи в сфері медицини ;

-наукові основи менеджменту в охороні здоров’я;

-моделі управління і роль керівника  в управлінні закладами охорони здоров’я  на засадах сімейної медицини;

-основні напрямки реформування в галузі охорони здоров’я України ;

-концепція первинної медико-санітарної допомоги;

-сучасні уявлення про загальну медицину;

-характеристика професіональної діяльності лікаря загальної практики (сімейного лікаря ), організація його роботи;

-ринкові підходи  до оплати праці медичного персоналу,який працює на засадах сімейної медицини;

-стандарти в системі охорони здоров’я;

-міжнародні правила GMP       та стандарти ISO      і їх місце в логістичній системі управління в фармації;

-менеджмент у системі охорони здоров’я міського населення;

-організація медико-санітарної допомоги сільському населенню;

-оцінка якості послуг в галузі охорони здоров’я;

а також набуття практичних навичок та вмінь:

-технології управління та організації діяльності конкретного медичного закладу по наданню медико-санітарної допомоги міському або сільському населенню;

-складання планів діяльності закладу охорони здоров’я з використанням системної методології та сучасних комплексних стандартів; 

аналізу роботи та ефективності управління медичними, фармацевтичними виробничими підрозділами та закладами за відповідними методиками;

-оцінки якості медичної допомоги за відповідними методиками та стандартами. 

 

 

 

 


ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН

дисципліни

„МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

№ з/п Назва змістового модуля та теми

Змістовний модуль 1. Сучасні тенденції управління та організації охорони здоров’я

1. Моделі організації та фінансування охорони здоров’я
2. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в країнах з розвинутою системою медичної допомоги
3. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в країнах з  системою медичної допомоги, що розвивається
4. Світові тенденції організації фармацевтичної діяльності
Змістовний модуль 2.Організація охорони здоровя населення України
5. Міжнародні принципи організації охорони здоров’я населення
6. Система охорони здоров’я в Україні
7. Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні
Змістовний модуль 3. Менеджмент закладу охорони здоров’я
8. Заклади охорони здоров’я як об’єкт управління
9. Управління тенхологічними процесами
10. Управління персоналом закладу охорони здоров’я
Всього годин: 108

 

 

Зміст    дисципліни

“МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Змістовний модуль 1. Сучасні тенденції управління та організації охорони здоров’я                                                                                  

Тема 1 . Моделі організації та фінансування охорони здоров’я

Загальні принципи формування моделі охорони здоров’я. Норми і стандартами, викладеними у правових актах Організації Об`єднаних Націй (ООН), Ради Європи (РЄ), Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ), Міжнародної Організації Праці (МОП) щодо формування моделі охорони здоров’я.

Ринкова модель організації охорони здоров’я. Соціальна модель охорони здоров’я.  Суспільно-приватна модель охорони здоров’я. Медичне страхування як система організаційних та фінансових заходів. Досвід країн Східної та Центральної Європи із запровад-ження системи медичного страхування.

Література: [1, 7,13,15,17  ]

Тема 2. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в країнах з розвинутою системою медичної допомоги

         Система охорони здоров’я у Франції. Система охорони здоров’я у  Великобританії: складові системи NPSM. Система охорони здоров’я у Канаді. Система охорони здоров’я у Швеції.Система охорони здоров’я у США: програма Медікер, програма Медікейд; види медичного страхування. Система охорони здоров’я у Німеччині: поняття про принцип солідарності, принцип субсидіарності, система охорони здоров’я. Система охорони здоров’я у Італії та Швейцарії. Система охорони здоров’я у Японії: національна система страхування здоров’я; система страхування осіб найманої праці. Система охорони здоров’я у Фінліндії, Бельгії, Австрії.

Література: [ 1,7,13,15,17  ]

 

 

Тема 3. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в країнах з  систмою медичної допомоги, що розвивається

Система охорони здоров’я у Польщі: види медичних закладів, оплата послуг медичних установ. Система охорони здоров’я уЕстонії: право на одержання медичних послуг, проблеми у секторі охорони здоров’я.Система охорони здоров’я уРосійській Федерації: система обов’язкового медичного страхування, недоліки системи. Система охорони здоров’я у Болгарії: законодавча база, структура НФОМС, стан реформування галузі. Система охорони здоров’я у Угорщині: постачальники медичних послуг, фінансування галузі. Система охорони здоров’я у Чеській республіці:система надання медичної допомоги.

Література:[1,7,13,15,17]

 Тема 4. Світові тенденції організації фармацевтичної діяльності

Організація фармацевтичноїх діяльності у Данії: організація роботи аптек, підготовка фармацевтичних кадрів. Організація фармацевтичноїх діяльності у Японії: функції аптек і фармацевтів. Організація фармацевтичноїх діяльності у Великобританії.Організація фармацевтичноїх діяльності у Угорщині. Організація фармацевтичноїх діяльності у Естонії: реформування галузі. Регулювання фармацевтичної діяльності в країнах ЄС: законодавча база; регулювання фармацевтичного ринку, співробітництво з ВООЗ. Поняття про Європейську фармакопею. Нормативний контроль фармацевтичної промисловості. Поняття про фармаконагляд.

Література: [1,2,4,5,7,13,15,17]

 

   Змістовний модуль 2.Організація охорони здоровя населення  

Тема 5. Міжнародні принципи організації охорони здоров’я населення

         Міжнародні принципи формування державної політики в галузі охорони здоров’я. Загальні засади, проголошені Оттавською хартією. Загальні міжнародні принципи надання медичної допомоги: принцип доступності медичної допомоги% міжнародний кодекс медичної етики; принципи національних систем охорони здоров’я. Декларація про права пацієнта. Міжнародні принципи надання медичної допомоги сільському населенню.

Література: [1,7,13,15,17]

 Тема 6.Система охорони здоров’я в Україні

         Конституційні норми щодо забезпечеенння державаю охорони здоров’я населення. Закон України «основи законодавства України про охорону здоров’я». Реалізація державної політики з охорони здоров’я населення через органи державної влади України. Завдання та обов’язки, покладені на міністерство охорони здоров’я України. Функції МОЗ України. Державне регулювання забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя населення України.

         Система охорони здоров’я України: національний рівень; регуональний рівень; субрегіональний рівень. Система управління охороною здоров’я України: первинна лікувально-профілактична допомога; спеціалізованна (вторинна) лікувально-профілактина допомога; високоспеціалізована (третинна) лікувально-профілактична допомога.

Література:[ 1,7,13,15,17]

 Тема 7. Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні

          Органи державного управління у сфері створення, виробництва та контролю якості та реалізації лікарських засобів. Функції та завдання Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення.Функції та завдання  Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України. Функції та завдання  територіальних державних інспекцій. Державна реєстрація лікарських засобів. Державне регулювання виробництва лікарських засобів. Державне регулювання реаулизації лікарських засобів.

Література:  [1,2,4,5,7,13,15,17]

Змістовний модуль 3. Менеджмент закладу охорони здоров’я

Тема 8. Заклади охорони здоров’я як об’єкт управління

                 Первинна медико-санітарна допомогаРоль амбулаторно-поліклінічних закладів в системі охорони здоров’я.  Структура і управління амбулаторно-поліклінічною службою міста. Медамбулаторія (структура, штати, управління, функції, завдання). Поліклініка (структура, штати, управління, функції, завдання).Основні структурні підрозділи поліклініки та координація їх роботи. Реєстратура. Дільничний принцип роботи. Відділення дільничних лікарів-терапевтів (штати, управління, організація роботи, основні задачі, функціональні обов’язки  працівників).Відділення вузьких спеціалістів (штати, управління, основні задачі, функціональні обов’язки працівників).Діагностичне відділення (штати, управління, основні задачі, функціональні обов’язки працівників). Відділення профілактики. Відділення реабілітації. Стоматологічне відділення (структура, штати, задачі).Денний стаціонар поліклініки (організація роботи, задачі).  Допоміжні служби ( бухгалтерія, господарський підрозділ ).

Дитяча поліклініка (структура, штати, управління).Організація роботи дитячої поліклініки (дільничний принцип, профілактична робота в дитячих колективах, диспансеризація дітей).

Жіноча консультація (структура, завдання).Організація первинної акушерсько-гінекологічної допомоги працюючим та непрацюючим жінкам. Показники діяльності жіночих консультацій.

Амбулаторно-поліклінічні заклади відомств, підприємств, установ, навчальних закладів. Структура, штати, управління, особливості фінансування. Функції та задачі. Цехова дільничність. Організація роботи цехових лікарів.

Організація роботи станції швидкої допомоги та відділень невідкладної допомоги. Структура, управління, функції. Організація роботи бригад швидкої допомоги.

Особливості надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Показники організаційної діяльності лікувально-профілактичних закладів. Методики розрахунку та аналізу показників первинної медико-санітарної допомоги

       Вторинна та третинна медична допомога. Роль міських лікарень, консультативних поліклінік, диспансерів, кафедральних клінік, НДІ та вузькоспеціалізованих медичних центрів в наданні вторинної та третинної медико-санітарної допомоги. Організація вторинної медичної допомоги  в міській лікарні: терапевтичне, хірургічне, неврологічне, травматологічне, дитяче, пологове, гінекологічне відділення (штати, управління, функції, задачі, показники діяльності).Організація вторинної та третинної медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях та лікарнях (офтальмологічні, кардіологічні, туберкульозні, інфекційні т.інші ); диспансерах, типи диспансерів, організація роботи, управління, задачі.

       Організація третинної медичної допомоги в клініках НДІ, кафедральних клініках та вузькоспеціалізованих медичних центрах. Організація роботи. Основні види третинної медичної допомоги. Зв’язок закладів, які надають третинну медичну допомогу з первинною ланкою системи охорони здоров’я.

                                                                                      Література:[1,6,17,25 ]

 Тема 9. Управління тенхологічними процесами при наданні медичної допомоги. Старндартизація.

Технологій, які використовуються при наданні медичної допомоги: загальні технології лікування та діагностики; біотехнології, нанотехнології, технології генної інженерії діагностки та лікування; інформаційні технології; технології інформаційно-організаційнного забезпечення; технології інформаційно-технічного забезпечення; управлінські технології; хіміко-фармацевтичні технології.

Стандартизація медичної допомоги. Поняття про стандартизацію. Порядок розробки стандартів надання медичної допомоги.  Стандарти за обов’язковістю виконання: державні соціальні стандарти; стандарти-рекомендації. Стандарти за ієрархією застосування: міжнародні; національні; регіональні; локальні. Види стандартів: стандарти на ресурси охорони здоров’я; стандарти організації медичних служб та закладів охорони здоров’я; тенхнологічні стандарти; стандарти програм медичної допомоги; комплексні стандарти. Моніторинг за дотриманням державних соціальних нормативів у закладах охорони здоров’я.

Клінічний протокол: завдання;сутність. Поняття про клінічну рекомендацію та формуляр. Регіональні клініко-економічні стандарти медичної допомоги.

Література:[1,7,13,15,17]

Тема 10. Управління персоналом закладу охорони здоров’я

Основні елементи управління персоналом в галузі охорони здоров’я. Підготовка управлінських кадрів для галузі охорони здоров’я.  Атестація медичних кадрів в Україні.Система підгтовки медичних кадрів в Україні. Додипломна та післядипломна освіта молодших спеціалістів з медичною освітою. Додипломна і післядипломна підгтотовка лікарів. Атестація лікарів на присвоєння кваліфікаційних категорій. Система кваліфікаційних вимог до управлінського та медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів.

Організація та оплата праці працівників закладів охорони здоров’я. Особливості організації праці працівників охорони здоров’я. оплата праці працівників закладів охорони здоров’я. Визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я.  Оплата праці керівників закладів охорони здоров’я, їх заступників та керівників структурних підрозділів. Оплата праці лікарів. Оплата праці за тарифними ставками та окладами працівників аптечних закладів. Підвищення посадових окладів: за наявністю кваліфікаційних категорій; за оперативне втручання; за диплом з відзнакою; за керування санітарним транспортом; у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці; за підвищену складність та нпаружесність робіт. Доплати: види доплат працівників закладів охорони здоров’я. Надбавки: види надбавок працівників закладів охорони здоров’я. Оплата праці за чергування вдома та в стаціонарі. Відрядка оплата праці.

Підготовка провізорів та фармацевтів. Тенеденції фармацевтичної освіти в різних країнах світу. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні. Система кваліфікаційних вимог до фармацевтичних кадрів.  

Література: [1,7,13,15,17]

                                                                                                                    

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з “Медичного та фармацевтичного менеджменту” виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань з “Медичного та фармацевтичного менеджменту”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів та аналізу діяльності конкретного закладу охорони здоров’я. Це має максимально наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важливим для працюючих студентів.

Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу А-4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати. Обсяг контрольної роботи повинен бути 15-20 сторінок формату А4 рукописного тексту або 12-15 сторінок надрукованих на машинці чи набраних на комп’ютері через 1,5 інтервали. Сторінка аркуша обмежується полями:зліва-25мм,справа,зверху і знизу-20мм.

Рекомендована така структура контрольної роботи:

1.Титульний лист, виконаний за загальноприйнятим зразком.

2.План роботи.

3.Теоретична частина:  Організація управління закладом охорони здоров’я

4. Аналіз діяльності закладу охорони здоров’я (за місцем основної роботи студента).

5.Список використаної літератури

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Медичний та фармацевтичний менеджмент”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями конкретного закладу охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається при власному викладенні матеріалу, а не в результаті механічного переписування літературних джерел, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні документи медичної установи);
 • оформлення роботи (структура, заголовки, посилання, тощо).

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

         При аналізі організації діяльності закладу охорони здоров’я за основним місцем роботи доцільно висвітлити такі позиції:

1.    Загальна характеристика .

1.1.  Особливості району обслуговування: радіус, наявність промислових підприємств, транспортний зв’язок та ін.

1.2.  Чисельність і склад населення, що обслуговується: за віком, статтю.

1.3.  Число територіальних ділянок, середня чисельність населення на ділянці (терапевтичній, педіатричній).

1.4.  Потужність і структура медичного закладу.

1.5.  Види спеціалізованої медичної допомоги.

1.6.  Діагностичні можливості закладу.

1.7.  Укомплектованість штатів і забезпеченість населення лікарями, середніми медичними працівниками.

1.8.  Питома вага лікарів, що пройшли атестацію і мають різні кваліфікаційні категорії.

1.9.  Інші питання, що мають значення для загальної характеристики медичного закладу.

2.    Інформаційне забезпечення управлінської діяльності.

2.1. Джерела інформації. Приклади зовнішніх і внутрішніх джерел.

Механізм одержання інформації (засоби масової інформації, телефон, пошта, електронна пошта, через секретаря  і т.п.).

2.2. Інформаційні ресурси – документи і недокументирована інформація.

Види документів. Приклади недокументированої інформації (стаття, повідомлення в ЗМІ, обмін досвідом і т.п.).

Відсоток співвідношення документів і недокументированої інформації.

2.3. Процеси перетворення інформації – збір, передача, накопичення, обробка, збереження, представлення, використання.

Ким виконуються ці процеси (секретар, інформаційна служба чи ще щось).

Технічні засоби для перетворення інформації.

Дискретність (частота) одержання інформації (приклади).

2.4. Обсяг і значення НИТ у діяльності керівника.

2.5. У чому, на ваш погляд, складається відповідальність керівника в частині інформаційного забезпечення вашого закладу (підрозділу) – (контроль за джерелом інформації, створення інформаційної служби і т.д.)

3.    Стан здоров’я населення, що проживає на території обслуговування лікарні.

3.1. Динаміка демографічних показників за останні 3 роки: народжуваність, смертність, природний приріст, малюкова смертність.

3.2. Структура причин смертності.

3.3. Динаміка показників загальної захворюваності: поширеності і первинної захворюваності усіма хворобами і за окремими класами захворювань.

3.4. Структура захворюваності.

3.5. Динаміка показників інфекційної захворюваності.

3.6. Динаміка показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності: частота випадків тимчасової непрацездатності на 100 працюючих, частота днів непрацездатності на 100 працюючих, середня тривалість 1 випадку непрацездатності за усіма хворобами і за основними нозологіями.

3.7. Динаміка показників інвалідності: рівень і структура інвалідності по окремими причинами, за групами інвалідності.

4.    Аналіз діяльності медичної установи.

4.1. Показники, що характеризують діяльність поліклініки.

4.1.1. Функція лікарської посади (за основними спеціальностями).

4.1.2. Число відвідувань у поліклініку на 1 мешкання за рік.

4.1.3. Повнота охоплення медичними оглядами основних категорій населення.

4.1.4. Виявляємість захворювань на медичному огляді (на 100 оглянутих).

4.1.5. Рівень диспансеризації населення.

4.1.6. Структура диспансерних хворих за групами здоров’я.

4.1.7. Повнота охоплення диспансерним спостереженням відносно підлеглих  спостереженню (за основними нозологіями).

4.1.8.        Показники ефективності диспансеризації (питома вага видужалих, питома вага осіб, що не мали загострення захворювань,  питома вага диспансерних хворих, переведених з однієї групи диспансерного спостереження в іншу і т.д.).

4.1.9.        Показники роботи денного стаціонару (кількість ліжок; забезпеченість ліжками денного стаціонару на 1000 населення; питома вага вилікуваних хворих стосовно потребуючих  лікування; склад хворих, що лікувалися в денному стаціонарі;  середня тривалість лікування хворих; результати лікування хворих.

4.1.10.      Показники роботи стаціонарів удома (кількість стаціонарів удома; склад хворих, що лікувалися в стаціонарах удома; середня тривалість лікування хворих у стаціонарі вдома; результати лікування).

4.1.11.      Інші показники роботи поліклініки (на погляд курсанту).

4.2. Показники діяльності стаціонару.

4.2.1. Середньорічна зайнятість ліжка.

4.2.2. Оборот ліжка.

4.2.3. Середня тривалість лікування хворих у стаціонарі за основними захворюваннями.

4.2.4. Склад хворих у стаціонарі.

4.2.5. Летальність у стаціонарі за причинами.

4.2.6. Післяопераційна летальність за окремими захворюваннями.

4.2.7. Питома вага післяопераційних ускладнень.

4.2.8. Показники хірургічної активності.

4.2.9. Інші показники діяльності стаціонару (на погляд курсанту).

5.    Результати експертних оцінок діяльності медичного закладу або його підрозділів.

6.    Виконання Національної програми по сімейній медицині.

7.    Висновки.

8.    Обґрунтовані рекомендації.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Загальні принципи формування моделі охорони здоров’я.
 2. Норми і стандарти, викладеними у правових актах Організації Об`єднаних Націй (ООН), Ради Європи (РЄ), Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ), Міжнародної Організації Праці (МОП) щодо формування моделі охорони здоров’я.
 3. Ринкова модель організації охорони здоров’я.
 4. Соціальна модель охорони здоров’я. 
 5. Суспільно-приватна модель охорони здоров’я.
 6. Медичне страхування як система організаційних та фінансових заходів.
 7. Досвід країн Східної та Центральної Європи із запровад-ження системи медичного страхування.
 8. Система охорони здоров’я у Франції.
 9. Система охорони здоров’я у  Великобританії: складові системи NPSM.
 10. Система охорони здоров’я у Канаді.
 11. Система охорони здоров’я у Швеції.Система охорони здоров’я у США: програма Медікер, програма Медікейд; види медичного страхування.
 12. Система охорони здоров’я у Німеччині: поняття про принцип солідарності, принцип субсидіарності, система охорони здоров’я.
 13. Система охорони здоров’я у Італії та Швейцарії.
 14. Система охорони здоров’я у Японії: національна система страхування здоров’я; система страхування осіб найманої праці.
 15. Система охорони здоров’я у Фінліндії, Бельгії, Австрії.
 16. Система охорони здоров’я у Польщі: види медичних закладів, оплата послуг медичних установ.
 17. Система охорони здоров’я у Естонії: право на одержання медичних послуг, проблеми у секторі охорони здоров’я.
 18. Система охорони здоров’я у Російській Федерації: система обов’язкового медичного страхування, недоліки системи.
 19. Система охорони здоров’я у Болгарії.
 20.  Система охорони здоров’я у Угорщині: постачальники медичних послуг, фінансування галузі.
 21. Система охорони здоров’я у Чеській республіці:система надання медичної допомоги.
 22. Організація фармацевтичноїх діяльності у Данії: організація роботи аптек, підготовка фармацевтичних кадрів.
 23. Організація фармацевтичноїх діяльності у Японії: функції аптек і фармацевтів.
 24. Організація фармацевтичноїх діяльності у Великобританії.
 25. Організація фармацевтичноїх діяльності у Угорщині.
 26. Організація фармацевтичноїх діяльності у Естонії: реформування галузі.
 27. Регулювання фармацевтичної діяльності в країнах ЄС: законодавча база; регулювання фармацевтичного ринку, співробітництво з ВООЗ.
 28. Європейська фармакопея. Нормативний контроль фармацевтичної промисловості.
 29. Міжнародні принципи формування державної політики в галузі охорони здоров’я. Загальні засади, проголошені Оттавською хартією.
 30. Загальні міжнародні принципи надання медичної допомоги: принцип доступності медичної допомоги: міжнародний кодекс медичної етики; принципи національних систем охорони здоров’я.
 31. Декларація про права пацієнта.
 32. Міжнародні принципи надання медичної допомоги сільському населенню.
 33. Конституційні норми щодо забезпечеенння державаю охорони здоров’я населення.
 34. Закон України «основи законодавства України про охорону здоров’я».
 35. Реалізація державної політики з охорони здоров’я населення через органи державної влади України. З
 36. авдання та обов’язки, покладені на міністерство охорони здоров’я України.
 37. Функції МОЗ України.
 38. Державне регулювання забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя населення України.
 39. Система охорони здоров’я України: національний рівень; регуональний рівень; субрегіональний рівень.
 40. Система управління охороною здоров’я України: первинна лікувально-профілактична допомога; спеціалізованна (вторинна) лікувально-профілактина допомога; високоспеціалізована (третинна) лікувально-профілактична допомога.
 41. Органи державного управління у сфері створення, виробництва та контролю якості та реалізації лікарських засобів. ункції та завдання Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення.
 42. Функції та завдання  Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України.
 43. Функції та завдання  територіальних державних інспекцій.
 44. Державна реєстрація лікарських засобів.
 45. Державне регулювання виробництва лікарських засобів. Д
 46. Державне регулювання реаулизації лікарських засобів.
 47. Роль амбулаторно-поліклінічних закладів в системі охорони здоров’я.  Структура і управління амбулаторно-поліклінічною службою міста.
 48. Медамбулаторія (структура, штати, управління, функції, завдання). Поліклініка (структура, штати, управління, функції, завдання).
 49. Дитяча поліклініка (структура, штати, управління).
 50. Жіноча консультація (структура, завдання).
 51. Амбулаторно-поліклінічні заклади відомств, підприємств, установ, навчальних закладів.
 52. Організація роботи станції швидкої допомоги та відділень невідкладної допомоги.
 53. Особливості надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
 54. . Організація вторинної медичної допомоги  в міській лікарні
 55.   Організація третинної медичної допомоги в клініках НДІ, кафедральних клініках та вузькоспеціалізованих медичних центрах.
 56. Технологій, які використовуються при наданні медичної допомоги
 57. Стандартизація медичної допомоги.
 58. . Порядок розробки стандартів надання медичної допомоги.
 59. Види стандартів медичної допомоги.
 60. Моніторинг за дотриманням державних соціальних нормативів у закладах охорони здоров’я.
 61. Клінічний протокол. Регіональні клініко-економічні стандарти медичної допомоги.
 62. Основні елементи управління персоналом в галузі охорони здоров’я.
 63. Підготовка управлінських кадрів для галузі охорони здоров’я. 
 64. Атестація медичних кадрів в Україні.
 65. Система підгтовки медичних кадрів в Україні.
 66. Додипломна освіта молодших спеціалістів з медичною освітою.
 67. Післядипломна освіта молодших спеціалістів з медичною освітою.
 68. Додипломна підгтотовка лікарів.
 69. Післядипломна підгтотовка лікарів.
 70. Атестація лікарів на присвоєння кваліфікаційних категорій.
 71. Система кваліфікаційних вимог до управлінського  персоналу лікувально-профілактичних закладів.
 72. Система кваліфікаційних вимог до молодших спеціалістів з медичною освітою
 73. Система кваліфікаційних вимог  до лікарів.
 74.  Особливості організації праці працівників охорони здоров’я. оплата праці працівників закладів охорони здоров’я. В
 75. Визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я. 
 76. Оплата праці керівників закладів охорони здоров’я, їх заступників
 77. Оплата праці керівників структурних підрозділів закладів охорони здоров’я.
 78. Оплата праці лікарів.
 79. Оплата праці за тарифними ставками та окладами працівників аптечних закладів.
 80. Підвищення посадових окладів: за наявністю кваліфікаційних категорій;  за керування санітарним транспортомПідвищення посадових окладів за оперативне втручання; за диплом з відзнакою;
 81. Підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці;
 82. Підвищення посадових окладів ;  за підвищену складність та напружесність робіт.
 83. Доплати: види доплат працівників закладів охорони здоров’я.
 84.  Надбавки: види надбавок працівників закладів охорони здоров’я.
 85.  Оплата праці за чергування вдома та в стаціонарі.
 86. Відрядка оплата праці.
 87. Підготовка провізорів та фармацевтів.
 88. Тенеденції фармацевтичної освіти в різних країнах світу.
 89. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні.
 90. Система кваліфікаційних вимог до фармацевтичних кадрів.

 

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА:

 1. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 640 с.
 2. Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное изд.- К.:РИА “Тріумф”, 2001.- 368 с.
 3. Богаченко П.В., Иванов В.В. Медицинский менеджмент.-М.: Инфра-М.-2007.-256 с.
 4. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Менеджмент і маркетинг у фармації. – К. : Медицина, 2008. – 750с.
 5. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р., Мельник О.Г. Менеджмент у фармації. – Вінниця : НОВА КНИГА,2005. – 559с

ДОДАТКОВА:

 1. Акопян А.С., Шиленко Ю.В., Юрьева Т.В. Индустрия здоровья: экономика и управление.-М.: Дрофа, 2003.- 440 с.
 2. Баєва О.В. Основи менеджменту охорони здоров’я: Навч.-метод.посібник.- К.: МАУП, 2007.-328 с.
 3. Болгов М.Ю. Автоматизация медицинских учреждений ( Руководствао пользователя TherDep5). К.:Изд-во «Куприянтово», 2006.-464 с.
 4. Габуева Л.А., Щепин О.П. Организация и экономика предпринимательской деяльности в здравоохранении.- М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2006.- 432 с.

10. Галкин Р.А., Тоон П., Иванова А.В., Мовшович Б.Л. Организация общей врачебной практики.-Самара: Самарский дом печати.-1997.- 281 с.

11. Галкин В.В. Медицинский бизнес .- М.: КноРус, 2007.-272 с.

12. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.- 312 с

13. Грибунов Ю.П., Перов Ю.Л., Ходасевич Л.С., Орлов О.И. Морфологические и организационные аспекты использования телепатологии. М.:Фирма «Слово», 2006.- 86 с.

14. Двойников С.И. Менеджмент в сестринском деле.-М.:Феникс, 2007.- 512 с.

15. Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравоохранения. — К., 1994.

16. Климовицкий В.Г., Владзимирский А.В. Телемедицина в травматологии и ортопедии.-Донецк: ООО «Норд», 2006.- 139 с.

17. Крыштопа Б.П., Андреева И.М. Менеджер в здравоохранении.- К:, «Добродий МК», 1995 .- 180 с.

18. Лехан В.М., Іпатов А.В., Борвінко Е.В., Крічкова Л.В., Заков О.Л. Організація роботи лікаря загальної практики ( сімейного лікаря).- Д.: АРТ_ПРЕС, 2002.- 370 с.

19. Ливанов В.М., Переведенцев О.В., Орлов О.И. Основы аппаратно-программного обеспечения телемедицинских услуг М.:Фирма «Слово», 2006.-208 с.

20. Менеджмент в охороні здоров’я : Структура та поведінка організацій охорони здоров’я / За ред. С.Шортела та А.Калюжного.- К.: Основи, 1998.-560 с.

21. Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти: Навч. Посіб./ Л.Жаліло, І.  Солоненко, Б.Волос та ін.; Кер. Авт.кол. Л.Жаліло.-К.: Вид-во УАДУ, 2001.-144 с.

22. Назаренко Г.И., Полубенцева Е.И. Управление качеством медицинской помощи. — М.: Медицина. — 2000. — 368 с.

23. Приходський О. О., Морарь Л. М., Голяченко А. О. Управління охороною здоров’я (вступ до теорій, концептів, технологій). — Т. : Лілея, 2001. — 65с.

24. Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні : генезис, проблеми та шляхи реформування.-К.: Вид-во УАДУ, 2001.-360 с.

25. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / під заг. ред. Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- 680 с.

26. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: За ред .О.В.Баєвої та І.М.Солоненка.-К.:МАУП, 2007 .-376 с.

27.  Шишкин С.В., Шевський В.И. Реформирование первичной медицинской помощи. Препятствия и перспективы.- М.: Інститут экономики переходного периода, 2006.- 82 с.

28. Янченко В.М., Касумова М.К., Мчедлидзе Т.Ш. Управление медицинским бізнесом: Система управления стоматологической  организацией.-СПб: ООО  «МЕДИ издательство», 2005.- 272 с.

Рубрика: Медицинский менеджмент | Оставить комментарий

Навчальна програма з дисципліни “Педіатрія. Організація догляду за хворими в дитячих лікарнях” (для бакалаврів)

Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (Протокол №2   від 15 вересня 2010 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Педіатрія. Організація догляду за хворими в дитячих лікарнях” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2010. -16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, варіанти для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список  літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Державна політика України по охороні здоров’я матері та дитини виходить за межі самої галузі охорони здоров’я і набуває пріоритетного значення серед завдань національної політики.

Діти — це майбутнє держави. Стан здоров’я дітей від періоду внутрішньоутробного розвитку до підліткового віку є показником соціально-економічного розвитку країни. Показники дитячої смертності на Україні значно перевищують такі розвинених країн, що багато в чому обумовлено соціальними причинами. Зниження показників дитячої смертності  є першорядним завданням охорони  здоров’я і значною мірою зумовлено широким впровадженням нових організаційних і медичних технологій.

У загальній системі медико-соціальних заходів, направлених на охорону здоров’я дітей, провідна роль належить амбулаторно-поліклінічній допомозі. Ефективна робота первинних ланок охорони здоров’я сприяє попередженню і ранньому виявленню патології, а, отже, зниженню захворюваності і смертності.  Головними ланками в роботі дитячої поліклініки є лікарська педіатрична ділянка, школа і дитячі дошкільні установи. Знання організації і основних форм роботи амбулаторно-поліклінічної ланки представляється вельми актуальним.

Охорона здоров’я дитячого населення – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей та покращення демографічної ситуації, на забезпечення здорового всебічного розвитку молоді та дітей. Будь яке суспільство має бути зацікавленим у відтворені та збереженні повноцінного людського потенціалу .

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з основними теоретичними питаннями педіатрії; організацією медичного забезпечення дитячого населення України в умовах реформування медичної галузі, а також сформувати практичні навички організації діяльності дитячих закладів охорони здоров’я.

Основними завданнями дисципліни є  вивчення:

 • принципів і основ організації охорони здоров’я дитячого населення;
 • періодів дитячого віку з їхньою характеристикою;
 • основ фізіології та патологічних станів у дітей раннього віку;
 • методологічних аспектів діагнозу в педіатрії;
 • показників діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів;

·        організації та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні;

·        організації роботи міської та обласної дитячих лікарень.

При вивченні курсу “Педіатрія. Організація догляду за хворими в дитячих лікарнях”  передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “Педіатрія. Організація догляду за хворими в дитячих лікарнях” передбачає тісні зв’язки з іншими дисциплінами курсу і спрямована на формування фахівця-управлінця в галузі охорони здоров’я, який має сучасні знання з реформування і функціонування галузі охорони здоров’я в ринкових умовах.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

з  дисципліни 

„ПЕДІАТРІЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ В ДИТЯЧИХ ЛІКАРНЯХ”

 

Назва змістового модуля  і теми
Змістовний модуль 1. Основи педіатрії 
1 Історичні етапи розвитку педіатрії
2 Організація та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні
3 Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям різних вікових груп
Змістовний модуль 2. Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі
4 Організація роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів
5 Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно- гігієнічного та протиепідемічного режиму
6 Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні
7 Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами

 

Разом годин:

 

 

 

 

Зміст дисципліни

«ПЕДІАТРІЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ В ДИТЯЧИХ ЛІКАРНЯХ»

Змістовний модуль 1. Основи педіатрії

Тема 1.  Історичні етапи розвитку педіатрії

Визначення педіатрії як науки. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні. Основні напрями роботи професора І.В. Троїцького. Основні напрями роботи професора В.Є. Чернова. Внесок у розвиток педіатрії та акушерства Н.М. Максимовича-Амбодика. Вклад у розвиток педіатрії професора С.Х. Хотовицького. Внесок професорів О.М. Хохол, В.Д. Чеботарьової та інших в розвиток вітчизняної клінічної педіатрії.

                                                                                           Література: [2- 5, 7, 9-12 ]

Тема 2. Організація та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні

Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим. Антенатальна профілактика. Новонароджена дитина. Фізіологічні і перехідні стани в періоді новонародженості. Поняття про здоров’я дітей, критерії його оцінки і групи здоров’я. Тактика диспансерного спостереження за новонародженими. Виділення “груп ризику”, складання  плану диспансерного спостереження, обстеження. Ведення медичної документації при диспансерному спостереженні за здоровими новонародженими дітьми і дітьми з “груп ризику”.

Література: [1-6, 9-12]

Тема 3. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям різних вікових груп

Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям першого року життя. Організація кабінету здорової дитини в дитячій поліклініці. Тактика диспансерного спостереження за здоровими дітьми першого року життя. Виділення “груп ризику”, складання плану диспансерного спостереження, обстеження. Ведення медичної документації при диспансерному спостереженні за здоровими дітьми.

Література: [2- 5, 7, 9-12 ]

 

 

Змістовний модуль 2. Структура та основні завдання догляду  за хворими дітьми в стаціонарі

Тема 4. Організація роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів

Структура лікувально-профілактичних закладів України. Організація роботи дитячого соматичного стаціонарного відділення. Організація роботи дитячої поліклініки. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям в дошкільно-шкільних закладах і інтернатах. Основні статистичні показники діяльності лікувально-профілактичних закладів. Організація санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів. Структура і особливості організації роботи дитячої поліклініки. Об’єм і форми роботи дільничного лікаря-педіатра. Санітарно-освітня робота в педіатричній практиці.

  Література: [2- 5, 7, 9-12 ]

 

Тема 5. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму

Структура і функції педіатричного стаціонару. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі. Функції приймального відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Документація, що заповнюється в приймальному відділенні педіатричної клініки. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення. Особливості розпитування хворої дитини, залежно від віку. Розпитування батьків хворої дитини. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

Література: [2- 5, 7, 9-12 ]

 

Тема 6. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні

Організація харчування дітей першого року життя, та дітей раннього віку.
Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Особливості гігієни дівчаток. Профілактика та лікування пролежнів у дітей різного віку. Догляд за дітьми з лихоманкою, переміна натільної та постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень у дітей. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

Література: [14-18, 20]

 

Тема 7. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами

Основи медичної деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю. Основні правила спілкування з хворою дитиною та її родичами. Особливості організації догляду за хворою дитиною та забезпечення її фізіологічних потреб в залежності від віку. Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку. Вимоги до молодшого медичного персоналу при роботі з новонародженими.

Література: [2- 5, 7, 9-12 ]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу з дисципліни “Педіатрія. Організація догляду за хворими в дитячих лікарнях”. Виконання контрольної роботи сприятиме поглибленому вивченню основних тем курсу, формуванню практичних навичок з організації різних форм надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги. Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвищастудента

 

Номер варіантаконтрольної роботи

 

А, Б, В 1
Г, Д, Е 2
Є, Ж, З 3
І, Ї, Й, К 4
Л, М, Н 5
О, П, Р 6
С, Т, У 7
Ф, Х, Ц 8
Ч, Ш, Щ 9
Ю, Я 10

 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — поглибити і розширити спектр знань у галузі педіатрії та організації медичної допомоги дитячому населенню на основі визначення основних форм надання лікувально-профілактичної допомоги, а також сформувати у студентів вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою, законодавчими актами, обліковими документами та матеріалами власних досліджень у закладах охорони здоров’я.

Послідовність виконання контрольної роботи:

1. Індивідуальне завдання слід доповнити описово (словами) або схемами та цифрами.

2. Скласти список використаної літератури.

3. Посилання на облікові документи або звіти закладів охорони здоров’я потребують ксерокопій документів в додатках.

4. Додатки.

Контрольна робота повинна бути здана у строк, встановлений навчальним планом. Студенти, що не здали контрольної роботи, до заліку не допускаються.

Контрольну роботу потрібно підписати і зазначити дату її виконання. При задовільному її виконанні контрольну роботу буде зараховано. За наявності зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням зауважень і здає її до деканату.

 

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант 1

 1. Фізичний та психомоторний розвиток дітей різного віку.
 2. Клінічне обстеження різних органів та систем у здорових і хворих дітей.
 3. Скласти добовий раціон для дітей раннього віку.

Варіант 2

 1. Особливості інструментального дослідження органів та систем у здорових і хворих дітей.
 2. Вікові особливості функцій дитячого організму.
 3. Скласти добовий раціон харчування дітей старше одного року.

Варіант 3

 1. Принципи диспансерного обслуговування  дитячого населення.
 2. Функціональні обов’язки дільничного педіатра.
 3. Скласти організаційну структуру дитячої поліклініки.

Варіант 4

 1. Принципи планування роботи дільничного педіатра.
 2. Організаційна структура  дитячої поліклініки.
 3. Оснащення педіатричного кабінету і кабінету здорової дитини.

 

Варіант 5

 1. Розподіл профілактичної роботи на ділянці між педіатром і медичною сестрою.
 2. Організація зв’язку  між педіатричною ділянкою і стаціонаром.
 3. Організація зв’язку між жіночою консультацією, пологовим домом і педіатричною ділянкою.

Варіант 6

 1. Організація і проведення протиепідемічної роботи на педіатричній ділянці: профілактичні щеплення, робота прищепного кабінету, екстрене сповіщення на інфекційного хворого, контроль за поточною  і завершальною дезинфекцією, карантин  і спостереження в осередку інфекції.
 2. Основні форми обліку і звітності дільничного педіатра. 
 3. Поняття про здоров’я дітей, критерій його оцінки і групи здоров’я.

Варіант 7

 1. Новонароджена дитина. Пограничні стани новонароджених.
 2. Спостереження новонародженого на ділянці медичною сестрою.
 3. Алгоритм медичного спостереження за новонародженою дитиною залежно від його стану.

Варіант 8

 1. Медичне спостереження за здоровою новонародженою дитиною.
 2. Огляд дитини у віці 1-го місяця в поліклініці.
 3. Принципи організації медичної допомоги  дітям в Україні.

Варіант 9

 1. Профілактичний  напрям педіатрії і форми медичного обслуговування дитячого населення. Роль сімейного лікаря.
 2. Безперервне спостереження за дітьми в поліклініці  в системі патронажу, його завдання і мети. Терміни обов’язкових оглядів здорових дітей фахівцями.
 3. Форми санітарно-освітньої роботи в поліклініці. Кабінет здорової дитини.

Варіант 10

 1. Система диспансерного спостереження за здоровими і хворими дітьми першого року життя. Контингенти хворих дітей першого року життя, порядок їх узяття на облік, оформлення документації.
 2. Збір та оцінка особливостей анамнезу життя новонародженої дитини і дитини молодшого віку.
 3. Характеристика основних типів росту дитячого організму.

 

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Історія вітчизняної педіатрії.
 2. Організація охорони материнства і дитинства в Україні.
 3. Педіатрія як наука про здорову та хвору дитину.
 4. Основні етапи розвитку та становлення педіатрії.
 5. Профілактичний напрямок педіатрії та форми медичного обслуговування дитячого населення.
 6. Структура дитячої поліклініки.
 7.  Штати, відділення, режим роботи дитячої поліклініки.
 8. Вимоги, що пред’являються до приміщень дитячої поліклініки.
 9. Організація прийому дітей у поліклініці.

10. Надання спеціалізованої допомоги дітям у поліклініці.

11. Робота лікаря-педіатра у школі.

12. Основні задачі та напрямки роботи лікаря-педіатра.

13. Періоди дитячого віку, їх характеристика.

14.  Анатомо-фізіологічні особливості дітей раннього віку.

15. Основні принципи організації охорони здоров’я дітей в Україні.

16. Методологічні аспекти діагнозу в педіатрії.

17.  Показники діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів: дитяча захворюваність та смертність немовлят, летальність.

18. Питання лікарської етики та деонтології в педіатрії.

19.  Лікарські помилки в педіатрії.

20. Лікувально-профілактична допомога дітям в організованих колективах.

21. Дитячі дошкільні установи.

22. Школи, школи-інтернати, табори відпочинку.

23. Нові організаційні форми лікувально-профілактичної допомоги жінкам і дітям.

24. Лікувальна робота дільничного педіатра.

25. Протиепідемічна робота лікаря-педіатра.

26. Навчальна та виховна робота лікаря-педіатра.

27. Організація роботи міської дитячої лікарні.

28. Організація роботи відділень міської дитячої лікарні.

29. Діяльність дитячої поліклініки.

30. Організація та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні.

31. Завдання та обов’язки лiкаря-педiатра.

32. Організація роботи обласної дитячої лікарні.

33. Вигодовування дітей раннього віку.

34. Принципи природного вигодовування дітей раннього віку.

35. Терміни і методи введення харчових добавок (соки, прикорм).

36. Змішане і штучне вигодовування дітей раннього віку.

37. Живільні суміші, що застосовуються при змішаному і штучному вигодовуванні.

38. Рекомендації при гіпогалактії й інших утрудненнях вигодовування дитини грудьми матері.

39. Принципи організації харчування дітям більше 1 року.

40. Малеча смертність та шляхи її зниження.

41. Фізіологічні і перехідні стани в періоді новонародженості.

42. Принципи і методи оцінки фізичного розвитку дітей.

43. Оцінка психомоторного розвитку дітей різного віку

44. Збір та оцінка особливостей анамнезу життя новонародженої дитини.

45. Збір та оцінка особливостей анамнезу життя дитини молодшого віку.

46. Структура лікувально-профілактичних закладів України.

47. Організація роботи дитячого соматичного стаціонарного відділення.

48. Організація роботи дитячої поліклініки.

49. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям в дошкільно-шкільних закладах і інтернатах.

50. Основні статистичні показники діяльності лікувально-профілактичних закладів

51. Характеристика періодів дитячого віку.

52. Характеристика основних типів росту дитячого організму.

53. Особливості періоду новонародженості.

54. Ознаки доношеності та недоношеності.

55. Фізіологічні стани новонароджених.

56. Межові стани новонароджених.

57. Визначення понять “фізичний розвиток дитини”, “акселерація розвитку дітей”, “гармонійність фізичного розвитку”.

58. Основні антропометричні показники, необхідні для оцінки стану фізичного розвитку дитини.

59. Оцінка загального стану хворої дитини

60. Обстеження новонародженої дитини.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 

А .Нормативно-правові акти

 1. Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров‘я” №2801/XII від 19.11.1992 року
 2. Указ Президента України ”Про Національну програму „Діти України”” № 63/96  від 18.01.1996 р.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації” на 2002-2011 роки” № 14 від 10.01.2002 р.
 4. Наказ МОЗ України “Про організацію та забезпечення медичної допомоги  новонародженим в Україні” № 4 від 05.01.96 р.
 5. Наказ МОЗ України “Про організацію та забезпечення медичної допомоги  новонародженим в Україні” № 4 від 05.01.96 р. Із змінами, внесеними згідно Наказу МОЗ України №59 від 10.02.2003 р.
 6. Наказ МОЗ України “Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років” №149 від 20.03.2008.

Б. Основна література

 1. Биомедицинская этика/Под ред. В.И. Покровского. — М.: Медицина, 1997.
 2. Гудзенко П.Н. Детские болезни. — К.; Вища школа, 1984.-С. 566-578.
 3. Детские болезни / Под ред. А.Ф.Тура, 2-е изд., перераб. й доп., М.; Медицина, 1985. — С. 189 — 220, 286 — 328, 354 — 385, 472 — 484.

10. Детские болезни / Под ред. Л.А.Исаевой. — М.; Медицина, 1986. — С. 175 — 188, 208 — 236, 259 — 289,330-332,369-405.

11. Дитячі хвороби /За ред. В.М.Сідельнікова. — К.: Здоров’я, 1999. — С. 154-155, 173-177, 182-197, 203-207,215-225,231-244,249-274,350-355, 357-363, 483-509,523-535, 539-561.

12. Игнатова М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология, Л.; Медицина, 1983.-С. 205-257, 263-293.

13. Исаева Л.А. Детские болсзни. — М.; Медицина, 1987. — С. 430 — 432.

14. Коровина Н.А., Гаврюшова Л.П. Гломерулонефрит у детей. -М.; Медицина, 1990. — 249 с.

15. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – СПб.: Фолиант, 2000. — С.32-59.

16. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней.М.; Медицина, 1986. — С. 221 -231.

17. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії. — К., 1998. – 213 с.

18. Медицина дитинства / Під ред. П.С.Мощича — К.; Здоров`я, 1994. — Т.2. — С. 280 — 287.

19. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнята 3 Всесвітньою Медичною Асамблеєю. ‑ Лондон, 1949 // СД Бізнес-комплект Юрист-плюс. – К., Центр компьютерных технологий.

В. Додаткова література

20. Мощич П.С. Медицина дитинства. — К.: Здоров’я, 1994. — т.1. — С.187-201.

21. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими, К., 1993.

22. Нечитайло Ю.М., Безрук В.В. Довідник студента з вивчення дисципліни “Пропедевтична педіатрія” — Чернівці, 2008. – 24с.

23. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г.Майданника, К.Д.Дуки. – К.: Знання України, 2002. – С.3-20.

24. Пропедевтика внутрішніх хвороб /Децик Ю.І., Нейко Є.М., Пиріг Л.А. та інш. за ред. Ю.І.Децика.- К.: Здоров’я.

25. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими / За заг. ред. Єпішина А.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

26. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Основи сестринської справи. Посібник з мед сестринського процесу.- К.:”Здоров’я”.-2002.

27. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. — К., 1999. — С.40-50.

Рубрика: Медицинский менеджмент | Оставить комментарий

Навчальна програма з дисципліни “Технологія лікарських засобів” (для бакалаврів)

Підготовлено: старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (Протокол №2 від 15 вересня 2010 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Технологія лікарських засобів” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2010. — 20 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, варіанти для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Бажання України увійти до Європейського Союзу (ЄС) супроводжується необхідністю виконання певних зобов’язань перед вказаним Союзом. Стосовно фармацевтичної промисловості — це перехід на систему належної виробничої практики (GMP), належної лабораторної практики (GLP) та iнш. Задекларувавши про намiри йти в ЄС, ми повинні прогнозувати свої дiї, беручи до уваги нормативнi акти щодо фармацевтичної діяльності, якi дiють в межах ЄС, а також тi, що прийнятi ВООЗ.

Сьогодні хiмiко-фармацевтична (медична i мiкробiологiчна) промисловiсть — це та сфера дiяльностi, яка не тiльки вiдповiдальна за здоров’я народу, але i може внести суттєвий вклад в економiчний розвиток будь-якої країни та зайнятiсть її населення.

Директива Ради ЄС 65/65/ЕЕС від 26 січня 1965 р. “Про зближення законодавчих положень, правил і адміністративних мір у стосовно лікарських препаратів” (із внесеними виправленнями відповідно до Директив 83/570/ЕЕС, 87/21/ЕЕС, 89/341/ЕЕС і 93/39/ЕЕС) є одним з базових документів в належній фармацевтичній практиці. В директиві відзначається необхідність усунення розходжень у законодавчих положеннях держав ЄС стосовно лікарських препаратів, оскiльки це ускладнює створення і функціонування загального ринку.

 Директива 75/318/ЕЕС відноситься до базового і визначає основні вимоги, якi пред’являються до лікарського препарату, зокрема вимоги до якості, безпеки й ефективності. Вона продовжує і розвиває положення Директиви 65/65/ЕЕС по зближенню законодавчих і адміністративних положень країн ЄС, що контролюють лікарські препарати.

Таким чином, перші директиви Ради ЄС (Директиви 65/65/ЕЕС, 75/318/ЄЕС i 75/319/ЕЕС) заклали загальні законодавчі основи з контролю за лікарськими препаратами на внутрішньому ринку Європейського Союзу. Значення цих директив полягає в тому, що вони виявилися першим цінним досвідом узгодження законодавчих положень окремих держав ЄС, які істотно відрізнялися, що перешкоджало як ефективному контролю за лікарськими препаратами, так і вільній торгівлі фармацевтичною продукцією.

Якiсть — це сукупнiсть характеристикiв об’єкта, якi вiдносяться до його здатностi задовiльняти встановленi i запропонованi потреби (ISO 8402:1994). Критерiї якостi лiкарських засобiв встановлюються ВООЗ.

Нинi в переважнiй бiльшостi країн свiту, якi здiйснюють виробництво готових лiкарських засобiв, офiцiйно визнанi вимоги, що регламентують питання органiзацiї i ведення процесу виробництва та контролю якостi лiкарських засобiв. Близько 140 держав приєдналося до системи ВООЗ сертифiкацiї якостi медикаментiв у мiжнароднiй торгiвлi, що грунтується на стандартах GMP.

 Уряд України законодавчо утвердив стратегiю iнтеграцiї України в Європейський Союз — ЕС — Указ Президента України вiд 11 червня 1998 р. 615/98 „Про затвердження стратегiї iнтеграцiї України в Європейський Союз”, Постанова КМ вiд 12 липня 1998 р 852 „Про впровадженння механiзму адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу”, Постанова КМ 19 березня 1997 р. 244 „Про мiри поетапного впровадження в Українi вимог директив Європейського Союзу, санiтарних, екологiчних, ветеринарних норм, а також мiжнародних та європейських стандартiв”.

 Впровадження GMP в Українi при переходi до ринкових вiдносин є не самоцiллю, а засобом, без якого стає неможливим реалiзацiя продукцiї українських пiдприємств на ринках ЄС i країн, якi вступили в систему сертифiкацiї якостi лiкарських засобiв для мiжнародної торгiвлi.

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з теоретичним основами та навичками, що стосуються правил і вимог створення, виготовлення, стандартиза­ції, біофармацевтичної оцінки, удосконалення їх технології, визначення впливу умов зберігання лікарських засобів згідно вимог належної фармацевтичної практики, прийнятими в Європейському Союзі. Оволодіння даними знаннями дозволить студентам, як майбутнім спеціалістам швидко адаптуватися в умовах світового ринку.

 Основними завданнями дисципліни є вивчення: 
 • теоретичних основ та виробничих процесів переробки лікарських засобів у лікарські препарати;
 • фармацевтичних факторів (лікарська форма, фізико-хімічний стан лікарської речовини, технологічний процес);
 • стандартизації лікарських препаратів;
 • зберігання та відпуску лікарських засобів;
 • біофармацевтичної основи сучасної технології лікарських форм;
 • виду упаковки на стабільність лікарських форм;
 • загальних вимог до лікарських форм і методик їх забезпечення.

При вивченні курсу “Технологія лікарських засобів” передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “ Технологія лікарських засобів” передбачає тісні зв’язки з іншими дисциплінами курсу і спрямована на формування фахівця-управлінця в галузі охорони здоров’я, який має сучасні знання з реформування і функціонування галузі охорони здоров’я в ринкових умовах.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 дисципліни 

„ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ”

 

Назва змістового модуля і теми
Змістовний модуль 1. Основи фармацевтичної технології
1 Історія фармацевтичної технології
2 Біофармація
3 Державне нормування виробництва лікарських препаратів
4 Дозування в технології лікарських форм
Змістовний модуль 2. Класифікація лікарських форм
5 Тверді лікарські форми. Порошки
6 Рідкі лікарські форми
7 Розчини
8 М’які лікарські форми. Мазі. Лініменти
9 Супозиторії
10 Пілюлі
11 Лікарські форми для ін’єкцій

 

Разом годин:

 

 

 

 

Зміст дисципліни

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Змістовний модуль 1. Основи фармацевтичної технології

Тема 1. Історія фармацевтичної технології

Основні етапи розвитку фармацевтичної технології. Роль вітчизняних вчених у становленні і розвитку технології лікарських форм: значення праць І.О. Обергарда, С.Ф. Шубіна, Г.Я. Когана, О.С. Прозоровського та інших. Два напрямки розвитку технології лікарських форм: аптечне та промислове виробництво, взаємозв’язок між ними. Основні поняття і терміни: технологія, фармакологічні лікарські засоби, лікарська речовина та лікарська рослинна сировина, лікарська форма, лікарський препарат. Взаємозв’язок між лікарською речовиною, лікарською формою та лікарським препаратом. Значення лікарських препаратів у сучасній медицині.

Література: [5, 14, 18-21]

Тема 2. Біофармація

Передумови виникнення біофармацевтичного напрямку у фармації. Біофармацевтичні основи сучасної технології лікарських форм. Фармацевтичні фактори: лікарська форма, фізико-хімічний стан лікарської речовини, технологічний процес. Розкриття значення лікарської форми з позиції біофармації. Лікарська форма як матеріальна форма виявлення діалектичної єдності діючих, допоміжних речовин та інших фармацевтичних факторів.

Література: [5, 7, 14, 18-21 ]

 

Тема 3. Державне нормування виробництва лікарських препаратів

Законодавчі особливості і напрямки нормування виробництва лікарських препаратів. Нормування складу лікарських препаратів. Рецепт, його значення як медичного, технологічного, економічного та юридичного документа. Структура рецепта і єдині правила його оформлення. Наказ МОЗ України “Про порядок виписування рецептів та відпуск лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек”. Державна фармакопея та її історія. Нормування фармакопеєю виробництва і якості лікарських речовин та лікарських форм. Міжнародна фармакопея. Нормування умов виробництва лікарських препаратів. Накази МОЗ України, інструкції щодо приготування та контролю якості лікарських форм, інформаційні бюлетені. Виробництво лікарських препаратів в аптеках. Приготування лікарських препаратів за рецептами. Санітарний і фармацевтичний режим та забезпечення асептичних умов при виготовленні лікарських форм в аптеках.

Література: [1, 2, 3, 5, 7 – 11]

Тема 4. Дозування в технології лікарських форм

Дозування за масою. Ваги, що застосовуються в аптечній практиці. Метрологічні характеристики ваг: стійкість, точність або правильність, чутливість та сталість показань. Фактори, що впливають на точність дозування за масою. Державна перевірка ваг, важків та догляд за ними. Правила дозування сипких речовин, рідин з різною густиною та лікарських препаратів. Дозування за об’ємом. Фізичні фактори, які впливають на точність дозування при виготовленні і фасуванні рідких компонентів. Прилади і апарати, що використовуються для дозування за об’ємом. Дозування краплями. Фактори, що визначають точність дозування краплями.

Література: [5, 14, 18-21]

Змістовний модуль 2. Класифікація лікарських форм

Тема 5. Тверді лікарські форми. Порошки

Порошки як лікарська форма, визначення, характеристика. Вимоги до порошків та їх обгрунтування. Класифікація порошків за складом (прості та складні).Стадії технології порошків.Приготування порошкових сумішей, їх однорідність. Основні правила змішування інгредієнтів порошків та їх обгрунтування. Оцінка якості порошків: розмір частинок, однорідність змішування, точність дозування та ін. Умови зберігання. Напрямки удосконалення технології порошків: використання напівфабрикатів, малої механізації та ін.

Література: [2- 7, 9-18, 20]

Тема 6. Рідкі лікарські форми

Визначення та характеристика рідких лікарських форм; вимоги до них, обгрунтування. Класифікація рідких лікарських форм за способом застосування. Очищення води перед дистиляцією. Умови дистиляції, збору та зберігання води. Подача води на робочі місця. Трубопровід та його очищення. Контроль якості води очищеної.

Література: [1, 2- 5, 7 -14, 19-21]

Тема 7. Розчини

Визначення розчинів, їхня характеристика, вимоги. Способи прописування і позначення концентрації розчинів у рецептах. Стадії приготування розчинів. Окремі випадки технології розчинів важкорозчинюваних, легкоокислюваних та інших речовин. Використання технологічних прийомів: подрібнення, нагрівання, перемішування, комплексоутворення та ін. у технології розчинів. Фільтрування та проціджування розчинів. Фільтруючі матеріали (вата, марля, папір), вимоги до них. Фільтри скляні.

Література: [1, 2- 5, 7 -14, 19-21]

Тема 8. М’які лікарські форми. Мазі. Лініменти

Лініменти, їх визначення та характеристика. Класифікація лініментів залежно від медичного призначення, середовища та як дисперсної системи. Вимоги до лініментів. Технологія гомогенних, суспензійних, емульсійних та комбінованих лініментів (лінімент аміачний, мазь Вишневського та ін.). Оцінка якості лініментів: однорідність, відсутність механічних домішок, відхилення в загальній масі та ін. Упаковка та зберігання. Мазі як лікарська форма, їх визначення та характеристика. Класифікація мазей (місцевої та загальної дії) залежно від призначення (лікувальні, захисні, косметичні та ін.), місця застосування (дерматологічні, які наносяться на слизову оболонку) та як дисперсних систем. Вимоги до мазей, їх обгрунтування.

Література: [1, 2- 5, 7 -14, 19-21]

Тема 9. Супозиторії

Супозиторії як лікарська форма. Визначення, характеристика, вимоги до них, обгрунтування. Класифікація та прописування супозиторіїв залежно від призначення. Основи для супозиторіїв, вимоги до них. Правила введення лікарських речовин до супозиторних основ. Методи приготування супозиторіїв: ручне формування, виливання, пресування. Апаратури для виливання супозиторіїв. Оцінка якості супозиторіїв: розмір, форма, відсутність домішок, відхилення від середньої маси, час повної деформації та ін.Удосконалення технології супозиторіїв: розширення асортименту основ, створення нових ректальних форм та нових видів упаковки.

Література: [1, 2- 5, 7 -14, 19-21]

 

Тема 10. Пілюлі

Пілюлі як лікарська форма. Визначення, характеристика та вимоги до них. Допоміжні речовини, що використовуються в технології пілюль. Характеристика рідких та твердих допоміжних речовин. Стадії приготування пілюль. Оцінка якості пілюль: однорідність, розпадання, відхилення від середньої маси та ін. Упаковка, зберігання. Удосконалення технології пілюль: розширення асортименту допоміжних речовин, впровадження об’єктивних методів оцінки якості та ін.

Література: [2- 5, 7, 8, 9-21]

 

Тема 11. Лікарські форми для ін’єкцій

Види ін’єкцій. Визначення. Характеристика. Вимоги: стерильність, апірогенність, стабільність, ізотонічність, і т.д. Накази та інструкції МОЗ, що регламентують приготування та контроль якості розчинів для ін’єкцій, виготовлюваних в аптеках. Технологічна схема їх приготування та постадійний контроль. Вимоги до флаконів для ін’єкційних розчинів. Стадії приготування розчинів. Стерилізація ін’єкційних розчинів. Контроль якості готової продукції. Оформлення до відпуску, умови і строки зберігання.

Література: [1 — 5, 7, 9-21 ]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу з дисципліни “Технологія лікарських засобів”. Виконання контрольної роботи сприятиме поглибленому вивченню основних тем курсу, формуванню практичних навичок з організації різних форм надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги. Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

 

Перша літера прізвищастудента

 

Номер варіантаконтрольної роботи

 

А, Б, В 1
Г, Д, Е 2
Є, Ж, З 3
І, Ї, Й, К 4
Л, М, Н 5
О, П, Р 6
С, Т, У 7
Ф, Х, Ц 8
Ч, Ш, Щ 9
Ю, Я 10

 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — поглибити і розширити спектр знань у галузі технології лікарських засобів на основі визначення загальних понять фармацевтичної технології, біофармації, класифікації лікарських форм, а також сформувати у студентів вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою, законодавчими актами, обліковими документами та матеріалами власних досліджень у фармацевтичних закладах.

Послідовність виконання контрольної роботи:

1. Індивідуальне завдання слід доповнити описово (словами) або схемами та цифрами.

2. Скласти список використаної літератури.

3. Посилання на облікові документи або звіти фармацевтичних закладів потребують ксерокопій документів в додатках.

4. Додатки.

Контрольна робота повинна бути здана у строк, встановлений навчальним планом. Студенти, що не здали контрольної роботи, до заліку не допускаються. Контрольну роботу потрібно підписати і зазначити дату її виконання. При задовільному її виконанні контрольну роботу буде зараховано. За наявності зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням зауважень і здає її до деканату.

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант 1

 1. Історія фармацевтичної технології. Основні етапи розвитку.
 2. Основні законодавчі акти та нормативно-технічна документація (НТД), які регламентують виробництво лікарських засобів.
 3. Отруйні, сильнодіючі, наркотичні речовини. Визначення їх згідно Закону України “Про лікарські засоби” (1996).

 

Варіант 2

 1. Роль вітчизняних учених у становленні та розвитку технології лікарських форм.
 2. Державне нормування виробництва лікарських препаратів.
 3. Пролонгування дії лікарських засобів. Основні принципи пролонгування дії лікарських речовин у лікарських формах.

 

Варіант 3

 1. Державна Фармакопея України. Міжнародна Фармакопея.
 2. Лікарські речовини, їх класифікація.
 3. Які із задач, що вирішуються технологією лікарських форм як наукою, в наш час найбільш актуальні?

 

Варіант 4

 1. Загальні і гігієнічні вимоги GMP до персоналу. Обов’язки керівного персоналу. Організацію навчання персоналу.
 2. Особливості структури Державних Фармакопей X та XI видання.
 3. Рецепт, його значення. Структура рецепта.

 

Варіант 5

 1. Поняття про дози і їх класифікація.
 2. Класифікація лікарських форм. Вимоги до лікарських форм.
 3. Два аспекти розвитку фармацевтичної технології: аптечне і заводське виробництво лікарських засобів, їх особливості.

 

Варіант 6

 1. Виробництво лікарських засобів в аптеках. Нормативна документація, яка регламентує санітарний і фармацевтичний режим в аптеці.
 2. Iсторiя створення європейських законодавчих актiв стосовно лiкарських засобiв.
 3. Нормування складу прописів лікарських препаратів. Офіцинальні, магістральні і мануальні прописи, їх особливості.

 

 

Варіант 7

 1. Наркотичні і прирівняні до них речовини. Норми відпуску наркотичних речовин. Нормативна документація.
 2. Процедура лiцензування лiкарського препарату в ЄС.
 3. Визначення технології лікарських форм як наукової дисципліни, її завдання на сучасному етапі і напрями розвитку.

 

Варіант 8

 1. Аптека, її завдання та функції. Виробництво лікарських форм в аптеках.
 2. Які тенденції розвитку сучасної фармацевтичної технології’?
 3. Принципи і загальні вимоги належної виробничої практики до приміщення і обладнання. Вимоги GMP до виробничих зон, складських зон, зон контролю якості і допоміжних зон.

Варіант 9

 1. Основнi iнститути ЄС стосовно оцiнки лiкарських препаратiв.
 2. Основнi положення фармацевтичного законодавства ЄС.
 3. Перелiк iнформацiї, що мiститься в матерiалах на лiцензування лiкарських препаратiв.

 

Варіант 10

 1. Перелiк iнформацiї про лiкарський препарат та його фармацевтичнi особливостi.
 2. Принципи і вимоги належної виробничої практики до забезпечення якості.
 3. Принципи і загальні вимоги належної виробничої практики до технологічного процесу. Вимоги до вихідної сировини, пакувальних матеріалів, готової продукції.

 

 

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Технологія лікарських форм як наукова дисципліна, її завдання та напрямки розвитку.
 2. Визначення технологічних термінів: лікарський засіб, лікарська речовина, лікарська форма, лікарський препарат.
 3. Класифікація лікарських форм, залежно від способу вживання та шляхів уведення.
 4. Основні напрямки державного нормування виробництва лікарських препаратів.
 5. Науково-технічна документація, яка нормує якість, умови зберігання та відпуску лікарських засобів.
 6. Рецепт, його структура та правила виписування згідно з наказом МОЗ України №360 від 19.07.05 р.
 7. Види ваг, що використовуються в аптечній практиці, клас їх точності.
 8. Метрологічні характеристики ваг: точність (правильність), чутливість, стійкість, сталість показань.
 9. Правила зважування на аптечних ручних і технічних терезах сипких, в’язких та рідких речовин.

10. Визначення порошків як лікарської форми; їх класифікація та вимоги до них.

11. Технологічні стадії приготування складних порошків та їх характеристика.

12. Способи прописування порошків.

13. Правила виписування рецептів на лікарські препарати, що містять отруйні, наркотичні, одур­манюючі речовини.

14. Види пакувального матеріалу, який використовується в технології порошків для речовин з різними фізико-хімічними властивостями.

15. Оцінка якості порошків.

16. Характеристика рідких лікарських форм, їх класифікація.

17. Номенклатура стандартних фармакопейних рідин, способи прописування їх в рецептах та умови зберігання.

18. Асортимент та характеристика неводних розчинників.

19. Правила оформлення рецептів, в яких прописаний етиловий спирт.

20. Характеристика мазей як лікарської форми та дисперсних систем.

21. Класифікація мазей за медичним призначенням, місцем застосування, консистенцією.

22. Характеристика супозиторіїв як лікарської форми та дисперсних систем; їх класифікація залежно від призначення.

23. Характеристика пілюль як лікарської форми та дисперсної системи; вимоги ДФ до пілюль.

24. Технологічні стадії приготування пілюль.

25. Оцінка якості пілюль відповідно до ви­мог ДФ та наказу МОЗ №96 від 3.04.91р.

26. Упакування, зберігання та оформлення пілюль до відпуску.

27. Визначення лікарських форм для ін’єкція та вимоги ДФ XI видання до них.

28. Шляхи введення ін’єкційних розчинів.

29. Перерахуйте стадії технологічного процесу приготування розчинів для ін’єкцій та дайте їх стислу характеристику.

30. Асептика, її значення для забезпечення стерильності та апірогенності розчинів для ін’єкцій.

31. Створення асептичних умов у аптеці згідно з наказом МОЗ України №275 від 05.05.06 р.

32. Класифікація та характеристика способів стерилізації розчинів для ін’єкцій та допоміжних матеріалів.

33.  Фізичні методи стерилізації, застосовувана апаратура.

34. Оцінка якості розчинів для ін’єкцій.

35. Поняття про інфузійні (фізіологічні розчини); їх класифікація, призначення.

36. Визначення фармацевтичних несумісностей та їх класифікація.

37.  Права та обов’язки провізора-технолога по відношенню до рецептів фармацевтичних несумісностей згідно з наказом МОЗ України №360 від 19.07.05 р.

38. Поняття про фармакологічні несумісності.

39. Оцінка якості приготовленого препарату.

40. Дотримання умов зберігання та виду упаковки з метою забезпечення стабільності лікарських форм.

41. Внутрішньоаптечна заготівля лікарських препаратів і напівфабрикатів.

42. Комплекс заходів, що забезпечують дотримання санітарного режиму в аптечних установах.

43. Здійснення контролю за асептичним приготуванням лікарських форм.

44. Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки при приготуванні лікарських форм.

45. Проведення стандартизації готової продукції.

46. Шляхи введення ін’єкційних лікарських форм. Види ін’єкцій.

47. Виявлення терапевти­чного ефекту залежно від способу введення ін’єкційних розчинів.

48. Методи стерилізації, які використовуються в технології лікарських форм (текучою парою, парою під тиском, сухим жаром).

49. Історія фармацевтичної технології.

50. Основні етапи розвитку фармацевтичної технології.

51. Роль вітчизняних учених у становленні і розвитку технології лікарських форм.

52. Рецепт, його значення.

53. Структура рецепту.

54. Державна фармакопея. Історія вітчизняних фармакопей.

55. Міжнародна фармакопея.

56. Виробництво лікарських форм в аптеках.

57. Санітарний і фармацевтичний режими.

58. Основні фармацевтичні поняття: лікознавство, фармація, біофармація, фармацевт, провізор і т.д.

59. Визначення технології лікарських форм як наукової дисципліни, її завдання на сучасному етапі і напрями розвитку.

60. Два аспекти розвитку фармацевтичної технології: аптечне та промислове виробництво лікарських засобів, їх особливості.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

А .Нормативно-правові акти

 1. Приказ МЗ СССР “Об усилений контроля качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеках”№ 96 от 03.04.91. – М.: 1991. – 70 с.
 2. Приказ МЗ СССР “О нормах отклонений, допустимых при изготовлении лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в аптеках” № 276 от 27.09.91. – М.: 1991.— 15 с.
 3. Наказ МОЗ України “Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення” № 44 від 16.03.93. — Київ, 1993. – 48 с.
 4. Наказ МОЗ України “Інструкція по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем” № 197 від 07.09.93. — Київ, 1993.—36с.
 5. Наказ МОЗ України “Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки” № 626 від 15.12.04 р. // Еженедельник “Аптека”. – № 3 (474). – С. 74-83.
 6. Наказ МОЗ України “Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень” № 360 від 19.07.05 р. — Київ.—16 с.
 7. Наказ МОЗ України “Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів” № 275 від 15.05.06 р. // Нормативно-правові акти: розділ журналу “Провізор”. – № 13. – С. 3-7.
 8. Государственнная фармакопея СССР. – 10-е изд. – М.: Медицина, 1968. – 1079 с.
 9. Государственная фармакопея СССР. – 11-е изд. – М.: Медицина, 1987. – Т.1. – 336 с. – Т.2. – 40с.

10. Державна фармакопея України /Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

11. Державна фармакопея України /Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. Доповнення 1 – Харків: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

Б. Основна література

12. Волох Д.С., Котенко А.М. Рационализация в аптечной службе Украины. – Киев: Здоров’я, 1985. – 112 с.

13. Гидрофильно-липофильный баланс: Методические рекомендации / Г.С.Башура, Н.А.Ляпунов, Р.Д. Дильбарханов, Г.И.Кабачный, Д.П.Сало – Алма-Ата, 1977. – 48 с.

14. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко // Фармаком. – 1995. – № 1-2. – С. 9-21.

15. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко // Фармаком. – 1995. – № 5-6. – С. 15-20.

16. Кондратьева Т.С. Технология лекарственных форм. – Т.1. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

17. Котенко А.М., Корьггнюк Р.С. Технология й контроль качества растворов для иньекций в аптеках. – Киев: Здоров’я, 1990. – 136 с.

18. Лакин К.М., Крылов Ю.Ф. Биотрансформация лекарственных веществ. – М.: Медицина, 1981. –341 с.

19. Максимович Я.Б., Гайденко А.И. Прописывание, несовместимость й побочное действие лекарственных средств. – Киев: Здоров’я, 1987. – 144 с.

20. Муравьев И.А. Технология лекарств. В 2-х т. – 3-е изд. – М.: Медицина, 1980. – Т. 1. –704 с.

21. Муравьев И.А., Козьмин В.Д., Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ. – М.: Медицина, 1978. – 240 с.

22. Печерский П.П. Исследования по оптимизации технологии лекарств аптечного производства и совершенствование механизации трудоемких процессов работы. – Дисс…докт.фарм.наук. – Харьков, 1992. – 54 с.

23. Печерский П.П., Нежувака В.В. Автоматизированные устройства для получения водных извлечений (настоев, отваров, чаев) в условиях аптеки // Информационное письмо МЗ УССР. – Киев, РЦНМИ, 1991.

24. Печерский П.П., Нежувака В.В., Козловская З.Т. К вопросу приготовления водных извлечений в условиях аптечного производства (обзор) // Передовой производственный опыт, рекомендуемый для внедрения. – М., 1991. – Вып. 11-12. – С. 35-43.

25. Промышленная технология лекарств. В 2-х т. / Под ред. В.И.Чуешова – Х.: МТК-Книга, 2002. – Т.1.- 560 с.

26. Промышленная технология лекарств. В 2-х т. / Под ред. В.И.Чуешова – Х.: МТК-Книга, 2002. – Т.2.- 716 с.

В. Додаткова література

27. Современные аспекты технологии и контроля качества стерильных растворов в аптеках / Под ред. М.Т.Алюшина – М., 1991. – Вып. 1. – 127 с.

28. Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии / Под ред. И.С.Чекмана, А.П.Полищука, О.А.Пятака. – Киев: Здоров’я, 1986. – 736 с.

29. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой – 2-е изд. – М.: Медицина, 1981.—184 с.

30. Справочное пособие по аптечной технологии лекарств / А.И.Тихонов, Н.В.Чернобровая, В.А.Соболева й др. // Харьков: ХГФИ. – 1988. – 231 с.

31. Технологія ліків промислового виробництва: Підручник / В.І Чуєшов, Л.М.Хохлова, О.О.Ляпунова та ін.; За ред. В.І.Чуєшова. – Х.: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”. – 720 с.

32. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підручник /Під ред. О.І.Тихонова. – Вінниця.: “НОВА КНИГА”, 2004 – 640 с.

Рубрика: Медицинский менеджмент | Оставить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Основи менеджменту” (для бакалаврів)

Підготовлено д.б.н., професором кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Баєва О.В. 

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного  менеджменту  протокол № 7 від 17 березня 2010 р.

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

Баєва О.В. Навчальна програма дисципліни “Основи менеджменту” (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2010. – 19 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Основи менеджмент”, вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

©  Міжрегіональна  Академія управління персоналом (МАУП), 2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Основною метою вивчення навчальної дисципліни “Основи менеджменту” є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння коном­туальних основ системного управління організаціями; набуття умінь ана­лізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завданням навчальної дисципліни є вивчення загальних закономірностей, принципів формування, функціо­нування та розвитку системи управління організацією; управлінських відносин.

          Курс “Основи менеджменту складається з трьох основних змістовних модулів:

1. Поняття та сутність менеджменту. Організація як об’єкт управління. Цілі спільної діяльності, суб’єкт та об’єкт управ­ління, управлінські відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери менеджменту.

Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони органі­зації, організаційні процеси. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу.

2. Функції та методи менеджменту. Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та ці­лі, дерево цілей. Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, еле­менти та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи регулю­вання: зворотний зв’язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень.

Елементи організації: обов’язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур, макро- і мікроструктури. Класифікація  організаційних структур управління. Принципи та процес побудови структур управління.

Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, коном­мічні, соціально-психологічні.

3. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі приймання рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу.

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Адаптивне керів­ництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт. Природа організаційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами, подо­лання опору. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним.

Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі менед­жера в організації.

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура організації. Ефективність  управління.

Курс “Основи менеджменту” вивчається після опанування студентами: економетрії, правознавства, основ психології і педагогіки та є базовю для опанування знань з операційного менеджменту, управління персоналом, організації праці менеджера, контролінгу.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 дисципліни

“ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ”

№№ Назва  змістового модулю та теми
Змістовий модуль 1 Сутність менеджменту. Організації як об’єкт управління
1. Сутність та роль управління та менеджменту
2.

Закони, закономірності та принципи менеджменту

2. Історія розвитку менеджменту
3. Організації як об’єкти управління
  Змістовий модуль 2. Функції та методи менеджменту.
4. Функції та технологія менеджменту
5. Планування як загальна функція менеджменту
6. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту
7. Мотивування як загальна функція менеджменту
8. Контролювання як загальна функція менеджменту
9. Регулювання як загальна функція менеджменту
10. Методи менеджменту
Змістовий модуль 3. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту.
11. Управлінські рішення
12. Інформація і комунікації в менеджменті
13. Керівництво та лідерство
14. Менеджмент груп та команд.
15. Відповідальність та етика в менеджменті
16. Організаційні зміни та ефективність менеджменту

Разом годин: 108

Зміст дисципліни

“ОСНОВИ  МЕНЕДЖМЕНТУ”

Змістовий модуль 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

 

Тема 1. Сутність та роль управління і менеджменту

 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій “управління” та “менеджмент”. Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. 

Інструменти менеджменту: ієрархія; організаційна культура; ринок. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах: Північноамериканська модель менеджменту; західноєвропейська модель менеджменту; японська модель менеджменту. Концептуальні моделі сучасного менеджменту.

Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні.

Література: [ 1, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 30, 31, 34].

 

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту

 

Закони та закономірності менеджменту. Вплив об’єктивних економічних законів, законів соціології, психології, кібернетики та інших наук на менеджмент. Система закономірностей менеджменту.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Загальні принципи менеджменту: принцип наукової обґрунтованості; принцип ефективності; принцип оптимальності; принцип постійного вдосконалення процесів та методів менеджменту; принцип плановості; принцип єдності цілей; принцип цілісності системи менеджменту; принцип морального та матеріального стимулювання праці. Принцип гнучкості організаційних структур. Організаційні принципи менеджменту.

 Література: [ 1‑5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 27].

 

Тема 3. Історія розвитку менеджменту

 

Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту:

Школа наукового управління; класична школа управління; школа людських стосунків; школа виробничої демократії; школа поведінкових наук. Особливості сучасної фази розвитку науки менеджменту.

Концепції сучасної науки менеджменту: процесний підхід;  системний підхід; ситуативний підхід.

Зародження та розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні. Напрями наукового формування вітчизняної моделі менеджменту.

Література: [ 1‑3, 5, 9, 14, 22, 24, 29].

Тема 4. Організації як об’єкти управління

Поняття організації. Сутність і основні риси формальної організації. Причини виникнення, принципи функціонування організацій. Складові категорії “організація”.

Внутрішнє  середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних.

Зовнішнє середовище організації. Оцінка факторів зовнішнього середовища.

Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації.

Класифікація виробничо-господарських організацій. Підприємство – виробничо-правова форма виробничо-господарської організації. Види і статус підприємств в Україні.

Література: [ 1‑5, 7, 11, 13, 14, 21, 24].

 

Змістовий модуль 2. ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 5. Функції та технологія менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Функції організації. Функції та процес менеджменту. Механізм менеджменту.

Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: вибір варіанту дій; ціле визначення; інформаційне забезпечення; аналітична діяльність; реалізація рішення; зворотній зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність; нерівномірність; циклічність; послідовність; мінливість; стійкість.

Література: [1‑5, 7, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 33, 34].

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту

 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок.  Класифікація планів організації.

Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних та слабких боків організації; розроблення стратегії. Базові стратегії.

Економіко-організаційний зміст оперативного планування. Загальна характеристика бізнес-планування.

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.

Література: [ 1, 3, 5, 6, 11, 24].

Тема 7.  Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту

 

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності. Командний ланцюжок. Владні повноваження, обов’язки, відповідальність. Норма керованості. Централізація та децентралізація. Процес делегування повноважень та відповідальності. 

Департаменталізація: функціональна; продуктова; географічна; за процесами; за клієнтами. Команди з перехресними функціями. Взаємодія та взаємовплив структур організації.

Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні мети. Елементи структури. Характеристика основних видів організаційних структур управління. Лінійні і функціональні організаційні структури управління. Комбіновані структури управління: лінійно-функціональна; лінійно-штабна; дивізіональна; матрична. Функціональний підхід до формування організаційних структур менеджменту. Цільовий підхід до формування організаційних структур.

Література: [ 1, 3, 5, 11, 9, 27]

Тема 8.  Мотивування як загальна функція менеджменту

Поняття мотивування як функції менеджменту. теорії мотивування: теорії змісту (теорія потреб А. Маслоу, двочинникова теорія Фредеріка Герцберга,  теорії Х та Y Д. Мак-Грегора) та теорії процесів (теорія очікувань, теорія справедливості, теорія визначення цілей).

Мотиваційні засоби менеджера. Оплата праці, як основний чинник мотивування продуктивності праці. Оплата праці: заробітна плата; система винагород та премій. Сучасні системи та форми стимулювання праці. Методи соціального впливу та морального стимулювання.

 

Література: [ 1, 3, 5, 9, 11, 14, 22, 24, 27]

Тема 9.  Контролювання як загальна функція менеджменту

Поняття контролю та його місце в системі управління.

Завдання контролю: пристосування до зміни середовища; обмеження нагромадження помилок; долання складних організаційних проблем; мінімізація затрат.

Типи контролю: сфери контролю; рівні контролю; відповідальність за контроль.

Етапи контролювання : затвердження стандартів; оцінка виконання; порівняння показників виконання за стандартами; провадження коректив.

Види управлінського контролю. Рівні операційного контролю: попередній контроль; поточний контроль; підсумковий контроль. Фінансовий контроль.

Системи контролювання: внутріфірмове; незалежне; державне регулювання.

Література: [ 1, 4, 5, 14, 33, 34]

 

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту

 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Функція менеджменту “оперативне регулювання”.

Література: [ 1‑5, 8, 11, 15, 16, 21, 28, 34].

Тема 11. Методи менеджменту

 

Загальні особливості методів менеджменту. Класифікація методів менеджменту. Взаємозв’язок функцій та методів менеджменту.

Економічні методи менеджменту. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту.

 

Література: [ 1‑5, 9, 11, 22, 25, 28, 33, 34].

 

 

 

Змістовий модуль 3. КЕРІВНИЦТВО ЯК ОБ’ЄДНУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Тема 12. Управлінські рішення

 

Сутність управлінських рішень. Типи управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень: ухвалення рішень за умов визначеності; ухвалення рішень в умовах ризику; ухвалення рішення за умов невизначеності.

Етапи раціонального ухвалення управлінського рішення: виявлення та визначення ситуації, що потребує вирішення; визначення варіантів; оцінка варіантів; вибір оптимального варіанта; впровадження обраного варіанта; оцінка результатів.

Поведінкові аспекти ухвалення управлінського рішення. Адміністративна модель ухвалення рішення. Політичні чинники в ухваленні рішення. Етика й ухвалення управлінського рішення.

Групове ухвалення рішення в організаціях. Форми групового ухвалення рішення.

Література: [ 1, 3, 5, 9, 13, 22, 25].

 

Тема 13. Інформація і комунікації у менеджменті

Інформація, її сутність та значення в менеджменті. Класифікація інформації. Вимоги, які пред’являються до інформації. Особливості надходження, утворення і використання інформації на рівнях менеджменту.

Носії, операції та процедури оброблення інформації у процесі менеджменту.

Поняття і характеристика комунікацій. Комунікативний процес, його елементи та етапи. Різновиди комунікацій. Комунікації між організацією та середовищем. Між рівневі комунікації в організації. Комунікації між керівником та підлеглими. Комунікації між керівником та робочою групою. Поняття про трансакції.

Методи вдосконалення комунікацій. Методи вдосконалення між особистісних комунікацій.  Підвищення ефективності інформаційного обліку.

Література: [ 1, 3, 5, 9, 14, 22, 27]

 

Тема 14. Керівництво та лідерство

 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Типи керівників. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Взаємозв’язок загальних функцій менеджменту з функціями керівника.

Основи керівництва: вплив; лідерство; влада.

Влада в менеджменті. Види та баланс влади. Форми влади керівника.

Природа лідерства та його складові. Типологія лідерів. Теорії лідерства. Теорія підходу з позиції особистих якостей. Теорія поведінкового підходу. Теорія ситуаційного підходу.

Особливості національних систем керівництва.

Література: [ 1, 3, 5, 6, 11, 24].

Тема 15. Менеджмент груп та команд

 

Групи та команди в організаціях. Типи груп та команд: функцій на група; неформальна група ; цільова група. Причини об’єднання людей у групи та команди: особисті зацікавлення; діяльність груп; мета групи; потреба належності; вигода. Стадії розвитку груп та команд.

Характеристика груп та команд. Структура обов’язків. Норми поведінки. Згуртованість. Формальне та неформальне лідерство.

Між особисті та між групові конфлікти. Природа конфліктів. Причини конфліктів.

Керування конфліктами в організаціях. Контролювання конфліктів. Заохочення конфліктів. Вирішення та обмеження конфліктів.

Література: [ 3, 9, 14, 22, 24, 29].

Тема 16. Відповідальність та етика у менеджменті

 

Сутність відповідальності та етики у менеджменті. Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних законодавчих актів, інструкцій, норм, тощо.  Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.

Перевага та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей.

Причини неетичної поведінки .

Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

Література: [ 1, 5, 12, 17, 19, 23, 30, 34].

Тема 17. Організаційний розвиток та організаційні зміни. Ефективність менеджменту

 

Сутність та природа організаційного розвитку. Технології розвитку організації. Ефективність розвитку організацій.

Природа організаційних змін. Чинники, що обумовлюють організаційні зміни.  Сфери організаційних змін. Планування організаційних змін.

Керування змінами в організації. Моделі процесу змін: модель Луїна; поглиблений підхід до змін. Причини опору змінам. Долання опору змінам.

Ефективність менеджменту організацій. Ефективність менеджменту організації, критерії та методи її оцінювання. Оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів менеджменту організацій.

Література: [1‑5, 7, 11, 13, 14, 21, ].

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Контрольна робота з “Основ менеджменту” виконується відповідно до навчальних планів з напряму 0502 “Менеджмент”.

       Головною метою контрольної роботи є  контроль професійно-орієнтованих знань з “Основ менеджменту”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів та аналізу діяльності організації, в якій працює студент-заочник. Це має максимально наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важливим для працюючих студентів.

         З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі менеджменту  відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-25.

      Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу А-4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати.

      Завдання виконується на основі аналізу діяльності організації,  в якій працює студент.

       Оцінювання виконання завдань.  Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Основи менеджменту”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями конкретного закладу охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

     Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді на поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації ( або реальні документи медичної установи);
 • оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання, тощо).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

 1. Вступна частина. Назва організації, його спеціалізація, організаційно-правова форма, вищий орган управління, місце знаходження, час і порядок утворення.

 

 1. 2.     Внутрішні змінні організації:
 • стислий опис цілей, завдань, структури, технології, кадрів досліджуваної організації; схема взаємозв’язку внутрішніх змінних організації;
 • сформулювати місію;
 • сформулювати основні цілі на майбутній рік;
 • провести аналіз посадової інструкції або положення про структурний підрозділ ( на власний вибір). Копію  проаналізованого документа  доцільно прикласти як додаток.
 1. 3.     Зовнішнє середовище організації:
 • описати зовнішнє середовище організації, розподілити за видами всі фактори прямої та непрямої дії;
 • ілюстрація зв’язків організації з зовнішнім середовищем: на прикладі вхідного або вихідного листа навести зв’язок з зовнішнім середовищем організації;
 • аналіз державного регулювання діяльності конкретної організації  Закони України; накази Міністерства  та інших відомств, положення та інструкції; державні установи, які здійснюють регулювання діяльності закладу.
 1. 4.     Організаційна структура управління :
 • визначте та спроектуйте організаційну структуру управління досліджуваної організації ;
 • проаналізуйте відповідність типу організаційної структури управління цілям і завданням організації;
 • наявність ієрархічних рівнів управління;
 • які існують можливості щодо удосконалення організаційної структури управління.
 1. 5.     Аналіз планування:
 • наявність корпоративної стратегії;
 • оперативне планування; плани одноразового використання; постійні плани; альтернативне планування;
 • рекомендації щодо вдосконалення системи планування в організації.
 1. 6.     Керування контролюванням:
 • рівні контролю: операційний; фінансовий; структурний;
 • відповідальність за контроль;
 • етапи контролювання; затвердження стандартів; оцінка виконання; порівняння показників виконання зі стандартами.
 1. 7.     Мотивація роботи працівників:
 • матеріальне стимулювання праці;
 • моральне стимулювання праці;
 • використання систем винагород для мотивації праці;
 •  впровадження системи делегування повноважень.

8.Комунікаційний процес:

 • визначити джерела інформації, необхідні для прийняття управлінського рішення;
 • класифікувати інформацію та документацію за повними ознаками;
 • побудувати комунікаційні зв’язки між керівництвом організації і робочою групою з виконання прийнятого рішення;
 • визначити послідовність дій з організації і проведення службової наради про хід виконання визначених завдань.

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ
 1. Сутність категорій “управління” та “менеджмент”. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки.
 2. Інструменти менеджменту: ієрархія; організаційна культура; ринок.
 3. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність.
 4. Північноамериканська модель менеджменту.
 5. Західноєвропейська модель менеджменту
 6. Японська модель менеджменту.
 7. Концептуальні моделі сучасного менеджменту.
 8. Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні.
 9. Закони та закономірності менеджменту.
 10. Класичні теорії менеджменту: Школа наукового управління.
 11. Класичні теорії менеджменту: класична школа управління.
 12. Класичні теорії менеджменту: школа людських стосунків.
 13. Класичні теорії менеджменту:  школа поведінкових наук.
 14. Особливості сучасної фази розвитку науки менеджменту.
 15. Напрями наукового формування вітчизняної моделі менеджменту.
 16. Сутність і основні риси формальної організації.
 17. Внутрішнє  середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних.
 18. Зовнішнє середовище організації.
 19. Оцінка факторів зовнішнього середовища.
 20. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації.
 21. Класифікація виробничо-господарських організацій.
 22. Підприємство – виробничо-правова форма виробничо-господарської організації.
 23. Види і статус підприємств в Україні.
 24. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок. 
 25. Класифікація планів організації.
 26.  Етапи процесу планування: визначення місій та цілей.
 27. Оцінка сильних та слабких боків організації; розроблення стратегії.
 28. Базові стратегії.
 29. Економіко-організаційний зміст оперативного планування.
 30. Загальна характеристика бізнес-планування.
 31. Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації.
 32. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей.
 33. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління.
 34. Поняття та складові організаційної діяльності.
 35.  Командний ланцюжок.
 36. Владні повноваження, обов’язки, відповідальність. Норма керованості.
 37. Централізація та децентралізація.
 38. Процес делегування повноважень та відповідальності. 
 39. Департаменталізація: функціональна; продуктова; географічна; за процесами; за клієнтами.
 40. Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні мети. Елементи структури.
 41. Характеристика основних видів організаційних структур управління.
 42. Лінійні і функціональні організаційні структури управління.
 43. Комбіновані структури управління: лінійно-функціональна; лінійно-штабна; дивізіональна; матрична.
 44. Функціональний підхід до формування організаційних структур менеджменту.
 45. Цільовий підхід до формування організаційних структур.
 46. Теорії мотивування: теорії змісту (теорія потреб А. Маслоу, двочинникова теорія Фредеріка Герцберга,  теорії Х та Y Д. Мак-Грегора).
 47. Теорії мотивування:  теорії процесів (теорія очікувань, теорія справедливості, теорія визначення цілей).
 48. Мотиваційні засоби менеджера.
 49. Оплата праці, як основний чинник мотивування продуктивності праці.
 50. Оплата праці: заробітна плата; система винагород та премій.
 51. Сучасні системи та форми стимулювання праці.
 52. Методи соціального впливу та морального стимулювання.
 53. Поняття контролю та його місце в системі управління.
 54. Завдання контролю: пристосування до зміни середовища; обмеження нагромадження помилок; долання складних організаційних проблем; мінімізація затрат.
 55. Типи контролю: сфери контролю; рівні контролю; відповідальність за контроль.
 56. Етапи контролювання : затвердження стандартів; оцінка виконання; порівняння показників виконання за стандартами; провадження коректив.
 57. Види управлінського контролю.
 58. Рівні операційного контролю: попередній контроль; поточний контроль; підсумковий контроль. Фінансовий контроль.
 59. Системи контролювання: внутріфірмове; незалежне; державне регулювання.
 60. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Функція менеджменту “оперативне регулювання”.
 61. Типи управлінських рішень.
 62. Умови прийняття управлінських рішень: ухвалення рішень за умов визначеності; ухвалення рішень в умовах ризику; ухвалення рішення за умов невизначеності.
 63. Етапи раціонального ухвалення управлінського рішення: виявлення та визначення ситуації, що потребує вирішення; визначення варіантів; оцінка варіантів; вибір оптимального варіанта; впровадження обраного варіанта; оцінка результатів.
 64. Поведінкові аспекти ухвалення управлінського рішення.
 65. Адміністративна модель ухвалення рішення.
 66. Групове ухвалення рішення в організаціях.
 67. Форми групового ухвалення рішення.
 68. Інформація, її сутність та значення в менеджменті. Класифікація інформації.
 69. Вимоги, які пред’являються до інформації. Особливості надходження, утворення і використання інформації на рівнях менеджменту.
 70. Носії, операції та процедури оброблення інформації у процесі менеджменту.
 71. Поняття і характеристика комунікацій. Комунікативний процес, його елементи та етапи.
 72. Різновиди комунікацій.
 73. Комунікації між організацією та середовищем. Між рівневі комунікації в організації.
 74. Комунікації між керівником та підлеглими. Комунікації між керівником та робочою групою.
 75. Методи вдосконалення комунікацій. Методи вдосконалення між особистісних комунікацій.  Підвищення ефективності інформаційного обліку.
 76. Поняття та загальна характеристика керівництва. Типи керівників.
 77. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Взаємозв’язок загальних функцій менеджменту з функціями керівника.
 78. Основи керівництва: вплив; лідерство; влада.
 79. Влада в менеджменті. Види та баланс влади. Форми влади керівника.
 80. Природа лідерства та його складові. Типологія лідерів.
 81. Теорії лідерства. Теорія підходу з позиції особистих якостей. Теорія поведінкового підходу. Теорія ситуаційного підходу.
 82. Групи та команди в організаціях. Типи груп та команд: функцій на група; неформальна група ; цільова група.
 83. Причини об’єднання людей у групи та команди: особисті зацікавлення; діяльність груп; мета групи; потреба належності; вигода. Стадії розвитку груп та команд.
 84. Характеристика груп та команд. Структура обов’язків. Норми поведінки. Згуртованість. Формальне та неформальне лідерство.
 85. Між особисті та між групові конфлікти. Природа конфліктів. Причини конфліктів.
 86. Керування конфліктами в організаціях. Контролювання конфліктів. Вирішення та обмеження конфліктів.
 87. Сутність відповідальності та етики у менеджменті.
 88. Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних законодавчих актів, інструкцій, норм, тощо. 
 89. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.
 90. Перевага та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення соціальної поведінки. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

 

Список літератури

Нормативна:

 1. Конституція України.
 2. Про підприємства в Україні: Закон України зі змін. та доповн. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24, 36; 1992. — № 17; 1992. — № 38, 39; 1993. — № 7, 11, 13, 17, 19, 24, 26, 27, 29; 1994. — № 3, 38; 1995. — № 13, 14.
 3. Про підприємництво: Закон України зі змін. та доповн. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14; 1992. — № 48, 51; 1993. — № 30; 1994. — № 3, 28, 40, 49; 1995. — № 7, 10, 14.
 4. Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 30.

 

Основна:
 1. Баєва О.В., Новальська Н.І., Ангелова В.І. Практичні аспекти менеджменту: Навч.-практ. посібник, К.: МАУП, 2006 .-Ч.1..- 170 с.
 2. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. ‑ 640с.
 3. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: Кол. монографія / О.В. Баєва, М.М. Білинська, Л.І. Жаліло та ін. / За ред. О.В. Баєвої, І.М. Солоненка — К.: МАУП, 2007.- 376 с.
 4. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук.ред. В.Яцура,Д.Олесневич.-Львів: Бак, 2001.- 624 с.
 5. Кузьмін О.Є, Мельник О.Г  Основи менеджменту:Підручник.- К.: “Академвидач”, 2003.-416 с.

10. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В.Антонюк, О.В.Баєва, Берестецька Л.М. та інші; За ред. О.В.Баєвої, Н.І.Фетісової. – Ч.1 – К.: МАУП, 2007. —  333 с.

11. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Баєва О.В,   Згалат-Лозинська Л.О.,  Сладкевич В.П., Фетісова Н.І. /За ред. О.В.Баєвої, Л.О.Згалат-Лозинської .- Ч.2– К.: МАУП, 2007. — 335 с.

12. Практикум з менеджменту: Навч. посіб./Баєва О.В., Новальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О., Лайко Г.П..-К.: МАУП, 2006.-Частина 2.-178 с.

13. Сладкевич В.П., Чернявский А.Д. Современный менеджмент ( в схемах): Опорный конспект лекций.-К.: МАУП, 2003.-152 с.

14. Хміль Ф.І. Основи менеджменту:Підручник.-К.: Академвидав, 2003.- 608 с.

 

Додаткова:

15. 7 нот менеджмента = Настольная книга руководителя / Под ред. В. Красновой, А. Привалова. — 5-е изд. — М.: Журнал Эксперт, 2001. — 656 с. — 65.290-2   С30

16. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя. — Учеб. пособие. — М.: Инфра-М, 2000. — 136 с. — 65.290-2 А67   А67

17. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. — Пер. с англ. — СПб: Питер, 1999. — 816 с. — 65.290-2 Б-75   Б-75

18. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. — К.: Основи, 2001. — 349 с. — 65.290-2   Б90  

19. Бусыгин А.В.  Эффективный менеджмент: Учебник. — М.: Финпресс, 2000. — 1056 с. —  65.290-2  Б92   Б92

20. Вершигора Е.Е.  Менеджмент: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 256 с. — 65.290-2   В37

21. Веснин В.Р.  Основы менеджмента: Учебник.— 2-е изд. — М.: Институт международного права и экономики, ТРИАДА, 1997. — 384 с. — 65.290-2   В38

22. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономистъ, 2008. — 670 с.

23. Галькович Р.С., Набоков В.И. Основы менеджмента. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 189 с. — 65.290-2 Г17

24. Герчикова И.Н. Менеджмент= Management: Учебник/ Герчикова И. Н. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 511 с.

25. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. — СПб.: Специальная література, 1999. — 700 с.

26. Дафт Ричард Л. Менеджмент= Management/ Дафт Ричард Л. — 6-е изд. — С.Пб.: Питер, 2008. — 864 с.

27. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: навч посіб. — К.: Знання, 2008. — 389 с.

28. Діденко В. М. Менеджмент: підруч./ Діденко В. М. — К.: Кондор, 2008. — 584 с.

29. Друкер П.Ф.  Задачи менеджмента в ХХІ веке. / Пер. с англ.: Уч. пос. — М.: Вильямс, 2000. — 272 с. — 65.290-2  Д76

30. Друкер П.Ф.  Практика менеджмента. / Пер. с анг.: Уч. пос. — М.: Вильямс, 2000. — 398 с. — 65.290-2   Д76

31. Друкер П.Ф. Эффективное управление. Экономическиие задачи и оптимальные решения. — М.: Фаир-Пресс, 1998. — 288 с.

32. Егоршин А. П. Основы менеджмента: учебник. — Н. Новгород: НИМБ, 2008. — 320 с.

33. Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в менеджменте.— М.: Воскресенье, ЗАО «Принт-Ателье», 1999. — 216 с. —65.290-2   З91

34. Кабушкин Н.И.  Основы менеджмента. — 4-е изд., — Минск: Новое знание, 2001. — 336 с. — 65.290-2   К12

35. Классики менеджмента = The IEBM Handbook of management Thinking: Энциклопедия / Пер. Ю.Н. Каптуревский. — Под ред. М. Корнера. — СПб.: Питер, 2001. — 1168 с. — 65.290-2я2   К47

36. Котляревский Ю.Л.  13 этюдов менеджмента. — К.: Финансист, 2000. — 174 с. — 65.290-2 К79

37. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Академический проект, 2000. — 352 с. — 65.290-2 К78

38. Кредісов А.І.  Історія вчень менеджменту: Підручник для вищих навч. закладів. — К.: Знання України, 2001. — 300 с. — 65.290-2  К79

39. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента. — СПб.: ИД «МиМ», 1998. — 192 с.

40. Мартыненко Н. М. Основы менеджмента.: учебник/ Мартыненко Н. М. — К.: Каравелла, 2008. — 496 с.

41. Менеджмент: навч. посіб./ [Мошек Г. Є., Поканєвич Ю. В., Соломко А. С. та ін.]. — К.: Кондор, 2009. — 392 с.

42. Менеджмент: підручник/ [Федоренко В.Г., Іткін О.Ф., Анін В.І. та ін]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. — К.: Алерта, 2008. — 652 с.

43. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента= Management. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2008. — 672 с.

44. Мошек Г.Є. Основи менеджменту. — К.: Київ. держ. торг.-екон.ун-т., — 1998. — 188 с.

45. Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Казмерчук Н.Г., Поканевич Ю.А. Сучасний менеджмент у питаннях та відповідях. — К.: Київ. держ. торг.-екон.ун-т., 1999.

46. Общий менеджмент. Дайджест учебного курса / Под ред. А.К. Казанцева. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 252 с. — 65.290-2 О-28   О-28

47. Олдкорн Р. Основы менеджмента / Предисл. Е.П. Голубков. — Пер. с 3-го англ. изд. — М.: Финпресс, 1999. — 320 с. — 65.290-2 О53   О53

48. Основы менеджмента.— Учеб. пособие: 2-е изд. — М.: Дашков и Ко, 2000. — 176 с. —65.290-2 О75   О75  

49. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов / Науч. ред. А.А. Радугин. — М.: Центр, 1997. — 432 с. — 65.290-2 О-75   О-75

50. Осовська Г.В., Осовський О. А. Основи менеджменту: підручн. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Кондор, 2008. — 664 с.

51. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учеб. пособие/ В.Л. Полукаров. — 2-е изд. перераб. — М.: КНОРУС, 2008. — 240 с.

52. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и К, 2008. — 556 с.

53. Современный менеджмент: теория и практика: Обзорная информация / Сост. В.И. Яровой; Под ред. Г.В. Щекина. — К.: МАУП, 1994. — 144 с.

Рубрика: Менеджмент: методические разработки | Оставить комментарий

Навчальна програма дисципліни „Менеджмент організацій у сфері охорони здоров’я” (для магістрів)

Підготовлено доцентом кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Л.О. Згалат-Лозинською

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту  (протокол №9 від “12” травня   2010 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління

 

 

 

 

 

 

 

 

Згалат-Лозинська Л.О. Навчальна програма дисципліни  „Менеджмент організацій у сфері  охорони здоров’я” (для магістрів). ― К.: МАУП, 2010. – 27 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни „Менеджмент організацій у сфері  охорони здоров’я”, вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, питання для самоконтролю,  список літератури.

©   Міжрегіональна  Академія

управління персоналом (МАУП),

2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни „Менеджмент організацій у сфері  охорони здоров’я” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю „Державне управління у сфері охорони здоров’я” професійного спрямування „Державне управління”.

Мета курсу: формування теоретичних основ сучасного управлінського мислення, а також умінь та навичок щодо управління організаціями у сфері охорони здоров’я та складовими внутрішнього середовища цих закладів, набуття практичних навичок та вмінь з технології управління медичними та фармацевтичними структурами.

Завдання вивчення курсу є теоретична підготовка студентів з питань:

—          сутності організацій у сфері охорони здоров’я, взаємозв’язку їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;

—          особливостей менеджменту на різних етапах життєвого циклу організацій охорони здоров’я;

—          специфіки управління різними видами закладів охорони здоров’я;

—          психологічних аспектів управлінської діяльності;

—          підвищення ефективності управління підприємствами;

—          стратегії розвитку організації та критеріїв їх вибору;

—          напрямків організаційного розвитку організацій охорони здоров’я;

—          створення та реєстрації підприємств різних організаційно – правових форм;

—          складання статутів, установчих договорів, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій;

—          розподілу праці, організації робочих місць, аналізу процесу роботи;

—          ефективного ділового спілкування з урахуванням психологічних особливостей партнерів;

—          розпорядчої діяльності, делегування та інструктування;

—          самовдосконалення, відповідно до вимог, які пред’являються до сучасного менеджера;

—          організації основних видів управлінської діяльності.

а також набуття практичних навичок та вмінь:

—          аналізу макро та мікро середовища медичного та фармацевтичного закладу;

—          аналізу та проектування організаційних структур медичних та фармацевтичних закладів різних організаційно-правових форм;

—          складання документів до ліцензування та акредитації медичних та фармацевтичних закладів;

—          організації та ведення діловодства в медичних установах;

—          організації контролю виконання документів;

—          обліку та планування підвищення кваліфікації лікарів, середнього медичного персоналу, провізорів та молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою;

—          складання штатного розпису лікувально-профілактичного закладу.

Семестровий контроль знань проводиться у формі екзамену. Екзамен з дисципліни  має за мету перевірку знань студентів з теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навичок самостійної роботи з навчальною і науковою літературою. Екзаменаційний  білет складається з двох теоретичних питань та  практичного ситуаційного чи аналітичного завдання.

Програма базується на вивчені таких базових нормативних дисциплін як  “Основи економічної теорії”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Основи менеджменту”, “Організація праці менеджера”, “Операційний менеджмент” і є узагальнюючою при вивчені дисциплін менеджерського циклу. Програма пов’язана з дисциплінами, які характеризують об’єкт управління та окремі його функції – економічні, фінансові, облікові та юридичні.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 „МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”

№ з/п Назва змістового модуля і теми
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
1. Характеристика і типи організацій у сфері охорони здоров’я
2. Правові основи функціонування закладів охорони здоров’я
3. Еволюція організацій
4. Ринкове середовище закладів охорони здоров’я
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
5. Системна модель управління організаціями
6. Організаційне проектування
7. Система функціонального менеджменту
8. Мотивація в менеджменті закладів охорони здоров’я
9. Контроль у системі менеджменту організацій у сфері охорони здоров’я
10. Прийняття рішень у менеджменті закладів охорони здоров’я
11. Управління організаційними комунікаціями закладів охорони здоров’я
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
12. Основні види господарської діяльності організацій у сфері охорони здоров’я. 
13. Особливості управління організаціями  різних видів. 
14. Управління об’єднаннями підприємств
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
15. Управління конкурентоспроможністю організації 
16. Оцінка ефективності управління організаціями  у сфері охорони здоров’я.

 

Разом  годин – 180 год.

 


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

„МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Тема1. Характеристика і типи організацій у сфері охорони здоров’я

Поняття організації. Сутність і основні риси формальної організації. Причини виникнення, принципи функціонування організацій.  Закони функціонування.

Сутність і основні риси діяльності організацій охорони здоров’я. Класифікація організацій у сфері охорони здоров’я. Поняття про лікувально-профілактичні заклади: лікарняні заклади; спеціалізовані лікарні (лікувально-профілактичні заклади особливого типу; диспансери; амбулаторно-поліклінічні заклади; заклади переливання крові, швидкої та екстреної медичної допомоги; санаторно-курортні заклади. Санітарно-профілактичні заклади. Заклади санітарної просвіти. Фармацевтичні (аптечні) заклади. Заклади медико-соціального захисту. Інші заклади системи охорони здоров’я.

Господарські товариства: товариства з обмеженою відповідальністю; товариства з додатковою відповідальністю; повні господарські товариства. Акціонерні товариства, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Об’єднання юридичних осіб. Асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, картелі, холдінги, фінансово – промислові групи. Мотиви об’єднання підприємств, та їх особливості.

Моделі організацій як об’єктів управління: механістичної, сформованої за принципом поділу праці та інші.

Основні тенденції становлення та розвитку вітчизняних організацій.

Література: [4, 12, 14, 15, 28, 37].

Тема 2. Правові основи функціонування закладів охорони здоров’я

 Правові засади діяльності підприємств в Україні. Господарський кодекс України: основні положення. Цивільний кодекс України: основні положення. Принципи, методи та функції державного регулювання організацій у сфері охорони здоров’я. Нормативно – правова регламентація та порядок заснування підприємств. Започаткування господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Порядок створення нового закладу охорони здоров’я. Визначення складу засновників та розробка засновницьких документів.

Порядок створення нового підприємства. Визначення складу засновників та розробка установчих документів для започаткування господарської діяльності з медичної практики: статут або установчий договір. Реєстрація господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами: зі створенням та без створення юридичної особи.

Ліцензування діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Ліцензування господарської діяльності з провадження медичної практики.

Нормативно-правова база акредитації закладів охорони здоров’я. Мета, задачі і технологія проведення ліцензування та акредитації в лікувально-профілактичних закладах. Експертиза по встановленню рівня можливостей лікувально-профілактичного закладу надавати медичну допомогу і послуги з гарантією якості кінцевого результату. Склад  і функції акредитаційної комісії. Програма проведення акредитації закладів охорони здоров’я: діапазон медичної допомоги та послуг з бажаним кінцевим результатом для кожного профілю, служби. Вимоги: до професіоналізму кадрів, оснащення, обладнання, володіння різними технологіями, рівень організації робочих місць і профільної служби в цілому. Перелік документів, які надаються закладом охорони здоров’я для акредитації.

Література: [1-10, 11, 22].

Тема 3. Еволюція організацій

Еволюція теоретичних концепцій організації. Механістична модель (Ф.Тейлор, А.Файоль, М. Вебер); природна організація (Т.Парсонс, Р.Мертон, А. Етционі); організація – община (Е.Мейо); соціотехнічна модель (А.Райс, Е. Тріст); інтеракціоністська (Ч. Бернард); кібернетична модель (С.Бір, Д.Форрестер, С.Янг); інституційна модель (Д.Норт); конфліктна модель (Р.Холл); органістична модель (Т.Бернс, Д.Сталкер);  процесна модель (А.Богданов); проблемна модель (В.Франчук): проблемна організація як складний соціальний організм, що розглядається як суб’єкт, що володіє здатністю виявляти і вирішувати свої проблеми; органістична модель.

Класична організаційна теорія. Теорія організаційної поведінки. Теорія інститутів та інституційних змін. Популяційно-екологічна еволюційна теорія.

Сучасна організаційна парадигма. Гносеологічній, кібернетичний, соціологічний аспекти. Передумови реалізації управління на основі бізнес-процесів. 

Еволюція організації. Життєвий цикл організації: основні етапи та їх особливості. Менеджмент на основних етапах життєвого циклу підприємства і головні цілі, основні завдання, особливості внутрішньо організаційних процесів, стилю керівництва.

Сутність, основні ознаки та джерела виникнення кризових ситуацій.  Загальні принципи управління в кризових ситуаціях. Практика здійснення реструктуризації та санації підприємств.

Зміни як об’єктивний процес перетворень та розвитку організацій.

Гнучкість організації: гнучкість процесу, гнучкість системи,  виробнича гнучкість. Економічні фактори, функціональні та структурні ознаки гнучкості.

Література: [15, 16,18].

Тема 4. Ринкове середовище закладів охорони здоров’я

Господарський механізм ринкової економіки. Поняття, функції та структура ринку. Необхідність ринку у сфері охорони здоров’я.

Організації як соціотехнічні системи відкритого типу. Фактори впливу на організацію. Внутрішнє середовище організації, його складові чинники:  місія, цілі, завдання, організаційна структура, технологія, персонал, ресурси.

Завдання організації. Формулювання завдань як напрямок роз­поділу повноважень та відповідальності  в організації.

Організація та зовнішнє середовище, його типи і характеристики. Фактори зовнішнього середовища організації прямого впливу: споживачі, постачальники, конкуренти, органи державної влади, інфраструктура, законодавчі акти, профспілки, партії, громадські організації, система економічних відносин у державі, організації – сусіди. Фактори зовнішнього середовища організації непрямого впливу: міжнародні  події, міжнародне оточення, науково-технічний прогрес, політична ситуація, соціально-культурні обставини, рівень техніки та технології, особливості міжнародних економічних відносин, стан економіки.

Економічні фактори як чинник справедливого розподілу та рівного доступу до медичних послуг. Соціально-культурні фактори: національні особливості та принципи самолікування. Вплив політичної стабільності на організації охорони здоров’я. Соціально-культурне середовище (відношення населення до підприємництва, оплати медичних послуг, здорового способу життя). Вплив громадських організацій на сферу охорони здоров’я.

Взаємозв’язок зовнішнього та внутрішнього середовища організації, їх вплив на особливості управління. Характеристика факторів зовнішнього середовища організації: взаємозалежність, складність, рухомість, динамічність, невизначеність, багатогранність факторів зовнішнього середовища.

Оцінка факторів зовнішнього середовища. Матриця SWOT-аналізу для визначення ринкових можливостей та загроз, сильних та слабких сторін організації. Структура матриці SWOT, ціль позиціонування в матриці, розробка стратегій організації.

Сутність та структура матриці можливостей та матриці погроз. Формування профілю середовища на основі оцінки важливості фактору, ступеню його впливу та спрямованості впливу.

SNN-підхід до аналізу внутрішніх ресурсів (сильна, нейт­ральна, слабка позиції).

PEST – аналіз як  інструмент, призначений для виявлення політичних (Policy), економічних (Economy), соціальних (Society) і технологічних (Technology) аспектів зовнішнього середовища, що можуть вплинути на стратегію компанії.

Література: [4, 7,13, 15, 38]

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Тема 5. Системна модель управління організаціями.

Системна методологія в менеджменті. Класифікація та властивості систем: неадитивність, емерджентність, синергічність, мультиплікативність, стійкість, адаптивність, централізованість, відособленість, сумісність, властивість „зворотних зв’язків”.

 Моделі підприємства як відкритої системи. Основні підсистеми в структурі підприємства і виробнича, фінансова, економічна і т. ін. Системне управління організацією як процес поєднання функціональною, процесного та ситуаційного підходів.

Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Функції управління: планування, організація, мотивація, контроль, регулювання як види управлінської діяльності. 

Механізм управління організаціями у сфері охорони здоров’я: мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Роль органів місцевої влади в процесі управління організаціями  охорони здоров’я.

Управлінські процедури: вибір варіанту дій; ціле визначення; інформаційне забезпечення; аналітична діяльність; реалізація рішення; зворотній зв’язок. Особливості процесу управління організаціями у сфері охорони здоров’я: безперервність; нерівномірність; циклічність; послідовність; мінливість; стійкість.

Література: [15, 21, 37, 38].

 

Тема 6. Організаційне проектування.

 

Сутність, завдання та основні принципи організаційного проектування (принципи сумісності елементів системи, лабілізації функцій і т. інше).

Ситуаційні чинники проектування організації. Елементи організаційного проектування: розподіл праці, департаментизація, комунікації, масштаб керованості, ієрархія менеджменту. Проектування робочих місць та приміщень.

Владні повноваження, обов’язки, відповідальність. Норма керованості. Координація діяльності, централізація та децентралізація. Процес делегування повноважень та відповідальності.

Департаменталізація: функціональна; продуктова; географічна; за процесами; за клієнтами. Команди з перехресними функціями. Взаємодія та взаємовплив структур організації.

Поняття організаційної структури управління. Принципи побудови: цілеспрямованість, взаємопов’язаність, розподіл праці, цілісність, адаптованість до умов зовнішнього середовища, ресурсна збалансованість, спеціалізація підрозділів.

Характеристика основних видів організаційних структур управління закладів охорони здоров’я. Лінійні і функціональні організаційні структури управління. Комбіновані структури управління: лінійно-функціональна; лінійно-штабна; Дивізіональна; матрична. Переваги та недоліки існуючих типів організаційний структур управління. Функціональний підхід до формування організаційних структур менеджменту. Цільовий підхід до формування організаційних структур.

Формування документів, що визначають повноваження структурних підрозділів організації. Складання положення про структурний підрозділ. Забезпечення координації робіт між структурними підрозділами. Структура посадової інструкції: загальні положення, функціональні обов’язки, права, відповідальність, умови роботи, сфера діяльності.

Література: [4, 7, 15, 20, 21, 23, 37-39, 46].

Тема 7. Система функціонального менеджменту

 

Системне узгодження цілей, стратегій, планів та економічного і функціо-нально – організаційного потенціалу організацій.

Основні складові функціонального управління: стратегічний, інноваційний, кадровий, фінансовий, операційний, інвестиційний, маркетинг – менеджмент організації.

Організація управління фінансами в установах системи охорони здоров’я різних організаційно-правових форм. Організація діяльності планово-економічного відділу, бухгалтерії.

Організація обліку та звітності установ охорони здоров’я.

Управління персоналом закладів охорони здоров’я. Поняття про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я. Лікарські посади у закладах охорони здоров’я. Провізорські  посади у закладах охорони здоров’я. Штатний розклад працівників закладу охорони здоров’я. Посадові обов’язки працівників закладів охорони здоров’я. Підвищення кваліфікації та атестація лікарів і середніх медичних працівників, провізорів та фармацевтичних працівників.  Кваліфікаційні вимоги до суб’єктів господарювання, що  здійснюють медичну практику.

Функціональне забезпечення маркетингової діяльності медичних та фармацевтичних фірм. Організація маркетингового дослідження ринку.   Формування маркетингової, цінової, збутової політики організацій у сфері охорони здоров’я. Представництва фармацевтичних підприємств – важливий суб’єкт міжнародного ринку.

Управління якістю медичної допомоги.

Операційний менеджмент закладів охорони здоров’я. Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню. Організація первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Організація профілактики та реабілітації пацієнтів. Організація стаціонарної допомоги населенню. Організація вузькоспеціалізованої допомоги населенню (хірургічної, кардіологічної тощо). Особливості організації лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню, працюючим на промислових підприємствах, потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС, населенню літнього віку, дитячому населенню.  Організація швидкої та невідкладної медичної допомоги. Вплив виконання зазначених функцій на формування організаційної структури організацій у сфері охорони здоров’я.

Література: [15, 24, 30, 32, 33, 35, 38, 45]

Тема 8. Мотивація в менеджменті закладів охорони здоров’я

Сутність мотивації, її зв’язок з іншими функціями управління: плануванням, організацією. Види мотивації: матеріальна, організаційна, моральна. Еволюція управління мотивацією.

Формування мотиваційного механізму управління поведінкою персоналу підприємства. Особливості управління мотивацією персоналу вітчизняних організацій.

Мотивація і результативність діяльності персоналу та підприємства.

Мотиваційні засоби менеджера. Оплата праці, як основний чинник мотивування продуктивності праці. Сучасні системи та форми стимулювання праці. Методи соціального впливу та морального стимулювання.

Заробітна плата працівників закладів охорони здоров¢я. Визначення посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров¢я. Оплата праці керівників  закладів охорони здоров¢я , їх заступників та керівників структурних підрозділів. Оплата праці лікарів. Оплата праці за тарифними ставками та окладами працівників аптечних закладів.

Підвищення посадових окладів: за наявності кваліфікаційної категорії; за оперативне втручання; за диплом з відзнакою; за керування санітарним транспортом; у зв¢язку зі шкідливими та важкими умовами праці; за підвищену складність та напруженість робіт.

Доплати: за суміщення професій або виконання обов¢язків відсутнього працівника; за розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт. Доплати керівникам закладів охорони здоров¢я за роботу за основною лікарською спеціальністю. Доплати за роботу в нічні години. Доплати за науковий ступінь.

Надбавки: за безперервний стаж роботи; за почесні звання; за знання та використання в роботі іноземної мови тощо. Обчислення стажу безперервної роботи, що дає право на отримання надбавок. Порядок встановлення надбавок.

Оплата праці за чергування вдома та в стаціонарі. Оплата праці працівників закладів з зубопротезування.

Преміювання працівників закладів охорони здоров¢я та надання матеріальної допомоги. Соціальні виплати.

Література: [9, 14-16, 20, 29, 31, 38].

 

Тема 9. Контроль у системі менеджменту організацій у сфері охорони здоров’я

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи організації контролю. Класифікація управлінського контролю: за часом проведення, за способом організації, спрямованістю. Суб’єкти та об’єкти контролю. Відповідальність за контроль.

Типи контролю: за часом здійснення, способом організації, спрямованістю, сферою; рівнем. Контроль фінансовий, адміністративний, технологічний, кадровий, маркетинговий.

Рівні операційного контролю: попередній контроль; поточний контроль; підсумковий контроль.

Етапи процесу контролю: затвердження стандартів; оцінка виконання; порівняння показників виконання за стандартами; провадження коректив.

Методи документального і фактичного контролю та заходи щодо підвищення його ефективності.

Контроль ефективності та якості надання медичних послуг. Стандартизація медичної допомоги. Види стандартів: стандарти на ресурси охорони здоров’я; стандарти організації медичних служб та закладів охорони здоров’я; технологічні стандарти; стандарти програм медичної допомоги; комплексні стандарти. Моніторинг за дотриманням державних соціальних нормативів у закладах охорони здоров’я.

Загальна характеристика методик визначення показників якості лікування. Сутність загальної оцінки якості медичної допомоги. Основні характеристики якості медичної допомоги. Ступені контролю якості медичної допомоги. Позавідомчий контроль якості медичної допомоги. Внутрішній (відомчий) контроль якості медичної допомоги. Експертна оцінка якості медичної допомоги. Показники, що характеризують об’єм діяльності та використання ресурсів у загальній лікарській практиці. Окремі методики оцінки якості медичної допомоги. Методика визначення рівня якості лікування. Складові частини моделі кінцевих результатів. Відбір показників для оцінки ефективності та недоліків у діяльності закладів охорони здоров’я. Методика визначення коефіцієнта досягнення результату. Методика визначення інтегрального коефіцієнта інтенсивності. Інтерпретація значень показників рівня медичної допомоги. Методологічні підходи до відбору показників, які доцільно застосовувати для оцінки якості медичних послуг. Контроль якості фармацевтичних препаратів, засобів. Метрологічний контроль медичної техніки.

Санітарно-епідеміологічний контроль. Контроль стану трудової та виконавської дисципліни. Форми контролю виконання завдань  науково-дослідної  роботи в клініках НДІ.

Рекомендації щодо здійснення ефективного контролю.

Література: [6, 8, 10, 20, 21, 36, 38].

Тема 10. Прийняття рішень у менеджменті закладів охорони здоров’я

Сутність та класифікація управлінських рішень.

Процес прийняття рішень, основні підходи: раціональна та інтуїтивна технологія. Етапи раціонального ухвалення управлінського рішення: виявлення та визначення ситуації, що потребує вирішення; визначення варіантів; оцінка варіантів; вибір оптимального варіанта; впровадження обраного варіанта; оцінка результатів.

Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір альтернативи, реалізація, контроль.

Структурно-рівневий принцип організації процесу прийняття управлінських рішень. Функціональна організація процесу прийняття рішення. Урахування закономірностей організаційної і функціональної орга­нізації процесу прийняття рішень.

Технологія прийняття управлінських рішень як характеристика діяльності керівника і апа­рату управління. Управлінське рішення як варіант, формула впливу керуючої системи на керовану,  фіксований управлінський акт, виражений у письмовій та усній формах і реалізований для розв’язання проблемної ситуації.

Методи прийняття управлінських рішень в закладах охорони здоров’я. Індивідуальне та групове ухвалення рішення в організаціях охорони здоров’я. Форми групового ухвалення рішення.

Методи економічного і соціально-психологічного обґрунтування управлінських рішень.

Принципи, що впливають на розробку і реалізацію прийнятих управлінських рішень: принцип норма­тивного використання ресурсів, раціональності інформаційного забезпечення управління, економії часу (визначає своєчасність управлінських рішень, оперативність і ритмічність про­цесу прийняття рішення), інтенсифікації (повного використан­ня ресурсів, скорочення їх витрат і раціоналізації величини їх запасів); інтеграції процесу прийняття рішень у межах технології управління і загального функціонування системи управління.

Чинники, що впливають на процес прийняття управлінських рішень: особисті якості, стиль поведінки менеджера, стан зовнішнього і внутрішнього середовища прийняття рішення, обсяг інформаційного забезпечення, взаємозалежність управлінських рішень, можливість застосування сучасних технічних засобів. Ухвалення рішень за умов визначеності; невизначеності, в умовах ризику.

Література: [17-20, 26, 38].

Тема 11. Управління організаційними комунікаціями закладів охорони здоров’я

 

Сутність і роль організаційних комунікацій в управлінні.

Управлінська інформація: типи та вимоги до неї. Інформаційні канали і мережі: первині і вторинні, комунікаційні бар’єри. Організаційні форми комунікації.

Особливості надходження, утворення і використання інформації на різних рівнях менеджменту.

Нормативні акти управління: статут, положення (регламент) про господарюючі суб’єкти та їх підрозділи, посадові інструкції, норми та нормативи витрат матеріалів, праці, стандарти.

Індивідуальні акти управління: накази, постанови, розпорядження, циркуляри, вказівки, резолюції. Сутність, правила складання і оформлення  наказів, розпоряджень, службових записок. Носії, операції та процедури оброблення інформації в процесі менеджменту. Системи інформаційного забезпечення менеджменту організацій у сфері охорони здоров’я.

Проведення координаційних заходів за участю керівництва. Наради, засідання, збори, зустрічі як ефективні способи вирішення управлінських задач. Схема обміну інформацією в процесі проведення зборів та нарад. Види нарад: диктаторські, автократичні, сегрегативні, дискусійні, вільні, змішані. Класифікація нарад за змістом рішень: пов’язані з розробкою, підготовкою, прийняттям рішень; організацією їх виконання; контролем їх виконання; для підведення підсумків та оцінки виконаної роботи; з метою обміну інформацією. Фактори, що підвищують ефективність проведення нарад. Підготовка, організація, правила проведення нарад, засідань, зборів.

Організація прийому відвідувачів. Види прийомів: співробітників зі службових питань, прийом представників інших  організацій, в т.ч. делегацій, сторонніх громадян та співробітників з особистих питань.

Проведення переговорів.

Література: [13, 14, 20, 25, 38].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Тема 12. Основні види господарської діяльності організацій у сфері охорони здоров’я

Поняття, види та класифікація юридичних осіб. Сутність та особливості організаційно-правових форм господарювання юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами: державні та муніципальні заклади охорони здоров’я.

Виробнича діяльність: сутність виробничої підприємницької діяльності і основні завдання. Загальні вимоги до приміщень для виробництва лікарських засобів. Вимоги до виробничих зон. Вимоги до складських зон. Вимоги до зон контролю якості. Загальні вимоги до допоміжних зон: адміністративні та побутові приміщення аптечних складів. Спеціальні вимоги до стерильного виробництва.

Суб’єкти здійснення підприємницької діяльності в сфері оптової та роздрібної торгівлі: оптові бази, торгові склади, магазини і т. ін. Комерційні операції. Посередницькі операції: мета посередництва, види та функції посередників.

Діяльність підприємств у сфері надання фінансових послуг та медичного страхування. Об’єкти діяльності, функції фінансово – кредитних установ. Основні види страхування.

Література: [21, 22, 27, 28].

Тема 13. Особливості управління організаціями  різних видів

 

Організації, що надають первинну медико-санітарну допомогу. Роль амбулаторно-поліклінічних закладів в системі охорони здоров’я. Структура і управління амбулаторно-поліклінічною службою міста. Медамбулаторія (структура, штати, управління, функції, завдання). Поліклініка (структура, штати, управління, функції, завдання). Основні структурні підрозділи поліклініки та координація їх роботи. Реєстратура. Дільничний принцип роботи. Відділення дільничних лікарів-терапевтів (штати, управління, організація роботи, основні задачі, функціональні обов’язки  працівників). Відділення вузьких спеціалістів (штати, управління, основні задачі, функціональні обов’язки працівників). Діагностичне відділення (штати, управління, основні задачі, функціональні обов’язки працівників). Відділення профілактики. Відділення реабілітації. Стоматологічне відділення (структура, штати, задачі). Денний стаціонар поліклініки (організація роботи, задачі).  Допоміжні служби ( бухгалтерія, господарський підрозділ ).

Дитяча поліклініка (структура, штати, управління).Організація роботи дитячої поліклініки (дільничний принцип, профілактична робота в дитячих колективах, диспансеризація дітей).

Жіноча консультація (структура, завдання).Організація первинної акушерсько-гінекологічної допомоги працюючим та непрацюючим жінкам. Показники діяльності жіночих консультацій.

Амбулаторно-поліклінічні заклади відомств, підприємств, установ, навчальних закладів. Структура, штати, управління, особливості фінансування. Функції та задачі.

Особливості надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Організація роботи станції швидкої допомоги та відділень невідкладної допомоги. Структура, управління, функції. Організація роботи бригад швидкої допомоги.

Організації, що надають вторинну та третинну медичну допомогу. Роль міських лікарень, консультативних поліклінік, диспансерів, кафедральних клінік, НДІ та вузькоспеціалізованих медичних центрів в наданні вторинної та третинної медико-санітарної допомоги. Організація вторинної медичної допомоги  в міській лікарні: терапевтичне, хірургічне, неврологічне, травматологічне, дитяче, пологове, гінекологічне відділення (штати, управління, функції, задачі, показники діяльності). Організація вторинної та третинної медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях та лікарнях (офтальмологічні, кардіологічні, туберкульозні, інфекційні т.ін.); диспансерах, типи диспансерів, організація роботи, управління, задачі.

Організація третинної медичної допомоги в клініках НДІ, кафедральних клініках та вузькоспеціалізованих медичних центрах. Організація роботи. Основні види третинної медичної допомоги. Зв’язок закладів, які надають третинну медичну допомогу з первинною ланкою системи охорони здоров’я.

Організація та управління індивідуальним, сімейним, приватним, малим, державним, спільним, орендним підприємствами. Переваги та недоліки підприємств різних форм власності.

Організація та управління акціонерним товариством, товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю, повним та командитним товариством, кооперативом. Концесія: принципи концесійної діяльності.

Література:[12, 17, 18, 20-23, 30, 45].

Тема 14. Управління об’єднаннями підприємств

Форми та мотиви об’єднання організацій та підприємств.

Загальні особливості відзнаки господарських об’єднань. Управління асоціацією, корпорацією, консорціумом, концерном, холдінговою компанією, промислово – фінансовою групою, об’єднанням на основі угоди франчайзингу,  трестом, синдикатом: структура, функції, цілі. Порівняльний аналіз організаційних форм інтеграції.

Глобалізація міжнародного бізнесу: дочірня та асоційована компанія.  Організація діяльності представництв організацій у сфері охорони здоров’я.

Сучасні підприємства: сутність, цілі, відмінності, переваги.

Література: [20, 23]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Тема 15. Управління конкурентоспроможністю організації

Зміст та види конкуренції. Основні ознаки вільної конкуренції. Розвиток конкуренції на ринку медичних послуг. Стан конкуренції в медичному і фармацевтичному бізнесі.

Економічна сутність і роль конкурентоспроможності в розвитку організації.

Міжгалузева та міжнародна конкуренція. Склад та зміст національного та міжнародного конкурентного середовища та його вплив на процес проведення змін в організації.

Поняття конкурентних стратегій підприємства. Виявлення та оцінка стратегій конкурентів. Фактори успіху у конкурентній боротьбі.

Державне регулювання конкуренції. Система державного антимонопольного регулювання.  Підприємницька таємниця та конкуренція.

Література: [13, 15, 40, 42].

Тема 16. Оцінка ефективності управління організаціями  у сфері охорони здоров’я

Економічна сутність та роль ефективності в розвитку організації. Ефективність менеджменту організації, критерії та методи її оцінювання. Оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів організацій.

Критерії оцінки результативності медичної допомоги. Модель кінцевих результатів (МКР) діяльності лікувально-профілактичного закладу. Визначення показників результативності, показників дефектів, нормативних значень показників. Шкала оцінки виконання діагностичних заходів, оцінки діагнозу, оцінки лікувально-оздоровчих заходів, оцінки стану пацієнта після закінчення лікування та реабілітації.

Ефективність використання ліжкового фонду.

Аналіз „витрати – результативність” (СЕА). Аналіз „витрати – вигода” (СВА). Аналіз типу „витра­ти – корисність” (Cost-utility analysis – CUA).

Аналіз рентабельності надання медичних послуг комерційних організацій у сфері  охорони здоров’я.

Кількісні показники ефективності системи менеджменту організації: фінансові витрати на управління (обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 грн. витрат на управління; обсяг прибутку, що припадає на 1 грн. витрат на управління; коефіцієнт співвідношення темпів зміни  загального результату господарювання і темпів зміни витрат на управління, частка заробітної плати працівників апарату управління у собівартості продукції (послуг) і темпи зміни цього показника) та показники економії живої і уречевле­ної праці апарату управління (частка працівників апарату управління у загальній кількості промислово-виробничого персоналу організації і темп зміни цього показника, рівень продуктивності праці з розрахунку на одного працівника апарату управління і темпи зміни цього показника, скорочення тривалості виконання управлінських процедур та непродуктивних витрат часу працівників апарату управління.

Якісні показники ефективності системи менеджменту організації: рівень керованості, коефіцієнт раціональ­ності структури, ступінь централізації управлінських функцій, співвідношен­ня кількості лінійного та функціонально­го персоналу, ступінь формалізації праці менеджерів, коефіцієнт цілеспрямова­ності структури управління, коефіцієнт повноти охоплення функцій управління, коефіцієнт дублювання функцій, коефіцієнт глибини спеціалізації управлінських робіт, коефіцієнт надійності структури управління.

Взаємозв’язок факторів, що впливають на кінцеві показники: розміру підприємства, цілей та функцій, організації праці, техніки та технології, ступені адаптованості.

Оцінка ефективності роботи функціональних підрозділів апарату управління та заходів по вдосконаленню менеджменту організації.

Література: [15, 21, 30, 39, 47].

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті у процесі вивчення курсу „Менеджмент організацій у сфері  охорони здоров’я”, сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матері­алами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях.

Зміст роботи має відповідати плану і розкривати тему.

Варіант контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи
А, Б, В 1 П, Р,С 6
Г, Д, Є 2 Т,У,Ф 7
Ж, 3, І 3 Х, Ц, Ч 8
Й, К, Л 4 Ш, Щ 9
М, Н, О 5 Ю, Я 10

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі управління персоналом та медичного менеджменту відповідно до графіку консультацій та за телефоном 490-95-25.

Загальні вимоги. Структура контрольної роботи така: титульний лист, вступ, питання, що висвітлює зміст проблеми, висновки, список використаної літератури. Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту (комп’ютерний набір ‑ 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням сторінок, вступ та висновки, які повинні відображати власне ставлення студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповіді на питання без розриву сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а також список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. При потребі оформляються додатки.

Оцінювання виконання завдання. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни „Менеджмент організацій у сфері  охорони здоров’я”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями конкретного закладу охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки.

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі, параметри:

—   ґрунтовність відповіді на поставлені питання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;

—   розуміння категорії навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;

—   уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні документи медичної установи);

—   оформлення роботи (структура, заголовки, посилання тощо).

Варіанти контрольних робіт

Варіант  1

 1. Охарактеризуйте організаційно-правові форми організацій у сфері охорони здоров’я в Україні.
 2. Основні складові функціонального управління. Управління якістю надання медичних послуг.
 3. Для формулювання стратегії проведіть PEST- аналіз фармацевтичної компанії „Артеріум”, яка займається виробництвом та продажем лікарських засобів.

 

Варіант  2

 1. Сутність та особливості організаційно-правових форм господарювання юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики.
 2. Життєвий цикл організації: основні етапи та їх особливості.
 3. Розробіть посадову інструкцію одного зі спеціалістів апарату управління організацій у сфері охорони здоров’я в Україні.

 

Варіант  3

 1. Сутність і основні риси діяльності організацій охорони здоров’я. Класифікація організацій у сфері охорони здоров’я.
 2. Нормативно-правова база акредитації закладів охорони здоров’я.
 3. Розробіть схему відділу маркетингу представництва фармацевтичного підприємства, визначте його місце в системі управління,  основні завдання.

 

Варіант  4

 1. Системний підхід до управління організацією.
 2. Охарактеризуйте особливості мотивації в менеджменті закладів охорони здоров’я.
 3. Побудуйте організаційну структуру управління стаціонару та покажіть на схемі зв’язки між її елементами. Визначте сферу відповідальності працівників апарату управління.

 

Варіант  5

 1. Особливості організації амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню.
 2. Організація управління персоналом  організацій у сфері охорони здоров’я в Україні.
 3. Розробіть пропозиції по створенню системи стимулювання працівників організацій у сфері охорони здоров’я в Україні.

 

Варіант  6

 1. Охарактеризуйте фактори зовнішнього середовища некомерційної медичної організації.
 2. Проектування організаційної структури управління організацій у сфері охорони здоров’я в Україні.
 3. На підприємстві збільшилась плинність персоналу, що негативно впливає на ефективність праці. В ролі менеджера розробіть перелік дій по стабілізації плинності персоналу.

 

Варіант 7

 1. Проведення координаційних заходів за участю керівництва.
 2. Показники ефективності діяльності організацій у сфері охорони здоров’я.
 3. Побудуйте організаційну структуру управління районної поліклініки міста та покажіть на схемі зв’язки між її елементами. Визначте сферу відповідальності працівників апарату управління.

 

Варіант 8

 1. Сутність та особливості виробничої діяльності в сфері охорони здоров’я
 2. Організація роботи дитячої поліклініки.
 3. Розробіть матрицю SWOT для аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації для медичного центру.

 

Варіант  9

 1. Продемонструйте взаємозв’язок зовнішнього та внутрішнього середовища організацій у сфері охорони здоров’я.
 2. Характеристика методик визначення показників якості медичної допомоги.
 3. Розробіть положення про один з основних функціональних підрозділів поліклініки. Положення про функціональний підрозділ має включати наступні складові:
 • Загальні положення
 • Основна мета та завдання
 • Основні функції
 • Управління підрозділом
 • Зв’язки підрозділу з іншими службами та підрозділами
 • Права підрозділу
 • Відповідальність підрозділу
 • Ліквідація та реорганізація підрозділу..

 

Варіант 10

 1. Організація роботи станції швидкої допомоги та відділень невідкладної допомоги.
 2. Мотиваційний менеджмент у системі організації.
 3. Розробіть посадову інструкцію одного зі спеціалістів апарату управління організації у сфері охорони здоров’я.

 

Питання для самоконтролю
 1. Сутність і властивості організації як об’єкта управління.
 2. Організаційно-правові форми підприємств у сфері охорони здоров’я.
 3. Сутність та основні риси  діяльності організацій охорони здоров’я
 4. Некомерційні заклади охорони здоров’я
 5. Комерційні заклади охорони здоров’я
 6. Класифікація закладів охорони здоров’я за сферою діяльності
 7. Класифікація закладів охорони здоров’я за організаційно-правовою формою діяльності
 8. Системний підхід до управління організацією.
 9. Характеристика факторів зовнішнього середовища організацій у сфері охорони здоров’я.

10. Внутрішнє середовище організації.

11. Ліцензування діяльності з медичної практики: сутність та порядок здійснення.

12. Акредитація закладів охорони здоров’я як форма державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги

13. Система кваліфікаційних вимог до медичного та управлінського персоналу лікувально-профілактичних закладів

14. Система кваліфікаційних вимог до фармацевтичних кадрів

15. Етико-правові засади медичного втручання.

16. Сутність, роль і порядок проектування організаційної структури управління.

17. Елементи проектування організаційної структури управління.

18. Типи і особливості бюрократичних структур управління.

19. Типи і особливості адаптивних структур управління.

20. Принципи управління організацією.

21. Методи управління організацією.

22. Система управління персоналом організації.

23. Формування і розвиток персоналу організацій у сфері охорони здоров’я.

24. Оцінка і атестація персоналу організацій у сфері охорони здоров’я.

25. Управління матеріально-технічним постачанням і збутом на підприємстві.

26. Оперативне управління виробництвом надання медичних послуг.

27. Сутність, роль і завдання інноваційного менеджменту організації.

28. Сутність, роль і зміст управління маркетингом в організації.

29. Організація маркетингової діяльності на підприємстві.

30. Контроль маркетингової діяльності фармацевтичних організації.

31. Планування розвитку діяльності організації.

32. Зміст і особливості процесу прийняття організаційних рішень.

33. Методи прийняття управлінських рішень.

34. Сутність, роль і види управлінської інформації в організаціях у сфері охорони здоров’я.

35. Управління інформаційними системами закладів охорони здоров’я.

36. Мотиваційний менеджмент у системі організації.

37. Методи мотиваційного менеджменту організацій у сфері охорони здоров’я.

38. Управління колективами на різних стадіях розвитку організації.

39. Сутність, роль та складові організаційної культури.

40. Сутність, роль і складові конкурентоспроможності організації.

41. Управління якістю продукції (послуг).

42. Управління продуктивністю в організації.

43. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту організацій у сфері охорони здоров’я.

44. Показники ефективності діяльності організацій у сфері охорони здоров’я.

45. Проблеми менеджменту організацій в Україні.

46. Перелічіть основні закони, що регулюють діяльність організацій у сфері охорони здоров’я в Україні.

47. Сутність, цілі та основні принципи приватизації. Методи та способи приватизації.

48. Послідовність здійснення основних заходів щодо заснування організацій у сфері охорони здоров’я.

49. Розробка установчих документів, статуту, установчого договору.

50. Державне регулювання діяльності організацій у сфері охорони здоров’я.

51. Сутнісно – змістовна характеристика ринкового середовища діяльності вітчизняних організацій у сфері охорони здоров’я.

52. Організація як соціально – економічна та виробнича система високого рівня складності.

53. Організація у сфері охорони здоров’я як відкрита система.

54. Основні підсистеми підприємства: виробнича, технологічна, технічна, просторова, інформаційна, соціальна (кадрова), управлінська, фінансово – економічна. Загальна характеристика.

55. Сутність та складові системи функціонального менеджменту.

56. Поясніть основні підходи щодо раціоналізації процесу проектування організації. Які чинники впливають на результати проектування?

57. Принципи департаментизації у сучасних організаціях адаптивного типу.

58. Які закономірності та особливості внутрішніх складових організації треба враховувати проектуючи робочі місця та службові приміщення при виробництві лікарських засобів?

59. В чому полягають наслідки відносного перебільшення та зменшення масштабу керованості?

60. Наведіть приклади централізації та децентралізації влади та повноважень в організації.

61. Лінійні та штабні повноваження.

62. Ієрархія менеджменту в сучасних умовах господарювання.

63. Горизонтальний розподіл праці та координація діяльності в організації.

64. Методологічні основи обґрунтування множинних цілей діяльності підприємства.

65. Вимоги щодо формування системи цілей.

66. Соціальні проблеми управління організаціями у сфері охорони здоров’я.

67. Методи управління сучасними організаціями у сфері охорони здоров’я.

68. Технологія прийняття управлінських рішень. 

69. Наради, засідання, збори, зустрічі як ефективні способи вирішення управлінських задач.

70. Системи інформаційного забезпечення менеджменту організацій у сфері охорони здоров’я.

71. Нормативні акти управління організаціями у сфері охорони здоров’я.

72. Індивідуальні акти управління.

73. Комунікаційні бар’єри: класифікація та методи подолання.

74. Поняття контролю та його місце в системі управління.

75. Санітарно-епідеміологічний контроль діяльності організацій у сфері охорони здоров’я.

76. Сутність та особливості  виробництва лікарських засобів. Загальні вимоги до приміщень для виробництва лікарських засобів.

77. Діяльність підприємств у сфері надання фінансових послуг та медичного страхування.

78. Основні структурні підрозділи поліклініки та координація їх роботи.

79. Організація первинної акушерсько-гінекологічної допомоги

80. Особливості надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини

81. Організація роботи станції швидкої допомоги та відділень невідкладної допомоги

82. Організація вторинної медичної допомоги  в міській лікарні

83. Зв’язок закладів, які надають третинну медичну допомогу з первинною ланкою системи охорони здоров’я.

84. Організація діяльності представництв організацій у сфері охорони здоров’я.

85. Мотивація і результативність діяльності персоналу та підприємства.

86. Особливості організації лікувально-профілактичної допомоги працюючим на промислових підприємствах.

87. Особливості організації лікувально-профілактичної допомоги потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС.

88. Особливості організації лікувально-профілактичної допомоги населенню літнього віку.

89. Особливості організації лікувально-профілактичної допомоги  дитячому населенню.  

90. Організація швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Теми для рефератів
 1. Менеджмент як необхідний компонент успіху організації.
 2. Еволюція пріоритетів у розвитку менеджменту.
 3. Організація маркетингового управління діяльністю організацій у сфері охорони здоров’я.
 4. Організація управління з використання інформаційних технологій.
 5. Вдосконалення маркетингу послуг організацій у сфері охорони здоров’я.
 6. Підвищення ефективності управління економічним розвитком підприємства.
 7. Організаційно – економічний механізм функціонування організації (на прикладі промислового підприємства).
 8. Стратегічне управління в системі менеджменту організацій.
 9. Стратегічний аналіз становища організації у сфері охорони здоров’я.

10. Формування сучасних підходів щодо визначення стратегічного управління.

11. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації та формування  місії.

12. Формування інноваційної та інвестиційної стратегій організацій у сфері охорони здоров’я.

13. Аналіз конкурентного становища організації.

14. Організаційне проектування: методи та чинники, що впливають на вибір типу організаційної структури управління.

15. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в організації.

16. Організація робочого часу та робочого місця менеджера на основі використання інформаційних технологій.

17. Виробнича інфраструктура підприємства, її значення та складові.

18. Управління матеріальними ресурсами та виробничими запасами.

19. Розвиток соціально – психологічних методів управління виробництвом в умовах становлення ринкових відносин.

20. Управління конкурентоспроможністю продукції (робіт, послуг).

21. Державне регулювання діяльності організацій в Україні.

22. Управління організаційними комунікаціями (на прикладі окремого підприємства).

23. Управління мотивацією персоналу організацій у сфері охорони здоров’я.

24. Управління організаційними конфліктами.

25. Влада і вплив у діяльності менеджера.

26. Управління організаційною культурою.

27. Методичні підходи щодо визначення ефективності управління в організації.

28. Якість надання медичних послуг: поняття, значення і фактори забезпечення якості.

29. Основні вимоги щодо якостей сучасного менеджера.

30. Функції та методи менеджменту організацій у сфері охорони здоров’я. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

А. Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1996. ‑ № 30. ‑ С. 141.
 2. Господарський кодекс України. — ВВР України. —  2003. —  №18 – 22.
 3. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. зі змінами та доповненнями станом на 01 березня 2005.
 4. Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992 року // ВВР України. -1993 р. — №4. ст. 19.
 5. Закон України № 1775-III. „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”  від 1 червня 2000 р.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» № 765 від 15 липня 1997 р.
 7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я” від 23.02.2000 р. № 33. 
 8. Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів” № 20 від 20.01.2001 р.
 9. Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” від 06.04.2001 р. № 161/137. 

10. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємни­цтва та Міністерством охорони здоров’я України  № 38/63 від 16 лютого 2001 р. (зі змінами) „Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики”.

 

Б. Основна література:

11. Баєва О.В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.]. — К.: ВД «Персонал», 2009. — 336 с.

12.  Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 640 с.

13. Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное изд.- К.:РИА “Тріумф”, 2001.- 368 с.

14. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Менеджмент і маркетинг у фармації. – К. : Медицина, 2008. – 750с.

15. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р., Мельник О.Г. Менеджмент у фармації. – Вінниця : НОВА КНИГА,2005. – 559с.

16. Мельник А. Ф., Васіна А. Ю., Кривокульська Н. М. Менеджмент державних установ і організацій: навч. посіб./ За ред. Мельник А. Ф. — К.: Професіонал, 2008. — 464 с.

17. Менеджмент: навч.посіб. для студ.вищ.навч.закл. за ред. Г.В. Фокіна, М.Ф. Головатого, О.В. Антонюка, В.П. Сладкевича – К.: МАУП, 2007. – 816 с.

18. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій. — Навч. посібник. — К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. — 392 с.

19. Ситник Й. С. Менеджмент організацій: навч. посіб./ Ситник Й. С. — Львів-К.: Тріада плюс — Алерта, 2008. — 456 с.

20. Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Сучасний менеджмент організацій: Навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл. – К.: МАУП, 2007. – 488 с.

21. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / під заг. ред. Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- 680 с.

22. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: За ред. О.В.Баєвої та І.М.Солоненка.-К.:МАУП, 2007 .-376 с.

В. Додаткова література:

23. Балабанов И. Т. Новые формы организации предприятия. — Л.: Лениздат, 1991.

24. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс.– К.: Ника Центр Эльга, 2001.

25. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Гардарики, 1996.

26. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.

27. Гиріна О.М. Сімейна медицина: Підручник; У 3 кн. – Кн.1. Організаційні основи сімейної медицини / О.М. Гиріна, П.В. Грішило, Т.Г. Лемзякова та ін.; За ред. чл..-кор. АМН України, проф.. В.Ф. Москаленка, проф. О.М. Гиріної. – К.: Медицина, 2007. – 392с.

28. Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравоохранения. — К., 1994.

29. Занюк С. Психология мотивации. — К.: Эльга – Н; Ника – Центр, 2001.

30. Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент / Под ред А.А. Чухно. – Симферополь: Таврида, 2001. — 340 с.

31. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб; Издательство «Питер», 2000.

32. Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Организация управления персона­лом на предприятии. — М.: Изд-во ГАУ, 1994.

33. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/ Пер. с англ. – СПб: «Питер», 1999.            

34. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посіб.  – К.: «Кондор». – 2003.

35. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000.

36. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1993.

37. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. 3.П. Ру­мянцевой, Н.А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 1996.

38. Мескон М.X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.М.: Дело, 1992.

39. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: підруч. — К.: Кондор, 2009. — 680 с.

40. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преи­мущества стран: Пер. с англ. — М : Междунар. отношения, 1993.

41. Портер М. Стратегія конкуренції: Пер. с англ. — К.: Основи, 1997.

42. Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організацій: підруч. для студ./ Сладкевич В. П. — К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. — 496 с.

43. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. — К.: МАУП, 2001.

44. Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. – 3-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2003.

45. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Пошнева. — М.: ИНФРА-М, 1999.

46. Чернявский А.Д. Организация управления. — К.: МАУП, 1998.

47. Шутов М.М. Економіка та менеджмент охорони здоров’я: регіональний аспект / Навч. посібник. – Харків, 2000. – 365 с.


 

ЗМІСТ

 

                                                                                                                                 стр.

Пояснювальна записка                                                                                    3

Тематичний план вивчення дисципліни                                                          5

Зміст дисципліни                                                                                             6

Вказівки до виконання контрольної роботи                                                  11

Питання для самоконтролю                                                                            15

Список літератури                                                                                           17

Рубрика: Медицинский менеджмент | Оставить комментарий

Навчальна програма дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ”

Підготовлено: докт.біол.наук, проф. О.В.Баєвою 

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту 

(Протокол № 6  від  17 січня     2011 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 Навчальна програма дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ” ― К.: МАУП, 2011. –  19 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, а також список літератури.

©   Міжрегіональна  Академія

управління персоналом (МАУП),

2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

                      Навчальна програма дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ”розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент і адміністрування”, професійне спрямування Медичний та фармацевтичний менеджмент. Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ” до опанування студентами знань з курсів «Типові патологічні процеси», «Екологія з основами гігієни», вона передує вивченню інших профілюючих навчальних дисциплін, таких як  “Технологія надання медичних послуг”, «Організація терапевтичної допомоги», «Організація акушерсько-гінекологічної допомоги. Організація роботи пологових будинків», «Санітарно-епідеміологічне забезпечення роботи лікувально-профілактичних закладів», “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.  

        Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу,  завдання та рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.

         Мета курсу: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з управління та організації охорони здоров’я в Україні та інших країнах світу.

            Студенти повинні знати:

 1. Сутність категорій “управління”, “менеджмент”, “підприємництво”.
 2. Історію розвитку менеджменту, управління та організації охорони здоров¢я
 3. Загальні принципи організації та управління в галузі охорони здоров¢я
 4. Основні позиції організації —  як об¢єкта управління
 5. Структуру і функції лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні закладів
 6. Обіг та суб¢єкти забезпечення лікарських засобів

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

 

„ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ) ”

 

Назва змістового модулю та теми
Змістовий модуль 1.  Загальні принципи управління та організації охорони здоров¢я
Тема 1 .  Менеджмент : сутність, задачі, рівні управління
Тема 2. Основні засади підготовки фахівців з медичного та фармацевтичного менеджменту
Тема 3 Історія розвитку менеджменту, управління таорганізації охорони здоров¢я
Тема 4 Загальні принципи організації та управління вгалузі охорони здоров¢я
Тема 5 Організації як об¢єкти управління
Змістовий модуль 2 Заклади охорони здоров¢я: структура і функції
Тема 6. Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: структура і функції
Тема 7. Лікарські засоби: обіг та суб¢єкти забезпечення

 

Разом годин:
ЗМІСТ

 дисципліни

„ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ) ”

 

Змістовий модуль 1.  Загальні принципи управління та організації охорони здоров¢я

Тема 1 .  Менеджмент : сутність, задачі, рівні управління

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій “управління” та “менеджмент”. Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. 

Інструменти менеджменту: ієрархія; організаційна культура; ринок. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах: Північноамериканська модель менеджменту; західноєвропейська модель менеджменту; японська модель менеджменту. Концептуальні моделі сучасного менеджменту.

Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні.

Література: [1,3,4,10,11]

Тема 2 Основні засади підготовки фахівців з медичного та фармацевтичного менеджменту

Загальні тенденції підготовки менеджерів в охороні здоров¢я в Україні та різних країнах світу. Структура навчального плану підготовки медичних та фармацевтичних менеджерів.  Професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр та магістр з медичного  та фармацевтичного менеджменту. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки менеджерів охорони здоров¢я: виробничі функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти бакалавр та магістр з медичного та фармацевтичного менеджменту.

Література: [1,2,4,10,11,15]

Тема 3. Історія розвитку менеджменту, управління та організації охорони здоров¢я

Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: Школа наукового управління; класична школа управління; школа людських стосунків; школа виробничої демократії; школа поведінкових наук. Особливості сучасної фази розвитку науки менеджменту.

Концепції сучасної науки менеджменту: процесний підхід;  системний підхід; ситуативний підхід.

Зародження та розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні. Напрями наукового формування вітчизняної моделі менеджменту.

         Управління медичною практикою в Стародавньому світі: Месопотамія; Стародавня Індія; Стародавній Китай; Персія; Стародавня Греція. Принципи медичної практики, запроваджені Гіппократом. Основні положення медичної етики, викладені в “Клятві Гіппократа”. Розвиток управління медичною практикою в післягіпократовський період.

      Вклад український лікарів та політичних діячів у розвиток медичної справи: Ю.Дрогобич (1450-1494 рр.); митрополит Петро Могила (1596-1647).

Система управління охороною здоров’я в Українській народній республіці (1917-1921 рр).

     Історія радянської  системи охорони здоров’я.

     Історія управління охороною здоров’я  України у період переходу до ринкових відносин.

     Історія виникнення фармації. Народна медицина. Розвиток фармації в античному світі. Фармація у середні віки: вплив на розвиток фармації Салернської школи. Вплив на розвиток фармації Парацельса. Розвиток фармації у нові та новітні часи.

      Розвиток фармації в Київській Русі. Аптекарська справа в Україні у ХIY- початок ХХ сторіччя. Розвиток фармації в Україні у період переходу до ринкових відносин.

Література: [1-4,10,12,14,16]

 

Тема 4. Загальні принципи організації та управління в галузі охорони здоров¢я

          Основні поняття та принципи охорони здоров’я. Міжнародні норми , стандарти, правові акти Організації Об`єднаних націй, Ради Європи, Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я, Міжнародної Організації праці, які пов`язані  з розробкою принципів фінансування та організації галузі охорони здоров`я. Ринкова модель охорони здоров`я. Соціальна модель охорони здоров`я: Система Беверіджа, система Бісмарка, система Семашко. Суспільно-приватна модель: організації охорони здоров`я.   Системи фінансування галузі охорони здоров`я: приватне фінансування; фінансування з суспільних фондів; фінансування з суспільних та приватних фондів. Поняття про суспільні та приватні страхові фонди.

            Основи організації охорони здоров¢я в Україні. Система охорони здоров` я України. Обсяги та якість діяльності галузі охорони здоров`я України. Поняття про рівні медико-санітарної допомоги. Гарантований рівень медичної допомоги. Якість та стандарти медичної допомоги.  Основи організації лікувально-профілактичної допомоги населенню. Загальні принципи медичної та фармацевтичної діяльності.

Література: [1,4,11,13,15]

Тема 5. Організації як об¢єкти управління

Поняття організації. Сутність і основні риси формальної організації. Причини виникнення, принципи функціонування організацій. Складові категорії “організація”.

Внутрішнє  середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. Зовнішнє середовище організації. Оцінка факторів зовнішнього середовища.

Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. Класифікація виробничо-господарських організацій. Підприємство – виробничо-правова форма виробничо-господарської організації. Види і статус підприємств в Україні.

         Теорія організації та управління системою охорони здоров’я. Заклад охорони здоров’я, як відкрита система. Основні підсистеми. Елементи зовнішнього середовища установ охорони здоров’я. Фактори прямого та непрямого впливу.

      Елементи внутрішнього середовища: взаємозв’язок між ними.       Особливості організації і функціонування установ охорони здоров’я різних організаційно-правових форм.  Специфіка закладів охорони здоров’я як об’єктів управління

Література: [1,3,4,10,11,14,17]

Змістовий модуль  2 Заклади охорони здоров¢я: структура і функції

Тема 6. Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: структура і функції 

      Лікувально-профілактичні заклади як суб’єкти системи  медичної допомоги.  Обласна лікарня: структура і функції.  Заклади охорони здоров’я з надання первинної  лікувально-профілактичної допомоги . Заклади охорони здоров’я з надання спеціалізованої медичної допомоги .   Заклади охорони здоров’я з надання медичної та соціальної допомоги.   Заклади охорони здоров’я  з надання невідкладної медичної допомоги.   Санаторно-курортні заклади.  Санітарно-профілактичні заклади.

Література: [1,3,4,10,14,16]

Тема 7. Лікарські засоби: обіг та суб¢єкти забезпечення

 Загальні поняття про лікарські засоби.   Загальні поняття про обіг лікарських засобів.  Суб’єкти системи  забезпечення лікарськими засобами.   Підприємства — виробники лікарських засобів.  Фірми з оптової торгівлі лікарськими засобами.  Фірми з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Література: [1,3,4,7, 9,11]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ

            Контрольна робота  виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент і адміністрування” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

       Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань з  навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів.

     З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі Адміністративного та медичного менеджменту  відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-24.

Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. табл.)

Перша літера прізвища студента

№ варіанта контрольної роботи

А,Б,

1
В,Г, 2
Д,Е,Є, 3
Ж,З,І,Ї,Й, 4
К,Л, 5
М,Н, 6
О,П, 7
Р, С, 8
Ф,Х,Ц 9
Ч,Ш,Щ,Ю,Я 10

 

      Оцінювання виконання завдань.  Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності (Медичний та фармацевтичний менеджмент) ”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями  правового  регулювання  в сфері охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

     Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації ( або реальні документи медичної установи);
 • оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання, тощо).

Правила оформлення звіту про виконання індивідуального семестрового завдання

Звіт про виконання індивідуального семестрового завдання повинен мати вигляд  аналітичного реферату.

Після ознайомлення з темою індивідуального семестрового завдання складається його попередній план. Як правило, робота складається з ІV розділів: вступу; основної частини; висновків та списку літератури.

Кількість розділів в семестровому завданні необмежена і залежить від теми та характеру висвітлення питання.

Індивідуально обрану тему та її план необхідно детально погодити з професором чи доцентом, що викладає дану навчальну дисципліну.

Для складання плану індивідуальної семестрової роботи необхідне систематичне і ретельне вивчення літератури: монографій; журнальних статей; збірників; матеріалів симпозіумів та наукових конференцій.

Всі використані у семестровій роботі літературні джерела систематизуються в список літератури, що складає ІV розділ. Нижче подані зразки посилань на різні літературні джерела.

Посилання на монографію (наукова праця, що присвячена вивченню однієї теми).

А: Монографії, що мають від 1 до 3 авторів:

Войтенко В.П. Смертність і тривалість життя: аналіз та прогноз. – К.: Здоров’я, 1990. – 173 с.

Б: Монографії, що мають 4 і більше авторів:

Структура наследственной патологии //Л.П. Назаренко , О.А. Острецов, Лисицин З.Т., Хакимова О.В. /Под ред. Б.Е. Тимофеева. – М.: Медицина, 1993. – 264 с.

Посилання на збірник наукових праць: (посилання робиться на складову частину збірника: розділ чи главу, що мають окремих авторів).

Шандала М.Г., Звиняцковский Л.И. Комплексное влияние природных и антропогенных факторов окружающей среды на здоровье населения //Медико-географическое районирование и прогнозирование здоровья популяции. – Новосибирск: Наука, 1981. – с. 31-47.

Посилання на журнальні статті:

—         на вітчизняні або російські журнали

Тонкова Р.В., Чернюк Т.Л., Голубева Л.Г. Здоровье и развитие детей /Педиатрия. – 1989. — №9. – с. 30-34.

Посилання на перекладні видання

Фолков Б., Нил Э. Кровообращение: Перевод с англ. – М.: Мир, 1976. – 392 с.

Посилання на багатотомні видання

—         Теоретическая медицина и педиатрическая практика. В 13 т. /АМН СССР. Ин-т педиатрии. – М., 1980. — Т.12. — 312 с.

—         Физиология человека: Пер. с англ.: В 4 т./ Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. — М.: Мир, 1986. — Т.3: Кровь. Кровообращение. Дыхание. — 287 с.

Посилання на довідники та словники:

—         авторське видання:

Биохимический справочник /Сост. Н.Е. Кучеренко, Р.П. Виноградова. – 1-е изд. – К.: Вища школа, 1979. – 304 с.

— Видання групи авторів під редакцією:

Аллергология: Словарь-справочник/ Отв. ред. Н.М.Бережная. — К.: Наукова думка, 1986. — 445 с.

Посилання на енциклопедії:

Конлев Б.В., Салищев В.Э. Кровопускание// БМЭ. – 3-е изд. – М., 1980. – Т.12. – С.86-87.

Список літератури наводиться в алфавітному порядку мовою даного видання.

У вступі, що повинен бути коротким та лаконічним (1-1,5 стор.), як правило, розкривається актуальність даної проблеми для  управління у сфері охорони здоров¢я. Можна наводити окремі історичні відомості, якщо вони підкреслюють багаторічну актуальність теми.

Основна частина роботи повинна включати декілька розділів. В разі необхідності їх можна розбивати на підрозділи, що повинно бути відображено у плані роботи. Викладення матеріалу в основній частині семестрової роботи повинно бути цілісним та послідовним. При розкритті теми не слід обмежуватись простим переліком літературних джерел та вкладених у них даних досліджень. За найбільш принциповими моментами необхідно зробити узагальнення, відобразити своє ставлення до того чи іншого положення.

Якщо в літературі існує кілька протилежних думок із того чи іншого питання, потрібно проаналізувати позитивні та негативні особливості кожного напрямку. Під час написання семестрової роботи потрібно також підкреслювати відсутність достатніх відомостей або розробок з обраної тематики.

При написанні основної частини семестрового завдання необхідно робити посилання на літературні джерела, матеріали, окремі результати, ідеї, висновки яких були використані при висвітленні питання.

Посилання на літературні джерела в тексті семестрової роботи слід зазначати у квадратних дужках із зазначенням номеру за Списком використаної літератури.

Висновок індивідуальної семестрової роботи, як правило, становить 0,5 – 1 сторінки, проте виділяється в окрему главу і має велику вагу при остаточній оцінці роботи.

У висновку робиться короткий аналіз викладеного у попередніх главах матеріалу та обґрунтовується необхідність подальшого вивчення проблеми, вказується на шляхи розвитку питання.

Семестрову індивідуальну роботу друкують машинописним способом, за допомогою комп’ютера або пишуть “від руки” українською мовою.

Текст повинен бути оформлений на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 2 міжрядкових інтервали до 30 рядків на сторінці.

Обсяг семестрової роботи повинен становити 20 — 25 сторінок.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Знаки, що відсутні на машинці, вписуються від руки чорними чорнилами (туш, паста, фломастер, ін.).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

№варіанту Тема дослідження
1
 1. Портрет сучасного українського менеджера в галузі охорони здоров¢я.
 2. Лікувально-профілактичний заклад як об’єкт управління.

 

2
 1. Вплив ринку на діяльність менеджера в галузі охорони здоров¢я.

Санітарно-профілактичний заклад як об’єкт управління.

3 1. Особливості менеджменту при провадженні медичної практики. 2. Аптека як об’єкт управління.
4 1. Видатні організатори охорони здоров¢я України.2. Фармацевтична фабрика як об’єкт управління. 
5 1. Сучасні принципи розвитку  менеджменту в Україні.2. Санітарно-профілактичні заклади.
6 1. Загальні принципи медичної етики та деонтології.2. Санаторно-курортні заклади.
7 1. Загальні принципи фармацевтичної етики.2. Заклади охорони здоров’я  з надання невідкладної медичної допомоги.
8 1. Права лікаря та пацієнта.2. Заклади охорони здоров’я з надання медичної та соціальної допомоги.
9 1. Підготовка лікарів в країнах Європейської співдружності.2. Заклади охорони здоров’я з надання первинної лікувально профілактичної допомоги.
10 1. Міжнародний досвід підготовки фармацевтичних кадрів.2. Заклади охорони здоров’я з надання спеціалізованої медичної допомоги.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій “управління” та “менеджмент”.
 2. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.
 3. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки.
 4. Інструменти менеджменту: ієрархія; організаційна культура; ринок.
 5. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність.
 6. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах.
 7.  Північноамериканська модель менеджменту.
 8. Західноєвропейська модель менеджменту.
 9. Японська модель менеджменту.

10. Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні.

11. Загальні тенденції підготовки менеджерів в охороні здоров¢я в Україні та різних країнах світу.

12.  Структура навчального плану підготовки медичних та фармацевтичних менеджерів. 

13. Професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр та магістр з медичного  та фармацевтичного менеджменту.

14. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки менеджерів охорони здоров¢я.

15. Виробничі функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти бакалавр та магістр з медичного та фармацевтичного менеджменту.

16. Класичні теорії менеджменту:

17.  Концепції сучасної науки менеджменту: процесний підхід;  системний підхід; ситуативний підхід.

18. Зародження та розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні.

19. Напрями наукового формування вітчизняної моделі менеджменту.

20. Управління медичною практикою в Стародавньому світі.

21.  Розвиток управління медичною практикою в післягіпократовський період.

 1. 22.       Вклад український лікарів та політичних діячів у розвиток медичної справи
 2. 23.   Історія радянської  системи охорони здоров’я.
 3. 24.    Історія управління охороною здоров’я  України у період переходу до ринкових відносин.
 4. 25.      Розвиток фармації в античному світі.

26. Фармація у середні віки

27. . Розвиток фармації у нові та новітні часи.

28.  Розвиток фармації в Київській Русі.

29. Аптекарська справа в Україні у ХIY- початок ХХ сторіччя.

30. Розвиток фармації в Україні у період переходу до ринкових відносин.

31. Основні поняття та принципи охорони здоров’я.

32. Міжнародні норми , стандарти, правові акти Організації Об`єднаних націй, Ради Європи, Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я, Міжнародної Організації праці, які пов`язані  з розробкою принципів фінансування та організації галузі охорони здоров`я.

33. Ринкова модель охорони здоров`я.

34. Соціальна модель охорони здоров`я: Система Беверіджа, система Бісмарка, система Семашко.

35. Суспільно-приватна модель: організації охорони здоров`я.  

36. Системи фінансування галузі охорони здоров`я: приватне фінансування; фінансування з суспільних фондів; фінансування з суспільних та приватних фондів.

37. Поняття про суспільні та приватні страхові фонди.

38. Основи організації охорони здоров¢я в Україні.

39. Рівні медико-санітарної допомоги. Гарантований рівень медичної допомоги.

40. Якість та стандарти медичної допомоги. 

41.  Внутрішнє  середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних.

42. Зовнішнє середовище організації. Оцінка факторів зовнішнього середовища.

43. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. Класифікація виробничо-господарських організацій.

44. Підприємство – виробничо-правова форма виробничо-господарської організації. Види і статус підприємств в Україні.

45. Заклад охорони здоров’я, як відкрита система.  Елементи зовнішнього середовища установ охорони здоров’я. Фактори прямого та непрямого впливу.

 1. 46.      Специфіка закладів охорони здоров’я як об’єктів управління

47.  Лікувально-профілактичні заклади як суб’єкти системи  медичної допомоги. 

48. Обласна лікарня: структура і функції. 

49. Заклади охорони здоров’я з надання первинної  лікувально-профілактичної допомоги .

50. Заклади охорони здоров’я з надання спеціалізованої медичної допомоги .  

51. Заклади охорони здоров’я з надання медичної та соціальної допомоги.  

52. Заклади охорони здоров’я  з надання невідкладної медичної допомоги.  

53. Санаторно-курортні заклади. 

54. Санітарно-профілактичні заклади.

55.  Загальні поняття про лікарські засоби. 

56.  Загальні поняття про обіг лікарських засобів. 

57. Суб’єкти системи  забезпечення лікарськими засобами.

 1. 58.   Підприємства — виробники лікарських засобів.

59.  Фірми з оптової торгівлі лікарськими засобами.

60.  Фірми з роздрібної торгівлі лікарськими засобами

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Баєва О.В. Менеджмент організацій: Медичний та фармацевтичний менеджмент/О.В.Баєва.-К.:ДП «Вид.дім «Персонал», 2009.-336 с.
 2. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров¢я: Навч. посібник.-К.:ЦУЛ, 2008.-640 с.
 3. Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти: Навч. Посіб./ Л.Жаліло, І.  Солоненко, Б.Волос та ін.; Кер. Авт.кол. Л.Жаліло.-К.: Вид-во УАДУ, 2001.-144 с.

Додаткова література:

 1. Баєва О.В. Основи менеджменту охорони здоров’я: Навч.-метод.посібник.- К.: МАУП, 2007.-328 с.
 2. Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное изд.- К.:РИА “Тріумф”, 2001.- 368 с.
 3. Богаченко П.В., Иванов В.В. Медицинский менеджмент.-М.: Инфра-М.-2007.-256 с.
 4. Габуева Л.А., Щепин О.П. Организация и экономика предпринимательской деяльности в здравоохранении.- М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2006.- 432 с.
 5. Галкин В.В. Медицинский бизнес .- М.: КноРус, 2007.-272 с.
 6. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.- 312 с.
 7. Двойников С.И. Менеджмент в сестринском деле.-М.:Феникс, 2007.- 512 с.
 8. Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравоохранения. — К., 1994.
 9. Менеджмент в охороні здоров’я : Структура та поведінка організацій охорони здоров’я / За ред. С.Шортела та А.Калюжного.- К.: Основи, 1998.-560 с.
 10. Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні : генезис, проблеми та шляхи реформування.-К.: Вид-во УАДУ, 2001.-360 с.
 11. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / під заг. ред. Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- 680 с.
 12. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: За ред .О.В.Баєвої та І.М.Солоненка.-К.:МАУП, 2007 .-376 с.
 13. Шишкин С.В., Шевський В.И. Реформирование первичной медицинской помощи. Препятствия и перспективы.- М.: Інститут экономики переходного периода, 2006.- 82 с.
 14. Янченко В.М., Касумова М.К., Мчедлидзе Т.Ш. Управление медицинским бізнесом: Система управления стоматологической  организацией.-СПб: ООО  «МЕДИ издательство», 2005.- 272
Рубрика: Медицинский менеджмент | Оставить комментарий

Навчальна програма дисципліни «Державне та регіональне управління» (для бакалаврів)

 

Підготовлено доцентом кафедри адміністративного та медичного менеджменту  УРІМБ Бойко Світланою Станіславівною

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту (Протокол №6 від 17 січня 2011 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойко С.С. Навчальна програма дисципліни «Державне та регіональне управління» (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2010.- 22 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тема­тичний план, зміст дисципліни «Державне та регіональне управління», питання для самоконтролю, варіанти конт­рольних робіт, а також список літератури.

©       Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП),

2011

                                     ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основна мета нового етапу адміністративної реформи полягає у створенні ефективної системи державного управління, яка б відповідала стандартам демократичної правової держави з соціально орієнтованою ринковою економікою, а також у розмежуванні і збалансуванні повноважень та відповідальності різ­них рівнів влади й регіонального управління у сфері надання дер­жавних і громадських послуг.

Цим визначається актуальність, теоретична і практична значу­щість навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління».

Мета навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» — сформувати у майбутніх менеджерів правове мис­лення, а також знання:

 • сутності і соціальної цінності державної влади як дійового за­собу авторитарної організації спільної діяльності людей та їх колективів в умовах громадянського суспільства;
 • державного управління як процесу реалізації державної влади, її динаміки та змісту;
 • механізму державного управління, його основних елементів (суб’єктів, об’єктів, функцій);
 • проблем централізації та децентралізації державного управ­ління в сучасних умовах;
 • сутності та соціальної цінності регіонального управління як демократичної форми децентралізації державно-владних пов­новажень та однією з основ конституційного ладу України;
 • концептуальних і конституційно-правових основ регіонального управління, його основних інститутів: системи; право­вої, організаційної, матеріально-фінансової, територіальної основ; органів і посадових осіб регіонального управління; га­рантій та відповідальності регіонального управління, його органів і посадових осіб та ін.;
 • сучасних проблем розвитку та взаємодії державного та регіонального управ­ління ;
 • проблем становлення та розвитку регіонального самовряду­вання в Україні.

Результати вивчення дисципліни сприятимуть формуванню сучасного економічного мислення, виробленню навичок у застосуванні форм і методів державного та регіонального управління у майбутній практичній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 дисципліни

«ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

Назва змістового модуля та теми
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вчення про загальні положення державного управління 

 

Тема 1. Концептуальні та конституційні основи державного управління.бюджет
Тема 2. Механізм державного управління.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Вчення про загальні положення регіонального управління
Тема 3. Концептуальні та конституційні положення регіонального самоврядування.
Тема 4. Система регіонального самоврядування, її елементна характеристика.
Тема 5. Правові засади регіонального  самоврядування.
Тема 6. Організаційна основа  регіонального самоврядування.
Тема 7.  Матеріально – фінансова основа регіонального самоврядування.
Тема 8. Територіальна основа регіонального самоврядування.
Тема 9. Гарантії та відповідальність регіонального самоврядування, його органів і посадових осіб.   
Тема 10. Автономна Республіка Крим як форма регіонального самоврядування.
Тема 11. Регіональне самоврядування і «урядова вертикаль». Муніципальний рух в Україні.ссвітовому рівні
Разом годин: 108

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вчення про загальні положення державного управління

Тема 1. Концептуальні та конституційні основи державного управління 

Управління як соціальне явище. Влада і управління. Влада як су­спільна функція, дійовий засіб авторитарної організації спільної ді­яльності людей та їх колективів. Відносини влади (владовідносини). Суб’єкти й об’єкти влади. Основні функції суб’єкта влади. Примус та авторитет — необхідні ознаки будь-якої влади. Управління як процес реалізації влади, її динаміка і зміст. Самоврядування (само­управління) як одна з форм здійснення влади.

Державна влада, її генезис і роль в умовах побудови громадянсь­кого суспільства. Державне управління як процес здійснення дер­жавної влади. Особливості державного управління в умовах розпо­ділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Державне управління як процес реалізації функцій законодавчої, виконавчої та судової влади. Державне управління як процес здійснення виконавчої   влади.   Особливості   конституційної   моделі   державного управління в Україні.

Література [6; 14-22; 28; 31; 34-37; 45; 50; 53]

 

Тема 2. Механізм державного управління 

Поняття механізму державного управління: структурно-організа­ційний і структурно-функціональний підходи. Елементи державного управління: суб’єкти, об’єкти, функції державного управління.

Органи державного управління: поняття, система, класифікація, основні елементи правового статусу. Функції державного управлін­ня: об’єктні, матеріальні та процесуальні.

Проблеми централізації та децентралізації в державному управ­лінні. Основні форми децентралізації: демократична й адміністрати­вна. Місцеве самоврядування як демократична форма децентраліза­ції виконавчої влади на рівень територіальних громад і органів  регіонального самоврядування.

Література [8; 14-22; 28; 31; 34-37; 45; 50; 53]

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Вчення про загальні положення регіонального самоврядування

 

Тема 3. Концептуальні та конституційні основи регіонального самоврядування 

Регіональне самоврядування як основа конституційного ладу, осно­воположний принцип організації публічної влади на місцях у демо­кратичній правовій державі. Регіональне самоврядування як форма са­моорганізації жителів сіл, селищ, міст і територіальних одиниць се­реднього і регіонального рівнів. Регіональне самоврядування як гаран­товане державою право і реальна здатність територіальних громад (територіальних спільнот громадян) самостійно вирішувати питання місцевого значення. Основні принципи регіонального самоврядування. Принципи правової, організаційної та матеріально-фінансової са­мостійності (автономії) регіонального самоврядування. Особливості конституційної мо­делі регіонального самоврядування в Україні.

Наука про регіональне самоврядування. Регіональне самоврядування як форма децентралізації виконавчої влади. Регіональне самоврядування як специфічна форма народовладдя, процес здійснення так званої муніципальної влади. Сучасні концепції регіонального самоврядування, їх вплив на практику державотворення в Україні. Державницька концепція. Громадська концепція. Концепція муніципального дуа­лізму. Інші концепції. Становлення регіонального самоврядування в Україні: пошук варіантів, конституційна модель, її науково-кри­тична оцінка.

Література [1-5; 24; 26; 40-44; 46-49; 51; 54]

 

Тема 4. Система регіонального самоврядування, її елементна характеристика

Поняття системи  регіонального самоврядування, її особливості в Україні.

Територіальна громада — первинний суб’єкт регіонального самовря­дування, основний носій його функцій і повноважень. Види терито­ріальних громад, порядок їх об’єднання та роз’єднання. Проблеми оптимізації територіальних громад.

Органи та посадові особи регіонального самоврядування. Сільські, селищні, міські ради — органи місцевого самоврядування, що пред­ставляють відповідні територіальні громади і здійснюють від їх іме­ні та в їх інтересах функції і повноваження регіонального самоврядуван­ня. Районні, обласні ради — органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Виконавчі комітети. Відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчий апарат районної, обласної ради.

Сільський, селищний, міський голова — головна посадова особа територіальної громади, керівник виконавчого комітету, головую­чий на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради.

Органи самоорганізації населення в системі  регіонального самовря­дування.

Особливості системи регіонального самоврядування у містах з ра­йонним поділом, Києві та Севастополі.

Форми добровільного об’єднання органів регіонального самовряду­вання.

Література [1-5; 24; 26; 40-44; 46-49; 51; 54]

 

Тема 5. Правові засади  регіонального управління

Особливості правового статусу територіальної громади. Прин­цип пріоритету повноважень територіальної громади. Виключні пов­новаження територіальної громади, проблеми їх законодавчого ре­гулювання. Статути територіальних громад, проблеми становлення та розвитку статутного права в Україні.

Повноваження сільської, селищної, міської ради, особливості їх правового регулювання. Внутрішньо-організаційні повноваження та пов­новаження щодо безпосереднього вирішення питань місцевого зна­чення. Особливості правового статусу районних у містах рад, а та­кож Київської та Севастопольської міських рад.

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Власні (самоврядні) та делеговані повноваження. Особливості повноважень органів самоорганізації населення. Інститут делегу­вання повноважень у системі регіонального самоврядування.

Особливості правового статусу районних та обласних рад. Ви­ключні повноваження районних, обласних рад. Повноваження ра­йонних, обласних рад, делеговані ними районним, обласним адміні­страціям.

Сільський, селищний, міський голова, особливості його правово­го статусу.

Стан і проблеми розвитку законодавства про регіональне самовряду­вання.

Література [1-6; 9-13; 16; 26; 43; 46; 48]

 

Тема 6. Організаційна основа регіонального самоврядування

Основні форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади. Місцеві вибори. Місцеві референдуми. Дорадчі опитуван­ня. Місцеві ініціативи. Публічні слухання.

Організація роботи сільських, селищних, міських, районних у мі­стах, районних, обласних рад, шляхи її вдосконалення. Сесія — ос­новна форма роботи представницького органу регіонального самовря­дування, порядок її скликання та проведення. Постійні комісії ради, їх основні функції, повноваження, форми роботи, юридична сила рішень. Організація роботи депутатів ради у виборчих округах і ра­ді. Депутатські фракції та депутатські групи. Гарантії депутатської діяльності. Повноваження сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради з організації робо­ти представницького органу регіонального самоврядування.

Виконавчий комітет, порядок його формування та організації роботи. Президії (колегії) районних, обласних рад, виконавчий апа­рат цих рад, порядок організації їх роботи.

Акти місцевих рад та їх виконавчих комітетів, порядок їх прий­няття та організація виконання.

Література [1-6; 9-13; 16; 26; 43; 46; 48]

 

Тема 7. Матеріально-фінансова основа регіонального самоврядування

Комунальна власність, її суб’єкти, об’єкти, соціально-економічна природа, правовий режим. Повноваження територіальних громад та органів регіонального самоврядування щодо володіння, користування і розпорядження комунальною власністю. Право власності. Право господарського відання. Право оперативного управління об’єктами комунальної власності. Система місцевих фінансів. Місцеві бюджети, особливості їх при­буткової та видаткової частин. Місцеві податки і збори. Позабю­джетні, валютні й інші цільові фонди. Комунальний кредит.

Проблеми зростання матеріально-фінансової автономії регіонального самоврядування.

Література [1-6; 26; 38: 39; 43; 46; 48]

 

 

Тема 8. Територіальна основа регіонального самоврядування

Принцип повсюдності регіонального самоврядування. Місцеве і ре­гіональне самоврядування. Проблеми оптимізації територіальних громад і адміністративно-територіального устрою України. Проб­леми становлення і розвитку регіонального самоврядування в кон­тексті концепцій конституційної та адміністративної реформ, регіо­нальної політики України.

Література [1 -6; 25; 51]

 

 

 

Тема 9. Гарантії та відповідальність регіонального  самоврядування, його органів і посадових осіб

Гарантії регіонального самоврядування. Обов’язковість актів і за­конних вимог органів і посадових осіб регіонального самоврядування. Право регіонального самоврядування, його органів і посадових осіб на звернення до суду для захисту своїх прав та інтересів.

Відповідальність органів і посадових осіб регіонального самовряду­вання перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами. Дострокове припинення повноважень ради. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, місь­кого голови, голови районної у місті, районної та обласної ради. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації насе­лення.

Література [1-6; 26; 43: 46; 48]

 

Тема 10. Автономна Республіка Крим як форма регіонального самоврядування

Федералізація, регіоналізація, автономізація, муніципалізація: за­гальне й особливе. Автономізація регіонів — демократична форма децентралізації державної влади в унітарній демократичній право­вій державі. Основні ознаки Автономної Республіки Крим як тери­торіальної автономії, однієї з форм регіонального самоврядування. Європейська Хартія регіонального самоврядування.

Органи влади Автономної Республіки Крим, особливості їх при­роди як органів регіонального самоврядування. Особливості здійс­нення державного управління та місцевого самоврядування в Авто­номній Республіці Крим.

Література [1; 2; 7; 33]

 

 

Тема 11. Місцеве самоврядування та «урядова вертикаль»

Світові типи організації публічної влади на місцях: англосак­сонський (класичний), континентальний, радянський та ін. Особли­вості правового статусу місцевих державних адміністрацій: район­них і обласних, Київської та Севастопольської міських.

Дуалізм публічної влади на місцях, шляхи його подолання. Про­блеми розмежування функцій і повноважень органів місцевого са­моврядування та місцевих державних адміністрацій у контексті кон­цепцій адміністративної реформи та регіональної політики.

Література [1-5; 8; 14-18; 29; 52; 55]

Тема 12. Муніципальний рух в Україні і на світовому рівні

Система міжнародних муніципальних організацій. Конгрес міс­цевих і регіональних влад Європи, його функції та структура.

Система вітчизняних муніципальних організацій, особливості їх функцій, повноважень і форм діяльності.

Фонд сприяння розвиткові місцевого самоврядування в Україні. Проблеми пошуку оптимальної моделі державного органу, основ­ною функцією якого стало б спрямування діяльності органів місце­вого самоврядування.

Література [40-42; 44; 51; 54]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Державна влада — дійовий засіб авторитарної організації спі­льної діяльності людей та їх колективів в умовах громадянсько­го суспільства.
 2. Державне управління процес реалізації державної влади, її динаміка і зміст.
 3. Механізм державного управління, його основні елементи.
 4. Функції державного управління, їх система та класифікація.
 5. Поняття, основні ознаки та види органів державної влади.
 6. Основні форми децентралізації державно-владних повноважень.
 7. Державні адміністрації як місцеві органи виконавчої влади, їх система й особливості конституційно-правової природи.
 8. Підвищення дієздатності держави та державного управління в контексті Послання Президента України до Верховної Ради України.
 9. Поняття та основні принципи  регіонального управління.
 10. Принцип правової автономії регіонального самоврядування.
 11. Принцип організаційної автономії регіонального самоврядування.
 12. Принцип матеріально-фінансової автономії регіонального самовря­дування.
 13. Місцеве самоврядування у процесі здійснення виконавчої влади.
 14. Місцеве самоврядування у процесі народовладдя.
 15. Основні теоретичні концепції місцевого самоврядування, їх вплив на практику державотворення в Україні.
 16. Державницька концепція місцевого самоврядування.
 17. Громадська концепція місцевого самоврядування.
 18. Концепція муніципального дуалізму.
 19. Система регіонального самоврядування, її загальна елементна хара­ктеристика.
 20. Правова основа регіонального самоврядування, її загальна характе­ристика та проблеми розвитку.
 21. Організаційна основа регіонального самоврядування, її загальна ха­рактеристика та проблеми розвитку.
 22. Матеріально-фінансова основа регіонального самоврядування, її за­гальна характеристика та проблеми розвитку.
 23. Територіальна основа регіонального самоврядування, її загальна характеристика та проблеми розвитку,
 24. Територіальні громади, їх види, основні функції та повноважен­ня.
 25. Основні форми прояву активності, життєдіяльності територіа­льних громад.
 26. Виключні повноваження територіальних громад, проблеми їх правового регулювання та реалізації у сучасних умовах.
 27. Основні принципи та порядок об’єднання (роз’єднання) терито­ріальних громад з метою їх оптимізації.
 28. Особливості правового статусу районних у містах територіаль­них громад, а також територіальних громад сіл, селищ, міст, ад­міністративно приєднаних до міст обласного (республікан­ського) та загальнодержавного значення.

29. Система органів місцевого самоврядування, її загальна елемент­на характеристика.

 1. Сільська, селищна, міська рада, її основні функції і повноваження.
 2. Основні форми роботи сільської, селищної, міської ради, акту­альне питання їх вдосконалення.
 3. Особливості правового статусу районної у місті ради.
 4. Особливості правового статусу районної, обласної ради.
 5. Система, порядок утворення та особливості правового статусу органів самоорганізації населення.
 6. Виключні повноваження сільської, селищної, міської ради, їх види та особливості правової природи.
 7. Виключні повноваження районної, обласної ради, їх види та особливості правової природи.
 8. Повноваження районної, обласної ради, які вона має делегувати районній, обласній державній адміністрації.

38. Повноваження районної, обласної ради з контролю діяльності районної, обласної державної адміністрації.

39. Система виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, її елементна характеристика.

40. Особливості правового статусу виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

 1. Власні (самоврядні) та делеговані повноваження у системі місце­вого самоврядування, особливості їх правової природи та реалі­зації.
 2. Особливості правового статусу сільського, селищного, міського голови.

43. Принципи розподілу та делегування повноважень у системі міс­цевого самоврядування.

44. Місцеві вибори, їх види, основні принципи й організація прове­дення.

45. Особливості виборів депутатів районної, обласної ради.

46. Особливості виборів сільського, селищного, міського голови.

 1. Місцеві референдуми та інші форми волевиявлення територіа­льних громад, проблеми їх правового регулювання.

48. Основи правового статусу депутата місцевої ради.

49. Повноваження та форми роботи депутата як представника те­риторіальної громади, виборців свого виборчого округу.

 1. Повноваження та форми роботи депутата як повноважного члена представницького органу регіонального самоврядування.

51. Гарантії діяльності депутата місцевої ради, актуальні питання їх вдосконалення у сучасних умовах

 1. Основні принципи й особливості служби в органах  регіонального самоврядування.
 2. Автономна Республіка Крим як форма регіонального самоврядування.
 3. Місцеве самоврядування та «урядова вертикаль». Проблеми розмежування функцій і повноважень між органами державної влади та місцевими державними адміністраціями.
 4. Особливості здійснення виконавчої влади та регіонального самовря­дування у містах Києві та Севастополі.
 5. Особливості здійснення регіонального самоврядування в Автоном­ній Республіці Крим.
 6. Правові гарантії регіонального самоврядування.

58. Відповідальність органів і посадових осіб регіонального самовряду­вання.

 1. Муніципальний рух в Україні та на світовому рівні.

60. Сучасні проблеми розвитку державного та регіонального управління  в контексті конституційної та адміністративної реформ.

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

 1. Місцеві державні адміністрації: система, основні функції, повно­важення, форми роботи.
 2. Місцеві ради: система, основні функції, повноваження, форми роботи.
 3. Виконавчі органи місцевих рад: система, основні функції, пов­новаження, форми роботи.              

Варіант 2        

 1. Депутат місцевої ради: особливості його правового статусу.
 2. Сільський, селищний, міський голова: основні функції, повно­важення, форми роботи.
 3. Служба в органах регіонального самоврядування, особливості її правового регулювання.

Варіант 3

 1. Місцеві вибори, порядок їх організації та проведення.
 2. Система регіонального самоврядування, її елементна характеристика та шляхи розвитку.
 3. Територіальна громада, її основні функції, повноваження, фор­ми роботи.

 

Варіант 4

 1. Особливості здійснення державного  управління та  місцевого самоврядування в м. Києві.
 2. Особливості здійснення державного та регіонального управління в Автономній Республіці Крим.
 3. Державне управління як процес здійснення виконавчої влади.   

Варіант 5

 1. Державне управління: поняття, система, класифікація, категорії.
 2. Регіональне самоврядування як основа конституційного ладу.
 3. Європейська Хартія та основні принципи місцевого самоврядування.

Варіант 6

 1. Органи та посадові особи регіонального самоврядування.
 2. Особливості юридичного статусу територіальної громади.
 3. Особливості правового статусу районних та обласних рад.

Варіант 7

 1. Місцеві вибори, референдуми, ініціативи.
 2. Матеріально-фінансова основа регіонального управління.
 3. Принципи місцевого самоврядування.

Варіант 8

 1. Проблеми становлення і розвитку регіонального самоврядування.
 2. Гарантії місцевого самоврядування.
 3. Світові типи організації публічної влади на місцях: англосаксонський (класичний), континентальний, радянський та інш.

Варіант 9

 1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 2. Форми управлінської діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування.
 3. Дострокове припинення повноважень ради.

 

Варіант 10

 1. Фонд сприяння розвиткові  регіонального самоврядування в Україні.
 2. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення.
 3. Система місцевих фінансів в економічній системі держави.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Конституція. України, прийнята 28 червня 1996 р.

 1. Коментар до Конституції України. — 2-ге вид., випр. і доп. — К., 1998.
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»// Відомості Верховної Ради

     України. — 1997. — № 1-2. — Ст. 95.

 1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Наук.-практ. коментар. — К., 1999.
 2. Закон України «Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого само­врядування»// Відомості Верховної Ради України. — — 1997. — № 38. — Ст. 249.
 3. Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ»// Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №11. — Ст. 79.
 4. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» від 23 грудня 1998 р.
 5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верхо­вної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.
 6. Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, сели­щних, міських голів» // Відомості Верховної Ради України.— 1998. — № 3-4. — Ст. 15 (зі змін, і доп.).
 7. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» // Відомо­сті Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — Ст. 443.

11. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад «// Відомості Вер­ховної Ради України.   — 2002. — № 41. (У новій ред.)

12. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

13. Закон України «Про органи самоорганізації населення» // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

 1. Концепція адміністративної реформи в Україні: Затв. Указом Президен­та України від 22 липня 1998 р. № 810/98.

15. Концепція регіональної політики: Затв. Указом Президента України від 25.05.01 №341/2001.

16. Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні: Затв. Указом Президента України від 30 серпня 2001 р. №749/2001.

17. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президен­та України до Верховної Ради України // Уряд, кур’єр. — 2002. — 4 черв.

18. Звернення Президента України Леоніда Кучми до українського народу з нагоди 11-ї річниці незалежності України // Голос України — 2002. — 28 серп.

 1. Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України: Указ Президента України від 13 березня 1999 р. № 250/99.
 2. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572/99.
 3. Авер’янов В. Б, Адміністративна реформа: актуальні завдання науково­го забезпечення // Вчені записки Інституту економіки та права. «КРОК». Вип. 6. Серія «Право». — К, 2002.   

22. Журавський В.С.,  Серьогін В.О., Ярмиш О.М. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Видавничий дім, 2003.

 1. Рубців В.П., Фіалко С.В. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2005.

 

Додаткова

 1. Адміністративна реформа — історія, очікування та перспективи. — К: Факт, 2002.
 2. Актуальні проблеми управління територіями в Україні: Матеріали на­ук.-практ. конф., 26-27 листопада 1992 р. — К., 1993.
 3. Барабашев Г. Местное самоуправление. — М., 1996.
 4. Батанов О. В. Територіальна громада — основа місцевого самовряду­вання в Україні. — К., 2001.
 5. Біленчук П, Д, Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самовряду­вання в Україні: Навч. посіб. — К: Атіка, 2000.
 6. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики. — К.: Центральна виборча комісія, 2001.

30. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. — К: МАУП, 2002.

 1. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. — К., 1996.
 2. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К: Ін Юре, 1997.

33. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні. — К: Факт, 2002.

 1. Корнієнко М. І. Місцеве самоврядування. — К: Демос, 1997.
 2. Корнієнко М. І. Автономна Республіка Крим як форма регіонального самоврядування // Вчені записки Інституту економіки та права. «КРОК». Вип. 6. Серія «Право». — К, 2002.
 3. Кордун О. О., Ващенко К. О., Павленко Р. М. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні. — К: МАУП, 2002.

37. Конституційне право України: Підручник / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. — К: Наук, думка, 1999-2002.

 1. Конституційне право України: Підручник / За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. — К, 1999.
 2. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. — К.: Аті­ка, 2000.

40. Кравченко В. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», 1999.

 1. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики. — К., 1997.
 2. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – К.: «Атіка», 2003.

43. Місцеве самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку. — К, 2000.

44. Місцеве самоврядування: 10 років здобутків. — К.: Україна, 2002.

45. Муніципальний рух України: досвід та перспективи розвитку. — К.: Ло­гос, 2002.

46. Муніципальне право України: Підручник / За ред. проф. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К: Юрінком Інтер, 2001.

47. Муніципальний рух: новий етап розвитку. — К.: Логос, 2002.

45. Нижник Н. Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. — К., 1995.

46. Основи муніципального права України: Навч. посіб. / За ред. проф. М. І. Корнієнка. — К: Знання, 2000.

 1. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. — Мюнхен, 1963.
 2. Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004.

49. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування. — К., 2002.

 1. Пухтинський М. О. Проблеми розвитку місцевого самоврядування // Вчені записки Інституту економіки та права. «КРОК». Вип. 6. Серія «Право». — К, 2002.
 2. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспекти­ви. — К: Оріяни. — 1998.
 3. Сучасні проблеми місцевого самоврядування в контексті адміністрати­вної реформи та регіональної політики. — К, 2001.
 4. Сравнительное конституционное право. — М.: Юрист, 1996. — Гл. XII. Местное управление и самоуправление: конституционные модели.
 5. Тихонова С. А. Теоретичні засади і характерні риси демократичних форм державного управління // Вчені записки Інституту економіки та права. «КРОК». Вип. 6. Серія «Право». — К, 2002.
 6. Український муніципальний рух: 10 років поступу. — К: Логос, 2001.
 7. Харлоф 3. Местные органы власти в Европе. — М.: Финансы и стати­стика, 1992.
Рубрика: Адміністративний менеджмент | Оставить комментарий

Навчальна програма з дисципліни “Догляд за хворими в хірургії” (для бакалаврів)

Підготовлено: доцентом кафедри адміністративного та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та медичного менеджменту (Протокол №6   від 17 січня  2011 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Догляд за хворими в хірургії” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2011. -14 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст  дисципліни, питання для самоконтролю, а також список р літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2011

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поглиблення та систематизація знань і умінь з догляду за хворими в хірургії у відповідності до принципів медичної етики та деонтології, а також набуття та удосконалення професійних навичок бакалавра з медичного та фармацевтичного менеджменту є невід’ємною складовою частиною учбового процесу, завдяки який формуються засади вивчення студентом подальших клінічних дисциплін – внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами “по вертикалі” та формування умінь застосовувати знання з сестринської справи в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Мета вивчення дисципліни: на основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні знання та практичні навички щодо визначення змісту та основних засад професійної діяльності медичної сестри хірургічного відділення, демонструвати володіння навичками організації роботи операційної медичної сестри системи закладів охорони здоров’я.

Завданням навчальної дисципліни є  вивчення:

 • комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов успішного лікування хірургічних хворих, а також полегшення їх стану і задоволення основних фізіологічних потреб організму;
 • принципів моралі, гуманізму в діяльності медичних працівників;
 • оптимальних для лікування умов у хірургічному стаціонарі завдяки дотримання встановлених санітарних норм;
 • особливостей догляду за хворими в структурі хірургічних захворювань.

При вивченні курсу “Догляд за хворими в хірургії”  передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “Догляд за хворими в хірургії” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Загальний догляд за хворими”, “Догляд за хворими в терапії” “Медична біологія”, “ Біоорганічна та біологічна хімія”, “Мікробіологія”, “Педіатрія”, “Хірургія” тощо.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

з  дисципліни

 ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ В ХІРУРГІЇ

 

Назва змістового модуля  і теми
Змістовий модуль 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару
1 Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності
2 Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії
3 Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими
Змістовий модуль 2. Предмет та зміст медичної етики
4 Етичні основи сестринської справи
5 Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством
Змістовий модуль 3. Специфіка організації надання хірургічної допомоги
6 Особливості організації догляду за хворими в умовах хірургічного стаціонару
7 Асептика і антисептика
8 Хірургічні маніпуляції, хірургічна операція, догляд за прооперованими хворими
Змістовий модуль 4. Особливості догляду за хворими в структурі хірургічних захворювань
9 Догляд за онкологічними хворими
10 Догляд за травматологічними хворими
11 Догляд за урологічними хворими

Разом годин:

 

 

Зміст дисципліни

«ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ В ХІРУРГІЇ»

 

Змістовий модуль 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару

Тема 1. Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності

Роль розпитування хворого у діагностичному процесі. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних. Послідовність проведення загального огляду хворого. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання.   Основні правила зупинки кровотечі з артеріальних та венозних судин, накладання кровоспинного джгута. Перша долікарська допомога хворим при зниженні та підвищенні артеріального тиску. Основні правіша визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання. Перша допомога хворим при кашлі, задишці, ядусі.

Література: [4, 5, 6]

Тема 2. Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії

Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого. Форми лікарських засобів. Роль і обов’язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними засобами. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур. Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури. Особливості відпуску фізіотерапевтичних процедур хворим похилого і старечого віку. Догляд за хворими під час прийому фізіотерапевтичних процедур і надання їм необхідної долікарської допомоги у випадках розвитку ускладнень.

Література: [4, 6, 7, 9]

Тема 3. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими

Загальні правила догляду за хворими із постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими. Забезпечення зручного положення у ліжку, профілактика пролежнів, особиста гігієна, переміна натільної і постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо-, кало випускання). Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом. Парентеральний метод штучного введення в організм харчових продуктів. Харчування осіб похилого і старечого віку. Поняття про реанімацію. Методика і техніка найпростіших реанімаційних заходів. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Правила поводження з трупом.

Література: [3, 4, 7, 10]

 

 

Змістовий модуль 2.  Предмет та зміст медичної етики

Тема 4. Етичні основи сестринської справи

Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в стаціонарних відділеннях лікарні. Принципи фахової субординації в системі лікар-медична сестра — молодший медичний персонал. Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.

Література: [1, 2, 8,  9]

 

Тема 5. Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством  

Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні. Гарантії та захист законних прав медичної сестри. Етичний Кодекс медичної сестри України.

Література: [1, 2, 10,  13]

Змістовий модуль 3. Специфіка організації надання хірургічної допомоги

Тема 6. Особливості організації догляду за хворими в умовах хірургічного стаціонару

Структура хірургічного стаціонару. Організація роботи приймального відділення хірургічної клініки. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні. Особливості проведення антропометрії та термометрії хворого з гострою хірургічною патологією. Вимоги до особистого одягу та гігієни медперсоналу хірургічного відділення, одягу та білизни хворого хірургічного профілю. Транспортування хворого з гострою хірургічною патологією до відділення та операційної. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

Література: [3 – 7, 10, 13]

Тема 7. Асептика і антисептика

Поняття про хірургічну інфекцію. Організація роботи чистої та гнійної перев’язувальної. Особливості догляду за хворими з гнійною патологією. Утилізація перев’язувального матеріалу, забрудненого гнійними виділеннями. Алгоритм утилізації перев’язувального матеріалу, виділень, обеззараження хірургічного інструменту після роботи з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД, вірусний гепатит, анаеробну інфекцію. Основні групи антисептиків. Класифікація хімічних та біологічних антисептиків, механізм дії, практичне застосування в хірургічному стаціонарі. Структура та режим роботи операційного блоку. Організація різних видів прибирання операційної. Засоби і методи обробки рук хірурга та операційного поля. Сучасні методи стерилізації ріжучих, оптичних та загально хірургічних інструментів. Основні методи стерилізації шовного матеріалу. Основні методи стерилізації білизни та перев’язувального матеріалу. Будова, принципи роботи автоклаву.

Література: [ 4, 5,  6, 7, 9, 13]

 

 

Тема 8. Хірургічні маніпуляції, хірургічна операція, догляд за прооперованими хворими

Поняття про хірургічну маніпуляцію та хірургічну операцію. Основні види оперативних втручань, етапи їх виконання. Основні етапи проведення плевральної пункції, абдоміноцентезу, діагностичної пункції та обов’язки молодшого медичного персоналу по підготовці хворих до цих маніпуляцій. Види хірургічного інструментарію. Основні види хірургічних швів. Основні задачі передопераційного періоду. Поняття про передопераційну підготовку хворих. Підготовка до планового і ургентного втручання. Сучасні методи підготовки шлунково-кишкового тракту перед операціями на органах черевної порожнини. Різновиди клізм та особливості їх застосування у хірургічних хворих. Психологічна підготовка хворого до операції та роль в ній молодшого медичного персоналу.   Основні принципи догляду за хворими в післяопераційному періоді, профілактика можливих ускладнень.

Література: [3 – 7, 10]

Змістовий модуль 4. Особливості догляду за хворими в структурі хірургічних захворювань

Тема 9. Догляд за онкологічними хворими

Поняття про передракові захворювання. Види доброякісних і злоякісних пухлин, особливості росту, діагностки, клінічних проявів. Злоякісні пухлини органів грудної клітки і молочної залози: клінічні прояви, діагностика, лікування. Злоякісні пухлини органів ШКТ: клінічні прояви, діагностика, лікуваня. Радикальне і паліативне лікування злоякісних пухлин. Тактика медсестри при підозрі на онкопроцес. Особливості догляду і спілкування з онкологічними хворими.

Література: [3, 5, 6 — 8, 12]

 

Тема 10. Догляд за травматологічними хворими

Траматичні пошкодження верхніх кінцівок, особливості лікування і догляду за хворими. Траматичні пошкодження нижніх кінцівок, особливості лікування і догляду за хворими. Траматичні пошкодження хребта та кісток тазу, особливості лікування і догляду за хворими. Медсестринська тактика при наростаючому
набряку кінцівки. Медсестринська тактика при спадаючому набряку кінцівки. Догляд за хворими із скелетним витяжінням.

Література: [ 4, 5,  6, 7, 9, 13]

Тема 11. Догляд за урологічними хворими

Особливості обстеження урологічних хворих (мануальні, інструментальні, спеціальні, лабораторні). Травми нирок і сечового міхура, основні характерні ознаки, особливості надання першої допомоги, методи лікування, догляд за хворими. Сечокам’яна хвороба: основні клініні прояви, особливості діагностики, лікування та догляду. Тактика медсестри при нирковій коліці. Аденома передміхурової залози, перебіг захворювання, ускладнення. Лікування та догляд за хворими. Тактика медсестри при гострій затримці сечі.

Література: [3, 5, 6 — 8, 12]

методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується відповідно до навчальних планів з спеціальності “Менеджмент і адміністрування” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань з навчальної дисципліни “Загальний догляд за хворими в терапії”, набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі Адміністративного та медичного менеджменту відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-24.

Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. табл.)

Перша літера прізвища студента

№ варіанта контрольної роботи
А,Б, 1
В,Г, 2
Д,Е,Є, 3
Ж,З,І,Ї,Й, 4
К,Л, 5
М,Н, 6
О,П, 7
Р, С, 8
Ф,Х,Ц 9
Ч,Ш,Щ,Ю,Я 10

 

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисципліни “Загальний догляд за хворими в терапії”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями правового регулювання в сфері охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

 Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі параметри:

 • ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом;
 • розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров’я;
 • уміння коментувати наведені ілюстрації ( або реальні документи медичної установи);
 • оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання, тощо).

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

 1. Роль розпитування хворого у діагностичному процесі.
 2. Гарантії та захист законних прав медичної сестри.
 3. Структура хірургічної клініки.

Варіант 2

 1. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних.
 2. Етичний Кодекс медичної сестри України.
 3. Структура хірургічної клініки.

Варіант 3

 1. Послідовність проведення загального огляду хворого.
 2. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару.
 3. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні.

 

Варіант 4

 1. Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання.

 

Варіант 5

 1. Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі.
 2. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення.
 3. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару.

 

Варіант 6

 1. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця.
 2. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю.
 3. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

 

 

Варіант 7

 1. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в стаціонарних відділеннях лікарні.
 2. Особливості прибирання приміщень хірургічного відділення.
 3. Догляд за хворими з термічними травмами.

 

Варіант 8

 

 1. Принципи фахової субординації в системі лікар-медична сестра-молодший медичний персонал.
 1. Догляд за хворими із захворюваннями судин.
 2. Медсестринська орієнтація поведінки сім’ї з хворим хірургічного профілю.

 

Варіант 9

 1. Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.
 1. Догляд за хворими з пошкодженнями черевної стінки і захворюваннями черевної стінки та кишківника.
 2. Орієнтація створення умов для роботи медсестри з догляду за хворим в домашніх умовах.

Варіант 10

 

 1. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.
 2. Інфекційний контроль як метод дотримання стандартних вимог в протиепідемічних заходах.
 3. Основні хірургічні заклади.
 4. Роль розпитування хворого у діагностичному процесі.
 5. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних.
 6. Послідовність проведення загального огляду хворого.
 7. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання. 
 8. Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання.
 9. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур.
 10. Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури.
 11. Особливості відпуску фізіотерапевтичних процедур хворим похилого і старечого віку.
 12. Загальні правила догляду за хворими із постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими.

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

10. Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом.

11. Харчування осіб похилого і старечого віку.

12. Поняття про реанімацію.

13. Поняття про клінічну і біологічну смерть.

14. Правила поводження з трупом.

15. Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі.

16. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця.

17. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в стаціонарних відділеннях лікарні.

 1. Принципи фахової субординації в системі лікар-медична сестра-молодший медичний персонал.
 2. Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.

20. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

21. Гарантії та захист законних прав медичної сестри.

22. Етичний Кодекс медичної сестри України.

23. Структура хірургічної клініки.

24. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару.

25. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні.

26. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю.

27. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення.

28. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару.

29. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

30. Прийом та реєстрація хірургічних хворих, заповнення медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, статистичної карти).

31. Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого.

32. Основні відділення та допоміжні підрозділи хірургічного стаціонару.

33. Особливості прибирання приміщень хірургічного відділення.

34. Структура і функції хірургічного стаціонару.

35. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в хірургічному відділенні.

36. Госпіталізація, санітарна обробка хірургічних хворих.

37. Догляд за хворими з термічними травмами.

38. Догляд за онкологічними хворими.

39. Догляд за травматологічними хворими.

40. Догляд за хворими з черепно-мозковою травмою.

41. Догляд за хворими з ушкодженнями і патологією грудної клітки.

42. Догляд за хворими з пошкодженнями черевної стінки і захворюваннями черевної стінки та кишківника.

43. Догляд за урологічними хворими.

44. Догляд за хворими із захворюваннями судин.

45. Визначення післяопераційного періоду.

46. Загальні порушення, які відбуваються в перші 3-5 днів післяопераційного
періоду.

47. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту у хворих в перші 3-5 днів після операції.

48. Зміни з боку органів сечовипускання в перші 3-5 днів після операції.

49. Ускладнення з боку операційної рани в ранньому післяопераційному періоді.

50. Медсестринська орієнтація поведінки сім’ї з хворим хірургічного профілю.

51. Орієнтація створення умов для роботи медсестри з догляду за хворим в домашніх умовах.

52. Режим з догляду за хірургічними хворими.

53. Інфекційний контроль як метод дотримання стандартних вимог в протиепідемічних заходах.

54. Робота хірургічних стаціонарів номерних районних і міських лікарень.

55. Спеціалізована хірургічна допомога в обласній лікарні, НДІ.

56. Організація хірургічної допомоги в Україні.

57. Основні хірургічні заклади.

58. Догляд за хворими після операцій на різних органах і системах.

59. Ранні та пізні післяопераційні ускладнення.

60. Дії медичної сестри при ранніх післяопераційних ускладненнях.

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 

А. Основна література

 1. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнята 3 Всесвітньою Медичною Асамблеєю. ‑ Лондон, 1949 // СД Бізнес-комплект Юрист-плюс. – К., Центр компьютерных технологий.
 2. Биомедицинская этика/Под ред. В.И. Покровского. — М.: Медицина, 1997.
 3. Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии: учебник.- Самара: “Перспектива”.- 2000. 352 с.
 4. Главная (старшая) медицинская сестра: Сборник нормативных документов. Настольная книга руководителя среднего и младшего медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения / сост. Басанова Ц.В. – М.: АПП “Джангар”, 2000.- 448
 5. Закони України про охорону здоров¢я. /Під ред. Москаленко В., Костицької В.- Тернопіль.: Укрмедкнига. 2000. — 464 с.
 6. Касевич Н.М., Практикум із сестринської справи.- Сімферополь:”Таврида”, 1995-248с.
 7. Комарова Б.Д. Справочник операционной и перевязочной сестры. – М.: Медицина. —  1985. – 480 с.
 8. Напалков П.Н., Смірнов А.В. Шрайбер М.Г. Хирургические болезни. М.: Медицина.- 1978. – 535с.
 9. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С.. Загальний та спеціальний догляд за хворими. К.:  1993. – 304с.

10. Опанасенко, С.А. Богуш, Н.М. Тросцінська, М.Г. Шевчук, І.М. Шевчук. Сестринська справа. – К.: 1994.- 496 с.

11. Сестринська справа (навчальний посібник під ред. проф. М.Г.Шевчука), Київ:  “Здоров’я”, 1994 р. -493с.

12. Справочник медицинской сестри по уходу/ Под. ред. Н.Р. Палеева. М.: Медицина. – 1980. – 336с.

13. Шуліпенко І.М., Загальний та спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології .- К: “Кий”- 1998. —  384 с.

Б. Додаткова література

14. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. — К: Здоров’я, 1994.

15. Гостищев В.К. Руководство к практическим занятиям по общей хирургии. – М.: Медицина. 1987. – 130 с.

16. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Основы общего ухода за больными.-М: “Медицина”, 1991 — 356с.

17. Заликина П.С. Общий уход за больными.- М: “Медицина” — 1988. — 285с.

18. Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными. — М.: Медицина. 1989.- 243 с.

19. Никула Т.Д., Шевчук С.Г., Мазниченко Л.Г., Загальний догляд за хворими: посібник для самостійного освоєння практичних навичок студентами медичних вузів.- К: ЦМК з ВМО МОЗ України —  КМІ —  1992. — 186с.

20. Пасечко Н.В. Основи сестринської справи. Курс лекцій, Тернопіль: “Укрмедкнига”, 1999 р.- 494с.

21. Сестринское дело (учебное пособие под ред. проф. А.Ф.Краснова) Самара: “Перспектива”, 1998 р. — 365с.

22. Стручков В.И, . Стручков Ю.В. Общая хирургия. – М.: Медицина. 1988. – 591.

Рубрика: Медицинский менеджмент | Оставить комментарий

Навчальна програма з дисципліни “Загальний догляд за хворими” (для бакалаврів)

Підготовлено: старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Корінчевською Іриною Анатоліївною

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (Протокол №3 від 18 лютого 2009 р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Корінчевська І.А. Навчальна програма з дисципліни “Загальний догляд за хворими” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2009. -15 с.

Навчально-методична містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, а також список рекомендованої літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2009

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поглиблення та систематизація знань і умінь з догляду за хворими у відповідності до принципів медичної етики та деонтології, а також набуття та удосконалення професійних навичок бакалавра з медичного та фармацевтичного менеджменту є невід’ємною складовою частиною учбового процесу, завдяки який формуються засади вивчення студентом подальших клінічних дисциплін – внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами “по вертикалі” та формування умінь застосовувати знання з сестринської справи в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Мета вивчення дисципліни: на основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні знання та практичні навички щодо визначення змісту та основних засад професійної діяльності медичної сестри, демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри приймального та загальнотерапевтичного відділення системи закладів охорони здоров’я.

Завданням навчальної дисципліни є  вивчення:

 • комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов успішного лікування хворих, а також полегшення їх стану і задоволення основних фізіологічних потреб організму;
 • принципів моралі, гуманізму в діяльності медичних працівників;
 •  оптимальних для лікування умов у стаціонарі завдяки дотримання встановлених санітарних норм;
 • основні правил зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію.

При вивченні курсу “Загальний догляд за хворими”  передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “Загальний догляд за хворими” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Медична біологія”, “ Біоорганічна та біологічна хімія”, “Мікробіологія”, “Педіатрія”, “Хірургія” тощо.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

з  дисципліни

 ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ

 

Назва змістового модуля  і теми
Модуль 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару
1 Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності
2 Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії
3 Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими
Модуль 2. Предмет та зміст медичної етики
4 Етичні основи сестринської справи
5 Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством
Модуль 3. Значення, цілі і особливості загального догляду за хворими різного профілю
6 Особливості загального догляду за хірургічними хворими
7 Догляд за хворими у приймальному відділенні
8 Догляд за хворими у терапевтичному відділенні
Модуль 4. Структура та основні завдання догляду
 за хворими дітьми в стаціонарі
9 Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно- гігієнічного та протиепідемічного режиму
10 Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні
11 Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами

 

 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

до вивчення дисципліни

ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ

 

МОДУЛЬ 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару

Тема 1. Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності

Роль розпитування хворого у діагностичному процесі. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних. Послідовність проведення загального огляду хворого. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання.   Основні правила зупинки кровотечі з артеріальних та венозних судин, накладання кровоспинного джгута. Перша долікарська допомога хворим при зниженні та підвищенні артеріального тиску. Основні правіша визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання. Перша допомога хворим при кашлі, задишці, ядусі.

Література: [4, 5, 6]

Тема 2. Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії

Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого. Форми лікарських засобів. Роль і обов’язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними засобами. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур. Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури. Особливості відпуску фізіотерапевтичних процедур хворим похилого і старечого віку. Догляд за хворими під час прийому фізіотерапевтичних процедур і надання їм необхідної долікарської допомоги у випадках розвитку ускладнень.

Література: [4, 6, 7, 9]

Тема 3. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими

Загальні правила догляду за хворими із постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими. Забезпечення зручного положення у ліжку, профілактика пролежнів, особиста гігієна, переміна натільної і постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо-, кало випускання). Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом. Парентеральний метод штучного введення в організм харчових продуктів. Харчування осіб похилого і старечого віку.
Поняття про реанімацію. Методика і техніка найпростіших реанімаційних заходів. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Правила поводження з трупом.

Література: [3, 4, 7, 10]

 

 

МОДУЛЬ 2.  Предмет та зміст медичної етики

 

  Тема 4. Етичні основи сестринської справи

 

Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в стаціонарних відділеннях лікарні. Принципи фахової субординації в системі лікар-медична сестра — молодший медичний персонал. Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.

Література: [1, 2, 8,  9]

 

Тема 5. Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством  

Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні. Гарантії та захист законних прав медичної сестри. Етичний Кодекс медичної сестри України.

Література: [1, 2, 8,  9]

 

МОДУЛЬ 3. Значення, цілі і особливості загального догляду за хворими різного профілю

Тема 6. Особливості загального догляду за хірургічними хворими

Структура хірургічної клініки. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні. Особливості проведення антропометрії та термометрії хворого з гострою хірургічною патологією. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

Література: [3 – 7, 10]

Тема 7. Догляд за хворими у приймальному відділенні

Функції приймального відділення лікарні у прийомі і направленні хворих до профільних відділень. Прийом та реєстрація хворих, заповнення медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, статистичної карти). Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого. Правила проведення антропометричних досліджень. Транспортування хворих у профільні відділення лікарні.

Література: [3 – 7, 10]

 

 

Тема 8. Догляд за хворими у терапевтичному відділенні

Структура і функції терапевтичного стаціонару. Основні відділення та допоміжні підрозділи терапевтичного стаціонару. Поняття про лікувально-охоронний, санітарно-гігієнічний та лікарняний режими, особливості їх підтримання у терапевтичних відділеннях лікарні. Загальна характеристика терапевтичного відділення, його структура і функціональне призначення. Організація відвідування хворих. Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму відділення. Особливості прибирання приміщень терапевтичного відділення.

Література: [3 – 7, 10]

МОДУЛЬ 4. Структура та основні завдання догляду  за хворими дітьми в стаціонарі

Тема 9. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму

Структура і функції педіатричного стаціонару. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі. Функції приймального відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Документація, що заповнюється в приймальному відділенні педіатричної клініки. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення. Особливості розпитування хворої дитини, залежно від віку. Розпитування батьків хворої дитини. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

Література: [2, 4, 5,  6, 7]

 

Тема 10. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні

Організація харчування дітей першого року життя, та дітей раннього віку.
Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Особливості гігієни дівчаток. Профілактика та лікування пролежнів у дітей різного віку. Догляд за дітьми з лихоманкою, переміна натільної та постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень у дітей. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

Література: [2, 4, 5,  6, 7]

Тема 11. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами

Основи медичної деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю. Основні правила спілкування з хворою дитиною та її родичами. Особливості організації догляду за хворою дитиною та забезпечення її фізіологічних потреб в залежності від віку. Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку. Вимоги до молодшого медичного персоналу при роботі з новонародженими.

Література: [1, 2, 4 — 8, 9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Роль розпитування хворого у діагностичному процесі.
 2. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних.
 3. Послідовність проведення загального огляду хворого.
 4. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання. 
 5. Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання.
 6. Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого.
 7. Форми лікарських засобів.
 8. Роль і обов’язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними засобами.
 9. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур.

10. Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури.

11. Особливості відпуску фізіотерапевтичних процедур хворим похилого і старечого віку.

12. Загальні правила догляду за хворими із постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими.

13. Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом.

14. Харчування осіб похилого і старечого віку.

15. Поняття про реанімацію.

16. Поняття про клінічну і біологічну смерть.

17. Правила поводження з трупом.

18. Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі.

19. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця.

20. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в стаціонарних відділеннях лікарні.

 1. Принципи фахової субординації в системі лікар-медична сестра — молодший медичний персонал.
 2. Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.

23. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

24. Гарантії та захист законних прав медичної сестри.

25. Етичний Кодекс медичної сестри України.

26. Структура хірургічної клініки.

27. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару.

28. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні.

29. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю.

30. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення.

31. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару.

32. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

33. Функції приймального відділення лікарні у прийомі і направленні хворих до профільних відділень.

34. Прийом та реєстрація хворих, заповнення медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, статистичної карти).

35. Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого.

36. Правила проведення антропометричних досліджень.

37. Транспортування хворих у профільні відділення лікарні.

 1. Структура і функції терапевтичного стаціонару.
 2. Основні відділення та допоміжні підрозділи терапевтичного стаціонару.
 3.  Загальна характеристика терапевтичного відділення, його структура і функціональне призначення.
 4. Організація відвідування хворих.
 5. Особливості прибирання приміщень терапевтичного відділення.

43. Структура і функції педіатричного стаціонару.

44. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі.

45. Функції приймального відділення дитячої лікарні.

46. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей.

47. Документація, що заповнюється в приймальному відділенні педіатричної клініки.

48. Особливості розпитування хворої дитини, залежно від віку.

49. Розпитування батьків хворої дитини.

50. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

51. Організація харчування дітей першого року життя, та дітей раннього віку.

52. Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні.

53. Особливості гігієни дівчаток.

54. Профілактика та лікування пролежнів у дітей різного віку.

55. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму.

56. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

57. Основи медичної деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі.

58. Основні правила спілкування з хворою дитиною та її родичами.

59. Особливості організації догляду за хворою дитиною та забезпечення її фізіологічних потреб в залежності від віку.

60. Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

А. Основна література

 1. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнята 3 Всесвітньою Медичною Асамблеєю. ‑ Лондон, 1949 // СД Бізнес-комплект Юрист-плюс. – К., Центр компьютерных технологий.
 2. Биомедицинская этика/Под ред. В.И. Покровского. — М.: Медицина, 1997.
 3. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному стаціонарах / За ред. Візіра А.Д. Учбовий посібник для студентів медичних вузів. – Запоріжжя, 1996.
 4. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими, К., 1993.
 5. Пропедевтика внутрішніх хвороб /Децик Ю.І., Нейко Є.М., Пиріг Л.А. та інш. за ред. Ю.І.Децика.- К.: Здоров’я.
 6. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими / За заг. ред. Єпішина А.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.
 7. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Основи сестринської справи. Посібник з мед сестринського процесу.- К.:”Здоров’я”.-2002.
 8. Требования биоэтики: Медицина между надеждой и опасениями / Под ред.  Ф. Бриссе-Виньо. — К.: Сфера, 1999.
 9. Шегедин М.Б., Мудрик Н.О. Історія медицини та медсестринства. ‑ Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

10. Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології, К., 1998.

Б. Додаткова література

 1. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. — К: Здоров’я, 1994.
 2. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными. – М.: Медицина, 1999.
 3. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомазюк Т.А. та ін. Основи обстеження хворого та схема історії хвороби (довідник). –  Дн-ск, Арт-прес, 2002.
  1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными. – М.: Медицина, 1989.
  2. Никула  Т.Д., Шевчук  С.Г., Мойсеєнко В.О.,  Хомазюк В.А. Пропедевтика внутрішніх хвороб.- К.,1996
  3. Общий уход в терапевтической клинике / под ред. Ослопова В.Н. – М.: МЕДпресс-информ, 2002.
   1. Пауткин Ю.В. Элементы общего  ухода за больными. — М.,1988.
   2. Пропедевтика внутренних болезней – под ред. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенева. — М.: Медицина, 1989.
   3. Шкляр Б.С. Диагностика внутренних болезней. К.: Вища школа, 1972.
Рубрика: Медицинский менеджмент | Оставить комментарий