Методичні рекомендації до написання дипломних робіт Медичний та фармацевтичний менеджмент. ОКР Спеціаліст

Методичні рекомендації до написання дипломних робіт

ОКР «Спеціаліст»

Опубліковано:

Баєва О.В. Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт студентами спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації «Медичний та фармацевтичний менеджмент» ( освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”).-К.:МАУП, 2005.- 31 с.

 

Вступ

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами спеціальності “Менеджмент організацій”, спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент” розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” напряму підготовки 0502 “Менеджмент” та призначені для надання допомоги студентами у виконання дипломної роботи згідно чинних стандартів України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

         Дипломна робота є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.

 1. 1.     Цілі та завдання дипломної роботи

            Виконання і захист дипломної роботи поряд із складанням державного іспиту є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників.

            Дипломна робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки за певною спеціалізацією однієї зі спеціальностей напряму «Менеджмент», та проходження всіх навчальних та виробничих практик, а також проходження переддипломної практики. Студент-дипломник повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома спеціаліста.

            Метою виконання дипломного дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організацій.

            У процесі виконання дипломної роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

—    знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання менеджменту;

—    вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;

—    вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом;

—    вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі.

         1.5 Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

 • містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;
 • містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;
 • містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті;
 • мати належне оформлення;
 • мати всі потрібні супровідні документи;
 • бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

1.6.    Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми у реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об’єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до  захисту    не допускається.

2. Загальні положення

2.1.    Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об’єкта.

2.2.    Основні етапи виконання дипломної роботи:

 1. Вибір теми і об’єкта дослідження, затвердження теми.
 2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання.
 3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.
 4. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об’єкті дослідження.
 5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.
 6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.
 7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.
 8. Подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відзиву.
 9. Подання роботи на кафедру.

10.Зовнішнє рецензування роботи.

11.Захист дипломної роботи у ДЕК.

         2.2 До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили виробничу і переддипломну практику та захистили звіти з них.

         2.3  Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломною роботою. Науковий керівник провадить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а також контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі і науковці кафедри, а також спеціалісти установ і підприємств, що працюють за профілем дипломної роботи і мають відповідний науковий ступінь.

Розподіл дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, відбувається за принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.

2.4.    Темою дипломної робота (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту в галузі охорони здоров’я, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за відповідною спеціалізацією.

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою менеджменту МАУП і наводиться у Додатку А.

Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, дипломні роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, підприємства та підприємницькі структури, що уклали із вищим навчальним закладом освіти контракти на навчання студентів або мають із ним договори співпраці та співдружності. Студент за погодженням із керівником може запропо­нувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об’єкті дослідження).

2.5.    Разом із вибором теми визначається об’єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинен бути заклад охорони здоров’я будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього закладу повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об’єкта, то кафедра призначає для проходження переддипломної практики (об’єкт за матеріалами якого має виконуватись дипломна робота) заклад охорони здоров’я, з якими МАУП або його філії мають відповідну угоду.

Бажаним є виконання теми на замовлення керівництва об’єкта дослідження. Це замовлення оформлюється листом.

2.6. Кожен студент випускного курсу у заяві на ім’я завідувача кафедри менеджменту, яка є підставою для призначення наукового керівника, зазначає формулювання теми і повну юридичну назву об’єкта дослідження.

Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування обрані теми дипломних робіт із зазначенням об’єктів, на яких вони виконуватимуться, розглядаються і обговорюються на засіданні випускової кафедри. Завідувач кафедри готує проект наказу і подає його ректору.

Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукових керівників кожного фіксуються наказом по МАУП. Усі подальші зміни (формулювання назви, об’єкт дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання).

2.7.    Об’єкт дипломного дослідження є базою переддипломної практики. Перед початком практики оформлюється спеціальний бланк-завдання, в якому  фіксуються тема і план, мета і завдання, графік виконання,  а також термін подання готової роботи на кафедру.

Завдання, підписане науковим керівником і сту­дентом, затверджене завідувачем кафедри, при оформленні дипломної роботи слід розмістити після титульної сторінки дипломної роботи.

2.8. Порушення студентом календарного плану виконання фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри.

3. Організація виконання дипломної роботи

3.1.          Мінімальний термін написання дипломної роботи — 4 тижні.

3.2.          Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.

3.3.          На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломною роботою. Систематичні консультації допомагають дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє  своєчасному   поданню   дипломної   роботи,   є   запорукою успішного захисту.

3.4.          У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін    подати   завершену   дипломну   роботу   на   рецензування науковому керівникові.

3.5.          У разі позитивної рецензії наукового керівника і за наявності відзиву від підприємства — об’єкта дослідження про достовірність використаних в аналітичних розрахунках даних дипломну роботу реєструють на кафедрі і передають на розгляд завідувачу кафедри, який має прийняти рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК.

3.6.          Після завершення всіх допускових процедур по кафедрі дипломна робота передається декану факультету для оформлення допуску на зовнішню рецензію.

Список зовнішніх рецензентів складається на кафедрі не пізніше як за 4 тижні до початку виконання дипломних робіт і затверджується директором Інституту МАУП.

 1. 4.                Зміст та обсяги дипломної роботи

4.1.          Дипломна робота спеціаліста повинна мати обсяг 5,5‑6,5 умовних друкованих аркушів, або 100‑110 сторінок рукописного тексту.

4.2.          Зміст дипломної роботи визначається її темою і відбивається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.

4.3.          План дипломної роботи має бути складним і містити: вступну частину; три розділи, кожен з яких має містити не менш як два параграфи; висновки та пропозиції; список  використаної літератури та додатки.

Орієнтовні варіанти планів дипломних робіт:

1.  Аналіз стратегічного управління фармацевтичним закладом ( на прикладі ТОВ “Аптека-Плюс”)

 Вступ

 1. Теоретична частина. Стратегічне управління організацією: сутність та основні складові.

   1.1Характеристика сутності та змісту стратегічного  управління.

   1.2Стратегічний аналіз в фармацевтичному бізнесі.

   1.3Конкурентні переваги та стратегії їх розвитку у фармацевтичному бізнесі.

 1. Аналітичний розділ Аналіз стану стратегічного управління в  ТОВ “Атека-Плюс”

   2.1Загальна характеристика організаційно-виробничої діяльності ТОВ “Аптека-Плюс”.

   2.2 Аналіз зовнішнього середовища  ТОВ “Аптека-Плюс”.

   2.3 Внутрішньоорганізаційний аналіз системи функціонального менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

   2.4 Оцінка результативності та ефективності системи менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

 1. Рекомендаційний розділ. Шляхи вдосконалення системи менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

   3.1Моделювання процесу формування стратегічного потенціалу закладу.

   3.2 Розробка програми реалізації стратегічного потенціалу ТОВ “Аптека-Плюс”.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

2.Управління якістю медичного обслуговування    на основі ліцензування приватних лікувальних закладів ( на матеріалах  ПП “Дентас”).

Вступ.

1.Теоретична частина. Сучасні проблеми теорії управління якістю при наданні медичних послуг.

1.1  Управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності.

1.2  Управління якістю в охороні здоров’я.

1.3  Значення  ліцензійних вимог до забезпечення та управління якістю медичної допомоги в приватних лікувальних закладах.

1.4  Нормативно-правова база ліцензування господарської діяльності з провадження медичної практики в Україні.

 2. Аналітична частина. Аналіз дотримання ліцензійних вимог провадження  господарської діяльності з медичної практики у ПП“Дентас”.

2.1     Загальна характеристика ПП “Дентас”.

2.2     Аналіз дотримання кваліфікаційних вимог  здійснення медичної практики  ПП“Дентас”.   

2.3     Аналіз дотримання спеціальних вимог до  здійснення медичної практики ПП“Дентас”.
     2.3.1 Аналіз дотримання      діючих      санітарно-гігієнічних      і протиепідемічних норм,  правил і  нормативів,  правил  асептики  і антисептики.
      2.3.2 Аналіз  виконання  вимог  експлуатації  та  застосування  виробів медичного  призначення,  матеріалів.
      2.3.3 Аналіз  дотримання  вимог  щодо  ведення  медичної  документації (обліку та звітності).
       2.3.4    Аналіз надання першої невідкладної  медичної  допомоги, при нещасному випадку та гострих захворюваннях.
        2.3.5  Аналіз дотримання   вимог   професійної  етики  і  деонтології.

3. Рекомендаційна частина. Шляхи вдосконалення системи управління якістю медичної допомоги   на основі ліцензування лікувальних закладів недержавної форми власності.

3.1 Розробка підходів до оцінки якості лікувально-діагностичного процесу ( з використанням ЕОМ).

3.2 Проектування процесу організації безперервної системи контролю якості надання медичної допомоги.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

    
 

4.4. Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об’єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього. Стисла характеристика об’єкта дослідження: власність, організаційно-правова форма, галузева приналежність; коли і ким засновано, місцезнаходження, матеріально-технічна база (опис приміщення, складів, транспорту тощо, вартісна оцінка), основні економічні показники за звітний період, чисельність працюючих; схема структури апарату управління з коментарем, перелік основних конкурентів.

Бажано основні результати господарської діяльності організації за минулі роки навести у формі узагальненої таблиці. Далі слід зазначити використовувані методи та інформаційні  джерела дослідження.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 4‑5 сторінок.

4.5. Перший розділ, теоретичний, містить декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності закладу охорони здоров’я. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри­ваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому — відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.

У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.

Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загаль­ного обсягу дипломної роботи.

4.6. Аналітичний другий розділ (2-3 параграфи), забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступ­ного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.

Характеристика … (предмет дослідження) на … (об’єкт дослідження).

Сучасний стан …(предмет дослідження) на         … (об’єкт дослідження).

Дослідження  … (предмету) на  … (об’єкт дослідження).

Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію

Аналіз обов’язково повинен кореспондуватися з методологічним матеріалом, розкритим у попередньому розділі.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Аналіз проблеми повинен здійснюватись з урахуванням чинників позитивної та негативної дій.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які обов’язково супроводжувати стислим коментарем.

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники госпо­дарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати комп’ютер.

Не можна обмежитися використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об’єкта дослідження або використати тільки програму-редактор для друку і оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібні використання адаптованої автором стандартної програми або розробка власної програми для спрощення трудо­містких розрахунків у аналітичному чи рекомендаційному розділі.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

 • поставлену задачу;
 • програму, за якою вона буде вирішуватися;
 • базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є
  джерелами   первинної   інформації   —   баланс,   інші   форми
  звітності);
 • формули розрахунку;
 • блок-схему алгоритму розв’язання задачі;
 • результат — у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків
  тощо;
 • аналітичний опис результату.

Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві
відповідного пункту плану: «          із застосуванням ЕОМ».

Обсяг другого розділу — у межах 30—35% загального обсягу дипломної роботи.

4.7.    Завданням третього, рекомендаційного розділу є розробка
конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації на базі основних теоретичних
положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що
викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому
розділі дослідження.

Удосконалення ….(предмет дослідження) на ….(об’єкт дослідження).

Шляхи вдосконалення ….(предмет дослідження) на ….(об’єкт дослідження).

У цій частині наводяться обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності об’єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об’єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхи­лень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.

Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломної роботи.

4.8.    Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі
дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного
дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми,
оцінка  результатів  дослідження  з  точки  зору  відповідності  меті
дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції
щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації,
які було детально обґрунтовано у третьому розділі. У висновках не
можуть з’явитися пропозиції, які не було розглянуто у третьому
розділі.

Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5-6 сторінок.

5. Вимоги до оформлення дипломних робіт

5.1. Основна частина

5.1.1. Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послідовності:

-титульна сторінка;

— бланк завдання;

— зміст;

— перелік умовних позначень (у разі потреби);

— вступ;

— основна частина;

— список використаних джерел;

— додатки.

Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на титульній сторінці.

5.1.2 Мова дипломної роботи — державна, стиль — науковий,
чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність —
логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних
джерел є неприпустимим.

5.1.3. Робота має  бути написана розбірливим  почерком  або
надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу
формату А4 (210×297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці
з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір — 14-й
кегль,   1,5  інтервали, шрифт – Times News Roman).  Допускається
розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах
формату АЗ (не більше за 40 рядків на сторінку).

5.1.4. Текст   дипломної   роботи   розміщується   на   аркуші   з
дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку — не менш за
20 мм, з правого — не менш за 10 мм, зверху — не менш за 20 мм,
знизу — не менш за 20 мм.

Вписувати у друкований текст диплома окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише ^ чорного кольору. При цьому   щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок диплома і розміщуватися, як правило, у додатках.

5.1.5. Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім’я та по-батькові й інші відомості про автора, тему дипломної роботи з посиланням на об’єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (додаток Б).

5.1.6.Зміст містить найменування та номери початкових сторі­нок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

5.1.7.Текст основної частини роботи поділяється на розділи і
параграфи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання
диплома.

Заголовки структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» пишуться або друкуються великими літерами симет­рично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3—4 інтервалам основного тексту.

Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

5.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ». Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад,» 1.4″ (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

5.3.                         Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступну сторінку. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплома, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, «Рис. 1.2″ (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

5.4. Таблиці, формули, посилання

5.4.1. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що
розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті
розміщують   напис   «Таблиця»   із   зазначенням   її   номера,   який
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між
якими ставиться крапка: наприклад, «Таблиця 2.3″ (третя таблиця
другого розділу); нижче розміщується назва таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, «Продовження табл. 2.3″.

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць Починаються з великої літери.

5.4.2.Формули в дипломній роботі нумеруються в межах
розділу.    Номер    формули    складається    з    номера    розділу    і
порядкового   номера   формули   в   розділі,   між   якими   ставлять
крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на
рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: «(3.1)»
(перша формула третього розділу).

Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у
вигляді таблиці, приклад якої наводиться в додатку В.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають із великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки — з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих — якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне — з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

5.4.3.Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними
рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш
як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок,
його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+),
мінус (-), множення (х) і ділення (:).

5.4.4. Посилання в тексті диплома на джерела інформації слід
зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадрат­
ними дужками, наприклад:»… у працях [1-9]….».

Посилання на ілюстрації до дипломної роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, «рис. 2.3″; на формули — порядковим номером формули: наприклад, «у формулі (3.1)». Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, «у табл. 1.2″. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово «дивись»: наприклад, «див. табл. 1.2″.

5.4.5. Список літератури вимагає розміщення всіх використаних
джерел інформації у такій послідовності:

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази   Президента,   постанови   уряду   (у   хронологічній послідовності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідов­ності);

г) монографії, брошури, підручники, статті з журналів, друковані кирилицею  (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використову­ються підприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела, друковані латинським шрифтом;  

з) електронні джерела.

Відомості про включені до списку літературних  джерел слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць (див. додаток В).

5.5. Додатки

Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння дипломної роботи:

 • реальні документи закладу охорони здоров’я;
 • рекламні матеріали;
 • проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
 • таблиці допоміжних цифрових даних;
 • інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення
  задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної
  роботи;
 • ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті дипломної роботи.

Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток » і поряд — велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: «А.2″ — другий розділ додатка А; «В.3.1″ — перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «рис. Д.1.2″ — другий рисунок першого розділу додатка Д; «формула (А. 1)» — перша формула додатка А

 

6. Рецензування і захист дипломної роботи

6.1 Студент-випускник   повинен   додати   до   роботи   відзив
керівника організації, яка слугувала об’єктом дослідження, завірений
печаткою. Цей відзив має свідчити про достовірність наведеної в
роботі  інформації,  правдивість  фактичних даних.  Бажано,  щоб  у
ньому   були   підтверджені   актуальність   теми   для   підприємства,
самостійність автора дослідження, практична значущість аналітичного розділу та можливості і перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.

6.2 На завершену дипломну роботу науковий керівник дає
стислу рецензію, в якій оцінює як якість виконання самої роботи, так і праці студента над нею, і робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК.

6.3. Зброшурований  у  твердій   палітурці  рукопис  завершеної
дипломної роботи, яка підписана студентом та його науковим керівником, за наявності   позитивної характеристики роботи у письмовому відзиві наукового керівника, подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює його.

6.4.    Робота  реєструється   на   кафедрі менеджменту  і   передається в  деканат заочного відділу Українсько — російського інституту менеджменту та бізнесу ім. Б.Єльцина для прийняття остаточного рішення про її допущення на
зовнішню рецензію.

6.5.    Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти,
які працюють в закладах охорони здоров’я, у науково-дослідних установах, викладачі інших вищих навчальних закладів.  

Зовнішня рецензія подається у письмовому вигляді в довільній формі і має містити такі складові:

 • висновки    щодо    актуальності    обраної   теми,    практичної
  значущості виконаної дипломної роботи;
 • характеристику   повноти   завдання   щодо   розкриття   теми
  дипломної роботи, відповідності змісту роботи до завдання;
 • висновки   щодо   використання   в   роботі   сучасних   методів
  дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;
 • оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдоско­налення управління певними аспектами діяльності, підвищення його
  ефективності;
 • оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення,
  стиль і грамотність викладення тощо);

• інші питання на розсуд рецензента;

—        висновок   рецензента   про   відповідність   якості   виконаної
дипломної роботи вимогам до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження
та думку про оцінку роботи за чотирибальною системою: відмінно,
добре, задовільно, незадовільно.

Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис. Для підготовки студента до пояснень у зв’язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія додається до конверта з іншими супровідними документами.

6.6.    Завершальною процедурою допущення дипломної роботи
до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завіду­вачем кафедри. Допуск до захисту здійснюється шляхом відповідного
запису завідувача кафедри у висновку кафедри про дипломну роботу
   і   на  титульній   сторінці   дипломної  роботи.   Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити дипломну роботу до захисту через її незадовільну якість, це питання має бути заслухано  на засіданні кафедри за участю наукового керівника. Обговорення оформляється протоколом і подається на затвердження, послідовно, директору УРІМБ та ректору МАУП.

6.7.    За умов успішного складання державного екзамену з фаху
захист   дипломної   роботи   відбувається   на   відкритому   засіданні
державної екзаменаційної  комісії,  графік роботи  якої затверджує
ректор МАУП.

6.8.    На засідання ДЕК до  початку  захисту  подаються такі
документи:

—   витяг  із  наказу  ректора про  затвердження персонального
складу цієї комісії;

—   список студентів екзаменаційної групи, які допущені до за­хисту дипломних робіт чи до складання державного іспиту,
за підписом директора УРІМБ;

— довідка від деканату про виконання студентом навчального
плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих практик ;

— дипломна робота студента;

—        письмовий відзив керівника дипломної роботи;

— зовнішня рецензія на дипломну роботу;

інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цін­ність   виконаної   дипломної   роботи   (довідки   про   впровадження пропозицій  студента у практичну діяльність закладу охорони здоров’я,  видані статті студента з теми дипломної роботи і т. ін.).

6.9.    Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм
науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної
роботи і підготовлені наочні матеріали (4—6 сторінок із найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів
або у вигляді роздавального матеріалу, а також дискети,  слайди,  фотографії,  макети,  рекламні  проспекти  тощо).

6.10.  Обсяг   тексту   доповіді   має   відповідати   10   хвилинам
виступу. Доповідь повинна відобразити: обґрунтування актуальності
теми, мету і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів
діючого підприємства і творчі розробки автора. Особливе місце має
бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці
їх ефективності.

Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

6.11.  Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.

Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослід­ження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь посиланням на наочні матеріали.

Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензію на дипломну роботу, і студент має можливість відповісти на всі зауваження рецензента.

Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, спеціалісти можуть задавати студентові запитання щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.

Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.

6.12.  За результатами захисту дипломної роботи на закритому
засіданні ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи  відзив  керівника,  рецензента,  зміст  доповіді,  відповіді  на
запитання), про присвоєння спеціалісту відповідної кваліфікації і про
видачу йому диплома державного зразка.

6.13.  Студент,   який   отримав   на  захисті  дипломної  роботи
незадовільну оцінку, має бути відрахованим із ВНЗ і в цьому випадку
йому  видається академічна довідка встановленого зразка.  За ним
залишається    право    бути    повторно    допущеним    до    складання
державних  екзаменів  (якщо  він  одержав  незадовільну  оцінку  на
екзамені) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох
років. Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви
студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової
кафедри про затвердження теми і об’єкта дослідження, призначення
наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи
може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи студент
може суттєво оновити і доповнити.

Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор ВНЗ може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше як на один рік.

Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт, складання державних іспитів у той же рік категорично забороняється.

Додаток А

 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Спеціальність 7.050201 “Менеджмент організацій” Спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”

 

 1. Державне регулювання діяльності лікувально-профілактичного закладу в умовах реорганізації галузі ( на прикладі……).
 2. Державне регулювання діяльності  фармацевтичних закладів ( на прикладі…..).
 3. Державне регулювання діяльності організацій виробників – медичної продукції ( на прикладі……).
 4. Формування системи впровадження міжнародних етико-правових засад в практику надання медичної допомоги  Україні ( на прикладі…..)
 5. Управління малим підприємством в галузі охорони здоров’я ( на прикладі…..).
 6. Управління створенням та функціонуванням аптечного закладу ( на прикладі….).
 7. Управління створенням та функціонуванням стоматологічного центру ( на прикладі….).
 8. Управління створенням та функціонуванням лікарняним закладом ( на прикладі….).
 9. Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб  державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги ( на прикладі……).

10. Управління якістю медичного обслуговування    на основі ліцензування приватних лікувальних закладів ( на матеріалах………).

11.  Оперативне управління лікувально-профілактичним закладом ( на прикладі діяльності …….).

12. Оперативне управління фармацевтичним закладом ( на прикладі діяльності…..).

13. Аналіз стратегічного управління  лікувальним закладом  ( на прикладі….).

14. Аналіз стратегічного управління фармацевтичним закладом ( на прикладі….).

15. Стратегія і тактика управління в зарубіжних фармацевтичних представництвах в Україні ( прикладі…..).

16. Формування маркетингової стратегії закладів охорони здоров’я в умовах реорганізації галузі ( на прикладі діяльності……..).

17. Аналіз інвестиційної діяльності за даними фінансової звітності підприємства ……….

18. Формування мотиваційної політики у менеджменті закладів охорони здоров’я ( на прикладі…..).

19. Управління якістю медичних послуг лікувально-профілактичними закладами України ( на прикладі……).

20. Оптимізація структури управління закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).

21. Управління кадровою політикою закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).

22. Управління рекламно-інформаційною діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі ……).

23. Управління добровільним медичним страхуванням : міжнародний досвід та його застосування в Україні ( на матеріалах ……..).

24.  Аналіз інформаційного забезпечення процесу управління закладу охорони здоров’я ( за матеріалами діяльності ….).

25. Аналіз системи управлінського контролю в закладах охорони здоров’я ( на прикладі ….).

26.  Аналіз управління діловою кар’єрою медичних ( фармацевтичних) кадрів ( за матеріалами ……).

27.  Управління інноваційною діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі…..).

28.  Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).

29.  Організаційна культура закладу охорони здоров’я як фактор конкурентоспроможності ( на прикладі…..).

30.  Управління оптовою та роздрібною торгівлею аптечних закладів ( на прикладі ….).

Додаток Б

Міжрегіональна академія управління персоналом

Україно-російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б.Єльцина

Кафедра менеджменту

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

Управління якістю медичного обслуговування    на основі ліцензування приватних лікувальних закладів ( на матеріалах  ПП “Дентас”)

 

 

Група 04-04 СМФМ.

Спеціальність 7.050201

Менеджмент організацій

Спеціалізація: Медичний

та фармацевтичний

менеджмент                                                                 Петренко Сергій   Опанасович     

Науковий керівник,                                                     Кузьменко

Доктор мед.наук, професор                                       Іван Петрович

Київ — 2005

 

Додаток В

Зразок оформлення списку літератури.

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Зразок оформлення списку використаної літератури

Зразок оформлення списку використаної літератури

 

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради — 1996 — №30- ст.141.
 2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я”// Відомості Верховної Ради — 1993 — №4 — ст.145.
 3. Закон  України «Про лікарські засоби»// Відомості Верховної Ради.- 1996.- N 22.- ст. 86
 4.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» вiд 05.09.1996  № 1071
 5. Постанова Кабінету Міністрів України  „Порядок проведення державної акредитації установи охорони здоров’я” вiд 15.07.1997  № 765
 6.  Наказ МОЗ України „Інструкція по санітарно-протиeпідемічномy режиму аптек ” від 14.06.93р. № 129
 7.  Наказ МОЗ України  ”Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України” вiд 18.12.1997  № 356
 8. Алекберов М.Б. Основы менеджмента: Учеб. пособие/ М.Б.Алекберов, З.А.Мартынеко.- К., 2003.- 388 с
 9. Белошапка В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм./В.А.Белошапка,Г.В. Загорий, В.А.Усенко – К.: РИА «Триумф», 2001. –361с.
 10. Василенко В.О.  Ситуаційний менеджмент: Навч. посіб./ В.О.Василенко, В.І.Шостка, О.М.Клейменов.- 2-ге вид., випр. та доп.- К.: ЦНЛ, 2005.- 372 с.
 11. Вахштайн В.С. Система высшего образования США/ В.Ванштейн //Приложение «Обзор системы образования стран ОЭСР», Центр ОЭСР-ВШЭ, 2005.- С.9-14
 12. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров’я/ розроб. Підаєв А.В. та інші.- К.:МОЗ України, Мін-во праці та соц. політики.-2004.-229 с.
 13. Макгиннес Э. Финансовый менеджмент в сфере высшего образования: сравнительное исследование взаимоотношений вузов и штатов в США/ Э.Макгиннес; пер. з англ.. Центр ОЭСР.- М.: ВШЭ, 2005
 14. Николаев Б. В. Структура высшей школы и правовое регулирование высшего образования в США  / Б.В.Николаев// Режим доступу: http://www.lexed.ru/pravo/journ/0310/nik.doc
 15. Пантюк И.В. Подготовка врачебных кадров за рубежом/ И.Пантюк// Вопросы организации и информатизации здравоохранения.-1998.- № 5.- С.64-69
 16. Радиш Я.Ф. Медичне страхування як механізм багатоканального фінснсування галузі охорони здоров`я / Я.Ф.Радиш // Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров`я:Кол. Моногр. За ред. О.В.Баєвої ,І.М.Солоненка.-К.: МАУП, 2007 — С.95-134
 17. Система менеджмента в качестве образования// Режим доступу:  http://www.quality.edu.ru/quality/sk/menedjment/665/
 18. American Association for Health Education. (2008). Guidelines for AAHE/NCATE folio review of health education basic level programs. Retrieved April 3, 2008, From: http://iweb.aahperd .org/aahe/template.cfm?template=development-ncate.html
 19. Brandt A. M. Antagonism and Accommodation: Interpreting the Relationship Between Public Health and Medicine in the United States During the Twentieth Century /A.M. Brandt,  M. Gardner// American Journal of Public Health.- 2000.- N. 90.-P.707 – 715.
Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Наукова робота ( дипломна, магістерська робота) і основні вимоги

Наукова робота  ( дипломна, магістерська робота) і  основні вимоги

 

Кожному вченому притаманний особистий ритм пошуку, аналізу, написання тексту. Науковець, як і митець, має свої таємниці творення – тієї особливої магії думки, розвитку сюжету, образного осмислення ідеї, врешті художньої досконалості формул, графіків і таблиць, які в науці теж можуть виконувати функції поетичної форми. Костянтин Паустовський вважав: „Кожну річ треба писати так, ніби вона остання у твоєму житті”. До когось приходить натхнення на світанку, коли організм тільки прокидається і свідомість нічим не перевантажена; для когось гіпотези та уявні експерименти приходять вночі, коли життя навколо сповільнює свій ритм.

Те, що твориться на піднесенні, в пориві „першого варіанту” і здається спочатку досконалим, уже завтра, при другому прочитанні й уважному осмисленні, може виявитися двозначним, кострубатим, неточним. Тоді кожен автор стає редактором, який звіряє створене за законами „хорошого стилю”, якісного дослідження, чітких висновків.

До сильних позицій належать основні текстові елементи: назва, рубрикація (зміст),  перший рядок і останній абзац, які не тільки закладають інтригу творчого пізнання, а й стають концептуальною основою, стрижнем, що підтримує все дослідницьке навантаження.

Парадокс наукової творчості полягає і в тому, що на цьому складному шляху трапляється чимало нудної, рутинної, чорнової роботи, що вимагає часу, посидючості, наполегливості у досягненні  задуманого. Кожен професор колись починав із аспіранта, асистента, робив перші невдалі кроки, вагався, вислуховував поради й нищівну критику, тобто пройшов усі можливі рифи задоволення від роботи чи негайної спокуси все кинути і знайти щось простіше, приємніше, те, що забирає менше часу й дає більше грошей. Самому доводиться збирати факти, проводити експеримент, робити ескізи, опитування, спостерігати, аналізувати, друкувати, правити, впроваджувати, наполягати, самому платити додаткові гроші за ксерокопіювання і сканування, надання дефіцитної апаратури, дозвіл провести ту чи іншу вибірку.

При цьому від ученого очікують яскравої мови, образних порівнянь, цікавого сюжету. Коли монографію характеризують як „нецікаву”, „сіру”, „водянисту”, то це недопрацювання автора, якому не вдалося зміст і форму позбавити одноманітності, безликості. Так само важко виправдати  надмірну ускладненість і наукоподібність. Головне ж достоїнство наукової мови – зрозумілість, легкість, лаконічність, вільні переходи від речення до речення, зовнішня простота. Логічні перепади відсутні, кожна фраза поєднана природними, непомітними смисловими зв’язками.

Навіть відомі вчені, яким часто доводиться оприлюднювати свої ідеї й публічно виступати, не цураються перевірки написаної фрази на слух: мовлене слово звучить об’ємніше, аніж закарбоване на папері.

 Мова і стиль наукового дослідження характеризується чіткістю, використанням притаманного окремій галузі науки поняттєвого апарату.

Традиційно у науковому стилі вирізняються чотири підвиди:  суто науковий, науково-популярний, навчально-науковий і науково-діловий. Російська дослідниця Н. І. Колесникова  виокремлює ще науково-публіцистичний та науково-фантастичний стилі; водночас вона вважає, що останнім часом досить поширеними стали такі підвиди, як науково-інформативний і   науково-довідковий.

За своїм призначенням і сферою використання кожен із цих підвидів наукового стилю переважає в тому чи іншому жанрі:

1) суто науковий стиль – статті в журналах, наукові праці, дисертації, монографії, доповіді;

2) науково-популярний – нариси, книги, лекції, статті;

3) навчально-науковий – підручники, навчальні та методичні посібники, програми, збірники задач, завдань і вправ, лекції, конспекти, навчально-методичні матеріали;

4) науково-діловий – технічна документація (контракти, інструкції, повідомлення про випробування та аналізи, формули винаходів, реферати тощо;

5) науково-інформативний – реферати, анотації, патентні описи;

6) науково-довідковий – словники, довідники, каталоги[1].

У час інформаційних сплесків та обмінів, глобалізації багатьох галузей знань з’являється постійна спокуса запозичення, легкого впровадження в мову іноземної лексики без належного обґрунтування її семантичної чи функціональної доцільності. Безперечно, духовно-культурний розвиток і наукові  взаємовпливи потребують певної інтернаціоналізації понять. Адже сьогодні важко уявити деякі сфери без термінів закордонного походження, як от: математика, астрономія, пропорція, формула, оптика, мікроскоп.  Можна простежити і „подвійне життя” та використання кількох варіантів одного значення (чужомовного та рідного): бібліотека – книгосховище, резолюція – рішення, інкримінувати – звинувачувати, артикулювати – виражати, релятивний – відносний,  релевантний – істотний, доречний, рецепція – сприйняття,  компонент – складник, складова частина; резон – достатня підстава; імператив – наказовий спосіб (грам.), веління, наказ  і т.д.

Але звикаючи до  „мовних прибульців”, над смислом і походженням яких часто навіть не задумуємося, ми збіднюємо і знецінюємо свою мову й мислення. Повсюди, а надто в науковому тексті, все міцніше вкорінюються паритети, конверсії, дистрибуції, бартери, кворуми, дискурси, концепти, форуми, презентації, резервації, модифікації, трансформації, актуалізації, акцентуації і т.д. Речення можна продовжувати дієсловами та прикметниками „розумного” звучання: функціонувати, апробувати, ігнорувати, диверсифікувати, детермінувати, лімітувати, ординарний, ексклюзивний, кардинальний, індиферентний, казуїстичний тощо. Очевидно, ці слова мають відповідники рідною мовою, тільки часто здається, ніби „іноземне виконання” виглядає мудрішим, загадковішим. Насправді,  запозичена термінологія без чіткого мотиву і загальновизнаного розуміння лише ускладнює текст і затуманює суть.

У науковому спілкуванні трапляється чимало слів-паразитів, які варто викорінювати, адже вони затінюють основну думку, відволікають від серйозного і глибокого сприйняття тексту. Кожному автору знайоме відчуття удаваної неможливості відмовитися від розмовної лексики, складного пошуку „саме того” слова, що найдоречніше відповідало б думці. На жаль, вставні слова (між іншим, до речі, до слова, так би мовити) часто переобтяжують текст, епітети на кшталт „найвизначніший”, „найбільший”, „найшанованіший”, „найавторитетніший” не додають нічого нового, а так звані новоутворення загалом перебирають на себе увагу, відволікають від основної суті. В обігу трапляються і „наукові канцелярити”, захоплення незвичними (часто перекрученими) термінами і парадоксальними формулюваннями (щось на зразок „аномально-девіаційної підваріації наукового дискурсу”).

Прихильники наукоподібного вигляду часто сподіваються заінтригувати незрозумілими фразами, філософськими матеріями, математичними формулами, складними реченнями з нагромадженням підрядних зв’язків. Польський дослідник Я. Парандовський зауважував: „Роздувати власний авторитет із допомогою ускладненого словника – давній прийом порожніх голів, жвавих пер і просто невігласів. Доля поводиться з ними, як мачуха: мало того, що виставляє на посміховисько за претензійне зловживання іноземними словами, вона ще постійно влаштовує їм пастки зі слів і термінів, які вони погано розуміють”[1].

Загальновідомий вислів: стислість – сестра таланту – безпосередньо стосується і наукового тексту, де лаконічність, зрозумілість, прозорість думки та оригінальність ідеї співвідносяться з чіткою мовою, короткими фразами, продуманою формою. Рецепти мовної та логічної ясності занотовані  в дослідженні українського мовознавця П. О. Селегія, який радить на лексичному рівні — вживати  загальновідомі слова, уникати двозначності, обходитися без запозичень там, де можна скористатися питомим словом; на морфологічному рівні —  не нагромаджувати по кілька іменників, надто в родовому відмінку, не витісняти дієслова віддієслівними іменниками, домірно вживати різні частини мови; на синтаксичному рівні – не розтягувати занадто фрази, не розривати думку довгими вставками, обмежувати кількість підрядних речень, не захоплюватися пасивними зворотами, дотримуватися природного порядку слів; на композиційному – не порушувати послідовності викладу, не переставляти думки, обмірковувати поділ на абзаци тощо[2]. 

Особиста думка. Необхідно і варто висловлювати власну думку (якщо вона має вагомі аргументи), але не слід зловживати займенником „я” настільки, щоб це впадало у вічі. Як правило, для офіційних доповідей доречно уникати особових займенників я, ми, ти, ви, бо вони надають спілкуванню і тексту відтінку особистого звертання, неофіційного характеру. Найчастіше у науковій комунікації переважає використання безособових форм (досліджено, розглянуто, проаналізовано); для розмовної лексики, неофіційного спілкування, безпосереднього звернення до слухача чи читача автор може обрати „я”. Об’єктивності думки сприяють і безособові речення, пасивні звороти, зворотні дієслова.

Особові конструкції легко перетворити у безособові. Наприклад: я переконаний – цілком зрозуміло, що; ми вважаємо – вважається, що…

Надмірне захоплення „я” чи „ми” у науковому дослідженні постійно наштовхує на думку, що автор більше захоплюється собою, аніж об’єктом дослідження, за особистісним фоном може загубитися суть. Постійне „ми” змушує задуматися над тим, чому дослідник себе постійно „звеличує”, звертаючись до форми множини. Займенник ми найчастіше означає той колектив (автор і співавтор, група авторів), що працював над концепцією, аналізом, результатами розвідки, впровадженням їх у практику тощо.

Якщо для статті, монографії і виступу не завжди важливо розмежовувати конкретний внесок кожного співавтора, то в дисертації чітко визначається роль кожного, зокрема самого здобувача, його особистий внесок у виконання тієї чи іншої наукової праці.  Йдеться не про уявні відсотки виконаного обсягу роботи, а передусім обумовлення концептуальних ідей, проведених дослідів та експериментів, проаналізованих об’єктів дослідження тощо. 

Гендерною „пасткою” можна вважати й використання займенників „він” чи „вона”; це незручно з кількох причин: 1) не всі дослідники належать до чоловічої статі, як це традиційно вважається; 2) некоректно авторку тієї чи іншої наукової праці називати „він” (трапляється, що його називають вона), хоча інколи складно встановити, хто ховається за тими чи іншими ініціалами, якщо прізвище також не дає змоги встановити стать; 3) не дуже зручно постійно вказувати в тексті подвійний варіант він / вона, зрештою, це може дратувати. Таким чином, краще обминати займенникові форми, щоб нікого не образити й дотримуватися офіційного стилю.

Не прикрашають науковий текст і неточності, розмиті визначення, захоплення епітетами „надзвичайний”, „неймовірний”, „катастрофічний”, „добрий”, „гарний”, „рідкий”, „значний” і т.д. Виразність викладу, чіткість передачі інформації забезпечуються відповідним використанням термінології, відсутністю суперечності в аргументації, підтвердження висновків фактами чи даними.

Текст наукового дослідження має ділитися на пропорційні, логічні, внутрішньо завершені частини (розділи, підрозділи, пункти, параграфи, абзаци), де легко встановити причинно-наслідкові  зв’язки.

Графічний поділ тексту на складові частини передбачає єдність композиційної структури. Так, перехід від одного абзацу до іншого означає перехід до нової думки. Іноді абзац може складатися з одного речення, якщо йому надають особливого значення.

Цитати. У наукових дослідженнях часто використовуються цитати – дослівні  уривки з використаних джерел, щоб за їхньою допомогою обґрунтувати, підтвердити або доповнити власну думку.

Текст цитати береться у лапки і наводиться без жодних змін, зі збереженням особливостей авторського написання, зокрема орфографії, пунктуації і шрифтових виділень. Якщо доводиться цитувати не все речення, а лише окремі слова чи фрази (за умови, що думка автора не буде спотворена), то такі вислови беруться в лапки, пропуск позначається трьома крапками, вказується джерело, звідки запозичена думка.  В такому разі може змінюватися навіть відмінок у слові чи словосполученні, якщо цитати не є повною і підпорядковується синтаксичній будові фрази, частиною якої вона стає.

При цитуванні та переказі джерел найчастіше використовуються такі словосполучення: Автор писав /пише: „…”; Як твердив / твердить…; Згідно з уявленням…; За словами…; На думку…; Як справедливо зазначив / зазначає…; Учений так характеризує (описує, подає)…; Можна навести такі слова видатного вченого…; Автор наголошує на…; З точки зору автора…; Автор виділяє (пропонує, рекомендує, вважає, стверджує, підкреслює)…” і т.д.

Цитати мають подаватися лише з першоджерел, а не з праць інших авторів. Лише в тих випадках, коли першоджерело недоступне, можна скористатися цитатою, опублікованою в іншому виданні; тоді перед бібліографічним джерелом вказується: „цитується за:” або „цит. за…”.

Якщо автор наукового дослідження робить у чужій цитаті певні виділення (курсив, розрядка, жирний шрифт тощо), аби акцентувати увагу на певному понятті чи фразі, то слід в дужках зробити відповідне застереження, вказуючи власні ініціали. Наприклад, (виділено мною. – Н. С.), (курсив наш. – Н. С.), (підкреслено  мною. – Н. С.) і т.д. Подібні позначення доречні при власному перекладі тексту з іншої мови, якщо такого перекладу не існує чи він не збігається із уже відомим (переклад наш. – Н. С.). Доцільно подавати перекази текстів інших авторів, максимально точно дотримуючись їхнього викладу, не допускаючи викривлення думок.

Кожна цитата неодмінно супроводжується посиланням на використане джерело. Недотримання цієї обов’язкової умови веде до плагіату.

Коли текст дослідження перевантажений цитатами і суцільними посиланнями на  авторитетів, то виникає підозра у відсутності авторських міркувань і знань самого дослідника; робота набуває характеру компіляції, перетворюється на „дайджест” чи хрестоматію „розумних ідей” попередників. 

Засоби текстового зв’язку в науковій праці. Для вираження тієї чи іншої мовленнєвої  функції використовуються різні мовні засоби. Часто в науковому тексті вони виконують роль кліше, якими зручно користуватися при конструюванні тієї чи іншої думки.

Послідовність викладу можна передати такими словосполученнями: по-перше, по-друге, по-третє; з одного боку, з іншого боку;  насамперед, передусім, спочатку; також, тепер, даної, водночас; нарешті, на закінчення, наостанку.

Ступінь вірогідності повідомлення: очевидно, безумовно, без сумніву, безперечно, напевне, певно, певна річ, звичайно, (як) відомо, мабуть.

Послідовність у часі: спочатку, потім, тепер, насамперед, перш ніж, після того як, одночасно, наприкінці.

Причина і наслідок, умова і наслідок: оскільки, тому, відтак, таким чином, отже, внаслідок, в результаті, поза як; завдяки тому, що; у зв’язку з тим, що; через те, що; зважаючи на те, що, з огляду на те, що; з огляду на викладене вище; це залежить від того, що.

Зіставлення, протиставлення: так само, як і; як.., так і; проте, але, навпаки, в той самий час, однак, втім.

Доповнення, уточнення: водночас, зокрема, крім того, щоправда, наприклад, як-от, цебто, разом з тим, точніше, зауважмо.

Узагальнення, висновок: отже, таким чином, відтак, узагальнюючи сказане; з розглянутого можна зробити такі висновки; зважаючи на викладене вище, звідси, звідси висновок, підсумовуючи.

Ілюстрація до сказаного: наприклад, так, проілюструємо це на; наведемо (подамо) кілька прикладів, опишемо кілька випадків, коли.

Перехід до нової думки: перейдемо до, ще одне, розглянемо.

Скорочення. Скороченню підлягають різні частини мови. Можливе використання як загальноприйнятих скорочень (наприклад, до н. е. – до нашої ери, см – сантиметр, НДІ – науково-дослідний інститут, і т.д. – і так далі, див. – дивись, напр. - наприклад), так і спеціальних, характерних для певної галузі (наприклад, вид. – видання, техред – технічний редактор). Варто обережно поставитися до тих скорочень, які відповідають різним словам (скажімо, с. – село, секунда, сторінка (при цифрі); р. – річка, рік (при цифрі); ст. – станція (при назві), стаття, століття чи сторіччя (при цифрі).

Існує кілька способів скорочення: усічення, видалення голосних (стягування), утворення абревіатур.

У разі усічення на місці скорочення ставиться крапка (наприклад, гр. – грецький, ред. – редактор, тис. – тисяча), а в разі видалення голосних – не ставиться (наприклад, млн – мільйон).

У складних словах, що пишуться разом, скорочують або першу, або останню частину слова, та залишають перші літери слів, які утворюють складне слово. Наприклад:  дф – діафільм, мф – мікрофіша. Ініціальна абревація записується початковими літерами без крапок. Наприклад,  ІРА – інформаційно-рекламне агентство, ТО – творче об’єднання, ВВВ – Велика вітчизняна війна, ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю тощо.

Якщо в науковому тексті використовуються маловідомі скорочення, то їх варто розшифрувати при першому згадуванні: записати повністю, а поряд у дужках вказати скорочену назву, яка вживатиметься надалі.

Для зручності та зрозумілості в дисертаціях та інших видах наукових публікацій після змісту подається список скорочень, де подаються основні найуживаніші скорочення в тексті (скажімо, УМ – „Україна молода”, КП – „Комсомольская правда”, НЗ – „Наукові записки” і т.д.).

Скорочення мають бути однаковими в усій роботі.

Перевірити написання скорочень можна за ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі” (затверджено наказом Держстандарту України 4 липня 1997 р.).

Переноси тексту. При підготовці рукопису слід дотримуватися правил переносу відповідно до „Українського правопису” (К., 2004). Найчастіше помилки трапляються у таких випадках, коли не можна:

1)      переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали (один ініціал) або умовні скорочення (проф., акад. тощо), які до них належать (Т. Г. Шевченко, а не Т. Г. // Шевченко; акад. В. Глушков, а не акад. // В. Глушков). Якщо імена, звання тощо подаються повністю, то прізвища (а також по батькові) можна переносити (Тарас // Григорович Шевченко, академік  Агатангел // Кримський).

2)      роз’єднувати умовні (графічні) скорочення на зразок та ін., і т. д., вид-во, т-во тощо.

3)      відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать (2005 р., а не 2005 // р.; 115 га, а не 115 // га; 20 куб. см, а не 20 куб. // см). Якщо назви мір подаються повністю, то їх можна переносити (1917 // рік, 115 // гектарів).

4)      Переносити в інший рядок граматичні закінчення, з’єднані з цифрами через дефіс (2-й, а не 2- // й; 5-го, а не 5- // го; 10-му, а не 10- // му);

5)      розривати односкладові частини складноскорочених слів, зокрема ініціальні й комбіновані абревіатури (НАН України, АЕС, МАГАТЕ, НТШ,  пед-рада, а не пе-драда);

6)      залишати біля попередньої букви м’який знак або апостроф ();

7)      розривати буквосполучення, яким передається на письмі один звук (ра-джу, а не рад –жу; над-звичай-ний, а не на-дзвича-йний);

8)      відривати одну букву від кореня, префікса (роз- вивати, а не ро-звивати);

9)      залишати на попередньому рядку або переносити на наступний одну букву (опи-тування, а не о-питування);

10)   залишати в попередньому рядку одно-, дво- або трибуквений прийменник (в, по, при), з якого починається речення;

11)   переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужку або лапки, що заривають попередній рядок, а також залишати в попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки.

Нумерація.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають у науковому тексті арабськими цифрами без знака №. Як правило, у дисертаціях нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, в авторефератах дисертацій – по центру сторінки.

Такі структурні частини монографій, дисертацій, курсових, бакалаврських, магістерських робіт, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел  не мають порядкового номера.

Нумерації підлягають розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Номер розділу ставиться після слова „Розділ”, без крапки, назва розділу починається з нового рядка. Наприклад:

РОЗДІЛ І

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу: спочатку зазначається номер розділу, через крапку подається номер підрозділу, ставиться крапка (1.1. – перший підрозділ першого розділу), вказується назва підрозділу. Наприклад: 1.1. Від конспекту до дисертації.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається послідовно: з номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка (1.1.1. Науково-популярний реферат). Пункт може не мати заголовка.

Ілюстрації і таблиці подаються у науковому тексті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони розміщені на окремих сторінках, то цю сторінку нумерують на загальних підставах.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” або „Мал.” і нумерують послідовно в межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.  Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка (наприклад, Рис. 1.2 – другий рисунок першого розділу). Далі може вказуватися назва рисунка чи розміщуватися пояснювальний підпис.

Подібним чином нумеруються і таблиці; їхня назва подається вгорі над таблицею. Наприклад: Таблиця 1.2. Зростання активності населення під час виборів.

При перенесенні таблиці на іншу сторінку над іншими частинами вказують: „Продовж. табл.” і вказують її номер.

Таблиці. Цифровий матеріал, який використовується у науковому дослідженні, часто подається у вигляді таблиць. Над кожною таблицею вгорі вказується її назва (жирним шрифтом, симетрично до тексту). Заголовок кожної графи в таблиці має бути максимально коротким, кожен заголовок починається з великих літер. Висота рядків у таблицях – не менше 8 мм.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Якщо у таблиці велика кілька рядків, то її можна перенести на наступну сторінку, подавши вгорі назву.

Ілюстрації. У науковому тексті, зокрема в монографії, статті, дисертації, можуть використовуватися  різні види ілюстрації: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма, графік.

Ілюстрація тісно пов’язана з текстом і відповідає йому. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності доповнюють пояснювальними даними — так званим підрисунковим підписом, що містить такі основні елементи:

1)      найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом „Рис.” (Мал.);

2)      порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами (1.1);

3)      тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із стислою характеристикою зображення;

4)      експлікацію, яка не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його; деталі позначаються цифрами, що виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. 

Посилання на ілюстрації подаються в самому тексті наукового дослідження, при цьому вся назва не повторюється. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, розміщується посилання у вигляді виразу в круглих дужках: (рис. 2. 1) або „як це видно з рис. 2.2”, „як це показано на рис. 3. 5”.

Якість ілюстрацій повинна бути чіткою. При електрографічному копіюванні чи мікрофільмуванні  варто подбати про максимальну точність відтворення оригіналу. Ілюстрації можуть виконуватися чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.

У дисертаціях слід застосовувати лише штрихові ілюстрації та оригінали фотознімків (якщо розмір менший за формат А4, то їх наклеюють на стандартний аркуш білого паперу).

Додатки.

Додатки оформлюють як продовження основного дослідження, на наступних сторінках; інколи подають у вигляді окремої частини або книги (до дисертації, бакалаврської, курсової чи магістерської робіт).

Кожен додаток починається із нової сторінки. Найчастіше додаток має свій заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту на сторінці. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується „Додаток”, кожен наступний додаток позначається послідовно літерами української абетки за винятком: Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.  Наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

При оформленні додатків окремою частиною  (книгою) на титульному аркуші зазначають вихідні дані, а під назвою друкують великими літерами слово „ДОДАТКИ”.

Текст кожного додатка при необхідності може поділятися на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка, наприклад: А.2 – другий розділ додатка А,  В. 2.1 – перший підрозділ другого розділу додатка В.

Подібним чином нумеруються ілюстрації, таблиці та формули, розміщені у додатках. Наприклад: рис. А.1.1 – перший рисунок першого розділу додатка А.

Бібліографічні посилання.

Бібліографічні посилання – це сукупність бібліографічних відомостей про цитовану працю, згаданий чи аналізований у тексті інший документ (його частини або групи документів), необхідних для загальної характеристики, ідентифікації та пошуку.

Дослідник зобов’язаний подавати посилання на всі джерела чи матеріали, які згадуються в науковому тексті, ті ідеї чи висновки, на підставі яких розробляються проблеми, завдання чи вирішуються питання, поставлені у статті, монографії, дисертації тощо.  Це дає змогу відшукати подібний документ і перевірити точність указаних даних, з’ясувати інформацію, обставини виникнення ідеї чи контексту.

Посилання в науковому тексті найчастіше позначаються з використанням квадратних дужок із вказівкою порядкового номера за переліком посилань. Наприклад: „ У працях [1-5]”.

Якщо в науковому тексті наводиться конкретна цитата, то в квадратних дужках зазначається номер позиції у списку використаних джерел і вказується конкретна сторінка. Наприклад: [5, с. 55].

Посилання на ілюстрації, таблиці або формули, використані в дослідженні, вказують відповідно до їхнього порядкового номера. Наприклад: „рис. 1.1”, „див. табл. 1.1.”,  „у формулі (1.1)” тощо.

Оформлення списку використаних джерел.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних у дослідженні джерел і подається після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим (архівним, електронним тощо) твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків без пропусків будь-яких елементів, недоцільних скорочень тощо.

Джерела розміщують одним із таких способів:

1)                     у порядку появи посилань у тексті (вважається найбільш зручним для користування та рекомендований при написанні дисертацій і монографій);

2)                     в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, внесені до списку, варто подавати відповідно до вимог міждержавних і державного стандартів із обов’язковим наведенням назв праць.

Зразки бібліографічного опису джерел

І. Однотомні видання

Книги одного, двох, трьох авторів

Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества : Толковый словарь терминов и концепций. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. – 301 с.

Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики: Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2003. – 200 с.

Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія : Навч. посіб. для студентів спеціальності “Видавнича справа та редагування”. – Львів, 2002. – 112 с.

Передирій В., Сидоренко Н., Старченко Т. Жіноча доля на тлі доби: (Літопис жіночого руху у світлі українських видань). – К., 1999. – 120 с.

Різун В. В. Маси: Тексти лекцій. – К.: ВПЦ „Київ. ун-т”, 2003. – 118 с.

Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (На матеріалах сучасної газетної публіцистики): Монографія / За ред. В. Різуна. – К., 2002. – 392 с.

Книги чотирьох авторів

Москаленко А. З., Губернський Л. В., Іванов В. Ф., Вергун В. А. Масова комунікація : Підручник. – К. : Либідь,  1997. –  216 с.

Або:

Масова комунікація : Підручник / Москаленко А. З., Губернський Л. В., Іванов В. Ф., Вергун В. А. – К. : Либідь,  1997.   216 с.

Перекладні видання

Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики / Перевод со швед. В. Менжун. – Стокгольм,  1999. – 155 с.

Пейн Т. Права людини / Пер. з англ. Ігор Савчак. – Львів: Літопис, 2000. – 288 с.

Іншомовні джерела

Garnett J. L. Communicating for Results in Government : A Strategic Approach for Public Managers. – San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1992. – 306 p.

The Media in Western Europe : The Euromedia Handbook /  Ed. Bernt Stubbe Ostergaard. – London; New Delhi : Sage Publications, 1994. – 265 p.

Medina P., Donald V. Careers in Journalism. – 6-th ed. – London: Kogan Page Ltd, 1995. – 94 p.

Rogoff E. M. Gaining a Voice : Media Relations for Canadian  Ethnic Minorities.  – Ottawa: M.R.A.G. (Publications), 1991. –  187 p.

Праці конгресів, симпозіумів, конференцій, семінарів і т.п.

Барчан В. Данте в художній рецепції Т. Осьмачки („Містерія”, „Данте”) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 5: Міжнарод. наук. конф. „Українська література в загальноєвропейському контексті”. – Ужгород, 2002. – С. 21–30.

Лизанчук В. Морально-національні засади журналістської творчості у контексті ідентифікації українців та інформаційної безпеки України // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 24–26 жовтня 2003 р. / За ред. М. М. Романюка. – Львів, 20003. – С. 21–28.

Сидоренко Н. Н., Остапенко Н. Ф. Гендерное образование в процессе подготовки журналистов //  Журналистика в 2003 году: обретения и потери, стратегии развития: Матер. науч.-практ. конф., М., 3–6 февр. 2004 г. – М., 2004. – С. 28–30.

Ухванова-Шмыгова И. Создание журналистского текста с опорой на технологию эффективной коммуникации // Журналістыка–2003: Матэрыялы 5-й Міжнарод. навук.-практ. канф., Мінск, 4–5 снежня 2003 г. – Мінск, 2003. – С.  273–275.

Шкляр В. Інтеграційні процеси у мас-медіа й етнополітичні проблеми // Національна ідея та національна своєрідність у засобах масової інформації: Асиміляція чи інтеграція в багатонаціональні суспільства Центрально-Східної Європи: Матеріали „круглого столу”, Київ, 20–22 грудня 1996 р. – К., 1997. – С. 7–9. 

Словники, довідники, енциклопедії

Довідник здобувача наукового ступеня : Зб. нормат. док. та інформац. мат. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліф. / Упоряд. Ю. І. Цеков, переднє слово Р. В. Бойка. – К.: Редакція “Бюлетеня ВАК України”, 2000. – 64 с.

Довідник офіційного опонента : Зб. нормат. док. та інформац. мат. з питань експертизи дисерт. досліджень / За ред. Р. В. Бойка. – К.: Редакція “Бюлетеня ВАК України”; вид-во “Толока”,  2001. – 64 с.

Енциклопедія українознавства : Слов. частина : У 10 т. / Голов. ред. В. Кубійович. – Мюнхен ; Нью-Йорк : Молоде життя, 1955 – 1984.

Українські письменники : Бібліогр. словник : У 5 т. / АН УРСР, Ін-т л-ри; Редкол.: О. І. Білецький (голов. ред.) та ін. – К., 1960 – 1965. – Т. 1: Давня українська література (ХІ–ХІІ ст.) / Уклад. Л. Є. Махновець. – 1960. – 979 с.

Антології

Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 633 с.

Хрестоматії

Історія української преси ХХ століття: Хрестоматія: Навч. посібник / Упоряд., автор іст.-біогр. нарису та приміт. О. Г. Мукомела. – К.: Наша культура і наука, 2001. – 352 с.

Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку ХХ ст. / Упоряд. Н. М. Сидоренко, О. І. Сидоренко. – К., 2000. – 456 с.

Брошури

Грушевський М. Про українську мову і українську школу / Передм. Я. П. Гояна. – К.: Веселка, 1991. – 46 с.

Колісник Ю. Преса національних меншин України в умовах становлення демократії (1992–1997 рр.). – Л.: ПАІС, 1999. – 36 с.

Навчальні програми

Історія української журналістики ХІХ–початку ХХ ст. : Навч. програма / Упоряд. Н. М. Сидоренко. – К., 2001. – 28 с.

Погребна В. Л., Пода О. Ю. Гендерний аналіз художнього твору: Метод. посібник зі спецкурсу . – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 42 с.

Перевидання (доповнення, перероблення)

Бєляков О. О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: ВПЦ „Київ. ун-т”, 2003. – 186 с.

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня (Методичні поради) / Авт.-упоряд. Л. А. Пономаренко. – 2-е вид, випр. і доп. – К.: Редакція “Бюлетеня ВАК України”, вид-во “Толока”, 2001. – 80 с. 

Репринтні, препринтні, факсимільні видання

Русалка Дністровая / Вступ. ст., приміт., підготовка текстів М. Шалати. – К.: Дніпро, 1987. – 206 с.

 

ІІ. Багатотомні видання

Українські письменники : Бібліогр. словник : У 5 т. / АН УРСР. Ін-т л-ри; Редкол.: О. І. Білецький (голов. ред.) та ін. – К., 1960–1965. – Т. 1: Давня українська література (ХІ–ХІІ ст.) / Уклад. Л. Є. Махновець. – 1960. – 979 с.

ІІІ. Неопубліковані джерела

Дисертації

Автореферати

Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем: Автореф. дис. … д-ра філол. наук / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 43 с. 

Архівні матеріали

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 1061, оп. 1, спр. 8–12; Ф. 1063, оп. 3, спр. 1–3.

Наукове товариство ім. Шевченка // Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України. Від. рукописів. – Ф. 1, оп. 1, спр. 78. – Арк. 1–7; Спр. 499/1. – Арк. 1–92; Спр. 499/10. – Арк. 1–9; Оп. 2, спр. 56, 57.

Електронні джерела

Новий канал // http://www.novy.tv – 2004

Хакеру на замітку // jegor@miss.gov.ua. – 1996

BBC, Українська служба // http://www/bbc/co.uk/ukrainan — 2004

ІУ. Складова частина документа

Розділ або інша складова з книги

Владимиров В. М. Теоретичні основи журналістики в світлі теорії розуміння // Владимиров В. М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння : Монографія. – К., 2003. – С. 73–113.

Тимошик М. Українська видавнича справа у Західній Європі (на прикладі Німеччини) // Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – С. 364–395.

Передмова, вступна стаття, післямова

Від укладачів // Неформальна преса в Україні (1988–1991): Каталог за матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. – К.: Смолоскип, 2001. – С. 5–6.

Москаленко А. Переднє слово // Животко А. П. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 1999. – С.7–8.

Цимбалюк М. Будитель української нації // Чикаленко Є. Х. Зібр. творів: У 7 т. – К.: ТОВ компанія „Рада”, 2003. – С. 5–9.

Шнайдер-Детрес В. Переднє слово // Животко А. П. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 1999. – С. 9–10.

Тимошик М. Аркадій Животко як громадський діяч, журналіст і учений // Там само. – С. 11–34.

Примітки // Там само. – С. 341–342

або:

[Тимошик М.] Примітки // Там само. – С. 341–342.

Стаття із збірника, журналу, наукових праць і т.п.

Винниченко В. Щоденники // Київська старовина. – 2000. – № 5. – С. 50–76. 

Демченко В. Д. Алые паруса «Cosmopolitan» : (Отчего глянцевый женский журнал доминирует на постсоветском информационном пространстве) // Вісник Дніпропетровського університету: Літературознавство, журналістика. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 5. – С. 3–7.

Іванов В. Ф. Комп’ютерні мас-медіа на межі століть // Актуальні питання масової комунікації. – 2002. – Вип. 3. – Ч. 1. – С. 41–42.

Мамалига А. І. Складне синтаксичне ціле в комунікативній структурі публіцистичного тексту // Вісник Київського університету. Серія: журналістика. – 2000. – Вип. 8. – С. 25–30.

Мелещенко О. Проблеми української зони мережі Інтернет // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С.  359–364.

Петрів Т. І. Жнива для міжнародної журналістики України: уся планета – „гарячі точки” // Вісник Київського університету. Серія: журналістика. – 2002. – Вип. 10. – С. 56–59.

Приступенко Т.  Розвиток державної інформаційної політики України на сучасному етапі // Журналістика. – 2003. – Вип. 2 (27). – С. 52–61.

Різун В. В. Природа літературного редагування // Вісник Київського університету. Серія: журналістика. – 2002. – Вип. 10. – С. 7–10. 

Стаття з газети

Пепа В. З горіха мова // Слово Просвіти. – 2003.  – 12–18 листоп.

Стаття з енциклопедії, довідника

Бернштейн Б. Д. Журналістика // Історія української літератури : У 8 т. – К. : Наук. думка, 1968. – Т. 4. –  С. 52–81.

Бібліофіл //  Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – С. 88.

Чабан М. Авраменко (Авраменко-Ірій) Андрій Васильович // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енцикл. довідника / За ред. М. М. Романюка. – Л., 2002. – Вип. 8. – С. 4–5.

Епістолярні джерела

Вороний М. Лист до М. Коцюбинського, 23 лют. 1896 р. // Листи до М. Коцюбинського / Упоряд. та коментарі В. Мазного. – К.: Українські пропілеї, 2002. – Т. 1. – С. 152–153.

Петлюра С. Лист до В. Садовського, 19 верес. 1925 р. // Петлюра С. Невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну. – К.: Укр. Видавнича Спілка, 2001. – С. 57–59.

Інтерв’ю, відповіді на анкету, запитання і т.п.

Життєдайні зерна знань: Розмова проф. О. Коновця і проф. Н. Сидоренко // Слово Просвіти. – 2003. – 12–18 лист. – С. 10.

Некрологи

Державин В. [Некролог] // Визвольний шлях (Лондон). – 1964. – Ч. 4. – С. 359.

 

Зразок оформлення списку використаних джерел

1. Про інформацію : Закон України, 2 жовт. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 13 листоп. – С. 3 – 5; Те саме // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – С. 1447–1462.

2. Про обов’язковий примірник документів : Закон України, 9 квіт. 1999 р. // Вісник Кн. палати. – 1999. –№ 5. – С. 26–28.

3. Видання. Основні види : Терміни та визначення : ДСТУ 3017 – 95 : Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 48 с.

4. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі : Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582 – 97 : Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1998. – 26 с.

5. Вовченко І. О. Створення бібліографічного репертуару книг України – важливе завдання української національної бібліографії // Бібліотекознавство і бібліогр.: Наук.-метод. зб. / Харк. держ. ін-т культури. – Х., 1992. – Вип. 31. – С. 94–101.

6. Гречихин А. А. Общая библиография: Учеб. для студ. – М., 2000. – 578 с.

7. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. – К.: Редакція “Бюлетеня ВАК України”, 2000. – 32 с.

8. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. посіб. для студентів спеціальності “Видавнича справа та редагування”. – Львів, 2002. – 112 с.

9. Українське журналістикознавство. Дисертаційні дослідження, 1982–2000 рр.: Бібліограф. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Уклад. Б. І. Черняков. – К., 2000. – 63 с.

10. Українські письменники: Бібліогр. словник: У 5 т. / АН УРСР. Ін-т л-ри; Редкол.: О. І. Білецький (голов. ред.) та ін. – К., 1960–1965. – Т. 1: Давня українська література (ХІ–ХІІ ст.) / Уклад. Л. Є. Махновець. – 1960. – 979 с.

11. Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики / Перевод со швед. В. Менжун. – Стокгольм,  1999. – 155 с.

12. Хакеру на замітку // jegor@miss.gov.ua. — 1996

13. Хойнацький М. Основи стандартизації // Вісн. Кн. палати. – 1996. — № 3. – С. 17–19; № 4. – С. 3–32.

14. Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі комунікацій / Рівнен. держ. гуманітар. ун- т. – Рівне, 2002. – 238 с., іл.

15. Шметткамп М. Искусствоп резентации: Ускоренный курс / Пер. с нем. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2005. – 160 с.

16. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Зб. нормат. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації  / Упоряд. Ю. І. Цеков. – К.: Ред. “Бюл. Вищої атестац. комісії  України”, вид-во “Толока”, 2004. – 79 с.

17. Wooler K. R. Writing for the Technical Professions. – New York; Sydney; Madrid; Amsterdam, 1998. – 536 p.

Чого варто уникати при написанні наукової роботи:

      Розмовного стилю і сленгу (у письмових роботах вони недоречні, в усному виступі в незначній дозі – можливі);

      Зайвого гумору, іронії, дошкульності, критиканства;

      Незрозумілих абревіатур і скорочень без їхнього пояснення; недоцільно використовувати абревіатури і скорочення в заголовках, рубриках;

      Мовних штампів. Без спеціальної термінології неможлива жодна наукова праця, але варто простежити за точністю у передачі думки. Не втрачайте почуття міри, не пишіть довгі складні речення з заплутаними конструкціями, з використанням наукоподібних слів, псевдонаукового стилю (часто саме такі претензійні та малозрозумілі слова використовуються неправильно, затуманюють смисл, знижують якість дослідження);

      Надмірного використання дужок (зловживання ними означає, що дослідник працює „неритмічно”, зайвий раз нагадує про подробиці й уточнення другорядного значення), знижується ясність;

      Чоловічого „шовінізму” у мові, зокрема науковій (неточність знання і зловживання чоловічим родом при з’ясуванні, хто „автор(ка)” чи „дослідник(ця)”, „він” чи „вона”; слід перевіряти ініціали авторів досліджень, на які доводиться покликатися);

      Наказовості, повчальності. Надмірне чи несуттєве вживання „повинно, має, мусить, необхідно і т.д.” часто надають тексту зобов’язуючого відтінку;

      Тавтології: стежити за тим, аби одне й те ж слово (навіть поняття) не повторювалося надто часто. Використовуйте синоніми, зазирайте у словники.

      Побажання. Ще раз перевірте себе: 

      Як правило, написання роботи починається із чернетки (чорнового рукопису), коли вимальовується основна композиція дослідження, здійснюється опис, аналіз та узагальнення матеріалу. Найчастіше вступ дається найважче і пишеться наприкінці (для дисертації, монографії, доповіді).

      Редакторський хист знадобиться і при читанні власної роботи, щоб критично оцінити написане, перевірити концепцію, підсилити обґрунтованість висновків, скоротити другорядний матеріал, простежити логічні зв’язки між окремими частинами, визначити доцільність уведення таблиць, малюнків, додатків тощо.

      Завжди перечитуйте і вичитуйте свою роботу. Не покладайтеся на „розум” комп’ютера, не зловживайте „електронним перекладом” – часто саме тут закрадається плутанина, неточність, некваліфікованість. На кожній сторінці може бути не більше двох виправлень! (акуратно – чорним чорнилом, шляхом вклеювання окремих знаків чи слів, з використанням коректора чи інших засобів правки надрукованого тексту).

      Не поспішайте здавати роботу одразу, щойно з принтера. Відкладіть свою працю на якийсь час (краще на добу), щоб свіжим оком її переглянути й оцінити, внести правки, усунути прорахунки. Те, що вчора здавалося досконалим, завтра сприйматиметься з застереженнями.

      Завжди залишайте у себе другий примірник роботи (а також електронний варіант).

 

Основні жанри наукових досліджень

Конспект

Реферат, реферативний огляд

Анотація (до статей, авторефератів, монографій, інших видань)

Резюме

Тези

Повідомлення й доповіді

Курсова (навчально-дослідна робота), дипломна (дипломний проект), магістерська роботи (дисертація)

Аналітична записка, науковий звіт

Наукова стаття

Наукова монографія 

Навчально-методичні видання:  підручники, посібники, навчально-методичні збірники, вказівки, матеріали, хрестоматії тощо.

Дисертації (кандидатська і докторська), автореферат (до 1-2 др. арк.), анотація до автореферату.

Рецензія, відгук

 

Конспект (від лат. conspectus – огляд) – короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо, тобто скорочений запис певної інформації. Тут знаходять відображення  основні положення тексту, які при необхідності доповнюються, аргументуються, ілюструються яскравими прикладами тощо.

Конспект при потребі буває коротким або детальним. Можна зберегти без змін авторські конструкції, цитати. В іншому випадку використовується переказ, інші формулювання, для швидкості та зручності в конспекті можуть подаватися скорочені слова, абревіатури.

При прочитанні та прослуховуванні тексту (промови, доповіді, виступу) для конспектування звертається увага на опорні (ключові) слова, ті інформаційні центри, що несуть найбільше смислове навантаження (так звані „вузлики на пам’ять”). Вибір ключових моментів залежить від мети та завдань конспектування, власних знань у цій галузі, особистих зацікавлень, можливостей пам’яті тощо.

Для конспектування, як і реферування, використовуються такі способи викладу матеріалу: опис,

оповідь,

міркування.

За своїм обсягом конспект не перевищує 1/3 всього первинного тексту.

 

Анотування – процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, мета якого – отримання узагальненої характеристики документу, що розкриває логічну структуру та найсуттєвіший зміст. Анотації використовуються для короткої характеристики наукової статті, монографії, дисертації тощо, а також у видавничій, інформаційній та бібліографічній діяльності.

Як і при реферуванні, тут відбувається фізичне скорочення первинного документу при  збереженні його основного смислового змісту. Насамперед важливо подати коротку узагальнюючу характеристику анотованого тексту з погляду його призначення, змісту, виду, форми та інших особливостей.

Таким чином, анотації виконують дві основні функції:

v     сигнальну (подається важлива інформація про документ, що дає можливість встановити основний  його зміст і призначення, вирішити, чи варто звертатися до повного тексту праці);

v     пошукову (анотація використовується в інформаційно-пошукових, зокрема, автоматизованих системах, для пошуку конкретних документів).

За функціональним призначенням анотації бувають довідкові та рекомендаційні. Основна відмінність полягає у відсутності чи наявності оцінки документу.

Довідкова анотація уточнює нечіткість (неконкретність) заголовку і повідомляє з довідковою метою відомості про автора, зміст, жанр та інші особливості документу, що відсутні в бібліографічному описі.

Рекомендаційна анотація покликана активно пропагувати документи, зацікавлювати, притягувати увагу, переконувати в необхідності прочитання документу. Тому в рекомендаційних анотаціях присутні дидактична спрямованість, педагогічні рекомендації, методичні поради тощо. Такі анотації пишуться живою і зрозумілою мовою, за обсягом вони ширші, аніж довідкові анотації.

За способом характеристики первинного документу анотації бувають загальні та аналітичні (або спеціалізовані).

Загальна анотація характеризує документ загалом і подається, як правило, на документи, зміст яких стосується передусім теми бібліографічного покажчика (або його розділу). Загальні анотації використовуються також при підготовці універсальних бібліографічних посібників.

Аналітична анотація розкриває лише частину змісту документу. Її використання доцільне тоді, коли документ  лише частково стосується теми бібліографічного посібника. Аналітична анотація може подавати тільки окремий аспект змісту документу або ж виділяти якусь його окрему частину (розділ, параграф, статтю).

За кількістю документів, що анотуються, розрізняють анотації  монографічні та зведені (групові). Монографічна анотація складається на один документ. Групова анотація об’єднує кілька близьких за змістом (чи за якоюсь іншою ознакою, напр., жанром) документів, що дозволяють показати в них загальне й особливе. Групова анотація може подавати характеристику кількох творів одного або різних авторів, одного виду документів чи одного жанру. До групових також належать  анотації на один документ, якщо в них подані дані про інші джерела, так чи інакше пов’язані з документом, що анотується.

За обсягом та глибиною розрізняють анотації пояснюючі, описові та реферативні.

Пояснюючі  анотації, що складаються із кількох слів чи одного-двох речень, тільки розкривають недостатньо інформативний заголовок документу.

Описові анотації, узагальнено характеризуючи зміст первинного документу і подаючи перелік основних тем, що в ньому відображені, відповідають на питання: „Про що повідомляється у документі?”

Реферативні анотації не тільки подають перелік основних тем, а й розкривають їх зміст. Вони відповідають на два питання: „Про що повідомляється в основному документі?” і „Що саме з даного приводу повідомляється?”. За глибиною подачі інформації реферативні анотації наближаються до рефератів. Схожі тут і методичні прийоми їх подачі. Одначе написання реферату передбачає, що його автор заглиблюється у сутність проблеми, що відображена в тексті, є фахівцем у даній галузі, до якої належить первинний документ.

За виконанням анотації бувають авторськими і складені редакторами, бібліографами.

Об’єктами анотування, на відміну від об’єктів реферування, можуть бути будь-які документи. Практично на будь-який документ можна подати анотацію. Вибір виду анотації залежить передусім від призначення та виду документу, галузі знань, особливостей жанру, доступності, обсягу та інших факторів. Наприклад, для характеристики  офіційних, наукових, довідкових, виробничо-практичних видань доцільно подавати довідкові анотації. Для розкриття змісту науково-популярних, художніх, дитячих книг, масово-політичної літератури, розважальних видань тощо  найчастіше подають рекомендаційні анотації.

Елементами анотації можуть бути:

v     основна тема, проблема, мета роботи;

v     результати роботи;

v     що нового подає анотований документ у порівнянні з іншими, спорідненими за тематикою чи цільовим призначенням;

v     відомості про автора первинного документу;

v     вказівки на приналежність автора до певної країни (або документи, перекладені з іноземних мов);

v     підтвердження достоїнств анотованого твору, запозичені з інших документів;

v     дані про зміну заголовку, авторського колективу, року видання (при перевиданні);

v     рік,  яким розпочинається випуск багатотомного видання.

В анотації на художні твори неодмінно має вказуватися літературний жанр, період творчості письменника, основна тема й проблема твору, місце й час дії описуваних подій.

Анотація на періодичні та продовжувані видання включає дані про завдання, мету, характер видання; об’єднання, роз’єднання, відновлення чи припинення випуску та інші зміни у виданні.

Текст анотації вирізняється лаконічністю, високим рівнем узагальнення інформації, що представлена в первинному документі. В тексті анотації не подаються дані, що наявні в бібліографічному описі анотованого документу, зокрема в заголовку. Не варто використовувати складні синтаксичні конструкції, громіздкі речення, що перешкоджають сприйняттю тексту.

Процес написання анотації передбачає здійснення трьох етапів:

v     оцінки інформаційної значимості документу й вибору виду бібліографічної характеристики;

v     аналізу змісту з метою виявлення найсуттєвіших даних;

v     узагальнення суттєвої інформації для складання анотації.

На першому етапі визначається актуальність тематики, оригінальність змісту, точність, достовірність, повнота й оперативність інформації. Вивчення документу починається з ознайомлення з заголовком, довідковим апаратом видання (вступом чи передмовою, змістом), рубриками в самому тексті, висновками, резюме.

На другому етапі слід визначити основну тему, проблему, об’єкт, мету роботи, її результати; визначається новизна, притаманні особливості видання; встановлюється цільове і читацьке призначення документу. Основна увага звертається на нову інформацію, принципові положення, концепції, нові методики. Суттєва інформація може виявитися в результаті аналізу елементів форми первинного документу (автор, назва, об’єкт документу, рік видання і т.д.) та елементів змісту (галузь вивчення, мета дослідження, часові межі тощо).

План-макет поаспектного (анкетного) аналізу документу при складанні довідкової анотації:

v     дані про автора;

v     дані про форму (жанр) первинного документу;

v     предмет, об’єкт або тема первинного документу;

v     час і місце дослідження;

v     характеристику змісту анотованого документу;

v     причини перевидання та притаманні особливості поданого перевидання;

v     характеристика довідкового апарату видання;

v     цільове й читацьке призначення документу.

План-макет поаспектного (анкетного) аналізу документу при складанні рекомендаційної анотації:

v     дані про автора;

v     коротка характеристика творчості автора;

v     характеристика анотованого твору;

v     оцінка твору;

v     стилістичні особливості твору;

v     характеристика художньо-поліграфічного та редакційно-видавничого оформлення;

v     цільове і читацьке призначення документу.

Для швидшого знаходження в тексті аналізованого документу основних аспектів змісту варто користуватися маркерами – словами і словосполученнями, що стали стійкими ознаками певного аспекту (див. далі).

Дані про автора (авторів): вказівки на професію, спеціальність, певні відзнаки, звання, національність, дати життя і т.д. При  цьому прізвище, як і інші дані, наведені в бібліографічному описі, не повинні повторюватися.

Загальна характеристика теми: подається у лаконічній формі, не повинна бути переказом змісту. В анотації подаються основні аспекти змісту документу, що характеризують структурні, функціональні, галузеві, регіональні та інші особливості тексту.

В рекомендаційних анотаціях іноді можуть подаватися недоліки документу, але максимально лаконічно, не забуваючи, що анотація не є рецензією.

Часто звертається увага на стиль, мову, виклад матеріалу, зовнішнє поліграфічне оформлення й виконання документу (скажімо, наявність ілюстрацій, креслень, схем, таблиць – в основному тексті чи додатках). Можуть вказуватися джерела, на підставі яких створено документ, відзначається глибина та новизна викладу матеріалу.

В анотації рекомендується уточнювати цільове і читацьке призначення документу. Тема формулюється у досить широкій формі (для самоосвіти, підвищення кваліфікації, на допомогу науковцям, для популяризації знань тощо). Читацька адресність при можливості конкретизується завдяки вказівці на певні групи читачів, яким здебільшого адресований цей документ („для широкого кола читачів”, „рекомендовано студентам, аспірантам, молодим ученим”, „розраховано на викладачів вищої школи, які бажають поглибити свої знання…” і т.д.).

При цьому названі елементи, як правило, не присутні в одній анотації у повному обсязі. Це модель. В процесі анотування визначаються конкретні характеристики кожного документу, що стають найбільш цікавими, інформативними, значимими.

Анотація має бути лаконічною, достатньо конкретною, при необхідності – з посиланням на факти, імена, дати і т.д.

Якщо для наукових досліджень анотації часто подають стандартні формулювання („автор розповідає”, „стаття присвячена…”, „у монографії розглядаються”), то для текстів науково-популярних, художніх, публіцистичних тощо варто подбати про оригінальні конструкції: доцільно використовувати різноманітні варіанти подачі матеріалу: запитання до читача, порівняння з іншими документами, виділення головної ідеї тощо. Не прикрашають анотацію повтори, штампи, громіздкі словосполучення, складні підрядні речення, туманні визначення, невдалі вислови. Бажано, щоб у кількох рядках тексту існувала часова відповідність та однотипність дієслівних форм. Особливо важливий стиль при підготовці рекомендаційних анотацій.

Наукова термінологія, що використовується в анотації, має бути загальноприйнятою, відповідати сучасному рівню знань. Маловідомі чи застарілі терміни вимагають пояснення.

Бажано для кожного джерела визначити приблизний обсяг анотацій, дотримуватися логічного порядку наведених даних. Щоправда, для рекомендаційної анотації послідовність розташування елементів залежить передусім від зацікавленості та значимості. Тому тут одноманітність не є обов’язковою.

Оформлення. Текст бібліографічного опису не повинен зливатися з анотацією. Анотація починається з нового рядка. Текст кожної анотації має бути уважно вичитаний і відредагований.

Дод. 1

Перелік маркерів, що полегшують виявлення основних аспектів змісту анотованих документів при складанні довідкової анотації

 

Назва аспекту Маркер
1. Дані про автора                  Автор статті (монографії, брошури) — …
1.1. Професія  Стаття (монографія) відомого вченого (науковця, дослідника…)Автори посібника – висококваліфіковані                     фахівці в галузі… 
1.2. Науковий ступінь, вчене звання  Академік… присвятив свою працю…Автор, доктор філологічний наук, професор…

Монографія лауреата Національної премії  України імені Т. Шевченка…

1.3. Національність (країна) Автор, відомий український журналіст …Книга видатного американського дослідника …
2. Форма (жанр) анотованого твору      Видання (монографія, стаття, посібник,  (предмет розгляду, тема документу), підручник, брошура, практикум, словник…) присвячено …У збірник (антологію, зібрання) увійшли праці з проблем…

У довіднику висвітлені питання… 

3. Часові межі Хронологічні межі дослідження — …Аналізована праця наводить дані за час (період з…до…)
4. Місце дослідження Застосовується методика, вироблена ученими Інституту журналістики
5. Систематичний виклад У монографії всебічно проаналізовано…Збірник – результат комплексного дослідження… 
6. Притаманні особливості, новизна поданого матеріалу       Вперше введено в науковий обіг…Збірник присвячено маловивченій проблемі…

У монографії вперше представлено… 

   
7. Перевидання, особливості нового видання    Друге видання … включає розділи з…Нове видання відрізняється від попереднього…

На відміну від попереднього видання…

8. Характеристика довідкового апарату видання Монографія відкривається вступним словом…Завершується монографія післямовою… списком ілюстрацій, додатками… Полегшить користування посібником довідковий апарат, короткий словник, допоміжні покажчики…
9. Цільова аудиторія (призначення)  Книга адресована (розрахована, орієнтована…, призначена …)Видання може зацікавити…

Стаття корисна для…

Варто рекомендувати посібник… 

   

 

Дод. 2

Перелік маркерів, що полегшують виявлення основних аспектів змісту анотованих документів при складанні рекомендаційної анотації

 

Назва аспекту Маркер
Дані про автора                                  Автор роману — … 
1.1. Дати життя й діяльності   
1.2. Національність або належність автора до певної країни  Ім’я українського письменника й публіциста… широко відоме вітчизняному читачевіГерман Гессен (1877-1962) – видатний німецько-швейцарський письменник першої половини ХХ ст. 
Розкриття псевдоніму                М. Твен (справжнє ім’я – Семюел Клеменс…)Справжнє імя редакторки Олени Пчілки – Олена Петрівна Косач… 
1.4. Професія                 Автор нарисів – відомий економіст…
2. Загальна характеристика видання  Видання подарунковеЧисленні карти, оригінальні малюнки, світлини (фотоматеріали) збагачують зміст книги

Книга щедро ілюстрована 

3. Цільове призначення              Мета книги – розкрити… сформувати… дати уявлення… поглибити знання про …Книга може стати у пригоді…

Видання цінне для розширення світогляду… підвищення кваліфікації… як довідковий посібник із…

 

4. Читацьке призначення         Книга розрахована на…(призначена для…

адресована…

видання з зацікавленням прочитають… книга звернена до тих, хто…

зацікавить…

видання можна порадити (рекомендувати запропонувати) студентам (школярам, керівникам редакцій, фахівцям у галузі…) 

   

 

Анотації до кандидатської та докторської дисертацій

Наприкінці автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук подаються анотації, які у лаконічних і конкретних наукових формах відображають основний зміст і результати наукового дослідження. Анотації друкуються у такій послідовності: українською, російською та англійською мовами; одна з них, на вибір здобувача, має бути розгорнутою, обсягом 2 сторінки машинописного тексту (до 5 000 друкованих знаків); дві інші – ідентичні за змістом (обсягом до 0,5 сторінки, до 1 200 друкованих знаків). Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових паперів, стандартизовану термінологію, уникати складних граматичних зворотів, незрозумілих чи маловідомих понять і символів.

Після кожної анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. Загальна кількість – не менше трьох і не більше десяти.

 

Реферування. Загальна характеристика цього процесу. Види рефератів

Реферування – процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, що полягає в аналізі первинного документу, знаходженні найвагоміших у змістовому відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, результатів, висновків). Як анотування, так і реферування має на меті скорочення фізичного обсягу первинного документу при збереженні його основного смислового змісту. Це складний процес, що вимагає застосування не тільки власних розумових здібностей, а й певного часу. Як правило, той, хто береться за реферування, повинен бути хоча б частково обізнаним у тій ділянці знань, до якої належить первинний документ.

Реферування широко використовується у науковій, видавничій, інформаційній та бібліографічній діяльності. Особливе місце тут належить галузевим органам інформації, що ведуть підготовку і випуск реферативних журналів, реферативних збірників, експрес-інформації. У бібліотеці документи реферують при укладанні реферативних покажчиків літератури, підготовці реферативних оглядів, тематичних підбірок і дайджестів.

Таким чином, реферат – це вторинний документ, результат аналітично-синтетичного опрацювання інформації, поданий у вигляді короткого викладу змісту первинного документу (всього твору або його частини), включаючи основні фактичні дані й висновки з метою ознайомлення з сутнісними акцентами первинного документу. 

Основні функції реферату:

інформаційна – реферат подає інформацію про певний документ, позбавляє необхідності знайомитися  з повним текстом документу в тому разі, коли цей документ для читача має  другорядне значення;

пошукова – реферат використовується в інформаційно-пошукових, зокрема й автоматизованих системах для пошуку конкретних тематичних документів та інформації.

Класифікація рефератів здійснюється за кількома ознаками:

                  належністю до певної галузі знань (реферати з суспільних, гуманітарних, природничих, технічних, точних та інших галузей науки);

                  способом характеристики первинного документу (загальні реферати або реферати-конспекти, що послідовно передають у загальному вигляді зміст усього первинного документу; спеціалізовані або проблемно-орієнтовані реферати,  що акцентують увагу читача на окремих темах або проблемах первинного документу);

                  кількістю джерел реферування (монографічні – в основу покладений один первинний документ; реферати-фрагменти, складені на окрему частину первинного документу, його розділ, підрозділ, параграф; оглядові або зведені, групові реферати, коли до роботи залучається кілька або ціла низка тематично споріднених реферованих праць);

                  формою викладу (текстові, табличні, ілюстровані або змішані);

                  обсягом або глибиною розгортання теми (короткі, обсяг яких обмежений – не більше 850 знаків; розширені, обсяг яких не лімітується і може складати 10-15 % від обсягу первинного документу, в залежності від його значущості, новизни й доступності);

                  складачем (автором) реферату (автореферати, написані самим автором дисертації, монографії чи іншого твору; неавторські, складені працівниками реферативної чи інформаційно-бібліографічної служби);

                  рівнем формалізації реферування (наприклад, інтелектуальні реферати, складені людиною на підставі її інтуїтивного уявлення про значення інформації, що подається у первинному документі; або формалізовані реферати, складені на основі формалізованих методик – анкетні, аспектні реферати, реферати-екстракти (уривки) тощо).

Об’єктами реферування виступають:

                  наукові статті (теоретичні, експериментальні, методичні, описові та ін.);

                  розділи із книг (монографій, збірників праць і т.д.);

                  патентні документи;

                  депоновані рукописи.

НЕ підлягають реферуванню:

стандарти, технічні умови, інструкції, прейскуранти, каталоги устаткування, довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники), інформаційні та бібліографічні видання, тезауруси, класифікаційні схеми тощо.

Текст реферату має вирізнятися зрозумілістю і конкретністю, чіткістю, лаконічністю. тобто не потрібно подавати додаткову інформацію, а саме: доведень, роздумів, описів, прикладів. В ньому не повинні  використовуватися громіздкі речення, складні конструкції, звороти, що утруднюють сприйняття змісту. У реферат не включають дані, відображені в бібліографічному описі документу. Не допускаються (крім особливих випадків наявності очевидних неточностей) критичні зауваження референта або його довільна інтерпретація тексту.

Процес підготовки реферату передбачає послідовне виконання таких етапів:

1). Ознайомче читання, попередній аналіз. Вивчення реферованого документу починається з заголовку, довідкового апарату (вступ, передмова, зміст), рубрик у тексті, висновків і резюме. Основна мета оглядового аналізу полягає в здобутому враженні про первинний документ загалом, його проблематику і структуру.

2). Уважне прочитання, поглиблений аналіз.  Мета – детальний „розбір” первинного документу, виключення несуттєвих даних або елементів, щоб отримати чітке уявлення про об’єкт своєї роботи, її властивості, переваги й недоліки, мету твору, застосовані методи, основні результати й висновки автора, ступінь реалізації й галузі застосування даних із першоджерела. Важливо відзначити протиріччя, дискусивність положень у реферованому документі.  

При аналізі тексту відбувається оцінка важливості складників з погляду доцільного їх використання в рефераті. Передусім виділяються такі елементи:

v     факти, що неодмінно мають бути відображені в рефераті;

v     нові ідеї й гіпотези, експериментальні дані, нові методики, оригінальні конструкції, якісно нові явища, процеси і т.д. Ця група елементів підлягає максимальному відображенню в рефераті; тут допустимі лише текстові скорочення без втрати інформації, наприклад, заміни ускладнених конструкцій роздумів більш лаконічними фразами;

v     дані, що не є принципово новими: традиційні  методи, загальновідомі формулювання, цифровий матеріал і т.п., що подаються в рефераті вибірково, в залежності від значення й мети реферування, і можуть бути представлені в узагальненому й анотованому вигляді;

v     аргументи, пояснення, приклади та інша інформація роз’яснювального й ілюстративного  характеру (як правило, вони або не включаються у реферат, або подаються в анотованому вигляді).

Реферати поділяються на кілька видів: розширений або короткий, загальний або спеціалізований. Вибір виду реферату залежить від виду твору, що реферується, мети й завдань самої процедури реферування.

Структура реферату залежить від його виду, вибору відповідних мовних і стилістичних засобів. У процесі написання тексту реферату відбувається пошук і синтез  необхідної інформації, компонування окремих елементів для забезпечення послідовного, лаконічного, точного  викладу основного смислового змісту первинного документу. Таким чином досягається зв’язність і чіткість подачі інформації.

План-макет поаспектного аналізу документу при реферуванні:

мета дослідження;

запропонований варіант вирішення проблеми (або об’єкт і предмет розгляду);

специфіка запропонованого варіанту вирішення проблеми;

призначення чи галузь застосування дослідження;        

місце проведення дослідження;

методи дослідження;

експериментальна перевірка;

результати;

висновки;

переваги застосування запропонованого варіанту вирішення проблеми;

рекомендації.

Наведений план-макет є універсальним, придатним для реферування документів будь-якої галузі. Певні аспекти із наведеного переліку можуть бути відсутні, але послідовність викладу зберігається. Допускається включення до реферату додаткових даних: зазначення наявності та кількості ілюстрацій, таблиць, додатків, бібліографічних посилань.

Рекомендується при написанні рефератів використовувати основні способи реферативного викладу тексту, а саме:

цитування, тобто дослівне відтворення фрагментів первинного документу;

перефразування, що передбачає часткову зміну (скорочення, об’єднання, заміну, згрупування та інші подібні процедури) окремих фрагментів тексту первинного документу;

заміщеннязаміна фрагменту тексту (речення загалом, його частини, словосполучення чи слова), якщо це не спотворює зміст документу.

Якраз заміщення забезпечує ясність, зрозумілість, доступність думки. Найчастіше цей спосіб використовується в тих випадках, коли у реферат включається речення зі словами на зразок „такі”, „подібні”, „вищезазначені”, „розглянуті раніше” тощо, значення яких необхідно розкрити, інакше зміст не буде зрозумілим читачеві, викликаючи одразу додаткові питання: хто? що? який? та ін. В такому разі виконується операція „крок назад”, тобто у тексті первинного документу знаходиться фрагмент, за допомогою якого здійснюється необхідна заміна у рефераті.

Напр.: „Методика розрахована на дослідження навичок управління літаками при СМУ” – „… при складних метеорологічних умовах”.

Цей прийом використовується і тоді, коли авторське речення, включене до реферату-екстракту (уривку), містить абревіатуру, смисл якої може бути незрозумілим читачеві:

опущення – пропуск слова чи словосполучення без спотворення смислового змісту тексту реферату. Пропустити можна дані пояснювального характеру, роз’яснення чи ілюстрації до основних положень реферованого документу. Скажімо, можна випустити слова на зразок „ця стаття”, „ця робота”, „таким чином”, „відповідно”, „наприклад”, „зокрема”, „при цьому” тощо;

Напр.: „В даній роботі подається кількісний метод оцінки інформативності наукових документів” – слід: „Пропонується кількісний метод оцінки…” і т.д.

суміщення – операція, при якій два чи кілька речень, де є подібні елементи, накладають одне на одне, утворюючи складну конструкцію, коли подібні компоненти використовуються лише один раз.

Ці операції часто виконуються на етапі редагування реферату.

Змістова частина наукових документів ділиться, як правило, на кілька вже відомих семантичних блоків: вступ, основну частину, висновки. Кожна з них передбачає висвітлення тих чи інших положень, що в більшості наукових праць (анотація, реферат, кандидатська і докторська дисертації) мають подаватися у чіткій послідовності. Для визначення змістових аспектів наукових документів можна застосувати такі маркери:

1. Актуальність проблеми:    Важливого значення набуває питання…

Однією з актуальних проблем … сьогодні варто назвати …

Соціальне значення теми визначається…

Серед проблем, пов’язаних із…, уважного ставлення дослідників останнім часом вимагає питання …

У зв’язку з … особливого значення набуває питання…

Зацікавлення проблемою обумовлене…

2. Варіанти вирішення:       Відомо, що…

Відомі способи…

Широкого застосування набули…

Проблемі… присвячена значна кількість публікацій

Останнім часом цій проблемі надавалася значна увага у таких працях, як …

Висвітлення проблеми знайшло відображення у монографіях [1, 3, 5], низці статей [15, 17, 25], дисертаціях [12, 56, 62]

Реферативний огляд –  узагальнена характеристика кількох джерел.

Автореферат

Автореферат  – короткий виклад наукової праці самим автором. Найчастіше зустрічаються автореферати кандидатської і докторської дисертацій. 
      Автореферат дисертації – це наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня. Дисертація супроводжується окремим авторефератом обсягом 1,3-1,9 авторського аркуша для докторської та обсягом 0,7-0,9 авторського аркуша для  кандидатської  дисертації,  який здобувач друкує державною мовою. Вимоги до оформлення автореферату встановлює  ВАК. 

    Структурно автореферат складається із загальної характеристику роботи, основного змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за темою дисертації, анотацій українською, російською та англійською мовами.

Висновки – це стисла інформація про підсумки виконаної роботи, що повинна відповідати загальним висновкам дисертації. Вони починаються з формулювання наукового завдання (для кандидатської дисертації) або проблеми (для докторської), за вирішення якої дисертант претендує на присудження наукового ступеня. Далі наводяться головні наукові та практичні результати роботи, що відповідають меті та завданням, поставленим у дослідженні. Кожен науковий і прикладний висновок формулюється чітко, однозначно, конкретно; таким чином констатується суть і новизна роботи, наукова цінність і практична значущість виконаного дослідження.

Список опублікованих праць здобувача за темою дисертації подаються відповідно до вимог міждержавного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць і прізвищ співавторів. Публікації розташовуються у такому порядку: монографії, брошури, статті у наукових фахових виданнях, авторські свідоцтва, патенти, препринти, статті, депоновані й анотовані у наукових журналах, тези доповідей тощо.

Далі подаються анотації трьома мовами (українською, російською та англійською), наводяться ключові слова).

Текст автореферату, як і дисертації, розглядається експертною комісією спеціалізованої ради. Автореферат до друку підписує вчений секретар спеціалізованої ради.

Автореферат дисертації видається друкарським способом у кількості, визначеній спеціалізованою вченою радою, і розсилається за затвердженим списком (враховуючи обов’язкові та додаткові адреси установ та окремих фахівців).

Резюме-висновки

За своїм походженням це – короткий виклад суті доповіді, статті тощо; короткий висновок із сказаного, написаного або прочитаного. Стислі висновки, або резюме можуть супроводжувати наукову статтю. Як анотація, реферат та огляд, резюме  використовують для підбиття підсумків того чи іншого наукового дослідження. Обсяг такого резюме мінімальний, форма лаконічна, мовні засоби точні. Основна формула: мінімум засобів – максимум інформації.

Найчастіше резюме зводиться до трьох чітких, виразних речень, які розкривають суть дослідження (або аналізованого об’єкта).

Тези

Тези – коротко сформульоване положення абзацу, тексту лекції, доповіді тощо. Обсяг тез  відповідає кількості інформаційних центрів тексту.

Відповідно до мети тези бувають вторинними та оригінальними. Відповідно вторинні тези призначені для виділення основної інформації в тому чи іншому джерелі (наприклад, підручнику, монографії, статті) при прочитанні та реферуванні, їхнє призначення – використання для подальшого наукового дослідження.

Оригінальні тези створюються як первинний текст для подальшого виступу на семінарі, конференції чи іншому науковому зібранні. Такі тези друкуються найчастіше у спеціальних збірниках, матеріалах конференцій тощо. Тези можуть виступати ключовими елементами майбутньої наукової розвідки (як план, начерк основних положень).

Повідомлення й доповіді.

Повідомлення (5-7 хв.) й доповіді (15-20 хв.) на наукових (науково-практичних, науково-теоретичних, науково-методичних)  конференціях (семінарах, симпозіумах, „круглих столах”, конгресах, форумах).

Рецензія

Важливим жанром наукової комунікації виступає рецензія. Автором її, як правило, стає фахівець, учений тієї ж галузі або спорідненої, до якої належить і рецензована наукова стаття, монографія, підручник і навчальний посібник, кваліфікаційна робота та дисертація. Рецензія передбачає аналіз та оцінку певного твору (наукової праці), критичний розбір, рекомендацію до захисту чи друку, проведення наукового обговорення й діалогу.

Рецензією вважається відгук (відзив) наукового керівника (консультанта), офіційних опонентів, провідної установи під час захисту кваліфікаційної роботи, кандидатської і докторської дисертацій.

Основні елементи рецензії:

1)      об’єкт і предмет аналізу;

2)      актуальність теми;

3)      короткий зміст;

4)      формулювання основної тези;

5)      загальна оцінка;

6)      недоліки, прорахунки;

7)      висновки.

Об’єктом оцінювання служать насамперед:

— повнота, глибина, всебічність розкриття теми;

— новизна та актуальність поставлених завдань і проблем;

— коректність аргументації і системи доказів;

— достовірність результатів;

— переконливість висновків.

Мовні кліше для написання рецензії

Об’єкт аналізу Рукопис книги, стаття в журналі, кандидатська дисертація, автореферат, дипломний проект  і т. ін. (праця автора, рецензована робота…)
Актуальність теми Актуальність теми обумовлена…Дослідження присвячене актуальній темі…

Автор розглядає важливі питання сучасності…

Короткий зміст Дослідження складається зі вступу, … розділів, висновків, … додатків тощо (вказується загальна кількість сторінок, позицій у списку використаних джерел, наявність ілюстрацій, таблиць, графіків)На початку дослідження (статті, монографії, дисертації) автор указує на…

Автор аналізує наявні джерела з цієї проблеми…

Дослідник розглядає питання…

Автор (учений, науковець) доводить, що…

Аргументовано стверджується думка, що…

Формулювання основної тези Основна проблема дослідження полягає у…У статті на перше місце висувається питання про…
Загальна оцінка: позитивна Робота вирізняється … значним фактичним матеріалом, … оригінальним підходом до аналізу та вирішення поставлених завдань, … високою інформативністюАвтор доводить (підтверджує) свою думку значним ілюстративним (статистичним, експериментальним) матеріалом…

Автор справедливо (слушно) зазначає,.. аргументовано обґрунтовує,.. чітко визначає, детально аналізує,  ретельно розглядає, уважно простежує,  доказово критикує…

Як переконливо свідчить автор, не всі попередні ідеї витримали випробування часом…

Автор уважно аналізує погляди опонентів…

Ідея автора … досить продуктивна (плідна, оригінальна, новаторська)…

Праця важлива нестандартними підходами до вирішення…

Думка автора … (про що?) видається перспективною

Важко не погодитися з…

Думки (положення) автора про … сформульовані чітко (доказово, переконливо)

Висновки автора достовірні й результативні. Вони ґрунтуються на аналізі значного фактичного матеріалу…

Безперечною заслугою автора варто вважати новий підхід до вирішення…  запропоновану класифікацію… способи узагальнення… певні уточнення існуючих понять…

                             Неоднозначна Варто відзначити певні дискусійні моменти…Така постановка питання не є однозначною

Одначе, цікаві думки не підкріплені фактами… роздуми автора здаються декларативними… все ж робота заслуговує позитивної оцінки

Автор досить цікаво проаналізував сучасний стан проблеми. Водночас, на нашу думку, аналіз міг бути  глибшим і змістовнішим

Справедливо вказуючи на… автор помилково вважає, що…

Деякі положення автора залишаються бездоказовими, зокрема й такі…

У роботі (статті, дослідженні, монографії і т.д.) відчутно не вистачає ілюстративного та фактичного матеріалу. Тому висновки автора здаються дещо некоректними

На підтвердження цієї тези автор наводить кілька аргументів (прикладів, даних), які не завжди переконливі

Незважаючи на дискусійність (неоднозначність) основної концепції (положень, висновків, рекомендацій)  цієї праці, варто відзначити її значення та актуальність для…

Недоліки, прорахунки                              Сумнів викликає доцільність (коректність, продуктивність) такого підходу…Серед недоліків дослідження – надмірна (невиправдана) категоричність висновків автора

Суттєвий (серйозний) недолік роботи полягає у… (непереконливості доказів, спрощеному підході до… відсутності чіткої характеристики… відсутності критичної оцінки…

До прорахунків роботи належать…

Методично робота побудована нераціонально, варто б скоротити…

Поза розглядом дослідження залишилися питання…

Автор не розглянув питання, що безпосередньо стосуються теми дослідження

Зазначені недоліки мають суто локальний (рекомендаційний) характер і не впливають на остаточні результати дослідження

Вказані зауваження не впливають суттєво на загальну позитивну оцінку роботи

Висновки Загалом це цікава й корисна роботаТаким чином, розглянуте дослідження заслуговує позитивної (високої) оцінки

Робота відповідає всім вимогам, може бути оцінена позитивно, а її автор заслуговує на присудження … (наукового ступеня…)

 


Як особлива текстова форма наукова рецензія виконує у науковому процесі притаманні їй функції:

—   інформування, тобто ознайомлення з науковим твором (або кількома творами);

—   оцінювання та осмислення у науковому соціумі певного наукового знання.

Учені вважають, що наукова рецензія за своїм сутнісним наповненням наближається до наукознавчого дослідження, встановлюючи критерії оцінки і систему вимог до наукового твору. З іншого боку, можлива також прагматична функція організації наукового спілкування, вироблення вербальних форм наукового етикету. Незаперечний і той факт, що рецензія здатна виконувати рекламну місію, якщо необхідно зацікавити потенційних читачів рецензованим твором[3].

Особливість рецензії полягає у вмінні спілкуватися, вести діалог (часто уявний) між рецензентом та автором твору, рецензентом і читачами. Нерідко автор рецензії виявляє свої особистісні  цінності, він присутній як фахівець-аналітик чи полеміст, який із знанням справи оцінює первинний документ, висуває свої зауваження, подає поради, рекомендації, пропонує імпульси до наукового діалогу.

Відгук

Відгук – стисла форма письмової оцінки виконаної роботи (курсової, бакалаврської, магістерської кваліфікаційних робіт, кандидатського чи докторського дослідження). Особливість відгуку, як правило, наукового керівника чи консультанта, полягає у підтвердженні готовності виконаної роботи до захисту,  зосередженні уваги на найважливіших моментах та якості дослідження. Обсяг відгуку невеликий –  1–3 сторінки (3–5 сторінок для кандидатських і докторських дисертацій).

Курсова, бакалаврська, дипломна, магістерська роботи

Курсова (навчально-дослідна), бакалаврська, дипломна робота (дипломний проект) – професійно орієнтоване дослідження, може мати теоретично-практичний характер для виявлення фахових навиків і вмінь, здобутих під час навчання.

Магістерська роботи (дисертація) – випускна кваліфікаційна робота наукового змісту.

Всесвітньовідомий італійський письменник, професор декількох університетів Умберто Еко невипадково окреме видання присвятив молодому поколінню дослідників, намагаючись дати  поради, як написати дипломну роботу з задоволенням. Один із основних принципів – працювати з бажанням, наполегливо, ніби це захоплююче конструювання, парі чи гра в мисливців за скарбами. Учений зазначає: „Існує певний спортивний азарт в гонитві за недоступними текстами, радість розгаданого кросворду, коли відшукується, після тривалих розумових мук, відповідь на якесь питання, що здавалося безвихідним… Диплом – це парі. Парі з самим собою. Починається справа з загадки, яка не має відповіді. Результат має прийти через скінчену кількість ходів… Втім, існує і  противага. Це ваш матеріал, що не бажає ділитися секретом. Ви повинні „розколоти” його. Вистежити, захопити, вивчити. Визнати те, що він приховує. Вдатися до пропозиції, від якої не відмовляються… А іноді диплом – це паззл: необхідно знайти кожному фрагменту своє місце”[4].

Невипадково літератор підкреслює, що творчий пошук, самоповага, потреба професійного росту, насолода від процесу дослідження найчастіше не минають безслідно, спонукають до наукового руху. Можливо, цей перший етап змусить згодом уважно простудіювати недочитані книги, удосконалити окремі моменти, що в дипломному проекті були тільки пунктирно окреслені, поглибити ті начерки, на які відразу не вистачило ні сил, ні часу, ні вміння. Добросовісні, скрупульозні й зацікавлені розвідки можуть стати поштовхом до наукової статті чи цілого циклу публікацій, оригінальні ідеї надихатимуть на написання книги чи дисертації. Власне, „те, що було прохідною виноскою, може перетворитися в окремий розділ”; дипломні розробки знадобляться і через десять, і через двадцять, і тридцять років; це „мов перше кохання, що не ржавіє”.

Аналітична записка, науковий звіт

Аналітична записка, науковий звіт – підсумок науково-дослідної роботи з обраної проблематики; одна із форм – науковий звіт до дипломної чи магістерської робіт.

Залежно від особливостей звіт подається у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

Основні вимоги до побудови, викладення та оформлення науково-технічної документації зазначені в офіційному виданні –  Державному стандарті України „Документація у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення” (ДСТУ 3008-95, затвердженим 23 лютого 1995 р.) . Цей стандарт варто застосовувати при написанні дисертацій, монографій, посібників тощо.   

 

Стаття.

Наукова стаття – один із видів наукових публікацій, де подаються кінцеві або проміжні результати дослідження, висвітлюються пріоритетні напрямки розробок ученого, накреслюються перспективи подальших напрацювань.

Обсяг наукової статті – 6–22 сторінки, тобто 0, 35–1 др. арк. (10–40 тисяч знаків).

Необхідними елементами мають бути:

 • постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статі (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки даного дослідження;
 • накреслення перспектив подальших розвідок у цьому напрямі.

Варто зважати і на такий факт: у наукових збірниках чи журналах, за рішенням редколегії, можуть існувати рубрики, де б подавалися рецензії, наукові чи реферативні огляди, інформаційні повідомлення із наукової діяльності, навчально-методичні поради, тексти лекцій, доповідей і повідомлень. За своїми жанровими ознаками, обсягом публікації, відсутністю більшості елементів, що належать науковій статті, такі матеріали не можуть вважатися статтями і зараховуватися до фахових наукових публікацій.

Фаховими науковими збірниками і журналами з певної галузі наук вважаються ті, що затверджені ВАК України (їх перелік друкується у „Бюлетенях ВАК України”; списки поступово оновлюються) і відповідають таким вимогам:

1. Наявність у складі редколегії не менше п’яти докторів наук із відповідної галузі науки, серед яких обов’язково повинні бути штатні працівники наукової установи, організації чи вищого навчального закладу, що видає журнал (періодичне видання).

2. Журнал (періодичне видання) підписується до друку виключно за рекомендацією вченої ради наукової установи, організації чи вищого навчального закладу, що його видає, про що зазначається у вихідних даних.

3. Тираж не менше 100 примірників.

 1. Повне дотримання вимог до редакційного оформлення журналу (періодичного видання) згідно з державними стандартами України.
 2. В одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання) може бути не більше однієї статті здобувача за темою дисертації.
 3. Наявність журналу (періодичного видання), а також монографії у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22 травня  1997 р. за № 1 б / 5:
 • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (03039, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3)
 • Національна парламентська бібліотека України (01601, Київ, вул. М. Грушевського, 1)
 • Державна науково-технічна бібліотека України (03171, Київ, вул. Антоновича, 180)
 • Львівська державна наукова бібліотека ім. В. Стефаника (79001, Львів, вул. Стефаника, 2)
 • Одеська державна наукова бібліотека (65020, Одеса, вул. Пастера, 13)
 • Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (61003, Харків, пров. Короленка, 18)
 • Книжкова палата України (02094, Київ, просп. Гагаріна, 27).

 

Види наукових і навчальних видань

Виданням називається документ, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або в інший спосіб; містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних і міжнародних стандартів, інших нормативних документів щодо їхнього видавничого оформлення й поліграфічного виконання. Таким чином розрізняють видання книжкові (у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого паперу будь-якого формату в обкладинці чи оправі).

Сьогодні з повним правом до видань зараховують електронні видання, тобто опрацьований редакцією і випущений у світ твір або документ, фізичною формою існування якого є або магнітний (магнітна стрічка, магнітний диск), або оптичний (оптичний диск), або магнітооптичний носій інформації, або поєднання цих носіїв інформації з іншими (наприклад, із папером), коли для повного або часткового відтворення інформації обов’язково використовується електронний пристрій.

За обсягом розрізняють такі книжкові видання:

книга — видання понад 48 сторінок;

брошура – видання обсягом від 4 до 48 сторінок;

листівка (буклет) – видання до 4 сторінок.

За цільовим призначенням видання бувають:

наукові

науково-виробничі

виробничо-практичні

нормативні виробничо-практичні

навчальні

довідкові.

За інформаційними ознаками, насиченістю та обсягом поданого матеріалу видання поділяються на:

монографії;

автореферати дисертації;

препринти;

тези доповідей (повідомлень) наукової конференції;

матеріали конференції;

збірники наукових праць;

стандарти:

інструкції;

навчальні видання тощо.

Наукова монографія

Монографія – це наукова праця, яка містить повне або поглиблене дослідження однієї проблеми чи теми, що належить одному або кільком авторам (колективна монографія). Найчастіше монографія існує у вигляді книги обсягом від 6 др. арк. (тобто від 240 тис. зн.).

Навчальне видання – видання, що містить стислі відомості наукового чи прикладного характеру, викладені у зручній для вивчення і викладання формі.

До таких видань належать: посібник (призначений для опанування певної навчальної дисципліни та допомоги в практичній діяльності), підручник (подається систематизований виклад дисципліни або її розділу чи частини, що відповідає навчальній програмі й офіційно затверджено), хрестоматія (навчальне видання літературно-художніх, історичних, політичних та інших творів чи уривків із них, які є об’єктом вивчення), курс лекцій (повний виклад тем навчальної дисципліни, визначених програмою), текст лекцій (виклад матеріалу певних розділів навчальної дисципліни), конспект лекцій (стислий виклад курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни), навчальна програма (навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу), методичні рекомендації / методичні вказівки (навчальне або виробничо-практичне видання, в якому роз’яснюється певна тема, розділ або питання навчальної дисципліни, практичної діяльності; подається методика виконання окремих завдань, виду робіт тощо), практикум (навчальне видання практичних завдань і вправ,  що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок).

У свою чергу посібники діляться на:  наочні посібники (зміст передається здебільшого зображальними засобами); практичні (призначається це видання передусім практичним працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконання будь-якої роботи, операції, процесу); навчальні (навчальне образотворче видання матеріалів, призначене для сприяння вивченню, викладанню чи виконанню); навчально-методичні (подається методика викладання навчальної дисципліни, її частини чи розділу; або методика виконання).

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, автореферати дисертацій.

     Дисертація    на    здобуття    наукового    ступеня    є кваліфікаційною науковою  працею,  виконаною  особисто  у  вигляді спеціально  підготовленого  рукопису  або  опублікованої  наукової монографії.  Вона містить висунуті автором для прилюдного  захисту науково  обґрунтовані  теоретичні або експериментальні результати, наукові положення,  а також характерна єдністю змісту  і  свідчить про особистий внесок здобувача в науку.
     Теми дисертацій мають бути пов'язані, як правило, з напрямами основних науково-дослідних робіт наукових установ і організацій та затверджені  вченими  (науково-технічними)  радами   для   кожного здобувача   персонально   з   одночасним   призначенням  наукового консультанта  (докторська  дисертація)  чи   наукового   керівника (кандидатська дисертація).
     Дисертація, що має прикладне значення, додатково до основного тексту  повинна  містити відомості та документи,  що підтверджують практичне використання отриманих автором результатів (впровадження у виробництво,  достатню дослідно-виробничу перевірку,  отримання нових  кількісних і  якісних   показників,   суттєві   переваги запропонованих технологій,  зразків продукції, матеріалів тощо), а дисертація,  що  має  теоретичне  значення,  -  рекомендації  щодо використання наукових висновків.
     Вживання мов у оформленій дисертації  здійснюється  згідно  з чинним законодавством України.
    Дисертація на  здобуття наукового ступеня доктора наук  є кваліфікаційною  науковою  працею обсягом основного тексту 11–13 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук - 15-17 авторських аркушів), оформлених   відповідно   до державного стандарту.
     Докторська дисертація повинна  містити раніше не захищені наукові  положення та отримані автором нові науково  обґрунтовані результати у певній галузі науки, які у сукупності  розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.
    Докторська дисертація може бути подана до захисту за однією або за двома спеціальностями однієї галузі науки,  але  за  кожною спеціальністю  докторська  дисертація повинна відповідати вимогам, зазначеним у абзаці другому цього пункту.
     У разі коли дисертація виконана за двома  спеціальностями,  а спеціалізована   вчена   рада  має  право  на  проведення  захисту дисертацій тільки за однією з них,  з дозволу ВАК може проводитися разовий захист лише за умови відсутності в Україні спеціалізованої вченої ради з правом проведення захисту за такими спеціальностями. Порядок   формування   складу   спеціалізованої  вченої  ради  для проведення разового захисту встановлює ВАК.
     Не дозволяється захищати у докторській  дисертації  положення та  наукові  результати,  які  захищені здобувачем у кандидатській дисертації.
     Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук є кваліфікаційною  науковою  працею обсягом основного тексту 4,5–7 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук - 6,5-9 авторських   аркушів),   оформлених   відповідно   до   державного стандарту.  Кандидатська  дисертація  повинна  містити  результати проведених  автором  досліджень  та  отримані автором нові науково обґрунтовані результати,  які у сукупності  розв'язують  конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки.
     Кандидатська дисертація  може  бути подана до захисту лише за однією спеціальністю.
       Основні   наукові  результати  дисертації  відображають особистий внесок автора в їх досягнення і обов'язково повинні бути опубліковані  автором у формі наукових монографій, посібників (для дисертації  з  педагогічних  наук)  чи  статей у наукових (зокрема електронних)  фахових  виданнях  України  або інших країн. Перелік наукових  фахових  видань  України  затверджує ВАК.
     До опублікованих  праць,  які  додатково відображають наукові результати  дисертації,  належать  також  дипломи  на   відкриття, патенти  і  авторські  свідоцтва на винаходи,  державні стандарти, промислові зразки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну, рукописи праць, депонованих в установах державної системи науково-технічної інформації та анотованих  у  наукових  журналах, брошури,  препринти, технологічні частини проектів на будівництво, розширення,  реконструкцію та технічне переозброєння  підприємств,

інформаційні  карти  на  нові матеріали,  що внесені до державного банку даних,  друковані праці (тези, доповіді, матеріали) наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Парандовський Я. Алхімія слова. – К., 1991. – С. 244-245.

[2] Селегій П. О. Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи. — К., 2003. – С. 49-50.

[3] Красильникова Л. В.  Жанр научной рецензии: Семантика и прагматика / Под общ. ред. Ревзиной О. Г. – М.: Диалог; Изд-во МГУ, 1999.

[4] Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-метод. пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. – М.: Кн. дом «Университет», 2003. – С. 237-238.


[1] Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие. – М.: Флинта; Наука, 2003. – С. 22.

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ НАУКОВИХ РОБІТ

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бІблІографІЧного опису НАУКОВИХ РОБІТ

(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»)

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги:

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).
Два автори
 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
 4. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Три автори

 
Чотири автори
 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше авторів
 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13).

 

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 

 

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—    .— (Джерела з історії науки в Україні).

               Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005—    .— (Серия «Нормативная база предприятия»).

                Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни… : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—    .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    .—
        Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).      Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПІ», 2006. — 125 с.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.
Препринти
 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
Депоновані наукові праці
 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
 3. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 4. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 5. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 6. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.
 7. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
 8. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
 9. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Словники

 

Атласи

 
Законодавчі та нормативні документи
 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти
 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).
Каталоги
 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт, 2006—    . — (Серия «Нормативная база предприятия»).
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

      Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.
Бібліографічні показчики
 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Дисертації
 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. … доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій
 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.
Авторські свідоцтва 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

 

Електронні ресурси
 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Перелік тем дипломних робіт Спеціалісти: Медичний та фармацевтичний менеджмент

                                                                        Затверджено

На засіданні  кафедри  управління персоналом та медичного менеджменту МАУП

Протокол № 1  

Від    30 серпня                    2010 р.

Зав. кафедри

Докт.біол..наук, проф. О.В.Баєва

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Спеціальність 7.050201 “Менеджмент організацій”

 Спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”

 

 1. Акредитація закладів охорони здоров’я як засіб  державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги ( на прикладі……).
 2. Управління якістю на засадах ліцензування діяльності закладів охорони здоров’я ( на матеріалах………).
 3. Формування системи впровадження міжнародних етико-правових засад в практику надання медичної допомоги  Україні ( на прикладі…..)
 4. Управління малим підприємством в галузі охорони здоров’я ( на прикладі…..).
 5. Управління створенням та функціонуванням  закладу охорони здоров’я ( на прикладі….).
 6. Оперативне управління закладом охорони здоров’я ( на прикладі діяльності …….).
 7. Стратегічне управління  закладом охорони здоров’я  ( на прикладі….).
 8. Стратегія і тактика управління в зарубіжних фармацевтичних представництвах в Україні ( прикладі…..).
 9. Формування маркетингової стратегії закладів охорони здоров’я в умовах реорганізації галузі ( на прикладі діяльності……..).

10. Аналіз інвестиційної діяльності за даними фінансової звітності підприємства ……….

11. Формування мотиваційної політики у менеджменті закладів охорони здоров’я ( на прикладі…..).

12. Управління якістю медичних послуг в лікувально-профілактичних закладах України ( на прикладі……).

13. Оптимізація  організаційної структури управління закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).

14. Управління кадровою політикою закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).

15. Управління рекламно-інформаційною діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі ……).

16. Управління добровільним медичним страхуванням : міжнародний досвід та його застосування в Україні ( на матеріалах ……..).

17.  Інформаційне забезпечення процесу управління закладу охорони здоров’я ( за матеріалами діяльності ….).

18. Система управлінського контролю в закладах охорони здоров’я ( на прикладі ….).

19.  Управління діловою кар’єрою медичних ( фармацевтичних) кадрів ( за матеріалами ……).

20.  Управління інноваційною діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі…..).

21.  Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров’я ( на прикладі….).

22.  Організаційна культура закладу охорони здоров’я як фактор конкурентоспроможності ( на прикладі…..).

23.  Управління оптовою  торгівлею аптечних закладів ( на прикладі ….).

24. Управління  роздрібною торгівлею аптечних закладів ( на прикладі ….).

25. Організаційно-правові засади приватної медичної практики ( на прикладі…..)

26. Організація роботи аптечного закладу ( за матеріалами…..)

27.  Організація роботи лікувально-профілактичного закладу ( за матеріалами….)

28. Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…)

29. Впровадження комплексних цільових програм в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…..)

30.  Роль комунікативних процесів в менеджменті закладів охорони здоров’я ( за матеріалами…)

31.  Психологія та етика управлінської діяльності в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами….)

 1. 32.   Санітарно-епідеміологічне забезпечення роботи закладу охорони здоров’я (за матеріалами…..).

33.  Організації праці керівника закладу охорони здоров’я (за матеріалами…..).

34.  Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності у  фармацевтичному бізнесі (за матеріалами…)

35.  Управління товарною політикою фармацевтичних фірм ( за матеріалами…..)

36.  Формування цінової політики закладу охорони здоров’я (за матеріалами……)

37. Логістичне управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення ( за матеріалами….).

38. Логістичне управління постачанням лікарськими засобами  закладів охорони здоров’я ( за матеріалами…..).

39. Управління підготовкою медичних сестер в умовах реформування медичної освіти ( за матеріалами…….. медичного коледжу)

40.  Організація роботи з медичною технікою в закладі охорони здоров’я (за матеріалами….).

41. Управління функціонуванням операційних систем з виробництва медичних послуг ( за матеріалами….)

42.  Управління проектом в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).

 1. Системний аналіз діяльності  закладу охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 2.  Планування системи заходів по забезпеченню необхідної якості  медичного обслуговування ( за матеріалами…).
 3. Планування систему заходів по забезпеченню необхідної якості обслуговування в аптечних закладах ( за матеріалами…).
 4. Планування та прогнозування діяльності установ в галузі  охорони здоров’я( за матеріалами…).
 5. Планування потреби у матеріальних ресурсах  в закладах охорони здоров’я( за матеріалами…).
 6. Планування потреби у  фінансових ресурсах в закладах охорони здоров’я( за матеріалами…).
 7. Планування потреби у  трудових ресурсах  в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 8. Розробка  стратегічних напрямків розвитку установ  в галузі охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 9. Забезпечення конкурентноздатності закладів охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 10. . Розробка і впровадження нововведень в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 11. Прогнозування динаміки попиту ( за матеріалами…).
 12. Формування оптимального асортименту товарів та послуг в галузі охорони здоров’я.( за матеріалами…).
 13. Організація та раціоналізація робочих місць ( за матеріалами…).
 14. . Організація процесів управління  в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 15. Організація реалізації управлінських рішень в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 16. Організація антикризового управління ( за матеріалами…).
 17. Організація ділових контактів закладів охорони здоров’я з зовнішнім середовищем( за матеріалами…).
 18. Управління якістю та конкурентоспроможністю товарів та обслуговування ( за матеріалами…).
 19. Забезпечення  прав пацієнтів ( за матеріалами…).
 20. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки( за матеріалами…).
 21. Забезпечення соціального захисту працівників( за матеріалами…).
 22. Розробка раціональних форм організації управління( за матеріалами…).
 23. Здійснення комерційної діяльності ( за матеріалами…).
 24. Організація зовнішньоекономічної діяльності ( за матеріалами…).
 25. Раціональна організація управлінської праці( за матеріалами…).
 26. Управління персоналом в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 27. Формування колективу та керівництва в ньому( за матеріалами…).
 28. Формування і розвиток організаційної культури в закладах охорони зоров’я ( за матеріалами…).
 29. Формування іміджу  закладу охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 30. Організація діловодства в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 31. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці ( за матеріалами…).
 32.  Соціаль­но-психоло­гічний клі­мат в колек­тиві ( за матеріалами…).
 33. Контро­лювання за­безпече­ності ресур­сами в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 34. Контро­лювання додер­жання техно­логії обслу­говування  в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 35. Конт­роль вико­нання управ­лінських рішень ( за матеріалами…).
 36. Контро­лювання якості обслугову­вання в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 37. Організація обліку та звітності установ в галузі охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 38.  Система управління якістю медичних послуг ( за матеріалами…).
 39.  Менеджмент якості  в управлінні закладами охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 40.  Управління медсестринством в лікувально-профілактичних закладах ( за матеріалами…).
 41.  Управління технологічними процесами в закладах охорони здоров’я ( за матеріалами…).
 42. Організація роботи лікувально-профілактичного закладу  ( за матеріалами  …… )
 43. Управління функціонуванням операційних систем з надання медичної допомоги ( за матеріалами….)
 44. Управління  оптовою та роздрібною торгівлею аптечних закладів ( на прикладі ….).
 45. Управління виробництвом лікарських засобів ( за матеріалами…….)
 46. Управління збутом фармацевтичного підприємства ( за матеріалами…)
 47.  Управління збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств ( за матеріалами…….)
 48.  Управління якістю на засадах реєстрації лікарських засобів ( за матеріалами…….)
Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Титульна сторінка переддипломної практики

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

Кафедра  управління персоналом та медичного  менеджменту

 

                          

 

 

Звіт

по переддипломній практиці

Студентки групи   ___

Спеціальність:  7.050.201   “Менеджмент організацій ”

Спеціалізація: Медичний та фармацевтичний менеджмент

Освітньо-кваліфікаційний рівень: СПЕЦІАЛІСТ

База практики: Київська офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»

Керівник практики від                                  Керівник практики від

Навчального закладу                                    закладу охорони здоров’я

Докт.біол.наук, проф..

Баєва О.В.

Звіт захищений                                              Звіт захищений            

«___»__________2010                                 «___»__________2010

Київ-2010

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Титулка диплому

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу

ім. Б.Хмельницького

Кафедра управління персоналом та медичного  менеджменту

Спеціальність  „Менеджмент організацій”

Спеціалізація  „Медичний та фармацевтичний менеджмент”

Кваліфікаційний рівень                Спеціаліст

 

ДИПЛОМНА  РОБОТА

 

На тему  “ Управління функціонуванням операційних систем з надання медичної допомоги (за матеріалами Вишгородської ЦРЛ  Київської області)

Студента  групи М-12-07 СМФМ (1.3 з.)

                               ________________ Коробченко Тетяни Василівни

 

Науковий керівник     ___________________       д.м.н., Коваленко О.С.

Допускається до захисту в ДЕК   «___»______________ 2010 р.

Завідувач кафедри Управління персоналом та медичного менеджменту          

 д.б.н., професор                                 _____________              Баєва О.В.      

Київ- 2010

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Вступ ( спеціалісти мед.і фарм.менеджмент )

                                            ВСТУП

Культура організації — це система цінностей, філософія, яку поділяють усі працівники групи. Успіх групи залежить не лише від організації її окре­мих структур, планування чи рівня технологій, а й від стилю Управління та культури організації. Ці нематеріальні чинники визначають „характер”, „стиль” або „дух” організації, її індиві­дуальність. Дедалі більшого значення в групі менеджменту надають культурі організації Поняття „філософія організації” включає легенди, ритуали і символи, які зрозумілі для всіх працівників і якими користують­ся в повсякденній діяльності. Культура організації зміцнює внут­рішні зв’язки між працівниками і структурними підрозділами, сприяє посиленню мотивації робітників, забезпечує більш ефек­тивну координацію контролю і планування порівняно з формаль­ною системою

Культура організації має три рівні, які визначають ступінь розвитку в конкретному випадку. Це рівень „поверхневої” куль­тури організації, смисловий рівень „цінність”, рівень світоприйнятних цінностей .

Рівень „поверхневої» культури. Перше враження від куль­тури організації виникає в результаті контакту із зовнішнім об­разом групи. До нього відносять видимі й відчутні елементи куль­тури: манеру поведінки групи, яка представляє цю організацію, її мову, правила, зафіксовані в письмовому вигляді, а також розміри організації, технологію, продуктивність, фірмовий знак, місце на ринку. Символами поверхневої культури є також фірмовий одяг, знаки фірми, будівлі.

Смисловий рівень „цінність” є базовим для розуміння культури організації. Еталонні цінності й „постулати віри” формують еталони щоденної поведінки співробітників. Завдяки наявності системи цінностей, кожен працівник організації знає, як він повинен себе поводити та якого способу дії від нього очікують. Якщо цінності при ви­рішенні певних проблем враховуються автоматично, то маємо справу з наявністю фундаментальних зміцнювальних основ, які набули вже характеру „світоприйнятних догматів віри”. Саме система цих цінностей визначає, що потрібно вважати добрим, істинним, розумним.

Корпоративна культура — це сукупність правил, звичаїв та ста­лої практики в галузі корпоративного управління, яка не отримала нормативного закріплення в законодавстві та базується на загаль­ному культурному рівні суспільства, нормах моралі, діловій прак­тиці тощо.

При створенні компанії основним джерелом корпоративної культури є її засновники і виконавча влада в особі вищого керів­ника. Згодом культура починає виконувати роль об’єднуючого фактора, що дає членам організації почуття органі­заційної ідентичності і породжує відданість корпоративним цінно­стям і переконанням. Кожна стоматологічна лікарня, будь це більша клініка або крихітний стоматологічний кабінет, має свій імідж, гарний або поганий, чи випадковий. Його формують багато факторів: компетентність стоматолога й персоналу,  обладнання й устаткування, оздоблення кабінету, чистота, маркетингова політика й відношення персоналу до пацієнтів.

У сучасних умовах різко зросла роль цілеспрямованого поліпшення  організаційної культури стоматологічної установи. Сьогодні організаційна культура починає прямо впливати на фінансовий стан  стоматологічної практики. Навіть незначний потік негативної інформації може бути сприйнятий як небезпечний сигнал, і пацієнти відмовлять у довірі. Зростання впливу організаційної культури на реальне положення справ у стоматологічній практиці жадає від керівництва посилення уваги до цього фактору.

Мета дипломної роботи – дослідити стан організаційної культури приватного стоматологічного закладу та розробити рекомендації з удосконалення базових та внутрішніх атрибутів корпоративної культури.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 • вивчити теоретичні принципи корпоративної культури  лікувально  – профілактичного закладу;
 • проаналізувати стан організаційно – господарської діяльності ПП „Експодент”;                                              
 • провести аналіз корпоративної місії та цілей організації ;
 • провести аналіз атрибутів корпоративної культури ПП „Експодент”;
 • розробити основні елементи корпоративної культури, впровадження яких поліпшить   організацію роботи з пацієнтами в ПП  „Експодент”;
 • розробити рекомендації вдосконалення зовнішніх та внутрішніх атрибутів корпоративної культури в ПП „Експодент”  ;

Об’єктом дослідження – процес управління приватною стоматологічною лікарнею ПП „Експодент”.

Предмет дослідження – організаційна культура закладу охорони здоров’я.

Інформаційною базою дипломної роботи є дослідження сучасних спеціалістів у сфері стратегічного управління та проблем організаційної культури в  приватних стоматологічних закладах. При проведенні дослідження використовувались нормативно – правові акти в галузі охорони здоров’я, а також результати спостережень та опитувань співробітників ПП „Експодент”, які проведені особисто дипломником.

У процесі роботи використовувались наступні методи: системного підходу, статистичного аналізу, соціологічного опитування, моделювання.

Результати дослідження наведені в таблицях. Трудомісткі розрахунки проведено з використанням ЕОМ (стандартні та адаптовані програми в середовищі Windows).

Наукова новизна  одержаних результатів визначається реальною оцінкою стану організаційної культури приватної стоматологічної лікарні та управління нею в умовах трансформаційного суспільства, а також опрацювання новітніх технологій впровадження організаційно-економічного механізму вдосконалення управління лікувально-профілактичним закладом.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління приватним лікувально-профілактичним закладом, впровадження  в діяльність суб’єктів охорони здоров’я ринкових відносин та міжнародних принципів біоетики.

Публікація матеріалів дипломної роботи. За результатами дослідження  було зроблено доповідь на науково-практичній конференції магістрів та молодих вчених «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку», яка проходила в МАУП 24 вересня 2010 р.  та опубліковано ( було подано для публікації)  статтю «Організаційна культура стоматолочного закладу»  в науковому збірнику конференції

 Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури, додатків.

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Вступ ( магістри МФМ)

                                            ВСТУП

Культура організації — це система цінностей, філософія, яку поділяють усі працівники групи. Успіх групи залежить не лише від організації її окре­мих структур, планування чи рівня технологій, а й від стилю Управління та культури організації. Ці нематеріальні чинники визначають „характер”, „стиль” або „дух” організації, її індиві­дуальність. Дедалі більшого значення в групі менеджменту надають культурі організації Поняття „філософія організації” включає легенди, ритуали і символи, які зрозумілі для всіх працівників і якими користують­ся в повсякденній діяльності. Культура організації зміцнює внут­рішні зв’язки між працівниками і структурними підрозділами, сприяє посиленню мотивації робітників, забезпечує більш ефек­тивну координацію контролю і планування порівняно з формаль­ною системою

Культура організації має три рівні, які визначають ступінь розвитку в конкретному випадку. Це рівень „поверхневої” куль­тури організації, смисловий рівень „цінність”, рівень світоприйнятних цінностей .

Рівень „поверхневої» культури. Перше враження від куль­тури організації виникає в результаті контакту із зовнішнім об­разом групи. До нього відносять видимі й відчутні елементи куль­тури: манеру поведінки групи, яка представляє цю організацію, її мову, правила, зафіксовані в письмовому вигляді, а також розміри організації, технологію, продуктивність, фірмовий знак, місце на ринку. Символами поверхневої культури є також фірмовий одяг, знаки фірми, будівлі.

Смисловий рівень „цінність” є базовим для розуміння культури організації. Еталонні цінності й „постулати віри” формують еталони щоденної поведінки співробітників. Завдяки наявності системи цінностей, кожен працівник організації знає, як він повинен себе поводити та якого способу дії від нього очікують. Якщо цінності при ви­рішенні певних проблем враховуються автоматично, то маємо справу з наявністю фундаментальних зміцнювальних основ, які набули вже характеру „світоприйнятних догматів віри”. Саме система цих цінностей визначає, що потрібно вважати добрим, істинним, розумним.

Корпоративна культура — це сукупність правил, звичаїв та ста­лої практики в галузі корпоративного управління, яка не отримала нормативного закріплення в законодавстві та базується на загаль­ному культурному рівні суспільства, нормах моралі, діловій прак­тиці тощо.

При створенні компанії основним джерелом корпоративної культури є її засновники і виконавча влада в особі вищого керів­ника. Згодом культура починає виконувати роль об’єднуючого фактора, що дає членам організації почуття органі­заційної ідентичності і породжує відданість корпоративним цінно­стям і переконанням. Кожна стоматологічна лікарня, будь це більша клініка або крихітний стоматологічний кабінет, має свій імідж, гарний або поганий, чи випадковий. Його формують багато факторів: компетентність стоматолога й персоналу,  обладнання й устаткування, оздоблення кабінету, чистота, маркетингова політика й відношення персоналу до пацієнтів.

У сучасних умовах різко зросла роль цілеспрямованого поліпшення  організаційної культури стоматологічної установи. Сьогодні організаційна культура починає прямо впливати на фінансовий стан  стоматологічної практики. Навіть незначний потік негативної інформації може бути сприйнятий як небезпечний сигнал, і пацієнти відмовлять у довірі. Зростання впливу організаційної культури на реальне положення справ у стоматологічній практиці жадає від керівництва посилення уваги до цього фактору.

Мета дипломної роботи – дослідити стан організаційної культури приватного стоматологічного закладу та розробити рекомендації з удосконалення базових та внутрішніх атрибутів корпоративної культури.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 • вивчити теоретичні принципи корпоративної культури  лікувально  – профілактичного закладу;
 • проаналізувати стан організаційно – господарської діяльності ПП „Експодент”;                                              
 • провести аналіз корпоративної місії та цілей організації ;
 • провести аналіз атрибутів корпоративної культури ПП „Експодент”;
 • розробити основні елементи корпоративної культури, впровадження яких поліпшить   організацію роботи з пацієнтами в ПП  „Експодент”;
 • розробити рекомендації вдосконалення зовнішніх та внутрішніх атрибутів корпоративної культури в ПП „Експодент”  ;

Об’єктом дослідження – процес управління приватною стоматологічною лікарнею ПП „Експодент”.

Предмет дослідження – організаційна культура закладу охорони здоров’я.

Інформаційною базою дипломної роботи є дослідження сучасних спеціалістів у сфері стратегічного управління та проблем організаційної культури в  приватних стоматологічних закладах. При проведенні дослідження використовувались нормативно – правові акти в галузі охорони здоров’я, а також результати спостережень та опитувань співробітників ПП „Експодент”, які проведені особисто дипломником.

У процесі роботи використовувались наступні методи: системного підходу, статистичного аналізу, соціологічного опитування, моделювання.

Результати дослідження наведені в таблицях. Трудомісткі розрахунки проведено з використанням ЕОМ (стандартні та адаптовані програми в середовищі Windows).

Наукова новизна  одержаних результатів визначається реальною оцінкою стану організаційної культури приватної стоматологічної лікарні та управління нею в умовах трансформаційного суспільства, а також опрацювання новітніх технологій впровадження організаційно-економічного механізму вдосконалення управління лікувально-профілактичним закладом.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління приватним лікувально-профілактичним закладом, впровадження  в діяльність суб’єктів охорони здоров’я ринкових відносин та міжнародних принципів біоетики.

Публікація матеріалів дипломної роботи. За результатами дослідження  було зроблено доповідь на науково-практичній конференції магістрів та молодих вчених «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку», яка проходила в МАУП 24 вересня 2010 р.  та опубліковано ( було подано для публікації)  статтю «Організаційна культура стоматолочного закладу»  в науковому збірнику конференції

 Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури, додатків.

Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий

Пам»ятка дипломникам-магістрам (Медичний та фармацевтичний менеджмент)

 ПАМ’ЯТКА

для студентів — дипломників щодо основних вимог до написання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

 

1.Дипломна робота має бути написана на державній мові.

2.Тема дипломної роботи:

 • обирається студентом самостійно, згідно з тематикою, затвердженою кафедрою ;
 • разом із темою обирається об’єкт дослідження ( заклад охорони здоров’я) на матеріалах якого буде виконуватись робота;
 • об’єкт дослідження  при написанні дипломної роботи має відповідати місцю проходження науково-дослідної практики;
 • назва дипломної роботи формується наступним чином:

Наприклад,  якщо студент обрав тему дипломної роботи  за № 14, а об’єктом дослідження та відповідно місця проходження переддипломної практики — Товариство з обмеженою відповідальністю “Аптека Плюс”, то остаточна тема дипломної роботи може бути викладена у наступному вигляді:

Аналіз стратегічного управління фармацевтичним закладом ( на прикладі ТОВ “Аптека-Плюс”).

3.Обсяг – 100-120 сторінок ( комп’ютерний набір – 14-й кегль, 1.5 інтервали, шрифт  Times New Roman).

4.Структура дипломної роботи : План дипломної роботи має бути складним і містити наступні розділи.

Реферат з анотаціями (українською, російською та англійською мовами).

Вступ.

Розділ 1. Теоретичний розділ.

Розділ 2. Аналітико-дослідницький розділ розділ.

Розділ 3. Проектно-рекомендаційний розділ.

Висновки та пропозиції.

Додатки.

Список використаної літератури.

Наприклад, план дипломної роботи Аналіз стратегічного управління фармацевтичним закладом ( на прикладі ТОВ “Аптека-Плюс”)

 може мати наступний вигляд:

 Вступ

1.Теоретична частина. Стратегічне управління організацією: сутність та основні складові.

1.1  Характеристика сутності та змісту стратегічного  управління.

1.2  Стратегічний аналіз у фармацевтичному бізнесі.

1.3  Конкурентні переваги та стратегії їх, розвитку у фармацевтичному бізнесі.

2. Аналітико-дослідницький розділ. Аналіз стану стратегічного управління в  ТОВ “Атека-Плюс”

2.1 Загальна характеристика організаційно-виробничої діяльності ТОВ “Аптека-Плюс”.

2.2 Аналіз зовнішнього середовища  ТОВ “Аптека-Плюс”.

2.3Внутрішньоорганізаційний аналіз системи функціонального менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

2.4 Оцінка результативності та ефективності системи менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

3. Проектно-рекомендаційний розділ. Шляхи вдосконалення системи стратегічного менеджменту ТОВ “Аптека-Плюс”.

                       3.1 Моделювання процесу формування стратегічного потенціалу закладу.

                       3.2 Розробка програми реалізації стратегічного потенціалу ТОВ “Аптека-Плюс”.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

5.Вимоги до розділів.

У вступі проводиться обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки й вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об’єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього. Стисла характеристика об’єкта дослідження: власність, організаційно-правова форма, галузева приналежність; коли і ким засновано, місцезнаходження, матеріально-технічна база (опис приміщення, складів, транспорту тощо, вартісна оцінка), основні економічні показники за звітний період, чисельність працюючих; схема структури апарату управління з коментарем, перелік основних конкурентів.

Наприклад,

 Мета роботи – дослідити сучасний стан стратегічного управління фармацевтичним закладом та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення  системи менеджменту шляхом упровадження програми реалізації стратегічного потенціалу.

Досягнення мети обумовило необхідність вирішення наступних задач:

 • вивчити особливості стратегічного управління у фармацевтичному бізнесі;
 • провести  аналіз зовнішнього середовища ТОВ “Аптека-Плюс”;
 • дослідити систему функціонального менеджменту  ТОВ “Аптека-Плюс”;
 • оцінити результативність та ефективність системи менеджменту  ТОВ “Аптека-Плюс”;
 • провести моделювання процесу формування стратегічного потенціалу аптечного закладу
 • розробити програму реалізації стратегічного потенціалу ТОВ “Аптека-Плюс”.

Об’єкт дослідження — управління товариством з обмеженою відповідальністю “Аптека Плюс”.

Предмет дослідження – стратегічне управління фармацевного бізнесу

Інформаційна база дослідження Теоретичною основою дипломної роботи є дослідження сучасних спеціалістів в галузі  стратегічного управління та проблем управління фармацевтичним бізнесом. При проведенні дослідження використовувались нормативно-правові акти в галузі охорони здоров’я та звітні матеріали  ТОВ “Аптека-Плюс”, а також результати спостережень та опитувань співробітників закладу, які проведені особисто дипломником.

Методи дослідження В процесі роботи використовувались наступні методи : системного підходу; статистичного аналізу; SWOT- аналізу; економічного аналізу; соціологічного опитування; експертного оцінювання; моделювання.

            Результати досліджень наведені в графіках, таблицях та діаграмах. Трудомісткі розрахунки проведено з використанням ЕОМ ( стандартні та адаптовані програми в середовищі Windows).

Наукова новизна  одержаних результатів визначається реальною оцінкою стану стратегічного управління закладу з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами умовах фінансової нестабільності економіки, а також опрацювання новітніх технологій впровадження організаційно-економічного механізму вдосконалення стратегічного управління фармацевтичним закладом.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення механізму  стратегічного управління  фармацевтичним закладом з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, впровадження   процесу моделювання   стратегічного потенціалу аптечного закладу.

Публікація матеріалів дипломної роботи. За результатами дослідження  було зроблено доповідь на науково-практичній конференції магістрів та молодих вчених «Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку», яка проходила в МАУП 24 вересня 2010 р.  та опубліковано ( було подано для публікації)  статтю «Моделювання процесу формування стратегічного потенціалу аптечного закладу»  в науковому збірнику конференції  

Розділ-1 теоретичний  має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності закладу охорони здоров’я. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд  нормативно-правових актів; літературних джерел. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри­ваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому — відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загаль­ного обсягу дипломної роботи. В теоретичному розділі має аналізуватись 3-4 іноземних літературних джерела.

Розділ 2 Аналітико-дослідницький розділ має стати перехідним до наступ­ного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.

Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження, діагностування діяльності закладу ОЗО щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками.

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати .

Обсяг другого розділу — у межах 30—35% загального обсягу дипломної роботи.

Розділ 3 – проектно-рекомендаційний розділ. Завданням розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації на базі основних теоретичних
положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що
викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому
розділі дослідження.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхи­лень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.

Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломної роботи.

Висновки й пропозиції, що наводяться в окремому розділі
дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного
дослідження. Коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми,
оцінка  результатів  дослідження  з  точки  зору  відповідності  меті
дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції
щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації,
які було детально обґрунтовано у третьому розділі. У висновках не
можуть з’явитися пропозиції, які не було розглянуто у третьому
розділі.

Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5-6 сторінок.

6.Вимоги до списку літератури.

 • список літератури має становити 100 джерел;
 • оформлення за стандартом на мові оригіналу;
 • обов’язкові посилання за текстом ( у квадратних дужках проставляється номер видання за списком літератури. Наприклад,  [4]);
 • список літератури оформляється в наступному порядку :

Закони України ( у хронологічній послідовності)

Укази Президента, Постанови Кабінету міністрів ( у хронологічній послідовності)

Директивні матеріали Міністерства охорони здоров’я та інших міністерств ( у хронологічній послідовності)

Монографії. Підручники, статті з журналів, виданих кирилецею ( абетковий порядок)

Монографії. Підручники, статті з журналів, виданих латинським шрифтом ( абетковий порядок)

Електронні джерела.

 7.Документи, які подаються до захисту.

 1. 1.     Дипломна робота ( зброшурована у твердій палітурці).
 2. 2.     Завдання до дипломної роботи.
 3. 3.     Відзив керівника організації, яка була об’єктом дослідження. Завірений печаткою. Відзив має свідчити про достовірність наведеної в дипломній роботі інформації, правдивість фактичних даних .Бажано, щоб у відзиві були підтверджені актуальність теми для закладу, самостійність автора дослідження, практична значущість аналітичного розділу та можливості й перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.
 4. 4.     Відзив наукового керівника.
 5. 5.     Зовнішню рецензію.
Рубрика: Дипломникам | Добавить комментарий