Перелік тем дипломних робіт Спеціалісти: Медичний та фармацевтичний менеджмент

                                                                        Затверджено

На засіданні  кафедри  управління персоналом та медичного менеджменту МАУП

Протокол № 1  

Від    30 серпня                    2010 р.

Зав. кафедри

Докт.біол..наук, проф. О.В.Баєва

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Спеціальність 7.050201 “Менеджмент організацій”

 Спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”

 

 1. Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб  державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги ( на прикладі……).
 2. Управління якістю на засадах ліцензування діяльності закладів охорони здоров’я ( на матеріалах………).
 3. Формування системи впровадження міжнародних етико-правових засад в практику надання медичної допомоги  Україні ( на прикладі…..)
 4. Управління малим підприємством в галузі охорони здоров’я ( на прикладі…..).
 5. Управління створенням та функціонуванням  закладу охорони здоров’я ( на прикладі….).
 6. Оперативне управління закладом охорони здоров’я ( на прикладі діяльності …….).
 7. Стратегічне управління  закладом охорони здоров’я  ( на прикладі….).
 8. Стратегія і тактика управління в зарубіжних фармацевтичних представництвах в Україні ( прикладі…..).
 9. Формування маркетингової стратегії закладів охорони здоров’я в умовах реорганізації галузі ( на прикладі діяльності……..).

10. Аналіз інвестиційної діяльності за даними фінансової звітності підприємства ……….

11. Формування мотиваційної політики у менеджменті закладів охорони здоров’я ( на прикладі…..).

12. Управління якістю медичних послуг в лікувально-профілактичних закладах України ( на прикладі……).

13. Оптимізація  організаційної структури управління закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).

14. Управління кадровою політикою закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).

15. Управління рекламно-інформаційною діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі ……).

16. Управління добровільним медичним страхуванням : міжнародний досвід та його застосування в Україні ( на матеріалах ……..).

17.  Інформаційне забезпечення процесу управління закладу охорони здоров’я ( за матеріалами діяльності ….).

18. Система управлінського контролю в закладах охорони здоров’я ( на прикладі ….).

19.  Управління діловою кар’єрою медичних ( фармацевтичних) кадрів ( за матеріалами ……).

20.  Управління інноваційною діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі…..).

21.  Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).

22.  Організаційна культура закладу охорони здоров’я як фактор конкурентоспроможності ( на прикладі…..).

23.  Управління оптовою  торгівлею аптечних закладів ( на прикладі ….).

24. Управління  роздрібною торгівлею аптечних закладів ( на прикладі ….).

25. Організаційно-правові засади приватної медичної практики ( на прикладі…..)

26. Організація роботи аптечного закладу ( за матеріалами…..)

27.  Організація роботи лікувально-профілактичного закладу ( за матеріалами….)

28. Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…)

29. Впровадження комплексних цільових програм в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…..)

30.  Роль комунікативних процесів в менеджменті закладів охорони здоров’я ( за матеріалами…)

31.  Психологія та етика управлінської діяльності в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами….)

 1. 32.   Санітарно-епідеміологічне забезпечення роботи закладу охорони здоров’я (за матеріалами…..).

33.  Організації праці керівника закладу охорони здоров’я (за матеріалами…..).

34.  Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності у  фармацевтичному бізнесі (за матеріалами…)

35.  Управління товарною політикою фармацевтичних фірм ( за матеріалами…..)

36.  Формування цінової політики закладу охорони здоров’я (за матеріалами……)

37. Логістичне управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення ( за матеріалами….).

38. Логістичне управління постачанням лікарськими засобами  закладів охорони здоров’я ( за матеріалами…..).

39. Управління підготовкою медичних сестер в умовах реформування медичної освіти ( за матеріалами…….. медичного коледжу)

40.  Організація роботи з медичною технікою в закладі охорони здоров’я (за матеріалами….).

41. Управління функціонуванням операційних систем з виробництва медичних послуг ( за матеріалами….)

42.  Управління проектом в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).

 1. Системний аналіз діяльності  закладу охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 2.  Планування системи заходів по забезпеченню необхідної якості  медичного обслуговування ( за матеріалами…).
 3. Планування систему заходів по забезпеченню необхідної якості обслуговування в аптечних закладах ( за матеріалами…).
 4. Планування та прогнозування діяльності установ в галузі  охорони здоров’я( за матеріалами…).
 5. Планування потреби у матеріальних ресурсах  в закладах охорони здоров’я( за матеріалами…).
 6. Планування потреби у  фінансових ресурсах в закладах охорони здоров’я( за матеріалами…).
 7. Планування потреби у  трудових ресурсах  в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 8. Розробка  стратегічних напрямків розвитку установ  в галузі охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 9. Забезпечення конкурентноздатності закладів охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 10. . Розробка і впровадження нововведень в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 11. Прогнозування динаміки попиту ( за матеріалами…).
 12. Формування оптимального асортименту товарів та послуг в галузі охорони здоров’я.( за матеріалами…).
 13. Організація та раціоналізація робочих місць ( за матеріалами…).
 14. . Організація процесів управління  в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 15. Організація реалізації управлінських рішень в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 16. Організація антикризового управління ( за матеріалами…).
 17. Організація ділових контактів закладів охорони здоров’я з зовнішнім середовищем( за матеріалами…).
 18. Управління якістю та конкурентоспроможністю товарів та обслуговування ( за матеріалами…).
 19. Забезпечення  прав пацієнтів ( за матеріалами…).
 20. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки( за матеріалами…).
 21. Забезпечення соціального захисту працівників( за матеріалами…).
 22. Розробка раціональних форм організації управління( за матеріалами…).
 23. Здійснення комерційної діяльності ( за матеріалами…).
 24. Організація зовнішньоекономічної діяльності ( за матеріалами…).
 25. Раціональна організація управлінської праці( за матеріалами…).
 26. Управління персоналом в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 27. Формування колективу та керівництва в ньому( за матеріалами…).
 28. Формування і розвиток організаційної культури в закладах охорони зоров’я ( за матеріалами…).
 29. Формування іміджу  закладу охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 30. Організація діловодства в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 31. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці ( за матеріалами…).
 32.  Соціаль­но-психоло­гічний клі­мат в колек­тиві ( за матеріалами…).
 33. Контро­лювання за­безпече­ності ресур­сами в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 34. Контро­лювання додер­жання техно­логії обслу­говування  в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 35. Конт­роль вико­нання управ­лінських рішень ( за матеріалами…).
 36. Контро­лювання якості обслугову­вання в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 37. Організація обліку та звітності установ в галузі охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 38.  Система управління якістю медичних послуг ( за матеріалами…).
 39.  Менеджмент якості  в управлінні закладами охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 40.  Управління медсестринством в лікувально-профілактичних закладах ( за матеріалами…).
 41.  Управління технологічними процесами в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 42. Організація роботи лікувально-профілактичного закладу  ( за матеріалами  …… )
 43. Управління функціонуванням операційних систем з надання медичної допомоги ( за матеріалами….)
 44. Управління  оптовою та роздрібною торгівлею аптечних закладів ( на прикладі ….).
 45. Управління виробництвом лікарських засобів ( за матеріалами…….)
 46. Управління збутом фармацевтичного підприємства ( за матеріалами…)
 47.  Управління збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств ( за матеріалами…….)
 48.  Управління якістю на засадах реєстрації лікарських засобів ( за матеріалами…….)
Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Титульна сторінка переддипломної практики

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

Кафедра  управління персоналом та медичного  менеджменту

 

                          

 

 

Звіт

по переддипломній практиці

Студентки групи   ___

Спеціальність:  7.050.201   “Менеджмент організацій ”

Спеціалізація: Медичний та фармацевтичний менеджмент

Освітньо-кваліфікаційний рівень: СПЕЦІАЛІСТ

База практики: Київська офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»

Керівник практики від                                  Керівник практики від

Навчального закладу                                    закладу охорони здоров’я

Докт.біол.наук, проф..

Баєва О.В.

Звіт захищений                                              Звіт захищений            

«___»__________2010                                 «___»__________2010

Київ-2010

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Титулка диплому

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу

ім. Б.Хмельницького

Кафедра управління персоналом та медичного  менеджменту

Спеціальність  „Менеджмент організацій”

Спеціалізація  „Медичний та фармацевтичний менеджмент”

Кваліфікаційний рівень                Спеціаліст

 

ДИПЛОМНА  РОБОТА

 

На тему  “ Управління функціонуванням операційних систем з надання медичної допомоги (за матеріалами Вишгородської ЦРЛ  Київської області)

Студента  групи М-12-07 СМФМ (1.3 з.)

                               ________________ Коробченко Тетяни Василівни

 

Науковий керівник     ___________________       д.м.н., Коваленко О.С.

Допускається до захисту в ДЕК   «___»______________ 2010 р.

Завідувач кафедри Управління персоналом та медичного менеджменту          

 д.б.н., професор                                 _____________              Баєва О.В.      

Київ- 2010

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Вступ ( спеціалісти мед.і фарм.менеджмент )

                                            ВСТУП

Культура організації — це система цінностей, філософія, яку поділяють усі працівники групи. Успіх групи залежить не лише від організації її окре­мих структур, планування чи рівня технологій, а й від стилю Управління та культури організації. Ці нематеріальні чинники визначають „характер”, „стиль” або „дух” організації, її індиві­дуальність. Дедалі більшого значення в групі менеджменту надають культурі організації Поняття „філософія організації” включає легенди, ритуали і символи, які зрозумілі для всіх працівників і якими користують­ся в повсякденній діяльності. Культура організації зміцнює внут­рішні зв’язки між працівниками і структурними підрозділами, сприяє посиленню мотивації робітників, забезпечує більш ефек­тивну координацію контролю і планування порівняно з формаль­ною системою

Культура організації має три рівні, які визначають ступінь розвитку в конкретному випадку. Це рівень „поверхневої” куль­тури організації, смисловий рівень „цінність”, рівень світоприйнятних цінностей .

Рівень „поверхневої» культури. Перше враження від куль­тури організації виникає в результаті контакту із зовнішнім об­разом групи. До нього відносять видимі й відчутні елементи куль­тури: манеру поведінки групи, яка представляє цю організацію, її мову, правила, зафіксовані в письмовому вигляді, а також розміри організації, технологію, продуктивність, фірмовий знак, місце на ринку. Символами поверхневої культури є також фірмовий одяг, знаки фірми, будівлі.

Смисловий рівень „цінність” є базовим для розуміння культури організації. Еталонні цінності й „постулати віри” формують еталони щоденної поведінки співробітників. Завдяки наявності системи цінностей, кожен працівник організації знає, як він повинен себе поводити та якого способу дії від нього очікують. Якщо цінності при ви­рішенні певних проблем враховуються автоматично, то маємо справу з наявністю фундаментальних зміцнювальних основ, які набули вже характеру „світоприйнятних догматів віри”. Саме система цих цінностей визначає, що потрібно вважати добрим, істинним, розумним.

Корпоративна культура — це сукупність правил, звичаїв та ста­лої практики в галузі корпоративного управління, яка не отримала нормативного закріплення в законодавстві та базується на загаль­ному культурному рівні суспільства, нормах моралі, діловій прак­тиці тощо.

При створенні компанії основним джерелом корпоративної культури є її засновники і виконавча влада в особі вищого керів­ника. Згодом культура починає виконувати роль об’єднуючого фактора, що дає членам організації почуття органі­заційної ідентичності і породжує відданість корпоративним цінно­стям і переконанням. Кожна стоматологічна лікарня, будь це більша клініка або крихітний стоматологічний кабінет, має свій імідж, гарний або поганий, чи випадковий. Його формують багато факторів: компетентність стоматолога й персоналу,  обладнання й устаткування, оздоблення кабінету, чистота, маркетингова політика й відношення персоналу до пацієнтів.

У сучасних умовах різко зросла роль цілеспрямованого поліпшення  організаційної культури стоматологічної установи. Сьогодні організаційна культура починає прямо впливати на фінансовий стан  стоматологічної практики. Навіть незначний потік негативної інформації може бути сприйнятий як небезпечний сигнал, і пацієнти відмовлять у довірі. Зростання впливу організаційної культури на реальне положення справ у стоматологічній практиці жадає від керівництва посилення уваги до цього фактору.

Мета дипломної роботи – дослідити стан організаційної культури приватного стоматологічного закладу та розробити рекомендації з удосконалення базових та внутрішніх атрибутів корпоративної культури.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 • вивчити теоретичні принципи корпоративної культури  лікувально  – профілактичного закладу;
 • проаналізувати стан організаційно – господарської діяльності ПП „Експодент”;                                              
 • провести аналіз корпоративної місії та цілей організації ;
 • провести аналіз атрибутів корпоративної культури ПП „Експодент”;
 • розробити основні елементи корпоративної культури, впровадження яких поліпшить   організацію роботи з пацієнтами в ПП  „Експодент”;
 • розробити рекомендації вдосконалення зовнішніх та внутрішніх атрибутів корпоративної культури в ПП „Експодент”  ;

Об’єктом дослідження – процес управління приватною стоматологічною лікарнею ПП „Експодент”.

Предмет дослідження – організаційна культура закладу охорони здоров’я.

Інформаційною базою дипломної роботи є дослідження сучасних спеціалістів у сфері стратегічного управління та проблем організаційної культури в  приватних стоматологічних закладах. При проведенні дослідження використовувались нормативно – правові акти в галузі охорони здоров’я, а також результати спостережень та опитувань співробітників ПП „Експодент”, які проведені особисто дипломником.

У процесі роботи використовувались наступні методи: системного підходу, статистичного аналізу, соціологічного опитування, моделювання.

Результати дослідження наведені в таблицях. Трудомісткі розрахунки проведено з використанням ЕОМ (стандартні та адаптовані програми в середовищі Windows).

Наукова новизна  одержаних результатів визначається реальною оцінкою стану організаційної культури приватної стоматологічної лікарні та управління нею в умовах трансформаційного суспільства, а також опрацювання новітніх технологій впровадження організаційно-економічного механізму вдосконалення управління лікувально-профілактичним закладом.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління приватним лікувально-профілактичним закладом, впровадження  в діяльність суб’єктів охорони здоров’я ринкових відносин та міжнародних принципів біоетики.

Публікація матеріалів дипломної роботи. За результатами дослідження  було зроблено доповідь на науково-практичній конференції магістрів та молодих вчених «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку», яка проходила в МАУП 24 вересня 2010 р.  та опубліковано ( було подано для публікації)  статтю «Організаційна культура стоматолочного закладу»  в науковому збірнику конференції

 Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури, додатків.

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Вступ ( магістри МФМ)

                                            ВСТУП

Культура організації — це система цінностей, філософія, яку поділяють усі працівники групи. Успіх групи залежить не лише від організації її окре­мих структур, планування чи рівня технологій, а й від стилю Управління та культури організації. Ці нематеріальні чинники визначають „характер”, „стиль” або „дух” організації, її індиві­дуальність. Дедалі більшого значення в групі менеджменту надають культурі організації Поняття „філософія організації” включає легенди, ритуали і символи, які зрозумілі для всіх працівників і якими користують­ся в повсякденній діяльності. Культура організації зміцнює внут­рішні зв’язки між працівниками і структурними підрозділами, сприяє посиленню мотивації робітників, забезпечує більш ефек­тивну координацію контролю і планування порівняно з формаль­ною системою

Культура організації має три рівні, які визначають ступінь розвитку в конкретному випадку. Це рівень „поверхневої” куль­тури організації, смисловий рівень „цінність”, рівень світоприйнятних цінностей .

Рівень „поверхневої» культури. Перше враження від куль­тури організації виникає в результаті контакту із зовнішнім об­разом групи. До нього відносять видимі й відчутні елементи куль­тури: манеру поведінки групи, яка представляє цю організацію, її мову, правила, зафіксовані в письмовому вигляді, а також розміри організації, технологію, продуктивність, фірмовий знак, місце на ринку. Символами поверхневої культури є також фірмовий одяг, знаки фірми, будівлі.

Смисловий рівень „цінність” є базовим для розуміння культури організації. Еталонні цінності й „постулати віри” формують еталони щоденної поведінки співробітників. Завдяки наявності системи цінностей, кожен працівник організації знає, як він повинен себе поводити та якого способу дії від нього очікують. Якщо цінності при ви­рішенні певних проблем враховуються автоматично, то маємо справу з наявністю фундаментальних зміцнювальних основ, які набули вже характеру „світоприйнятних догматів віри”. Саме система цих цінностей визначає, що потрібно вважати добрим, істинним, розумним.

Корпоративна культура — це сукупність правил, звичаїв та ста­лої практики в галузі корпоративного управління, яка не отримала нормативного закріплення в законодавстві та базується на загаль­ному культурному рівні суспільства, нормах моралі, діловій прак­тиці тощо.

При створенні компанії основним джерелом корпоративної культури є її засновники і виконавча влада в особі вищого керів­ника. Згодом культура починає виконувати роль об’єднуючого фактора, що дає членам організації почуття органі­заційної ідентичності і породжує відданість корпоративним цінно­стям і переконанням. Кожна стоматологічна лікарня, будь це більша клініка або крихітний стоматологічний кабінет, має свій імідж, гарний або поганий, чи випадковий. Його формують багато факторів: компетентність стоматолога й персоналу,  обладнання й устаткування, оздоблення кабінету, чистота, маркетингова політика й відношення персоналу до пацієнтів.

У сучасних умовах різко зросла роль цілеспрямованого поліпшення  організаційної культури стоматологічної установи. Сьогодні організаційна культура починає прямо впливати на фінансовий стан  стоматологічної практики. Навіть незначний потік негативної інформації може бути сприйнятий як небезпечний сигнал, і пацієнти відмовлять у довірі. Зростання впливу організаційної культури на реальне положення справ у стоматологічній практиці жадає від керівництва посилення уваги до цього фактору.

Мета дипломної роботи – дослідити стан організаційної культури приватного стоматологічного закладу та розробити рекомендації з удосконалення базових та внутрішніх атрибутів корпоративної культури.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 • вивчити теоретичні принципи корпоративної культури  лікувально  – профілактичного закладу;
 • проаналізувати стан організаційно – господарської діяльності ПП „Експодент”;                                              
 • провести аналіз корпоративної місії та цілей організації ;
 • провести аналіз атрибутів корпоративної культури ПП „Експодент”;
 • розробити основні елементи корпоративної культури, впровадження яких поліпшить   організацію роботи з пацієнтами в ПП  „Експодент”;
 • розробити рекомендації вдосконалення зовнішніх та внутрішніх атрибутів корпоративної культури в ПП „Експодент”  ;

Об’єктом дослідження – процес управління приватною стоматологічною лікарнею ПП „Експодент”.

Предмет дослідження – організаційна культура закладу охорони здоров’я.

Інформаційною базою дипломної роботи є дослідження сучасних спеціалістів у сфері стратегічного управління та проблем організаційної культури в  приватних стоматологічних закладах. При проведенні дослідження використовувались нормативно – правові акти в галузі охорони здоров’я, а також результати спостережень та опитувань співробітників ПП „Експодент”, які проведені особисто дипломником.

У процесі роботи використовувались наступні методи: системного підходу, статистичного аналізу, соціологічного опитування, моделювання.

Результати дослідження наведені в таблицях. Трудомісткі розрахунки проведено з використанням ЕОМ (стандартні та адаптовані програми в середовищі Windows).

Наукова новизна  одержаних результатів визначається реальною оцінкою стану організаційної культури приватної стоматологічної лікарні та управління нею в умовах трансформаційного суспільства, а також опрацювання новітніх технологій впровадження організаційно-економічного механізму вдосконалення управління лікувально-профілактичним закладом.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління приватним лікувально-профілактичним закладом, впровадження  в діяльність суб’єктів охорони здоров’я ринкових відносин та міжнародних принципів біоетики.

Публікація матеріалів дипломної роботи. За результатами дослідження  було зроблено доповідь на науково-практичній конференції магістрів та молодих вчених «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку», яка проходила в МАУП 24 вересня 2010 р.  та опубліковано ( було подано для публікації)  статтю «Організаційна культура стоматолочного закладу»  в науковому збірнику конференції

 Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури, додатків.

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Пам»ятка дипломникам-магістрам (Медичний та фармацевтичний менеджмент)

 ПАМ’ЯТКА

для студентів — дипломників щодо основних вимог до написання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

 

1.Дипломна робота має бути написана на державній мові.

2.Тема дипломної роботи:

 • обирається студентом самостійно, згідно з тематикою, затвердженою кафедрою ;
 • разом із темою обирається об’єкт дослідження ( заклад охорони здоров’я) на матеріалах якого буде виконуватись робота;
 • об’єкт дослідження  при написанні дипломної роботи має відповідати місцю проходження науково-дослідної практики;
 • назва дипломної роботи формується наступним чином:

Наприклад,  якщо студент обрав тему дипломної роботи  за № 14, а об’єктом дослідження та відповідно місця проходження переддипломної практики — Товариство з обмеженою відповідальністю “Аптека Плюс”, то остаточна тема дипломної роботи може бути викладена у наступному вигляді:

Аналіз стратегічного управління фармацевтичним закладом ( на прикладі ТОВ “Аптека-Плюс”).

3.Обсяг – 100-120 сторінок ( комп’ютерний набір – 14-й кегль, 1.5 інтервали, шрифт  Times New Roman).

4.Структура дипломної роботи : План дипломної роботи має бути складним і містити наступні розділи.

Реферат з анотаціями (українською, російською та англійською мовами).

Вступ.

Розділ 1. Теоретичний розділ.

Розділ 2. Аналітико-дослідницький розділ розділ.

Розділ 3. Проектно-рекомендаційний розділ.

Висновки та пропозиції.

Додатки.

Список використаної літератури.

Наприклад, план дипломної роботи Аналіз стратегічного управління фармацевтичним закладом ( на прикладі ТОВ “Аптека-Плюс”)

 може мати наступний вигляд:

 Вступ

1.Теоретична частина. Стратегічне управління організацією: сутність та основні складові.

1.1  Характеристика сутності та змісту стратегічного  управління.

1.2  Стратегічний аналіз у фармацевтичному бізнесі.

1.3  Конкурентні переваги та стратегії їх, розвитку у фармацевтичному бізнесі.

2. Аналітико-дослідницький розділ. Аналіз стану стратегічного управління в  ТОВ “Атека-Плюс”

2.1 Загальна характеристика організаційно-виробничої діяльності ТОВ “Аптека-Плюс”.

2.2 Аналіз зовнішнього середовища  ТОВ “Аптека-Плюс”.

2.3Внутрішньоорганізаційний аналіз системи функціонального менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

2.4 Оцінка результативності та ефективності системи менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

3. Проектно-рекомендаційний розділ. Шляхи вдосконалення системи стратегічного менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

                       3.1 Моделювання процесу формування стратегічного потенціалу закладу.

                       3.2 Розробка програми реалізації стратегічного потенціалу ТОВ “Аптека-Плюс”.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

5.Вимоги до розділів.

У вступі проводиться обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки й вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об’єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього. Стисла характеристика об’єкта дослідження: власність, організаційно-правова форма, галузева приналежність; коли і ким засновано, місцезнаходження, матеріально-технічна база (опис приміщення, складів, транспорту тощо, вартісна оцінка), основні економічні показники за звітний період, чисельність працюючих; схема структури апарату управління з коментарем, перелік основних конкурентів.

Наприклад,

 Мета роботи – дослідити сучасний стан стратегічного управління фармацевтичним закладом та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення  системи менеджменту шляхом упровадження програми реалізації стратегічного потенціалу.

Досягнення мети обумовило необхідність вирішення наступних задач:

 • вивчити особливості стратегічного управління у фармацевтичному бізнесі;
 • провести  аналіз зовнішнього середовища ТОВ “Аптека-Плюс”;
 • дослідити систему функціонального менеджменту  ТОВ “Аптека-Плюс”;
 • оцінити результативність та ефективність системи менеджменту  ТОВ “Аптека-Плюс”;
 • провести моделювання процесу формування стратегічного потенціалу аптечного закладу
 • розробити програму реалізації стратегічного потенціалу ТОВ “Аптека-Плюс”.

Об’єкт дослідження — управління товариством з обмеженою відповідальністю “Аптека Плюс”.

Предмет дослідження – стратегічне управління фармацевного бізнесу

Інформаційна база дослідження Теоретичною основою дипломної роботи є дослідження сучасних спеціалістів в галузі  стратегічного управління та проблем управління фармацевтичним бізнесом. При проведенні дослідження використовувались нормативно-правові акти в галузі охорони здоров’я та звітні матеріали  ТОВ “Аптека-Плюс”, а також результати спостережень та опитувань співробітників закладу, які проведені особисто дипломником.

Методи дослідження В процесі роботи використовувались наступні методи : системного підходу; статистичного аналізу; SWOT- аналізу; економічного аналізу; соціологічного опитування; експертного оцінювання; моделювання.

            Результати досліджень наведені в графіках, таблицях та діаграмах. Трудомісткі розрахунки проведено з використанням ЕОМ ( стандартні та адаптовані програми в середовищі Windows).

Наукова новизна  одержаних результатів визначається реальною оцінкою стану стратегічного управління закладу з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами умовах фінансової нестабільності економіки, а також опрацювання новітніх технологій впровадження організаційно-економічного механізму вдосконалення стратегічного управління фармацевтичним закладом.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення механізму  стратегічного управління  фармацевтичним закладом з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, впровадження   процесу моделювання   стратегічного потенціалу аптечного закладу.

Публікація матеріалів дипломної роботи. За результатами дослідження  було зроблено доповідь на науково-практичній конференції магістрів та молодих вчених «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку», яка проходила в МАУП 24 вересня 2010 р.  та опубліковано ( було подано для публікації)  статтю «Моделювання процесу формування стратегічного потенціалу аптечного закладу»  в науковому збірнику конференції  

Розділ-1 теоретичний  має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності закладу охорони здоров’я. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд  нормативно-правових актів; літературних джерел. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри­ваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому — відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загаль­ного обсягу дипломної роботи. В теоретичному розділі має аналізуватись 3-4 іноземних літературних джерела.

Розділ 2 Аналітико-дослідницький розділ має стати перехідним до наступ­ного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.

Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження, діагностування діяльності закладу ОЗО щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками.

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати .

Обсяг другого розділу — у межах 30—35% загального обсягу дипломної роботи.

Розділ 3 – проектно-рекомендаційний розділ. Завданням розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації на базі основних теоретичних
положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що
викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому
розділі дослідження.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхи­лень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.

Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломної роботи.

Висновки й пропозиції, що наводяться в окремому розділі
дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного
дослідження. Коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми,
оцінка  результатів  дослідження  з  точки  зору  відповідності  меті
дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції
щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації,
які було детально обґрунтовано у третьому розділі. У висновках не
можуть з’явитися пропозиції, які не було розглянуто у третьому
розділі.

Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5-6 сторінок.

6.Вимоги до списку літератури.

 • список літератури має становити 100 джерел;
 • оформлення за стандартом на мові оригіналу;
 • обов’язкові посилання за текстом ( у квадратних дужках проставляється номер видання за списком літератури. Наприклад,  [4]);
 • список літератури оформляється в наступному порядку :

Закони України ( у хронологічній послідовності)

Укази Президента, Постанови Кабінету міністрів ( у хронологічній послідовності)

Директивні матеріали Міністерства охорони здоров’я та інших міністерств ( у хронологічній послідовності)

Монографії. Підручники, статті з журналів, виданих кирилецею ( абетковий порядок)

Монографії. Підручники, статті з журналів, виданих латинським шрифтом ( абетковий порядок)

Електронні джерела.

 7.Документи, які подаються до захисту.

 1. 1.     Дипломна робота ( зброшурована у твердій палітурці).
 2. 2.     Завдання до дипломної роботи.
 3. 3.     Відзив керівника організації, яка була об’єктом дослідження. Завірений печаткою. Відзив має свідчити про достовірність наведеної в дипломній роботі інформації, правдивість фактичних даних .Бажано, щоб у відзиві були підтверджені актуальність теми для закладу, самостійність автора дослідження, практична значущість аналітичного розділу та можливості й перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.
 4. 4.     Відзив наукового керівника.
 5. 5.     Зовнішню рецензію.
Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Пам»ятка для дипломників-спеціалістів ( Медичний та фармацевтичний менеджмент)

 ПАМ’ЯТКА

для студентів — дипломників щодо основних вимог до написання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

 

 1. Дипломна робота має бути написана на державній мові.
 2. Тема дипломної роботи:
 • обирається студентом самостійно, згідно з тематикою, затвердженою кафедрою ;
 • разом з темою обирається об’єкт дослідження ( заклад охорони здоров’я) на матеріалах якого буде виконуватись робота;
 • об’єкт дослідження  при написанні дипломної роботи має відповідати місцю проходження переддипломної практики;
 • назва дипломної роботи формується наступним чином:

Наприклад,  якщо студент обрав тему дипломної роботи  за № 14, а об’єктом дослідження та відповідно місця проходження переддипломної практики — Товариство з обмеженою відповідальністю “Аптека Плюс”, то остаточна тема дипломної роботи може бути викладена у наступному вигляді:

Аналіз стратегічного управління фармацевтичним закладом ( на прикладі ТОВ “Аптека-Плюс”).

 1. Обсяг – 90-110 сторінок ( комп’ютерний набір – 14-й кегль, 1.5 інтервали, шрифт  Times New Roman).
 2. Структура дипломної роботи : План дипломної роботи має бути складним і містити наступні розділи.

Вступ.

Розділ 1. Теоретичний розділ.

Розділ 2. Аналітичний розділ.

Розділ 3. Рекомендаційний розділ.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

Наприклад, план дипломної роботи Аналіз стратегічного управління фармацевтичним закладом ( на прикладі ТОВ “Аптека-Плюс”)

 може мати наступний вигляд:

 Вступ

 1. Теоретична частина. Стратегічне управління організацією: сутність та основні складові.

                       Характеристика сутності та змісту стратегічного  управління.

                       Стратегічний аналіз в фармацевтичному бізнесі.

                       Конкурентні переваги та стратегії їх розвитку у фармацевтичному бізнесі.

 1. Аналітичний розділ Аналіз стану стратегічного управління в  ТОВ “Атека-Плюс”

                       Загальна характеристика ТОВ “Аптека-Плюс”.

                       Аналіз зовнішнього середовища  ТОВ “Аптека-Плюс”.

                       Внутрішньоорганізаційний аналіз системи функціонального менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

                       Оцінка результативності та ефективності системи менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

 1. Рекомендаційний розділ. Шляхи вдосконалення системи менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

                       3.1Моделювання процесу формування стратегічного потенціалу закладу.

                       3.2 Розробка програми реалізації стратегічного потенціалу ТОВ “Аптека-Плюс”.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 1. 5.     Вимоги до розділів.

У вступі проводиться обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об’єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього. Стисла характеристика об’єкта дослідження: власність, організаційно-правова форма, галузева приналежність; коли і ким засновано, місцезнаходження, матеріально-технічна база (опис приміщення, складів, транспорту тощо, вартісна оцінка), основні економічні показники за звітний період, чисельність працюючих; схема структури апарату управління з коментарем, перелік основних конкурентів.

Наприклад,

 Мета роботи – дослідити сучасний стан стратегічного управління аптечним закладом та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення  системи менеджменту шляхом впровадження програми реалізації стратегічного потенціалу.

Досягнення мети обумовило необхідність вирішення наступних задач:

 • вивчити особливості стратегічного управління в фармацевтичному бізнесі;
 • провести  аналіз зовнішнього середовища ТОВ “Аптека-Плюс”;
 • дослідити систему функціонального менеджменту  ТОВ “Аптека-Плюс”;
 • оцінити результативність та ефективність системи менеджменту  ТОВ “Аптека-Плюс”;
 • розробити програму реалізації стратегічного потенціалу ТОВ “Аптека-Плюс”.

Об’єкт дослідження - управління  товариством з обмеженою відповідальністю “Аптека Плюс”.

Предмет дослідження – стратегічне управління фармацевного бізнесу

Інформаційна база дослідження Теоретичною основою дипломної роботи є дослідження сучасних спеціалістів в галузі  стратегічного управління та проблем управління фармацевтичним бізнесом. При проведенні дослідження використовувались нормативно-правові акти в галузі охорони здоров’я та звітні матеріали  ТОВ “Аптека-Плюс”, а також результати спостережень та опитувань співробітників закладу, які проведені особисто дипломником.

Методи дослідження В процесі роботи використовувались наступні методи : системного підходу; статистичного аналізу; SWOT- аналізу; економічного аналізу; соціологічного опитування; експертного оцінювання; моделювання.

            Результати досліджень наведені в графіках, таблицях та діаграмах. Трудомісткі розрахунки проведено з використанням ЕОМ ( стандартні та адаптовані програми в середовищі Windows).

 Розділ-1 теоретичний  має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності закладу охорони здоров’я. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд  нормативно-правових актів; літературних джерел. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри­ваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому — відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загаль­ного обсягу дипломної роботи.

Розділ 2 Аналітичний має стати перехідним до наступ­ного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.

Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження, діагностування діяльності закладу ОЗО щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками.

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати .

Обсяг другого розділу — у межах 30—35% загального обсягу дипломної роботи.

Розділ 3 – рекомендаційний. Завданням розділу є розробка
конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації на базі основних теоретичних
положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що
викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому
розділі дослідження.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхи­лень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.

Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломної роботи.

Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі
дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного
дослідження. Коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми,
оцінка  результатів  дослідження  з  точки  зору  відповідності  меті
дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції
щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації,
які було детально обґрунтовано у третьому розділі. У висновках не
можуть з’явитися пропозиції, які не було розглянуто у третьому
розділі.

Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5-6 сторінок.

 1. 6.     Вимоги до списку літератури.
 • список літератури має становити 50 джерел;
 • обов’язковим є посилання на нормативно-правову базу;
 • оформлення за стандартом ;
 • обов’язкові посилання за текстом ( у квадратних дужках проставляється номер видання за списком літератури. Наприклад  [4]);
 • список літератури оформляється в наступному порядку :

Закони України ( у хронологічній послідовності)

Укази Президента, Постанови Кабінету міністрів ( у хронологічній послідовності)

Директивні матеріали Міністерства охорони здоров’я та інших міністерств ( у хронологічній послідовності)

Монографії. Підручники, статті з журналів… ( абетковий порядок)

Електронні джерела.

 1. 7.     Документи, які подаються до захисту.

 

 1. 1.     Дипломна робота ( зброшурована у твердій політурці).
 2. 2.     Завдання до дипломної роботи.
 3. 3.     Відзив керівника організації, яка була об’єктом дослідження. Завірений печаткою. Відзив має свідчити про достовірність наведеної в дипломній роботі інформації, правдивість фактичних даних .Бажано, щоб у відзиві були підтверджені актуальність теми для закладу, самостійність автора дослідження, практична значущість аналітичного розділу та можливості і перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.
 4. 4.     Відзив наукового керівника.
 5. 5.     Зовнішню рецензію.
Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ

Баева Елена Викторовна 

Адрес проживания:  г. Киев

Дата рождения: 2 ноября в 1955 г. ( г. Сортавала , Карелия, РФ)

Образование:

           1977 р.- Черновицкий государственный университет, биологический факультет.

           в 2002 г. – Черкасский институт управления. Факультет управления.               

                            Квалификация — менеджер-экономист.

 

Научная степень и звание:

          в 1980 г. – Кандидат биологических наук. Институт проблем онкологии им.. Р.Е.Кавецкого АН УССР

в 1990 г. – Старший научный сотрудник

1991 р.-  Доктор биологических наук. Институт экспериментальной мед                       цини. Ленинград.

           в 1996 г. —  Профессор

 

Профессиональная деятельность:

—         организация учебного процесса

—         заведующий  выпускной кафедры ( специальности Управление персоналом та экономика труда; Менеджмент организаций ( специализации : Медицинский и фармацевтический менеджмент; Экологический менеджмент)

—         научная деятельность  : организация Всеукраинских конференций «Концептуальные принципы менеджмента в Украине»; ежегодных конференций магистров и молодых ученых «Менеджмент и администрирование: тенденції развития»

—         научные исследования за направлениями Медицинский менеджмент и Биоменеджмент

 

Опыт работы :

 

1977-1997 гг. – научная и научно педагогическая деятельность. Отрасль научных  интересов : физиология стресса.

1997-2002 гг.   Зав. кафедры менеджмента в медицинском обслуживании Чер-

                           касской академии менеджмента.

2002-2003 гг.   Ректор Украинского института управления охраной здоровья

                           при Черкасской академии менеджмента.

2003 – 2004рр.  Профессор кафедры экономики и управления Киевского Славистичного университета.

2004 – 2006 гг.   Зав. кафедры менеджмента МАУП.

2007- по это время – Директор Украинско-российского института менеджмента и бизнеса им. Б.Хмельницкого МАУП. Заведующий кафедры управления персоналом и медицинского менеджмента

НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

 • Баева Е.В. Формирование государственных требований к организационной компетентности менеджеров предприятий и организаций // Экономика  и государство.-2010.-№ 3 .-С.89-92 (укр.)
 • Баева Е.В. Менеджмент в области здравоохранения.- K.: Центр образовательной литературы, 2008.- 640 p. (укр.)
 • Баева Е.В.  Биологические принципы мотивации: // Персонал.- 2007.- № 9.- С.76-81.
 • Баева Е.В. Менеджмент организаций: медицинский и фармацевтический менеджмент: ДП  «Персонал» K.:  2009. — 336 с. 
 • Баева Е.В.  Психофизиологические и социобиологические аспекты кризиса //Персонал.- 2009.-№ 2 (укр.)

 

 • Баева Е.В. Основы менеджмента здравоохранения: учебное пособие – К.: МАУП, 2007, 328 стр.(укр.)
 • Управление предпринимательской деятельностью в области здравоохранения: Коллективная монография  ( ред. Е.В. Баевой, И.М. Солоненко) – К., МАУП, 2007, 376 стр.(укр.)
 • Баева Е.В. Концептуальные принципы подготовки менеджеров для здравоохранения . Вестник Хмельницкого национального университета, 2005, № 4, Ч.2, Т. 3, стр. 21-25.(укр.)
 • Баева Е.В. Формирование направления и стратегии подготовки менеджеров для здравоохранения . Вестник Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины. 2003, № 1, стр. 233-36.(укр.)

 

Повышение квалификации:

в 1996 г. – Second British Training Course on the Methods and Applications of Epidemiology and Public Health/

в 1999 г. – Летний институт для преподавателей бизнесовых вузов Консорциума из усовершенствования бизнес-образования в Украине. Секция – Стратегический менеджмент. Львов.

в 2000 г. – Летний институт Консорциума из усовершенствования бизнес-образования в Украине. Секция — Управление персоналом. м. Ужгород.

в 2001 г. – Летний институт Консорциума из усовершенствования менеджмент-образования в Украине.- Секция —  Этика бизнеса. м. Ялта.

2007р. – курсы повышения квалификации х менеджмента МАУП

Дополнительные сведения:

 1. Отличник образования Украины.
 2. Член  НМК из менеджмента при МОН Украины (секция непроизводственного менеджмента).
Рубрика: О себе | Добавить комментарий

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M     V I T A E 

 

Baeva__Olena__Victorovna_D.Sc.__Full professor

Born: November 2, 1955

EDUCATION:   2002 – Obtained MA degree by Manager-economist

2000-2002 Took graduate courses of the Cherkassy College of Management

            1992 — Obtained D.Sc. academic degree from the Institute for Experimental Medicine, St.-Peterburg, Russia.

                           1989 — 1991 — Took post — doctoral course at the Academy of Sciences in                                      Moldova.

1981 — Obtained PhD academic degree from the Institute on the Problems in      Oncology Ukrainian Academy of  Science.

               1978 — 1980 — Took doctoral course at the Institute  on the  Problems in Oncology  Ukrainian Academy of Science.

                           1977 — Obtained MA degree.

                           1972 — 1977 — Took undergraduate and graduate courses of the Chernovtsy State University. Ukraine.

PROFESSIONAL RECORD:

 Dates

Даты 

(Мес, день, год)

 

Name of Organization

Название организации

 

City

Город

 

Position/Title

Должность

 

Responsibilities and duties

Должностные обязанности

(Дайте краткий точный ответ) 

 01.22.2007up to date  Inter-Regional of Personnel Management  Kyiv  Chief , Ukrainian-Russian Institute of Management and BusinessHead Department of the Management of personnels and Health Service

Management  

 Personnel management: goal setting;Performance evaluation.

Relations with  Structural subdivisions of IAMP, healthcare organization and State Departments.

Quality and education improvement.

Budget allocation.

Budget control and management.

Development  and direction of Health Service Management program: Graduate, Undergraduate and Postgraduate Courses.  Postgraduate Research Coordination.   

Development of innovative models of training program of Health Service Management.

Participant  in professional development activities in Health Services Management.

Coordination of accreditation of the programs of  Master of Management

 01.22.2007-01.16.2004  Inter-Regional of Personnel Management  Kyiv  Head Department of the Health ServiceManagement    Established to provide education, research and consultancy  of Health Service Management. Development  and direction of Health Service Management program: Graduate, Undergraduate and Postgraduate Courses.  Postgraduate Research Coordination.   Development of innovative models of training program of Health Service Management.

Participant  in professional development activities in Health Services Management.

Coordination of accreditation of the programs of  Master of Management. Postgraduate Research Coordination.   

 01.16.2004-09.01.2002  Cherkassy Academy of Management  Cherkassy  Chief (Dean), Ukrainian Institute of Health ServiceManagement  Personnel management: goal setting;Performance evaluation.

Relations with Structural subdivisions of Cherkassy Academy of Management, healthcare organization and State Departments.

Quality and education improvement.

Budget allocation.

Budget control and management.

Development and direction of Health Service Management program: Graduate, Undergraduate and Postgraduate Courses.  Postgraduate Research Coordination.   

Development of innovative models of training program of Health Service Management.

Participant in professional development activities in Health Services Management.

Coordination of accreditation of the programs of Master of Management.

 09.01.2002-05.05.1997  Cherkassy College of Business Management  Cherkassy  Head Department of the Health ServiceManagement    Established to provide education, research and consultancy of Health Service Management. Development and direction of Health Service Management program: Graduate, Undergraduate and Postgraduate Courses.  Postgraduate Research Coordination.   Development of innovative models of training program of Health Service Management.

Participant  in professional development activities in Health Services Management.

Coordination of accreditation of the programs of Master of Management.   

 

RESEARCH INTEREST:

     1992 — up to date — Health Care Management.Biomanagement

     1984 — 1994 — Stress and adaptation, Personal prognosis.Biomanagement

     1981 — 1994 — Health in a Changing Environment.

     1976 — 1981 — Cancer and Personal prognosis.

ORGANIZATIONAL ACTIVITIES:

      2001 — up to date — Expert in Science-Metodology Committee in

                             Ministry of Education of Ukraine.

      1991 — up to date — Coordinator of the research on the influense

                             of the Chernobyl accident on the health of Cherkas-

                             sy region residents.

      1991 — 1992 — Organized the Research Laboratore at the Cherkassy

                            State University.

      1985 — 1991 — Coordinator of the work done by Association of

                            Physiologist in Moldova.

                            Member of the board of Moldavian Physiology Asso-

                            ciation.

 

SOME PUBLICATIONS:

 • Baeva O.V. Forming of state requirements to the organizational competence of managers of enterprises and organizations in industry of health protection // Economy and state.-2010.-№ 3 .-P.89-92
 • Baeva O.V. Management in industry of health protection.- K.: Center of educational literature, 2008.- 640 p.
 • Baeva O.V. Biological principles of motivation: // Personnel.- 2007.- № 9.- of P.76-81.
 • Baeva O. V. Menedzhment organizations: medical and pharmaceutical management: ./ [Baeva O.V. Psikhofiziologichni and соціобіологічні aspects of crisis of //Персонал.- 2009.-№ 2.]. — K.: VD «Personnel», 2009. — 336 p. –
 • Baeva O.V. Psikhofiziologichni and sociobiological aspects of crisis of //Personal.- 2009.-№ 2

 

 • Баева Е.В. Основы менеджмента здравоохранения: учебное пособие (Bayeva O.V. The Basics of Management in Health Care: an educational medium). – К.: МАУП, 2007, 328 стр.
 • Управление предпринимательской деятельностью в области здравоохранения: Коллективная монография (Business Management in the Health Care : a multi-author monograph), (под ред. Е.В. Баевой, И.М. Солоненко) – К., МАУП, 2007, 376 стр.
 • Баева Е.В., Новальская Н.И., Ангелова В.И. Практические аспекты менеджмента: учебно-практическое пособие (The Practical Aspects of Management: a practical manual). К, МАУП, 2006. Ч 1, 172 стр.
 • Баева Е.В. Внедрение европейского опыта при подготовке менеджеров для здравоохранения (Introduction of European Expertise in Training Managers for Health Care). Судак, МАУП, 2005.
 • Баева Е.В. Концептуальные принципы подготовки менеджеров для здравоохранения (The Conceptual Principles of Training Managers for Health Care). Вестник Хмельницкого национального университета, 2005, № 4, Ч.2, Т. 3, стр. 21-25.
 • Баева Е.В. Формирование направления и стратегии подготовки менеджеров для здравоохранения (Formation of a Direction and a Strategy of Training Managers for Health Care). Вестник Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины. 2003, № 1, стр. 233-36.

 

 

Рубрика: О себе | Добавить комментарий

Баєва О.В.

Опубліковано:

 

 Біографічний довідник “Вчені Черкащини”. ‑ Черкаси: Вид-во “Відлуння”, ‑ 1998. ‑ С. 7‑9,

International “Who’s who” Professional  & Business Women. ‑ 1999. ‑ Sixth edition. ‑ N C-ES 00035728.

Доктор біологічних наук професор

БАЄВА

ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

         Н. 02.11.1955 у м. Сортавала (Карелія).

         У 1977 р. закінчила біологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Федьковича. У 2002 р. закінчила Черкаський інститут управління за спеціальністю “Менеджмент організацій”, кваліфікація “Менеджер-економіст”.

         У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті проблем онкології ім. Р.Є.Кавецького АН УРСР на тему “Инсулин-депонирующая функция эритроцитов и ее связь с углеводным обменом у больных раком молочной железы и желудка”.

         З 1981 р. – молодший науковий співробітник Молдавського науково-дослідного інституту мікробіології, гігієни та епідеміології МОЗ МРСР, з 1984 р. – старший науковий співробітник лабораторії стресу та адаптації Інституту фізіології АН Молдови, з 1990 р. – докторант АН Молдови.

У 1991 р. в Інституті експериментальної медицини, м. Ленінград, захистила докторську дисертацію на тему  «Функции иммунной системы при действии стресса в раннем постнатальном онтогенезе».

У 1992 р. Баєвій О.В. присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук, а в 1996 р. – наукове звання професора.

З 1991 р. по 1997 р. працює на посаді професора кафедри фізіології Черкаського державного університету ім. Б.Хмельницького.

1997-2002 рр. – завідувач кафедри менеджменту у медичному обслуговуванні Черкаської академії менеджменту.

2002-2003 рр. – ректор Інституту управління охороною здоров’я при ЧАМ.

2004 р. — 2006 рр. завідувач кафедри менеджменту Міжрегіональної академії управління персоналом.

2007р. – по цей час Директор Українсько-Російського інституту менеджменту і бізнесу ім.. Б. Хмельницького МАУП; завідувач кафедри Управління персоналом та медичного менеджмент

Перші наукові праці О.В.Баєвої були присвячені вивченню проблеми діагностики та прогнозу ракових захворювань по зміні гормонального фону організму. Було висунуто гіпотезу про порушення інсулінового депо організму-носія пухлини. Доведено, що метод визначення стану інсулінодепонуючої функції еритроцитів може використовуватись у лікарняній практиці для формування груп ризику на рак молочної залози та шлунку.

При подальших наукових дослідженнях, присвячених вивченню дії стресу на функції імунної системи, було доведено, що стресореактивность та стресостійкість організму має індивідуальний характер та може змінюватись в залежності від віку, періоду доби, тривалості світлового дня та інших чинників. При роботі над цією проблемою було впроваджено ряд винаходів: “Способ определения эмоциональности животных” (авт. свід. СРСР за № 1710001), «Способ определения стрессореактивности животных» (авт. свід. СРСР за № 1716448), “Способ повышения резистентности животных» (авт. свід. СРСР за  № 1639559).

З 1991 по 1997 рр. наукові дослідження О.В.Баєвої були спрямовані на вивчення дії факторів аварії на Чорнобильській АЕС на захисні функції організму людини. Встановлено, що дія малих доз іонізуючого опромінення викликає стале гальмування клітинного та гуморального імунітету, тобто формування вторинних імунодефіцитних станів, на основі яких виникають інфекційні захворювання, доброякісні та злоякісні пухлини, автоімунні захворювання. Під  її науковим керівництвом виконувались наукові розробки на замовлення Держкомітету України з питань науки, техніки та промислової політики та Міністерства освіти та науки України.

В 1996 р. після отримання гранду від Japan Public Health Association, навчання на Других Британських курсах з питань охорони суспільного здоров’я та захисту роботи “Впровадження навчання із спеціальності  Health Service Management в Україні”, отримала сертифікат з питань організації охорони суспільного здоров’я від Faculty of Health Medicine of the United Kingdom.

В 1997 р. під керівництвом О.В. Баєвої вперше на Україні було започатковано підготовку фахівців з Менеджменту у медичному обслуговуванні в рамках спеціальності “Менеджмент організацій”.

Перелік наукових праць подано в окремо.

 

Література: Біографічний довідник “Вчені Черкащини”. ‑ Черкаси: Вид-во “Відлуння”, ‑ 1998. ‑ С. 7‑9, International “Who’s who” Professional  & Business Women. ‑ 1999. ‑ Sixth edition. ‑ N C-ES 00035728.

Рубрика: О себе | Добавить комментарий